Plán BOZP na staveništi pohledem inspektora OIP

Vydáním nových zákonů s platností od 1.1.2007 došlo v oblasti bezpečnosti práce k výrazné legislativní změně, která měla přinést snížení úrazovosti na stavbách. Po dvou letech však skutečný stav nenaplňuje tento předpoklad. Svojí měrou se na tom podílí i poměrně složitý text zákona, který umožňuje hledání různých výkladů a způsobů naplnění zákonných požadavků. Článek je pohledem na problematiku zpracování plánu BOZP na staveništi.

Plán BOZP na staveništi pohledem inspektora OIP - kapitola 1

Plán BOZP na staveništi pohledem inspektora OIP - kapitola 1

Pokud chceme účinně řešit zlepšení stavu bezpečnosti práce na staveništi, musíme, jak se s oblibou říká, začít od hlavy. Tou hlavou je v našem případě zadavatel (investor) stavby a předpisem, který usměrňuje jeho jednání je třetí část zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Třetí část se jmenuje: Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Pokud zadavatel stavby chce realizovat nějaké stavební dílo, tak má dva zájmy. Aby dílo bylo co nejlevnější a zároveň v co nejkratší době realizováno. Oba požadavky mají negativní dopad na vlastní bezpečnost práce při realizaci stavby. Omezení finančních prostředků vede u zhotovitelů k nebudování pomocných stavebních konstrukcí a nepřijímání bezpečnostních opatření, zkracování lhůt výstavby vede pak ke koncentraci prací, činností a pracovníků na jednom společném pracovišti, kteří se mohou vzájemně ohrožovat.

Aby tyto snahy byly eliminovány, požaduje uvedený zákon, aby zadavatel stavby v době přípravy stavby-projektování, určil koordinátora při přípravě díla a ve spolupráci s tímto koordinátorem zajistil zpracování plánu BOZP na staveništi. Co má tento plán obsahovat? To nám stanoví vedle tohoto zákona i NV 591/2006 Sb. Základní ustanovení zákona 309/2006 Sb. v § 15 odst.2 uvádí:

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení;

Co nám toto ustanovení říká v jednotlivých výrazech?

podle druhu a velikosti stavby

  • požadavek  naznačuje, že plán může být jednoduchý a stručný (např. popis opatření při práci v ochranném pásmu) až po složitý a rozsáhlý (pokud řeší stavbu s velkým počtem stavebních objektů a množství prací s rizikem )

plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce

  • zde je stanoveno, že řeší bezpečnost práce. Další požadavky např. na požární bezpečnost, ochranu životního prostředí, jakost apod. nejsou požadovanou součástí plánu

potřebná opatření z hlediska časové potřeby

  • koncentrace prací přináší zvýšená rizika na staveništi. Ze souběhu prací pak vyplývají konkrétní bezpečnostní požadavky např. práce nad sebou, zajištění pod prací ve výšce apod.

opatření z hlediska ... způsobu provedení

  • je vyjádřením požadavku, aby byly stanoveny postupy s návrhem konkrétních bezpečnostních opatření

musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby

  • zde je uvedeno, že plán zpracovaný v přípravě stavby musí být aktualizován s ohledem k  technologiím vybraných zhotovitelů, a proto se při realizaci stavby upravuje koordinátorem pro realizaci

Uvedená ustanovení zákona mají obecný charakter požadavků na všechny tři případy, kdy je povinností zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi t.j. v případech, kdy jsou na pracovišti prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života a poškození zdraví (viz. příloha č.5 NV 591/2006 Sb.) a v případech, kdy rozsah stavby přesáhne stanovenou dobu (500 dní v přepočtu na 1 fyzickou osobu nebo více jak 30 dní, přičemž více než jeden den zde pracuje více než 20 fyzických osob). V tomto případě se může jednat o stavby, kdy není určen koordinátor a o stavby, kdy je určen koordinátor. Přehledně to vyžaduje následující schéma:

Klikněte pro zvětšení 

Autor článku: 

Komentáře

souhlas

30.09.2009 - 14:25 Bruno Heczko
Dobrý den přeji, v prvé řadě bych chtěl vyjádřit poděkování panu Ing. Václavu Káplovi, za tento přínosný článek, který nám po dlouhé době alespoň trochu zužuje a konkretizuje požadavky kontrolních orgánů OIP na otázký obsahu a rozsahu plánu bozp na staveništi. Lze pouze doufat, že se bude tento materiál nadále rozvíjet a stane se jakousi oficiální metodikou pro posuzování plánů nejen pro OIP pro JIHOČESKÝ KRAJ A VYSOČINU. K samotnému obsahu tohoto článku bych měl dvě otázky pro pana Ing. Kápla: 1. Na základě čeho vylučujete požární ochranu a požární bezpečnost z obsahové stránky plánu. Plán má přece plně vyhovovat potřebám bezpečné a zdraví neohrožující práce - požární nebezpečí během provádění stavby tedy můžeme vyloučit a tyto rizika tedy neohrožují zdraví ani bezpečnost na staveništi? Nebezpečí vzniku požáru na staveništi (při realizaci stavby) a s tím souvísející další rizika nám přímo legislativa neřeší (požárně-bezpečnostní řešení se zabývá pouze užíváním hotového objektu), dle mého názoru by bylo vhodné věnovat této části také pozornost. 2. Ve svém článku zmiňujete, že koordinátor pro relizaci upravuje plán. Já nejsem vůbec proti tomuto aby koordinátor tento plán během provádění stavby upravoval, jen nevidím tento požadavek jako legislativně podložený, tudiž prakticky nevymahatelný. Co se týče zajištění informovanosti koordinátora dle legislativy, předat informace 8 dní před zahájením prací je až na vyjímky spíše z říše snů, a bylo by možná dobré, zaměřit kontroly tímto směrem stejně jak na povinnosti zadavatelů k zavázání všech zhotovitelů k součinnosti s koordinátorem.

tiskařský šotek ???

06.10.2009 - 16:07 Jiri Sedivy
Přeji hezký den, po přečtení obou článků ( 1 + 2) je část článku 1 pod obrázkem do konce znovu prezentována jako pokračování, ale je úplně shodná , nevloudila se chybička??? jinak obsah je dobrý, mělo by to vést koordinátory k vytváření plánu BOZP čitelného ( několik stránek až desítek) a ne elaboráty 100 stran a více, které stejně nikdo a ani ten koordinátor nečte

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail