Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/9

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 9 (2022)Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2022)Die BG - č. 9 (2022)Hygiena - č. 3 (2022)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2022)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2022) | Le travail humain - č. 2 (2022)Práce a mzda - č. 9 (2022) Professional Safety - č. 9 (2022)Références en Santé au Travail - č. 170 (2022) Références en Santé au Travail - č. 171 (2022) Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 6 (2022) | Sicher ist Sicher - č. 9 (2022) 


112 - č. 9 (2022)

 

ČERMÍN, ALEŠ: Takticko-štábní cvičení na únik nebezpečné látky
anotace: Na území Libereckého kraje v katastru města Stráž pod Ralskem se nachází podnik Diamo, s. p., jenž se zabývá zahlazováním následků hlubinné a chemické těžby uranu. V rámci této činnosti nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, z nichž jsou ve velkém množství zastoupeny amoniak a chlór. Článek popisuje takticko-štábní cvičení na únik nebezpečné látky z tohot podniku.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - úniky látek - integrovaný záchranný systém - cvičení

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2022)

DANDOVÁ, EVA: Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství je velmi důležitá součást vzdělávání a životních dovedností žáků. Současná vzdělávací soustava počítá s navyšováním osvojení této problematiky pro žáky již od prvního ročníku základní školy a dále zejména pro žáky středních škol s vizí jejich budoucího povolání.
klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví - školy - vzdělávání - dovednosti

KYSELOVÁ, LUCIE: Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy
anotace: Článek se snaží přiblížit změny, které nastaly od 1. července 2022 pro všechny odborníky v oblasti elektra nejen u problematiky vyhrazených technických zařízení. Vláda ČR schválila dne 22.června 2022 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a nařízení č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, která provádí nový základní právní předpis v oblasti vyhrazených technických zařízení, zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Nařízení stejně jako zákon nabyly účinnosti 1. července tohoto roku.
klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - zařízení vyhrazená elektrická - legislativa - předpisy právní - Česká republika

VALA, JIŘÍ: Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků
anotace: Zavádění digitálních technologií na pracovišti, včetně těch, které využívají umělou inteligenci, přináší inovativní vývoj, ale také nové výzvy a rizika pro bezpečnost, zdraví a pohodu pracovníků. Umělá inteligence a digitální technologie umožnily vznik nových forem řízení pracovníků, které jsou založeny na jejich monitorování.
klíčová slova: technologie digitální - inteligence umělá - řízení lidských zdrojů - management personální - monitorování osob - bezpečnost - systémy monitorovací

KOCŮRKOVÁ, LUCIE - CHYTIL, MARTIN: Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
anotace: Karta BOZP pro profesi dělník v dřevozpracující výrobě. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP, OOPP a další.
klíčová slova: karta BOZP - dělníci - průmysl dřevozpracující - výroba - kvalifikace - činnosti pracovní - faktory rizikové - rizika pracovní - OOPP - opatření bezpečnostní

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce
anotace: Kluzné podložky stále představují málo známou součást systému doplňujícího palety, jejich normální – tj. bezpečné používání je ale stále téměř velká neznámá. Bezpečný provoz a použití kluzných podložek také vyvolává celou řadu dosud nezodpovězených otázek, na které je ale třeba najít odpověď.
klíčová slova: podložky kluzké - palety - provoz - použití - bezpečnost práce

JOUZA, LADISLAV: Řešení úrazů vzniklých při home office
anotace: V období virové pandemie zaměstnavatelé často uplatňovali práci z domova (home office). Tato forma pracovního zapojení se rozšířila i v současnosti, často ji vyžadují i samotní zaměstnanci. Při obtížné situaci nelze však zapomínat na zákonná pravidla. Zejména je nutno připomenout, že tento druh pracovního zapojení podle § 317 zákoníku práce vyžaduje souhlas zaměstnance a zaměstnavatel mu nemůže tuto práci nařídit. Vedle výhod má home office i řadu sporných otázek, zejména v oblasti poškození zdraví zaměstnance.
klíčová slova: práce dálková - práce z domova - úrazy pracovní

 

Die BG - č. 9 (2022)

HELMSCHROTT, ROGER - MAGIERA, CARSTEN: Dann ziehen die Akten mal eben um / Pak se spisy prostě stěhují: zátěž a rizika při archivační práci
anotace: Autoři uvádějí, že se v archivech obvykle nepředpokládá, že zaměstnanci budou vystaveni zdravotním rizikům způsobeným biologickými činiteli, pokud je archivní materiál řádně uchováván za vhodných stavebních a klimatických podmínek. Pokud jsou však archiválie uloženy dočasně v nevhodných prostorách (autoři je nazývají "archivními sklepy") a toto dočasné řešení se postupně stává řešením trvalým, může později nastat problém tzv. "zatížených spisů". Aby k tomu nedošlo, je nutná dobrá a včasná prevence. Zdravotní riziko způsobené plísní je třeba brát vážně a dodržovat opatření bezpečnosti práce. Podle autorů v opačném případě firmy zaplatí nemalé peníze za následnou péči o postižené zaměstnance, úklid a dezinfekci dokumentů a renovaci nevhodných prostor i následná stavební opatření pro trvalé řešení.
klíčová slova: archivy - prostory - rizika biologická - plísně - ochrana zdraví - opatření bezpečnostní - bezpečnost práce

GEIGER, LAURA: Gekonnt handeln / Dovedně jednat: prevence pro zaměstnance pracující v domácnostech
anotace: Zaměstnancům ve službách souvisejících s domácnostmi byla dosud věnována malá pozornost. Přitom patří k nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva z důvodu vícečetného sociálního a zdravotního znevýhodnění. Autoři proto ve svém příspěvku úvodem poskytují přehled o situaci v oblasti pracovního práva a platných ustanoveních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zaměstnance, kteří vykonávají pracovní činnosti v domácnostech. Dále seznamují s poznatky získanými v rámci projektu Zdravý a schopný ve službách souvisejících s domácnostmi o zatížení, zdrojích a motivaci pomocníků v domácnosti. Výsledky výzkumu by měly v budoucnu přispět k tomu, aby si aktéři v této oblasti více uvědomovali obavy této skupiny zaměstnanců. Závěrem představují novou webovou aplikaci pro domácnost, která je v současné době vyvíjena v rámci tohoto projektu.
klíčová slova: domácnosti - zaměstnání - služby - bezpečnost práce - ochrana zdraví - projekty - Německo

 

Hygiena - č. 3 (2022)

KOŽÍŠEK, FRANTIŠEK: Zdravotní rizika při využití recyklovaných vod v budovách
anotace: Článek reaguje na rychle rostoucí trend využití srážkové vody v budovách a upozorňuje na související zdravotní rizika a na legislativní mezeru v jejich regulaci. Jsou popsány hlavní patogeny, které se v České republice mohou ve srážkové vodě vyskytnout, a chemické kontaminanty ze sběrných ploch. Dále jsou uvedeny hlavní způsoby využití čištěné srážkové vody pro nepitné, užitkové účely v budovách a z nich vyplývající expoziční cesty nákazy, jakož i technická opatření ke zmírnění těchto rizik.
klíčová slova: voda srážková - voda užitková - patogeny - expozice - rizika zdravotní

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2022)

HARDISON, R. L.: Evaluation of surface disinfection methods to inactivate the beta coronavirus Murine Hepatitis Virus / Hodnocení metod povrchové dezinfekce k inaktivaci koronaviru beta Murine Hepatitis Virus
anotace: Seznam dezinfekčních prostředků schválených agenturou EPA pro koronaviry obsahuje mnoho produktů pro použití na tvrdých, neporézních materiálech. Výrobků registrovaných pro použití na porézních materiálech je podstatně méně. Navíc mnoho běžných povrchů, které se často dotýkají lidí, spadá mezi neporézní materiály, jako je sklo, a porézní materiály, jako jsou měkké tkaniny. Cílem této studie bylo posoudit účinnost vybraných komerčně dostupných dezinfekčních přípravků proti koronavirům na běžných površích s vysokou mírou dotyku.
klíčová slova: koronavirus - povrchy - dezinfekce - prostředky dezinfekční - účinnost

MARTENIES, SHEENA E.: Relationships between social climate and indoor environmental quality and frequently reported health symptoms among teachers and staff in a suburban school district / Vztah mezi sociálním klimatem a kvalitou vnitřního prostředí a často uváděnými zdravotními příznaky u učitelů a zaměstnanců v předměstské školní čtvrti
anotace: Učitelé veřejných škol představují jednu z největších profesních skupin v USA a jsou náchylní k pracovnímu stresu a vyhoření. Sociální a fyzické prostředí školy může mít nepříznivý vliv na zdraví učitelů a ostatních zaměstnanců, ačkoli tyto vztahy zkoumalo jen málo studií. Autoři spolupracovali s předměstským školním obvodem v Coloradu, aby posoudili souvislost mezi kvalitou školního prostředí, sociálním klimatem a zdravím zaměstnanců.
klíčová slova: školy - učitelé - zaměstnanci - prostředí pracovní - prostředí vnitřní - ovzduší vnitřní - kvalita - zdraví - klima - aspekty sociální

PARK, ROBERT M. - AN, YU: Continuous NHANES survey data for environmental ambient and occupational hazard identification / Průběžná data z průzkumu NHANES pro identifikaci environmentálních a profesních rizik: proveditelnost a předběžná zjištění pro osteoporózu a onemocnění ledvin
anotace: Průběžný průzkum NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) poskytuje podrobné informace o zdravotním stavu a zátěži životního prostředí chemickými látkami v populaci USA. V roce 2012 byly k dispozici údaje o 72 000 účastnících. Na základě stanovení jednotlivých biomarkerů byla odhadnuta kumulativní zátěž. Vzhledem k tomu, že věkové rozložení by se při porovnávání expozice okolnímu prostředí a expozice na pracovišti lišilo, byl použit postup pro rozlišení expozice okolnímu prostředí a pravděpodobné expozice na pracovišti. Uvádějí se asociace pro osteoporózu a výsledky související s onemocněním ledvin vlivem kadmia, olova a dalších kovů.
klíčová slova: zátěž fyzická - kovy těžké - kadmium - olovo - uran - organismus lidský - rizika zdravotní - kosti - ledviny

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2022)

SCHALL, MARK C. JR. - CHEN, HOWARD - CAVUOTO, LORA: Wearable inertial sensors for objective kinematic assessments / Nositelné inerciální senzory pro objektivní kinematické hodnocení: stručný přehled
anotace: V roce 2019 bylo dle studie WHO z roku 2021 přibližně 1,71 miliardy lidí postiženo vysilujícími muskuloskeletálními poruchami (MSD). Osobní a společenská zátěž MSD je dobře zdokumentovaná a značná a je třeba okamžitě přijmout opatření k řešení jejich základních rizikových faktorů. Pracovní expozice kinematickým rizikovým faktorům, jako jsou pracpvní polohy či vysoké rychlosti pohybu, jsou spojeny s rozvojem MSD. Přesné měření kinematiky pracovníků a snížení expozice škodlivým pohybům prostřednictvím intervence je jednou z několika možných cest k prevenci MSD. Akcelerometry (tzv. inklinometry) se v 80. a 90. letech 20. století staly preferovanou metodou pro objektivní kvantifikaci kinematiky některých pracovníků a odhad energetického výdeje v epidemiologickém výzkumu. Měření z akcelerometrů lze kombinovat s měřením úhlové rychlosti z gyroskopů a informacemi o lokálním magnetickém poli z magnetometru a získat tak přesnější hodnocení kinematiky než pouze z akcelerometrů. Toto doplňkové uspořádání snímačů v jednom zařízení je obecně známo jako inerciální měřicí jednotka (inertial measurement unit, IMU).
klíčová slova: kinematika - pohyby pracovní - měření - senzory - akcelerometrie

GALLI, ANAIS: Assessment of pesticide safety knowledge and practices in Vietnam / Hodnocení znalostí a postupů v oblasti bezpečnosti pesticidů ve Vietnamu: průřezová studie drobných zemědělců v deltě Mekongu
anotace: V posledních třech desetiletích došlo ve vietnamské deltě Mekongu k výraznému zvýšení zemědělské produktivity, kterého bylo částečně dosaženo zvýšeným používáním agrochemikálií. S cílem omezit negativní dopady na zdraví lidí a životní prostředí bylo zahájeno několik národních programů na zvýšení bezpečnosti používání pesticidů. Cílem této studie bylo posoudit zákonitosti a vztahy oficiálních vzdělávacích programů pro udržitelné zemědělství, znalosti o bezpečnosti pesticidů a postupy drobných zemědělců v deltě Mekongu. V období od března do května 2020 byl proveden průřezový průzkum se 400 drobnými zemědělci ze tří obcí v okrese Thoi Lai (provincie Can Tho).
klíčová slova: zemědělství - pesticidy - bezpečnost - ochrana zdraví - OOPP - prostředky ochranné - Vietnam

HENDERSON, JENNIFER: Field study of early implementation of UV sources and their relative effectiveness for public health and safety / Terénní studie včasného zavedení zdrojů UV záření a jejich relativní účinnosti pro veřejné zdraví a bezpečnost
anotace: Výskyt viru covid-19 a s ním související zátěž pro veřejné zdraví přiměly průmyslová odvětví k rychlému zavedení tradičních i nových kontrolních strategií s cílem zmírnit pravděpodobnost přenosu viru SARS-CoV-2, což vyvolalo prudký nárůst zájmu o zdroje ultrafialového germicidního záření (UVGI) jako dezinfekční systémy a jejich použití. S touto zvýšenou pozorností je potřeba vyhodnotit účinnost a bezpečnost těchto typů zařízení prvořadá. Terénní studie počáteční implementace zařízení UVGI byla provedena na Space Needle v Seattlu ve státě Washington.
klíčová slova: záření ultrafialové - koronavirus - dezinfekce - prostředky dezinfekční - zdraví veřejné - bezpečnost

HORN, GAVIN P.: Hierarchy of contamination control in the fire service / Hierarchie kontroly kontaminace v hasičském sboru: přehled možností kontroly expozice ke snížení rizika rakoviny
anotace: Mezinárodní komunita hasičů se aktivně podílí na široké škále činností zaměřených na vývoj, testování a zavádění účinných přístupů ke snížení expozice kontaminujícím látkám a souvisejícího rizika vzniku rakoviny. Tyto činnosti jsou však často vnímány nezávisle na sobě a bez většího celkového úsilí o zmírnění zdravotních rizik při práci. Tento přehled shrnuje současný výzkum v oblasti kontroly kontaminace v požárních službách v kontextu hierarchie kontrolních opatření Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH), což je rámec, který podporuje rozhodování o zavádění proveditelných a účinných kontrolních řešení v pracovním prostředí.
klíčová slova: hasiči - expozice profesionální - kontaminace - kontroly - prevence rizik - rakovina - OOPP - prostředky ochranné

JARAMILLO, LIZETH: Thermogravimetric analysis of respirable coal mine dust for simple source apportionment / Termogravimetrická analýza respirabilního důlního prachu pro jednoduché určení zdroje
anotace: Opětovný výskyt plicních onemocnění způsobených uhelným prachem v centrální apalačské oblasti Spojených států i jinde podnítil řadu snah o lepší pochopení expozice respirabilnímu uhelnému prachu (RCMD) a jeho zdrojů. Termogravimetrická analýza (TGA) vzorků RCMD umožňuje rozdělit hmotu prachu na tři hlavní složky: uhlí, nekarbonátové minerály a uhličitany. Očekává se, že tyto složky budou přibližně odpovídat třem základním zdrojům prachu v mnoha hlubinných dolech: těžené uhelné sloji, okolním horninovým vrstvám (tj. obvykle převažují nekarbonátové minerály), které se vrtají nebo těží spolu s uhlím, a produktům horninového prachu (tj. obvykle z vápence nebo dolostonu bohatého na karbonáty), které se v dole používají ke zmírnění nebezpečí výbuchu. Jako důkaz koncepce byla TGA použita na vzorky respirabilního prachu, které byly laboratorně získány ze skutečných zdrojových materiálů reprezentujících 15 dolů. S výjimkou dvou dolů byly výsledky složení obecně v souladu s očekáváním. TGA byla rovněž aplikována na vzorky RCMD odebrané ve standardních lokalitách 23 dolů (včetně 15 dolů reprezentovaných zdrojovými materiály prachu). Výsledky ukázaly výrazně odlišné složení s ohledem na místo odběru vzorků a geografickou oblast (tj. v centrální Apalačii a mimo ni). Pro další interpretaci výsledků RCMD byl sestaven jednoduchý model rozdělení zdrojů na základě složení prachu získaného z analýzy zdrojových materiálů.
klíčová slova: těžba - doly uhelné - horníci - expozice profesionální - prach uhelný - zdroje - analýzy

ISA, NAURAH MAT: Effect of UV-C germicidal irradiation (UVGI) on the structural integrity of N95 and KN95 respirators / Vliv germicidního záření UV-C (UVGI) na strukturální integritu respirátorů N95 a KN95
anotace: Tato studie se zaměřuje na obnovu skupiny filtračních obličejových respirátorů (FFR) pomocí ultrafialového germicidního záření (ultraviolet germicidal irradiation, UVGI). Cílem je prozkoumat možnost dezinfekce vybraných FFR KN95 ve srovnání s FFR N95 a posoudit jejich životaschopnost pro opětovné použití. Za tímto účelem bylo pět nepoužívaných modelů N95 a KN95 FFR získaných z nemocnice vystaveno UV-C záření pomocí upravené komory UVGI.
klíčová slova: respirátory - penetrace - dezinfekce - záření ultrafialové - použití

 

Le travail humain - č. 2 (2022)

DROUOT, MATHILDE: La réalité augmentée pour le guidage d'assemblage industriel / Rozšířená realita pro navádění průmyslových montáží: jak je účinná?
anotace: Rozšířená realita (augmented reality, AR) bude hrát stále větší roli v mnoha oblastech, zejména v průmyslu. Vzhledem k potenciálu AR se v mnoha studiích hodnotila její účinnost při tréninku montážních úkolů, a to podle různých objektivních nebo subjektivních kritérií. V první části představují autoři definici rozšířené reality a různá zařízení, která jsou v současnosti navrhována. Druhá část stručně popisuje různé aplikace rozšířené reality, zejména pro průmyslové montážní procesy. Ve třetí části je uvedena syntéza literatury o účinnosti prezentace montážních návodů v rozšířené realitě. Údaje ze studií publikovaných v posledních 20 letech ukazují, že prezentace pokynů v rozšířené realitě snižuje počet chyb při sestavování, ale není systematicky účinná při zkracování doby dokončení nebo mentální zátěže uživatele. Neexistuje tedy shoda ohledně účinnosti AR pro školení. Autoři se domnívají, že tento nedostatek přesvědčivých údajů je částečně způsoben nedostatkem jednotné a srovnatelné metodiky mezi studiemi a také testovacími situacemi, které nejsou reprezentativní pro průmyslový kontext. Byly identifikovány čtyři faktory, které se mezi studiemi liší: studovaná populace, typ prováděných montážních úloh, použitý systém AR a to, zda se hodnotí vedení nebo učení. Závěrem autoři zdůrazňují, že integrace rozšířené reality pro školení v průmyslovém kontextu musí být prováděna s opatrností a nemůže nahradit lidský zásah.
klíčová slova: realita rozšířená - montáže - školení - trénink - faktor lidský - efektivita

 

Práce a mzda - č. 9 (2022)

PFEILEROVÁ, JAROSLAVA: Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
anotace: Zaměstnavatel, který vysílá své zaměstnance k výkonu práce do zahraničí, musí počítat s celou řadou povinností, které mu ukládají tuzemské i zahraniční právní předpisy a mezinárodní smlouvy. V příspěvku se autorka zaměřuje na problematiku poskytování služeb v rámci EU prostřednictvím vyslaných zaměstnanců, a to ve vazbě na poskytování cestovních náhrad a také na odvody daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
klíčová slova: vysílání pracovníků - povinnosti - zaměstnavatelé - Evropská unie - předpisy právní - náhrady - daně

UHRINOVÁ, ADÉLA: Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
anotace: Platná právní úprava obsahuje některé instituty směřující k usnadnění zapojení zaměstnanců – rodičů do pracovního procesu. Jedná se mj. o povinnost zaměstnavatele poskytnout těmto zaměstnancům kratší pracovní dobu, nebrání-li tomu vážná provozní překážka, povinnost zaměstnavatele přihlédnout k potřebám rodiče při jeho zařazování do směn nebo relativně nový institut sdíleného pracovního místa. To však nemusí být dostatečné. I proto celá řada zaměstnavatelů hledá další možnosti, jak zaměstnancům v tomto ohledu pomoci, a vytváří nové nástroje umožňující jim skloubit péči o děti s výkonem práce. Příkladem takových snah jsou stále nové zaměstnanecké benefity, ať už v podobě zapojení zaměstnance do dění ve společnosti při dlouhodobějším výpadku z pracovního prostředí (typicky z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené), nebo podpory při výchově dětí formou firemních školek či příspěvků na výchovu dětí. Následující článek se zabývá vybranými benefity, které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům s dětmi.
klíčová slova: benefity zaměstnanecké - rodina - péče o dítě

 

Professional Safety - č. 9 (2022)

PATER, ROBERT: Significant and sustaining soft-tissues safety / Významná a udržitelná bezpečnost měkkých tkání: vedení lidí a změna kultury
anotace: Článek se věnuje poraněním měkkých tkání, které jsou jednou z hlavních příčin invalidizujících zranění v mnoha firmách a mohou snížit celkovou výkonnost. Uvádí 8 účinných zásad, které vedou k větší bezpečnosti a ochraně měkkých tkání, a podporují celkovou kulturu bezpečnosti práce a výkonnost pracovníků.
klíčová slova: tkáně - úrazy pracovní - prevence úrazů - strategie - principy

LIVERMORE, TRAVIS D.: The legal document and evidence in safety-related proceedings / Právní dokument a důkazy v řízeních týkajících se bezpečnosti
anotace: Dokumenty společnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou mít velký dopad i mimo organizační kontext, zejména při soudních řízeních po havárii. Přípustnost bezpečnostního dokumentu v soudním řízení závisí na mnoha faktorech, jako je relevance, zda dokument obsahuje prohlášení jiných osob než autora a jak moc může dokument poškodit účastníka řízení. Profesionálové v oblasti bezpečnosti mají možnost a měli by strategicky uvažovat o tom, jak mohou dokumenty, které vytvářejí, ovlivnit jejich společnost v případných budoucích soudních řízeních.
klíčová slova: BOZP - dokumentace bezpečnostní - dokumenty - řízení soudní

 

Références en Santé au Travail - č. 170 (2022)

SAVESCU, A. - TIHAY, D.: Robotique collaborative / Kolaborativní robotika: otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Prevence muskuloskeletálních poruch (MSD) je významným tématem v oblasti pracovního lékařství. Některé společnosti se obracejí ke kolaborativní robotice, aby snížily biomechanické rizikové faktory. Tento článek představuje problematiku, definice a normativní kontext kolaborativní robotiky a zkoumá její dopad na prevenci. Ukazuje složitost nových forem práce a nutnost jejich zohlednění pro lepší nasazení v reálných situacích. Průmysloví pracovníci jsou tak vedeni k zamyšlení nad potřebou nastavit pracovní situaci zahrnující kolaborativní robotiku, ale také nad limity těchto technologií.
klíčová slova: robotika kolaborativní - roboty kolaborativní - robotizace - technologie nové - onemocnění muskuloskeletální - rizika psychosociální - organizace práce - ergonomie - BOZP

HACHE, P.: Prévention des pratiques addictives / Prevence návykových látek: opatření pracovnělékařských služeb v roce 2021
anotace: V roce 2021 provedl INRS průzkum mezi 1245 členy multidisciplinárních týmů pracovního lékařství, aby zjistil, co dělají pro prevenci návykových praktik na pracovišti. Z výsledků vyplývá, že alkohol je pátým nejčastějším problémem, se kterým se pracovnělékařské služby setkávají. Více než 65 % respondentů provedlo opatření k prevenci návykových látek na pracovišti a 58 % respondentů uvedlo, že existuje protokol pro dotazování pracovníků ohledně jejich konzumace (alkoholu, léků, psychotropních látek, tabáku, konopí) a v případě potřeby pro poskytnutí poradenství. Tento průzkum rovněž umožňuje porovnat preventivní opatření s předchozím průzkumem provedeným v roce 2009.
klíčová slova: látky návykové - pracoviště - opatření preventivní - služby pracovnělékařské - průzkumy - Francie

PLANCHARD, J. H. - LECESNE, L.: Effets du télétravail sur la santé lors du premier confinement en 2020 et plus long terme / Zdravotní dopady práce na dálku při prvním omezení v roce 2020 a v dlouhodobém horizontu
anotace: První výluka (březen-květen 2020) spojená se krizí covid-19 byla pro mnoho zaměstnanců Univerzitní nemocnice v Nice způsobem, jak pracovat na dálku. Za účelem zjištění dopadu práce na fyzické a duševní zdraví provedlo oddělení hygieny práce a pracovního lékařství kvantitativní průřezovou studii pomocí dotazníku se zaměstnanci, kteří vykonávali práci na dálku během první výluky a po jejím skončení. Získané výsledky ukázaly, že tento typ práce má příznivý vliv na duševní zdraví a kvalitu života při práci, pokud je vykonáván dobrovolně, mírným způsobem a za optimálních podmínek (vyhrazená místnost, ergonomie pracovního místa).
klíčová slova: práce dálková - práce z domova - zdraví duševní - kvalita života - koronavirus - pandemie - průzkumy - Francie

PIERRETTE, M. - CUNY-GUERRIER, A.: Impacts de la pandémie de Covid-19 sur les conditions de travail et la santé du personnel soignant des EHPAD privés en France / Dopady pandemie covid-19 na pracovní podmínky a zdraví ošetřovatelského personálu v soukromých pečovatelských domech ve Francii
anotace: Článek seznamuje s výsledky průzkumu, jehož cílem bylo zjistit to, jaké důsledky měla pandemie covid-19 na práci a zdraví ošetřovatelského personálu v soukromých domovech pro seniory (EHPAD) ve Francii. Jedná se o již tak křehké odvětví, které se musí vypořádat se značným a neustále rostoucím počtem nároků. Dotazník byl distribuován v období od října do prosince 2020 pečovatelským asistentům, zdravotním sestrám a koordinátorům ve francouzských soukromých pečovatelských domech. Výsledky umožňují identifikovat určité faktory, které jsou v závislosti na profesi zvláště prediktivní pro zdraví, a poskytnout podněty k zamyšlení odborníkům v tomto odvětví ohledně úprav, které je třeba navrhnout v souvislosti s pandemickou situací a z ní vyplývajícími přechodnými a/nebo trvalými pracovními podmínkami.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - dopady - zdravotnictví - péče zdravotní - pečovatelé - ošetřovatelé - sestry zdravotní - zařízení zdravotnická - průzkumy - Francie

LAPOIRE-CHASSET, M.: Expositions professionnelles et santé des travailleurs intérimaires / Pracovní expozice a zdraví dočasných agenturních zaměstnanců
anotace: Podle údajů z průzkumu pracovních podmínek DARES 2016 mají dočasní a stálí pracovníci podobné fyzické pracovní podmínky, ale jejich pracovní situace se velmi liší. Dočasní pracovníci, u kterých dochází k častému přerušování činnosti, jsou vystaveni specifickým psychosociálním rizikovým faktorům, a přestože uvádějí lepší zdravotní stav, je u nich pozorován možný efekt selekce zdravých pracovníků. Podle údajů z databáze vážných a smrtelných pracovních úrazů EPICEA se zdá, že dočasní zaměstnanci jsou úrazům vystaveni nadměrně vzhledem k tomu, že do podniku nastoupili teprve nedávno a nejsou dostatečně proškoleni a informováni.
klíčová slova: zaměstnávání agenturní - pracovníci dočasní - práce dočasná - úrazy pracovní - rizika pracovní

 

Références en Santé au Travail - č. 171 (2022)

AMARI, M. - PERRIN, N.: Effets des positions de conduite sur l'exposition aux vibrations transmises ? l'ensemble du corps / Vliv polohy řidiče na expozici vibracím celého těla
anotace: Řidiči jsou vystaveni vibracím a nepříznivým polohám, které mohou vést k poruchám dolní části zad. Měření dynamické odezvy (zdánlivá hmotnost a propustnost sedadla) těla vystaveného vibracím v přímém směru, v příčném směru a ve svislém směru byla provedena pro polohy odpovídající obvyklým polohám při řízení. Odchylky hlavy a hrudníku v sagitální rovině mají důležité účinky: při vibracích v předozadním a svislém směru se zvyšuje rezonanční frekvence těla a ve svislém směru se zvyšuje i přenos vibrací na hlavu. Odchylky hlavy a hrudníku ve frontální nebo horizontální rovině mají malý nebo zanedbatelný vliv.
klíčová slova: řidiči - polohy pracovní - vibrace - expozice profesionální

BIJAOUI, A.: Risques toxicologiques / Toxikologická rizika: přístup k relevantním informacím
anotace: Vzhledem k velkému množství informací o toxikologických rizicích se jeví jako nezbytná strategie vyhledávání dokumentů. Cílem tohoto článku je vybrat nejvhodnější stránky a další média a definovat metodiku vyhledávání. Přednost mají stránky oficiálních orgánů nebo známých zdrojů (státní agentury, ústavy, knihovny atd.), jejichž dokumenty jsou datované a pravidelně aktualizované. Neověřené informace totiž budou vyžadovat ověření z jiných zdrojů, a tedy nový výzkum. Informace nalezené na internetu lze doplnit nahlédnutím do knih. Zvláštní pozornost je věnována endokrinním disruptorům.
klíčová slova: rizika toxikologická - rizika chemická - informace - zdroje informací - vyhledávání

MARTIN REMY, A.: Altrex Biométrologie / Altrex Biometrology: nástroj pro kolektivní interpretaci měření biologického monitorování expozice chemickým látkám při práci
anotace: Altrex Biometrology (https://altrex-biometro.inrs.fr) je nástroj pro statistické zpracování biologického monitorování expozic při práci (SBEP), který je navržen tak, aby pomáhal pracovnímu lékaři vizualizovat, interpretovat a hlásit výsledky zaměstnavateli a pracovní skupině. Metodika implementovaná v tomto nástroji je přímo inspirována metodikou určenou pro analýzu atmosférických měření (Altrex Chimie) a byla přizpůsobena specifikům biologických monitorovacích měření. Po stanovení strategie SBEP může pracovní lékař do aplikace zadat naměřené hodnoty ukazatele biologické expozice (BEI), aby měl k dispozici statistické ukazatele, které mu umožní souhrnně a anonymně informovat o výsledcích a navrhnout vhodná preventivní opatření.
klíčová slova: látky chemické - rizika biologická - expozice profesionální - monitorování biologické - měření - nástroje - hodnocení rizik

PELLISSIER, G.: Contaminations professionnelles par le VIH, le VHC et le VHB chez le personnel de santé / Profesionální infekce HIV, HCV a HBV u zdravotnických pracovníků: výsledky národního sledování do 31. prosince 2021
anotace: Údaje ze sledování profesionálních virových sérokonverzí u zdravotnických pracovníků na HIV (virus lidské imunodeficience), HCV (virus hepatitidy C) a HBV (virus hepatitidy B) byly pravidelně revidovány a zveřejňovány. V předchozím zveřejněném přehledu bylo k 31. prosinci 2018 zaznamenáno celkem 14 zdokumentovaných profesionálních sérokonverzí HIV a 73 sérokonverzí HCV v důsledku nehod spojených s expozicí krvi. Vzhledem k nízkému počtu hlášených sérokonverzí za posledních 10 let a získaným poznatkům o tom, jak jim předcházet, bylo toto sledování po dohodě s francouzskou organizací Santé publique 31. prosince 2021 ukončeno. Tento článek představuje konečné výsledky.
klíčová slova: nemoci infekční - HIV - hepatitida - krev - kontaminace - expozice profesionální - sestry zdravotní - zdravotníci - Francie

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 6 (2022)

CONWAY, PAUL MAURICE: Workplace bullying and risk of suicide and suicide attempts / Šikana na pracovišti a riziko sebevraždy a sebevražedných pokusů: prospektivní kohortová studie založená na registru 98 330 účastníků v Dánsku
anotace: Cílem této studie bylo analyzovat, zda osoby, které uvedly, že byly vystaveny šikaně na pracovišti, mají vyšší riziko sebevražedného chování, než osoby, které takovou zkušenost neuváděly. Autoři propojili údaje z devíti dánských dotazníkových šetření (2004-2014) s národními registry až do 31. prosince 2016. Vystavení šikaně na pracovišti bylo měřeno jedinou položkou. Pokusy o sebevraždu byly identifikovány v nemocničních registrech a úmrtí na sebevraždu v registru příčin úmrtí. Vzorek tvořilo 98 330 účastníků, 63,6 % tvořily ženy a průměrný věk byl 44,5 roku. Z těchto účastníků 10 259 (10,4 %) uvedlo šikanu na pracovišti. Během průměrné doby sledování 7,3 roku autoři zaznamenali 184 případů sebevražedného chování, z toho 145 pokusů o sebevraždu, 35 úmrtí v důsledku sebevraždy a 4 případy, které zemřely v důsledku sebevraždy poté, co pokus o sebevraždu přežily. Plně upravený HR pro souvislost mezi šikanou na pracovišti a sebevražedným chováním byl 1,65 (95% CI 1,06-2,58). Poměr rizik pro pokusy o sebevraždu a úmrtí v důsledku sebevraždy činilo 1,65 (1,09-2,50), resp. 2,08 (0,82-5,27). Analýzy stratifikované podle pohlaví ukázaly statisticky významnou souvislost mezi šikanou na pracovišti a sebevražedným chováním u mužů, nikoli však u žen. Výsledky naznačují, že vystavení šikaně na pracovišti je spojeno se zvýšeným rizikem sebevražedného chování u mužů.
klíčová slova: šikana - násilí na pracovišti - bullying - mobbing - sebevraždy - chování - deprese - obtěžování sexuální - zdraví duševní - Dánsko

ABERGA, MARIA: Psychosocial job stressors and risk of suicidal behavior / Psychosociální pracovní stresory a riziko sebevražedného chování: observační studie mezi švédskými muži
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi psychosociálními pracovními stresory a sebevražedným chováním (s fatálními i nefatálními následky) mezi švédskými muži. Data byla zkoumána na vzorku 1 483 310 mužů odvedenců bez předchozího sebepoškození, kteří narukovali v letech 1968-2002. Vyšetření branců zahrnovalo měření IQ, odolnosti vůči stresu a psychiatrických diagnóz. Expozice pracovní náročnosti a kontrole (job demand-control, JDC) byla hodnocena pomocí švédské matice pracovní expozice spojené s konkrétními povoláními. V plně upravených modelech vykazovala pasivní zaměstnání (nízké nároky - nízká kontrola) nejvyšší riziko sebevražedného chování ve srovnání s těmi s nízkou zátěží (nízké nároky - vysoká kontrola), následovaná vysokou zátěží (vysoké nároky - nízká kontrola). Nižší riziko sebevražedného chování bylo zjištěno v kategorii aktivních, kde je vysoká úroveň nároků i kontroly. Samostatné analýzy pro sebevraždu jako výsledek odhalily nižší riziko sebevraždy u osob s aktivním zaměstnáním (vysoké nároky - vysoká kontrola). Kategorie pasivních osob vykazovala vyšší riziko sebevraždy, ale tato souvislost nezůstala zachována po úpravě na odolnost vůči stresu a IQ. Tyto výsledky ukazují, že psychosociální stresory v zaměstnání u mužů souvisejí s rizikem sebevražedného chování. Zlepšení kontroly práce má potenciál snížit sebevražedné chování u této skupiny.
klíčová slova: rizika pracovní - rizika psychosociální - stresory - nároky - požadavky - kontroly - sebevraždy - muži - hodnocení rizik - Švédsko

REUTER, MARVIN: Occupation and SARS-CoV-2 infection risk among 108 960 workers during the first pandemic wave in Germany / Povolání a riziko nákazy SARS-CoV-2 u 108 960 pracovníků během první vlny pandemie v Německu
anotace: Cílem této studie bylo zjistit profesní riziko infekce SARS-CoV-2 u celostátního vzorku německých pracovníků během první vlny pandemie COVID-19 (1. února - 31. srpna 2020). Autoři použili údaje 108 960 pracovníků, kteří se zúčastnili následného průzkumu COVID Německé národní kohorty (German National Cohort, NAKO). Profesní charakteristiky byly odvozeny z německé klasifikace zaměstnání 2010 (Klassifikation der Berufe 2010). PCR potvrzené infekce SARS-CoV-2 byly vyhodnoceny na základě vlastních hlášení. Míra výskytu a poměr míry výskytu (IRR) byly odhadnuty pomocí robustní Poissonovy regrese, upravené podle doby strávené v riziku, věku, pohlaví, migračního původu, studijního centra, pracovní doby a pracovního poměru. Míra výskytu byla 3,7 infekcí na 1000 pracovníků, lišila se podle odvětví zaměstnání, přičemž nejvyšší míra byla pozorována v osobních a obchodních službách a nejnižší míra v zaměstnáních spojených s výrobou zboží. Infekce se častěji vyskytovaly u pracovníků v základních profesích ve srovnání s pracovníky v jiných než základních profesích a u vysoce kvalifikovaných profesí ve srovnání s kvalifikovanými profesemi. Výsledky zdůrazňují vyšší riziko infekce v základních povoláních a službách souvisejících s osobním životem, zejména ve zdravotnictví. Kromě toho byly nalezeny důkazy, že na počátku pandemie byly infekce častější na pozicích s vyšším profesním statusem.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - rizika pracovní - nemoci infekční - pracoviště - povolání - Německo

KALTIAINEN, JANNE - HAKANEN, JARI: Changes in occupational well-being during COVID-19 / Změny v profesní pohodě během pandemie covid-19: vliv věku, pohlaví, vzdělání, osamělého bydlení a práce na dálku na vzorku finské populace ve čtyřech vlnách
anotace: Tato studie zkoumala, jak se profesní pohoda vyvíjela v různých fázích, před vypuknutím epidemie covid-19 a během ní u finské populace. Zatímco studie naznačují, že některé demografické skupiny (např. mladí lidé, ženy) byly během pandemie více ohroženy, méně se ví, zda se vliv těchto demografických faktorů může lišit (i) v různých fázích probíhající virové epidemie a (ii) na různé dimenze profesní pohody. Vzhledem k tomu, že se jedná o prediktory změn v oblasti vyhoření, pracovní nudy a pracovního nasazení, zkoumali autoři věk, pohlaví, vzdělání, samostatné bydlení a práci na dálku. Jedná se o první studii, která poskytuje takto podrobné poznatky týkající se změn různých dimenzí pracovní pohody před vypuknutím epidemie covid-19 a v jejím průběhu.
klíčová slova: syndrom vyhoření - nuda - pohoda pracovní - nasazení pracovní - Finsko

ASAOKA, HIROKI: Effects of workplace measures against COVID-19 on psychological distress of full-time employees / Vliv opatření na pracovišti proti covid-19 na psychickou zátěž zaměstnanců na plný úvazek: dvanáctiměsíční prospektivní studie v pandemii covid-19
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat perspektivní účinky podnikových a organizačních opatření na pracovišti proti covid-19 na snížení psychického stresu zaměstnanců během 12měsíčního sledování pandemie covid-19. Data byla získána z online longitudinálního průzkumu zaměstnanců na plný úvazek v Japonsku, přičemž 1. průzkum proběhl v březnu 2020 a 2. až 6. průzkum v květnu, srpnu, listopadu 2020, únoru a březnu 2021. Při vstupním šetření odpovědělo celkem 941 zaměstnanců; většina z nich (86,9-90,9 %) se zúčastnila následných šetření. Lineární regresní analýza ukázala, že opatření na pracovišti usnadňující zaměstnancům preventivní opatření (tj. hygienické chování) statisticky významně a negativně korelovala s psychickým distresem při 5. průzkumu. V analýze smíšeného modelu byla pozorována statisticky významná a negativní interakce mezi skóre a dobou sledování. U žádného z dalších subkategoriálních měřítek pracoviště nebyla taková korelace ani interakce zjištěna. Studie poskytuje prospektivní důkaz ochranného účinku opatření na pracovišti usnadňujících hygienické chování zaměstnanců na snížení psychické zátěže zaměstnanců na plný úvazek v pandemii covid-19. Tato souvislost se zdá být silnější při pozdějším sledování.
klíčová slova: deprese - stres - zdraví duševní - koronavirus - opatření bezpečnostní - nemoci infekční - pracoviště

GUSTAVSSON, PER: Time trends in occupational exposure to chemicals in Sweden / Časové trendy expozice chemickým látkám při práci ve Švédsku: podíl exponovaných osob, rozdělení mezi demografické vrstvy a vrstvy trhu práce a úrovně expozice
anotace: Tato studie zkoumala časové trendy v profesionální expozici různým chemickým látkám při práci ve Švédsku a jejich rozdělení v jednotlivých demografických sektorech a sektorech trhu práce. Expozice šesti chemickým látkám byla zkoumána v letech 1980 až 2013 na základě aplikace matice pracovní expozice na národní registry obyvatelstva. Jako zástupci různých skupin chemických látek byly vybrány dýchatelný krystalický oxid křemičitý (RCS), výfukové plyny z dieselových motorů, svářečské výpary, dřevný prach, chlorovaná uhlovodíková rozpouštědla a olovo. V průběhu času mělo několik expozic tendenci přesouvat se do malých podniků, stavebního sektoru a k migrujícím pracovníkům, což jsou všechno faktory svědčící o méně kontrolovaných pracovních podmínkách. Pracovní expozice chlorovaným organickým rozpouštědlům a olovu se snížila, zatímco úrovně expozice RCS a svářečským dýmům se od roku 1990 změnily jen málo. Vzhledem k závažným a dobře prokázaným negativním účinkům na zdraví je třeba zvýšit úsilí o snížení expozice RCS a svářečským dýmům.
klíčová slova: expozice profesionální - stavebnictví - rozpouštědla - plyny výfukové - dýmy - svařování - prach dřevný - oxid křemičitý - pracovníci migrující - podniky malé - Švédsko

LAAKSONEN, MIKKO - ILMAKUNNAS, ILARI - TUOMINEN, SAMULI: The impact of vocational rehabilitation on employment outcomes / Vliv pracovní rehabilitace na výsledky v oblasti zaměstnanosti: přístup založený na regresní diskontinuitě
anotace: Od roku 2015 finští žadatelé o invalidní důchod, kteří jsou odmítnuti nebo dostávají krátkodobý dočasný důchod, dostávají za určitých podmínek také předběžné rozhodnutí o pracovní rehabilitaci (vocational rehabilitation, VR). Klíčovou podmínkou pro nárok na VR je určitá výše výdělku během předchozích pěti let (34 910,29 EUR v roce 2017). Tuto diskontinuitu využívají autoři ke zkoumání dopadu zařazení do VR na výsledky na trhu práce.
klíčová slova: rehabilitace pracovní - důchod invalidní - příjmy - zaměstnanost - nezaměstnanost - Finsko

 

Sicher ist Sicher - č. 9 (2022)

GRUNERT, WIEBKE - WALTER, ASTRID - SCHWARZ, SILKE: Forschung zur zivilen Sicherheit / Výzkum civilní bezpečnosti: lépe rozpoznávat "podomácku vyrobené výbušniny" a předcházet útokům
anotace: Teroristické útoky nadále představují trvalou hrozbu pro společnosti na celém světě. Teroristé často používají podomácku vyrobené výbušniny vyrobené z běžných chemikálií v improvizovaných laboratořích. Návod na výrobu takových výbušnin lze získat na internetu a obvykle jejich výroba nevyžaduje žádné nebo pouze základní znalosti chemie. Aby se zmařily plánované teroristické útoky během výrobní fáze, jsou vyvinuty metody, které rozpoznají včasné náznaky takových aktivit. Autoři se v článku podrobněji věnují projektu ODYSSEUS, který je financovaný evropskými orgány a organizacemi, které mají na starosti bezpečnost (BOS). Cílem projektu je zvýšení znalostí průběžně revidovaného seznamu výbušnin a prekurzorů výbušnin, včetně prekurzorů, které dosud nebyly studovány, a také vyvinout efektivní a účinné prognostické, detekční a forenzní nástroje a řešení ke zlepšení schopností rozpoznávat teroristické incidenty týkající se podomácku vyrobených výbušnin. Na projektu spolupracují i partneři z průmyslu a výzkumu. Prostřednictvím různých perspektiv výzkumu terorismu, které jsou zohledněny v rámci projektu ODYSSEUS, je sledován cíl rozvoje komplexního pokroku v prevenci terorismu. Všechny technologie a vývoj, které jsou vyvíjeny v průběhu projektu ODYSSEUS, jsou přístupné prostřednictvím specifické projektové platformy pro BOS.
klíčová slova: výbušniny - výroba - terorismus - detekce - projekty evropské

BAUER, FRANZ JOSEF - BARTH, ULI: Sozioökonomische Analyse aus der Chemikalienzulassung als Entscheidungsgrundlage einer Genehmigung von Betriebsbereichen / Socioekonomická analýza vyplývající z povolení chemických látek jako základ pro rozhodnutí o schválení provozoven: část 1 ze 2
anotace: Těžištěm příspěvku je věcně orientovaná diskuze o tématu zachování odstupu od objektů ochrany v povolovacích řízeních týkajících se imisních práv k havarijním stavbám nebo změnám v provozních oblastech. Ukazuje se, že socioekonomickou analýzu (SEA) lze na základě povolení chemických látek na tuto problematiku adaptovat a že existuje pochopitelný, věcný a právně spolehlivý důvod pro toto rozhodnutí. Část 1 je úvodem do této problematiky. V rámci schvalovacího procesu by SEA měla zahrnovat následující prvky, které musí být vyhodnoceny: ekonomické důsledky pro žadatele, důsledky pro spotřebitele, společenské důsledky, další technologie jako dostupnost, vhodnost a technická proveditelnost a související sociální a/nebo ekonomické důsledky, důsledky pro obchod a hospodářskou soutěž, opatření k minimalizaci rizik, přínosy pro lidské zdraví a životní prostředí.
klíčová slova: látky chemické - provozovny - objekty - imise - analýzy socioekonomické

SCHLICHT, LARISSA - MELZER, MARLEN - RÖSLER, ULRIKE: Digitale Transformation personenbezogener Tätigkeiten / Digitální transformace činností prováděných v přímé interakci s lidmi
anotace: Činnosti prováděné v přímé interakci s lidmi by v dohledné době neměly být nahraditelné digitálními technologiemi. Ale i do těchto oblastí činnosti vstupují digitální technologie. Autorky se v článku zaměřují na činnost pracovníků, jejichž úkolem je chránit veřejnou bezpečnost a/nebo dodržování předpisů, specifikací, norem, pravidel nebo dohod. Zkoumají otázku, jaký vliv lze očekávat na práci policistů, průvodčích nebo také probačních pracovníků podle současného stavu poznání prostřednictvím již používaných a vyvíjených digitálních aplikací. Závěrem uvádějí, že doposud vypracované rešerše na toto téma ukazují, že používání digitálních technologií může být spojeno jak s riziky, tak s příležitostmi. Aby digitální technologie usnadňovaly každodenní práci, měly by být již při vývoji technologií zohledněny možné dopady na požadavky související s prací. V současné době jsou účinky na bezpečnost a zdraví zřídka zkoumány tematicky. V oblasti osobních činností musí být zohledněny především možné dopady na kvalitu interakce se subjektem - na jedné straně proto, že používání technologií může mít dopad na občany atd., na druhé straně z důvodu, že jejich chování má zpětný dopad na zaměstnance provádějící činnosti v přímé interakci s nimi.
klíčová slova: digitalizace - transformace - technologie digitální - interakce - rozhraní člověk-stroj - rizika - příležitosti

SCHLÜTER, TIMO: Digital Workplace Assessment und Cyber Security / Hodnocení digitálního pracoviště a kybernetická bezpečnost: myslete na bezpečnost holisticky
anotace: Bez ohledu na umístění, digitální pracoviště nabízejí maximální flexibilitu. Kromě příležitostí přináší nový způsob práce i výzvy. Cloudové systémy přitom nabízejí lepší možnosti, jak čelit kybernetickým útokům. Ale bez odpovídající ochrany zvětšují plochu útoku pro kybernetické zločince. Proto je nezbytný holistický pohled. Důležitou roli zde hraje hodnocení digitálního pracoviště a kybernetická bezpečnost. Autor podrobněji rozebírá tuto problematiku a uvádí, že nelze všechny bezpečnostní aspekty a jejich požadované perimetry implementovat přes noc. Stejně jako na přechod z klasických kancelářských pracovišť na digitální pracoviště je třeba i na související bezpečnost IT pohlížet jako na neustálý proces. Vzhledem k tomu, že digitální pracoviště jsou cloudová platformová řešení, existuje mezi jednotlivými nástroji mnoho vztahů. Správa a bezpečnost již nejsou izolované, ale musí se o nich uvažovat holisticky s ohledem na celou platformu. Společnosti by udělaly dobře, kdyby vytvořily optimální základ pomocí hodnocení digitálních pracovišť. Na druhé straně musí být řešení digitálních pracovišť nastaveno tak, aby poskytovalo potřebné funkce zabezpečení a souladu a zaručovalo nepřetržitou ochranu pomocí SIEM a MDR.
klíčová slova: kyberbezpečnost - technologie digitální - pracoviště digitální - platformy - bezpečnost - hrozby bezpečnostní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail