Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě : srpen - říjen 2011

Uvedeny jsou dokumenty, které vznikají během legislativního procesu nebo procesu přijímání rozpočtu. Právně závazné jsou pouze ty dokumenty, které byly zveřejněny v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 478 11.8.2011

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
        anotace: Konkrétním cílem návrhu přepracované směrnice o OEEZ z roku 2008 bylo zvýšení účinnosti zdrojů a zajištění správného zpracování elektronického odpadu (e-odpadu) stanovením nových cílů sběru přizpůsobených skutečné situaci v každém členském státě. Cíle návrhu dále zahrnovaly snížení zbytečné administrativní zátěže, neboť návrh jasně stanovil, že odpovědnost výrobců je založena na evropském přístupu, a zajištění lepšího provádění, zejména díky přenesení důkazního břemene na vývoz použitého zařízení, u něhož existuje podezření, že by se mohlo jednat o OEEZ.
        klíčová slova: odpady - zařízení elektrická - zařízení elektrotechnická - zpracování - vývoz

EUR-Lex - č. KOM(2011) 531 31.8.2011

2

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : akční program Společenství pro životní prostředí : závěrečné hodnocení
        anotace: Toto sdělení předkládá závěrečné posouzení programu, jež v některých případech přináší jasné poznatky o tvorbě environmentální politiky dnes i v budoucnosti. Výsledky tohoto posouzení ukazují, že šestý akční program pro životní prostředí celkově přispěl k vytvoření zastřešujícího rámce politiky životního prostředí v desetiletí, během kterého se právní předpisy v oblasti životního prostředí konsolidovaly a byly doplněny tak, že nyní pokrývají téměř všechny oblasti životního prostředí, s výjimkou půdy.
        klíčová slova: politika environmentální - prostředí životní - rámec politický - posuzování - programy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 571 20.9.2011

3

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : plán pro Evropu účinněji využívající zdroje
        anotace: Plán stanoví dílčí cíle, jež nastiňují, co budeme muset učinit pro to, abychom se vydali cestou účinného využívání zdrojů a udržitelného růstu. Každý oddíl rovněž popisuje opatření, jichž je pro zahájení tohoto procesu krátkodobě zapotřebí. Plán nabízí rámec, jenž vysvětluje, jak jsou politiky propojené a vzájemně uspořádané, a podle něhož mohou být navrženy a soudržně prováděny budoucí akce. Vzájemné vazby mezi hlavními odvětvími a zdroji a s nimi související politické iniciativy EU jsou popsány v tabulce uvedené v příloze.
        klíčová slova: zdroje - využití - plány - Evropa - politiky evropské

EUR-Lex - č. KOM(2011) 572 21.9.2011

4

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : Partnerství v oblasti výzkumu a inovací
        anotace: Sdělení Komise Unie inovací klade důraz na důležitost partnerství v oblasti evropského výzkumu a inovací jako prostředku, jak „spojit síly pro dosažení průlomu“. Partnerství spojuje veřejné subjekty v rámci veřejného sektoru a veřejné a soukromé subjekty v rámci veřejného a soukromého sektoru (PPP), a to na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých států.
        klíčová slova: výzkum - inovace - partnerství - sektor veřejný - sektor soukromý - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 642 14.10.2011

5

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : průmyslová politika : posilování konkurenceschopnosti
        anotace: Toto sdělení, které bude vycházet každoročně, je novou iniciativou, jež se zabývá specificky konkurenceschopností členských států, a to na základě Zprávy o konkurenceschopnosti Evropy v roce 2011 a dokumentu O výkonnosti členských států v oblasti konkurenceschopnosti a souvisejících politik. Pomůže při hodnocení členských států v širším rámci evropského semestru a strategie Evropa 2020. Podrobnější argumenty a opatření EU jsou uvedeny v dokumentech připojených k tomuto sdělení.
        klíčová slova: konkurenceschopnost - politika - průmysl - státy členské - strategie - sdělení

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail