Posuzování zdravotní způsobilosti studentů na střední škole

Zdroj: 

Článek vznikl jako odpověď na dotaz, jak správně postupovat a zda se nechystají změny při posuzování zdravotní způsobilosti studentů střední odborné školy a odborného učiliště. Při praktické přípravě vykonávají většinou práce zařazené do 2. kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v § 51 stanoví, že se lékařský posudek vydává před zařazením osoby připravující se na povolání (tj. žáka nebo studenta) na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu. Podle kontextu zákona i záměru lze dovodit, že zákonodárce předpokládal posouzení zdravotní způsobilosti před prvým zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je již před prvým zařazením na praxi zřejmé k jakým činnostem je praktické vyučování nebo praktická příprava zaměřena, není nezbytné, pokud se podmínky praktického vyučování na různých místech, kde se praktické vyučování uskutečňuje, zásadně neliší nebo pokud výuka není vykonávána v režimu rizikové práce, posuzovat zdravotní způsobilost opakovaně.

Pokud jsou podmínky, za kterých jsou praktická příprava nebo praktické vyučování vykonávány, u jednotlivých zaměstnavatelů zásadně odlišné, je i v zájmu školy, tak aby nebyl žák při výuce vystaven podmínkám nevhodným vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, vyžádat si nové posouzení zdravotní způsobilosti žáka. V případě kdy lze předpokládat, že se při praktickém vyučování (praktické přípravě) u jednotlivých zaměstnavatelů zajišťujících praktickou výuku nevyskytují rozdílné rizikové faktory a podmínky pro výkon práce nejsou zásadně odlišné, není důvodné provádět lékařskou prohlídku opakovaně před nástupem na praktické vyučování u každého zaměstnavatele. Vždy však záleží na konkrétní situaci u daného zaměstnavatele, u kterého praktické vyučování (praktická příprava) probíhá.

Náležitosti týkající se posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání upravuje vyhláška č. 79/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tato vyhláška upřesňuje v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), že lékařská prohlídka a posouzení zdravotní způsobilosti nemusí být prováděna, pokud jsou při praktickém vyučování nebo praktické přípravě prováděny práce zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první. Žáci a studenti, kteří v rámci praktického vyučování (praktické přípravy) vykonávají pouze práce zařazené do kategorie první, tedy posouzení zdravotní způsobilosti nepotřebují.

U studentů a žáků v oborech, které mají nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny zdravotní požadavky, se provádí kromě posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ještě posouzení zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování nebo praktické přípravě nestačí provedení prohlídky před zahájením studia („potvrzení na přihlášku"), ale je nutné provést i posouzení zdravotní způsobilosti před zařazením na praktickou přípravu (praktické vyučování) - pokud tedy v rámci studia praktické vyučování nebo praktická příprava probíhá.

Upozorňujeme, že kategorizace prací ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje pouze na zaměstnance, nikoliv na žáky nebo studenty při praktickém vyučování nebo při praktické přípravě. Při hodnocení expozice žáků či studentů rizikovým faktorům při dané práci je třeba vycházet z údajů, které se týkají osob, které tuto práci vykonávají jako zaměstnanci, na konkrétním pracovišti u zaměstnavatele nebo ve škole (příslušný pedagogický pracovník, mistr odborného výcviku apod.), kde se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje.

Při výkonu rizikových prací se provádí lékařská prohlídka 1 x za rok. Pokud nebudou při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonávány rizikové práce, bude se prohlídka provádět pouze jednou za dobu studia. Práce zařazená do kategorie druhé nerizikové se za rizikovou nepovažuje. V případě žáků a studentů, kteří vykonávají práci zařazenou do kategorie druhé, se vždy provede základní vyšetření, které zahrnuje rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost, pracovní anamnézu. Zejména se sleduje odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů, komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce s přihlédnutím k případnému zdravotnímu postižení posuzované osoby a základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče. Toto základní vyšetření se dle ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. dále rozšiřuje o další odborná vyšetření, jestliže taková vyšetření:

  • stanoví jiný právní předpis,
  • jsou prováděna na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
  • jsou stanovena přílohou č. 2 k vyhlášce 79/2013 Sb. pro práce rizikové podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví nebo pro práce s rizikem ohrožení zdraví,
  • jsou indikována posuzujícím lékařem, pokud je to k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci potřebné nebo to pracovní podmínky vyžadují,
  • na základě zhodnocení ukazatelů biologických expozičních testů nebo jiných vyšetření a jejich dynamiky, a to za účelem sledování zátěže organismu působením rizikových faktorů pracovních podmínek.

Pokud se tedy na studenty a žáky nevztahují tyto konkrétní situace a u jednotlivých zaměstnavatelů zajišťujících jejich praktickou výuku se nevyskytují rozdílné rizikové faktory a podmínky pro výkon práce nejsou zásadně odlišné, provede se u nich jen základní vyšetření. A to pouze jednou za dobu studia, před vlastním zařazením na praktické vyučování (praktickou přípravu) - např. jestliže bude žák zařazen na praktické vyučování v 1. pololetí 2. ročníku, uskuteční se lékařská prohlídka v této době.

Při lékařské prohlídce je přitom nutné zohlednit všechna předpokládaná rizika vyplývající ze vzdělávacího programu, která se mohou při praktické přípravě nebo praktickém vyučování vyskytovat a délku trvání praktické přípravy nebo praktického vyučování.

Jestliže se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje pouze na pracovištích konkrétního zaměstnavatele (nebo event. fyzické osoby) a neprobíhá tedy vůbec ve škole nebo ve školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování (praktické přípravě) poskytovatel pracovnělékařských služeb daného zaměstnavatele, nikoliv poskytovatel pracovnělékařských služeb školy.

Pokud praktické vyučování nebo praktická příprava probíhá pouze ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování (praktické přípravě) poskytovatel pracovnělékařských služeb školy.

V případě, že praktické vyučování nebo praktická příprava probíhá na obou místech, jak na pracovištích konkrétního zaměstnavatele (nebo event. fyzické osoby), tak ve škole nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování (praktické přípravě) poskytovatel pracovnělékařských služeb daného zaměstnavatele, nikoliv poskytovatel pracovnělékařských služeb školy.

U žáků a studentů, kteří přestupují z jiných škol se posouzení zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování (praktické přípravě) provádí v případě, že žák či student bude při praktickém vyučování (praktické přípravě) exponován odlišným rizikovým faktorům než při praktické výuce v předchozí škole a podmínky při výkonu praxe budou zásadně odlišné. I toto posouzení musí provést poskytovatel pracovnělékařských služeb, nikoliv registrující lékař žáka/studenta.

Pokud se jedná o změny v legislativě týkající se posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, v současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela ustanovení § 51, který se poté stane součástí školského zákona. Nicméně nelze zatím sdělit, v jakém časovém horizontu bude novela projednána a kdy vejde v platnost.

Autor článku: 

Komentáře

A pokud zaměstnavatel nemá

23.02.2015 - 11:04 Radovan Holy
A pokud zaměstnavatel nemá zařazeny práce do kategorií (z praxe si dovolím tvrdit že nejméně 90% všech restauratérů , hoteliérů, obchodníků, firem z oblasti cestovního ruchu a administrativy) pak je téměř vše v článku uvedené, vlastně zcela zbytečné.

Re: Bohužel.

24.02.2015 - 07:14 Václav Syrový
.!

Re:

24.02.2015 - 19:52 Tomáš Neugebauer
Omyl! Není to zcela zbytečné, neboť ochrana zdraví při práci zcela správně, na rozdíl od bezpečnosti práce, své povinnosti zaměstnavatelům stanoví na základě managementu rizik. To, že někdo neplní své základní povinnosti, a to i v případě, že se jedná o většinu v určitém segmentu, nemůže být důvodem k zásadním změnám sofistikovaného systému, které by přinesly snížení úrovně kvality, kterou je možné díky akceptování systému dosáhnout. Řečeno jinými slovy: systém se nemůže přizpůsobovat těm nejhorším, ale těm nejlepším.

Re:

26.02.2015 - 10:11 Radoslav Vlasák
Rovněž jsem přesvědčen, že to zbytečné rozhodně není. Neplnění základních povinností by mělo být účinně postihováno - při současné poddimenzovanosti státního dozoru třeba smysluplným úrazovým pojištěním zaměstnanců, ve kterém by si provozovatel tohoto pojištění určitě dokázal (na rozdíl od současného stavu) např. systémem malusů a bonusů rychle vynutit dodržování povinností v oblasti BOZP. Jenomže o tom se diskutuje už více jak 20 let - a pořád bez potřebného výsledku...

Re:

26.02.2015 - 12:38 Tomáš Neugebauer
Problém je v tom, že současný systém velice vyhovuje státnímu rozpočtu.

Re:

27.02.2015 - 06:50 Radovan Holy
No já to myslel trochu jinak. Podívejte se na to z pohledu ředitele školy. Ten si přečte tento ucelený článek. Konečně je mu vše jasné a zřejmé. Chce tedy žáka vyslat na praxi do kuchyně do hotelu. Vyžádá si od hotelu kategorizaci prací, aby věděl, jak dál. Hotel ji nemá, stejně jako nemá smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb. A co teď? Jak ověřit zdravotní způsobilost bez kategorizace, lékaře? Někteří poskytovatelé pracovnělékařských služeb to skutečně umí, je to však v pořádku? A co když tam žáka vyšle a něco se stane? Bude stíhán hoteliér, že práce nezařadil, nebo ředitel školy, že tam žáka vyslal, přestože věděl, že tam na BOZP "prdí"? Celkový smysl myšlenky samozřejmě chápu a uznávám. To je v pořádku. V praxi je však nepoužitelný, dokud se nezačne na všechny zaměstnavatele (bez výjimky), používat stejný metr. Tak jak zmiňujete, přes pojištění by to měla být ideální cesta. Stále nemůžu pochopit, jak je v tomto státě možné, že někdo podniká třeba i 10, 20 let, a za tu dobu nenaplnil snad jedinou povinnost BOZP, PO - opravdu i takové případy z praxe znám.

Re:

27.02.2015 - 09:33 Tomáš Neugebauer
Já, plně chápu, kam míříte. Avšak v případě Vámi uváděného ředitele je to poměrně jednoduché. On je povinen uzavřít s hotelem smlouvu o realizaci odborné praxe jeho žáků na pracovištích hotelu. Její povinnou součástí je řešení otázek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na praxi. Tedy vzájemně se dohodnou na nějakém legálním způsobu řešení nebo ředitel žáky na odbornou praxi do tohoto hotelu nepošle. Tedy není ani potřeba si vyžadovat kategorizaci prací, neboť bezpečnost a ochrana zdraví žáků na praxi musí být pojata komplexněji a již při sjednávání podmínek bude jasné, jaké riziko pro školu představuje realizace odborné praxe v tomto hotelu. Ředitel míru tohoto rizika vyhodnotí, a pokud bude pro něj přijatelná, smlouvu uzavře, pokud nikoliv, neuzavře ji.

Re:

27.02.2015 - 14:52 Radoslav Vlasák
Souhlasím - jenomže to by onen uváděný ředitel musel mít o problematice BOZP dostatečné povědomí. Zdaleka netvrdím, že je nemají všichni ředitelé škol, ale někteří nejspíš opravdu ne. Jistě - mohou si na posouzení někoho (OZO) najmout. Jenomže na to zase většinou nemají finanční prostředky. Ostatně - i na lepší zabezpečení škol před vstupem nežádoucích osob se peníze hledaly až v okamžiku, kdy došlo k tragédii.

Samozřejmě - za těch víc jak

26.02.2015 - 12:50 Radoslav Vlasák
Samozřejmě - za těch víc jak 20 let už ve státním rozpočtu "skončilo" přes 20 miliard. Jenomže se nikdo nezabýval tím, k jakým ztrátám ten "systém-nesystém" ve skutečnosti "přispívá" - v nákladech na zdravotní péči, na sociální dávky (invalidní důchody, zdravotní znevýhodnění), na ztrátu produktivity atd. atd. Takže ten "přínos" pro státní rozpočet je velmi problematický - nehledě na psychosociální a podobné dopady pro celou společnost (možný rozpad rodin kvůli invaliditě jejího člena, ztížená výchova dětí v rodině, kde jeden její člen následkem smrtelného pracovního úrazu chybí, nedostačující sociální rehabilitace poškozených atd. atd.). To jsou nejspíš škody, které mnohonásobně převyšují ten pomyslný zisk.

Ještě jedno neblahé zjištění

19.03.2015 - 17:15 Radoslav Vlasák
V problematice posuzování zdravotní způsobilosti k práci (tentokrát obecně, tedy nejen studentů na střední škole, i když souvislost je tady zřejmá) se čerstvě objevilo další negativum - z návrhu základních oborů vzdělávání lékařů bylo vypuštěno pracovní lékařství. Už dnes chybí v ČR několik stovek lékařů s atestací z pracovního lékařství - lze tedy důvodně předpokládat, že jich, pokud zmíněný návrh "projde", bude časem chybět ještě víc. Již dnes "zaskakují" za atestované pracovní lékaře ti všeobecní praktičtí (byť jen v nejméně rizikové kategorii). Někteří absolvují alespoň kurs praktického lékařství, nicméně jejich povinností to není. Rada vlády pro BOZP vypuštění pracovního lékařství ze zmíněných základních oborů nedoporučila, stejně tak, jako odborné společnosti, které se touto problematikou zabývají. Také v prosinci 2014 schválený Národní akční program BOZP na roky 2015 - 2016 obsahuje úkol "zachovat základní obor postgraduálního vzdělávání v pracovním lékařství". Ale někde jinde se zřejmě rozhodlo jinak - velmi pravděpodobně ke škodě efektivity pracovního lékařství a potažmo tedy všech (zejména zaměstnanců, ale i žáků a studentů).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail