Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2023/01

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2023)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2022)
Die BG - č. 12 (2022)
Hygiena - č. 4 (2022)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 268 (2022)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 269 (2022)
Chemické listy - č. 11 (2022)
Chemické listy - č. 12 (2022)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2022) (1. část)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10-11 (2022)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2022)
Práce a mzda - č. 12 (2022)
Práce a zdraví - č. 1 (2023)
Práce a zdraví - č. 11 (2022)
Práce a zdraví - č. 12 (2022)
Professional Safety - č. 1 (2023)
Références en Santé au Travail - č. 172 (2022)
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 1 (2023)
Sondy revue - č. 12 (2022)
Sondy revue - č. 1-2 (2023)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2022)
Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2022)
Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2022)
Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2022)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2023)

KYSELOVÁ, LUCIE: Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP

 • anotace: Článek stručně informuje o aktivitách, které lze v roce 2023 očekávat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • klíčová slova: BOZP - trendy - 2023

DANDOVÁ, EVA: Problémy praxe : odškodňování pracovních úrazů

 • anotace: V praxi se na nás často obracejí zaměstnanci postižení pracovním úrazem nebo nemocí z povolání s otázkou „Co je to podstatná změna poměrů?“ Vzhledem k tomu, že přesnou odpověď na tuto otázku neznají často ani zaměstnavatelé, probereme ji podrobněji.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - odškodnění - náhrady

JOUZA, LADISLAV: Právní regulace odpočinku po práci

 • anotace: Zákoník práce patří do sféry soukromého práva, neboť upravuje vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Oblast pracovní doby však patří mezi ty, kde stát musí vztahy mezi smluvními stranami regulovat. Jedná se o úpravu odpočinku po práci. Jedním z účelů právní úpravy odpočinku po práci je zabránit únavě a přepracovanosti zaměstnanců a odstranit tak i častou příčinu pracovních úrazů.
 • klíčová slova: odpočinek - přestávky - doba pracovní - legislativa - předpisy právní

JOUZA, LADISLAV: Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců

 • anotace: Rozvržení pracovní doby má význam pro práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance. Vymezuje se tak doba, po kterou je zaměstnanec povinen pracovat a nepřímo i doba jeho odpočinku (např. nepřetržitý odpočinek mezi směnami). Právní úprava je obsažena v § 78 a násl. zákoníku práce.
 • klíčová slova: doba pracovní - odpočinek - přestávky - ochrana zdraví - ochrana zaměstnanců

KYSELA, JIŘÍ: Karta BOZP pro profesi: Jeřábník

 • anotace: Karta BOZP pro profesi: Jeřábník obsahuje přehled pracovních činností, požadované kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné události a bezpečnostní opatření jim předcházející, rizikové faktory a doporučené OOPP.
 • klíčová slova: karta BOZP - jeřábníci - činnosti pracovní - události mimořádné - faktory rizikové - opatření bezpečnostní - OOPP

VALA, JIŘÍ: Rizika a příležitosti kognitivní automatizace

 • anotace: Zvyšující se využívání umělé inteligence dramaticky mění charakter mnoha povolání a pracovních činností. I když systémy založené na umělé inteligenci na pracovišti nabízejí mnoho výhod, stále více se v odborných kruzích diskutuje o tom, jaký mají vlastně vliv na zdraví a bezpečnost při práci. Automatizace nebo částečná automatizace kognitivních úkolů přináší zejména obavy z hlediska psychosociální pohody pracovníků a stresu, který je nedílnou součástí dnešního globalizovaného a dynamicky se měnícího světa.
 • klíčová slova: inteligence umělá - robotizace - automatizace - funkce kognitivní - rizika - příležitosti - interakce

KYSELA, JIŘÍ: Pojízdné kruhové stoličky

 • anotace: Ruční manipulace je opakovaně zdrojem závažných pracovních úrazů. Jedním ze zdrojů závažných pracovních úrazů u ruční manipulace jsou i pojízdné kruhové stoličky. Dle našeho názoru příčinou závažných pracovních úrazů, resp. úrazů obecně u stoliček je například neseznámení se s návodem k montáži/k používání stoličky, dále kluzká, nerovná nebo znečištěná podlaha, ale také i nevyhodnocení konkrétních rizik.
 • klíčová slova: stoličky - manipulace ruční - úrazy pracovní - bezpečnost práce

JOUZA, LADISLAV: Průměrná mzda zvyšuje v roce 2023 náhrady za pracovní úrazy

 • anotace: Průměrná mzda neovlivňuje jen koupěschopnost obyvatel, ale zasahuje též do pracovněprávní sféry, zejména do oblasti zaměstnanosti. Pro tyto účely vyhlašuje každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě šetření Českého statistického úřadu průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.
 • klíčová slova: mzdy - úrazy pracovní - náhrady - odškodnění

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2022)

KURTIN, PETR: Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování

 • anotace: Rok 2022 přinesl převrat v právních předpisech pro vyhrazená technická zařízení (VTZ). V jednom okamžiku přestala platit řada tradičních předpisů a v platnost vstoupily předpisy nové. Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ, a navazující soubor nařízení vlády nelze chápat jen jako pouhé učesání právní úpravy do nové struktury. Autor diskutuje své zkušenosti s touto novou právní úpravou a dělí se o poznatky z praxe.
 • klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - BOZP - legislativa - praxe - zkušenosti zahraniční

MERVART, MICHAL: Bezpečnost práce v dálkové silniční dopravě

 • anotace: Bezpečnost práce má řadu aspektů ve všech oblastech hospodářské činnosti, mimo jiné i v dopravě. Zde lze identifikovat celou řadu problémových okruhů počínaje ústrojovou kázní (promítající se především ve využívání vhodné bezpečné obuvi při řízení) a konče snížením rizika únavy a mikrospánku, což může vést ke kritickým situacím v dopravě, v extrémním případě k dopravním nehodám s různě závažnými následky.
 • klíčová slova: doprava silniční - doprava dálková - bezpečnost práce - faktory rizikové

DANDOVÁ, EVA: Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj

 • anotace: V praxi jsou nejčastějším předmětem zájmů zaměstnavatelů i zaměstnanců příplatky. Příplatků je však celá řada. Zákoník práce pro podnikatelskou sféru upravuje příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek za práci v sobotu a neděli.
 • klíčová slova: příplatky - činnosti pracovní - zákoník práce

VALA, JIŘÍ: Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu

 • anotace: Riziko vzniku rakoviny související s prací je mnohem méně zřejmé než riziko pádu nebo zranění při práci. Přesto je to velmi reálné riziko. Stejně jako zaměstnavatelé a zaměstnanci musí přispívat ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti a snažit se eliminovat rizika nehod, je pro ně stejně důležité identifikovat karcinogeny a hrát aktivní roli při snižování expozice.
 • klíčová slova: látky karcinogenní - expozice profesionální - procesy pracovní - rakovina - pracoviště - rakovina

MAREK, JAKUB: Karta BOZP pro profesi: Prodavač zboží v kamenné prodejně

 • anotace: Místem výkonu práce profese prodavač zboží v kamenné prodejně jsou vnitřní prostory prodejny, které jsou zpravidla vyhřívané nebo i klimatizované. Bezprostředně k prostorám prodejny často náleží příruční sklady se zbožím. V rámci přejímky zboží se může prodavač pohybovat i venkovních prostorách například na nakládací rampě, dvoře apod. Pracoviště je vybaveno nábytkem nebo skladovacími zařízeními, ve kterých je uskladněno zboží. Pracoviště je osvětleno zpravidla umělým osvětlením nebo i kombinací přirozeného a umělého osvětlení. Karta BOZP poskytuje stručný výčet prováděných pracovních činností, charakteristika místa výkonu práce, relevantní mimořádné provozní události a opatření jim předcházející, rizikové faktory a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.
 • klíčová slova: karta BOZP - prodavači - prodejny - maloobchod - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP

 

Die BG - č. 12 (2022)

KNISPEL, JENS: Training von berufsbezogenen sozialen Kompetenzen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement Trénink sociálních dovedností souvisejících s prací ve firemním zdravotním managementu

 • anotace: Autoři uvádějí, že moderní pracovní světy jsou charakterizovány vysokou úrovní týmové práce a sociálních závislostí (nadřízený, kolega, zákazník atd.). Sociální dovednosti jsou v této souvislosti klíčovou profesní kompetencí. Kdo je sociálně kompetentní, tomu se podaří adekvátně zvládnout rovnováhu mezi sociálním přizpůsobením a uspokojováním vlastních potřeb v sociálních interakcích. Pokud se tato adaptace nezdaří, má to negativní důsledky jak pro podnikatelský úspěch, tak pro zdraví zaměstnanců. Pro rozvoj lidských zdrojů a pro realizaci podnikového managementu zdraví je důležité v rámci školení trénovat sociální kompetence. Autoři v článku představují novou metodiku pro trénink sociálních kompetencí na základě situací souvisejících s prací.
 • klíčová slova: dovednosti - kompetence - aspekty sociální - metodiky

SCHNEIDER, THOMAS: Eingreifen in der Arbeitssicherheit Zásahy do bezpečnosti práce

 • anotace: Autor uvádí, že přes veškerou snahu pečlivého zavádění bezpečnosti práce ve firmách se nelze zcela vyhnout mezerám v zabezpečení, neboť neexistují stoprocentní opatření v oblasti bezpečnosti práce. Zásahem angažovaných zaměstnanců však lze předejít vážným následkům, přičemž zásah se neomezuje pouze na vlastní jednání, ale může znamenat i předávání informací, které autor považuje za velmi důležité. Popisuje, jak by správně měli zaměstnanci upozorňovat na bezpečnostní nedostatky či se snažit je odstranit (upozornit na bezpečnostní problém, posoudit ho, převzít zodpovědnost, rozhodnout, jak postupovat a poté provést zásah). Pokud se však jedná o složitý bezpečnostní problém, existuje vysoké riziko, které nelze jednoznačně posoudit. Zaměstnanci se pak vyhýbají předávání informací, aby nevyvodili špatné závěry. Proto zde musí existovat vzájemná důvěra, aby k předávání informací docházelo.
 • klíčová slova: bezpečnost práce - zaměstnanci - angažovanost - participace - důvěra

HOLLEDERER, ALFONS: Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) in Deutschland : Verbreitung und Inanspruchnahme Podpora zdraví na pracovišti (BGF) a řízení integrace společnosti (BEM) v Německu: šíření a využití

 • anotace: Autor ve svém příspěvku uvádí, že v souvislosti s demografickými změnami v Německu je pro firmy stále důležitější podporovat zdraví zaměstnanců a lépe integrovat zaměstnance se zdravotním omezením a postižením. Firemní podporu zdraví (BGF) definuje jako souhrn systémových intervencí (zásahů) v soukromých a veřejných společnostech, jejichž prostřednictvím se má snižovat zdravotní zátěž a navyšovat zdroje. Výběr a návrh těchto intervencí by měl být výsledkem komunikačního procesu, který je co nejvíce zaměřený na participaci všech aktérů společnosti včetně zaměstnanců. Primárních preventivních a zdraví prospěšných účinků lze dosáhnout souvisejícími změnami v ergonomii, organizaci, sociálním klimatu a individuálním chováním. Svá tvrzení autor opírá o průzkum týkající se kvalifikace a pracovních podmínek pracující populace v Německu, který provedly v roce 2018 BIBB/BAuA (Německý spolkový institut pro odborné vzdělávání a přípravu/Německý spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) a který poskytuje informace o podpoře zdraví na pracovišti v Německu. Podpora zdraví je v současnosti realizována pouze u necelé poloviny pracovní síly a v menšině firem. Analýza poukázala na velké rozdíly v podpoře zdraví na základě charakteristik firem, sociodemografických charakteristik a odborné kvalifikace.
 • klíčová slova: ochrana zdraví - pracoviště - podpora zaměstnanců - podpora zdraví - pracoviště - podniky - Německo - integrace

 

Hygiena - č. 4 (2022)

KOŽÍŠEK, FRANTIŠEK: Zdravotní rizika při využití recyklovaných vod v budovách : část 2: šedé vody

 • anotace: Článek popisuje zdroje šedé vody a její kvalitu po stránce fyzikální, chemické a mikrobiologické. Popisuje způsoby nepitného užití vyčištěné šedé vody v budovách a s nimi spojené expoziční cesty nákazy. Charakterizuje možná zdravotní rizika při ingesci, inhalaci a dermálním kontaktu. Závěrem jsou diskutována potřebná opatření k ochraně veřejného zdraví, která v ČR dosud chybí. Jako nejvhodnější se jeví kombinace požadavků na kvalitu vyčištěné vody pro různé způsoby užití s požadavky na účinnost technologie čištění ve smyslu logaritmické redukce referenčních patogenů a doporučení uživatelům ohledně bezpečného chování při užití této vody.
 • klíčová slova: voda užitková - kvalita - patogeny - expozice profesionální - rizika zdravotní

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 268 (2022)

SANTANDREA, AUDREY: Humidité de l'air exhalé : quel impact sur la respirabilité et l'efficacité des masques Vlhkost vydechovaného vzduchu: jaký vliv má na prodyšnost a účinnost masek?

 • anotace: Nošení roušky, zejména v uzavřených prostorách, je jedním z bariérových opatření, která je třeba v souvislosti s pandemií covid-19 použít. Četné průzkumy uvádějí nepohodlí způsobené teplem a vlhkostí uvnitř masky, zejména při dlouhodobém nošení. Studie provedená INRS se zabývala vývojem prodyšnosti a účinnosti masek v průběhu času za standardních pracovních podmínek.
 • klíčová slova: masky ochranné - masky obličejové - prodyšnost - účinnost ochranná - vlhkost

GALLAND, BRUNO: Ouvrages de l'eau potable et de l'assainissement : prévention du risque chimique dans les espaces confinés Pitná voda a sanitární zařízení: prevence chemických rizik v uzavřených prostorech

 • anotace: Cílem tohoto článku je objasnit správné preventivní postupy, které je třeba zavést v souvislosti s chemickými riziky ve vodárenských a kanalizačních zařízeních. Vychází ze zpětné vazby ze zkušeností a analýz dokumentů, které jsou využívány zejména prostřednictvím systému Catec® (Osvědčení o způsobilosti k práci v uzavřených prostorech).
 • klíčová slova: voda pitná - zařízení sanitární - kanalizace - prostory uzavřené - rizika chemická - prevence rizik

BRISSINGER, DAMIEN: Risques photobiologiques liés aux équipements de désinfection UV-C et mesures de prévention Fotobiologická rizika zařízení pro dezinfekci UV-C a preventivní opatření

 • anotace: Pro kontrolu šíření onemocnění covid-19 se rozšířilo používání dezinfekčních zařízení založených na emisi ultrafialového záření. Tato zařízení jsou založena na použití takzvaných "germicidních" lamp vyzařujících UV-C záření, které se zřejmě snadno používají. Nicméně optická a kožní rizika jsou reálná a některá zařízení neumožňují vyloučit přítomnost zaměstnanců v dezinfikovaných oblastech nebo jsou přímo zaměřena na dezinfekci kůže. Tuto praxi upravují různé předpisy, protože nadměrné vystavení UV-C může mít vážné zdravotní následky. Tento článek se zabývá hodnocením fotobiologických (optických a kožních) rizik spojených s těmito aplikacemi a otázkami regulace a prevence.
 • klíčová slova: záření ultrafialové - rizika fotobiologická - lampy - dezinfekce - rizika zdravotní

WEERDT, CORINNE VAN DE: Violences externes en services d'urgences hospitalières : éclairage théorique et pratique pour la prévention Vnější násilí na pohotovostních odděleních nemocnic: teoretické a praktické poznatky pro prevenci

 • anotace: Násilí na pracovišti obecně roste. Průzkumy ukazují, že postiženy jsou zejména pohotovostní oddělení v nemocnicích. Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je vnější násilí charakterizováno "urážkami, výhrůžkami, fyzickou nebo psychickou agresí vůči zaměstnanci na pracovišti ze strany osoby nebo osob mimo podnik, které ohrožují zdraví, bezpečnost nebo pohodu zaměstnance". Cílem tohoto článku je poskytnout teoretické a praktické pokyny pro prevenci vnějšího násilí na odděleních urgentního příjmu.
 • klíčová slova: násilí na pracovišti - nemocnice - pohotovost - zařízení zdravotnická - prevence rizik

BLAISE, JEAN-CHRISTOPHE: Hommes - robots : collaborer en sécurité: dossier Lidé - roboti: bezpečná spolupráce

 • anotace: Technologický vývoj dnes umožňuje výrobcům a integrátorům nabízet robotická řešení, která již neobsahují bariéry mezi člověkem a robotem. Situace spolupráce člověka a robota, které jsou pro průmyslovou kolaborativní robotiku typické, samozřejmě vyvolávají otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jak pracovníci vnímají tuto novou blízkost? Jsou složité nebo náročné úkoly prováděné roboty zdrojem nových pracovních rizik? Jak lze reorganizovat prevenci rizik začleněním tohoto nového způsobu práce, tj. spolupráce mezi muži a roboty? To jsou jen některé z otázek, které si kladou budoucí uživatelé a na které se snaží tato dokumentace odpovědět. Přehled článků: Kolaborativní robotika: otázky prevence pracovních rizik; Analýza potřeb: proč koboty?; Kolaborativní roboti: od identifikace rizik k technickým a organizačním řešením; Spolupráce člověka a robota na výrobní lince.
 • klíčová slova: robotizace - roboty kolaborativní - systém člověk-stroj - technologie moderní - BOZP - prevence rizik

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 269 (2022)

MAGOT, DIANE: Former en prévention des risques lors d’interventions en espaces confinés Školení o prevenci rizik při zásazích v uzavřených prostorách

 • anotace: Od roku 2012 nabízí síť prevence sociálního zabezpečení - Ředitelství pro pracovní rizika Cnam (DRP), INRS a Oddělení prevence regionálních fondů důchodového a nemocenského pojištění (Carsat/Cramif/CGSS) - vzdělávací program zaměřený na snižování pracovních rizik pro zaměstnance v odvětví vodovodů a kanalizací.
 • klíčová slova: prostory uzavřené - bezpečnost práce - školení bezpečnosti práce

MALENFER, MARC: L’intelligence artificielle au service de la santé et sécurité au travail : enjeux et perspectives à l’horizon 2035 Umělá inteligence ve službách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: výzvy a vyhlídky do roku 2035

 • anotace: Zavádění systémů umělé inteligence na pracovišti je skutečností, která vyvolává otázky týkající se prevence rizik. INRS provedl prognostický průzkum s cílem zjistit problémy a vyhlídky na rozvoj využívání těchto technologií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do roku 2035. Tento článek osvětluje provedenou práci založenou na zkoumání různých možných scénářů vývoje a prognóz ve třech oblastech využití. Všechna zjištění jsou uvedena v přibližně dvaceti klíčových sděleních.
 • klíčová slova: inteligence umělá - pracoviště - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - využití - prevence rizik

COSNIER, FREDERIC: Exposition cutanée et passage percutané : de quoi parle-t-on? Kožní expozice a perkutánní průchod: o čem mluvíme?

 • anotace: Dermální expozice chemickým látkám je na pracovišti realitou. Zřídkakdy je důsledkem přímého kontaktu kůže zaměstnance s látkou. Mnoho situací nebo manipulací může vést k nepřímé a často netušené expozici kůže. Po kontaktu s kůží může látka difundovat do těla (tzv. perkutánní průnik) a teprve poté může vyvolat systémové účinky. Dermální expozice nemusí vždy vést k perkutánnímu průniku. Tento článek poskytuje přehled těchto dvou jevů a připomíná procesy spojené s jejich pozorováním. Krátce se také zmiňuje o způsobech měření nebo hodnocení průchodu kůží.
 • klíčová slova: kůže - expozice profesionální - látky chemické

GUILLEUX, ANNABELLE: Gants et vêtements de protection contre les produits phytopharmaceutiques : réorienter la normalisation Rukavice a ochranné oděvy proti přípravkům na ochranu rostlin: přeorientování normalizace

 • anotace: Normy ISO 18889 (ČSN ISO 1888 - Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy) a NF EN ISO 27065 definují požadavky na vlastnosti rukavic a ochranných oděvů, které by byly speciálně přizpůsobeny pro manipulaci s přípravky na ochranu rostlin (POR) v kapalné formě. Podrobná analýza těchto norem vyvolává otázky ohledně jejich významu pro ochranu uživatelů. INRS provedl srovnávací bibliografickou studii nejpoužívanějších norem pro hodnocení chemické odolnosti rukavic a ochranných oděvů na základě rozsáhlého přehledu vědecké literatury na toto téma. Tento článek představuje hlavní závěry této studie. Závěrem INRS doporučuje upustit od těchto dvou norem z důvodu nízké úrovně požadované ochrany a doplnit již existující harmonizované evropské normy pro rukavice a ochranné oděvy proti chemickým látkám, které by lépe zohledňovaly používání OOPP.
 • klíčová slova: rukavice ochranné - oděvy ochranné - pesticidy - ochrana rostlin - normy mezinárodní - analýzy

MATER, GAUTIER: Exposition professionnelle au 1,3-butadiène : résultats d’une campagne nationale de prélèvement Profesionální expozice 1,3-butadienu: výsledky celostátní kampaně odběru vzorků

 • anotace: Studie INRS odhalila nedostatečné povědomí o rizicích spojených s přítomností 1,3-butadienu, karcinogenní a mutagenní látky, na pracovišti. Aby bylo možné získat více informací o míře expozice této látce ve Francii, provedly meziregionální chemické laboratoře Carsat a Cramif pod vedením INRS národní kampaň v 18 odvětvích činnosti. Tento článek představuje obraz úrovně expozice 1,3-butadienu zdokumentované v rámci této kampaně a zaznamenané v databázi Colchic.
 • klíčová slova: butadien - látky karcinogenní - látky mutagenní - pracoviště - průzkumy - Francie - kampaně

GROSJEAN, VINCENT: Bien-être au travail dans une époque tourmentée Pohoda v práci v těžkých časech

 • anotace: Síť PEROSH pořádá od roku 2010 řadu konferencí o pracovní pohodě. Nedávné okolnosti a kontext zrychleného rozvratu ve světě práce byly zpochybněny z hlediska jejich dopadu na zdraví při práci u příležitosti tohoto šestého ročníku, který se konal online od 13. do 15. června 2022. Hlavními tématy, kterými se zde zabýváme, jsou zachování duševního zdraví, dopady zvýšené práce na dálku a řízení, udržitelnost práce a zdraví a technostres.
 • klíčová slova: pohoda pracovní - zdraví duševní - práce dálková - stres - technologie - ochrana zdraví - Francie - konference

MARSTEAU, STÉPHANIE: Etanchéité des caissons d'épuration équipant les cabines d'engins mobiles dans les zones polluées : cas des polluants gazeux Těsnění čisticích komor v kabinách mobilních strojů ve znečištěných oblastech: případ plynných znečišťujících látek

 • anotace: Některé kabiny mobilních strojů poskytují řidiči ochranu před riziky spojenými s částicemi a/nebo toxickými plyny a parami přítomnými v prostředí, ve kterém se vozidlo pohybuje. Kabina je vybavena čisticí komorou, jejímž účelem je čistit přiváděný vzduch a udržovat v něm nadměrný tlak oproti vnějšímu. INRS vyhodnotil osm komerčních modelů pro čištění čpavku a vypracoval experimentální protokol se stopovacím plynem pro měření těsnosti.
 • klíčová slova: látky znečišťující - látky toxické - stroje mobilní - kabiny - komory čistící - řidiči profesionální - ochrana zdraví

MATERA, VIRGINIE: Intérêts et optimisation des prélèvements d’aérosols par impacteurs en cascade Zájem o odběr vzorků aerosolů pomocí kaskádových impaktorů a jeho optimalizace

 • anotace: Kaskádové impaktory umožňují sběr částic vzduchu (aerosolů) odděleně podle jejich průměru. Hmotnostní rozdělení částic aerosolu se pak stanoví gravimetrickou analýzou sběrného média. Poté mohou následovat chemické analýzy, které skutečně přispívají k pochopení účinků těchto částic na zdraví. Práce INRS prezentovaná v tomto článku doplňuje poznatky v této oblasti.
 • klíčová slova: aerosoly - částice - odběr vzorků - impaktory - analýzy chemické

BÉMER, DENIS: Evaluation des performances de filtration d’aérosols de trois technologies d’épurateurs d’air intérieur Hodnocení filtračního výkonu aerosolů tří technologií čističek vzduchu v interiéru

 • anotace: V souvislosti s rostoucím používáním čističek vzduchu v interiérech, které byly navrženy pro eliminaci bioaerosolů v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2, provedl INRS studii, jejímž cílem bylo změřit výkonnost tří technologií, které patří k nejrozšířenějším na trhu. Zkoušky prováděné v laboratoři se týkaly hodnocení účinnosti zařízení s ohledem na biologicky inertní aerosoly a plynné znečišťující látky, které mohou být emitovány do ovzduší. Výsledky byly smíšené, přičemž jedno zařízení vykazovalo významné emise ozonu.
 • klíčová slova: aerosoly - bioaerosoly - emise - látky znečišťující - čištění - čističky - ovzduší vnitřní - technologie - účinnost - hodnocení
 •  

Chemické listy - č. 11 (2022)

MIŠKOVSKÁ, ANNA: Eukaryotické mikroorganismy jako biologické továrny na přípravu nanočástic kovů

 • anotace: Použití mikroorganismů jako redukčních a stabilizačních činidel při biogenních syntézách kovových nanočástic je atraktivní přístup. Existuje velké množství potenciálních bioagens schopných získat velké množství různých biomolekul a připravit nanočástice s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Mikroskopické houby a řasy jsou pro přípravu nanočástic široce studovány, a to především díky jejich schopnosti produkovat obrovské množství extracelulárních proteinů, enzymů a dalších metabolitů, které se mohou aktivně podílet na redukci kovů a také přispívat ke stabilizaci nanočástic. Výsledkem jsou vysoce stabilní kovové nanočástice se zajímavými vlastnostmi, které lze využít například jako antimikrobiální látky (zejména Ag nebo Cu nanočástice) nebo jako katalyzátory. Tento přehled shrnuje hlavní, perspektivní zástupce mikroskopických hub, kvasinek a řas, kteří se používají pro přípravu nanočástic různých kovů.
 • klíčová slova: nanočástice - kovy - mikroorganismy - syntéza biologická - houby - kvasinky - řasy

 

Chemické listy - č. 12 (2022)

KUBÁTOVÁ, HANA: Nejasnosti v předpisech věnovaných bezpečnosti při vědomé práci s biologickými agens

 • anotace: Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, implementovala směrnici 2000/54/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci. Výsledná podoba transpozice však plně neodpovídá požadavkům stanoveným ve směrnici. Především je velmi problematické vynechání pojmů kontejnment a fyzikální úroveň kontejnmentu, které se používají nejen ve směrnici, ale i v textu technických norem. V důsledku absence uvedených pojmů je pro řadu zaměstnanců velmi obtížné orientovat se v českých právních předpisech zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s biologickými činiteli. Článek shrnuje požadavky stanovené českými předpisy a porovnává je s požadavky směrnice 2000/54/ES a technických norem. Zároveň čtenáři nabízí výběr hlavních předpisů nenormativní povahy, které byly vytvořeny mezinárodními organizacemi (Světovou zdravotnickou organizací a Evropským výborem pro normalizaci) za účelem řízení biologického rizika na pracovišti.
 • klíčová slova: bezpečnost práce - činitelé biologičtí - rizika biologická - posuzování rizik

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2022) (1. část)

TENG, YUN: Research on the influence of job embeddedness on individuals with different initiative Výzkum vlivu zakotvenosti v zaměstnání na jednotlivce s různou iniciativou

 • anotace: "Jak zlepšit individuální iniciativu" se stalo důležitým tématem, s nímž se potýkají současní výzkumníci i odborníci z praxe. Tato studie se pokouší odpovědět na tuto otázku z pohledu zakotvení na pracovišti na základě sociální kognitivní teorie, teorie organizační vazby a kognitivního neuronového experimentu. Konečným cílem je navrhnout strategie řízení pro jednotlivce s různou iniciativou z těchto tří dimenzí, aby se podpořila jejich úroveň iniciativy a aktivní účast na výrobních činnostech.
 • klíčová slova: vnímání - zaměstnání - pracoviště - aspekty psychologické - aspekty sociální - teorie kognitivní

MALAKOUTIKHAH, MAHDI: A scientometric study of unsafe behavior through Web of Science during 1991-2020 Scientometrická studie nebezpečného chování prostřednictvím Web of Science v letech 1991-2020

 • anotace: Cílem této scientometrické studie bylo prozkoumat výzkum a aktuální témata týkající se nebezpečného chování. Studie byla provedena pomocí nástrojů pro mapování scientometrické analýzy, jako jsou CiteSpace, Gephi, MINITAB a VOSviewer, pro statistickou analýzu. Zahrnuty byly studie publikované v databázi Web of Science. První studie byla publikována v roce 1987. Výsledky studie ukázaly, že nejvíce publikovaných studií v této oblasti představoval časopis Safety Science se 111 studiemi (10,45 %). Nejvíce publikovaných studií bylo v USA s 289 a v Číně s 229 publikovanými studiemi. Výsledky klíčových slov a aktuálních témat ukázaly, že v letech 1991 až 2000 se na prvním až třetím místě nejčastěji vyskytovala slova „safety climate“, „safety performance“ a „modelling“, v letech 2001 až 2010 bylo klíčové slovo „safety performance“ vyřazeno ze seznamu deseti nejčastějších klíčových slov, zatímco „safety climate“ a „modeling“ se umístily na devátém, resp. šestém místě. A konečně v letech 2011-2020 se na první místo dostalo klíčové slovo „organizational factors“, což naznačuje význam tohoto klíčového slova v budoucnosti. Podle výsledků této studie lze usuzovat, že budoucí studie o nebezpečném chování mohou být prováděny v oblasti organizačních faktorů.
 • klíčová slova: chování nebezpečné - scientometrie - studie - citace - analýzy citační - slova klíčová

SADAT JAFARI ROODBANDI, AKRAM: Research outputs in ergonomics and human factors engineering : a bibliometric and co-word analysis of content and contributions Výzkumné výstupy v oblasti ergonomie a inženýrství lidských faktorů: bibliometrická analýza a analýza obsahu a příspěvků

 • anotace: Tento článek analyzuje výstupy výzkumu v oblasti ergonomie a inženýrství lidského faktoru (ergonomics and human factors engineering, EHFE) a odhaluje jeho intelektuální strukturu pomocí bibliometrických technik, analýzy spolu se vyskytujících slov, síťové analýzy a nástrojů pro vizualizaci vědy. Soubor zahrnuje 23 472 záznamů publikovaných v letech 2000-2018 v 19 základních časopisech předmětové kategorie lidských faktorů a ergonomie v databázi Scopus. Zjištění ukázala, že v oborech EHFE jsou nejproduktivnějšími zeměmi, univerzitami a autory Spojené státy americké, University of Central Florida a N. A. Stanton. Bylo také zjištěno, že "ergonomie" je nejčastějším klíčovým slovem a "ergonomie x lidský činitel" nejčastějším spolu se vyskytujícím klíčovým slovem v těchto dokumentech. Hierarchická shluková analýza vedla k vytvoření osmi tematických shluků, mezi něž patřily mimo jiné "biomechanika ergonomie", "muskuloskeletální poruchy související s prací a návrh pracovního systému" a "výkon". Výsledky ukázaly, že "biomechanická ergonomie" je dobře vyzrálým shlukem, zatímco "interakce člověka a stroje", "ergonomický design", "makroergonomie" a "kognitivní ergonomie" byly shledány jako vznikající nebo upadající shluky.
 • klíčová slova: ergonomie - faktor lidský - inženýrství bezpečnostní - znalosti - bibliometrie - citace

ABU AISHEH, YAZAN ISSA: Health and safety improvement in construction projects : a lean construction approach Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebních projektech: přístup štíhlého stavitelství

 • anotace: Techniky štíhlé výstavby jsou považovány za účinný přístup a strategii ke snížení nehodovosti ve stavebních projektech. Cílem tohoto článku je prozkoumat uplatňování principu štíhlé výstavby a jeho dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K dosažení cíle byla použita analytická deskriptivní metoda. Údaje byly shromážděny prostřednictvím dotazníku, kterého se zúčastnilo 70 respondentů, kteří byli vybráni metodou náhodného stratifikovaného vzorku. Dotazník hodnotil vnímání dodavatelů a konzultantů ohledně důležitých faktorů štíhlé výstavby a jejich vlivu na bezpečnost stavebního projektu. Shoda panuje v tom, že aplikaci technik štíhlé výstavby mohou bránit problémy, jako je nedostatek znalostí o štíhlé výstavbě, složitost, mylná představa o štíhlé výstavbě a obtíže při změně zaměstnanců. Studie identifikovala strategie, které by mohly být použity k řešení těchto výzev, které zlepší bezpečnost stavebních projektů. Patří mezi ně osvěta o přínosech štíhlých postupů, zveřejňování zlepšení realizovaných díky štíhlým postupům, školení, zapojení pracovníků a jejich posílení, vytrvalost, důkladné plánování a postupná implementace.
 • klíčová slova: stavebnictví - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - nehody pracovní - strategie bezpečnosti práce

YITAYAL, MELISEW MEKIE: Occupational lower back pain and associated factors among taxi drivers in Mekelle city, north Ethiopia : a cross-sectional study Profesionální bolest dolní části zad a související faktory u řidičů taxi ve městě Mekelle v severní Etiopii: průřezová studie

 • anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit prevalenci a související faktory bolesti dolní části zad (lower back pain, LBP) u řidičů taxi pracujících ve městě Mekelle v Etiopii v roce 2018. Komunitní průřezová studie byla provedena od dubna do května 2018 na vzorku 294 řidičů taxi mužského pohlaví. Ke sběru dat byl použit upravený dotazník dle severského muskuloskeletálního dotazníku. Nezávislé proměnné, které měly významnou souvislost, byly identifikovány pomocí logistických regresních modelů. Z celkového vzorku 304 řidičů-mužů se zúčastnilo 294 řidičů taxislužby; míra odpovědí tedy činila 96,7 %. Prevalence vlastního hlášení LBP v posledních 12 měsících mezi řidiči taxi byla 27,9 %. Průměrná denní doba řízení, používání bederní opěrky při řízení a nedostatečné ergonomické povědomí byly významně spojeny s LBP. Prevalence LBP v této studii byla více než čtvrtinová. Průměrná denní doba řízení, používání bederní opěrky a povědomí o ergonomii byly významnými determinanty LBP mezi řidiči taxislužby.
 • klíčová slova: bolesti v zádech - prevalence - řidiči z povolání - taxikáři - Etiopie

BHAGWAT, KISHOR: Investigation of multi-level safety culture in the Indian construction industry : a multi-level employees’ perception-based approach Zkoumání víceúrovňové kultury bezpečnosti v indickém stavebnictví: přístup založený na víceúrovňovém vnímání zaměstnanců

 • anotace: Nedostatečné dodržování bezpečnostních postupů je hlavní překážkou ve stavebnictví a jednoúrovňový zdroj vstupních údajů pro hodnocení kultury bezpečnosti je hlavním omezením literatury. Cílem této studie proto bylo zachytit víceúrovňové vnímání zaměstnanců (vrcholového managementu, středního managementu a pracovníků) pro posouzení víceúrovňové kultury bezpečnosti (úroveň organizace, úroveň projektu a úroveň pracovníků) ve stavebnictví. Tato studie považovala za zkoumanou oblast indické stavebnictví a jako výzkumné nástroje použila dotazníkové šetření a techniku rozhovoru. Celkem bylo shromážděno 184 odpovědí od zaměstnanců na více úrovních. Zjištění poukázala na nedostatečné dodržování bezpečnostních předpisů a významné rozdíly ve vnímání mezi různými úrovněmi zaměstnanců. Dále byla provedena analýza hlavních příčin zjištěných rozdílů ve vnímání a byly diskutovány manažerské důsledky z hlediska implementace.
 • klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - stavebnictví - projekty stavební - řízení bezpečnosti práce - vnímání

PASANDI, HAJAR GOLBABAEI: Investigating the prevalence of hearing loss and its related factors in professional drivers in Shahroud city, Iran Zkoumání prevalence ztráty sluchu a souvisejících faktorů u profesionálních řidičů ve městě Šahrúd v Íránu

 • anotace: Byla navržena a provedena kohortová studie s cílem zjistit prevalenci problémů se sluchem a s nimi souvisejících faktorů u profesionálních řidičů ve městě Šahrúd. Celkem bylo vyšetřeno 1461 profesionálních řidičů. Byly shromážděny demografické informace, pracovní anamnéza, krevní parametry a antropometrické a audiometrické údaje. Sluchové prahy byly hodnoceny na frekvencích 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 a 8000 Hz. Celkem bylo zjištěno 64,8 % a 54,9 % stupňů zhoršení sluchu na levém, resp. pravém uchu, přičemž tento rozdíl byl statisticky významný. Sluchový práh v levém uchu byl vyšší na všech frekvencích. Maximální ztráta sluchu byla při frekvenci 6000 Hz, následovaná frekvencí 4000 Hz. Byla zjištěna významná souvislost mezi ztrátou sluchu s věkovou skupinou pro pravé a levé ucho a typem automobilu. Prevalence a závažnost ztráty sluchu u řidičů v Šahrúdu je vysoká a většina ztráty sluchu je pozorována na levém uchu. Vzhledem k tomu, že ztráta sluchu způsobená hlukem je nevyléčitelný stav a má významný dopad na kvalitu života a zaměstnání jednotlivců, měli by být řidiči pravidelně vyšetřováni na poškození sluchu v rámci proměnných ovlivňujících ztrátu sluchu a mělo by být zajištěno školení o prevenci hluku.
 • klíčová slova: hluk - sluch - ztráta sluchu - audiometrie - řidiči z povolání

KURSUNOGLU, NILUFER: Prediction of spontaneous coal combustion tendency using multinomial logistic regression Předpověď tendence k samovznícení uhlí pomocí multinomiální logistické regrese

 • anotace: Samovznícení uhlí je komplexní důlní havárií v podzemí, která ohrožuje především bezpečnost a efektivitu dolu. Samovznícení uhlí obvykle způsobuje několik faktorů, například koncentrace plynu, větrání a vlastnosti uhlí. V této studii byly předpovězeny tendence samovznícení uhlí v dolech s ohledem na účinné parametry pro podzemní uhelný důl v Turecku. Byla použita vícerozměrná statistická technika, multinomiální logistická regrese. Jako faktory ovlivňující samovznícení uhlí byly definovány koncentrace plynů (CH4, CO, O2) a rychlost proudění vzduchu. Úrovně požárního nebezpečí uhelných dolů byly stanoveny jako "normální situace" a "potenciální hoření". Bylo zjištěno, že proměnné CH4 a CO a interakce CH4 × CO byly účinné při tvorbě shluků. Výsledky ukazují, že Důl I je náchylnější k samovznícení než Důl II a Důl III. Současně jsou ve studii zkoumány účinky variací faktorů.
 • klíčová slova: doly uhelné - samovznícení - faktory rizikové - plyny - koncentrace - větrání - havárie závažné - predikce

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10-11 (2022)

O´SHAUGHNESSY, P. T.: Review and demonstration of equations applied to models of filtering facepiece respirator particle capture efficiency Přehled a demonstrace rovnic aplikovaných na modely účinnosti zachycování částic filtračními respirátory

 • anotace: Během probíhající pandemie covid-19 se výrazně zvýšilo používání filtračních obličejových respirátorů (filtering facepiece respirators, FFR) různých typů jak pracovníky, tak veřejností. Toto zvýšené používání rovněž podnítilo nárůst výzkumu vlastností FFRs. Aspekt vývoje a optimalizace FFR zahrnuje používání matematických modelů, které předpovídají účinnost filtrů na základě různých charakteristik filtrů a zároveň zohledňují řadu sil zachycujících částice. Vyhodnocením současné literatury se nepodařilo najít publikaci, která by poskytovala komplexní hodnocení modelů vyvinutých pro předpověď účinnosti filtrů. Účelem tohoto přehledu proto bylo popsat modely vyvinuté tak, aby zahrnovaly síly spojené s difuzí, zachycováním, impakcí a elektrostatickou přitažlivostí, protože přispívají k účinnosti celého filtru. Přehled literatury byl doplněn obrázky vytvořenými s použitím mnoha diskutovaných modelů, aby bylo možné porovnat různé modely téže síly a také ilustrovat vliv elektrostatických sil na celkovou účinnost filtru.
 • klíčová slova: respirátory filtrační - filtry - účinnost - modely

BARTMAN, NATHAN E.: Do the National Institute for Occupational Safety and Health recommendations for working in the heat prevent excessive hyperthermia and body mass loss in unacclimatized males? Zabraňují doporučení Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v horku nadměrné hypertermii a úbytku tělesné hmotnosti u neaklimatizovaných mužů?

 • anotace: Doporučení Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) v horku doporučují, aby zaměstnanci každých 15-20 minut vypili 237 ml vody a umožnili nepřetržitou práci při vysoké intenzitě v horkém prostředí s teplotou až 34 °C a relativní vlhkostí 30 %. Cílem této zprávy bylo zjistit, zda doporučení Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v horku zabraňují překročení teploty jádra 38,0 °C a většímu než 2% úbytku tělesné hmotnosti při práci v horku s vysokou intenzitou. Osm mužů vypilo 237 ml vody každých 20 minut během 2 hodin nepřetržité chůze s vysokou intenzitou (6,4 km/h, 1 % stoupání) v prostředí s teplotou 34 °C/30 % relativní vlhkosti v souladu s doporučeními NIOSH. Předpokládaná teplota jádra a procentuální ztráta tělesné hmotnosti byly vypočteny pro 4 a 8 h nepřetržité práce. Teplota jádra se zvýšila od výchozí hodnoty (36,8 ± 0,3 °C) do ukončení 2 h práce (38,1 ± 0,6 °C, p < 0,01), přičemž dva účastníci dosáhli hranice 38,0 °C. Předpokládaná teplota jádra zůstala zvýšená od výchozí hodnoty (p < 0,01), nezměnila se od 2 do 4 h (38,1 ± 0,7 °C, p > 0,99), resp. od 4 do 8 h (38,1 ± 0,8 °C, p > 0,99), a jeden účastník překročil 38,0 °C při 4 až 8 h práce. Úbytek tělesné hmotnosti se v průběhu času nezměnil (p > 0,99). Během 2 h nepřetržité práce s vysokou intenzitou v horku nedosáhlo 75 % účastníků teploty jádra 38 °C a 88 % nedosáhlo 2% úbytku tělesné hmotnosti při práci podle doporučení NIOSH.
 • klíčová slova: práce ve vysokých teplotách - prostředí horké - zátěž tepelná - dehydratace - doporučení - NIOSH

NAMULANDA, GONZA: Environmental Public Health Tracking : an untapped resource for occupational health Sledování veřejného environmentálního zdraví: nevyužitý zdroj pro ochranu zdraví při práci

 • anotace: Základem programu Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pro sledování veřejného zdraví v životním prostředí je síť pro sledování stavu veřejného zdraví - webový systém s komponentami na místní, státní a národní úrovni. Síť sledování sdružuje standardizované údaje o environmentálních rizicích, expozicích těmto rizikům, potenciálně souvisejících zdravotních účincích a další údaje, jako jsou socioekonomické a rizikové faktory. Program sledování využívá tyto údaje k provádění činností environmentálního dozoru nad veřejným zdravím, jako je identifikace a hodnocení distribuce nebezpečí v životním prostředí a zdravotních účinků vyplývajících z expozice těmto nebezpečím, s cílem poskytnout informace, které lze využít ke zlepšení zdraví. Programy dohledu Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) při CDC provádějí podobné činnosti, ale s pracovníky jako cílovou skupinou a s cílem zlepšit bezpečnost a zdraví pracovníků. Program sledování CDC v současné době obsahuje různé soubory dat, které jsou relevantní a užitečné pro programy veřejného zdraví, včetně programů ochrany zdraví při práci. Spolupráce s příjemci s cílem upozornit na práci v jejich jurisdikci může pomoci programům pracovního lékařství lépe využívat tyto údaje. To může také zvýšit spolupráci mezi programem sledování a programy pracovního lékařství, například zahrnutím informací o povolání do více datových souborů v síti sledování.
 • klíčová slova: zdraví veřejné - prostředí životní - aspekty environmentální - monitorování - data - sdílení - programy - ochrana zdraví - lékařství pracovní

NOVÁK, MARTIN: Assessment of a novel, easy-to-implement, aerosolized H2O2 decontamination method for single-use filtering facepiece respirators in case of shortage Posouzení nové, snadno proveditelné metody dekontaminace aerosolem H2O2 pro jednorázové filtrační obličejové respirátory v případě jejich nedostatku

 • anotace: Pandemie covid-19 zasáhla celý svět a způsobila nedostatek osobních ochranných prostředků, zejména filtračních obličejových respirátorů (FFP). To zvýšilo riziko nákazy mnoha zdravotnických pracovníků virem SARS-CoV-2. Byly posouzeny různé strategie řešení těchto problémů se zásobováním. V případě kritického nedostatku může být nutné opakované použití respirátorů určených pro jedno použití. Proto byla vyvinuta snadno použitelná a spolehlivá metoda dekontaminace respirátorů FFP2 (nebo podobných), která umožňuje bezpečné opakované použití respirátorů FFP2 zdravotnickým personálem a je uvedena v této studii.
 • klíčová slova: respirátory filtrační - dekontaminace - čištění - aerosoly - metody

WINGATE, KAITLIN C.: Self-reported exposure to hazards and mitigation strategies among oil and gas extraction workers in three U. S. states Samohlášení expozice rizikům a strategie jejich zmírňování mezi pracovníky těžby ropy a zemního plynu ve třech státech USA

 • anotace: Na pracovištích pevninské těžby ropy a zemního plynu v USA existuje řada zdravotních a bezpečnostních rizik. Vyšší míra smrtelných úrazů byla zaznamenána u vrtných a servisních společností, které častěji zaměstnávají pracovníky ve stavebních a těžebních profesích, ve srovnání s provozovateli, kteří zaměstnávají více pracovníků v řídících, kancelářských a administrativních funkcích. Existuje však jen málo informací popisujících, do jaké míry se pracovníci s těmito riziky setkávají, zda jim zaměstnavatelé poskytují strategie pro zmírnění rizik nebo zda používají osobní ochranné prostředky (OOP). V rámci studie byl tedy proveden průřezový průzkum mezi 472 pracovníky těžby ropy a zemního plynu v USA s cílem zjistit a charakterizovat faktory související se smrtelnými úrazy, zraněními a nemocemi na pracovišti a určit obavy pracovníků v oblasti zdraví a bezpečnosti. Celkově tato studie poukazuje na rozdíly v pracovních podmínkách podle typu podniku a odhaluje nedostatky v administrativních kontrolách zaměstnavatele a používání OOPP.
 • klíčová slova: expozice profesionální - hlášení - strategie bezpečnosti práce - ochrana zdraví - kontroly - hierarchie řízení - OOPP - USA - těžba - ropa - uhlí

PENNER, THOMAS: Generation, characterization, and comparison of human exhaled and technical aerosols for the evaluation of different air-purifying technologies against infectious aerosols Generování, charakterizace a porovnání lidských vydechovaných a technických aerosolů pro hodnocení různých technologií čištění vzduchu proti infekčním aerosolům

 • anotace: V souvislosti s pandemií covid-19 se význam ochranných opatření proti infekčním aerosolům výrazně zvýšil, protože přenos nemocí prostřednictvím částic přenášených vzduchem ovlivňuje mnoho aspektů každodenního života. Ochranná opatření proti těmto infekcím jsou určující mimo jiné v provozu škol a školek, při hygieně v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, v kancelářích, administrativních a výrobních zařízeních, hotelech a při pořádání akcí. K testování těchto ochranných opatření jsou zapotřebí vhodné testovací aerosoly a postupy. Tyto aerosoly by měly být podobné aerosolům vydechovaným lidmi, protože ty jsou nositeli patogenů, a proto je třeba je ze vzduchu odstranit nebo inaktivovat. Vydechované aerosoly několika zdravých testovaných osob byly charakterizovány koncentrací částic a jejich velikostní distribucí. V předchozích studiích bylo zjištěno, že koncentrace vydechovaných částic se u jednotlivých subjektů značně liší a většinu částic lze nalézt v submikronovém rozmezí velikosti. Aerosoly technicky generované nebulizací byly generátory emitovány v koncentracích částic o několik řádů vyšších než částice vydechované lidmi, a to nezávisle na metodě generování aerosolu a nebulizované tekutině. Distribuce velikosti částic generovaných oběma použitými nebulizátory však byla dosti podobná naměřeným distribucím velikosti lidských aerosolů, přičemž většina částic měla velikost pod 1 µm. Použité aerosolové generátory tedy nejsou vhodné k napodobení jednotlivých osob jako aktivních zdrojů aerosolu, ale spíše k zajištění dostatečného množství aerosolu podobného velikostní distribuci lidských aerosolů, které lze použít při testování technologií čištění vzduchu.
 • klíčová slova: aerosoly - částice - velikosti - čištění - vzduch - čističky - koronavirus

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2022)

SMITH, PHILIP A.: Intra-workday fluctuations of airborne contaminant concentration and the time-weighted average Kolísání koncentrace kontaminantů v ovzduší v rámci pracovního dne a časově vážený průměr

 • anotace: Koncentrace znečišťujících látek v ovzduší se liší mezi jednotlivými pracovními dny i v rámci nich a často se měří v průběhu pracovního dne průchodem známého objemu vzduchu sběrným zařízením. Laboratorní analýzou se stanoví hmotnost zachycených kontaminantů, čímž se získá časově vážená průměrná koncentrace v ovzduší (CTWA). Tento přístup se řídil nejlepšími dostupnými technologiemi, protože se vyvíjely postupy měření expozice a hledala se přesnost a preciznost měření. Nástroje, které má průmyslová hygiena k dispozici pro měření expozice látkám znečišťujícím ovzduší, byly vyvinuty na základě postupného zlepšování možností odběru vzorků i analýzy. Tradiční definice vzorku znamená kontaminant ovzduší zachycený na odběrovém zařízení, a to na základě koncepcí vyvinutých v 60. a 70. letech 20. století, které se opíraly o (v té době) nové analytické metody, jež poskytovaly relativně spolehlivé údaje. Od té doby se vyvinula detekce v reálném čase pomocí osobních monitorů a nyní je možné komplexní hodnocení expozice pomocí těchto nástrojů.
 • klíčová slova: ovzduší - látky znečišťující - kontaminace - monitorování - odběr vzorků - měření - přístroje

CAUDA, EMANUELE: Benefits and limitations of field-based monitoring approaches for respirable dust and crystalline silica applied in a sandstone quarry Přínosy a omezení terénních metod monitorování respirabilního prachu a krystalického oxidu křemičitého v pískovcovém lomu

 • anotace: S příchodem nových technologií snímání a robustních analyzátorů, které lze nasadit v terénu, mohou nyní monitorovací metody získávat cenné informace o nebezpečí přímo na pracovišti. To je případ monitorování koncentrace respirabilního prachu a respirabilního krystalického oxidu křemičitého. Odhad množství křemene ve vzorku respirabilního prachu pomocí nedestruktivní analýzy lze provést pomocí přenosných jednotek infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR). Monitory respirabilního prachu v reálném čase v kombinaci s malými videokamerami umožňují pokročilé hodnocení pomocí metodiky Helmet-CAM. Tyto dva přístupy monitorování v terénu, vyvinuté Národním institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH), byly vyzkoušeny v pískovcovém lomu. Výsledky předkládá tento článek.
 • klíčová slova: lomy - pískovec - prach - oxid křemičitý - koncentrace - monitorování - metody

PIZZANI, SPENCER: The Athena heuristic : the need for a system of algorithms for standardized evaluation of big exposure data Heuristika Athena: potřeba systému algoritmů pro standardizované vyhodnocování velkých expozičních dat

 • anotace: Průmyslová hygiena musí připravit půdu pro spolehlivou praxi ve světě všudypřítomných údajů o monitorování expozice tím, že se zasadí o konsenzuální přijetí a autoritativní zveřejnění systému parametrických algoritmů pro standardizované hodnocení velkých údajů o expozici. Tyto algoritmy musí zahrnovat kompletní metodický soubor poznatků získaných z objektivní statistické analýzy, hygienizace dat a dalších klíčových vývojových trendů v praxi průmyslové hygieny. Komunita odborníků z praxe musí stanovit obsah těchto algoritmů, stanovit kontext jejich použití a zveřejnit je jako součást projektu s otevřeným zdrojovým kódem, aby se zvýšila spolehlivost, důvěryhodnost a dostupnost smysluplné analýzy dat o velkých expozicích. Tento soubor pravidel, známý jako Athena Heuristic, musí být uplatňován v rámci souboru specifikací praxe, aby byla zachována nepostradatelnost kontextualizace rozhodování o expozici jako součást vývoje odvětví založeného na datech.
 • klíčová slova: expozice profesionální - data - hodnocení - algoritmy

VOSBURGH, DONNA J. H.: Direct-reading instruments for aerosols : a review for occupational health and safety professionals part 1: instruments and good practices Přístroje pro přímé čtení aerosolů: přehled pro odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, část 1: přístroje a osvědčené postupy

 • anotace: Díky technologickému pokroku mají odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k dispozici stále více přístrojů s přímým odečtem, které umožňují vyhodnocovat profesionální expozici aerosolům. Navzdory široké škále přístrojů s přímým čtením, které jsou odborníkům k dispozici, je zavádění technologie přímého čtení pro monitorování expozic na pracovišti omezené, částečně kvůli nedostatku znalostí o tom, jak přístroje fungují, jak vybrat vhodný přístroj a kvůli problémům s technikami analýzy dat. Tento článek předkládá přehled přístrojů pro přímé snímání aerosolů, které jsou k dispozici odborníkům v oblasti BOZP, popisuje principy fungování, poskytuje vodítko pro výběr přístroje na základě pracoviště a expozice a diskutuje o technikách analýzy dat, které umožňují překonat tyto překážky. Tento dokument se nezabývá všemi přístroji pro přímé čtení aerosolů, ale pouze těmi, které by odborník BOZP mohl použít na pracovišti k hodnocení expozic. Proto se tento dokument zaměřuje na přístroje, které mají největší potenciál pro použití na pracovišti vzhledem k jejich robustnosti, použití na pracovišti v minulosti a ceně s ohledem na návratnost investice. Přístroje, o nichž pojednává tento dokument, zahrnují přístroje, které měří početní koncentraci aerosolů, hmotnostní koncentraci a distribuci velikosti aerosolů.
 • klíčová slova: aerosoly - expozice profesionální - pracoviště - měření - přístroje - monitorování - analýzy dat

SHEEHAN, MAURA J.: Direct-reading instruments for aerosols : a review for occupational health and safety professionals part 2: applications Přístroje pro přímé čtení aerosolů: přehled pro odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, část 2: použití

 • anotace: Přístroje pro přímé odečítání aerosolů (DRI) se v praxi průmyslové hygieny používají již řadu let, ale jejich potenciál nebyl mnohými odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci plně využit. Ačkoli některé přístroje DRI kvantifikují i jiné metriky, tento článek se zaměří především na přístroje DRI, které měří počet, velikost nebo hmotnost aerosolů. Tento přehled se zabývá třemi aplikacemi aerosolových DRI, které mohou odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci využít k rozpoznání, charakterizaci a zdokumentování podmínek expozice a řešení problémů souvisejících s aerosoly na pracovišti. Nejběžnější aplikací aerosolových DRI je hodnocení technických kontrol.
 • klíčová slova: aerosoly - koncentrace - mapování - přístroje - měření - pracoviště - expozice profesionální

 

Práce a mzda - č. 12 (2022)

URBAN, JAN: Znáte skutečnou kulturu své organizace?

 • anotace: Kulturu firmy, její typické projevy a zvyklosti, vnímají většinou nejostřeji lidé z vnějšku – její zákazníci, obchodní partneři či noví zaměstnanci. Osoby, které se v ní pohybují dlouhodoběji, ať již její zaměstnanci, či manažeři, nemusejí naproti tomu kulturu své organizace hodnotit vždy zcela realisticky. Důvodem je, že jsou její součástí, vstoupila jim „do krve“, a přestali ji vnímat. Článek se zabývá významem firemní kultury, jejími hlavními typy i projevy včetně projevů psychologických a možnostmi jejího ovlivnění.
 • klíčová slova: kultura podniková - typologie - aspekty psychologické

 

Práce a zdraví - č. 1 (2023)

FARKAČOVÁ, LENKA: Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců

 • anotace: Technologický vývoj je jednou z hlavních příčin zvyšování požadavků na rekvalifikaci a vzdělávání zaměstnanců. Na druhou stranu ale může být také součástí řešení těchto nově vznikajících potřeb. V posledních letech lze pozorovat rostoucí význam umělé inteligence, ale i virtuální reality (či jejich spojení), a to právě v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Využití nových trendů ve vzdělávání zaměstnanců může přinášet mnoho pozitivních efektů, a to nejen zvýšení dané dovednosti, ale také úroveň motivace, loajality či angažovanosti zaměstnanců. Jaké jsou tedy aktuální možnosti vzdělávání zaměstnanců skrze nové trendy, jaké nové řešení přináší výhody a kterým bariérám je nutné čelit? Právě těmto otázkám se bude věnovat následující článek.
 • klíčová slova: realita virtuální - inteligence umělá - vzdělávání - zaměstnanci - výhody - bariéry

 

Práce a zdraví - č. 11 (2022)

FOŠUM, MATYÁŠ: Nařízení vlády č. 303

 • anotace: Změna co do rozsahu méně výrazná – co do řešeného obsahu a počtu dotčených zaměstnanců eminentní. Řeč je o poslední, již deváté novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (dále i jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“). Změna minimálních hodnot některých mikroklimatických podmínek pro třídy práce I a IIa by mohla při nedostatečné, až chybné interpretaci vyvolat obavy o ochranu zdraví při práci. Text ozřejmuje změny přicházející od 12. října 2022 novelizovaným nařízením vlády č. 361/2007 Sb.
 • klíčová slova: podmínky mikroklimatické - teplota - pracoviště

 

Práce a zdraví - č. 12 (2022)

SEIDL, PETR: Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání

 • anotace: V současné době je jedním z velmi diskutovaných témat souvisejících se situací na trhu práce v České republice, ale i v rámci Evropské Unie, problematika agenturního zaměstnávání, které je považováno za jednu z forem flexibilního zaměstnávání. Podstatným znakem této flexibilní a atypické formy zaměstnávání je dočasnost přidělení agenturního zaměstnance. Za závislou práci se podle § 307a zákoníku práce považují také případy, kdy agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. Právě aspektem dočasnosti přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli se budeme zabývat v následujícím článku, neboť současné znění zákoníku práce v komplexu provázanosti možností smluvních ujednání účastníků právních vztahů v tzv. agenturním zaměstnávání vyvolává legitimní otázky o vhodnosti současného pojetí znaku dočasnosti v českém národním právu.
 • klíčová slova: zaměstnávání agenturní - agentury práce - práce flexibilní - formy práce - přidělení dočasné

 

Professional Safety - č. 1 (2023)

BRENISH, KENYON: Protecting the protectors : safety for facilities management workers Ochrana ochránců: bezpečnost pro pracovníky správy budov

 • anotace: Článek se věnuje různým aspektům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti správy budov, správy zařízení a služeb. Uplatňování nejvhodnějších řešení v oblasti BOZP vyžaduje důkladné pochopení strategie zařízení, provozního prostředí, infrastruktury, kultury a právních předpisů prostředí. Ochrana majetku zařízení a zaměstnanců a zmírnění rizik vytvoří bezpečnější, produktivnější a pohodlnější pracovní prostředí pro všechny, kteří prostory využívají.
 • klíčová slova: budovy - správa - údržba - provoz - prostory - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prevence rizik

TAUBITZ, MICHAEL A.: The myth of zero energy & its adverse impact on prevention through design Mýtus nulové energie a jeho negativní dopad na prevenci prostřednictvím designu

 • anotace: Klíčovými kroky k proveditelnému snížení rizik a jejich prevenci prostřednictvím designu je identifikace rozumně předvídatelných úkolů údržby a servisu ve fázích koncepce a návrhu zařízení nebo projektů a provedení posouzení rizik na základě úkolů. V případě potřeby je zdokumentování neproveditelnosti blokování/označování prvním krokem k navrhování a budování kontrolně spolehlivých obvodů, které řídí expozici nebezpečné energii. Vypracování a ověření alternativní metody k postupu lockout/tagout s využitím schválených norem ANSI k dosažení přijatelného rizika může snížit riziko a zlepšit shodu s předpisy OSHA.
 • klíčová slova: zařízení elektrická - údržba - provoz - design bezpečnostní - prevence rizik

LIVERMORE, TRAVIS D.: Speaking the same language : how electrical operations & maintenance leaders can effectively work with safety professionals Mluvit stejným jazykem: jak mohou vedoucí elektrických provozů a údržby efektivně spolupracovat s odborníky na bezpečnost práce?

 • anotace: Tento článek se snaží podpořit porozumění mezi odborníky na bezpečnost a těmi, kteří se specializují na elektrotechnický provoz a údržbu, včetně vedoucích pracovníků a pracovníků v terénu, aby se maximalizoval potenciál tohoto vztahu pro snížení rizik. Stručně řečeno, jak se mohou odborníci na bezpečnost a provozní pracovníci naučit mluvit stejným jazykem a učinit každý den na pracovišti bezpečnějším.
 • klíčová slova: zařízení elektrická - údržba - provoz - odborníci BOZP

 

Références en Santé au Travail - č. 172 (2022)

CLAUDE, J. S.: L'infirmier en santé au travail : un rôle dans l'accompagnement en tabacologie Pracovní zdravotní sestra: úloha v podpoře odvykání tabáku

 • anotace: V automobilové subdodavatelské společnosti byla z iniciativy zdravotní sestry pro pracovníky (l'infirmier en santé au travail, IDEST) provedena kampaň na podporu odvykání kouření. Byla doplněna kohortovou následnou studií, jíž se účastnilo 102 zaměstnanců, která měla ilustrovat úlohu IDEST. Sledování probíhalo po dobu 13 měsíců, během nichž se každý měsíc konaly schůzky v rámci oddělení ochrany zdraví při práci a prevence. Výsledky ukazují, že dlouhodobá podpora ze strany IDEST zvyšuje podíl osob, které přestanou kouřit, ve srovnání s odvykáním bez podpory. Společné užívání tabáku a konopí se zdá být významnou překážkou odvykání.
 • klíčová slova: sestry zdravotní - podniky - podpora zdraví - kouření

PELLISSIER, G.: Contexte de contamination des soignants par la Covid-19 : enquête descriptive nationale, avril 2020 - décembre 2021 Kontext infekce covid-19 u pečujících osob: Národní popisný průzkum, duben 2020 - prosinec 2021

 • anotace: 2943 zdravotnických pracovníků nakažených virem SARS-CoV-2 odpovědělo na online dotazník o okolnostech své nákazy. Během průzkumu byly zaznamenány významné rozdíly, zejména v používání ochranných masek. Tyto rozdíly souvisejí s různou dostupností těchto ochranných prostředků a s vývojem používaných doporučení a protokolů.
 • klíčová slova: koronavirus - nemoci infekční - zdravotníci - průzkumy

DRAIS, E.: Risques et ressources du travail émotionnel : actualités, enjeux pour la prévention, perspectives théoriques et méthodologiques Rizika a zdroje emoční práce: aktuální události, otázky prevence, teoretické a metodologické perspektivy

 • anotace: Toto mezinárodní kolokvium uspořádala Université Lumière Lyon 2 za podpory GIS GESTES (Groupe d'intérêt scientifique relatif au Groupe d'étude sur le travail et la santé au travail), Centra Maxe Webera (Unité mixte de recherche UMR 5283) a INRS. Zabývala se tématem, které je dnes ústředním ve všech pracovních činnostech, jež vyžadují práci s emocemi, a identifikovala čtyři oblasti přínosu nebo výzvy pro tento koncept: 1) pokud jde o definici a terminologii, 2) pokud jde o výzkumné metody a také intervenci, zejména pro prevenci, a 3) pokud jde o politické a etické aspekty používání tohoto konceptu.
 • klíčová slova: emoce - práce - terminologie - metody - doporučení

ROSANKIS, E.: Les expositions aux produits chimiques cancérogènes en 2017 : résultats de l'enquête SUMER Expozice karcinogenním chemickým látkám v roce 2017: výsledky průzkumu SUMER

 • anotace: Podle průzkumu SUMER bylo v roce 2017 11 % všech zaměstnanců, tj. téměř 2,8 milionu lidí, vystaveno během posledního pracovního týdne alespoň jedné karcinogenní chemické látce. Na konstantní bázi (soukromý sektor a veřejné nemocnice) zůstal podíl zaměstnanců vystavených alespoň jednomu karcinogenu poté, co v letech 2003-2010 klesl o 4 body, v letech 2010-2017 stabilní. Nejvíce se to týká pracovníků zaměstnaných v údržbě nebo ve stavebnictví, a to i v důsledku vícenásobné expozice. Expozice je častější u mužů, mladých lidí a zaměstnanců velmi malých podniků. Nejčastěji uváděnými karcinogeny jsou výfukové plyny z dieselových motorů, svářečské výpary, celé minerální oleje, dřevěný prach a krystalický oxid křemičitý.
 • klíčová slova: karcinogeny - látky chemické - expozice profesionální - průzkumy - Francie

LANGEVIN, V.: Maslach Burnout Inventory (MBI) Maslachův inventář vyhoření (MBI)

 • anotace: Tento dokument je součástí série pravidelně zveřejňované v časopise. Analyzuje dotazníky používané při diagnostice a prevenci stresu a psychosociálních rizik při práci. Článek stejných autorů: "Les questionnaires dans la démarche de prévention du stress au travail" (TC 134, Doc Méd Trav. 2011; 125: 23-35) představuje tuto řadu a nabízí preventistům pomoc při výběru nejvhodnějšího hodnotícího nástroje.
 • klíčová slova: rizika psychosociální - stres - prevence - hodnocení rizik - nástroje

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 1 (2023)

LIN, YU-JEN: The association of job fatigue with mental disorders among bus drivers Souvislost únavy z práce s duševními poruchami u řidičů autobusů

 • anotace: Duševní poruchy jsou celosvětovým problémem s rostoucím významem. Podíl pracovních faktorů na vzniku duševních poruch však není jednoznačný. Cílem této studie bylo posoudit vliv únavy a pracovního stresu na duševní poruchy u skupiny řidičů autobusů. Mezi 896 řidiči autobusů, kteří byli vybráni k analýze, bylo 85 řidičů s nově diagnostikovanou psychiatrickou poruchou. U řidičů autobusů může mít únava z povolání za následek zvýšené riziko úzkosti nebo poruch nálady. Organizace poskytující zdravotní služby by měly řidičům s vysokou mírou únavy poskytnout doporučení a pokyny, aby se vyhnuli úzkostným poruchám nebo poruchám nálady.
 • klíčová slova: stres pracovní - únava - nemoci duševní - poruchy psychické - zdraví duševní - Tchaj-wan

ELLEKILDE BONDE, JENS PETER: Occupational risk of COVID-19 related hospital admission in Denmark 2020-2021 : a follow-up study Profesní riziko hospitalizace v souvislosti s covid-19 v Dánsku 2020-2021: následná studie

 • anotace: Stále více důkazů ukazuje na zvýšené riziko covid-19 u zdravotnického personálu, ale důkazy o rizicích u jiných profesí jsou omezené. V této studii autoři kvantifikují profesní riziko hospitalizace v souvislosti s covid-19 v Dánsku v letech 2020-2021. Zdrojová populace zahrnovala 2,4 milionu zaměstnanců ve věku 20-69 let. Všechny informace byly získány z veřejných rejstříků. Riziko hospitalizace v souvislosti s covid-19 bylo zkoumáno u 155 profesí s nejméně 2 000 zaměstnanci. Během 186 milionů osobotýdnů sledování bylo zaznamenáno 2944 hospitalizací v souvislosti s covid-19 v rizikových profesích a 559 v referenčních profesích. Upravené riziko takového přijetí bylo zvýšené u několika povolání v rámci zdravotnictví (včetně zdravotnických asistentů, zdravotních sester, praktických lékařů a laborantů, nikoli však fyzioterapeutů nebo porodních asistentek), sociální péče (asistenti denní péče o děti ve věku 4-7 let a pomocné sestry v ústavech a soukromých domácnostech, nikoli však pracovníci rodinných denních zařízení) a dopravy (řidiči autobusů, nikoli však řidiči nákladních automobilů). Zdá se, že zaměstnanci ve školství, maloobchodě a v různých profesích ve službách nebyli ohroženi. Zaměstnanci v několika povoláních v rámci zdravotnictví i mimo něj jsou vystaveni podstatně vyššímu riziku covid-19. Je třeba přehodnotit bezpečnostní opatření a opatření ke zmírnění přenosu virů na pracovišti během současné a nadcházející pandemie.
 • klíčová slova: koronavirus - nemoci z povolání - ohrožení - pandemie - profese - epidemiologie - Dánsko

LUCAS, REBEKAH A. I.: Targeting workload to ameliorate risk of heat stress in industrial sugarcane workers Cílená pracovní zátěž ke snížení rizika stresu z horka u pracovníků zpracovávající průmyslovou cukrovou třtinu

 • anotace: Cílem této studie bylo kvantifikovat fyziologickou pracovní zátěž manuálních pracovníků v průmyslové výrobě cukrové třtiny a posoudit účinek intervence spočívající v odpočinku, stínu a hydrataci, která by snížila riziko vystavení tepelnému stresu. V rámci observační studie byla vyhodnocena fyziologická pracovní zátěž u sekáčů spálené cukrové třtiny, sekáčů osiva a pracovníků provádějících opravy kapkové závlahy pomocí kontinuálně zaznamenávané srdeční frekvence během pracovní směny. U profese sekáče třtiny byl vyhodnocen vliv prodloužení odpočinku během dvou sklizní. V tomto prostředí vykonávají sekáči velmi fyziologicky náročnou práci. Ženy si udržovaly vyšší pracovní zátěž než mužští spolupracovníci. Zdá se, že regulovaná doba odpočinku každou hodinu s přístupem k vodě a do stínu snižuje fyziologickou pracovní zátěž.
 • klíčová slova: zátěž tepelná - stres tepelný - zátěž fyzická - práce ve vysokých teplotách - teplo nadměrné - zemědělství - intervence

HIJDRA, ROOS W.: The influence of onset of disease on exit from paid employment among workers in The Netherlands : a longitudinal register-based study with 9 years follow-up Vliv nástupu nemoci na odchod z placeného zaměstnání u pracovníků v Nizozemsku: longitudinální studie založená na registru s devítiletým sledováním

 • anotace: Tato studie zkoumá vliv nástupu nemoci na odchod z placeného zaměstnání a to, zda se tento vliv liší u různých nemocí a sociodemografických skupin. Údaje z registru nizozemského statistického úřadu o předepisování léků byly propojeny s informacemi o zaměstnaneckém statusu a demografickými údaji. Osoby, které byly zaměstnané v letech 2009 a 2010 a které v roce 2009 neužívaly léky na vybrané onemocnění (N=5 889 036), byly sledovány po dobu devíti let. Na základě předepisování léků v letech 2010 a 2011 bylo identifikováno šest onemocnění: kardiovaskulární onemocnění, zánětlivá onemocnění, diabetes mellitus, respirační onemocnění, běžné duševní poruchy a psychotické poruchy. Byly definovány čtyři cesty mimo placené zaměstnání: invalidní důchod, nezaměstnanost, žádný příjem a předčasný důchod. Začátek onemocnění zvyšoval pravděpodobnost odchodu z placeného zaměstnání, přičemž nejsilnější asociace byla u psychotických poruch a běžných duševních poruch. Začátek onemocnění byl nejsilněji spojen s invalidním důchodem, následovala nezaměstnanost. Vliv běžných duševních a psychotických poruch na invaliditu se zvyšoval přibližně do středního věku, poté se snižoval. Vliv duševních poruch na odchod z placeného zaměstnání byl silnější u osob s jiným než nizozemským původem a u mužů. Z výsledků tedy vyplývá, že nástup onemocnění, zejména duševních poruch, je rizikem pro odchod z placeného zaměstnání před důchodovým věkem. K posílení inkluzivní pracovní síly a prevenci nedobrovolné ztráty placeného zaměstnání jsou zapotřebí účinné intervence.
 • klíčová slova: důchod invalidní - odchod do důchodu - nezaměstnanost - příčiny - nemoci

HOLMGREN, REBECKA: Workplace bullying, symptoms of anxiety and the interaction with leadership quality : a longitudinal study using dynamic panel models with fixed effects Šikana na pracovišti, symptomy úzkosti a interakce s kvalitou vedení: longitudinální studie s využitím dynamických panelových modelů s fixními efekty

 • anotace: Bylo zjištěno, že šikana na pracovišti zvyšuje příznaky úzkosti. Byl navržen i opačný vztah. Zatím však toto téma zkoumalo jen několik dřívějších studií a uváděné souvislosti mohou být částečně vysvětleny neměřenými individuálními charakteristikami. V této studii se autoři snaží prozkoumat časovou a směrovou souvislost mezi šikanou na pracovišti a symptomy úzkosti, přičemž berou v úvahu časově proměnlivé charakteristiky. Dále se snaží zjistit, zda kvalita vedení tyto asociace modifikuje.
 • klíčová slova: bullying - násilí na pracovišti - šikana - obtěžování sexuální - rizika psychosociální - úzkost - stres pracovní - zdraví duševní - vedení lidí

EISELE-METZGER, ANGELIKA: Interventions for preventing back pain among office workers : a systematic review and network meta-analysis Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

 • anotace: Bolesti zad jsou u pracujících populace běžné. Cílem tohoto systematického přehledu bylo porovnat účinky intervencí pro prevenci bolesti zad u kancelářských pracovníků. Autoři prozkoumali 9809 záznamů a do studie zahrnuli 24 studií. Zahrnuté studie zkoumaly vícesložkové intervence, ergonomii, fyzickou aktivitu, vzdělávání, behaviorální intervence a žádné/minimální intervence. Účinky většinou nebyly statisticky významné. Fyzická aktivita pravděpodobně mírně snižuje počet dní pracovní absence a kombinace fyzické aktivity a ergonomie může snížit intenzitu bolesti zad ve srovnání s žádnou/minimální intervencí. Velká část účastníků byla s intervencemi spokojena, nežádoucí účinky byly hodnoceny zřídka. Ze studií vyplynulo, že u kancelářských pracovníků byly pozorovány převážně menší účinky intervencí na bolesti zad a absenci v práci. Praktický význam těchto účinků je sporný.
 • klíčová slova: bolesti v zádech - pracovníci kancelářští - práce vsedě - onemocnění muskuloskeletální - intervence ergonomické

HARTIKAINEN, ELLI: Working life expectancy and working years lost among users of part- and full-time sickness absence in Finland Očekávaná délka pracovního života a ztráta pracovních let mezi uživateli nemocenské na částečný a plný úvazek ve Finsku

 • anotace: Je známo, že využívání částečné pracovní neschopnosti (part-time sickness absence, pSA) namísto plné pracovní neschopnosti (full-time sickness absence, fSA) zvyšuje účast na trhu práce. Jeho vliv na celkovou délku pracovního života však zůstává nejasný. Autoři proto provedli kvazixperiment s cílem posoudit dopad používání pSA oproti fSA na délku pracovního života. Tento kvaziexperiment ukázal pozitivní dopad využívání částečných úvazků v pracovní neschopnosti z důvodu duševních poruch nebo onemocnění pohybového aparátu na délku pracovního života tím, že se zkrátila doba nezaměstnanosti a doba odchodu do invalidního důchodu, avšak přibylo let práce s částečnými dávkami v pracovní neschopnosti.
 • klíčová slova: důchod invalidní - neschopnost pracovní - návrat do práce - život pracovní - nezaměstnanost - participace

 

Sondy revue - č. 12 (2022)

Trh práce a návrhy ČMKOS

 • anotace: Trh práce prochází řadou strukturálních změn, které dopadají na některá odvětví hospodářství. ČMKOS vnímá tyto změny, resp. má obavy z dalšího možného méně příznivého vývoje.
 • klíčová slova: trh práce - trendy - výzvy - odbory - ČMKOS

Pravidla výkonu práce přesčas

 • anotace: Výkyvy ve výrobních zakázkách či v poptávce služeb, stejně jako sezónní charakter některých prací, s sebou u některých zaměstnavatelů přináší potřebu výkonu práce přesčas. Zákoník práce obsahuje pravidla, podle nichž může zaměstnavatel zaměstnanci výkon práce přesčas nařídit, případně se na něm dohodnout. Platí ovšem určitá omezení. Ta se jednak týkají rozsahu práce přesčas, ale také podmínek, za nichž může zaměstnavatel práci přesčas jednostranně nařídit. Článek se tedy zaměřuje na objasnění uvedených základních záležitostí a vysvětluje práva a povinnosti zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce přesčas.
 • klíčová slova: práce přesčas - výkon pracovní - zaměstnanci - zaměstnavatelé - práva - povinnosti

Sledování a další formy monitoringu zaměstnanců

 • anotace: Zaměstnavatelé mají právo chránit svůj majetek a také kontrolovat, zda zaměstnanci řádně plní své povinnosti a pracují. Kontrola tak patří mezi nedílné součásti výkonu řídící činnosti zaměstnavatele. Neznamená to ovšem, že by každý zaměstnavatel měl nebo musel uplatňovat kamerové sledování nebo jiné formy monitoringu zaměstnanců. Pro takovou formu kontroly stanoví zákoník práce poměrně přísné podmínky. Navíc se jedná o formu zpracování osobních údajů, a tak se uplatní rovněž pravidla vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).
 • klíčová slova: zaměstnanci - zaměstnavatelé - ochrana osobních údajů - monitorování osob - sledování

 

Sondy revue - č. 1-2 (2023)

FASSMANN, MARTIN: Opravdu si Češi nezaslouží vyšší mzdy?

 • anotace: Článek se věnuje vývoji výše průměrné mzdy v České republice a analyzuje aspekty, které její výši ovlivňují.
 • klíčová slova: mzdy - vývoj - Česká republika

SAMEK, VÍT: ČR se zavázala k zajištění přiměřených minimálních mezd

 • anotace: Ve stínu dopadů vysoké inflace, extrémních růstů cen energií a paliv a ekonomických šoků způsobených pandemií covid-19 a válkou na Ukrajině poněkud zanikla pozitivní zpráva o tom, že na půdě Evropské unie se Česká republika svými hlasy podílela na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii (Ústřední věstník Evropské unie L 275/47) a zavázala se implementovat ji do českého právního řádu.
 • klíčová slova: mzdy minimální - směrnice evropské

FORTELNÝ, MARTIN: Řekněte si o výplatu kdykoliv, řada zaměstnavatelů to již umí

 • anotace: Většina z nás, obzvlášť pokud pracujeme v zaměstnaneckém poměru, je zvyklá dostávat výplatu pravidelně jednou měsíčně. Západním světem už se ale řadu let šíří trend, který se v poslední době prosazuje i u nás. Díky relativně jednoduchému IT řešení je možné nechat na pracovníkovi, jestli si přeje dostat část svých odpracovaných peněz dříve.
 • klíčová slova: mzdy - zaměstnanci

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • anotace: Zdravotní stav má zásadní vliv na pracovní výkon fyzické osoby. Zdravotní postižení je důležitou právní skutečností a náš právní řád poskytuje takto hendikepovaným osobám významné právní záruky při uplatňování jejich práva na zaměstnání.
 • klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnanost - práva

ŽITNÍKOVÁ, DAGMAR: Mnozí zdravotníci a pečovatelé jsou pracující chudoba

 • anotace: Zdravotnictví je jednou z oblastí, které se v praxi nejcitelněji dotklo to, že od nového roku nedošlo ke zvýšení zaručených mezd ve většině stupňů. Sondy revue požádaly předsedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkovou, aby situaci popsala konkrétněji.
 • klíčová slova: mzdy - zdravotnictví - péče sociální - odbory

Jak vidí přiměřené minimální mzdy Evropský hospodářský a sociální výbor

 • anotace: Článek poskytuje vybrané pasáže ze stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru k průběhu projednávání již nyní přijaté směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 ze dne 19. října 2022 o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii.
 • klíčová slova: mzdy minimální - Evropský hospodářský a sociální výbor - stanoviska - směrnice evropské

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2022)

SPITZHIRN, MICHAEL: Considering individual abilities and age-related changes in digital production planning-human-centered design of industrial work tasks with ema software Zohlednění individuálních schopností a změn souvisejících s věkem při plánování digitální výroby: na člověka zaměřený návrh průmyslových pracovních úkolů pomocí softwaru ema

 • anotace: Demografické změny a rostoucí počet starších zaměstnanců s omezeným výkonem jsou pro toto odvětví výzvou. Perspektivní a korektivní design pracoviště podporuje zaměstnávání s přidanou hodnotou a odpovídající schopnostem pracovníků. V rané fázi plánování lze pro ergonomický návrh pracoviště využít digitální modely člověka. Současné digitální modely člověka a softwarové systémy obvykle nemají funkce a metody pro digitální navrhování pracovišť pro starší a výkonnostně omezené zaměstnance. Funkční rozšíření digitálních modelů člověka může podpořit digitální plánování pracovišť odpovídajících schopnostem. To vyžaduje nové funkce v digitálních modelech člověka a nové pracovní postupy pro digitální plánování. Na základě dvou průmyslových příkladů je plánovací nástroj ema Work Designer použit k návrhu příslušných pracovních procesů podle věku a schopností. Za tímto účelem jsou pomocí konfigurátoru lidského modelu definovány vhodné populace specifické pro věk a schopnosti a použity v simulaci. Použití ergonomických metod, jako je EAWS (Ergonomic Assessment Worksheets) a profily pracovních požadavků, umožňuje detailní návrh pracoviště podle věku a schopností. Ve smyslu perspektivního pracovního designu by bylo možné také identifikovat a optimalizovat potenciály související s ergonomií a produktivitou v rané fázi bez reálných prototypů nebo pilotních konstrukcí. To vede ke značným úsporám nákladů a času. 3D vizualizace rovněž podporuje komunikaci a akceptaci plánovaných opatření.
 • klíčová slova: člověk - modelování - digitalizace - ergonomie - design ergonomický - věk - stárnutí - schopnosti pracovní

BRUNNER, STEFAN: Lean ergonomics : are relevant synergies of digital human models and digital twins defining a new emerging subdiscipline? Štíhlá ergonomie: definují příslušné synergie digitálních modelů člověka a digitálních dvojčat novou vznikající subdisciplínu?

 • anotace: Výrobní společnosti čelí novým výzvám. Vysoké náklady a časový tlak, stejně jako rozmanitost variant výrobků, přispěly k problémům v dodavatelském řetězci v důsledku nepředvídatelných závažných politických, společenských nebo přírodních událostí. To vyžaduje více než kdy jindy optimalizaci zatížení všech subjektů sociotechnického systému, aby mohly fungovat konkurenceschopně a udržitelně. Digitální nástroje nabízejí možnost proaktivně plánovat a analyzovat různorodé procesy. Poslední vývoj naznačuje, že nástroje zaměřené na člověka (digital human modelling, DHM) a nástroje zaměřené na procesy (digital twins, DT) se spíše rozcházejí, než aby se sbližovaly. Cílem tohoto dokumentu je analyzovat, zda vakuum vytvořené nástroji zaměřenými na člověka a na procesy může být vyplněno novou subdisciplínou štíhlé ergonomie (Lean Ergonomics, LE). LE je definována synergií ergonomie výroby a řízení výroby.
 • klíčová slova: ergonomie - digitalizace - výroba - procesy výrobní - modelování

NIEHAUS, SUSANNE: Human-centred design of robotic systems and exoskeletons using digital human models within the research project SOPHIA Návrh robotických systémů a exoskeletů zaměřený na člověka s využitím digitálních modelů člověka v rámci výzkumného projektu SOPHIA

 • anotace: Na příkladu reálného pracoviště tento článek popisuje, jak software pro digitální modelování člověka usnadňuje plánování a simulaci pracovních procesů. To úzce souvisí s probíhajícími aktivitami a výsledky projektu SOPHIA, v němž se odvozené parametry používají pro ergonomické hodnocení. Kromě toho bude představeno více možností digitálního modelování člověka, které byly vyvinuty v rámci projektu SOPHIA. V této souvislosti bude popsán proces vývoje personalizovaných lidských modelů v rámci projektu pro optimalizaci ergonomie pracovníka při plnění úkolů s robotickým systémem nebo exoskeletem. Příspěvek uzavře stručný popis toho, co je ještě třeba řešit, aby bylo zajištěno personalizované, spolehlivé a robustní digitální modelování člověka pro průmyslové prostředí.
 • klíčová slova: člověk - modelování - digitalizace - robotizace - exoskeletony - rozhraní člověk-stroj - ergonomie - výzkumy - projekty - Německo

SCHLUND, SEBASTIAN: Digital ergonomics and digital work planning in university education : experiences from Germany and Austria Digitální ergonomie a digitální plánování práce ve vysokoškolském vzdělávání: zkušenosti z Německa a Rakouska

 • anotace: Publikace přináší přehled využití digitálních lidských modelů (DHM) v akademickém vzdělávání na pěti příkladných univerzitách v Německu a Rakousku. Kromě prezentace různých lidských modelů je diskutováno jejich začlenění do příslušných přednášek. Představeny jsou koncepce výuky jednotlivých předmětů těchto univerzit, příklady cvičení a scénáře. Zkušenosti ukazují, že aktivní a samostatné používání digitálních ergonomických nástrojů přináší studentům radost a motivuje je k intenzivnímu řešení časově i obsahově složitých úkolů. Zpětná vazba je trvale pozitivní napříč všemi zapojenými přednáškami a univerzitami. V důsledku nedávné pandemie Covid-19 univerzity výrazně rozšířily online a kombinovanou výuku. Na základě zkušeností s využíváním digitálních modelů člověka jsou v článku vyvozena doporučení pro další vývoj.
 • klíčová slova: ergonomie - digitalizace - plánování - výroba - výrobky - továrny digitální - modelování - faktor lidský - výuka - školy vysoké

WIRSCHING, HANS-JOACHIM: Ergonomic simulation in automated vehicles using RAMSIS Ergonomická simulace v automatizovaných vozidlech pomocí systému RAMSIS

 • anotace: Ergonomický design budoucích automatizovaných vozidel musí zohlednit novou roli cestujících jako řidiče a spolujezdce na částečný úvazek. Asistenční systémy pro řidiče budou umožňovat stále větší počet činností nesouvisejících s řízením. Pro podporu této variability je třeba vyvinout nové koncepce interakcí mezi člověkem a strojem a interiérů vozidel. Již několik desetiletí se pro navrhování běžných koncepcí vozidel s ohledem na různá ergonomická kritéria používá ergonomický nástroj RAMSIS. Nástroj je optimalizován pro hodnocení návrhů vozidel podle manuálních činností řidiče. Aby bylo možné tento nástroj použít pro koncepty automatizovaného řízení, je třeba vyvinout příslušné možnosti simulace chování cestujících. Proto byl proveden výzkumný projekt INSAA, jehož cílem bylo rozšířit a ověřit predikci postoje RAMSIS pro činnosti nesouvisející s řízením. Během projektu byla v rámci rozsáhlých experimentů shromážděna široká škála údajů o držení těla, které byly integrovány do nových modelů a metod držení těla. Výsledky projektu byly integrovány do komerčního softwarového produktu RAMSIS, který podporuje ergonomický návrh automatizovaných vozidel v různých případech použití, jako je poloha sedadla, prostorové požadavky, viditelnost a pasivní bezpečnost.
 • klíčová slova: člověk - modelování - digitalizace - simulace - ergonomie - design ergonomický - vozidla - držení těla

SPITZHIRN, MICHAEL: Simulation of work environment factors for human-oriented and efficient workplaces Simulace faktorů pracovního prostředí pro lidsky orientovaná a efektivní pracoviště

 • anotace: Pomocí různých simulačních nástrojů digitální ergonomie pro digitální továrnu je ukázáno, jak lze komplexně vyhodnotit a navrhnout ergonomický návrh pracovního prostředí na příkladu fyzické zátěže, osvětlení, akustiky a tepelného prostředí. Počínaje tovární halou pro montáž baterií jsou pracoviště optimalizována s ohledem na fyzickou zátěž pomocí nástroje ema Work Na základě toho se iterativně vyhodnotí situace osvětlení pomocí nástroje DIALux evo, akustická zátěž pomocí nástroje CatnaR a tepelné prostředí pomocí sady Fraunhofer Indoor Environment Simulation Suite. V závislosti na vlivu prostředí se pomocí simulace vyhodnocují scénáře pracovního prostředí. V tomto procesu podporuje kombinované zohlednění podmínek prostředí odvození zlepšeného pracovního prostředí, takže interakce mezi pracovištěm, prostředím a opatřeními lze identifikovat již v rané fázi. Výsledkem je částečná stěna pro odstínění pracovních prostor, která je upřednostňována z důvodu tepelných a akustických podmínek včetně akustického podhledu a chlazení přiváděného vzduchu, jakož i osvětlovací systém s dodatečným individuálním osvětlením pracoviště. Kombinovaná úvaha ukazuje, že by mohly existovat alternativní preferované varianty pro jednotlivé faktory prostředí, ale ty nesmí být v celkové úvaze upřednostňovány.
 • klíčová slova: prostředí pracovní - optimalizace - digitalizace - simulace - faktory pracovní - osvětlení - akustika - podmínky mikroklimatické - zátěž fyzická - ergonomie

AUER, SIMON: Biomechanical assessment of the design and efficiency of occupational exoskeletons with the AnyBody Modeling System Biomechanické hodnocení konstrukce a účinnosti pracovních exoskeletů pomocí systému AnyBody Modeling System

 • anotace: Exoskelety byly vynalezeny před více než 100 lety, ale populární se staly až v posledních dvou desetiletích, zejména v pracovním průmyslu, protože mohou výrazně snížit pracovní zátěž. Nejčastěji se exoskelety používají pro dolní část zad a ramena, protože se jedná o často postižené oblasti těla. Všem zařízením je společné, že jejich účelem je snížit vnitřní zátěž zranitelných oblastí těla. Přesto je stále málo známo, jak se biomechanické zatížení lidského těla při používání exoskeletů mění. Proto jsou zapotřebí další analýzy. Slibným kandidátem na ně jsou muskuloskeletální modely, které jsou založeny na přístupu inverzní dynamiky a mohou vypočítat vnější parametry, jako jsou síly reakce na zem nebo jiné interakční síly, a také vnitřní parametry, jako jsou reakční síly v kloubech nebo svalové aktivity. Různé příklady v literatuře ukazují, že tyto modely se stále častěji používají pro posuzování biomechanických účinků exoskeletů na lidské tělo. Kromě toho mohou muskuloskeletální modely vypočítat biomechanické zatížení člověka s exoskeletem a bez něj pro všechny druhy aplikací a umožňují vyhodnotit jejich účel.
 • klíčová slova: exoskeletony - pohyby - snímače - ergonomie - biomechanika

 

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2022)

KUBÍK, MICHAL: Výsledky kontrolní činnosti v oblasti odhalování nelegální práce v roce 2021

 • anotace: V roce 2021 bylo provedeno celkem 5 222 kontrol přímo zaměřených na nelegální zaměstnávání. Uvedené kontroly byly provedeny celkem u 4 945 subjektů, z tohoto počtu bylo zkontrolováno 1 629 fyzických osob a 3 316 právnických osob. Provedenými kontrolami bylo orgány inspekce práce zjištěno celkem 3 295 osob vykonávajících nelegální práci. Konkrétně se jednalo o 312 občanů ČR, 288 občanů jiných členských států EU (nejčastěji občané Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska) a v 2 695 případech o cizince ze zemí mimo EU (nejčastěji občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu). Nelegální práce byla zjištěna celkem u 735 kontrolovaných subjektů.
 • klíčová slova: zaměstnání nelegální - zaměstnávání cizinců - práce nelegální - kontroly - inspekce práce - výsledky

KULOVANÝ, MILAN: Nejčastější závady při kontrole vyhrazených elektrických zařízení

 • anotace: Vyhrazená technická zařízení nově definuje od 1. 7. 2022 zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon) v § 2 písm. a) takto: „Vyhrazeným technickým zařízením se rozumí zařízení tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob.“ Článek představuje nejčastější závady při kontrole vyhrazených elektrických zařízení.
 • klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - závady - příčiny - kontroly

HUBACZKOVÁ, GABRIELA: Pojem pracoviště z pohledu bezpečnosti práce

 • anotace: Zákoník práce v § 1a odst. 1 písm. b) jako jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů zakotvuje zásadu bezpečných podmínek pro výkon práce. Tato základní zásada představuje základní hodnotu, na níž stojí pracovní vztahy, a umožňuje správný výklad jednotlivých zákonných ustanovení, a to právě v duchu této zásady. Pracovněprávní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, zejména část pátá zákoníku práce a na základě § 107 zákoníku práce i zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ukládají (s ohledem na § 12 nejen) zaměstnavatelům povinnosti, prostřednictvím jejichž dodržování má být zajištěna bezpečnost osob vykonávajících na pracovišti práci.
 • klíčová slova: pracoviště - bezpečnost práce - inspekce práce

HOLEČKOVÁ, MILENA: Vliv pandemie covid-19 na kontrolní činnost oddělení pracovněprávních vztahů OIP3 v roce 2021

 • anotace: Pandemie covid-19 ovlivnila život každého z nás nejen v osobní, ale i pracovní sféře. V průběhu roku 2021 došlo, na základě několika usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pokračující epidemií nákazy covid-19, také k omezení činností orgánů inspekce práce. V jednotlivých usneseních bylo mj. uloženo orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz, vyplývající z nouzového stavu a spočívající v omezení některých forem práce a výkonu státní služby. Následně i v opatřeních generálního inspektora SÚIP bylo mj. uloženo jednotlivým oblastním inspektorátům práce vést komunikaci s kontrolovanými osobami přednostně písemně namísto ústní (osobní) formy a dále dokončovat zahájené kontroly volbou vhodné komunikace s kontrolovanými osobami – převážně elektronicky, např. zasíláním požadovaných dokladů do datové schránky.
 • klíčová slova: pandemie - koronavirus - inspekce práce - kontroly

ORSÁG, JAKUB: Kontrolní činnost v oblasti terciární sféry ze strany orgánů inspekce práce

 • anotace: Z pohledu orgánů inspekce práce, tj. Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, lze do oblasti terciární sféry zařadit subjekty, které obyvatelům na území České republiky nabízejí své služby. Jedná se tak o zástupce zabývající se např. maloobchodním a velkoobchodním prodejem, stravováním, poskytováním ostatních osobních služeb, veřejnou správou, vzděláváním, zdravotní a sociální péčí, kulturní, sportovní a zábavní činností apod. Napříč provedenou kontrolní činností orgánů inspekce práce jsou u kontrolovaných osob v oblasti terciární sféry již několik let po sobě zjišťovány podobné nedostatky, u kterých je kontrolovanými osobami opomíjeno dodržování některých zákonných povinností.
 • klíčová slova: sféra terciální - služby - inspekce práce - kontroly

JAROŠ, LUKÁŠ: Právní postavení subjektů v přestupku podle § 140 odst. 1 písm. g) zákona o zaměstnanosti v kontrolní praxi

 • anotace: Od vzniku oddělení nelegálního zaměstnávání (dále jen NLZ) se inspektoři NLZ setkávají s mnohým porušením právních předpisů, zejména pak při tzv. zastřeném zprostředkování zaměstnání. Ve snaze zamezit uvedeným praktikám některých zaměstnavatelských subjektů na trhu práce bylo přijetí novely, která novelizovala zákon o zaměstnanosti (dále jen ZoZ) a s účinností ode dne 29. 7. 2017 zavedla do tohoto zákona ustanovení § 5 písm. g) zastřené zprostředkování zaměstnání, podle kterého se zastřeným zprostředkováním zaměstnání rozumí činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) ZoZ. Ustanovení § 140 odst. 1 písm. g) ZoZ pak definuje zastřené zprostředkování zaměstnání podle § 5 písm. g) ZoZ jako přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 10 milionů korun, nejméně však ve výši 50 000 Kč.
 • klíčová slova: zprostředkování zaměstnání - zaměstnávání nelegální - subjekty hospodářské

 

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2022)

ŠINDLÁŘ, MAREK: Zastřené zprostředkování zaměstnání

 • anotace: Zastřené zprostředkování zaměstnání bylo, s příslušným přestupkem, definováno novelou zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti dne 29. 7. 2017. V legislativě se objevilo ve formě nového ustanovení § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti, jakožto činnost fyzické nebo právnické osoby, která spočívá v pronájmu pracovní síly jiné fyzické nebo právnické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání realizované formou zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele čili jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. S účinností od 2. 8. 2021 došlo k zavedení přestupku zastřeného zprostředkování zaměstnání i na zaměstnavatele, který výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní. Hlavním účelem nové právní úpravy je zavedení spoluodpovědnosti subjektu využívajícího zastřeného zprostředkování zaměstnání, neboť i ten má z této činnosti prospěch.
 • klíčová slova: zprostředkování zaměstnání - inspekce práce

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v roce 2021

 • anotace: V roce 2021 bylo v České republice nově hlášeno celkem 44 933 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 13 818 pracovních úrazů utrpěly ženy. Celkově 43 980 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností delší než 3 dny. Z tohoto počtu se jich 13 569 událo ženám. V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 7 143 osob, tj. o 79 osob více než v roce 2020. V období 2012–2021 počet případů klesal a narůstal a ve výsledku stoupl o 2 % (viz graf). Počet pojištěnců v těchto letech narostl u mužů o 3 % a u žen o 7 %, celkem o 5 %. Tím došlo k vyrovnání počtu pojištěných osob mezi ženami a muži rovným dílem, tedy 50 % a 50 % (zdroj ČSÚ).
 • klíčová slova: úrazovost pracovní - úrazy pracovní - statistiky - Česká republika - 2021

NEHASILOVÁ, PETRA: Bezpečnost práce v dopravě : zdravotní způsobilost řidičů

 • anotace: V rámci kontrolní činnosti podle úkolu č. 22.1.132 se často opakují zjištění na téma zdravotní způsobilost v dopravě. Zaměstnavatel je přitom povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci (řidiči) byli zdravotně způsobilí. Zdravotní způsobilost řeší více zákonů a nařízení vlády. Není tedy lehké se v legislativě týkající se této problematiky orientovat. Proto je zásadní pochopit, která legislativa je pro tuto oblast primární a je nutné ji dodržovat. Autorka uvádí nejčastější pochybení při kontrolách zdravotní způsobilosti řidičů.
 • klíčová slova: řidiči profesionální - způsobilost zdravotní - kontroly - inspekce práce

HOVORKA, VÁCLAV: Pracovní úraz při obracení břemene pomocí zdvižného manipulačního vozíku

 • anotace: Článek popisuje a analyzuje pracovní úraz, který se stal brusiči při obroušení svařence. Na obrácení svařence použil s kolegou zdvižný manipulační vozík.
 • klíčová slova: úrazy pracovní - brusiči - manipulace s břemeny - vozíky zdvižné

ZAJÍCOVÁ, SIMONA: Program Bezpečný podnik z pohledu SÚIP

 • anotace: Program Bezpečný podnik, který je v České republice uplatňován již od roku 1996, je z našeho pohledu jedinečný a ceněný nejen námi, ale i zapojenými společnostmi. Účast v tomto programu určitě není vhodná pro všechny, jelikož ne každý zaměstnavatel si dobrovolně pustí na svá pracoviště na prověrku zavedeného systému řízení BOZP tým inspektorů, který je specializován na VTZ, dopravu, stavebnictví či nebezpečné látky a prevenci závažných havárií. Navíc jsou k účasti v programu důležitá i vyjádření orgánů státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci, požární ochrany či ochrany životního prostředí, a tak mnohdy ve společnostech ještě probíhají i kontroly vedené kolegy z KHS, HZS či ČIŽP, případně OBÚ.
 • klíčová slova: Bezpečný podnik - programy bezpečnosti práce - SÚIP

ORT, MIROSLAV: Zařazování učitelů ZŠ do platových tříd

 • anotace: Odměňování ve školství je specifickou oblastí a pro řadu pracovníků, kteří s ním přijdou do styku, je výzvou už jen pro množství právních norem, které se k němu vztahují. Smyslem tohoto článku je shrnout hlavní zásady, kterými se musí řídit vedoucí zaměstnanec při zařazování učitelů základní školy do platových tříd. Zájemce o bližší podrobnosti nejen k danému tématu, ale i k odměňování ostatních pedagogických a nepedagogických zaměstnanců školských zařízení můžeme odkázat na dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací ze dne 30. 9. 2021, čj. MSMT-71/2020-4.
 • klíčová slova: učitelé - školy základní - odměňování - platy

 

Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2022)

KYSELA, JIŘÍ: Zdvihací zařízení z pohledu SÚIP

 • anotace: U vyhrazených technických zařízení (dále VTZ) včetně zdvihacích zařízení (dále ZZ) a požadavků na zajištění jejich bezpečnosti dochází s účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 193/2022 Sb. k řadě významných změn, které jsou dále uvedeny. Jedná se například o definici VTZ, dále došlo ke zvýšení požadavků na proškolení obsluhy VTZ ZZ. Velmi zásadní změna je rovněž v odborné způsobilosti právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, kterou mohou vykonávat pouze, jsou-li držiteli oprávnění.
 • klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - zařízení vyhrazená zdvihací - předpisy právní - požadavky bezpečnostní - způsobilost odborná

ŠETERLE, DANIEL: Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas ve světle aktuální judikatury

 • anotace: Na příkladech aktuální judikatury se autor věnuje sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas. Úvodem příspěvku je nejprve potřeba zmínit, že s ohledem na hlavní důsledek práce přesčas spočívající ve zvýšení zátěže na zaměstnance, připouští zákoník práce výkon této práce jen výjimečně (viz ustanovení § 93 odst. 1). Zároveň pak v ustanovení § 114 odst. 1, 2 ukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnanci určitou kompenzaci za výkon takové práce, která nad rámec „běžné“ mzdy zahrnuje též poskytnutí příplatku nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku (popř. dohodnutého náhradního volna).
 • klíčová slova: práce přesčas - mzdy - odměňování - zákoník práce - judikatura

POKORNÝ, KAREL: Smrtelný pracovní úraz vzniklý otravou oxidem uhelnatým, související s chybným provozováním plynové kotelny

 • anotace: V roce 2021 došlo v Jihočeském kraji ke smrtelnému pracovnímu úrazu, otravě oxidem uhelnatým zaměstnance obsluhy kotelny, který vstoupil do jejího prostoru, a přiotrávení další zaměstnankyně, která se vydala ho zachránit. Jednalo se o nízkotlakou plynovou kotelnu s instalovaným kotlem o výkonu 115 kW. Kotel odebíral spalovací vzduch z prostoru kotelny, spaliny od kotle byly odváděny prostřednictvím svislé plastové komínové vložky o průměru 120 mm, umístěné ve zděném komínovém tělese. Před vznikem předmětného úrazu byly na objektu s plynovou kotelnou prováděny stavební úpravy včetně ubourání zděného komínu.
 • klíčová slova: úrazy smrtelné - otravy - oxid uhelnatý - kotelny plynové

ŠLESINGEROVÁ, MARTINA: Provádění společných kontrolních akcí zaměřených na dodržování právních předpisů v oblasti zaměstnanosti

 • anotace: Kontrolní činnost zaměřená na odhalování nelegálního zaměstnávání (dále jen NLZ) patří k hlavním kontrolním oblastem orgánů inspekce práce. V průběhu roku 2021 bylo, stejně jako i v letech minulých, realizováno několik mimořádných kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce (dále jen SÚIP), které byly, kromě jiného, zaměřeny na kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti zaměstnanosti. Tyto mimořádné kontrolní akce jsou Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj prováděny již od roku 2015. Na těchto mimořádných kontrolních akcích, které bývají zpravidla realizovány u zaměstnavatelů s větším počtem zaměstnanců, se často kromě samotných inspektorů jednotlivých oblastních inspektorátů práce podílejí i příslušníci Služby cizinecké policie. Předmětem jejich činnosti je v těchto případech kontrola oprávněnosti pobytu na území České republiky. V některých případech se těchto kontrolních akcí účastní i Celní správa ČR, která provádí kontrolní činnost také na úseku zaměstnanosti, a to v rozsahu ustanovení § 126 odst. 4 zákona o zaměstnanosti, tedy, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance, povolením k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo modrou kartou.
 • klíčová slova: zaměstnanost - předpisy právní - inspekce práce - kontroly - spolupráce

WERDANOVÁ, JANA: Diskriminace a nerovné zacházení ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů

 • anotace: Při kontrolách zaměřených na oblast diskriminace a nerovného zacházení či odměňování zaměstnanců u některých zaměstnavatelů v posledních letech zjišťujeme vnitřní předpisy vydané zaměstnavatelem s cílem významně finančně motivovat zaměstnance k vyšší výkonnosti, efektivitě a k setrvání zaměstnance u zaměstnavatele (tj. omezení fluktuace zaměstnanců). Obě motivační hlediska s sebou přinášejí úskalí možného nerovného a diskriminačního jednání zaměstnavatele při nesprávném způsobu stanovení kritérií pro získání finančních bonusů a odměn zaměstnancem.
 • klíčová slova: diskriminace - zacházení rovné - zaměstnavatelé - předpisy vnitřní

ANTONÍN, JIŘÍ: Pády z pojízdných lešení způsobené jejich převrácením

 • anotace: Inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (dále OIP) v roce 2021 kontrolovali několik pracovních úrazů s hospitalizací delší než pět dní, které vznikly následkem převrácení a pádu pojízdného lešení.
 • klíčová slova: lešení pojízdná - úrazy pracovní - pády osob - pády z výšky

VARTA, ONDŘEJ: Změny a nové požadavky u zdvihacích zařízení ve vazbě na nový zákon o VTZ a související nařízení vlády

 • anotace: Obsahem příspěvku je upozornit provozovatele, dále také i odborníky v oblasti zdvihacích zařízení na některé nové změny požadavků na zajištění bezpečnosti, a to v návaznosti na zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o VTZ) a nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (nařízení vlády), které nabylo účinnosti dne 1. 7. 2022. V příspěvku také i uvedeme vybrané otázky a odpovědí, které k dané problematice obdržel Státní úřad inspekce práce (SÚIP).
 • klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - zařízení vyhrazená zdvihací - požadavky bezpečnostní - legislativa - předpisy právní

BUKOVJAN, PETR: Odpovědnost za přestupek na úseku bezpečnosti práce pád z výšky

 • anotace: V situaci, kdy na pracovišti pracuje více zaměstnavatelů, jsou povinni mezi sebou uzavřít písemnou dohodu, na jejímž základě je koordinací a prováděním opatření v oblasti BOZP pověřen konkrétní zaměstnanec (viz ustanovení § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce). Tímto koordinátorem byl v dané věci zaměstnanec zhotovitele. Objednatel stavby pak funguje jako poslední instance v případě, kdy koordinátor stavby upozorní zhotovitele na zjištěné nedostatky v oblasti BOZP a zhotovitel nepřijme k jejich nápravě přiměřená opatření. Až za takové situace je pak objednatel nově odpovědný za realizaci přiměřených opatření.
 • klíčová slova: pády z výšky - úrazy pracovní - odpovědnost zaměstnavatele - bezpečnost práce - koordinátoři BOZP

TAPP, LINDA M.: Learning science : techniques for better certification Věda o učení: techniky pro lepší certifikaci

 • anotace: Principy vědy o učení lze aplikovat na studium certifikačních zkoušek, aby se zvýšila schopnost udržet si studijní materiál. Učení se a uchování materiálu obsaženého v plánech certifikačních zkoušek z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má i nehmotné výhody, včetně aplikace nově získaných znalostí do každodenních povinností. Techniky vědy o učení, které používají ti, kdo se připravují na zkoušky, lze využít také při tvorbě a předávání informací v kurzech bezpečnostního školení, což může vést k větší pozornosti a udržení informací ze strany školených osob.
 • klíčová slova: učení se - vzdělávání - techniky - certifikace - školení bezpečnosti práce - BOZP

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail