BOZP agenturních zaměstnanců

Zdroj: 

Agentura dodává pracovníky na provoz balení vajíček, a protože jsem se ještě nikdy s tímto druhem zaměstnávání osobně nesetkal, měl bych několik otázek: 1. Školí nekonkrétní problematiku BOZP a PO (tedy všeobecnou znalost předpisů) agentura a konkrétní požadavky obou oblastí pak zaměstnavatel, ke kterému jsou zaměstnanci přiděleni? 2. Kdo zajišťuje kontrolu zdravotní způsobilosti agenturních pracovníků? Je-li to agentura, jak zaměstnavatel zjistí, že pro jím nabízenou práci jsou takové prohlídky přímo úměrné? 3. Vznikne-li úraz při plnění pracovních povinností zaměstnance agentury práce, kdo řeší agendu kolem, tedy kdo vyšetřuje úrazový děj, kdo zapisuje do knihy úrazů, kdo vystavuje záznam o úrazu a přes kterou pojišťovnu se úraz vyřizuje - přes pojišťovnu zaměstnavatele, ke kterému je zaměstnanec přidělen, nebo přes pojišťovnu agentury?

Ad 1) Podle § 309 odst. 1 zákoníku práce po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Takže školí zaměstnavatel, ke kterému je agenturní zaměstnanec přidělen, ale může to být i tak, jak píšete, že nějaké všeobecné školení poskytne agentura. 

Ad 2) Prohlídky agenturních pracovníků upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších přepisů. Podle § 54 odst. 5 agentura práce zajišťuje pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli, se kterým uzavřela dohodu podle zákoníku práce o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele, a to prostřednictvím

a) poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým uzavřela písemnou smlouvu podle odstavce 2 písm. a),

b) registrujícího poskytovatele zaměstnance na základě písemné žádosti podle odstavce 2 písm. b), nebo

c) poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele.

Pokud je to agentura, zaměstnavatel, ke kterému je zaměstnanec přidělen, by to měl zjistit z lékařského posudku.

Ad 3) Podle § 105 zákoníku práce je zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. Podle vyjádření pojišťovny Kooperativa firma, u které došlo k pracovnímu úrazu agenturního zaměstnance, má povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu, toto zaznamenat do knihy úrazů a poskytnout maximální součinnost vysílajícímu zaměstnavateli (agentuře práce) či zúčastněným orgánům (inspekce práce) při objasnění těchto příčin.

A nyní již nastupují povinnosti agentury práce, která tento úraz musí nahlásit předepsaným institucím, především oblastnímu inspektorátu práce, vyhotoví záznam o úrazu, a také musí jednat o odškodnění poškozeného zaměstnance s příslušnou zákonnou pojišťovnou, u které je agentura práce pojištěna z titulu odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání.  

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail