Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2023/04

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

 

112 - č. 4 (2023)

RYBÁŘ, PAVEL: Protipožární zabezpečení tunelů je stále aktuální

 • anotace: Zavedením skladových sprinklerů s velkým průtokem se podstatně zvýšila hasební schopnost sprinklerových zařízení, kterými lze zajistit účinnou ochranu skladů prakticky bez omezení výšky skladování. Tyto změny, pro které jsou charakteristické výhody velké kapky ve výstřikovém proudu, ovlivnily i provedení sprejových hasicích zařízení určených pro protipožární zabezpečení tunelů. Uvedenou problematiku by měl na několika příkladech přiblížit tento článek.
 • klíčová slova:  tunely - sprinklery - skladování - ochrana požární - zabezpečení
 
112 - č. 5 (2023)

ŇOREK, MILAN: Trhací práce u HZS ČR kdysi a dnes

 • anotace: Trhací práce byly historicky standardem v řadě oblastí, zejména ve stavebnictví a při dobývání nerostů. Výbušniny byly a stále jsou efektivním prostředkem díky schopnosti vykonat velký objem práce během krátkého časového úseku. Tato jejich výhoda je však také současně zdrojem rizik, a proto pro nakládání s výbušninami platí přísné bezpečností standardy.
 • klíčová slova:  práce trhací - výbušniny - Hasičský záchranný sbor - rizika
 
112 - č. 6 (2023)

FRIEDRICHOVÁ, ROMANA: Využití ozónu pro dezinfekci povrchů a jeho vliv na degradaci materiálů

 • anotace: V souvislosti s výskytem onemocnění covidu-19 se zásadně zvýšila potřeba dekontaminace prostor. Jednou z variant bylo využití dekontaminace pomocí ozonizace prostředí s požadavkem na dekontaminaci povrchů. Na základě těchto požadavků vznikl projekt s názvem „Možnosti využití ozónu pro dekontaminaci ovzduší a povrchů nejen složkami IZS ČR“. Projekt byl řešen v letech 2021–2022 za podpory bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra. Hlavními řešenými oblastmi byla volba optimální metody pro detekci ozónu, vytvoření postupů pro stanovení jeho koncentrace v reálných podmínkách, použitelnost ozónu pro dekontaminaci povrchů a jeho vliv na degradaci materiálů. Projekt probíhal ve spolupráci Technického ústavu požární ochrany a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
 • klíčová slova:  ozón - povrchy pracovní - dezinfekce - dekontaminace - materiály - degradace

KOPECKÝ, STANISLAV: Detekce akcelerantu hoření na místě požáru

 • anotace: Akcelerantem hoření se rozumí palivo nebo okysličovadlo, často hořlavá kapalina, která je použita k úmyslné iniciaci vzniku požáru nebo zvýšení rychlosti jeho šíření. Zjištění přítomnosti akcelerantu hoření tak představuje významnou informaci pro určení příčiny vzniku požáru. V případě podezření na použití akcelerantu hoření a spáchání trestného činu (např. poškození cizí věci, obecné ohrožení aj.) se na místě události postupuje podle trestního řádu. Odběr stop zajišťuje technik z oddělení kriminalistické techniky Policie České republiky (PČR), a odebrané stopy jsou zadokumentovány v protokolu o ohledání místa činu.
 • klíčová slova:  požáry - kapaliny hořlavé - iniciace - příčiny - vyšetřování
 
112 - č. 7 (2023)

DVOŘÁK, OTTO: Elektromobily, jejich přínosy a rizika : 1. část

 • anotace: Zavádění a užívání elektrických vozidel je spojeno s novými riziky požárů a výbuchů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se uživatelé a zájemci o tato vozidla a v neposlední řadě příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) seznámili zejména s typy elektromobilů, jejich hlavními částmi a funkcemi, možnými riziky a jejich vznikem a bezpečnostními opatřeními. Cílem tohoto článku, který je rozdělen na dvě části, je přiblížit čtenářům základní poznatky k této problematice.
 • klíčová slova:  vozidla elektrická - elektromobilita - přínosy - rizika

ŠTIKOVÁ, LENKA: Cíle Evropské unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám aneb jak společně zvládat budoucí mimořádné události

 • anotace: V únoru letošního roku bylo přijato doporučení Komise o cílech Evropské unie (EU) v oblasti odolnosti vůči katastrofám. Tento strategický dokument jasně specifikuje pět klíčových oblastí, na které se chce evropská civilní ochrana (CO) zaměřit v příštích letech až do roku 2030. Těchto pět cílů má posílit celkovou odolnost EU a tvoří základ pro posílení kolektivní schopnosti EU čelit dopadům budoucích katastrof a chránit občany, jejich životní podmínky a životní prostředí.
 • klíčová slova:  resilience - odolnost - katastrofy - strategie evropské - ochrana obyvatelstva - ochrana životního prostředí
 
Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2023)

KREJČÍ, LIBOR: Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí

 • anotace: V letošním roce došlo po dvou letech k novelizaci mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, konkrétně Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Dohoda ADR byla zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv jako předpis č. 15/2023 Sb.m.s, zatímco Řád RID jako předpis č. 14/2023 Sb.m.s.
 • klíčová slova:  věci nebezpečné - přeprava mezinárodní - doprava silniční - doprava železniční - předpisy mezinárodní - novelizace

KOŽMÍN, PETR: Karta BOZP pro profesi: Strojník obsluhy stavebních strojů

 • anotace: Práce strojníka obsluhy stavebních strojů je vykonávána v náročném venkovním terénu, kde jsou prováděny stavební práce. Obvykle se jedná o prostředí se ztíženými pracovními podmínkami (prach, vlhko, teplo, chlad, hluk, vibrace). Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení. Práce je dle potřeby vykonávaná za každého počasí a může být vykonávána i v noci. Karta BOZP informuje o pracovních činnostech, rizikových faktorech, mimořádných událostech a vhodných OOPP.
 • klíčová slova:  karta BOZP - stroje stavební - obsluha - kvalifikace profesní - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP

VALA, JIŘÍ: Genderová problematika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

 • anotace: Uznání rozmanitosti, včetně rozdílů mezi pohlavími, je zásadní pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví mužů i žen na pracovištích. Genderově citlivý přístup připouští, že z důvodu často odlišných zaměstnání, které ženy a muži vykonávají, jejich různým společenským rolím, očekáváním a povinnostem, které mají, mohou být ženy a muži na pracovišti vystaveni rozdílným fyzickým a psychosociálním rizikům, což vyžaduje zavedení jiných kontrolních opatření. Z toho vyplývá, že genderová problematika musí být rovněž zahrnuta do hodnocení rizik na pracovišti. Zohlednění otázek pohlaví a rozmanitosti při hodnocení rizik je tak klíčem ke zdravým a produktivním pracovištím.
 • klíčová slova:  pohlaví - rovnost - nerovnosti genderové - bezpečnost práce - pracoviště

JOUZA, LADISLAV: Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům

 • anotace: Podle § 104 odst. 5 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. , musí zaměstnavatel poskytovat ochranné pracovní prostředky podle vlastního seznamu zpracovaného na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště. Jde o vnitřní předpis (vnitrofiremní opatření), který musí vydávat každý zaměstnavatel, i kdyby zaměstnával třeba jen jednoho zaměstnance; v seznamu musí přihlédnout nejen ke konkrétním podmínkám pracoviště, ale i k vlastnostem jednotlivých OOPP.
 • klíčová slova:  prostředky ochranné - prostředky pracovní - OOPP - zaměstnavatelé - předpisy vnitřní

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou

 • anotace: Jednoznačný pohled na BOZP (bezpečnost a ochranu zdraví při práci), respektive podstatu BOZP, představuje v současnosti vysoce aktuální problém. Vyslovené názory Luboše Poka ale vyvolávají celou řadu vedlejších otázek a také vzbuzují vážná podezření.
 • klíčová slova:  BOZP - trendy - úvahy - současnost

DANDOVÁ, EVA: Harmonogram směn z pohledu BOZP

 • anotace: Právní úprava pracovní doby je v nyní platném zákoníku práce č. 262/2006 Sb. obsažena v části čtvrté, tj. v 78 až 100 ZP . Je třeba podotknout, že tato právní úprava bezprostředně navazuje na právní úpravu obsaženou ještě ve starém zákoníku práce č. 65/1965 Sb. , která prošla v roce 2000 podstatnou změnou v souvislosti s harmonizací našeho práva s právem zemí Evropských společenství, neboť tzv. první euronovela v roce 2000 transponovala do našeho pracovního práva směrnici ES č. 93/104 /ES, o určitých aspektech stanovení pracovní doby, která je dá se říci základním předpisem evropského práva o pracovní době a dále i Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 1, která upravuje omezení pracovní doby v průmyslu. Směrnice ES č. 93/104 /ES byla v průběhu let několikrát novelizována a posléze byla v roce 2003 vydána jako směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby (dále jen „směrnice o pracovní době“), která je také základem naší současné právní úpravy.
 • klíčová slova:  doba pracovní - směny pracovní - právo pracovní

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2023)

JOUZA, LADISLAV: Jak vypočítat náhradu za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu

 • anotace: Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je mnohdy pro mzdové účetní a personalisty složitou záležitostí. Je nutno rozlišovat náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti. Obě náhrady patří do kategorie tzv. opětujících se nároků na náhradu škody z pracovního úrazu nebo z nemoci z povolání.
 • klíčová slova:  úrazy pracovní - nemoci z povolání - náhrady škody - výdělky - výpočty

DANDOVÁ, EVA: Letní brigády z pohledu BOZP

 • anotace: S blížícími se prázdninami dostáváme řadu dotazů ohledně práce mladistvých a ohledně práce studentů vůbec. Podívejme se proto společně, jaké možnosti dává náš právní řád těmto osobám.
 • klíčová slova:  mladiství - studenti - práce dočasná - brigády - podmínky pracovní

KARLÍK, VOJTĚCH: Karta BOZP pro profesi: Obsluha kovacího stroje - Kovář

 • anotace: Pracovní činnost obsluhy kovacího stroje - kováře je prováděna ve vymezených vnitřních prostorech. Pracovník obsluhuje kovací stroj skrze ovládací pult a pedálový spínač, dále provádí ofukování prostoru zápustku tlakovým vzduchem. Manipulace s polotovary je prováděna ručně i strojně (manipulační technikou). Pracovník je při práci vystaven ztíženým pracovním podmínkám, zejména vysokému hluku, způsobeného chodem kovacího stroje a dopravníkových pásů. Karta BOZP informuje o pracovních činnostech, rizikových faktorech, mimořádných událostech a vhodných OOPP.
 • klíčová slova:  karta BOZP - kováři - stroje kovoobráběcí - obsluha - faktory rizikové - kvalifikace profesní - události mimořádné - OOPP

KYSELA, JIŘÍ: Odborná způsobilost dle zákona o VTZ : zdvihací zařízení

 • anotace: Na základě velmi častých dotazů k zákonu č. 250/2021 Sb. , o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů („zákon o VTZ“) a k nařízení vlády č. 193/2022 Sb. , o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti („nařízení vlády“) sdělujeme informace k vybraným částem zákona o VTZ a k nařízení vlády.
 • klíčová slova:  zařízení vyhrazená technická - zařízení zdvihací - legislativa - způsobilost odborná

JOUZA, LADISLAV: Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti

 • anotace: Letní období přináší nejen radosti s prožitím dovolené, ale zaměstnavatelům některé problémy s vytvářením příznivých podmínek na pracovišti. Dodržování povinností, zejména v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jim ukládá zejména zákoník práce a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 • klíčová slova:  bezpečnost práce - pracoviště - podmínky pracovní - faktory rizikové - období roční

JOUZA, LADISLAV: Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku

 • anotace: Zdravotní důsledky pracovních úrazů často přinášejí změnu pracoviště a v důsledku toho i nižší výdělek. Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu nebo k nemoci z povolání došlo, je pak povinen hradit poškozenému náhradu za ztrátu na výdělku do výše, jakou měl před úrazem (vznikem škody). Pro přiznání náhrady za ztrátu na výdělku je rozhodný průměrný výdělek, jehož zaměstnanec dosáhl před vznikem škody, ve většině případů před pracovním úrazem či nemocí z povolání. Řešení těchto otázek je vedle sporů o neplatnost výpovědi z pracovního poměru častou agendou advokátů.
 • klíčová slova:  úrazy pracovní - nemoci z povolání - náhrady škody - výpočty

VALA, JIŘÍ: Klimatické změny a jejich vliv na BOZP v zemědělství a lesnictví

 • anotace: V současnosti se často diskutuje o tom, že ekonomiku a trh práce v Evropě i mimo ni ovlivňují megatrendy, jako jsou změny klimatu, digitalizace a demografické změny. I když se zdaleka nejedná o nové jevy, lze pozorovat, že se tyto trendy nyní zrychlují a mají větší dopad na společnost, ekonomiku a trh práce. Změna klimatu je jednou z největších hrozeb pro lidské zdraví v 21. století. Vzhledem ke zvyšování teplot a vlnám veder po celém světě v důsledku změny klimatu vzrostly i obavy o zdraví a bezpečnost pracovníků. Pracovní podmínky a kvalita práce se však mohou mezi jednotlivými odvětvími a povoláními výrazně lišit.
 • klíčová slova:  změny klimatické - klima - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zemědělství - lesnictví

 

Fórum sociální politiky - č. 2 (2023)

BARTÁK, MIROSLAV: Činnosti a kompetence sociálních pracovníků v adiktologických službách

 • anotace: Cílem této práce je identifikace činností a kompetencí sociálních pracovníků v adiktologických službách. Tato oblast zahrnuje péči a sociální rehabilitaci osob se závislostní poruchou, která vyžaduje interdisciplinární přístup včetně zapojení multidisciplinárního týmu integrujícího odbornost sociálního pracovníka, adiktologa, pedagoga, psychoterapeuta a lékaře. Tento přístup lze považovat za základ pro sí ování v adiktologických službách. Na kompetence sociálních pracovníků lze nahlížet z různých úhlů pohledu; tento příspěvek vychází z doporučení Concil on social work education a z koncepce praktických kompetencí vypracované pro české prostředí. Současně specifikujeme teoretický rámec pro měření kompetencí v reálném světě praxe sociální práce. Pro naplnění cíle bylo provedeno dotazníkové šetření, vzorek byl tvořen sociálními pracovníky podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kteří působí v adiktologických službách. Celkem se šetření zúčastnilo 117 respondentů. K výsledkům dotazníkového šetření patří, že nejdůležitější kompetencí sociálních pracovníků je schopnost empatie (94 %), schopnost sebereflexe (94 %) a schopnost zvládat krizové situace (93 %). Stejnou důležitost má schopnost motivovat klienty (87 %), rychlé rozhodování (79 %) a schopnost ovládat své emoce (78 %). Dalšími dotazníkovým šetřením identifikovanými velmi důležitými dovednostmi jsou psaní a předkládání návrhů projektů a získávání finančních prostředků (33 %) a řízení lidí (47 %).
 • klíčová slova:  pracovníci sociální - práce sociální - činnosti - kompetence - služby adiktologické

 

Chemagazín - č. 3 (2023)

ŠEC, K.: Monitorování toxických látek v pracovním ovzduší pomocí infračervené spektroskopie

 • anotace: Vystavení toxickým látkám v ovzduší představuje vážné zdravotní riziko pro lidské zdraví. Jedná se o znečišťující látky, u kterých je známý jejich škodlivý účinek, případně ty, u nichž existuje podezření, že mohou způsobovat rakovinu nebo jiné závažné zdravotní problémy, jako jsou poruchy reprodukčního zdraví, vrozené vady plodu apod. Také se mezi ně řadí látky, které mohou mít nepříznivé účinky na životní prostředí, a souhrnně se všechny označují jako HAP - Hazardous Air Pollutants. Hlavní zdroje HAP zahrnují obvykle emise z chemických závodů, ropných rafinérií a elektráren. Tyto sloučeniny mohou existovat také v okolním vzduchu v okolí polovodičových a farmaceutických výrobních zařízení. Zaměstnanci průmyslových odvětví, kde se HAP vyskytují, jsou kvůli blízkosti ke zdrojům HAP vystaveni vyššímu riziku zdravotních komplikací než zbytek populace. Navíc hladiny znečišťujících látek bývají výrazně vyšší ve vnitřním prostředí výrobních hal než ve venkovním ovzduší. Zatímco existují zákony na ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků, role kvality vnitřního ovzduší je v nich bohužel často přehlížena.
 • klíčová slova:  látky toxické - látky znečišťující - pracoviště - monitorování - spektroskopie

PETRÁŠ, DAVID: Analyzátory pro přesný a kvalitní monitoring kvality vzduchu

 • anotace: Nikdo dnes nezpochybní, že monitorovat kvalitu ovzduší je zásadně důležité a je to v souladu zejména se současnými trendy ochrany životního prostředí, ochrany zdraví lidí pracujících v nesčetných provozech nebo naopak z důvodu kontroly četných technologických parametrů vzduchu jakožto technologické suroviny nebo naopak technologického odpadu. V celé části vyspělého světa (EU, USA, Čína, Rusko atd.) se požadavky na kvalitu monitoringu vzduchu neustále navíc mění, vyvíjí a v drtivé většině také zpřísňují. To klade na analyzátory neustále se zvyšující nároky jak z hlediska citlivosti a rozsahu měření analytů, ale i také ve smyslu kvality sběru, zpracování a využití naměřených dat.
 • klíčová slova:  ovzduší - kvalita - monitorování - analyzátory International

 

Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2023)

AMIRI, SOHRAB: Sleep quality and sleep-related issues in industrial workers : a global meta-analysis Kvalita spánku a problémy související se spánkem u průmyslových pracovníků: globální metaanalýza

 • anotace: Problémy související se spánkem představují závažné zdravotní problémy. Cílem této studie bylo prozkoumat globální prevalenci problémů souvisejících se spánkem u průmyslových pracovníků. K prohledávání databází PubMed, Web of Science a Scopus byla použita syntaxe klíčových slov. Doba vyhledávání byla omezena na články publikované do září 2020 a v angličtině. Do analýzy bylo zahrnuto 48 článků. Problémy související se spánkem mají 30% prevalenci v 95% intervalu spolehlivosti. Prevalence problémů souvisejících se spánkem u mužů byla 38 % a u žen 32 %. Prevalence špatné kvality spánku, nespavosti, délky spánku <7 h, chrápání a ospalosti byla 36, 22, 37, 29 a 10 %, v tomto pořadí. Problémy související se spánkem mají vysokou prevalenci u průmyslových pracovníků a je třeba se zabývat příčinou těchto rozdílů a poskytovat lepší poznatky pro prevenci a léčbu poruch spánku.

 • klíčová slova:  spánek - kvalita - pracovníci průmysloví

AMIRI, SOHRAB: Longer working hours and musculoskeletal pain : a meta-analysis Delší pracovní doba a muskuloskeletální bolest: metaanalýza

 • anotace: Bolesti pohybového aparátu jsou nejčastějším zdravotním problémem na pracovišti a jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů této bolesti je delší pracovní doba. Cílem této studie bylo prozkoumat souvislost mezi dlouhou pracovní dobou a muskuloskeletální bolestí. Na základě klíčových slov byly přezkoumány dva vědecké zdroje – PubMed a Embase. Do studie byly zahrnuty články publikované do května 2020 a v anglickém jazyce. Ze studie vyplynulo, že dlouhá pracovní doba je důležitým a ohrožujícím faktorem pro muskuloskeletální zdraví. Proto by tato problematika měla být vzata v úvahu jak při tvorbě zdravotní politiky, tak v léčbě a prevenci.
 • klíčová slova:  onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - doba pracovní - délka - analýzy

BUNIYA, MOHANAD KAMIL: Contributions of safety critical success factors and safety program elements to overall project success Přispění faktorů úspěchu kritických pro bezpečnost a prvků bezpečnostního programu k celkovému úspěchu projektu

 • anotace: Zavedení bezpečnostního programu je zásadním krokem ke zlepšení bezpečnosti. Tento výzkum si klade za cíl vyvinout model celkové úspěšnosti projektu (OPS) pro stavební projekty prostřednictvím zkoumání přímého a nepřímého dopadu faktorů úspěchu kritických pro bezpečnost (CSF) na OPS zprostředkovaných prvky bezpečnostního programu. Nejprve byly provedeny rozhovory s odborníky v iráckém stavebnictví a poté bylo využito dotazníkového šetření k získání zpětné vazby od stavebních profesionálů. Výsledky ukázaly, že k potvrzení a zlepšení účinnosti je zapotřebí 20 prvků. Tyto prvky byly rozděleny do čtyř kategorií: závazek vedení a zapojení zaměstnanců, analýza pracoviště, kontrola nebezpečí a prevence a školení v oblasti zdraví a bezpečnosti. Analýza potvrzuje, že vztah mezi bezpečnostními CSF a OPS je zprostředkován prvky bezpečnostního programu.
 • klíčová slova:  stavebnictví - projekty stavební - projektování - programy bezpečnosti práce - bezpečnost práce

KIZ, HARUN: Musculoskeletal system problems in office workers : relationship of physical activity levels and quality of life Problémy pohybového aparátu u kancelářských pracovníků: vztah úrovně fyzické aktivity a kvality života

 • anotace: Cílem této studie bylo zjistit vztah mezi muskuloskeletálními problémy kancelářských pracovníků a úrovní jejich fyzické aktivity a kvalitou života. Byl použit dotazníkový formulář, škála kvality života (SF-36) a mezinárodní dotazník fyzické aktivity (IPAQ). Mezi účastníky pociťovalo 81,7 % účastníků bolest alespoň v jedné oblasti těla. Nejčastěji se vyskytovala bolest zad v míře 54,8 %, následovaná bolestí krku a ramen. Podle úrovně fyzické aktivity účastníků bylo 58,5 % (n = 141) aktivních, 37,3 % (n = 90) méně aktivních a 4,1 % (n = 10) velmi aktivních. Byla zjištěna významná souvislost mezi výskytem muskuloskeletálních poruch (MSD) mezi účastníky a věkem účastníků, jejich vzděláním, příjmem, pravidelným cvičením, délkou používání počítače, stížnostmi na oči, stížnostmi v oblasti zápěstí a používáním ergonomické židle. Z výsledků vyplynula vysoká prevalence MSD u kancelářských pracovníků, zatímco úroveň jejich fyzické aktivity byla shledána nízkou. K prevenci MSD u kancelářských pracovníků a ke zlepšení úrovně jejich fyzické aktivity a kvality života je třeba školení a cvičení.
 • klíčová slova:  onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - pracovníci kancelářští - aktivity fyzické - kvalita života

HE, CHANGQUAN: Psychological decision-making process of construction worker safety behavior : an agent-based simulation approach Psychologický proces rozhodování o bezpečném chování stavebních dělníků

 • anotace: Psychologický proces rozhodování o bezpečném chování stavebních dělníků (CWSB) je ze systematického hlediska zkoumán jen zřídka. Tato studie vytvořila teoretický rámec pro rozhodovací proces bezpečného chování stavebních dělníků a systematicky zkoumala vlivy jednotlivých faktorů (vzdělání, věk a znalosti o bezpečnosti), organizačních faktorů (bezpečnostní klima a výměna mezi lídry a členy) a psychologických faktorů (psychologický kapitál a komunikační kompetence).
 • klíčová slova:  dělníci - stavebnictví - chování bezpečné - faktory - aspekty psychologické


MISIUREK, KATARZYNA: Methodology focused on the selection of construction operations for the standardization of work with an emphasis on the occupational safety criterion Metodika zaměřená na výběr stavebních operací pro standardizaci prací s důrazem na kritérium bezpečnosti práce

 • anotace: Tento článek naznačuje, že standardizace práce je účinným nástrojem pro zlepšení bezpečnosti práce v jakémkoli procesu prováděném lidmi. Standardizace práce má vliv na zlepšení produktivity, kvality a zapojení zaměstnanců do zlepšování současných pracovních metod. Článek ukazuje, že ve stavebnictví jsou problémy s výběrem operací pro standardizaci práce kvůli specifičnosti tam prováděných operací. Výsledkem je, že standardizace práce není běžnou metodikou používanou ve stavebnictví, což může být jednou z příčin většího počtu nehod a téměř neúspěchů ve srovnání se zpracovatelským průmyslem. Článek představuje autorčin bezpečnostní-komplikační-frekvenční model (SCF) pro výběr operací pro standardizaci práce, který je věnován stavebnictví. Model SCF umožňuje výběr operací s nejvyšší prioritou z hlediska implementace pro standardizaci práce.
 • klíčová slova:  stavebnictví - operace provozní - práce stavební - standardizace - bezpečnost práce

SOLTANZADEH, AHMAD: Evaluating the potential severity of biogas toxic release, fire and explosion : consequence modeling of biogas dispersion in a large urban treatment plant Hodnocení potenciální závažnosti úniku toxických látek z bioplynu, požáru a výbuchu: modelování následků rozptylu bioplynu ve velké městské čistírně odpadních vod

 • anotace: Výroba bioplynu v čistírnách odpadních vod za účelem výroby energie se v posledních letech zvýšila. Cílem této studie bylo modelovat důsledky uvolňování bioplynu ve velké městské čistírně odpadních vod. Studie modelovala důsledky skladování bioplynu ve velké městské čistírně v Íránu. Vzhledem k potenciální škodlivosti bioplynu byly vyhodnoceny tři následky: únik toxických látek, požár a výbuch. Všechny kroky modelování byly provedeny pomocí programu PHAST verze 7.2. Vzhledem k umístění čistírny v husté městské zástavbě by rozptyl bioplynu mohl vést k expozici mnoha lidí ve vysoce rizikových oblastech.
 • klíčová slova:  bioplyny - čistírny odpadních vod - havárie závažné - modelování - únik látek - výbuchy - požáry - následky

GARZA, JENNIFER L.: Associations between observed time sitting at work and musculoskeletal symptoms : a repeated-measures study of manufacturing workers Souvislosti mezi pozorovanou dobou sezení v práci a muskuloskeletálními symptomy: studie opakovaných měření u pracovníků ve výrobě

 • anotace: Je známo, že doba sezení v práci ovlivňuje celkový zdravotní stav, ale její konkrétní vliv na muskuloskeletální symptomy není jasný. Autoři hodnotili vztah mezi pozorovanou dobou sezení v práci a muskuloskeletálními symptomy uváděnými samotnými zaměstnanci 195 výrobních podniků. Delší doba sezení v práci byla významně spojena s nižší prevalencí muskuloskeletálních symptomů krku/ramen a paže/zápěstí/ruky. Souvislosti zůstaly do značné míry nezměněny po úpravě na typ práce nebo pracovní polohy a zátěž. Doba sezení v práci by měla být zohledněna v rámci intervencí zaměřených na prevenci muskuloskeletálních poruch (MSD) a podporu zdraví pracovníků ve výrobě.
 • klíčová slova:  onemocnění muskuloskeletální - prevalence - práce vsedě - pracovníci průmysloví - výroba

LI, JIAN: Quantifying self-contained breathing apparatus on physiology and psychological responses during firefighting : a systematic review and meta-analysis Kvantifikace autonomního dýchacího přístroje na základě fyziologie a psychologických reakcí během hašení požáru: systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: Neexistuje shoda ohledně účinnosti autonomního dýchacího přístroje (SCBA) a reakce hasičů na fyziologický a psychický stres. Tato studie syntetizovala a kvantifikovala psychofyziologické požadavky kladené na hasiče s dýchacím přístrojem ve srovnání s kontrolní skupinou. Metaanalýza ukazuje, že nošení SCBA vyvolává termoregulační, metabolický a psychický stres. To však není primárně vysvětleno hmotností dýchacího přístroje, což zdůrazňuje hodnotu ergonomického designu a fyziologického monitorování
 • klíčová slova:  přístroje dýchací - hasiči - reakce fyziologické - reakce psychické - stres

WANG, LEI: Pilots’ mental workload variation when taking a risk in a flight scenario : a study based on flight simulator experiments Změny psychické zátěže pilotů při podstupování rizika v letovém scénáři: studie založená na experimentech na letovém simulátoru

 • anotace: Provozní chování pilotů za letu souvisí s proměnnými jejich psychického stavu, jako je pracovní zátěž, uvědomění si situace, stres atd. Cílem této studie bylo prozkoumat dynamický proces psychické zátěže u pilotů, kteří provádějí rizikový letový úkol v simulovaných scénářích. K řešení této otázky byly provedeny dva empirické experimenty. V prvním experimentu provádělo 19 pilotů-cizinců rozdělených do skupin s vysokým a nízkým rizikem úkol hledání cíle při vizuálním letu v malé výšce. Výsledky ukázaly statisticky významnou interakci mezi skupinami a segmenty pro variabilitu srdeční frekvence (HRV). Stejný vzorec fyziologických výsledků se opakoval mezi účastníky experimentu druhého, v němž 19 pilotů absolvovalo přiblížení za snížené viditelnosti. Tato zjištění poukázala na vztah mezi variabilitou psychické zátěže a rizikovým chováním, který by mohl být zohledněn při zlepšování výběru pilotů a výcviku s cílem zvýšit bezpečnost letů.
 • klíčová slova:  piloti - zátěž psychická - zátěž pracovní - stres - scénáře - simulace - rizika


NASAIF, HUSAIN: Prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms among nurses : a multicenter cross-sectional study in Bahrain Prevalence muskuloskeletálních symptomů u zdravotních sester: multicentrická průřezová studie v Bahrajnu

 • anotace: Tato studie si kladla za cíl zhodnotit prevalenci muskuloskeletálních symptomů hlášených zdravotními sestrami v Bahrajnu a určit faktory, které přispívají k výskytu těchto příznaků. Průřezová studie byla provedena s použitím údajů ze vzorku 550 sester pracujících ve třech nemocnicích v Bahrajnském království. Prevalence muskuloskeletálních symptomů byla hodnocena pomocí severského muskuloskeletálního dotazníku. Většina byly ženy ve věku 31 až 40 let. Celková prevalence muskuloskeletálních potíží všech kloubů za posledních 12  měsíců byla 88,1 %. Nejvyšší prevalence byla v dolní části zad (72,3 %), následovalo rameno (52,8 %) a krk (49 %). Nejnižší prevalenci měl loket (12,1 %). Prevalence symptomů dolní části zad byla významně spojena s věkem), souběžným zdravotním stavem, oblastí praxe, počtem úkolů a typy směn. Zjištění naznačují vysokou prevalenci muskuloskeletálních symptomů. Ve zdravotnických zařízeních je potřeba zavést strategie ke zlepšení podmínek pracovního prostředí a snížení míry prevalence.
 • klíčová slova:  onemocnění muskuloskeletální - symptomy - aparát pohybový - sestry zdravotní - Bahrajn

XIONG, J.: Effectiveness of Internet-based cognitive behavioural therapy for employees with depression : a systematic review and meta-analysis Účinnost internetové kognitivně behaviorální terapie pro zaměstnance s depresí: systematický přehled a metaanalýza

 • anotace: Účnnost internetových intervencí u zaměstnanců s depresivní poruchou zůstává kontroverzní. Autoři studie shrnuli všechny dostupné důkazy zkoumající roli internetových intervencí při snižování depresivních symptomů. Tato studie byla komplexním systematickým přehledem a metaanalýzou, která zahrnovala studie přijatelnosti a předběžné studie proveditelnosti. Vyloučeny byly popisy programů, diskusní články a protokoly studií. Byly vyhledávány články publikované v angličtině v databázích MEDLINE, EMBASE, PscINFO, Cochrane Library a Web of Science od počátku do května 2021. Byla extrahována data týkající se demografie, formátu intervencí, včetně intervencí na internetu, podmínek kontrolní skupiny a výsledků. Do studie byla nakonec zahrnuta data z 19 studií. Těchto 19 studií zahrnovalo 5898 účastníků (2813 účastníků využilo intervence přes internet, 3085 účastníků bylo v kontrolních skupinách). Zjištění naznačují, že internetové intervence mohou být účinné při zlepšování deprese u zaměstnanců. Je však zapotřebí více randomizovaných kontrolovaných studií, které by poskytly lepší důkazy týkající se intervencí na internetu u zaměstnanců s depresí, a jsou zapotřebí rozsáhlé studie k pozorování účinnosti intervencí na internetu.
 • klíčová slova:  deprese - zdraví duševní - intervence

IELSEN, KARINA: The importance of training transfer of non-technical skills safety training of construction workers Význam školení přenosu netechnických dovedností při školení bezpečnosti stavebních dělníků

 • anotace: Školení migrujících pracovníků ve stavebnictví v oblasti bezpečnosti se zaměřuje na technické dovednosti, přičemž netechnickým dovednostem, které podporují přenos školení v oblasti bezpečnosti na pracoviště, se věnuje jen omezená pozornost, a to jak bezprostředně po skončení školení, tak v dlouhodobém horizontu. Tato studie, která využívá realistické hodnocení jako teoretický rámec, zkoumá přenos dvou klíčových netechnických dovedností: komunikace a rozhodování. Studie má důležité praktické důsledky a ukazuje význam školení přenosu netechnických dovedností, jako je komunikace a rozhodování, na pracoviště.
 • klíčová slova:  pracovníci migrující - dělníci - stavebnictví - školení bezpečnosti práce - dovednosti - kompetence - komunikace - rozhodování

SHAFIEI, PEGAH: Cause-responsibility analysis of occupational accidents in an automotive company Analýza příčin a odpovědnosti u pracovních úrazů v automobilovém podniku

 • anotace: Cílem této studie bylo určit základní příčiny nehod a míru odpovědnosti stran zúčastněných na těchto nehodách. Za tímto účelem bylo vybráno 20 nehod v automobilové společnosti a 10 odborníků určilo příčiny, účastníky nehod a příslušné míry odpovědnosti na základě rozdělení na 11 základních rizikových faktorů Tripod Beta a pomocí stromové analýzy pracovních úrazů. Výsledky ukázaly, že mezi závadami v systému řízení měly největší vliv na vznik pracovních úrazů závady organizačního systému. Úpravou zhruba poloviny základních rizikových faktorů lze zvládnout 80 % pracovních úrazů. Zaměřením na monitorovací a konstrukční jednotky lze také snížit nehodovost společnosti až o 50 %.
 • klíčová slova:  nehody pracovní - úrazy pracovní - příčiny - odpovědnost - faktory rizikové - průmysl automobilový

CHEN, LONG: When work support does not work : investigating the joint moderating effect of challenge stressors and hindrance stressors on safety compliance Když pracovní podpora nefunguje: zkoumání společného zmírňujícího účinku provokačních stresorů a překážkových stresorů na dodržování bezpečnosti

 • anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi podporou při práci a dodržováním bezpečnostních předpisů, protože předchozí vědci se tímto vztahem nezabývali. Na základě modelu pracovních požadavků a zdrojů autoři tvrdí, že každodenní pracovní podpora má pozitivní vliv na každodenní dodržování bezpečnosti. Tato hypotéza byla zkoumána shromážděním 221 údajů z deníků od 50 zdravotnických pracovníků. Výsledky ukazují, že vztah mezi každodenní pracovní podporou a každodenním dodržováním bezpečnosti je pozitivní a společně moderovaný stresory výzvy a překážky.
 • klíčová slova:  podpora zaměstnanců - práce - bezpečnost práce - chování bezpečné - stresory


MEDIN-CEYLAN, CANSIN: Risk factors of neck disability in computer-using office workers : a cross-sectional study Rizikové faktory postižení krku u kancelářských pracovníků používajících počítač: průřezová studie

 • anotace: Cílem této studie bylo určit vliv rizikových faktorů spojených způsobujících bolest a postižení krku mezi uživateli počítačů. Studie byla provedena s 1028 administrativními pracovníky, kteří trpí bolestmi krku. Údaje byly shromážděny pomocí dotazníků, které zahrnovaly index postižení krku, číselnou škálu hodnocení bolesti, čtyřpoložkový dotazník o zdraví pacientů, demografické informace, frekvenci bolestí krku a hlavy. Z výsledků vyplynulo, že věk, ženské pohlaví, tělesná hmotnost, pracovní zkušenost 5–10 let nebo >10 let, denní doba používání počítače > 8 h, monitor umístěný mimo střední čáru a střední nebo vysoká míra stresu byly identifikovány jako významné rizikové faktory pro postižení krku. Tyto informace mohou umožnit navržení vhodných pracovních stanic pro prevenci postižení krku a předcházení ztrátám práce.
 • klíčová slova:  onemocnění muskuloskeletální - krk - faktory rizikové - počítače - pracovníci kancelářští

VIRDI, PRABHJOT SINGH: Human error identification and risk prioritization in LPG unloading operations Identifikace lidských chyb a prioritizace rizik při vykládce LPG

 • anotace: Chyby způsobené lidskou činností v jakémkoli provozu se analyzují pomocí analýzy spolehlivosti člověka, při níž je základním krokem identifikace potenciálních lidských chyb a následná kvantifikace a analýza chyby. Záměrem této práce je použít metodiku pro identifikaci lidských chyb a stanovit priority rizik s nimi spojených při vykládce zkapalněného ropného plynu (LPG). Použitelnost předložené metodiky pomůže pochopit závažnost rizika odpovídajícího jednotlivým chybám na různých úrovních a mechanismus řazení takto vyvinutý v této práci pomůže stanovit priority opatření k minimalizaci pravděpodobnosti chyb.
 • klíčová slova:  LPG - plyny zkapalněné - vykládání - chyby lidské - analýzy rizik
 
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2023)

ERLANDSON, GRANT: Preliminary investigation of a hypertonic saline nasal rinse as a hygienic intervention in dairy workers Předběžné vyšetření nosních výplachů hypertonickým fyziologickým roztokem jako hygienické intervence u dojnic

 • anotace: Pracovníci u hospodářských zvířat pociťují zvýšenou zátěž respiračním onemocněním vyvolaným bioaerosolem, včetně vysoké prevalence rinosinusitidy. Mlékárenské provozy generují bioaerosoly pokrývající inhalovatelnou velikostní frakci (0–100 μm) obsahující bakteriální složky, jako je endotoxin. Je známo, že částice s aerodynamickým průměrem mezi 10 a 100 μm se ukládají v oblasti nosohltanu a pravděpodobně ovlivňují horní dýchací cesty. Autoři ve studii hodnotili účinnost nosní laváže hypertonickým fyziologickým roztokem při snižování zánětlivých reakcí u mlékárenských pracovníků z velkoobjemové mlékárny.
 • klíčová slova:  mlékárny - dojení - expozice profesionální - bioaerosoly - nos - problémy zdravotní - výplachy - intervence

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2023)

VORK, KATHLEEN L.: Evaluation and updates to the Leggett model for pharmacokinetic modeling of exposure to lead in the workplace : part II: adjustments to the adult exposure model, confirmation of Leggett+, and modeling of workplace exposure  Vyhodnocení a aktualizace Leggettova modelu pro farmakokinetické modelování expozice olovu na pracovišti: část I:I úpravy modelu expozice pro dospělé, potvrzení Leggett+ a modelování expozice na pracovišti

 • anotace: Kalifornský úřad pro hodnocení environmentálních zdravotních rizik aktualizoval komplexní věkově specifický model metabolismu olova u lidí publikovaný Richardem W. Leggettem v roce 1993. Aktualizovaný model nazvaný Leggett+ byl představen v recenzované zprávě v roce 2013. Leggett + model simuluje vztah mezi krevním olovem a expozicí na pracovišti. Zahrnuje model expozice na pracovišti zahrnující příjem dýchacím ústrojím (olovo vdechované pracovníkem na pracovišti) a příjem (olovo absorbované do krve z dýchacího traktu plus příjem z okolního vzduchu a stravy). Upravený systémový model pro dospělé popisuje metabolismus absorbovaného olova. Tento dokument poskytuje podrobnosti o expozici a absorpci Leggett+ na pracovišti, aktualizovaný přístup ke kalibraci koeficientu inhalačního přenosu, potvrzení výkonnosti modelu při předpovídání hladin olova v krvi ze studií na pracovišti a předpovědi hladin olova v krvi ze simulovaných expozic vzduchem přenášeným na pracovišti.
 • klíčová slova:  olovo - inhalace - krev - farmakokinetika - léčiva - modelování biokinetické

KEIR, JENNIFER L. A.: Effectiveness of dermal cleaning interventions for reducing firefighters’ exposures to PAHs and genotoxins Účinnost intervencí zaměřených na čištění kůže pro snížení expozice hasičů PAH a genotoxinům

 • anotace: Hasiči jsou vystaveni karcinogenním a mutagenním emisím spalování, včetně polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Hasičské skupiny doporučují čištění kůže pomocí ubrousků nebo mytí saponátem a vodou po vystavení kouři, ačkoli nebylo prokázáno, že tyto strategie snižují expozicic škodlivým produktům spalování, jako jsou PAH. Tato studie hodnotila metody dermální dekontaminace ke snížení expozice PAH u hasičů, kteří se účastní scénářů výcviku požárů v reálném čase.
 • klíčová slova:  hasiči - expozice profesionální - kůže - látky karcinogenní - látky mutagenní - uhlovodíky aromatické - uhlovodíky polycyklické - dekontaminace - metody

STROH, OLIVER: Design and testing of a personalized noise monitoring system Návrh a testování personalizovaného systému monitorování hluku

 • anotace: Zemědělští pracovníci jsou náchylnější ke ztrátě sluchu způsobené hlukem než v jiných profesích. Používání ochranných pomůcek mezi zemědělci je nízké, ale školení může zvýšit používání pomůcek na ochranu sluchu. Tato práce navrhuje systém, který by automaticky informoval zemědělské pracovníkyo expozici hluku, který překračuje úroveň expozice doporučenou Národním institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH). Systém založený na chytrém telefonu, který se nosí na paži, používá hlukový dozimetr během dne s přesností ±2 A vážených decibelů zvukoměru třídy 2. Zařízení shromažďuje údaje o poloze a zvuku, které jsou přenášeny na server a prezentovány pracovníkovi na lokálně hostované webové stránce. Ta podrobně popisuje expozici hluku a pomáhají pracovníkům identifikovat, kde k expozici došlo a jaké konkrétní úkoly překračují limit expozice. Od pracovníka se následně očekává, že si osvojí změny chování a zlepší používání ochrany sluchu na kritických místech a v kritických časech. Tato pilotní studie hodnotí přesnost dozimetru hluku a GPS ve srovnání s přístroji zlatého standardu
 • klíčová slova:  hluk - ztráta sluchu - expozice pracovníků - měření hluku - dozimetry - technologie nové - telefony chytré - ochrana sluchu - zemědělství

WEINMANN, TOBIAS: Work-related stress and atopic dermatitis : results from the study on occupational allergy risks Stres související s prací a atopická dermatitida: výsledky studie rizik pracovních alergií

 • anotace: Chronický stres v práci je v moderních společnostech všudypřítomný. Jeho vliv na atopickou dermatitidu (AD) však nebyl prozkoumán. Cílem této studie bylo objasnit souvislost mezi pracovním stresem a AD prostřednictvím longitudinální studie. Analýza zahrnovala data ze tří fází 2002–2003, 2007–2009, 2017–2018. AD byla hodnocena ve všech třech fázích na základě lékařských zpráv o diagnóze. Z výsledků vyplynulo, že nebylo jasně prokázáno, že by měl pracovní stres vliv na vznik AD. Schopnost studie odhalit silnější důkazy mohla být ohrožena nedostatky, jako je nediferenciální chybná klasifikace výsledku nebo nedostatečná statistická přesnost kvůli malému počtu případů AD. Dalším vysvětlením by mohlo být, že AD se projevuje převážně v dětství, nikoli v dospělosti.
 • klíčová slova:  stres pracovní - dermatitidy - atopie - ekzémy - nemoci kožní

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3-4 (2023)

LE, AURORA B.: Characterization of perceived biohazard exposures, personal protective equipment, and training resources among a sample of formal U.S. solid waste workers : a pilot study Charakterizace vnímané expozice biologickému nebezpečí, osobních ochranných pomůcek a školicích zdrojů u vzorku pracovníků pracujících s pevným odpadem v USA: pilotní studie

 • anotace: V USA většina pracovníků odpadového hospodářství pracuje s pevným odpadem. Při operacích s pevným odpadem může sběr, třídění a likvidace vést ke zvýšené expozici biologickému nebezpečí (např. bioaerosoly, krví přenosné a jiné patogeny, lidské a zvířecí exkrementy). Tato průřezová pilotní studie měla za cíl charakterizovat vnímání expozice biologickému nebezpečí ze strany pracovníků s pevným odpadem, jakož i připravenost pracovníků a dostupné zdroje (např. přístup k osobním ochranným prostředkům, úroveň školení) k řešení potenciálních expozic biologickému nebezpečí.
 • klíčová slova:  činitelé biologičtí - zdraví - OOPP - odpady - hospodářství odpadové - expozice profesionální

SALAH, HANIE: Oxidative stress and adverse cardiovascular effects among professional divers in Egypt Oxidační stres a nepříznivé kardiovaskulární účinky u profesionálních potápěčů v Egyptě

 • anotace: Profesionální potápěči jsou ve svém pracovním prostředí vystaveni jedinečným multifaktoriálním rizikům a s profesionálním potápěním jsou spojeny nepříznivé kardiovaskulární účinky, jako je ischemie, arytmie, mrtvice a smrt. Kardiovaskulární příhody se zhoršují oxidativním stresem vyvolaným potápěním a představují jednu čtvrtinu úmrtí při potápění. Cílem této studie bylo změřit oxidační a kardiovaskulární stres u skupiny profesionálních potápěčů v Alexandrii v Egyptě pomocí panelu biomarkerů.
 • klíčová slova:  potápěči - stres oxidační - rizika zdravotní - rizika kardiovaskulární - biomarkery

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5-6 (2023)

SANTANDREA, AUDREY: Respiratory protective device : one size to fit them all? Ochrana dýchacích cest: jedna velikost pro všechny?

 • anotace: Při expozici nebezpečným nebo toxickým látkám může být po zaměstnancích požadováno, aby nosili prostředky na ochranu dýchacích cest, vybrané podle znečišťující látky, požadované úrovně ochrany, individuálních charakteristik a pracovních podmínek. Aby se zdůraznil význam výběrového řízení, tato studie se zaměřila na zkoumání účinků rozměrů obličeje a rychlosti dýchání na přizpůsobení a účinnost ochrany, kterou poskytují celoobličejové respirátory.
 • klíčová slova:  ochrana dýchadel - masky obličejové - respirátory - velikosti - účinnost ochranná

SCHULTE, P. A.: Updated assessment of occupational safety and health hazards of climate change Aktualizované hodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při změně klimatu

 • anotace: Tato studie ukazuje, že pracovníci zažívají zvýšenou nemocnost a úmrtnost související se změnou klimatu. Ve všech oblastech rizik pro pracovníky souvisejících s klimatem, včetně geoinženýrství, je zapotřebí výzkum kauzality a prevalence nebezpečí spolu s dohledem nad identifikací rizik a intervencemi pro prevenci a kontrolu nebezpečí.
 • klíčová slova:  změny klimatické - klima - teplo - zdraví - úmrtnost - nemocnost - geoinženýrství

 

Journal of Safety Research - č. 84 (2023)

MACLEAN, CARLA L.: Measuring base-rate bias error in workplace safety investigators Měření chyby zkreslení základní sazby u vyšetřovatelů bezpečnosti práce

 • anotace: Tato studie zkoumala rozsah předpojatosti profesionálních vyšetřovatelů průmyslových havárií, kteří přisuzují příčinu spíše osobě než situačním faktorům (tj. předpojatost vůči lidské chybě). Takové zaujaté názory mohou zbavit společnosti odpovědnosti a také ohrozit účinnost navrhovaných preventivních opatření.
 • klíčová slova:  havárie - nehody pracovní - příčiny - vyšetřování nehod - chyby lidské

SUBRAMANIAM, CHANDRAKANTAN: The influence of safety leadership on nurses’ safety behavior : the mediating role of safety knowledge and motivation Vliv bezpečnostního vedení na bezpečnostní chování zdravotních sester: zprostředkující role znalostí o bezpečnosti a motivace

 • anotace: Tento článek zkoumá vztahy mezi vedením v oblasti bezpečnosti, motivací k bezpečnosti, znalostmi o bezpečnosti a bezpečným chováním v prostředí fakultní nemocnice v Klang Valley v Malajsii. Na základě teorie vlastní účinnosti autoři tvrdí, že kvalitní vedení v oblasti bezpečnosti zvyšuje znalosti a motivaci sester v oblasti BOZP a následně zlepšuje jejich chování (dodržování bezpečnostních předpisů a participaci). Celkem bylo shromážděno 332 odpovědí z dotazníku, které byly analyzovány pomocí softwaru SmartPLS verze 3.2.9. Byl odhalen přímý vliv vedení v oblasti bezpečnosti na bezpečnostní znalosti i motivaci. Bylo zjištěno, že bezpečnostní znalosti a motivace přímo a významně predikují chování sester. Pozoruhodné je, že znalosti o bezpečnosti a motivace k bezpečnosti byly stanoveny jako důležité mediátory ve vztahu mezi vedením v oblasti bezpečnosti a dodržováním bezpečnosti a účastí sester.
 • klíčová slova:  sestry zdravotní - chování bezpečné - znalosti - participace - vedení lidí - řízení bezpečnosti práce

OMIDI, LEILA: Differences in perception of the importance of process safety indicators between experts in Iran and the West Rozdíly ve vnímání významu ukazatelů bezpečnosti procesů mezi odborníky v Íránu a na Západě

 • anotace: O významu bezpečnosti ve vysoce rizikových odvětvích, jako jsou ropná a plynárenská zařízení, bylo informováno již dříve. Ukazatele výkonnosti bezpečnosti procesů mohou poskytnout náhled na zlepšování bezpečnosti procesních odvětví. Cílem tohoto článku je seřadit ukazatele (metriky) procesní bezpečnosti pomocí Fuzzy Best-Worst Method (FBWM) s využitím údajů získaných prostřednictvím průzkumu. Výsledky studie ukazují, že některé zaostávající ukazatele, jako je počet případů, kdy procesy neprobíhají podle plánu z důvodu nedostatečné kompetence personálu, a počet neočekávaných přerušení procesu v důsledku selhání přístrojů a alarmů, jsou důležité v procesním průmyslu v Íránu i v západních zemích. Západní odborníci označili míru závažnosti incidentů v oblasti bezpečnosti procesů za důležitý zaostávající ukazatel, zatímco íránští odborníci ji považovali za relativně nedůležitou. Kromě toho hrají při zvyšování bezpečnosti procesního průmyslu důležitou roli předstihové ukazatele, jako je dostatečné školení a kompetence v oblasti procesní bezpečnosti, požadovaná funkce přístrojového vybavení a alarmů a správné řízení rizika únavy. Odborníci v Íránu považovali za důležitý předstihový ukazatel povolení k práci, zatímco odborníci na Západě se zaměřili na řízení únavového rizika.
 • klíčová slova:  bezpečnost procesní - ukazatele - indikátory - průmysl zpracovatelský - fuzzy logika

SEDLAR, NEJC: A qualitative systematic review on the application of the normalization of deviance phenomenon within high-risk industries Kvalitativní systematický přehled aplikace fenoménu normalizace deviace ve vysoce rizikových odvětvích

 • anotace: Koncept normalizace deviace popisuje postupné přijímání deviantních pozorování a praktik. Je založen na postupné desenzibilizaci vůči riziku, kterou zažívají jednotlivci nebo skupiny, kteří se opakovaně odchylují od standardních provozních postupů, aniž by se setkali s negativními důsledky. Od svého vzniku se normalizace deviace dočkala rozsáhlého, avšak dílčího uplatnění v mnoha rizikových průmyslových kontextech. Tento článek popisuje systematický přehled existující literatury na téma normalizace deviace v rámci vysoce rizikových průmyslových prostředí.
 • klíčová slova:  deviace - normalizace - chování - vnímání rizik - rizika pracovní - bezpečnost práce - odvětví průmyslová


WEAVER, BODHI: Psychosocial safety behavior : a scoping review of behavior-based approaches to workplace psychosocial safety Chování v oblasti psychosociální bezpečnosti: přehled přístupů k psychosociální bezpečnosti na pracovišti založených na chování

 • anotace: V éře bezpečnosti práce, kdy jsou psychosociální rizika všeobecně uznávána jako pracovní rizika, se objevuje výzkum, který se snaží objasnit dopad těchto rizik a s nimi souvisejících intervencí pro zlepšení psychosociálního bezpečnostního klimatu a snížení těchto rizik. Konstrukt psychosociálního bezpečnostního chování (psychosocial safety behavior, PSB) poskytuje nový rámec pro vznikající výzkum, který se snaží aplikovat behaviorální přístup k bezpečnosti na psychosociální rizika na pracovišti v několika vysoce rizikových odvětvích. Cílem tohoto přehledu je poskytnout syntézu stávající literatury o PSB, včetně jeho vývoje jako konstruktu a dosavadního uplatnění v intervencích v oblasti bezpečnosti na pracovišti. Přestože byl identifikován omezený počet studií PSB, zjištění tohoto přehledu poskytují důkazy o rostoucím počtu meziodvětvových aplikací behaviorálně zaměřených přístupů ke zlepšení psychosociální bezpečnosti na pracovišti.
 • klíčová slova:  rizika psychosociální - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zdraví duševní - bezpečnost psychosociální - chování - intervence

HON, CHUN-YIP: Comparison of management and workers' perception, attitudes and beliefs toward health and safety in the Ontario manufacturing sector Srovnání vnímání, postojů a názorů managementu a pracovníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výrobním sektoru v Ontariu

 • anotace: Výrobní odvětví v provincii Ontario je nadměrně zastoupeno, pokud jde o žádosti o odškodnění pracovníků. Předchozí studie naznačila, že to může být důsledkem nedostatků v dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tyto mezery mohou být částečně způsobeny rozdíly ve vnímání, postojích a přesvědčeních o BOZP mezi pracovníky a vedením. To je pozoruhodné, protože tyto dvě skupiny mohou při dobré spolupráci podporovat zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Cílem této studie proto bylo zjistit vnímání, postoje a přesvědčení pracovníků a managementu v oblasti BOZP ve výrobním sektoru v Ontariu a identifikovat případné rozdíly mezi těmito skupinami.
 • klíčová slova:  BOZPinfo - vnímání - postoje - pracovníci - pracovníci vedoucí - výroba

JIN, ZIYU: Analysis of prevention through design studies in construction : a subject review Analýza prevence prostřednictvím projektových studií ve stavebnictví: přehled témat

 • anotace: Koncepce řešení a minimalizace bezpečnostních rizik na staveništi v počáteční fázi projektu vzbudila zájem výzkumníků, zejména poté, co Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) zahájil v červenci 2007 národní iniciativu Prevence prostřednictvím projektování (PtD). V posledních deseti letech bylo ve stavebních časopisech publikováno několik studií o PtD s různými cíli a metodami. Tento článek představuje studii nejnovějších trendů výzkumu PtD v oblasti řízení bezpečnosti ve stavebnictví na základě analýzy publikací ve významných stavebních časopisech z let 2008 až 2020. Studie ukazuje, že zájem o výzkum PtD v posledních letech roste. Pokrytá výzkumná témata se zaměřují především na perspektivy zúčastněných stran PtD, zdroje/nástroje/postupy PtD a technologické aplikace usnadňující zavádění PtD do praxe. Tato přehledová studie umožňuje lépe porozumět současnému stavu výzkumu PtD z hlediska dosažených výsledků a mezer ve výzkumu. Studie také porovnává zjištění z časopiseckých článků s osvědčenými postupy v průmyslu týkajícími se PtD, aby bylo možné řídit budoucí výzkum v této oblasti.
 • klíčová slova:  design bezpečnostní - prevence - stavebnictví - výstavba - bezpečnost staveb - technologie - projektování - BOZP

 

KANbrief - č. 2 (2023)

GÖRNEMANN, OTTO: Revision of EN ISO 10218, Safety requirements for industrial robots Revize normy EN ISO 10218 - Bezpečnostní požadavky na průmyslové roboty

 • anotace: Pokrok v posledních letech v oblasti materiálových věd a vývoj v automatizační a pohonné technice učinil průmyslové roboty výkonnějšími, všestrannějšími a nákladově efektivnějšími. Aby byly bezpečnostní požadavky v souladu s tímto vývojem, byla řada norem EN ISO 10218 důkladně revidována. Byl zde uplatněn nový přístup k posuzování rizik.
 • klíčová slova:  robotizace - roboty průmyslové - požadavky bezpečnostní - normy evropské

SCHICK, RALF: Exoskeletons : the current state of standardization activity Exoskeletony: současný stav normalizačního aktu

 • anotace: Exoskeletony mohou pracovníkům pomáhat při určitých pohybech a polohách. Řada pracovních skupin podle normy DIN již přibližně dva roky standardizuje vlastnosti, ergonomické požadavky a zkušební metody pro exoskeletony. Exoskeletony jsou technické systémy nošené na lidském těle. Jsou mechanicky spojeny s člověkem a vzájemně s ním spolupracují a jsou schopny ho podporovat při zaujímání definovaných poloh těla a provádění definovaných pohybů. Některé z nich jsou například navrženy tak, aby usnadňovaly pracovníkům zvedání břemen tím, že část sil působících na tělo odvádějí od dolní části zad. Jiné exoskeletony podpírají ruce zaměstnanců, zejména při dlouhodobé práci nad úrovní ramen, čímž odlehčují ramenní a krční oblasti. Záměrem je, aby používání exoskeletů snížilo zátěž zaměstnanců a zabránilo nepříznivým důsledkům pro jejich zdraví v případech, kdy jiná opatření nejsou účinná.
 • klíčová slova:  exoskeletony - design - požadavky bezpečnostní - normy - Německo


HELFER, NICOLA: Standardization in additive manufacturing Standardizace v aditivní výrobě

 • anotace: Rostoucí využívání aditivních výrobních procesů, hovorově označovaných jako 3D tisk, zvýšilo potřebu vypracování norem. Zejména na úrovni ISO se v současné době vyvíjejí normy, které zasahují do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aditivní výrobní procesy se stále častěji používají pro výrobu přesně padnoucích součástí. Aditivní výroba je obecný pojem, který zahrnuje všechny procesy, při nichž stroj vytváří materiál vrstvu po vrstvě. V závislosti na aplikaci se používá řada technologií a základních materiálů. Každý z těchto základních materiálů a technologií vyvolává zvláštní nebezpečí pro pracovníky.
 • klíčová slova:  výroba aditivní - 3D tisk - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - standardizace - normy

PREUSSE, CH.: New European Machinery Regulation replaces Machinery Directive Nové evropské nařízení o strojních zařízeních nahrazuje směrnici o strojních zařízeních

 • anotace: Bylo dokončeno nové evropské nařízení o strojních zařízeních a článek shrnuje hlavní změny a přechodná období. Nařízení schválil Evropský parlament 18. dubna 2023 a Evropská rada 22. května. Jeho uplatňování bude pro hospodářské subjekty povinné až 42 měsíců po vstupu v platnost. Do té doby musí být nadále uplatňována stávající směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. V Německu se čeká na vydání vnitrostátního prováděcího aktu k nařízení o strojních zařízeních, který se připravuje. Tento zákon bude obsahovat ustanovení upravující úřední jazyk a sankce za porušení nařízení.
 • klíčová slova:  zařízení strojní - požadavky bezpečnostní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - legislativa - Evropská unie

DAMMANN, ANNA: KAN expert report provides an overview of the body of regulations governing lighting Odborná zpráva KAN poskytuje přehled předpisů upravujících osvětlení

 • anotace: Vedle požadavků stanovených v normách stojí soubor oficiálních německých státních předpisů a nařízení upravujících osvětlení na pracovišti a předpisy německých institucí sociálního úrazového pojištění. Odborná zpráva KAN odhaluje, kde se jednotlivé dokumenty překrývají, kde existují nesrovnalosti a korelace.
 • klíčová slova:  osvětlení - světlo - pracoviště - místa pracovní - normy - Německo

 

Komora - č. 6 (2023)

KLIKA, STANISLAV: Whistleblowing změní Česko již od léta : odpovědi na nejčastější otázky k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

 • anotace: Zákon počítá s nezávislým prošetřením podezření na protiprávní jednání nejpozději do 30 dnů od oznámení. Při nedodržení povinností hrozí až milionové pokuty. Změny se dotknou nejen státní správy, ale také tisíců firem, z nichž některé už zřizují takzvané etické linky, které budou k oznamování protiprávních jednání sloužit.
 • klíčová slova:  whistleblowing - oznamovatelé - jednání - etika - legislativa - Česká republika

 

Komora - č. 7-8 (2023)

KŘIVAN, KAREL: Prevence znamená lepší život

 • anotace: Co může zdravotní pojišťovna udělat pro správné chápání péče o zdraví ve firmách a jak lze postupně měnit celospolečenské povědomí o této významné hodnotě? I na toto téma jsme hovořili s generálním ředitelem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR MUDr. Davidem Kostkou.
 • klíčová slova:  podpora zdraví - podniky - pojišťovny - rozhovory

 

Process Safety Progress - č. 1 (2023)

LI, XI: Modeling the risk of acetone emission from a storage tank in summer and winter Modelování rizika emisí acetonu ze skladovací nádrže v létě a v zimě

 • anotace: Únik acetonu z poškozených nádrží může ohrozit pracovníky, okolní zařízení a životní prostředí. Bezpečné skladování acetonu má zásadní význam pro havarijní plánování a reakci na mimořádné události. Tento článek se zaměřil na účinky a následky úniku acetonu ze skladovací nádrže o objemu 200 m3 v letním a zimním období za využití plošných umístění nebezpečných atmosfér. Byly určeny a analyzovány nebezpečné zóny klasifikované jako červená zóna ohrožení, oranžová zóna ohrožení a žlutá zóna ohrožení. Výsledky ukázaly, že rozložení rizika toxického oblaku par acetonu v létě bylo větší než v zimě. Letní a zimní období nemají významný vliv na intenzitu tepelného záření z požáru a scénáře výbuchu vroucí kapaliny expandující páry (BLEVE). Maximální vzdálenost toxicity, hořlavosti a tepelného záření od požáru a scénáře BLEVE pro únik acetonu byla 547, 111, 16, resp. 1100 metrů. Výsledky by mohly poskytnout vodítko pro rozhodovací orgány při řízení bezpečnosti a reakci na mimořádné události s cílem snížit nebezpečí.
 • klíčová slova:  aceton - nádrže - úniky látek - simulace - modelování - období roční


KANG, JIAN: Performance evaluation of safety barriers based on multidimensional deconstruction Hodnocení výkonnosti bezpečnostních bariér na základě vícerozměrné dekonstrukce

 • anotace: V důsledku technologického rozvoje petrochemického průmyslu se zvyšuje počet rizikových faktorů. Proto je prevence požárních nehod v petrochemickém průmyslu klíčová. Bezpečnostní bariéry se používají v mnoha pracovních prostředích k ochraně pracovníků a zmírnění nebo prevenci nehod a přímo plní bezpečnostní funkci. Tento článek představuje semikvantitativní model hodnocení bezpečnostních bariér pomocí vícerozměrné dekonstrukce. Pro klasifikaci bezpečnostních bariér používají autoři různé metody hodnocení jejich vlastností a určují úroveň kontroly každé bariéry. Výsledky hodnocení vlastností bariér je normalizováno tak, aby bylo možné určit úroveň přijatelnou pro odborníky. Jako případová studie pro hodnocení výkonnosti bezpečnostních bariér je vybrána čerpací stanice. Výsledky ověřují účinnost navrženého modelu a poskytují analytický přístup pro další odvětví.
 • klíčová slova:  požáry - bariéry - opatření bezpečnostní - výkonnost - hodnocení

CHEN, XUEFENG: Compilation of reputation loss scales in the oil and gas pipeline industry Sestavení stupnice ztrát pověsti v odvětví ropovodů a plynovodů

 • anotace: Havárie ropovodů a plynovodů způsobily nejen ztráty na životech, znečištění životního prostředí a ekonomické ztráty, ale přinesly také velkou paniku veřejnosti. V zájmu prevence havárií se v odvětví ropovodů a plynovodů hojně používá hodnocení následků (CA). Jeho cílem je kvantifikovat potenciální škody nebo ztráty způsobené neočekávanými událostmi. Současné metody CA však věnují pozornost především hmotným ztrátám, tj. ztrátám na lidských životech, ztrátám na výrobě, ztrátám na majetku a ztrátám na životním prostředí; nehmotné ztráty, jako je ztráta dobrého jména, jsou často zanedbávány. To vede ke zhoršení kvality CA pro ropný a plynárenský průmysl. Aby se vyřešila stávající omezení výzkumu, navrhuje tento článek sestavit stupnici ztrát pověsti pro odvětví ropovodů a plynovodů, která by měřila nehmotné ztráty způsobené haváriemi ropovodů a plynovodů. Metodika sestavení zahrnuje především tři fáze, a to výběr ukazatelů ztráty reputace, sestavení stupnice ztráty reputace na základě Likertovy stupnice a ověření stupnice ztráty reputace. Nejdůležitější inovací je kvantifikace ztráty reputace na základě dosavadního výzkumu. Tato studie proto může zlepšit omezení současných metodik CA pro odvětví ropovodů a plynovodů.
 • klíčová slova:  podniky - prestiž - mínění veřejné - ztráty nehmotné - havárie průmyslové - následky - analýzy - plynárenství - ropovody - průmysl ropný

WANG, XIN: Analysis and improvement of hot work management in China Analýza a zlepšení řízení prací za horka v Číně

 • anotace: Práce za horka, tedy práce zahrnující elektrické nebo plynové svařování, řezání, pájení nebo podobné operace, při nichž vzniká plamen nebo jiskra, představují velké průmyslové riziko. Mnoho zemí formulovalo příslušné předpisy a normy pro práci za horka, které upravují jejich řídicí postupy a provozní požadavky. Tento článek porovnává a analyzuje předpisy a normy týkající se bezpečnosti práce za horka v Číně a ve Spojených státech amerických. Článek předkládá relevantní návrhy na revizi a zlepšení čínských předpisů a norem týkajících se práce za horka ve srovnání s předpisy a normami USA. Pokud jde o podrobnosti, americké předpisy a normy jsou vědecky podloženější, přísnější a více návodné. Čínské normy více odpovídají čínským národním podmínkám, ale některá ustanovení postrádají vědecký základ a jsou špatně proveditelná.
 • klíčová slova:  práce ve vysokých teplotách - horko - rizika - řízení rizik - předpisy - normy - Čína - USA

CHANG, YONG: Causation analysis of fire explosion in the port's hazardous chemicals storage area based on FTA-AHP Analýza příčin výbuchu požáru v přístavním skladu nebezpečných chemikálií na základě metod FTA-AHP

 • anotace: Dne 12. srpna 2015 ve 22:51 došlo ve skladu nebezpečného nákladu společnosti Ruihai, který se nacházel v přístavu Tianjin, k nehodě způsobené požárem a výbuchem. Při této nehodě zahynulo 165 osob a vznikly přímé hospodářské ztráty ve výši 6,866 miliardy jüanů. Za účelem snížení výskytu a škod nehod způsobených požárem a výbuchem ve skladu nebezpečných chemikálií v přístavu byly analyzovány hlavní ovlivňující faktory pomocí metody analýzy stromu poruch - analytického hierarchického procesu (FTA-AHP) a každý faktor byl kvantitativně analyzován. Výsledky ukázaly, že hlavními a přímými faktory jsou lidské faktory, sekundárními faktory jsou vybavení a zařízení a základními faktory jsou faktory řízení při nehodách s výbuchem požáru v přístavních skladech nebezpečných chemických látek. Podle výsledků hodnocení byla navržena strategie prevence a kontroly nehod způsobených výbuchem požáru v prostorách pro skladování nebezpečných chemických látek, která má referenční hodnotu pro příslušné řídící útvary.
 • klíčová slova:  látky nebezpečné - chemikálie - skladování - požáry - výbuchy - příčiny - analýzy rizik - metody - stromy poruch - faktory rizikové

QURESHI, MUHAMMAD MUSHAHID R.: Building proactive organizational resilience against the risk of major process safety incidents Budování proaktivní odolnosti organizace vůči riziku závažných incidentů v oblasti procesní bezpečnosti

 • anotace: Závažné havárie v oblasti procesní bezpečnosti zůstávají klíčovou výzvou pro všechna průmyslová odvětví, která se zabývají manipulací s nebezpečnými materiály, včetně uhlovodíků. V uplynulém desetiletí došlo k řadě událostí, které vedly k významným změnám ve způsobu, jakým jsou závažné průmyslové havárie vnímány a řízeny. Mnoho společností uplatňuje při řízení rizik tradiční přístup založený na riziku. Větší organizace, jako jsou ropné, plynárenské a petrochemické společnosti, mohou využít proaktivní přístup k řízení podnikových rizik (ERM), který buduje odolnost organizace vůči potenciálním hrozbám pro podnikání. Zatímco obecné postupy řízení rizik se zaměřují na rizika na úrovni zařízení/aktiv, přístup ERM nabízí při hodnocení rizik širší perspektivu. Tento přístup je flexibilní, dynamický a cyklický a poskytuje strukturované řešení neustále se vyvíjejícího prostředí podnikatelských rizik. Tento dokument poukazuje na praktické použití šestikrokového rámce ERM při posuzování, analýze a doporučování opatření ke zmírnění nedostatků souvisejících s řízením hlavních rizik bezpečnosti procesů.
 • klíčová slova:  bezpečnost procesní - analýzy rizik - rizika pracovní - resilience - podniky - řízení rizik

WAN, BRYAN: Thermal modeling for supporting firefighting and emergency response planning Tepelné modelování pro podporu plánování hašení požárů a zásahů při mimořádných událostech

 • anotace: Tento přehled literatury se zabývá různými typy přístupů k požárům průmyslových skladovacích nádrží a hodnotí, jak může kvantitativní analýza následků pomocí tepelného modelování pomoci při vypracovávání předběžných plánů požárů v průmyslových areálech a pokynů pro plánování havarijní odezvy. Plánovači havarijní odezvy mohou využít tepelné obrysy na plánech pozemků generované dostupným softwarem pro modelování následků. Pomocí těchto přístupů mohou plánovači určit vhodná preventivní opatření a reakce, jako je aktivace chlazení na přilehlých zařízeních, a také stanovit bezpečné vzdálenosti přibližovacích/odstupových bodů od nebezpečných zdrojů tepelného namáhání. Takové přístupy založené na výkonnosti mohou účinně zohlednit související sociotechnické faktory a nebezpečí specifická pro danou lokalitu.
 • klíčová slova:  požáry - skladování - nádrže - hašení požárů - stres tepelný - modelování - následky - analýzy

 

Process Safety Progress - č. 2 (2023)

MARSZAL, EDWARD: Expanding from LOPA to quantitative bow tie analysis Rozšíření z metody LOPA na kvantitativní analýzu motýlek (bow tie)

 • anotace: Analýza ochranné vrstvy (LOPA) je všudypřítomnou součástí pracovního postupu při analýze procesních rizik a návrhu technických ochranných opatření. I tak však LOPA od svého počátku trpěla omezeními, která mají kořeny v paradigmatu "jedna příčina, jeden následek", které omezuje její rozsah. Toto omezení může vést k chybám v návrhu technických bezpečnostních opatření, která chrání před následkem s více příčinami. Zatímco některá rozšíření LOPA, která se zabývají problematikou vícenásobných příčin, se běžně používají, zmírňující bezpečnostní opatření jsou zřídkakdy vhodně řešena a navržena pomocí LOPA. Tento článek poskytuje základní informace o tom, jak jednotné hodnocení nebezpečí vedlo k vytvoření technik kvantitativní analýzy motýlek (analýza bow tie). V příspěvku je také podrobně popsáno, jak implementovat kvantitativní bow tie analýzu spolu s matematickými koncepty používanými pro kvantifikaci rizika pro více příčin a více následků v rámci jednoho bow tie diagramu. Tyto koncepty jsou představeny na příkladech studií, které zahrnují zmírňující ochranná opatření a scénáře s více příčinami.
 • klíčová slova:  rizika pracovní - bezpečnost procesní - vrstvy ochranné - příčiny - analýzy rizik - metody - LOPA - analýza bow tie

IDDIR, OLIVIER: Evolutions of the LOPA method to a fully quantified method Vývoj metody LOPA k plně kvantifikované metodě

 • anotace: LOPA (Layer Of Protection Analysis) je metoda analýzy rizik, která byla vyvinuta za účelem zdůraznění různých vrstev ochrany od návrhu procesu až po reakci na mimořádné události. V jejím základním pojetí je každé bariéře přiřazen faktor snížení rizika (RRF) odpovídající převrácené hodnotě pravděpodobnosti selhání (např. hodnota RRF = 10 odpovídá pravděpodobnosti selhání na požádání [PFD] = 0,1). Ve své nejběžnější podobě používá metoda LOPA řádové hodnoty pravděpodobnosti selhání a četnosti, které jsou obecně inspirovány hodnotami uváděnými Centrem pro bezpečnost chemických procesů (Center for Chemical Process Safety Books). Četnost nehod pak spočívá v násobení četnosti iniciační události hodnotou PFD přiřazenou každé bariéře. Metoda LOPA je atraktivní přístup, protože je na první pohled relativně snadno proveditelná a mohou ji používat i inženýři, kteří nemusí být nutně specialisty na analýzu průmyslových rizik. Ve skutečnosti však tento přístup může rychle vést k chybnému odhadu četnosti nehod. Tento článek představuje způsob, jakým lze LOPA kvantifikovaně použít, a očekávané přínosy. Na praktickém příkladu aplikace souvisejícím s přeplněním nádrže budou zdůrazněny výhody použití plně kvantifikované metody.
 • klíčová slova:  LOPA - vrstvy ochranné - analýzy rizik - hodnocení rizik - bezpečnost funkční


HATCH, DAVID: Process safety cards : a good deal safer Procesní bezpečnostní karty: mnohem bezpečnější

 • anotace: Bezpečnostní karty procesu založené na tradičních hracích kartách se používají ke zlepšení informovanosti pracovníků v první linii o možných scénářích ztráty ochrany (LoC). To podporuje jejich pozornost vůči takovým událostem a jejich možným příčinám. Potenciální události LoC pak mohou být včas identifikovány a řešeny.
 • klíčová slova:  gamifikace - učení se - bezpečnost procesní - karty bezpečnostní - zapojení zaměstnanců

LYSTIANINGRUM, VITA: Lessons learned from large-scale lithium-ion battery energy storage systems incidents : a mini review Poznatky z velkých incidentů s lithium-iontovými bateriovými systémy pro skladování energie: přehled

 • anotace: V posledních desetiletích výrazně roste využívání systémů skladování energie, zejména lithium-iontových baterií. Při tomto širokém využití však došlo k některým poruchám a incidentům s různými následky, od vyřazení baterie nebo celého systému z provozu až po poškození celého zařízení a okolí, a dokonce i zranění a oběti na životech. K některým z těchto událostí existuje dokumentace o podrobnostech a zjištěních. Tento přehledový článek přispívá k existující literatuře týkající se tepelných událostí lithium-iontových baterií tím, že představuje a diskutuje zdokumentovaná zjištění těchto nejnovějších událostí. V některých případech systém lithium-iontových baterií vyhověl nejnovějším normám týkajícím se bateriových systémů, jako je UL 9540 a UL 9540A, a přesto došlo k požáru a jeho šíření. Proto jsou poznatky získané z těchto dokumentů cenné pro další vývoj bateriového systému a technologie. Jsou diskutovány některé klíčové poznatky z vybraných případů, včetně konkrétních rizik lithium-iontových bateriových systémů a jejich protiopatření, přičemž je zahrnuto několik souvisejících norem a identifikovány možné mezery ve stávajících normách.
 • klíčová slova:  baterie lithium-iontové - skladování - rizika - požáry

KHAKZAD, NIMA: Reducing the risk of intentional domino effects in process plants : a risk-based minimax strategy Snížení rizika záměrných domino efektů v technologických provozech: strategie minimax založená na riziku

 • anotace: V porovnání s hodnocením bezpečnosti je hodnocení bezpečnostních rizik v chemických a zpracovatelských závodech náročnější. Kromě nejistých parametrů prostředí a provozu a vzájemně závislých poruch, které jsou běžné při posuzování bezpečnostních rizik složitých systémů a infrastruktur, existují další nejisté parametry, jako je pravděpodobnost scénářů útoku a očekávané výsledky útočníků. Aplikace technik pravděpodobnostního hodnocení rizik (PRA), které se již dlouho uplatňují při hodnocení a řízení bezpečnostních rizik, na řízení bezpečnostních rizik tak může vést k neoptimálním nebo suboptimálním rozhodnutím. V této studii autoři ukazují, jak může kombinace PRA a teorie her překonat PRA a vést k nákladově efektivnějšímu přidělování bezpečnostních opatření. Za tímto účelem je výsledek dynamické bayesovské sítě použit jako vstup pro strategii minimax - jako strategii teorie her - pro řízení bezpečnostních rizik tankového terminálu při útocích podomácku vyrobenou bombou.
 • klíčová slova:  rizika bezpečnostní - domino efekt - teorie her - minimax - průmysl chemický - průmysl zpracovatelský

DALEY, JAMES: Process safety analysis using operational data and Bayesian network Analýza procesní bezpečnosti pomocí provozních dat a bayesovské sítě

 • anotace: Metody detekce a diagnostiky poruch (fault detection and diagnosis, FDD) zaznamenaly v poslední době významný pokrok. Tyto metody poskytují cenné informace z hlediska řízení abnormálních situací. Tradiční metody FDD však neberou v úvahu analýzu poruch systému, která je z hlediska bezpečnosti procesu nezbytná. Tato práce se snaží tuto překážku překonat a představuje metodiku pro posuzování pravděpodobnosti selhání procesního systému na základě provozních dat procesu a znalostí systému. Metodika je vytvořena pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) a bayesovské sítě (BN). PCA se používá pro FDD, zatímco BN určuje pravděpodobnost selhání systému po zjištění poruchy. Tato část sítě je založena na logickém vztahu dat, provozních prahových hodnot a podmínek poruchy systému. Navržená metodika je testována a ověřována na systému nádrží s regulací hladiny a na reálném scénáři selhání při výbuchu výměníku tepla Tesoro v roce 2010. Výsledky naznačují, že navržená metodika pomáhá posoudit pravděpodobnost selhání procesního systému na základě provozních podmínek procesu. Očekává se, že tato práce poskytne podněty pro vzdělávání v oblasti digitální bezpečnosti procesů.
 • klíčová slova:  poruchy - analýzy rizik - pravděpodobnost - detekce - diagnostika - sítě bayesovské - data

 

Process Safety Progress - č. 2 (203)
 

ZERROUKI, HAMZA: Workplace accident analysis in the Algerian oil and gas industry Analýza pracovních úrazů v alžírském ropném a plynárenském průmyslu

 • anotace: V roce 2021 bylo alžírským Národním fondem sociálního pojištění pro placené zaměstnance v Alžírsku nahlášeno celkem 42 032 pracovních úrazů, z toho 38 225 úrazů na pracovišti a 3807 úrazů souvisejících s dopravními nehodami nebo jinými příčinami. Nejvíce těchto úrazů bylo zaznamenáno v oblasti stavebnictví a stavebních prací, dále pak v oblasti průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, kde stojí v čele společnost Sonatrach. Cílem této studie je analyzovat nehody na pracovišti pomocí kvantitativních a kvalitativních metod a určit odpovídající příčiny. Studie byla provedena ve spolupráci se společností Sonatrach v jižním Alžírsku, kde byly shromážděny informace a zprávy o pracovních úrazech z let 2017 až 2021. Získaná data byla klasifikována a analyzována podle místa a času úrazu. Na základě získaných výsledků autoři zjistili, že hlavní příčinou většiny nehod je lidský faktor, a to v důsledku nedodržování bezpečnostních postupů a nedostatečné koncentrace pracovníků. Výsledky analýzy navrhují zavedení přestávek v odpoledních hodinách, zamezení dlouhých přesčasů, pozastavení práce mimo stanice v období vysokých teplot v červenci a srpnu a také pozastavení práce při výskytu písečných bouří v zimě.
 • klíčová slova:  úrazy pracovní - úrazy smrtelné - průmysl ropný - průmysl plynárenský - analýzy úrazů - příčiny - Alžírsko

 

Professional Safety - č. 6 (2023)

DELAILLE, ARNAU: Predictive safety management of lithium-ion batteries in operation Prediktivní řízení bezpečnosti lithium-iontových baterií v provozu

 • anotace: Baterie, konkrétně lithium-iontové baterie, se staly základním kamenem energetického přechodu na energetiku. Široce se používají k napájení záložních aplikací, jako jsou systémy nepřerušovaného napájení, flotily elektromobilů nebo malé až velké bateriové systémy pro ukládání energie (BESS) pro obytné a průmyslové aplikace. Tento exponenciální nárůst počtu instalovaných baterií je však spojen s rostoucím důrazem na bezpečnost baterií. Baterie jako dynamická elektrochemická a elektronická tělesa jsou vystaveny poruchám a bezpečnostním problémům. Článek se věnuje prediktivnímu řízení bezpečnosti spojeného s těmito bateriemi.
 • klíčová slova:  baterie lithium-iontové - bezpečnost - řízení bezpečnosti práce

LYON, BRUCE K.: Prevention through ergonomics : integrating human factors into a prevention through design approach Prevence prostřednictvím ergonomie: začlenění lidského faktoru do přístupu prevence prostřednictvím designu

 • anotace: Ergonomická rizika existují na většině pracovišť a mohou negativně ovlivnit bezpečnost a zdraví, kvalitu, efektivitu a celkovou úspěšnost provozu. Přestože americká norma ANSI/ASSP Z590.3-2021, která je součástí standardu prevence prostřednictvím designu (prevention through design, PTD), zahrnuje koncepty ergonomie a řízení lidského faktoru, organizace a konstruktéři tyto aspekty někdy opomíjejí. Nedostatečné zohlednění ergonomických zásad při navrhování pracovišť může vést k neodmyslitelně chybným systémům, jejichž modernizace a náprava jsou nákladné. Největší příležitostí, jak se vyhnout rizikům spojeným s ergonomií, odstranit je či je snížit, je začlenění ergonomie a lidského faktoru do návrhu a přepracování procesů, zařízení, vybavení, nástrojů a pracovních metod. Odborníci na BOZP mají příležitost pomoci začlenit prevenci prostřednictvím ergonomie do procesu PTD.
 • klíčová slova:  ergonomie - faktor lidský - design ergonomický - pracoviště - rizika ergonomická - prevence rizik

CARRILLO, ROSA ANTONIA: A safety & health leader’s guide to diversity, equity, inclusion and belonging Průvodce vedoucího pracovníka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro diverzitu, rovnost, začlenění a sounáležitost

 • anotace: Tento článek přináší důkazy o tom, že role poradce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se mění. Dochází k odezvě na četné požadavky kladené na tyto odborníky, od technických až po psychické povinnosti. Odborníci v oblasti BOZP se cítí být zahlceni prací a nedostatečně vybaveni k tomu, aby tyto nároky zvládli. Tento článek není o tom, jak se s těmito požadavky vypořádat, ale spíše o tom, jak ovlivňují směřování profese poradce pro BOZP. Nabízí základní sociální koncepty a údaje, které je třeba zvážit, pokud by poradce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci chtěl převzít vedoucí úlohu při zavádění diverzity, rovnosti, začlenění a sounáležitosti.
 • klíčová slova:  odborníci BOZP - profese - kompetence - dovednosti - role - diverzita - rovnost

PATER, ROBERT: Leading safety from within training internal safety catalysts Vedení bezpečnosti zevnitř školení interních katalyzátorů bezpečnosti

 • anotace: Odkud pramení snaha o bezpečnost? Rozhodující je jistě angažovanost a podpora nejvyššího vedení. Mnoho vedoucích pracovníků v oblasti bezpečnosti však také uvádí, že zájem a konečný impuls pro bezpečnost jsou nejefektivnější, když vycházejí z nitra každého jednotlivce při každodenní práci. Účelem tohoto článku je poskytnout podněty k zamyšlení pro strategii a plánování; povzbudit ty, kteří dosud interní zdroje neškolili, aby o tom uvažovali; a pro ty, kteří plánují zavedení uvedené metody, zkrátit některé z počátečních učebních křivek (nebo chybných kroků), které mnoho společností při školení interních katalyzátorů dělá. Autor také uvádí, jak provést vylepšení, která tento přístup zmodernizují.
 • klíčová slova:  řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - strategie bezpečnosti práce - přístupy - školení - procesy podnikové


GUNDERSON, SCOTT: Wildfire smoke : horizon scanning for hazard readiness Kouř z lesních požárů: skenování horizontu pro připravenost na nebezpečí

 • anotace: Oblasti po celém světě stále pociťují rostoucí dopady změny klimatu, od rekordních veder v Evropě až po ničivé požáry v Austrálii. Na západním pobřeží USA se tyto dopady projevují vyššími teplotami, většími požáry a delší sezónou lesních požárů. Tento nárůst požárů vede k nárůstu kouře z lesních požárů a zhoršování kvality ovzduší v USA. Článek se věnuje doporučením, jak monitorovat a chránit obyvatele a pracovníky v kouřem postižených oblastech.
 • klíčová slova:  požáry - lesy - kouře - ovzduší venkovní - znečištění vzduchu - ochrana zdraví - prostředky ochranné - doporučení - monitorování

AMERICAN SOCIETY OF SAFETY PROFESSIONALS: Pregnant workers : Q&A with Rachel Walla Housman, safety consultant Těhotné pracovnice: otázky a odpovědi s Rachel Walla Housmanovou, bezpečnostní konzultantkou

 • anotace: Zákon o spravedlivém zacházení s těhotnými pracovnicemi nabývá účinnosti 27. června 2023. Rachel Walla Housmanová, bezpečnostní konzultantka společnosti Ally Safety, popisuje své zkušenosti s těhotenstvím na pracovišti a diskutuje o bezpečnostních a zdravotních aspektech těhotných zaměstnankyň a o tom, jak je tato nová legislativa řeší.
 • klíčová slova:  těhotenství - pracoviště - podmínky pracovní - legislativa - USA

 

Professional Safety - č. 7 (2023)

AMERICAN SOCIETY OF SAFETY PROFESSIONALS: Confined space safety : Q&A With Z117 Committee Leaders Terry Krug & Terry Ketchum Bezpečnost v uzavřeném prostoru: otázky a odpovědi s vedoucími výboru Z117 Terrym Krugem a Terrym Ketchumem.

 • anotace: Pracovníci pracující v uzavřených prostorech se mohou setkat s atmosférickým nebezpečím, pohlcením, pádem a mechanickým nebezpečím. Terry Krug, předseda výboru Z117, a Terry Ketchum, místopředseda výboru, diskutují o aktualizované americké normě ANSI/ASSP Z117.1-2022, která stanovuje bezpečnostní požadavky pro vstup, výstup a práci v uzavřených prostorech při okolním atmosférickém tlaku.
 • klíčová slova:  prostory uzavřené - prostory omezené - rizika pracovní - požadavky bezpečnostní - normy

WEAVER, ALBERT III: Confined space induced claustrophobia Klaustrofobie z uzavřeného prostoru

 • anotace: Přibližně 2 až 13 % americké populace se během svého života setká s určitou fobií, včetně fobie ze zvířat, akrofobie, klaustrofobie a fobie z poranění krve. Léčebné postupy z lékařské a psychologické oblasti, které mají snížit klaustrofobické reakce, zahrnují virtuální a nevirtuální léčbu, kognitivně behaviorální terapii, relaxaci a vizualizaci a farmakologickou léčbu. Profesionální expozice v uzavřených prostorách zahrnují zařízení a prostředí, s nimiž se setkávají hasiči a záchranáři, pátrací a vyprošťovací týmy, pracovníci údržby, dodavatelé v průmyslových a obchodních zaměstnáních a vojenský personál. Zjištění a výsledky výzkumníků, kteří zkoumají, jak nejlépe snížit klaustrofobické reakce u přístrojů magnetické rezonance, zejména posturální polohy, mají přímý význam pro průmyslové a technické konstruktéry, kteří se snaží snížit klaustrofobickou úzkost u průmyslových a stavebních zařízení a prostředí.
 • klíčová slova:  klaustrofobie - reakce - prostory uzavřené - prostory omezené - expozice profesionální - bezpečnost práce

CHAPMAN, HEATHER: New technologies to support sustainable safety management systems Nové technologie na podporu udržitelných systémů řízení bezpečnosti

 • anotace: ISO 45001 je mezinárodně uznávaným měřítkem a první skutečně mezinárodní normou pro řízení BOZP. Dodržování této normy je v mnoha dodavatelských řetězcích vyžadováno a v některých zemích má dokonce váhu zákona. Norma slouží organizacím jako komplexní rámec pro zavedení účinného systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS), který zajistí bezpečnější a zdravější pracoviště. Ačkoli hlavním cílem tohoto článku je zdůraznit, jak může technologie pomoci při dodržování normy ISO 45001, myšlenky a strategie zde uvedené mohou zlepšit jakýkoli systém OHSMS.
 • klíčová slova:  řízení bezpečnosti práce - systémy řízení - technologie nové - normy mezinárodní

 

Professional Safety - č. 7 (20234)

CLARE, JAMES: Personal falls protection equipment : correct use during MEWP opera Osobní ochranné prostředky proti pádu: správné používání při práci s mobilními zdvihacími pracovními plošinami (MEWP)

 • anotace: O používání osobních ochranných prostředků proti pádu s mobilními zdvihacími pracovními plošinami (MEWP) existuje informační mezera, která vede k nejasnostem, nedorozuměním a rizikům. Plánování a řádné posouzení rizik může organizacím pomoci vyhodnotit nejlepší metody prevence a ochrany proti pádu na základě podmínek na pracovišti a vybavení MEWP. Neschopnost zůstat uvnitř plošiny MEWP a udržet ochranné zábradlí a vstupní bránu v pevné poloze dramaticky zvyšuje riziko zranění.
 • klíčová slova:  ochrana proti pádům z výšky - pády z výšky - prostředky ochranné - plošiny mobilní - plošiny zdvihací
   
Sicher ist Sicher - č. 5 (2023)

BACKHAUS, NILS: Arbeitszeiten in Deutschland : Länge und Lage im Überblick Pracovní doba v Německu: přehled

 • anotace: Pracovní doba je základním konstrukčním faktorem pro zdravou a bezpečnou práci. Článek poskytuje přehled výsledků zprávy o pracovní době v Německu, a to o délce a umístění pracovní doby. Kromě dlouhé pracovní doby, přesčasů, zkrácených dob odpočinku a požadované pracovní doby (délky) jsou uvedeny také údaje pro víkendovou práci, práci mimo běžnou dobu (7-19 hodin) a směnný provoz. Popsány jsou také souvislosti se zdravím a rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.
 • klíčová slova:  doba pracovní - délka - Německo

FALLER, GUDRUN: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen bei der Arbeit : offene Fragen und pragmatische Lösungen Hodnocení rizik psychické zátěže při práci: otevřené otázky a pragmatická řešení

 • anotace: V roce 2013 byl § 5 odst. 3 zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci doplněn o zahrnutí duševního zdraví v rámci hodnocení pracovních podmínek. Provozní účinky tohoto právního vyjasnění byly široce diskutovány a publikovány. Autorka ve svém článku seznamuje s některými aspekty, které byly řešeny v diskuzi. Jedná se o zdroje psychické zátěže, hodnocení psychické zátěže či o problémy s identifikací a hodnocením vědeckého hlediska. Závěrem konstatuje, že i když nástroj průzkumu, který objektivně hodnotí všechny zaměstnance a všechny proměnné expozice, včetně jejich vzájemného působení, v současné době není k dispozici, jsou všichni zaměstnavatelé konfrontováni s povinností provádět právně vyhovující hodnocení rizik psychické zátěže jako nedílnou součást hodnocení. S ohledem na potřebu pragmatických řešení je v současnosti metodou volby kombinace participativních nástrojů pro zjišťování stresu (průzkumy, individuální a/nebo skupinové rozhovory, participativní pozorování) s participativními nástroji pro jejich hodnocení. Doporučuje, aby v rámci programu psyGA - kampani financované Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci iniciativy Nová kvalita práce - se zaměstnanci zapojili do stanovení parametrů psychické zátěže a do vývoje a realizace opatření. Lze také kreativně využít různorodé zkušenosti, které vznikly při vývoji metod klíčových indikátorů pro určování a hodnocení fyzické zátěže.
 • klíčová slova:  zdraví duševní - zátěž psychická - stres psychický - hodnocení rizik - programy - kampaně - Německo

FABER, ULRICH: Die Pflicht des Arbeitgebers zur Arbeitszeiterfassung : Teil 2 von 2 Povinnost zaměstnavatele evidovat pracovní dobu: 2. část

 • anotace: Podle směrnice EU 2019/1152 o transparentní pracovní době musí členské státy, tedy i Německo, zaměstnavatelům uložit povinnost zřídit objektivní, spolehlivý a dostupný systém evidence pracovní doby, pomocí kterého lze měřit denní pracovní dobu zaměstnanců. Podle rozhodnutí Spolkového pracovního soudu (BAG) z 13. září 2022 jsou zaměstnavatelé ze zákona povinni zaznamenávat denní pracovní dobu. Autoři ve druhé části příspěvku rozebírají jednotlivé předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví v interakci se zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Závěrem uvádějí shrnutí a výhled.
 • klíčová slova:  doba pracovní - evidence - zaměstnavatelé - povinnosti - BOZP - předpisy - Německo

 

Sicher ist Sicher - č. 6 (2023)

FUSS, JOACHIM: Sicherer Verkehr auf innerbetrieblichen Wegen Bezpečný provoz na vnitřních trasách

 • anotace: Podle autora se mnohdy neřeší bezpečnost práce v oblasti vnitřního provozu. Často chybí i ten nejjednodušší základ, tematické posouzení rizik. To je však předpokladem pro vytvoření efektivní a bezpečnostně orientované koncepce dopravní cesty. V článku proto nastiňuje širokou oblast vnitřní bezpečnosti provozu – od tras k vozidlům až po osoby, které se na nich a s nimi pohybují, s ohledem na aspekty technologie, organizace a chování.
 • klíčová slova:  provoz - provoz - trasy - bezpečnost práce - rizika pracovní - hodnocení rizik - technolog

KLEIN, LARS: Betriebliche Prävention von Freizeitunfällen Prevence pracovních úrazů ve volném čase

 • anotace: Prevence pracovních úrazů je základní zákonnou povinností zaměstnavatele. Na druhou stranu úrazům mimo pojistnou činnost, které se v průběhu let stávají stále aktuálnější, je málokdy věnována dostatečná pozornost. I když k těmto nehodám často dochází z podobných příčin a mají pro firmy nejen ekonomické důsledky, ale dochází i ke ztrátě kvality a narušení výrobního procesu. Téma domácích a volnočasových úrazů by proto mělo být implementováno do kampaní a konceptů školení. I když si firmy uvědomují negativní dopad mimopracovních úrazů, zatím neexistují žádné konkrétní přístupy, jak toto téma začlenit do provozní praxe. Vyvinutý koncept, který autor popisuje, představuje pro firmy opodstatněnou možnost prevence proti mimopracovním úrazům a lze jej s minimálním úsilím integrovat do podnikové praxe. Do budoucna lze předpokládat, že prevence pracovních úrazů již nebude zahrnovat výhradně pracovní oblast nebo silniční provoz, ale stále více bude chápána jako důležitá oblast zásahu do všech oblastí života.
 • klíčová slova:  úrazy pracovní - úrazy mimopracovní - čas volný


BIRSKA, SYLWIA: Risiken und Nebenwirkungen von Anzeigetafeln mit unfallfreien Tagen Rizika a vedlejší účinky tabulek s přehledem dnů bez nehod

 • anotace: Existují informační tabule, které jsou viditelné pro všechny zaměstnance a které udávají počet dní bez nehod ve společnostech v nejrůznějších odvětvích. Když se objeví číslo „365“, tak jsou všichni spokojeni. Autorka uvádí, že je však třeba se blíže podívat na rizika a vedlejší účinky spojené s používáním těchto zobrazovacích tabulí, aby se nezanedbávala bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Z těchto důvodů poskytuje v článku praktické tipy, které pomohou určit, pro jaké firmy jsou tyto informační tabule vhodné. Závěrem uvádí, že je důležité mít ve firmě přesvědčené manažery, kteří jsou příkladem bezpečnosti práce, vyžadují zdravou práci a nekladou nároky pouze na své zaměstnance. V současné době stále neexistuje ucelený pohled na téma hlášení pracovních úrazů jako podpůrného nástroje prevence. Bylo by žádoucí prověřit účinnost těchto zobrazovacích panelů v rámci vědecké studie.
 • klíčová slova:  úrazovost pracovní - nehody pracovní - podniky - informace - tabule informační

 

Sondy revue - č. 5 (2023)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Kontrolní činnost a správní trestání na úseku zaměstnanosti

 • anotace: Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a ve stanoveném rozsahu i celní úřady, generální ředitelství Úřadu práce ČR a krajské pobočky Úřadu práce. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů, právnických a fyzických osob, jež vykonávají činnosti podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci, a dodržování předpisů u fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle zákona o zaměstnanosti. Pro účely zákona o zaměstnanosti se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon č. 118/2000 Sb.).
 • klíčová slova:  zaměstnanost - kontroly - činnosti kontrolní - orgány inspekční - sankce

VAŇÁSEK, JIŘÍ: Jak se vyvíjela minimální mzda

 • anotace: Minimální mzda byla poprvé stanovena v tehdejším Československu poté, kdy přistoupilo k Úmluvě o zavedení metod stanovení minimálních mezd v roce 1950. Konkrétně 12. června toho roku byla zapsána ratifikace generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce a přesně o rok později, 12. června 1951, vstoupila pro československou republiku v platnost. Po téměř 40 letech v říjnu 1990 vyhlásilo tehdejší federální ministerstvo zahraničí české znění úmluvy ve Sbírce zákonů, čímž potvrdilo její platnost v nově rekonstruovaném právním systému. Článek sumarizuje vývoj minimální mzdy u nás.
 • klíčová slova:  mzdy minimální - vývoj historický - Česká republika

 

Sondy revue - č. 6 (2023)

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Transpoziční novela zákoníku práce

 • anotace: Po mnoha měsících příprav očekáváme v dohledné době přijetí novely zákoníku práce. Hlavním cílem této novely je implementace dvou směrnic EU, u nichž lhůta k provedení uplynula již v srpnu roku 2022. Článek přináší základní přehled očekávaných změn a informace o účinnosti novely. Nejdůležitějším okruhům v novele bude věnována pozornost v sérii dalších článků.
 • klíčová slova:  zákoník práce - novelizace
 
Spektrum - č. 1 (2023)

HODÁLIK, MAREK: Vplyv času odberu vzoriek z požiariska na zistenie prítomnosti urýchľovača horenia pri zisťovaní príčin vzniku požiarov

 • anotace: Článek se zabývá problematikou procesu zvětrávání benzínu vlivem času při zjišťování příčin požárů. Cílem článku bylo zkoumat změny ve složení zbytků benzinu ve vzorcích spálených bavlněných koberců. Po různě dlouhé době (0-360 min) zvětrávání byly ve vláknech koberců stanoveny zbytky benzinu extrakcí v plynné fázi (headspace - HS) ve spojení s plynovou chromatografií (GC) a hmotnostní spektrometrií (MS) (HS-GC-MS). Nejvýznamnější změny byly pozorovány ve snížení koncentrace nejtěkavějších sloučenin (alkylalkanů), což může vést k chybné identifikaci přítomnosti hořlavé kapaliny. Méně významné změny intenzity analytického signálu jsou patrné ve skupině alkylderivátů benzenu (trimethylbenzeny, ethylmethylbenzeny), které jsou rovněž považovány za markery přítomnosti benzenu ve vzorcích. Výsledky zdůrazňují potřebu rychlého odběru a analýzy vzorků v laboratořích.
 • klíčová slova:  požáry - příčiny - benzín - zvětrávání


ADAMEC, VILÉM: Koncept virtuálního krizového štábu

 • anotace: Zdolávání pandemie covid-19 si vyžádalo řadu omezení. Řada organizací přešla do režimu „home office“. Pro krizové řízení v prostředí veřejné správy je režim hybridní práce, včetně práce z domova, resp. koncept „virtuálních týmů“, v podstatě nový. Toto řešení navíc vyvolává v prostředí stávajících právních předpisů, ale i zvyklostí v oblasti krizového řízení, celou řadu otázek. V rámci ČR navíc neexistuje jednotný přístup k činnostem prováděných v krizových štábech (KŠ), ani ujednocené vzdělávání členů KŠ. Pandemie covid-19 tak prokázala potřebu blíže se věnovat i dalším možnostem fungování KŠ.
 • klíčová slova:  řízení krizové - štáby krizové - reakce

 

Travail et Sécurité - č. 846 (2023)

LARROQUE, DAMIEN: Les cliniques et hôpitaux : dossier Kliniky a nemocnice

 • anotace: Odborníci pracující na klinikách a v nemocnicích již několik let procházejí krizí spojenou s chronickým nedostatkem zdrojů a personálu, což má vážný dopad na jejich pracovní podmínky. To by nás však nemělo zaslepovat před profesními riziky, která jsou s jejich činností spojena, a před neochvějným nasazením mnoha z nich, někdy i na úkor jejich vlastního zdraví.
 • klíčová slova:  nemocnice - zařízení zdravotnická - prevence rizik - BOZP - podmínky pracovní - léky - praxe - Francie

RAVALLEC, CÉLINE: Le travail à la chaîne fait sa revolution Revoluce v práci na montážní lince

 • anotace: Historický závod Peugeot v Sochaux, nyní Stellantis, prošel ambiciózní přestavbou montážní linky. Cílem projektu, známého pod názvem Sochaux 2022, bylo modernizovat výrobní zařízení pro novou generaci víceúčelových vozidel a optimalizovat toky v areálu. Zohledněna byla také ergonomie na co největším počtu pracovišť.
 • klíčová slova:  linky montážní - ergonomie - pracoviště - prostředí pracovní - průmysl automobilový - praxe - Francie

 

Travail et Sécurité - č. 847 (2023)

FAUVERNIER, LUCIEN: La santé et la sécurité au travail représentent des enjeux majeurs Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou velkou výzvou

 • anotace: Zvyšující se teploty, stále více přírodních katastrof, extrémní výkyvy počasí – změna klimatu má již nyní velký dopad na náš každodenní život, ale ovlivňuje i svět práce. Článek diskutuje otázku, jak tedy lze zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců vystavených měnícím se pracovním podmínkám.
 • klíčová slova:  změny klimatické - BOZP - počasí - podmínky pracovní - výzvy

SOULAY, CORINNE: La rénovation change tout, du sol au plafond Renovace mění vše od podlahy až ke stropu

 • anotace: Společnost Grand Besançon Métropole zrekonstruovala dílnu pro údržbu autobusů, kterou využívá provozovatel městské sítě Keolis Besançon mobilités. Rekonstrukce byla předem naplánována se všemi zúčastněnými stranami a výrazně zlepšila pracovní podmínky zaměstnanců.
 • klíčová slova:  prostředí pracovní - design - rekonstrukce - podmínky pracovní - opravárenství - praxe - Francie
 
Travail et Sécurité - č. 848 (2023)

BRASSEUR, GRÉGORY: Un pressing bien ancré dans son temps Čistírna pevně zakořeněná ve své době

 • anotace: Čistírny Pressnett v Suresnes zahájily program neustálého zlepšování pracovních podmínek založený na naslouchání zaměstnancům. Při nedávném stěhování si podnik pořídil nejmodernější vybavení, zejména za účelem snížení pracovních rizik. Společnost využila poradenství a podpory organizace Cramif (Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France je organizace sociálního zabezpečení patřící do sítě Assurance Maladie) a zavedla trvalý proces zlepšování pracovních podmínek, který eliminuje chemická rizika a snižuje riziko muskuloskeletálních poruch. Ředitel společnosti neustále sleduje nový technický vývoj v oboru.
 • klíčová slova:  čistírny - rizika pracovní - rizika chemická - onemocnění muskuloskeletální - prevence rizik - praxe - Francie

RAVALLEC, CÉLINE: Le travail à la chaîne dans la roue de la modernité Práce na montážní lince v soukolí modernity


SOULAY, CORINNE: La grande distribution : dossier Maloobchodní prodej ve velkém

 • anotace: Konkurence, měnící se spotřebitelské návyky, vzestup samoobslužných prodejen, inflace, to jsou všechno faktory, které mají vliv na supermarkety a hypermarkety. Aby se přizpůsobily těmto hlubokým změnám, musí přehodnotit svou obchodní strategii a provést reorganizaci, kterou nelze realizovat bez zohlednění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence pracovních rizik.
 • klíčová slova:  maloobchod - rizika pracovní - prevence rizik - změny - praxe - Francie
 
Travail et Sécurité - č. 849 (2023)

RAVALLEC, CÉLINE: Les salariés intérimaires : dossier Dočasní pracovníci

 • anotace: Dočasní zaměstnanci trpí pracovními úrazy častěji než stálí zaměstnanci. Tato situace však zdaleka není nevyhnutelná. Spoluprací v řadě otázek - organizace přidělení, školení, uvedení do zaměstnání atd. - mohou agentury práce a uživatelské společnosti zajistit, aby dočasní pracovníci měli dobré pracovní podmínky. A to přesahuje rámec jejich vzájemného obchodního vztahu.
 • klíčová slova:  pracovníci dočasní - agentury práce - rizika pracovní - BOZP - úrazy pracovní - prevence rizik

SOULAY, CORINNE: Le ruissellement de l’amélioration continue Efekt neustálého zlepšování směrem dolů

 • anotace: Dceřiná logistická společnost Maisons du Monde se sídlem v Bouches-du-Rhône má devět budov. Ve všech svých prostorách zavedla politiku prevence pracovních rizik založenou na zlepšování, s účinným systémem zpětné vazby a metodami řešení problémů zavedenými na všech úrovních. Díky tomu se osvědčené postupy množí a pronikají z jednoho skladu do druhého.
 • klíčová slova:  sklady - skladování - podmínky pracovní - prevence rizik - postupy - praxe - Francie

RAVALLEC, CÉLINE: Quels impacts sur la santé? Jaký to bude mít dopad na zdraví?

 • anotace: Čtyřdenní pracovní týden je stejně lákavý jako děsivý. I když na papíře může být myšlenka pracovat o jeden den v týdnu méně lákavá, potenciální ztráta mzdy, požadavek dosáhnout stejné produktivity za kratší dobu, prodloužení pracovních dnů atd. jsou překážkami pro její široké přijetí a pro některé může mít důsledky pro jejich zdraví.
 • klíčová slova:  doba pracovní - rizika

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2023)

FERREIRA, YVONNE: Informationsmenge als Indikator psychischer Belastung Informační zátěž jako ukazatel duševního stresu

 • anotace: Tato studie je laboratorní studií osmi subjektů, které jsou vystaveny třem různým úrovním psychického stresu v důsledku zvyšujícího se množství informací pomocí cvičení po koši. Zkoumá, zda je informační přetížení faktorem duševního stresu a kdy/jestli může vést k duševní averzivní zátěži. Sbírají se pohyby hlavy a obličeje, které byly v předchozích studiích identifikovány jako indikátory mentální averzivní zátěže, a počet správných odpovědí. Výsledky ANOVA ukazují, že pohyby hlavy/obličeje se významně liší pro různé úrovně stresu i pro počet správných odpovědí. Je vidět, že informační zátěž je faktorem duševního stresu a že na středních úrovních duševního stresu (střední informační zátěž) existuje hranice lidského zpracování informací.
 • klíčová slova:  stres psychický - zátěž mentální - informace - přetížení

CONEIN, STEPHANIE: Kompetenzerhalt für Nicht-Routine-Situationen an hochautomatisierten Arbeitsplätzen der chemischen und pharmazeutischen Produktion Zachování kompetencí v nerutinních situacích na vysoce automatizovaných pracovištích v chemické a farmaceutické výrobě

 • anotace: S postupující digitalizací byla provedena řada studií, jejichž cílem bylo identifikovat nové požadavky na kompetence. Jen málo z nich se však zabývalo stávajícími požadavky na kompetence, které zůstávají relevantní zejména v nerutinních situacích (NRS). V NRS musí odborníci mobilizovat množství znalostí a dovedností ad hoc, aby mohli rychle a kvalifikovaně rozhodovat. Tyto znalosti a dovednosti jsou však v rutinních situacích díky automatizaci potřebné jen zřídka, a proto hrozí, že budou zapomenuty. Tento problém byl již zkoumán v rizikových průmyslových odvětvích s vysokým stupněm automatizace, ale pro chemickou nebo farmaceutickou výrobu dosud nebyly provedeny žádné empirické studie. Cílem tohoto výzkumného projektu je tuto mezeru zaplnit.
 • klíčová slova:  kompetence - pracoviště - automatizace - digitalizace - průmysl chemický - průmysl zpracovatelský


STEPUTAT-RÄTZE, ANNE: Introducing digital technologies in person-related services : support through Social Service Engineering Zavádění digitálních technologií ve službách pro osoby: podpora prostřednictvím inženýrství sociálních služeb

 • anotace: Trend digitalizace pronikl i do osobních služeb, což slibuje vyšší kvalitu služeb pro zákazníky a lepší pracovní podmínky pro poskytovatele služeb. Zavádění digitálních technologií však zůstává velkou výzvou, zejména pro menší společnosti. Tento článek na základě výsledků projektu SO-SERVE představuje koncept sociálního inženýrství služeb a jeho praktickou aplikaci při zavádění digitálního nástroje ve dvou střediscích denní péče. Software poskytnutý zaměstnancům na tabletech měl podpořit informační a dokumentační procesy, neboť návrh interních a externích informačních toků a dokumentačních procesů v denních centrech se ukázal jako obzvláště náročný. Článek představuje dva příkladné nástroje SO-SERVE použité ve střediscích denní péče.
 • klíčová slova:  digitalizace - služby sociální - péče o děti - organizace práce - software

SNELL, MARC: Digital workplace stress management : a system for digital ergonomics assessment in the BMW group Digitální řízení stresu na pracovišti: systém pro hodnocení digitální ergonomie ve skupině BMW

 • anotace: BMW Group vyvinula vlastní nástroj pro ergonomické hodnocení a hodnocení rizik SERA (Safety and Ergonomic Risk Assessment). Tento systém se používá ve všech mezinárodních pobočkách BMW Group. DWSM (Digital Workplace Stress Management) má za cíl automaticky, objektivně a digitálně zachytit polohy a síly relevantní pro hodnocení SERA. K zachycení dat se používá systém snímání pohybu a rukavice pro měření síly. Ergonomické hodnocení se z těchto dvou systémů určuje jednak analyticky, ale také pomocí algoritmů strojového učení. Cílem tohoto článku je široce popsat projekt DWSM, včetně podrobnějšího popisu zachycených zátěží a časového harmonogramu projektu. Systém DWSM je v současné době ve fázi mezinárodního zavádění, což umožní jeho široké využití, ale také zpětnou vazbu od uživatelů týkající se optimalizací a nových funkcí. Hlavním přínosem DWSM s ohledem na ergonomické analýzy je objektivita, lepší kvalita dat a zkrácení doby posuzování.
 • klíčová slova:  rizika ergonomická - hodnocení ergonomické - hodnocení rizik - pohyby - síla svalová - rukavice - digitalizace - učení strojové

OEHRING, FELIX: Virtuelle Flurgespräche und Status-Updates : Zusammenarbeit in avatar-basierten Arbeitsumgebungen Virtuální chaty a aktualizace stavu: spolupráce v pracovním prostředí založeném na avatarech

 • anotace: Tento článek se zaměřuje na spolupráci hybridních týmů v prostředí virtuální kanceláře založené na avatarech. Na základě tří dimenzí virtuality autoři sledují následující výzkumné otázky: (1) jak je v těchto prostředích koordinována každodenní práce a spolupráce a (2) jaké výhody a problémy vnímají uživatelé v souvislosti s touto formou práce. Na základě multimetodické studie sestávající z kvalitativních rozhovorů se zkušenými uživateli a participativní diskuse ve fokusní skupině s novými uživateli ukazují, že spolupráce v pracovních prostředích založených na avatarech se vyznačuje různorodými pracovními postupy - od společné přítomnosti po mobilní práci - a že existují slibné implementační metody pro koordinaci těchto postupů. Výsledky však také naznačují, že k využití tohoto potenciálu je třeba dále rozvíjet nejen virtuální prostředí, ale také pracovní postupy týmů a digitální infrastrukturu.
 • klíčová slova:  pracoviště digitální - kanceláře virtuální - týmy pracovní - spolupráce - spolupráce - prostředí pracovní - avataři

WEHRMANN, JONAS: Interaktionsbezogene Stressoren und Ressourcen : Entwicklung einer Taxonomie zur menschengerechten Gestaltung von Interaktionsarbeit Stresory a zdroje související s interakcí: vytvoření taxonomie pro navrhování interaktivní práce humánním a zdraví podporujícím způsobem

 • anotace: Cílem tohoto článku je identifikovat a kategorizovat stresory a zdroje související s interakcí a reflektovat jejich roli za účelem humánního a zdraví podporujícího navrhování interaktivní práce. V prvním kroku byla oblast výzkumu prozkoumána prostřednictvím systematické analýzy literatury. Na základě výsledků byla provedena explorativně-kvalitativní studie. Výsledky ukazují, že stresory související s interakcí jsou zejména důsledkem nepřátelského nebo agresivního chování zákazníků, vysokých požadavků zákazníků a traumatických zážitků. Zdroje související s interakcí se vztahují k přátelským klientům, kteří podporují poskytovatele služeb v jejich práci a pomáhají jim prožívat jejich práci jako smysluplnou. Aspekty uspořádání práce zahrnují dostatek času a lidských zdrojů a také pracovní vybavení podporující interakci.
 • klíčová slova:  stresory - interakce - práce interaktivní - stres psychický - taxonomie - zdraví duševní
 
Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2023)

VÁLEK, DALIBOR: Analýza žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , obdržených Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu v roce 2022

 • anotace: Cílem tohoto příspěvku je provést určitý rozbor žádostí o poskytnutí informací podaných v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jež byly Oblastnímu inspektorátu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „inspektorát“) doručeny v roce 2022.
 • klíčová slova:  informace - přístup otevřený - inspektoráty práce - žádosti - analýzy


TĚŽKÁ, ELIŠKA: Kontrola dodržování pracovních podmínek při zaměstnávání držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny

 • anotace: Kontroly zaměřené na pracovní podmínky zaměstnanců s dočasnou ochranou z Ukrajiny jsou realizovány od 22. 4. 2022, kdy byl modifikovaný Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro účely zaměstnanosti považováni za cizince s povoleným trvalým pobytem, a získali tak volný přístup na trh práce. Cílem těchto kontrol je napomoci řádnému a legálnímu začlenění držitelů dočasné ochrany v rámci tuzemského trhu práce, zajistit jim rovné pracovní podmínky a všechna práva, která zaměstnancům garantují pracovněprávní předpisy v České republice, a bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu jejich práce.
 • klíčová slova:  cizinci - zaměstnávání cizinců - ochrana dočasná - trh práce - Ukrajina

NESET, ZDENĚK: Problematika bezpečnosti práce ve výškách

 • anotace: Staveniště je pracovištěm, které spojuje rizika z mnoha odvětví. Ke zvýšené úrovni rizik a z nich vyplývajícím nebezpečím přispívá i různá zkušenost a kvalita zhotovitelů staveb. Práce ve výškách patří k nejrizikovějším činnostem na staveništích a k činnostem s nejvyšším počtem (téměř 65 %) smrtelných pracovních úrazů. I když právní předpis, který řeší problematiku práce ve výškách – nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, upřednostňuje jako ochranu proti pádu z výšky a do hloubky kolektivní ochranu, a to zejména technickou konstrukcí, zábradlím, záchytným lešením, sítěmi nebo dočasnou stavební konstrukcí, jsou v praxi ve většině případů používány jako ochrana proti pádu osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) proti pádu.
 • klíčová slova:  ochrana proti pádům z výšky - pády z výšky - bezpečnost práce

HLAVIČKOVÁ, HANA: Připravovaná veletržní setkání v roce 2023

 • anotace: Na rok 2023 je naplánována propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výstavním stánku, a to na Veletrhu vědy, který se zaměřuje na vzdělávání a vědu a jehož cílovou skupinou jsou především učitelé a studenti, a na výstavě Země živitelka, která se zaměřuje na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory. Cílem účasti na výstavách je příležitost nejen zviditelnit otázku BOZP, ale upozornit i na úlohu inspekce práce a výsledky výzkumu v této oblasti a nabídnout pomoc podnikatelům i podnikům při plnění zákonem stanovených požadavků BOZP.
 • klíčová slova:  veletrhy - BOZP - propagace - VÚBP - 2023

NEHASILOVÁ, PETRA: Doplnění článku bezpečnost práce v dopravě : zdravotní způsobilost řidičů ze Zpravodaje č. 3/2022

 • anotace: Ve Zpravodaji SÚIP č.3/2022 vyšel článek nazvaný Bezpečnost práce v dopravě – zdravotní způsobilost řidičů, který se zabýval lékařskými prohlídkami v dopravě. Některým čtenářům z něj vyplynulo, že dopravně psychologické vyšetření musí být provedeno podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 277/2004. Proto zde uvádíme, kdo je povinen dopravně psychologické vyšetření absolvovat. Tato povinnost je dána v ustanovení § 87a zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) § 87a Dopravně psychologické vyšetření
 • klíčová slova:  doprava silniční - způsobilost zdravotní - prohlídky lékařské - vyšetření lékařské - aspekty psychologické

VALÁŠKOVÁ, OLGA: Silniční doprava v podmínkách SÚIP

 • anotace: Státní úřad inspekce práce provádí dlouhodobě kontroly v oblasti dopravy a opravárenství se zaměřením na plnění legislativních povinností při organizování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v dopravě a organizování pracovní doby řidičů. Pro rok 2023 jsou vytýčeny a schváleny hned dva úkoly v oblasti dopravy. Jeden je dlouhodobě orientovaný na plnění povinností dopravců v roli zaměstnavatelů a zahrnuje oblast prevence rizik (vyhledávání rizik a provádění pravidelné kontroly úrovně BOZP na pracovišti), péči o zaměstnance (kam lze podřadit odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců, školení k zajištění BOZP včetně školení o rizicích konkrétně vykonávané práce a přijímání opatření k eliminaci rizik, případně i zacvičení), dále pak oblast poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (poskytování na základě vlastního vyhodnocení rizik, stav OOPP a jejich používání zaměstnanci), bezpečnost práce na pracovišti (pracovní a technologické postupy pro činnosti vykonávané na pracovišti, zajištění průvodní a provozní dokumentace strojů a zařízení; posouzení stavu technického zařízení uvedeného v dokumentaci vzhledem k reálnému stavu) a v neposlední řadě organizování pracovní doby řidičů, kam jsme v posledních třech letech přiřadili i kontroly pracovní doby strojvedoucích. V roce 2022 bylo při výše popsaném kontrolním úkolu zjištěno 515 porušení u 303 kontrolovaných dopravců.
 • klíčová slova:  doprava silniční - opravárenství - kontroly - inspekce práce - opravárenství 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail