Zprávy Komise EU : září - prosinec 2011

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 547 8.9.2011

1

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : čtvrtá zpráva o uplatňování směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES ze dne 10. května 1999.
        anotace: Toto je zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky. Směrnice je obecně vnímána jako prostředek zajišťující vyváženost mezi ochranou spotřebitelů a zájmy výrobců. Většina příspěvků k této zprávě potvrzuje, že směrnice 85/374/EHS představuje nástroj, který poskytuje skutečné možnosti k podání žalob na náhradu škody a  získání přiměřeného odškodnění za újmu způsobenou vadnými výrobky.
        klíčová slova: výrobky vadné - spotřebitelé - výrobci - ochrana spotřebitele - zprávy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 581 26.9.2011

2

Zpráva Komise o používání, účincích a přiměřenosti nařízení o některých fluorovaných skleníkových plynech (nařízení (ES) č. 842/2006).
        anotace: Tato zpráva přezkoumává nařízení (ES) č. 842/20061 o některých fluorovaných skleníkových plynech. Hodnotí provádění a dopady stávajících pravidel a posuzuje potřebu zavedení dalších opatření pro snížení emisí fluorovaných plynů v EU.
        klíčová slova: plyny skleníkové - emise - hodnocení - zprávy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 693 31.10.2011

3

Zpráva Komise : 22. výroční zpráva o provádění strukturálních fondů (2010) : SEK(2011) XXX.
        anotace: Tato zpráva se předkládá v souladu s čl. 45 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Týká se činností spojených s pomocí poskytovanou ze strukturálních fondů na období 2000–2006 prováděných v roce 2010.
        klíčová slova: fondy strukturální - financování - podpora finanční - zprávy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 694 31.10.2011

4

Zpráva Komise : výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2010.
        anotace: Tato zpráva se týká činnosti Fondu solidarity v roce 2010 a stejně jako v předchozích letech zahrnuje řešení nevyřízených a nově podaných žádostí a posouzení prováděcích zpráv s cílem připravit je k uzavření. Rok 2010 byl tím nejvytíženějším rokem Fondu solidarity co do počtu obdržených žádostí. V průběhu roku bylo Komisi podáno celkem 17 nových žádostí o finanční pomoc z Fondu solidarity. Všechny tyto žádosti se týkaly záplav.
        klíčová slova: solidarita - fondy evropské - zprávy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 849 2.12.2011

5

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : stav Unie inovací v roce 2011.
        anotace: Tato zpráva se zaměřuje na hlavní politické činnosti v roce 2011. Krátký přehled stavu všech 34 závazků Unie inovací je uveden v příloze.
        klíčová slova: inovace - zprávy o činnosti - EU - zprávy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail