Plán BOZP na staveništi pohledem inspektora OIP

Vydáním nových zákonů s platností od 1.1.2007 došlo v oblasti bezpečnosti práce k výrazné legislativní změně, která měla přinést snížení úrazovosti na stavbách. Po dvou letech však skutečný stav nenaplňuje tento předpoklad. Svojí měrou se na tom podílí i poměrně složitý text zákona, který umožňuje hledání různých výkladů a způsobů naplnění zákonných požadavků. Článek je pohledem na problematiku zpracování plánu BOZP na staveništi.

Plán BOZP na staveništi pohledem inspektora OIP - kapitola 2

Plán BOZP na staveništi pohledem inspektora OIP - kapitola 2

Pro třetí případ, kdy je určen koordinátor pro přípravu, si můžeme upřesnit výše uvedené požadavky na obsah plánu konkrétněji na základě ustanovení NV 591/2006 Sb. kde se v § 7 uvádí:

Koordinátor během přípravy stavby zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.

Pokud toto ustanovení opět rozebereme, dostaneme, mnohými koordinátory požadovanou, osnovu plánu BOZP.

zabezpečuje

 • nepřímo určuje, že zpracovatelem plánu je koordinátor pro přípravu stavby. Nevylučuje to však možnost, že plán zpracuje někdo jiný a „koordinátor“ jej posvětí, neboť za dodržení následujících bodů zodpovídá a může být i pokutován

přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště

 • uvedené naznačuje, že náplň plánu není universální, ale musí reagovat na jednotlivé podmínky na staveništi. Kvalitu plánu předurčuje také kvalita zpracování projektové dokumentace

údaje

 • obecný pojem s možností širšího výkladu. Takovými údaji by měly být základní informace o stavbě, informace pro vyplnění oznámení o zahájení prací,..

informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce

 • technologické a pracovní postupy, které naznačí požadavky na přijetí konkrétních opatření z hlediska bezpečnosti práce. Těmito postupy se „prokazuje“, že lze stavbu za uvedených podmínek bezpečně realizovat. Současně „rozkrývá“ resp. specifikuje či konkretizuje režijní náklady na realizaci stavby z pohledu požadavků na zajištění bezpečnosti práce

Zatímco zákon požaduje, aby byla uvedena opatření z hlediska způsobu provedení, tak v NV se již tento požadavek koncentruje do požadavku, aby plán obsahoval postupy. Samozřejmě, že jsou myšleny postupy a opatření řešící bezpečnost práce, nikoliv zajištění jakosti apod. Jak vyložit tento pojem?

Postup ( technologický postup )

 • Dokument, který komplexně popisuje všechna bezpečnostní opatření, které bude na staveništi nutno řešit s ohledem na bezpečnou realizaci stavby. Součástí jsou pracovní postupy
 • Pracovní postup=dokument, který popisuje konkrétní bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech a operacích

Co by měly tyto postupy řešit? K tomu nám pomohou NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb., která jsou ve své podstatě souhrnem rizik vyskytujících se na staveništích včetně uvedení potřebných mnohdy variantních opatření. Postupy si můžeme rozčlenit do následujících částí, u kterých jsou uvedeny příklady, na něž by se zpracovatel měl soustředit (obsah není vyčerpávající).

Postup - staveniště

 • řešení oplocení, ohrazení stavby, vstupy a vjezdy na staveniště, prostory pro skladování manipulaci(i mimo staveniště např. při vykládce), osvětlení stavenišť a pracovišť, ochranná pásma a opatření proti jejich poškození, komunikace na staveništi včetně podjíždění vedení, hlavní vypínač stavby, vnější vlivy na stavbu-otřesy od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy ...řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

Postupy - zemní práce

 • řešení zajištění provádění výkopů-riziko zasypání osob-druhy pažení, šířka výkopu, sklony svahu, technologie ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,
 • řešení zajištění proti pádu do výkopu-konkrétní způsob (7 možných dle NV) zajištění, přechody a přejezdy přes výkopy, osvětlení ohrazení, úpravy pro slepce, přeprava zemin.

Postupy - betonářské práce

 • řešení způsobu dopravy betonové směsi, zajištění pracovníků proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže

Postupy - zednické práce

 • řešení základní technologie zdění-zevnitř objektu-ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu

Postupy - montážní práce

 • řešení jednotlivých montážních operací a s tím spojených opatření pro zajištění BP, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže

Postupy - bourací práce

 • stanovení základní technologie bourání-ruční , strojní, kombinované, výbušninami, zajištění pracovišť s bouráním, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění pracovníků ve výšce ,inženýrské sítě-zabezpečení, náhradní vedení

Postupy - stropy

 • stanovení způsobu montáže-z pomocného lešení, řešení zajištění ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

Postupy - střechy

 • způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce konkretizovat (4 možnosti),

Postupy - práce PSV

 • řešit požadavky na BP dle profesí, zejména montáž antén a hromosvodů, osazování oken, montáž zábradlí, vodorovné izolace balkonů, teras a střech,montáž výtahů, vzduchotechniky, klimatizací,nátěry a fasády ....
 • dokončovací práce kolem objektu-chodníky, osvětlení

Práce a opatření ze vzájemného prolínání prací

 • stanovení opatření, které vyvolá souběh pracovních činností-manipulace jeřábů, montáže střech a vodorovných konstrukcí, práce PSV ...

Kvalitně zpracovaný plán, který obsahuje konkrétní opatření, není závislý na budoucím zhotoviteli. Tento plán totiž na stavbě upravuje koordinátor při realizaci. Každý zhotovitel totiž 8 dní před zahájením prací na staveništi musí předat koordinátorovi resp. informovat koordinátora o pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a o rizicích z těchto postupů vyplývajících (opatření na jejich snížení nebo odstranění). Přitom může postupovat v souladu s plánem, nebo přijde s vlastním odlišným postupem, který koordinátor posoudí a pokud je v souladu s požadavky bezpečnosti práce a nebrání bezpečnému výkonu dalších činností , tento postup odsouhlasí. Třetí možností pak je, že např. na kontrolním dnu se účastníci dohodnou na „kompromisním“ postupu, který bude kombinací původního v plánu obsaženého a zhotovitelem předloženého. Zápis z kontrolního dne je pak úpravou původního plánu. Proto se doporučuje vedení plánu BOZP na staveništi např. v deskách, které umožňují za původní plán vkládat postupy od zhotovitelů a zápisy z kontrolních dnů.

Autor článku: 

Komentáře

souhlas

30.09.2009 - 14:25 Bruno Heczko
Dobrý den přeji, v prvé řadě bych chtěl vyjádřit poděkování panu Ing. Václavu Káplovi, za tento přínosný článek, který nám po dlouhé době alespoň trochu zužuje a konkretizuje požadavky kontrolních orgánů OIP na otázký obsahu a rozsahu plánu bozp na staveništi. Lze pouze doufat, že se bude tento materiál nadále rozvíjet a stane se jakousi oficiální metodikou pro posuzování plánů nejen pro OIP pro JIHOČESKÝ KRAJ A VYSOČINU. K samotnému obsahu tohoto článku bych měl dvě otázky pro pana Ing. Kápla: 1. Na základě čeho vylučujete požární ochranu a požární bezpečnost z obsahové stránky plánu. Plán má přece plně vyhovovat potřebám bezpečné a zdraví neohrožující práce - požární nebezpečí během provádění stavby tedy můžeme vyloučit a tyto rizika tedy neohrožují zdraví ani bezpečnost na staveništi? Nebezpečí vzniku požáru na staveništi (při realizaci stavby) a s tím souvísející další rizika nám přímo legislativa neřeší (požárně-bezpečnostní řešení se zabývá pouze užíváním hotového objektu), dle mého názoru by bylo vhodné věnovat této části také pozornost. 2. Ve svém článku zmiňujete, že koordinátor pro relizaci upravuje plán. Já nejsem vůbec proti tomuto aby koordinátor tento plán během provádění stavby upravoval, jen nevidím tento požadavek jako legislativně podložený, tudiž prakticky nevymahatelný. Co se týče zajištění informovanosti koordinátora dle legislativy, předat informace 8 dní před zahájením prací je až na vyjímky spíše z říše snů, a bylo by možná dobré, zaměřit kontroly tímto směrem stejně jak na povinnosti zadavatelů k zavázání všech zhotovitelů k součinnosti s koordinátorem.

tiskařský šotek ???

06.10.2009 - 16:07 Jiri Sedivy
Přeji hezký den, po přečtení obou článků ( 1 + 2) je část článku 1 pod obrázkem do konce znovu prezentována jako pokračování, ale je úplně shodná , nevloudila se chybička??? jinak obsah je dobrý, mělo by to vést koordinátory k vytváření plánu BOZP čitelného ( několik stránek až desítek) a ne elaboráty 100 stran a více, které stejně nikdo a ani ten koordinátor nečte

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail