Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : listopad 2007

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 651 6.11.2007

1

Sdělení Komise o posilování bezpečnosti výbušnin.
        anotace: Strategickým cílem akčního plánu pro posilování bezpečnosti výbušnin je bojovat proti používání výbušných zařízení teroristy v rámci EU, chránit tak společnost před hrozbami útoků využívajících výbušná zařízení, a zároveň brát ohled na řadu oblastí hospodářských činností, při nichž se výbušniny a jejich prekurzory využívají ku všeobecnému prospěchu.
        klíčová slova: výbušniny - bezpečnost - využití

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 686 8.11.2007

2

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, jímž se předává evropská rámcová dohoda proti obtěžování a násilí v práci.
        anotace: Cílem tohoto sdělení je informovat Evropský parlament a Radu Evropské unie o evropské rámcové dohodě proti obtěžování a násilí v práci podepsané dne 26. dubna 2007 organizacemi EKOS, BUSINESSEUROPE, UEAPME a CEEP. Je to třetí samostatná dohoda, která má být po konzultaci s Evropskou komisí podle článku 138 Smlouvy o ES projednána evropskými mezioborovými sociálními partnery. Tato dohoda má za cíl předcházet a tam, kde je to nezbytné, řešit problémy zastrašování, sexuálního obtěžování a fyzického násilí na pracovišti. Odsuzuje všechny formy obtěžování a násilí a potvrzuje povinnost zaměstnavatele chránit před nimi pracovníky.
        klíčová slova: obtěžování sexuální - pracoviště - dohody - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 695 9.11.2007

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství.
        anotace: Sdělení se věnuje stanoviskům k úplnému dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství, a to zrušením vyhrazené oblasti ve všech členských státech; potvrzení rozsahu a kvality všeobecných služeb; posílení práv spotřebitelů a úlohy vnitrostátních regulačních orgánů; stanovení seznamu opatření, která by členské státy mohly přijmout za účelem zajištění a případného financování všeobecných služeb.
        klíčová slova: služby poštovní - trh vnitřní - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 707 14.11.2007

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech.
        anotace: Inspekce jsou důležitým nástrojem zajišťujícím provádění a vynucování právních předpisů Společenství v oblasti ochrany životního prostředí. S vědomím toho, že mezi inspekčními systémy členských států existují velké rozdíly, přijal v roce 2001 Evropský parlament a Rada doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech. Účelem sdělení je nastínit stanovisko Komise k dalšímu vývoji tohoto doporučení a zahájit rozsáhlou diskuzi s dalšími institucemi a zainteresovanými stranami.
        klíčová slova: prostředí životní - ochrana životního prostředí - doporučení - inspekce - kritéria

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 723 22.11.2007

5

Evropský strategický plán pro energetické technologie (Plán SET) : "Směřování k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku" : sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Využívání technologií má zásadní význam pro splnění cílů energetické politiky pro Evropu přijaté na zasedání Evropské rady dne 9. března 2007. V zájmu splnění cílů je třeba snížit náklady na ekologickou energii a zajistit průmyslu EU přední místo v rychle rostoucím odvětví nízkouhlíkových technologií. V dlouhodobém horizontu je nutné vyvinout novou generaci technologií, které pomohou dosáhnout omezení skleníkových plynů o 60–80 % do roku 2050. Sdělení představuje evropský strategický plán EU a jeho cíle.
        klíčová slova: energetika - politika energetická - plány - cíle - uhlík - emise - plyny skleníkové - technologie - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 733 20.11.2007

6

Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce 2007 : sdělení Komise.
        anotace: Toto sdělení předkládá hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti v Evropě v roce 2007. Jedná se o 19. vydání této zprávy, která se stala jedním z hlavních nástrojů Evropské komise, kterými pomáhá členským státům při analýze, vypracování a provádění jejich politik zaměstnanosti.
        klíčová slova: zaměstnanost - Evropa - zprávy - 2007 - politika zaměstnanecká

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail