Stanovení rizika a hierarchie řízení: jejich vzrůstající význam v profesi pracovníka BOZP

Stanovení rizik, analýza nebezpečnosti a hierarchie efektivních opatření proti nalezeným rizikům. Normy, které přináší opatření ke stanovení rizika a metody použití hierarchie řízení.

Opatření ke stanovení rizika a hierarchie řízení, které stanovují, jak analyzovat nebezpečnost a  rizikové situace, jsou v současné době obsaženy v mnoha nových či přepracovaných bezpečnostních normách a směrnicích. Tyto dokumenty odráží průřez pohledu odborníků BOZP a je velmi pravděpodobné, že v budoucnosti budou normy běžně obsahovat podobná ustanovení.

V článku se hovoří o :

 • nedávno vydaných normách a směrnicích, v nichž jsou požadavky na stanovení rizika a použití hierarchie řízení
 • účelu hierarchie řízení
 • koncepci, v které jsou identifikace a analýza nebezpečnosti, stanovení rizika a hierarchie řízení součástí spolehlivých metod řešení problému pro vytvoření rozhodovací hierarchie BOZP
 • metody identifikace a analýzy nebezpečnosti a stanovení rizika

Ustanovení, týkající se stanovení  rizika a hierarchie řízení

Příklady norem a směrnic vydaných v minulém roce, které obsahují požadavky na stanovení rizika a  použití  předepsanými hierarchiemi řízení.

ANSI/ASSE Z244.1-2003 - Control of Hazardous Energy: lockout/tagout and alternative methods

Určuje požadavky a plnění úkolů procedur, pracovních postupů, návrhů a metod, které chrání zaměstnance tam, kde se zranění může objevit, jako výsledek neočekávané uvolnění nebezpečné energie, což může být např. nechtěný pohyb, rázné jednání, počátek uvolnění nashromážděné energie, jednat úmyslně, neboli od perspektivy k ohrožení pracovníka.

ANSI B11.TR3-2000 - Risk Assessment and Risk Reduction : a guideline to estimate,
evaluate and reduce risks associated with machine tools

Tato technická norma poskytuje významy pro identifikaci nebezpečnosti spojené s přesným zpracováním resp. systémem tj. procedurou odhadnutí, zhodnocení a redukcí rizika zranění jednotlivců v prostředí s různými podmínkami, kde je použit zmíněný systém.  

ANSI/RIA R15.06-1999 – Industrial Robots and Robot System : safety requirementse

Účel této normy je poskytnout směrnice pro průmyslovou, automatizovanou výrobu, systém automatizovaného stroje a dále seznámit s ochrannými metodami pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců, které pracují v průmyslu s automatizovanými stroji.

SEMI S2-0200

Dokument je kompletní obnovou požadavků zahrnujíc klíčové změny v oblasti stanovení rizika a v koncepci „přijatelného rizika.“ Zahrnuje také několik nových sekcí:

 1. mechanický model
 2. označení výstražného varování
 3. isolace nebezpečné energie
 4. manipulanti automatizovaných strojů
 5. lasery

MIL-STD-882D

Tato norma je určena pro management  prostředí (životního) a BOZP, které se spolu setkávají ve vývoji, testování, produkci, použití a likvidaci v rámci ministerstva obrany. Tento postup nabízí logické významy v hodnocení identifikace rizika neštěstí

 • Zmírnění rizika neštěstí je neustále se opakující proces, který kulminuje, když je zbylé riziko neštěstí zredukováno na přijatelný stupeň vůči odpovídající autoritě.

ANSI/AIHA Z10

Účel tohoto návrhu  normy je nabídnout managementu efektivní nástroj pro pokračující zlepšení výkonu v oblasti BOZP a aplikovat kvalitní koncepci Plánovat-Učinit-Zkontrolovat-Působit

ANSI/PMMI B155.1-2000 : safety requirements for construction, car and use

Norma popisuje metodologii stanovení rizika, identifikaci a analýzu nebezpečnosti, aplikaci hierarchie řízení a redukování rizika na přijatelný stupeň.

Účel hierarchie řízení

Hierarchie je jakýkoli řád úkonů, věcí nebo osob, které se řadí jeden nad druhým. Pro pracovníky BOZP určuje hierarchie řízení postupy v pořadí efektivity pro rozřešení nepřijatelné, nebezpečné situace.

Rozhodovací hierarchie BOZP

A) Identifikace a analýza problému

 • Identifikovat a analyzovat nebezpečnost
 • Stanovit riziko

B) Brát na zřetel na pořadí úkonů dle efektivity

 • Odstranit nebezpečnost a riziko v systému
 • Zredukovat rizika substitucí méně nebezpečných metod či materiálů
 • Začlenit bezpečnostní zařízení
 • Poskytnout systémy varování
 • Aplikovat správní řízení
 • Stanovit osobní ochranné opatření

C) Rozhodnout a podniknout opatření

D)Opatření pro efektivnost : pokud je třeba, znovu analyzovat

Problém identifikace a analýzy problému

Při aplikaci hierarchie řízení je cíl identifikovat a analyzovat nebezpečnost, poté stanovit riziko. Nebezpečnost a riziko nemohou být určeny dokud  není určena závažnost škody, která může být výsledkem nebezpečného incidentu.Až poté se stanoví pravděpodobnost, že se taková nehoda objeví.

Definice stanovení rizika

Bohužel není stanovena přesná definice. Následující tvrzení pomohou pro bližší pochopení stanovení rizika:

 • Nebezpečnost je definována jako potenciál poškození
 • Riziko je definováno jak výsledek kombinace pravděpodobnosti, že dojde k nehodě a závažnosti zranění či poškození
 • Pravděpodobnost je definována jako uskutečnění a možnost, že se uvede do pohybu příčina nehody, či řetěz nehod
 • Závažnost je definována jako rozsah škody či zranění

Průvodce stanovením rizika a analýzou nebezpečnosti

 1. Stanovit parametry analýzy – určit snadno zvládatelný úkol, systém, proces nebo produkt k analýze (určit rozsah a podmínky analýzy).
 2. Identifikovat nebezpečnost – přijatý rámec myšlení by se měl dostat na bázi příčinných činitelů, tj. vlastnosti věcí nebo konání nebo činností lidí, které  prezentují potenciální škodu resp. poškození.
 3. Brát na zřetel způsob selhání.
 4. Určit frekvenci a délku exposice.
 5. Stanovit závažnost důsledků.
 6. Určit pravděpodobnost výskytu nebezpečné události.
 7. Definovat riziko.
 8. Řadit rizika v přednostním pořadí.
 9. Vytvořit návrhy, které se snaží o nápravu škod.
 10. Přijmout opatření.

Matice stanovení rizika

Metoda, která zobrazuje kombinace pravděpodobnosti a závažnosti a zároveň kategorizuje tyto kombinace.

Logika přijetí opatření v pořadí efektivity

Opatření jsou při první, druhé a třetí úrovni efektivní, protože : 1) jsou to preventivní opatření, která redukují riziko modelem a náhradním opatřením. 2) v žádném případě se nespoléhají na výkon zaměstnanců. 3) málokdy jsou zamítnuta. V dalších úrovních jsou do značné míry založené na výkonu zaměstnanců

Opatření úrovně 1

Pokud je nebezpečnost eliminována v konstrukci a rekonstrukci procesů odvozená, rizika
jsou eliminována. Záměr spočívá v konstrukci přijatelného rizika a 
minimalizaci lidského působení nezbytného v pracovních procesech. (chemikálie, hluk aj.)

Opatření úrovně 2

Dosazením méně nebezpečných metod nebo materiálů může zredukovat riziko. Např.
používání automatizovaných zařízení pro manipulaci s materiály,spíše než manuální
manipulace.

Opatření úrovně 3

Pokud je bezpečnostní zařízení včleněno do systému či celkové výroby ve formě technické
kontroly, riziko je zredukováno. Bezpečnostní zařízení zahrnuje např. : ochrana strojů,
blokovací systémy, vnější snímací zařízení, bezpečnostní sítě, ochranný systém proti pádu aj.

Opatření úrovně 4

Výstražné systémy, ačkoli v mnoha situacích životně důležité, jsou zpátečnické. Lidé jsou
varováni teprve poté, kdy se již potenciál nebezpečnost mění ve skutečnost

Opatření úrovně 5

Správní řízení zahrnuje řádné pracovní metody a procedury, výběr zaměstnanců, školení,
vrchní dozor, pracovní režim, pracovní koloběh, režim práce a odpočinku, údržba,
řízení změn, lékařské vyšetření, inspekce, režim přizpůsobení

Opatření úrovně 6

Řádné užívání osobních ochranných prostředků jako ochranných brýlí, ochranné obuvi,
ochranného obličejového štítku, rukavic a prostředků na ochranu sluchu, závisí na dozoru,
údržbě, výběru, školení, úpravě  a rozpoznání, kdy je určitý ochranný prostředek nutný.

Rozhodnutí a přijetí opatření

Dalším krokem je rozhodnout o přijetí opatření, které je následovně zavedeno hlavním
managementem do podnikových procesů. Vše musí být zdokumentováno.

Měření efektivity a opakovaná analýza v případě nutnosti

Management BOZP ověřuje, zda přijetí opatření opravdu vyvolalo očekávané snížení
rizika na přijatelnou úroveň. Nezáleží na tom, jaká opatření byla přijata, pokud se však
trvale dodržují, vždy je riziko nižší. Není možné dostat riziko na nulovou úroveň.
Jestliže se riziko nedostalo na přijatelnou úroveň, rozhodovací hierarchie BOZP, musí být aplikována znovu, opět začínajíc s identifikací a analýzou procesů

Shrnutí

Požadavky na stanovení rizika a hierarchie řízení jsou dnes častou součástí bezpečnostních norem a směrnic. Až se tato opatření stanou ještě více obvyklá, pracovníci BP budou nuceni pochopit a přijmout tyto metody

Z angličtiny pro BOZPinfo.cz přeložil Jan Černý

ZDROJ:
Manuele Fred A. Risk Assessment & Hierarchies of Control : their growing importance to the SH&E profession / Stanovení rizika a hierarchie řízení: jejich vzrůstající význam v profesi pracovníka BOZP. Professional Safety, roč. 50, č. 5, 2005, s. 33-39.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail