Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/8

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 8 (2022) | BauPortal - č. 3 (2022) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2022) | Die BG - č. 5 (2022) | Die BG - č. 6 (2022) | Die BG - č. 7-8 (2022) | Chemagazín - č. 4 (2022)International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2022) | Process Safety Progress - č. 3 (2022) | Professional Safety - č. 8 (2022) | Sicher ist Sicher - č. 5 (2022) | Sicher ist Sicher - č. 6 (2022) | Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2022) | Sondy revue - č. 8-9 (2022) | Sondy revue - č. 9 (2022) | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2022)

 

112 - č. 8 (2022)

RYBÁŘ, PAVEL: Kredibilita sprinklerové ochrany skladů
anotace: V předcházejících částech byl popsán způsob tvorby návrhových požadavků pro sprinklerovou ochranu skladů v USA. V této souvislosti je třeba připomenout výzkumné a vývojové projekty a požární zkoušky ve skutečném měřítku prováděné v amerických zkušebních laboratořích vybavených nejmodernější zkušební technologií. Výstupem z těchto zkoušek jsou objektivní návrhové požadavky, které lze dohledat v dokumentech vydávaných NFPA (national Fire Protection Association) a FM (Factory Mutual Research Center). K výchozím v oboru sprinklerové ochrany patří normy NFPA 13, NFPA 13D, NFPA 13R a dokumenty FM 2-1, FM 2-0 a FM 8-9.
klíčová slova: sklady - ochrana požární - sprinklery - požadavky bezpečnostní - normy - USA

NAVRÁTILOVÁ, LADISLAVA: Mezinárodní výcvik specialistů na chemickou bezpečnost
anotace: Ve dnech 1. – 9. června 2022 se v Institutu ochrany obyvatelstva uskutečnil výcvik pro instruktory v oblasti chemické bezpečnosti nazvaný „International Assistance and Protection Course for Instructors“. Akce se konala pod hlavičkou Organizace pro zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW), garanci výcviku zajišťovalo GŘ HZS ČR a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Mezinárodní výcvik OPCW je tradiční odbornou akcí, pořádanou v Institutu již od roku 1999. Výcviku se zúčastnilo 15 specialistů z 10 států světa (Alžírsko, Argentina, Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Česká republika, Guatemala, Keňa, Tanzanie a Uganda). Účastníci z Afriky jsou zároveň součástí projektu „Posílení reakce na mimořádnou chemickou událost“, kde Institut zajišťuje odborný výcvik pro Východoafrické společenství přímo v Ugandě.
klíčová slova: bezpečnost chemická - výcvik - školení

 

BauPortal - č. 3 (2022)

RECHENBACH, BÄRBEL: Rummelsburger Bucht wird schadstofffrei / Zátoka Rummelsburg bude bez znečištění: příprava sanačních prací v kontaminované západní oblasti zálivu Rummelsburger
anotace: Rummelsburgský záliv je považován za jedno z největších a nejkrásnějších rekreačních míst uprostřed Berlína. Vyrostly zde moderní budovy, ale v západní části vodu znečišťují škodliviny z bývalých chemických závodů ze sousedního poloostrova Stralau, ze sklářství, pivovarnictví a lodní dopravy. Berlínský senát od roku 1999 utratil za renovaci mnoho milionů eur. Ze studie Svobodné univerzity (Freie Universität) v Berlíně v roce 2017 vyplynulo, že přes všechna opatření je potřeba dále jednat. Měření totiž ukázala, že horní metry vrstvy sedimentu v zálivu jsou silně kontaminovány kadmiem, chromem, olovem, rtutí, PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky) a minerálními uhlovodíky. Bylo proto rozhodnuto provést v následujících letech rozsáhlejší rekonstrukci. Dokončení je plánováno na rok 2027/28. Autorka podrobně popisuje jednotlivé kroky probíhajících prací včetně naplánovaných postupů, které jsou navrženy v souladu s pravidly DGUV 101-004 Kontaminované oblasti a TRGS 524 Ochranná opatření pro činnosti v kontaminovaných oblastech.
klíčová slova: sanace - škodliviny - kontaminace - města - Německo

SCHULER, MARC: Elektrounfälle im Installationsgewerbe vermeiden / Vyhněte se při montáži úrazům elektrickým proudem
anotace: Autor uvádí, že opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závisejí také na kvalifikaci zaměstnanců. Popisuje rozdíl mezi kvalifikovanými elektrikáři a kvalifikovanými elektrikáři pro specifikované činnosti. Dále se zabývá úrazy elektrickým proudem mezi pojištěnci BG BAU (nehody způsobené částmi pod napětím, nehody při odstraňování závad na elektrických systémech apod.). Závěrem konstatuje, že vyšetřování nehod ukazuje, že nebezpečí 230 V nebo 400 V je často podceňováno, a proto se k vadným systémům nebo nechráněným přípojným vedením nepřistupuje s nezbytnou opatrností v naději, že ochranná zařízení vyšší úrovně, pokud jsou k dispozici, budou fungovat. Registrovaný nárůst úrazů elektrickým proudem musí být důvodem k tomu, aby zaměstnavatelé věnovali zásadám bezpečné práce s elektrickými zařízeními v budoucnu větší pozornost.
klíčová slova: úrazy elektrickým proudem - úrazy pracovní - proud elektrický - BOZP - bezpečnost práce

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2022)

SKŘEHOT, PETR A.: Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
anotace: Dne 22. června 2022 se konal online seminář s názvem „Plnění legislativních požadavků ČR z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti se zaměstnáváním cizinců“. Akci pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jedním z příspěvků, které zde zazněl, se týkal požadavků na provádění školení zaměstnanců z řad Ukrajinských uprchlíků, kteří aktuálně vstupují na český pracovní trh.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - cizinci - zaměstnávání cizinců - školení bezpečnosti práce

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
anotace: V článku je podrobně probráno jedno jediné ustanovení z celé části zákoníku práce týkající se náhrady majetkové a nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to ustanovení § 271u zákoníku práce. V prvním odstavci tohoto ustanovení se stanoví, že změní-li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - náhrady škody - odškodnění - zákoník práce

STÁDNÍK, JAROSLAV - DEKAN, JERONÝM: Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Uvedená problematika je druhou částí článku, který byl zveřejněn v dubnovém čísle tohoto periodika. Zabývá se povinností zaměstnavatele vyhledávat a odstraňovat rizika na pracovišti a s tím související povinnosti vést o této činnosti dokumentaci, a to ve světle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 488/2020–44, ze dne 1. 7. 2021, a rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Ad 1/2019-73, ze dne 3. 12. 2020, jež mu předcházel, ve kterých byl posuzován rozsah povinnosti zaměstnavatele zpracovávat za účelem plnění prevence rizik zaměstnavatelé dokumentaci, ve které jsou veškerá nalezená rizika vyhodnocena s uvedením příslušných opatření. Právě tato dokumentace je východiskem pro zajišťování BOZP.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - judikatura - identifikace rizik - dokumentace - rozsudky soudní

VALA, JIŘÍ: Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek
anotace: Nakládání s chemickými látkami a směsmi patří mezi běžnou pracovní činnost téměř na všech pracovištích, včetně mikro, malých a středních podniků. Nebezpečné látky používané na pracovišti mají potenciál způsobit poškození zdraví zaměstnanců. Kontroly zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi jsou proto důležitou oblastí kontrol Státního úřadu inspekce práce.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - nakládání - inspekce práce - kontroly - hodnocení rizik - předpisy právní - expozice profesionální

PETIK, LUKÁŠ: Karta BOZP pro profesi: Dlaždič - asfaltér
anotace: Charakteristickým místem výkonu práce dlaždiče - asfaltéra jsou zejména staveniště a venkovní pracoviště pozemních a dopravních staveb. Běžně se dlaždič - asfaltér pohybuje i v technologických prostorech uvnitř budov, včetně objektů v soukromém vlastnictví. Práce při pokládce dlažby nebo asfaltování povrchů dopravních staveb je z povahy věci vykonávána od jara do podzimu během všech možných ztížených klimatických podmínek jako jsou např. teplo, chlad, déšť. Ostatní práce ve vnitřních prostorách staveb provádí celoročně. Při výkonu práce používá dlaždič různé nástroje a nářadí, například řezačky na dlažbu, profilovací brusné frézy, štípačky a lámačky, hranové a povrchové hladiče betonu, nivelační a laserové vyměřovací přístroje, nosiče dlažby a gumové palice. Asfaltér může používat při výkonu své práce nejrůznější stroje, přístroje a nářadí, např. pojízdné stroje na pokládku asfaltu - finišery, ručně vedené nebo pojízdné vibrační válce a desky pro hutnění, distributory asfaltu se šnekovými podavači, stroje k opravě výtluků v asfaltových vozovkách, nahřívače a recyklátory asfaltu, tavící kotlíky na asfalt s hořákovou sestavou, zálivkové konve na asfalt, ruční lopaty, hrábě a košťata. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako jsou pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, doporučené OOPP.
klíčová slova: karta BOZP - asfaltéři - dlaždiči - asfaltování - rizika pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - požadavky - OOPP

DANDOVÁ, EVA: Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
anotace: Článek se zaměřuje na otázku, která se v praxi vyskytuje velice často, a to jak je to s tvorbou vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP, jaké jsou na ně legislativně technické požadavky. Je vysvětlen také rozdíl mezi vnitřním předpisem podle § 305 zákoníku práce a vnitřními předpisy v oblasti BOZP definovanými v § 349 zákoníku práce.
klíčová slova: BOZP - předpisy bezpečnostní - předpisy vnitřní - tvorba - zásady - řády pracovní - řády provozní - zákoník práce

JOUZA, LADISLAV: Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
anotace: Jedním z opatření, které by významným způsobem mohlo přispívat ke snížení pracovní úrazovosti, je postih těch, kteří svou nedbalostí způsobili pracovní úraz a v důsledku toho ublížení na zdraví nebo dokonce i smrt.
klíčová slova: úrazy pracovní - odpovědnost - pracovníci vedoucí - povinnosti

JOUZA, LADISLAV: Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
anotace: Mezi nejčastější návrhy na soudní rozhodnutí patří spory ohledně náhrady škody za pracovní úrazy. Advokáti se často musí vypořádat s námitkami zaměstnavatelů, kteří uvádějí, že jim povinnost k náhradě škody nevznikla. Naproti tomu i zaměstnanci požadují poskytnutí náhrady škody, která jim v důsledku zproštění povinnosti zaměstnavatele nepřísluší. Článek se tedy věnuje tomu, jaká je právní úprava a jak se projevuje v praxi zaměstnavatelů.
klíčová slova: úrazy pracovní - náhrady škody - odškodnění - zaměstnavatelé - povinnosti - předpisy právní

JOUZA, LADISLAV: Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
anotace: Náhrada škody za pracovní úrazy přichází v úvahu nejen v důsledku úrazu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, ale i při výkonu jiných úkonů souvisejících s prací. Zákoník práce tyto úkony charakterizuje v § 273 a § 274. Vždy je nutno individuálně posuzovat charakter práce a pracoviště.
klíčová slova: úrazy pracovní - úkony pracovní - úkoly pracovní - náhrady škody - odškodnění

JOUZA, LADISLAV: Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
anotace: Zdravotní důsledky pracovních úrazů často přinášejí změnu pracoviště a v důsledku toho i nižší výdělek. Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu nebo k nemoci z povolání došlo, je pak povinen hradit poškozenému náhradu za ztrátu na výdělku do výše, jakou měl před úrazem (vznikem škody). Pro přiznání náhrady za ztrátu na výdělku je rozhodný průměrný výdělek, jehož zaměstnanec dosáhl před vznikem škody, ve většině případů před pracovním úrazem či nemocí z povolání. Řešení těchto otázek je vedle sporů o neplatnost výpovědi z pracovního poměru častou agendou advokátů.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - náhrady škody

 

Die BG - č. 5 (2022)

LUPIK, FRANK - MAGIERA, CARSTEN - TERHART, ALEXANDER: Einsatz innovativer Sicherheitsschuhe an Kanalballenpressen / Použití inovativní bezpečnostní obuvi při práci na kanálových paketovacích lisech
anotace: Kanálové paketovací lisy se používají v provozech na likvidaci odpadu, a to zejména ve firmách, které připravují odpadní materiály (sběrový papír, fólie a lepenky, ale také plechovky nebo směsný odpad) k recyklaci. Slouží ke slisování sypkého materiálu do balíků, které nabízejí značné výhody z hlediska manipulace a skladování. Balicí lisy skrývají nebezpečí, která by se neměla podceňovat. Vážné a smrtelné nehody na těchto lisech ukázaly, že je třeba jednat. Autoři popisují, jak může výrobce bezpečnostní obuvi nabídnout inovativní řešení pro zajištění ochrany zaměstnanců. Jedná se o inovativní řešení za použití technologie RFID od společností Elten a Borema a ve spolupráci s uživatelem Remondis. Nápady na řešení byly vyvíjeny společně v reálných podmínkách, testovány v provozu a výsledkem bylo vyrobení inovativní bezpečnostní obuvi. Závěrem autoři uvádějí, že spolupráce všech stran má pozitivní dopad na bezpečnost práce. Mohla by se tak zvýšit úroveň ochrany každého jednotlivce a vyloučit vážné nebo dokonce smrtelné nehody v každodenním životě.
podmínkách, testovány v provozu a výsledkem bylo vyrobení inovativní bezpečnostní obuvi. Závěrem autoři uvádějí, že spolupráce všech stran má pozitivní dopad na bezpečnost práce. Mohla by se tak zvýšit úroveň ochrany každého jednotlivce a vyloučit vážné nebo dokonce smrtelné nehody v každodenním životě.
klíčová slova: obuv bezpečnostní - ochrana nohou - lisování - lisy - rizika pracovní - Německo

JACOBS, THEO - BAUMARTEN, SIMON - GRAF, BIRGIT: Serviceroboter zur Unterstützung des betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsschutzes in der Pflege /  Servisní roboti pro podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Autoři popisují dva prototypy robotů. Prvním je DeKonBot 2, který byl vyvinut pro cílenou dezinfekci utíráním potenciálně kontaminovaných povrchů ve veřejných budovách. Druhým je pak transportní robot. DeKonBot 2 již úspěšně dokončil první praktické testy v kancelářské budově, zatímco u transportního robota se teprve připravují. Cílové oblasti implementace robota DeKonBot2 zahrnují veřejné budovy a zdravotnická zařízení. Fraunhofer IPA ve spolupráci se společností MetraLabs plánuje během roku 2022 uvést tohoto robota do provozní vyspělosti, aby mohl být produkt zákazníkům dodáván od začátku roku 2023.
klíčová slova: roboty - robotizace - povrchy - dezinfekce - zařízení zdravotnická - budovy veřejné

 

Die BG - č. 6 (2022)

BRODISCH, PETER: Epileptische Anfälle am Arbeitsplatz / Epileptické záchvaty v práci: jak jsou posouzena nebezpečí?
anotace: Autor uvádí, že pro každé pracoviště musí být zpracováno hodnocení rizik. To platí obecně pro všechny zaměstnance. Pokud však nelze u zaměstnance dosáhnout potřebných ochranných cílů z důvodu nemoci nebo zdravotního postižení, musí zaměstnavatel upravit hodnocení rizik individuálně. To se týká i zaměstnanců s epilepsií, kteří jsou pověřeni rizikovými činnostmi. Kromě první pomoci autor popisuje Informaci DGUV 250-001 Odborné posouzení u epilepsie a po prvním epileptickém záchvatu. Tento dokument byl zrevidován a byla přidána nová kapitola o tom, co dělat po prvním epileptickém záchvatu. Obsahuje pokyny pro správné posouzení pracovních příležitostí lidí s epilepsií a lidí po prvním epileptickém záchvatu s cílem zlepšit jejich šance na integraci. Kromě toho zahrnuje informace o hodnocení rizik na konkrétních pracovištích s přihlédnutím k individuálnímu klinickému obrazu, činnosti a pracovnímu prostředí a také informace o posouzení vhodnosti při volbě povolání. Závěrem autor uvádí, že od hodnocení rizik týkajících se epilepsie lze upustit tam, kde se provádějí činnosti s nízkým rizikem, například při práci v kanceláři.
klíčová slova: epilepsie - posuzování rizik - hodnocení rizik - pracoviště - Německo

HENSIEK, JOERG: Ergonomie im Unternehmen / Ergonomie ve firmě: průmyslové inženýrství a controlling jako hybatelé rozvoje
anotace: Zdraví se stalo důležitým faktorem úspěchu mnoha společností. Vyšší úrovně managementu proto stále častěji přebírají plánování a zavádění zdravotně orientovaných pracovních procesů ve firmě a uplatňují metody průmyslového inženýrství a controllingu (rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku). Autor v článku ukazuje tento vývoj na příkladu zavedení holistického ergonomického designu práce firmou Bosch Rexroth, specialistou na výrobu ergonomických pracovních prostředků.
klíčová slova: ergonomie - management podnikový - inženýrství bezpečnostní - ochrana zdraví

KRICK, ANNIKA: Chancen und Risiken des digitalen Arbeitens. Příležitosti a rizika práce prostřednictvím digitálních platforem: jak se vyhnout problémům
anotace: Současná koronavirová krize posílila využívání digitální a virtuální práce a manažerských struktur (home office, videokonference atd.) a lze očekávat, že tyto budou v budoucnu stále více charakterizovat pracovní svět. Práce z domova má mnoho výhod, ale i značná rizika. Autoři se proto zaměřili na příležitosti a rizika práce z domova. Za tímto účelem prezentují dosavadní poznatky z literatury a výsledky reprezentativního průzkumu v rámci výzkumného projektu Digitální vedení a zdraví (Digital Leadership and Health). Kromě toho uvádějí doporučení pro zaměstnance a manažery, co mohou udělat proto, aby čelili rizikům v domácí kanceláři.
klíčová slova: práce dálková - práce z domova - příležitosti - rizika - doporučení - projekty - práce platformová - digitalizace - zdraví

 

Die BG - č. 7-8 (2022)

KNISPEL, JENS: Interessierte Selbstgefährdung in Zeiten von Home-Office / Zájmové sebeohrožení v době home office: důsledky pro manažery
anotace: Pandemie covid-19 a doprovodné předpisy o uzavření firem byly silným katalyzátorem pro umožnění práce na dálku. Pro mnohé zaměstnance práce z domova představuje vážné zdravotní riziko. Pokud vlastní pracovní činnost ohrožuje zdraví, hovoří se o zájmovém sebeohrožení. Jedná se o to, že zaměstnanci často pracují více hodin denně, než je řádná pracovní doba, a to na úkor soukromého života. Stírají se tedy jasně vymezené hranice mezi volným časem a pracovní dobou, které jsou dány zažitými pracovními modely. Nedodržují se pravidelné přestávky na odpočinek. Důsledkem může být psychické vyčerpání, zvyšují se i rizika dalších nemocí jako například ischemické srdeční choroby apod. Autoři se v článku podrobněji zabývají touto problematikou (výzvy a rizika práce z domova, seznámení s fenoménem zájmové sebeohrožení, vytvoření kultury přestávky v práci, nastolení relaxačních cvičení, zlepšení ergonomie pracoviště v domácí kanceláři, důležitost hodnocení rizik duševního zdraví, důsledky pro manažery a podnikovou praxi).
klíčová slova: práce dálková - práce doma - rizika pracovní - rizika zdravotní - opatření bezpečnostní - ochrana zdraví

HENSIEK, JOERG: Kollaborative Roboter / Kolaborativní roboty: jak velké je ve skutečnosti riziko nehod s koboty?
anotace: Kolaborativní robot nebo zkráceně kobot je robot, který pracuje společně s lidmi a není od nich ve výrobním procesu oddělený ochrannými zařízeními. Mnoho společností potřebuje větší flexibilitu, aby mohlo rychleji reagovat na požadavky zákazníků nebo požadavky trhu. Lehké, mnohostranně použitelné koboty zde mají své specifické výhody, které pevně instalované průmyslové roboty nenabízejí. Koboty lze ve výrobních halách přemisťovat z místa na místo a poměrně snadno je integrovat do nových pracovních procesů. Na jedné straně poskytují zaměstnancům úlevu při fyzicky náročné práci, na druhé straně může v rámci spolupráce dojít ke kolizím se strojem, které by přinejmenším teoreticky mohly vést k vážným zraněním nebo dokonce ke smrti zaměstnance. Statistiky o nehodách ještě nejsou k dispozici. Odborníci z Institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci hovoří o "přijatelné úrovni zranění". Mezi lety 2016 a 2020 podle DGUV došlo k více než 2 000 nehodám. U průmyslových robotů (k nimž byly v rámci této statistiky připočítány koboty) to bylo 771 zranění, z nichž tři měly smrtelný výsledek. V této souvislosti autor zdůrazňuje roli vedoucích pracovníků v prevenci kultury, kteří mají klíčovou roli ve spolupráci a klimatu týmu. Mohou mít pozitivní i negativní vliv na postoje a chování ve vztahu ke zdraví a formovat kulturu týmu. Podrobněji popisuje tři způsoby, jak tento vliv probíhá, tj. vedoucí pracovníci jsou vzory, umožňují zdravé týmové klima, zprostředkovávají hodnotu zdraví a zd
klíčová slova: roboty kolaborativní - robotizace - nehody - rizika - prevence rizik - výhody

WAHL, HEINER: Gefahrstoffinformationen / Informace o nebezpečných látkách: čtyři veřejně přístupné zdroje
anotace: Autor seznamuje s databází látek GESTIS, kterou spravuje Institut pro ochranu práce (IFA) a která je součástí informačního systému německého zákonného úrazového pojištění (DGUV). Dále podává informaci o ChemInfo, informačním systému o chemických látkách spolkové republiky a spolkových zemí, který vznikl mj. z národní banky pro nebezpečné látky (GDL), která byla koprodukcí orgánů spolkových zemí odpovědných za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Třetím zdrojem je GISBAU, informační systém o nebezpečných látkách, který provozuje Asociace pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve stavebnictví (BG BAU). Posledním zdrojem je GISCHEM, informační systém o nebezpečných látkách Obchodního sdružení pro suroviny a chemický průmysl (BG RCI) a Obchodního sdružení pro dřevo a kov (BGHM).
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - zdroje informací - systémy informační - informace

 

Chemagazín - č. 4 (2022)

PRŮŠA, LUKÁŠ: Eliminace netěsností pružných opotrubních spojení při výrobě sypkých materiálů
anotace: Zvýšená prašnost uvnitř výrobních prostor, a s tím související náklady na ochranu strojních zařízení, zaměstnanců a okolí továrny, ztráty vyráběného produktu, ale také velké riziko výbuchu, jsou typickými problémy při výrobě, manipulaci a dopravě velmi jemných nebo abrazivních sypkých látek. Příspěvek uvádí dva praktické příklady řešení netěsností s využitím systému BFM®fitting.
klíčová slova: materiály sypké - výroba - prašnost - prostředí pracovní - rizika - netěsnost - systémy ochranné

Jak skladovat nebezpečné látky bezpečně?
anotace: Skladovat nebezpečné látky a hořlaviny předpisově a bezpečně lze přímo ve výrobních prostorách nebo v již existujících skladech. Stačí k tomu pouze vhodné vybavení. Společnost DENIOS s více než 30letou praxí na trhu ve vývoji a výrobě vlastních produktů nabízí kompletní nabídku různorodých řešení pro bezpečné skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, jako jsou např. oleje, pohonné hmoty, hořlaviny, odpady atd. V sortimentu společnosti jsou záchytné vany z oceli i plastu, bezpečnostní skříně na nebezpečné látky, podlahové plošiny, sorbenty, regály, bezpečnostní sprchy, ale i skladovací kontejnery pro bezpečné a předpisové skladování většího množství nebezpečných látek uvnitř i vně stávajících budov.
klíčová slova: látky nebezpečné - skladování - vybavení - skříně bezpečnostní - ochrana požární

SOUŠEK, IVAN - KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, PAVLA: Stav chemického průmyslu ČR v roce 2021
anotace: Článek analyzuje vývoj chemického průmyslu v zemích Evropské unie (EU) a v České republice v posledních dvou letech. Text je pojat jako komparativní analytická studie analyzující vývoj chemického průmyslu (CZ-NACE 20), farmaceutického průmyslu (CZ-NACE 21), gumárenského a plastikářského průmyslu (CZ-NACE 22). Jako benchmark sloužil zpracovatelský průmysl, který vedle již zmíněných odvětví chemického, farmaceutického a gumárenského průmyslu zahrnuje veškerá další odvětví zpracovatelského průmyslu. Jako vybrané parametry, které byly podrobeny analýze, byly zvoleny klíčové charakteristiky ekonomického vývoje, jako jsou produkce, hrubá přidaná hodnota, zisk, produktivita práce, počet pracovníků a vývoj mezd. Analýza se zaměřuje na meziroční porovnání těchto vybraných charakteristik v mezidobí 2020 a 2021. Samostatnou problematikou byla analýza dopadů cen energií na odvětví v EU.
klíčová slova: průmysl chemický - Evropská unie - Česká republika - vývoj - analýzy

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2022)

TÁPIA-CABALLERO, PATRICIA: Influence that job characteristics, personality and burnout have on fatigue in professional driver / Vliv pracovních charakteristik, osobnosti a vyhoření na únavu profesionálních řidičů
anotace: Profesionální řidiči jezdí mnoho hodin bez odpočinku. Tento faktor je vedle vlastností práce, vozidla, prostředí příčinou únavy řidiče. Únava je jedním z nejčastějších rizikových faktorů při řízení, protože způsobuje ospalost, snižuje pozornost a může způsobit, že řidič za volantem usne. V tomto článku navrhují autoři predikční model pro profesionální řidiče s využitím následujících proměnných: věk, počet dětí, doba strávená v práci, doba strávená ve vozidle, osobnostní charakteristiky, charakteristiky práce, obsah práce a vyhoření.
klíčová slova: řidiči profesionální - únava - syndrom vyhoření - charakteristiky - osobnosti - ochrana zdraví - rizika pracovní

GHASEMI, FAKHRADIN - GHASEMI, ARASH - KALATPOUR, OMID: Prediction of human error probability during the hydrocarbon road tanker loading operation using a hybrid technique of fuzzy sets, Bayesian network and CREAM / Předpověď pravděpodobnosti lidské chyby při nakládce uhlovodíků do autocisterny pomocí hybridní techniky fuzzy množin, Bayesovské sítě a metody CREAM
anotace: Při nakládce uhlovodíků do autocisteren dochází k chybám lidského faktoru. Cílem této studie bylo vyvinout metodiku pro předpovídání pravděpodobnosti lidské chyby (human error probabilities, HEP) v různých dílčích úkolech této operace. Pro dokončení nakládky silniční cisterny bylo zapotřebí 26 dílčích úkolů. Dílčími úkoly s nejvyšším HEP bylo prozkoumání vnitřních částí cisterny před nakládkou a připevnění zemní svorky. Pracovní podmínky a spolupráce posádky měly největší podíl na těchto chybách. Pravděpodobnost lidské chyby byla nejcitlivější při spolupráci posádky. Nejlepšími postupy pro snížení HEP v tomto provozu je zlepšení spolupráce mezi řidičem, provozovateli pracoviště a obsluhou dispečinku, jakož i zvýšení znalostí řidiče cisterny o nebezpečí neslučitelných chemických látek.
klíčová slova: chyby lidské - selhání - pravděpodobnost - predikce - nakládání - uhlovodíky - cisterny

RASHID, HAMAD - BENDAK, SALAHEDDINE: Development of a multicriteria decision-making model for selecting optimal aviation fatigue measurement methods / Vývoj vícekriteriálního rozhodovacího modelu pro výběr optimálních metod měření únavy v letectví
anotace: Bylo prokázáno, že únava člověka přímo způsobuje nebo přispívá k významnému podílu leteckých nehod. Ačkoli měření únavy je hlavním vstupem do jakéhokoli řešení, které se zaměřuje na snížení nepříznivých vlivů únavy na letecký provoz, existuje kritický nedostatek důkazů o tom, jaké optimální soubory strategií měření únavy by mohly být použity vzhledem k velkým organizačním a provozním rozdílům mezi různými subjekty v odvětví. Tato studie využívá publikovanou literaturu o bezpečnosti letectví, model přijatelnosti technologií a názory odborníků k navržení nového vícekriteriálního rozhodovacího modelu, modelu výběru měření únavy v letectví, který má rozhodnout o tom, jaké metody měření únavy jsou pro jednotlivé letecké provozovatele nejvhodnější. Model byl poté aplikován prostřednictvím komplexních simulací založených na scénářích a bylo zjištěno, že je citlivý na změny preferencí uživatelů a je platný.
klíčová slova: letectví - doprava letecká - provoz letový - únava - měření - modely - rozhodování

VELOSO NETO, HERNÂNI - AREZES, PEDRO - BARKOKÉBAS, BÉDA JR.: Adaptation and psychometric validation of a questionnaire about organizational safety culture and climate for the Brazilian reality / Adaptace a psychometrické ověření dotazníku o kultuře a klimatu bezpečnosti organizace pro brazilskou realitu
anotace: Průzkumy jsou nejpoužívanějšími nástroji pro hodnocení názorů, postojů a chování pracovníků v oblasti bezpečnosti jako odrazu dimenzionálního projevu kultury bezpečnosti organizace. Skutečnost, že existuje jen málo nástrojů tohoto druhu přizpůsobených brazilské realitě, motivovala ke snaze ověřit nástroje používané v Portugalsku. V tomto článku je zkoumán dotazník pro pracovníky o kultuře a klimatu bezpečnosti práce (QTCCS). Hlavním cílem je představit údaje z procesu kulturní adaptace a psychometrické validace tohoto nástroje a lze potvrdit, že tohoto záměru bylo řádně dosaženo. Prostřednictvím studie provedené na vzorku 200 pracovníků z podniku na severovýchodě Brazílie bylo statisticky potvrzeno, že je možné zachovat faktorovou strukturu původního nástroje při aplikaci na brazilské pracovníky s různými charakteristikami.
klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - klima bezpečnostní - dotazníky - adaptace - validace - Brazílie

MALEKI-GHAHFAROKHI, AZAM - AZGHANI, MAHMOOD-REZA - DIANAT, IMAN: Effects of handle characteristics of manual hand tools on maximal torque exertions / Vliv vlastností rukojetí ručního nářadí na maximální krouticí moment: přehled literatury
anotace: Tato studie byla provedena s cílem provést přehled literatury o vlivu charakteristik rukojetí ručního nářadí, včetně průměru, tvaru a materiálu rukojetí, na supinaci/proninaci předloktí, flexi/extenzi zápěstí a sílu krouticího momentu ulnární/radiální deviace zápěstí, aby pomohla ergonomům a konstruktérům při vytváření pokynů pro zlepšení pracovních míst a konstrukce ručního nářadí. Bylo přezkoumáno 27 prací, které splňovaly kritéria pro zařazení. Studie poskytuje různá hlediska, která lze uplatnit při zlepšování konstrukce ručního nářadí s důrazem na průměr, tvar a materiál rukojeti, a upozorňuje na různé metodické otázky včetně interakcí mezi proměnnými ovlivňujícími maximální sílu točivého momentu, držení těla, namáhání točivého momentu jednou nebo dvěma rukama, namáhání točivého momentu ve více anatomických osách, používání rukavic, antropometrie horní končetiny a zkušebních protokolů, které by měly být zohledněny v budoucím výzkumu.
klíčová slova: nářadí ruční - rukojeti - tvarování - materiály - moment točivý - ergonomie

SULEIMAN, ABDULQADIR MOHAMAD: Determining the prerequisites for effective workplace inspection by the occupational safety and health regulatory authority using cognitive work analysis / Stanovení předpokladů pro účinnou kontrolu pracoviště ze strany regulačního orgánu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pomocí kognitivní analýzy práce
anotace: Dřívější pokusy o pochopení inspekční práce a zlepšení účinnosti inspekcí jsou založeny na způsobu provádění kontrol a interakcích mezi inspektory a kontrolovanými subjekty. Cílem této studie bylo určit předpoklady účinnosti inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí kognitivní analýzy práce, přístupu pro navrhování a hodnocení pracovních oblastí, se zaměřením na činnosti a pracovní omezení.
klíčová slova: inspekce práce - kontroly - pracoviště - činnosti pracovní - efektivita - strategie

SABAA, MAGDY A.: Needle-stick and sharps injuries / Poranění jehlou a ostrými předměty: povědomí, prevalence a rizikové faktory globálního problému u zdravotnických pracovníků v univerzitních nemocnicích v Tantě v Egyptě
anotace: Cílem této studie bylo posoudit úroveň povědomí, prevalenci a rizikové faktory poranění jehlou a ostrými předměty (needle-stick and sharps injuries, NSSI) v univerzitních nemocnicích v egyptském městě Tanta, aby bylo možné vypracovat zavedenou preventivní strategii. Do studie bylo zařazeno celkem 662 zdravotnických pracovníků, včetně sester a lékařů (486 sester a 176 lékařů). Údaje byly shromážděny na základě strukturovaného dotazníku, který byl distribuován v jejich pracovní době. Bylo zjištěno dobré povědomí (86,1 a 83,1 %) účastníků o zásadách bezpečné injekční aplikace a likvidace ostrých injekcí po použití. Sestry vykazovaly výrazně vyšší procento špatného skóre informovanosti (79,1 %) než lékaři (20,9 %). Počet případů NSSI v nemocnicích dosáhl 60,4 %. U sester (67,9 %) bylo riziko NSSI vyšší než u lékařů (39,8 %; p < 0,001). Pravděpodobnost výskytu NSSI byla významně nižší u zdravotnických pracovníků, kteří si byli vědomi zásad bezpečné injekce a likvidace ostrých předmětů. Rizika byla častá při odběru vzorků (16,4 %), použití injekcí (15,5 %) a likvidaci ostrých předmětů (14,6 %). Pouze 110 respondentů (27,5 %) své zranění nahlásilo. Je zapotřebí komplexní program, který by se zabýval institucionálními faktory, faktory souvisejícími s chováním a přístroji, které přispívají k výskytu těchto rizikových faktorů, a systémy hlášení.
klíčová slova: jehly - předměty ostré - úrazy pracovní - lékaři - sestry zdravotní - zdravotníci - faktory rizikové - prevalence

XIANGFANG, REN: Design and research of life-saving cotton-blended miners' clothing / Návrh a výzkum životně důležitých hornických oděvů ze směsi bavlny
anotace: Horníci čelí při práci v podzemí řadě potenciálních bezpečnostních rizik, mezi nimiž je obzvláště důležitá záchranná funkce hornického oděvu. Tento článek zkoumá příčiny současných důlních nehod a vliv důlního prostředí, analyzuje stav designu a výzkumu hornických uniforem z pohledu trhu a akademické sféry a zdůrazňuje a předkládá myšlenku optimalizace designu hornických uniforem prostřednictvím charakteristik hornického provozu v podzemí a požadavků na jejich ochranný výkon. Návrh hornických oděvů je zkoumán ze tří konstrukčních faktorů: polohovací prvek, konstrukční provedení a ochranná tkanina.
klíčová slova: oděvy ochranné - oděvy pracovní - horníci - funkce - ochrana zdraví

HAAS, EMILY J. - YORIO, PATRICK L.: Behavioral safety compliance in an interdependent mining environment / Dodržování bezpečného chování ve vzájemně závislém důlním prostředí: komunikace nadřízených, procedurální spravedlnost a zprostředkující úloha komunikace se spolupracovníky
anotace : Přestože se pozornost zaměřuje na bezpečnostní komunikaci mezi manažery a zaměstnanci, výzkum vlivu spolupracovníků na tuto komunikaci je v literatuře roztříštěný. Za účelem prozkoumání těchto otázek shromáždili výzkumníci v letech 2016-2018 údaje z průzkumu od 1955 zaměstnanců povrchových dolů na kámen, písek, štěrk a průmyslové nerostné suroviny v USA a zkoumali vliv vztahů mezi vnímáním spravedlnosti, komunikací s nadřízenými a komunikací se spolupracovníky na dodržování bezpečnosti chování. Výsledky ukazují, že formální a neformální komunikační cesty mají význam pro usnadnění dodržování bezpečnostních předpisů zaměstnanci; a že lepší vnímání spravedlnosti a přizpůsobivosti v práci zlepšuje komunikaci se spolupracovníky, což dále zlepšuje dodržování předpisů ve vzájemně závislém prostředí.
klíčová slova: chování bezpečné - prostředí pracovní - doly - horníci - komunikace - spravedlnost

MARTÍNEZ-ROJAS, MARÍA: An analysis of occupational accidents involving national and international construction workers in Spain using the association rule technique / Analýza pracovních úrazů domácích a zahraničních stavebních dělníků ve Španělsku pomocí techniky asociačních pravidel
anotace: Povědomí o bezpečnosti pracovníků na staveništích je vzhledem k nebezpečným pracovním podmínkám velkým problémem. Kromě toho globalizace zvyšuje kulturní rozmanitost pracovní síly, což ovlivňuje postoje, názory a chování pracovníků. Rostoucí počet migrujících pracovníků v tomto odvětví se stal charakteristickým rysem trhu práce v tomto odvětví. Cílem článku je analyzovat pracovní úrazy, k nimž došlo na španělských staveništích, s přihlédnutím k národnosti pracovníků. Vzhledem k velkému počtu úrazů a atributů s nimi spojených je navrženo použití asociačních pravidel. Celkově výsledky ukazují na podobné chování, i když lze pozorovat zajímavé rozdíly týkající se povolání pracovníků. Výsledky jsou navíc v souladu s předchozími studiemi provedenými v jiných zemích. Analýza těchto nehod poslouží ke stanovení iniciativ, které zajistí bezpečnější pracovní prostředí.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - stavebnictví - nehody pracovní - síla pracovní - chování

LÓPEZ-GONZÁLEZ, JESÚS M.: Study of the interrelationships between musculoskeletal disorders and psychosocial risk factors in occupational health and safety technicians / Studium vzájemnStudium vzájemných vztahů mezi muskuloskeletálními poruchami a psychosociálními rizikovými faktory u techniků bezpečnosti a ochrany zdraví při práciých vztahů mezi muskuloskeletálními poruchami a psychosociálními rizikovými faktory u bezpečnostních techniků
anotace: Cílem práce je prozkoumat výskyt muskuloskeletálních poruch (MSD) a expozici psychosociálním rizikům u vzorku 399 techniků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prohloubit souvislosti mezi oběma aspekty. Studie poukazuje na vysokou expozici techniků fyzickým i psychosociálním rizikovým faktorům a na významný vztah mezi těmito proměnnými. Prediktivní model dále ukazuje proměnné, které nejlépe předpovídají pravděpodobnost vzniku MSD: pohlaví, školení v oblasti vznikajících rizik, vnímané zdraví a vystavení psychosociálním rizikům.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - poruchy - rizika psychosociální - faktory rizikové - stres - technici bezpečnostní - BOZP

YELGIN, ÇETIN - ERGÜN, NALAN: The effects of job demands and job resources on the safety behavior of cabin crew members / Vliv pracovních požadavků a pracovních zdrojů na bezpečnostní chování členů palubní posádky: kvalitativní studie
anotace: Pracovní nároky jsou chápány jako fyzické, psychické a sociální účinky fyzického a psychického úsilí na zaměstnance, které vyžaduje práce, zatímco pracovní zdroje se vztahují k ziskům a příležitostem, které tyto účinky snižují, podporují rozvoj zaměstnance a pomáhají mu dosahovat úspěšných výsledků. Cílem této studie je vysvětlit vliv pracovních nároků a pracovních zdrojů vnímaných členy palubní posádky na jejich bezpečnostní chování. Za tímto účelem byla pomocí kvalitativní výzkumné metody získána data prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se 14 členy palubního personálu ve středně velkém leteckém podniku v Turecku. Zjištění byla prezentována v rámci čtyř témat: pracovní podmínky, faktory týkající se palubního personálu, chování cestujících a postoje průvodčích. V závěru jsou uvedena různá doporučení pro vedení leteckých společností, a to na základě porovnání zjištění s poznatky uvedenými v související literatuře.
klíčová slova: doprava letecká - personál - požadavky pracovní - nároky - zdroje - chování bezpečné

OLCAY, ZEYNEP F.: A study of the shift in fatal construction work-related accidents during 2012-2019 in Turkey / Studie posunu smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví v letech 2012-2019 v Turecku
anotace: Odvětví stavebnictví je z hlediska pracovních podmínek jedním z odvětví s nejvyšším počtem pracovních úrazů a nemocí z povolání na světě. Pracovní úrazy, ke kterým došlo v letech 2012 až 2019, jsou v článku zkoumány podle skupin povolání, pracovního prostředí atd. Celkem 51 % z 3517 zkoumaných smrtelných úrazů se stalo při stavbě budov. Většina úmrtí ve stavebnictví v Turecku je způsobena pádem z výšky, podobně jako v mnoha jiných zemích (41,6 %). Statistiky ukazují, že navzdory příslušným předpisům je stavebnictví v Turecku považováno za odvětví se slabou kulturou bezpečnosti.
klíčová slova: úrazy pracovní - stavebnictví - práce stavební - datamining - analýzy úrazů

STANHOPE, JESSICA - PISANIELLO, DINO - WEINSTEIN, PHILIP: What do musicians think caused their musculoskeletal symptoms? / Co si hudebníci myslí, že způsobilo jejich muskuloskeletální příznaky?
anotace: Tato studie je první studií, která zkoumá vnímané příčiny MSS hudebníků v různém spektru hudebníků, a to pomocí metod řízených hudebníky. Pomocí strategie sběru dat s otevřenou odpovědí byl sestaven komplexní, nezkreslený seznam vnímaných příčin (musculoskeletal symptoms, MSS). Mezi vnímané příčiny, které nebyly identifikovány v předchozím výzkumu, patřila ruční manipulace, fyzická aktivita a problémy se spánkem. Budoucí výzkum by se měl zabývat souvislostí mezi vnímanými příčinami a MSS a překážkami a faktory umožňujícími změny chování, které mohou MSS předcházet. Tento výzkum může být vodítkem pro vývoj nových strategií ke snížení zátěže MSS u hudebníků.
klíčová slova: hudebníci - onemocnění muskuloskeletální - příčiny - symptomy - vnímání - ochrana zdraví

HATAMI, FARIDEH - KAKAVAND, RAYHANE: The effect of educational intervention on promoting safe behaviors in textile workers / Vliv vzdělávací intervence na podporu bezpečného chování u textilních pracovníků
anotace: Změna v chování je nedílnou součástí komplexní strategie prevence úrazů na pracovišti. Tato studie informuje o přístupu modifikace chování, který byl použit k vyhodnocení účinnosti vzdělávací intervence v oblasti bezpečnosti práce na průmyslových textilních dělnících v íránském městě Borujerd. Celkem se studie zúčastnilo 85 pracovníků. Studie byla vypracována prostřednictvím participativního přístupu. Ve skutečnosti byl při plánování a realizaci vzdělávacích intervencí použit kombinovaný koncept modelu PRECEDE-PROCEED a teorie plánovaného chování. Výsledky ukázaly významné zlepšení u všech čtyř skupin během 1 a 3 měsíců po intervenci. Procento nebezpečných praktik se po zavedení programu dramaticky snížilo. Závěrem lze říci, že vhodně vytvořený program vzdělávací intervence vedl v této studii ke zlepšení bezpečnostních postupů u pracovníků.
klíčová slova: vzdělávání - intervence - chování bezpečné - průmysl textilní

MARCHAL, PATRICE - BAUDOIN, JAMES: Proposal for a method for analysing smart personal protective systems / Návrh metody analýzy inteligentních osobních ochranných systémů
anotace: Nástup "chytrých" nebo "inteligentních" osobních ochranných systémů (smart personal protective systems, SPPS) vyvolává nové otázky týkající se prevence pracovních rizik. Zatímco výrobci a normalizační orgány si lámou hlavu nad bezpečnostními požadavky platnými při navrhování nebo posuzování těchto prostředků, uživatelské společnosti si lámou hlavu nad výkonností a limity těchto prostředků a riziky spojenými s jejich používáním. V tomto článku je nejprve uvedena definice SPPS, aby se vyjasnila výměna názorů mezi zúčastněnými stranami. Poté navrhuje čtyřstupňový přístup k řešení koncepcí systémů a inteligence aplikovaných na osobní ochranné prostředky. Pro inteligentní části se navrhuje, analogicky s oblastí "strojních zařízení", definovat úroveň bezpečnosti pro inteligentní části, které se podílejí na jednotlivých ochranných funkcích. Aby se ukázala jeho použitelnost, je tento přístup následně aplikován na čtyři příklady SPPS.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - technologie digitální - definice - přístupy - analýzy

SHI, HU - ZAINAL, SITI ROHAIDA MOHAMED: Facilitating mindful safety practices among first-line workers in the Chinese petroleum industry through safety management practices and safety motivation / Usnadnění uvědomělých bezpečnostních postupů mezi pracovníky v první linii v čínském ropném průmyslu prostřednictvím postupů řízení bezpečnosti a motivace k bezpečnosti
anotace: Ropný průmysl je vysoce rizikové odvětví a funguje v rámci sociálně technického systému. Proto je třeba věnovat bezpečnostnímu chování zaměstnanců velkou pozornost. Pro tuto studii bylo jako nezávislé proměnné určeno šest dimenzí postupů řízení bezpečnosti, které předpovídají zvláštní složku běžného bezpečnostního chování - ohleduplné bezpečnostní postupy v čínském ropném průmyslu. Průzkumu se zúčastnilo celkem 255 pracovníků první linie z čínské ropné společnosti. Výsledky ukazují, že bezpečnostní školení, komunikace o bezpečnosti a zpětná vazba pozitivně souvisejí s motivací k bezpečnosti. Zapojení pracovníků a politika podpory bezpečnosti mají navíc přímý a pozitivní dopad na uvědomělé bezpečnostní postupy. Dále bylo zjištěno, že motivace k bezpečnosti hraje zprostředkující roli při predikci uvědomělých bezpečnostních postupů. Tato zjištění poskytují ropným společnostem nové poznatky o tom, jak podporovat uvědomělé bezpečnostní postupy na pracovišti.
klíčová slova: chování bezpečné - postupy bezpečnostní - motivace - participace - řízení bezpečnosti práce - systémy řízení - průmysl ropný - Čína

MUTH, THOMAS: Firefighters during training as divers / Hasiči při výcviku v pozici potápěčů: fyziologická a psychická zátěž
anotace: Hasičské sbory cvičí potápěče pro vyhledávání, záchranu a vyprošťování ve vodě a pod vodou. Jejich úkoly představují velkou fyzickou a psychickou zátěž. Tato studie předpokládá, že výcvik je dobře vyvážený a probíhá po spirále učení. Zúčastnilo se ho sedm hasičů, kteří provedli 272 ponorů v různých vodách. Měření zahrnovalo plicní funkce (tělesná pletysmografie); srdeční frekvenci (HR) a spotřebu vzduchu během ponorů; osobnostní proměnné pomocí inventáře úzkosti podle stavu (STAI) a psychický stres pomocí indexu zátěže při plnění úkolů (NASA-TLX).
klíčová slova: hasiči - potápěči - výcvik - učení se - stres psychický - stres fyzický - zátěž fyzická

STORMAN, MONIKA - STORMAN, DAWID - MACIĄG, JUSTYNA: Quality of work-life among young medical doctors in Poland / Kvalita pracovního života mladých lékařů v Polsku
anotace: Řízení lidských zdrojů je nejdůležitější funkcí v podnikovém řízení a významně ovlivňuje kvalitu pracovního života (quality of work-life, QWL). V poslední době se o QWL u lékařů začalo zajímat i zdravotnictví. Cílem studie bylo posoudit QWL mezi polskými rezidenty medicíny. Celkem odpovědělo 243 lékařů, z nichž více než třetinu tvořili muži. QWL byla velmi vysoká u 2,06 % účastníků, vysoká u 23,87 %, střední u 27,16 %, nízká u 38,27 % a velmi nízká u 8,64 %. Mezi faktory, které významně souvisejí s QWL, patří počet pracovních hodin týdně a celková kvalita života. Nízká QWL je důsledkem nedostatečného řízení v polských nemocnicích a QWL obyvatel je třeba ještě zlepšit.
klíčová slova: kvalita života - kvalita práce - práce - lékaři - Polsko

AMIRI, SOHRAB: Prevalence of depression disorder in industrial workers
anotace: Je známo, že deprese souvisí s řadou profesních faktorů. Cílem této studie bylo provést metaanalýzu prevalence depresivní poruchy u průmyslových pracovníků. Byly vybrány databáze PubMed, Web of Science a Scopus indexující abstrakty článků. Z metaanalýzy vyplynulo, že prevalence depresivní poruchy u průmyslových dělníků je 21 %. Prevalence depresivní poruchy u mužů a žen pracujících v průmyslu je 23 %, resp. 28 %. Prevalence depresivní poruchy v Asii, Evropě a Americe je rovna 22,18 a 20 %. Prevalence deprese u průmyslových dělníků je vyšší než v běžné populaci. Tyto rozdíly mohou být způsobeny pracovními podmínkami průmyslových pracovníků. Pracovní prostředí a podpora zdraví při práci proto mohou hrát důležitou roli v prevenci deprese.
klíčová slova: deprese - zdraví duševní - průmysl - analýzy - přehledy

ZEVERDEGANI, SARA KARIMI - YAZDI, MARYAM - MOLLAAGHABABAEE, AMIR HOSSEIN: Latent class-derived patterns of musculoskeletal disorders in sedentary workers and chair ergonomic design / Vzorce muskuloskeletálních poruch odvozené od latentní třídy u sedavých pracovníků a ergonomický design židlí
anotace: Cílem této studie bylo definovat specifické vzorce muskuloskeletálních poruch (MSD) u kancelářských pracovníků a zjistit, jak odvozené vzorce souvisejí s ergonomickým designem židlí. Pomocí analýzy latentních tříd byly vyčleněny čtyři hlavní vzorce MSD. Z výsledků vyplynulo, že ergonomická konstrukce židle byla významně spojena s typem vzorců MSD.
klíčová slova: pracovníci kancelářští - onemocnění muskuloskeletální - židle - ergonomie

NWANKWO, CHIZARAM D.: Analysis of accidents caused by human factors in the oil and gas industry using the HFACS-OGI Framework / Analýza nehod způsobených lidským faktorem v ropném a plynárenském průmyslu pomocí rámce HFACS-OGI
anotace: Lidský faktor byl označen za nejčastější příčinu katastrofických havárií v ropném a plynárenském průmyslu. Cílem této studie je proto analyzovat lidské příčinné faktory nehod v ropném a plynárenském průmyslu s využitím rámce analýzy a klasifikace lidských faktorů pro ropný a plynárenský průmysl (human factors analysis and classification system for the oil and gas industry, HFACS-OGI). Výsledky studie ukazují, že v roce 2013 bylo zaznamenáno 23 % všech nehod. Třicet dva procent nehod se stalo v Asii, zatímco 69 % nehod bylo zaznamenáno na pevnině. Dodavatelé se podíleli na 86 % nehod, zatímco 28 % nehod se stalo při vrtání, sanaci a servisu vrtů. V 90 % případů nehod bylo hlavním lidským faktorem pracovní prostředí dodavatele. Rámec HFACS-OGI se ukazuje jako zásadní nástroj pro robustní analýzu nehod lidského faktoru v ropném a plynárenském průmyslu.
klíčová slova: faktor lidský - činitel lidský - chyby lidské - selhání člověka - průmysl ropný - průmysl plynárenský - analýzy nehod

PATEL, ASHWINI KUMAR - BANGA, CHAVINOOR - CHANDRASEKARAN, BASKARAN: Effect of an education-based workplace intervention (move in office with education) on sedentary behaviour and well-being in desk-based workers / Účinek intervence na pracovišti založené na vzdělávání (pohyb v kanceláři se vzděláváním) na sedavé chování a pohodu u zaměstnanců pracujících u stolu: klastrová randomizovaná kontrolovaná studie
anotace: Cílem této studie bylo posoudit účinnost krátkodobého vzdělávání v oblasti pohybové aktivity na pracovišti na změnu výsledků sedavé práce, maximální spotřeby kyslíku (VO2max) a pracovní pohody. Čtyři skupiny kancelářských pracovníků (46 účastníků) pracujících u stolu byly rozděleny buď do skupiny pohyb v kanceláři s edukací (MOWE), nebo do kontrolní skupiny (CONT) na dobu 4 týdnů. Výsledkem byla doba sedavého zaměstnání, VO2max a pracovní pohoda. Výsledky studie neprokázaly žádnou významnou změnu v době sezení ani VO2max. Nicméně pohoda na pracovišti se u skupiny MOWE ve srovnání se skupinou CONT významně zlepšila, zejména v oblastech spokojenosti s prací a péče zaměstnavatele. Vzdělávání na pracovišti (MOWE) zlepšuje pohodu, ale nemusí měnit výsledky sezení nebo VO2max u kancelářských pracovníků. Vzdělávání na pracovišti bez změny politiky nemusí přinést pozitivní zdravotní výsledky.
klíčová slova: práce vsedě - zaměstnání sedavá - kyslík - intervence - vzdělávání - aktivity fyzické - pohyb - pohoda pracovní - spokojenost

SOHRABI, MOHAMMAD SADEGH - BABAMIRI, MOHAMMAD: Effectiveness of an ergonomics training program on musculoskeletal disorders, job stress, quality of work-life and productivity in office workers / Účinnost programu ergonomického školení na muskuloskeletální poruchy, pracovní stres, kvalitu pracovního života a produktivitu u kancelářských pracovníků: kvazi-randomizovaná kontrolní studie
anotace: Rostoucí výskyt muskuloskeletálních poruch (MSD), zejména v oblasti krku a horních končetin, mezi kancelářskými pracovníky je důležitým problémem souvisejícím se zdravím a produktivitou práce. Cílem této studie bylo vyhodnotit vliv intervence v rámci ergonomického školení na MSD, kvalitu pracovního života a psychosociální zátěž při práci u kancelářských pracovníků. Tato kvazi-randomizovaná studie byla provedena v roce 2019 v íránském Isfahánu. Měření výsledků probíhalo v období sledování 1, 3 a 6 měsíců po intervenci. Výsledky byly analyzovány pomocí analýzy rozptylu s opakovanými měřeními. Provedené intervence měly významný vliv na nepříjemné pocity v oblasti krku, levého ramene, pravého zápěstí a levého stehna. Tyto intervence měly rovněž významný vliv na sociální oporu a fyzickou náročnost práce. Významné změny byly zjištěny v kvalitě pracovního života, šanci na růst a jistotu, sociální integraci v organizaci a sociální relevanci práce v životě. U ostatních měřených výsledků nebyly zjištěny žádné významné rozdíly. Zavedení ergonomických intervencí bylo účinné při snižování MSD v oblasti krku a horních končetin. Doporučuje se provádět průběžná školení ke kontrole rizika ergonomických faktorů ovlivňujících tělesnou nepohodu.
klíčová slova: pracovníci kancelářští - ergonomie - intervence ergonomické - programy vzdělávací - školení

KUJERDI, MEHDI FARAJI: Improving working conditions in an Iranian hospital / Zlepšení pracovních podmínek v íránské nemocnici: participativní ergonomický přístup
anotace: Workshop budoucnosti (FW), jako participativní ergonomický přístup, se používá ke změně skutečné situace systému na preferovanou. Tato studie byla provedena ve velké nemocnici s cílem identifikovat ergonomické problémy a poskytnout vhodná řešení pro zlepšení pracovních podmínek pomocí techniky FW.
klíčová slova: ergonomie participativní - workshopy - intervence ergonomické - nemocnice

BENTUM, LETICIA: Awareness of occupational hazards, and attitudes and practices towards the use of personal protective equipment among informal woodworkers / Povědomí o pracovních rizicích a postoje a postupy při používání osobních ochranných prostředků mezi dřevaři: případ dřevařské vesnice Sokoban v Ghaně
anotace: Autoři zkoumali povědomí o pracovních rizicích a postoje a postupy při používání osobních ochranných pomůcek (OOP) mezi dřevaři z dřevařské vesnice Sokoban v Ghaně. Výsledky ukázaly, že pracovníci mají povědomí o osobních ochranných pracovních prostředcích a vědí o zraněních, kterým jsou vystaveni. Většina dřevozpracujících pracovníků měla pozitivní postoj, pokud jde o jejich vnímání nutnosti používat OOP, ale OOP používali méně často. Úroveň vzdělání, typ práce, délka praxe a rodinný stav jsou sociodemografické charakteristiky, které významně ovlivňují dodržování předpisů BOZP dřevozpracovateli. Autoři doporučují, aby instituce pověřené prosazováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci rozšířily svou kontrolní úlohu na neformální pracovníky a navázaly kontakt s místními společnostmi, které by neformálním dřevařům dodávaly OOP za dotované náklady.
klíčová slova: průmysl dřevozpracující - rizika pracovní - úrazy pracovní - kultura bezpečnosti práce - podniky malé - podniky střední - Ghana

PELOZATO DE OLIVEIRA, DALTRO IZAIAS: Prevalence of chronic lower back pain in Brazilian military firefighters / Prevalence chronické bolesti dolní části zad u brazilských vojenských hasičů
anotace: Bolesti dolní části zad (lower back pain, LBP) jsou celosvětově rozšířeným zdravotním problémem, který postihuje stále větší počet osob. Vojenští hasiči čelí vysokým fyzickým a psychickým nárokům a jsou běžně vystaveni různým rizikovým faktorům povolání. Cílem této studie bylo odhadnout prevalenci chronické bolesti dolní části zad (CLBP) u brazilských vojáků z povolání.
klíčová slova: hasiči - bolesti v zádech - páteř bederní - prevalence - onemocnění muskuloskeletální - Brazílie

PETTERSSON, HANS: Introducing a new design of digital tool to increase vibration risk assessments / Zavedení nového designu digitálního nástroje pro zvýšení hodnocení rizika vibrací: výzvy v oblasti intervencí založených na vzdělávání
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda zavedení digitálního nástroje pro hodnocení rizik - Švédské národní databáze vibrací - zvýší počet hodnocení rizik vibrací rukou a celého těla. Z 2953 pozvaných společností, v nichž jsou pracovníci ohroženi vibracemi, bylo 1916 vybráno pro vzdělávací intervenci a zbývajících 1037 společností sloužilo jako kontrolní skupina bez intervence. Pro vzdělávací intervenci byly zúčastněné společnosti dále rozděleny do dvou skupin (skupina A, n = 26; skupina B, n = 47), které obě obdržely informace týkající se hodnocení rizik, ale skupina B byla navíc informována o digitálním nástroji. Obě skupiny vyplnily dotazník týkající se hodnocení rizik před intervencí a při následné kontrole o 6 měsíců později; kontrolní skupina obdržela stejný dotazník. Z pozvaných společností se pro účast rozhodla pouze 2 % a při následné kontrole 7 %. Sedmdesát osm procent účastníků provedlo při následné kontrole nějakou formu hodnocení rizika vibrací. Vzhledem k nízké míře účasti mezi pozvanými společnostmi nemůže tato studie vyvodit žádné závěry o tom, zda lze digitální nástroj použít ke zvýšení počtu hodniocení rizik.
klíčová slova: vibrace - intervence - nástroje - technologie digitální - hodnocení rizik - dotazníky

UPADHYAY, R.: Role of whole-body vibration exposure and posture of dumper operators in musculoskeletal disorders / Úloha expozice celého těla vibracím a držení těla obsluhy sklápěčů při muskuloskeletálních poruchách: případová studie v dolech na kovy
anotace: Kombinovaná role expozice vibracím celého těla (whole-body vibration, WBV) a nepohodlného držení těla na muskuloskeletální poruchy (MSD) u operátorů sklápěčů ve dvou kovonosných dolech v Indii byla hodnocena prostřednictvím průřezové studie. Hodnoty ukázaly, že operátoři překračovali spodní hranici normy č. ISO 2631-1:1997. Studie dynamického držení těla odhalila, že většina operátorů sklápěčů zaujímala nevhodné polohy a 58-74 % z nich bylo vystaveno vysoké a střední míře rizika MSD. Expozice WBV a držení těla operátorů by měly být pravidelně monitorovány a měla by být zavedena nápravná opatření ke snížení jejich problémů s MSD. Při pořizování nového zařízení by měl být posouzen ergonomický návrh sedadla na základě antropometrických údajů.
klíčová slova: držení těla - polohy pracovní - končetiny horní - vibrace - stroje zemní - onemocnění muskuloskeletální - hodnocení rizik

CHANNAK, SIRINANT - KLINSOPHON, THANIYA - JANWANTANAKUL, PRAWIT: The effects of chair intervention on lower back pain, discomfort and trunk muscle activation in office workers / Účinky ergonomické zásahu do židle na bolest dolní části zad, nepohodlí a aktivaci svalů trupu u kancelářských pracovníků: systematický přehled
anotace: Židle je standardní součástí vybavení pracovního místa v kanceláři. Předchozí studie ukázaly, že vhodná židle může snížit muskuloskeletální symptomy. Tento přehled zkoumal vliv zásahu do židle na bolesti dolní části zad (lower back pain, LBP), nepohodlí a aktivaci svalů trupu u kancelářských pracovníků. V pěti elektronických databázích z období od roku 1980 do května 2020 byly vyhledány relevantní randomizované a nerandomizované kontrolované studie. Metodologická kvalita zahrnutých studií byla posouzena pomocí 13položkového nástroje Cochrane risk of bias. Kvalita důkazů byla posouzena a hodnocena podle pokynů pro klasifikaci doporučení, posuzování, vývoj a hodnocení (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations, GRADE). Do přehledu byly zahrnuty dvě randomizované kontrolované studie, 10 studií s opakovanými měřeními a dvě prospektivní kohortové studie. Devět studií bylo hodnoceno jako vysoce kvalitní. Výsledky ukázaly na velmi nízkou až nízkou kvalitu důkazů o rozporuplném účinku intervence na snížení bolesti a nepohodlí a na aktivaci svalů trupu u kancelářských pracovníků. Při stratifikaci podle typu židle byla úroveň důkazů o zdravotních přínosech plynoucích z jakéhokoli typu židle stále velmi nízké až nízké kvality. Pokud doplňující vysoce kvalitní studie neposkytnou odlišné důkazy, nedoporučují se intervence týkající se kancelářských židlí ke snížení LBP nebo nepohodlí a aktivaci svalů trupu.
klíčová slova: židle - kanceláře - onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - páteř bederní - práce vsedě - zaměstnání sedavá - intervence ergonomické

ABRI, MOHAMMAD: The effect of job security on safety behavior with the moderating role of salary / Vliv jistoty zaměstnání na bezpečné chování s moderující rolí platu: model strukturální rovnice
anotace: Cílem této studie bylo modelovat vztah mezi bezpečností práce a bezpečným chováním s moderující rolí platu na pracovníky stavebního projektu metra v Qom v Íránu. Vybrané subjekty vyplnily dotazníky týkající se bezpečného chování a jistoty zaměstnání. Rovněž byl zjišťován plat subjektů. Při modelování strukturálních rovnic byl použit software Smart partial least squares. Výsledky ukázaly, že jistota zaměstnání má přímou a významnou korelaci s dodržováním bezpečnostních předpisů, účastí na bezpečnostních opatřeních a bezpečným chováním (p < 0,001). Plat jako moderátor měl pozitivní a významný vliv na vztah mezi jistotou zaměstnání a bezpečným chováním (p < 0,05). Obecně lze vyvodit, že jistota zaměstnání měla pozitivní vliv na bezpečné chování a plat jako moderátor tento vliv posílil. Pro zlepšení bezpečnostního chování na pracovišti by zaměstnavatelé měli zvýšit jistotu zaměstnání pracovníků.
klíčová slova: chování bezpečné - bezpečnost práce - platy - jistota - stavebnictví - stavby dopravní

GHALENOEI, MEHRAN: Exploring individual factors influencing human reliability among control room operators / Zkoumání individuálních faktorů ovlivňujících lidskou spolehlivost u operátorů ve velínech: kvalitativní studie
anotace: Identifikace jednotlivých faktorů je zásadním problémem při určování pravděpodobnosti lidské chyby a nakonec i lidské spolehlivosti. V současných metodách hodnocení spolehlivosti člověka se tato spolehlivost určuje na základě seznamu faktorů ovlivňujících výkonnost a úsudku odborníků. Jednalo se o kvalitativní studii obsahové analýzy, při níž byli účastníci vybráni z velínů elektráren s kombinovaným cyklem. Byly provedeny polostrukturované rozhovory a shromážděná data byla analyzována. Celkem bylo dotazováno 32 operátorů (20 dispečerů modulů, osm hlavních operátorů a čtyři manažeři). Bylo vyčleněno pět kategorií, a to "psychický stav", "vědomí při práci", "odborná způsobilost", "komunikační dovednosti" a "schopnost rychlé reakce a rozhodování".
klíčová slova: velíny - dispečinky - operátoři - faktory osobnostní - charakteristiky - chyby lidské - faktor lidský - spolehlivost

ÇINAR, DERYA - KARADAKOVAN, AYFER: Investigation of occupational safety in oncology nurses / Zkoumání bezpečnosti práce u onkologických sester
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat bezpečnost práce onkologických sester. Tato průřezová studie byla provedena s cílem prozkoumat rizika, kterým čelí onkologické sestry na odděleních, kde pracují, a bezpečnost práce. Data studie byla shromážděna v období od dubna do října 2020 pomocí online dotazníku, který výzkumníci připravili v souladu s literaturou. Vzorek pro studii tvořilo 117 onkologických sester, které se dobrovolně zúčastnily studie a kompletně vyplnily dotazník. Více než polovina účastnic uvedla, že postupy bezpečnosti práce nepovažují za dostatečné a vzhledem k rizikům expozice jim nebyla poskytnuta žádná další práva ani psychologická podpora. Studie dospěla k závěru, že pro zlepšení bezpečnosti práce u onkologických sester je třeba zlepšit fyzické podmínky pracovního prostředí a pravidelně poskytovat aktuální školení v oblasti onkologie a bezpečnosti práce.
klíčová slova: sestry zdravotní - onkologie - bezpečnost práce - expozice profesionální

TÁPIA-CABALLERO, PATRICIA: Variables that predict burnout in professional drivers / Proměnné, které předpovídají vyhoření u profesionálních řidičů
anotace: Dlouhodobý stres vede ke stavu vyčerpání známému jako syndrom vyhoření. Tento syndrom představuje zdravotní problém na pracovišti a vede k vysoké absenci pracovníků. Může také znamenat, že pracovníci přicházejí na pracoviště s pocitem, že se necítí dobře, což zvyšuje počet pracovních kolizí a úrazů na pracovišti. V této studii vytvořili autoři prediktivní model syndromu vyhoření u profesionálních řidičů s využitím následujících ukazatelů: věk, odpracované hodiny, seniorita, úroveň vzdělání, únava, osobnost, postoje k řízení, bezpečné chování ve vozidle a charakteristiky a náplň práce. Studie se zúčastnilo celkem 523 profesionálních řidičů z různých odvětví dopravy. K analýze dat byl použit program SPSS verze 25.0. Autoři zjistili prediktivní schopnost některých proměnných, které ovlivňují řidiče a způsobují vyhoření. Vyčerpání lze predikovat pomocí únavy (48,8 %), profesní výkonnost pomocí emoční stability (39,8 %) a cynismus pomocí nedostatku motivace (28 %) jako nejlepší prediktory. Výsledky přispívají k lepšímu poznání těch faktorů, které způsobují vyhoření u profesionálních řidičů. Je důležité navrhnout individuální intervence ke snížení vyhoření, které by kromě zajištění větší pohody řidičů pomohly snížit počet pracovních neschopností a případných incidentů.
klíčová slova: řidiči z povolání - syndrom vyhoření - osobnosti - charakteristiky individuální - prediktory - predikce - modely - ochrana zdraví - rizika pracovní

ABBASZADEH, SEPIDEH: Risk assessment of probable human errors in the scaffold erection and dismantling procedure / Hodnocení rizik pravděpodobných lidských chyb při montáži a demontáži lešení: fuzzy přístup
anotace: Přestože se lešení na staveništích používají ve velkém měřítku, jsou nejčastější příčinou nehod, zranění a smrtelných úrazů v tomto odvětví. Přibližně 80-90 % všech pracovních úrazů vzniká v důsledku lidského faktoru. Na staveništích je správná montáž/demontáž lešení pravděpodobně nejzásadnějším faktorem prevence nehod, neboť je jedním z faktorů, u nichž se uvádí, že jsou vysoce statisticky významné v korelaci s vysokým celkovým hodnocením bezpečnosti lešení. Proto je důležité provádět analýzu lidských chyb způsobených lešenáři. Hlavním cílem této studie bylo vyhodnotit možné lidské chyby během montáže a demontáže lešení. Ze zjištění vyplývá, že nejvyšší a nejnižší hodnoty rizika se týkaly chyb "nepřipevnění výztuh a spojů před demontáží lešení", respektive "nedostatečné přípravy pevného základu". Tato studie formuluje metodu odhadu rizika potenciálních lidských chyb při montáži/demontáži lešení.
klíčová slova: lešení - montáže - demontáže - rizika - chyby lidské - pravděpodobnost - hodnocení rizik - fuzzy logika

SALINAS-TORO, DANIELA: High frequency of digital eye strain and dry eye disease in teleworkers during the coronavirus disease (2019) pandemic / Vysoká frekvence digitální oční zátěže a onemocnění suchých očí u pracovníků pracujících na dálku během pandemie koronavirové nákazy (2019)
anotace: Cílem této studie bylo vyhodnotit digitální oční zátěž a příznaky suchého oka (dry eye disease, DED) související s vizuálním zobrazovacím terminálem (visual display terminal, VDT) u osob, jejichž práce byla během pandemie koronaviru změněna na práci na dálku. U subjektů byl proveden digitální průzkum sebehodnocení, který zahrnoval demografické údaje, anamnézu, dobu práce na VDT a příznaky související s oční zátěží před pandemií a během ní a DED. Celkem bylo analyzováno 1797 dotazníků. Průměrný věk byl 40,5 let a 69,9 % tvořily ženy. Průměrný počet týdnů práce na dálku byl 10,2. Celkový počet hodin práce s VDT se zvýšil ze 7,4 na 9,5. Všechny příznaky ES vykazovaly významný nárůst. Nejstarší skupina vykazovala nižší hodnoty a ženy měly vyšší skóre. Kromě toho bylo 28,6 % subjektů klasifikováno s těžkým DED a proměnnými spojenými s logistickým regresním modelem byly celkový počet hodin práce s VDT, ženské pohlaví, refrakční operace, růžovka, deprese, předchozí DED, keratokonus a blefaritida. Závěrem lze říci, že počet hodin práce s VDT se zdál být relevantním faktorem pro nárůst symptomů oční zátěže a vysokou prevalenci DED v období pandemie.
klíčová slova: oči - syndrom suchého oka - zátěž pracovní - koronavirus - práce dálková - teleworking - monitory - jednotky zobrazovací

GOLUBOVIĆ, TAMARA: Differences in attitudes of operators and managers on risk management of pressure equipment / Rozdíly v přístupu operátorů a manažerů k řízení rizik tlakových zařízení
anotace: Z předchozího výzkumu vyplývá, že modely pro posuzování rizik tlakových zařízení dostatečně nebo vhodně nezahrnují ukazatele lidského faktoru a organizační faktory. Cílem tohoto článku bylo ověřit rozdíly v postojích provozovatelů a manažerů zabývajících se oblastí řízení rizik tlakových zařízení. Byl sestaven dotazník a následně byly shromážděny údaje od 253 provozovatelů a manažerů pracujících se stejným tlakovým zařízením v Srbsku. Zjištěné rozdíly by mohly sloužit jako vysvětlení rizikových úrovní využívání tlakových zařízení a jejich vlivu.
klíčová slova: zařízení tlaková - zařízení vyhrazená tlaková - operátoři - pracovníci vedoucí - rizika pracovní - chyby lidské - faktor lidský - faktory organizační - dotazníky

JAYAKUMAR, CHINNAKANNU - ISAC, STEFFY - REDDY PRASAD, D. M.: Emergency response plan for methane and chlorine with dispersion modelling using CAMEO / Plán havarijní odezvy pro únik metanu a chloru s modelováním rozptylu pomocí softwaru CAMEO
anotace: V současných průmyslových scénářích existuje významná potřeba formulovat metody pro co nejbezpečnější nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Náhodný únik toxických chemických látek může mít za následek mimořádné události (emergency response plan, ERP). Proto je nevyhnutelný plán reakce na mimořádné události. Nejtoxičtějšími chemickými látkami v odvětví vodovodů a kanalizací jsou chlor a sirovodík, zatímco metan je hořlavý plyn. V tomto výzkumu je použit software CAMEO k předpovědi oblasti, kterou únik toxických plynů zasáhne. Tento výzkum se zabývá ERP čistírny odpadních vod a kontrolními opatřeními pro metan a plynný chlor. Zasažená oblast ohrožení bude záviset na povětrnostních podmínkách a době havárie. Při srovnání dvou různých ročních období je zasažená vzdálenost významnější v létě než v zimě. Je pozorováno, že noc a časné ráno je nebezpečnější než odpoledne a večer, protože vykazuje větší zasaženou vzdálenost.
klíčová slova: látky nebezpečné - plyny toxické - úniky látek - scénáře - modelování - události mimořádné - plány krizové - reakce

SOLTANINEJAD, MOSTAFA - FARDHOSSEINI, MOHAMMAD SADRA - KIM, YONG WOO: Safety climate and productivity improvement of construction workplaces through the 6S system / Zlepšení bezpečnostního klimatu a produktivity na stavebních pracovištích prostřednictvím systému 6S: analýza integrace 5S a bezpečnosti smíšenou metodou
anotace: Účelem této studie bylo vytvořit rámec pro integraci základních bezpečnostních postupů (vizualizace, analýza bezpečnosti práce a plánuj-udělej-kontroluj-jednej) do kroků 5S a ověřit jej. Nejprve bylo provedeno 18 rozhovorů se stavebními dělníky, zástupci pro bezpečnost, vedoucích pracovníků a manažerů stavby. Z výsledků vyplynulo, že zkoumané stavební společnosti uplatňují systematickou metodiku založenou na bezpečnosti, aby minimalizovaly pracovní úrazy na stavbě. Za druhé, k ověření navrženého rámce byla použita pre-testová a post-testová studie. Případová a kontrolní skupina (26 účastníků) odpovídaly na dotazník 6S před zavedením systému 6S a 1 měsíc po jeho zavedení. Výsledky ukázaly, že bezpečnostní klima a produktivita se u případové skupiny výrazně zvýšily, ale u kontrolní skupiny se v průběhu času snížily.
klíčová slova: klima bezpečnostní - produktivita - řízení bezpečnosti práce - metody - přístupy - management

GHASEMI, FAKHRADIN: Fatigue profile among petrochemical firefighters and its relationship with safety behavior / Únavový profil petrochemických hasičů a jeho vztah k bezpečnostnímu chování: moderující a zprostředkující role vnímaného bezpečnostního klimatu
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat únavu hasičů a její vztah k jejich bezpečnému chování. Zkoumán byl také moderační a mediační vliv vnímaného bezpečnostního klimatu na tento vztah. Zkoumáni byli hasiči z 10 petrochemických společností v Íránu. Studie se zúčastnilo celkem 261 hasičů. Únava měla významný negativní vliv na bezpečné chování hasičů. Vnímané bezpečnostní klima mělo na vztah mezi únavou a bezpečným chováním hasičů zprostředkující, nikoli však moderující vliv. Obecně byla míra únavy hasičů poměrně nízká, ale měla významný negativní vliv na chování hasičů.
klíčová slova: hasiči - únava - chování bezpečné - klima bezpečnostní - řízení bezpečnosti práce - podpora sociální - průmysl petrochemický - Írán

ROLANDER, BO: Measurements and observations of movements at work for warehouse forklift truck operators / Měření a pozorování pohybů při práci u obsluhy skladových vysokozdvižných vozíků
anotace: Inklinometrie a videoanalýzy mohou poskytnout objektivní měření fyzické zátěže. Cílem studie bylo měřit a pozorovat polohu a pohyby paží, zad a hlavy u obsluhy vysokozdvižných vozíků během pracovního dne, analyzovat rozdíly mezi jednotlivými typy vysokozdvižných vozíků a posoudit uváděnou pracovní zátěž a zdravotní stav. Do studie bylo náhodně zařazeno 25 mužů, kteří pracovali ve skladu s vysokozdvižnými vozíky. Shromážděné údaje zahrnovaly technická měření, videoanalýzu poloh a pohybů a dotazník zjišťující zdravotní stav, bolest a pracovní zátěž. Průměrně otáčeli hlavou o více než 45°, celkem 232krát za hodinu. Videoanalýza odhalila, že pracovníci pravidelně jezdí s vysokozdvižným vozíkem do strany s hlavou natočenou ve směru jízdy a v obdobích, kdy se dívají vzhůru, je hlava silně natočená a natažená. Inklinometrie a pozorování během pracovního dne má potenciál být cennou součástí hodnocení rizik podporujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
klíčová slova: vozíky vysokozdvižné - obsluha - hlava - krk - páteř - rotace - bolesti - polohy pracovní - pohyby pracovní - hodnocení rizik - inklinometrie - videoanalýzy

STEFANOVIĆ, VIOLETA: Modeling of occupational safety and health factors in production organizations and the formation of measuring scales of occupational safety climate / Modelování faktorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobních organizacích a tvorba měřících stupnic klimatu bezpečnosti práce
anotace: Tento článek se zabývá vlivem hlavních faktorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na celkové klima BOZP ve výrobních organizacích v jižním Srbsku, jako důležitého segmentu jejich strategického rozvoje. Cílem článku je ověřit a otestovat navržený koncepční model BOZP. Hypotetický model byl vytvořen a testován na vzorku 871 účastníků zaměstnaných ve výrobních podnicích. Výsledky ukazují, že rozvoj klimatu BOZP ve výrobních organizacích závisí především na angažovanosti vedení v systému BOZP. Získané výsledky naznačují, že metody použité v tomto výzkumu lze úspěšně využít k identifikaci faktorů BOZP v pracovním procesu, a tím i k řízení kvality pracovního prostředí.
klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - klima bezpečnostní - modelování - zapojení zaměstnanců - angažovanost

ASAD, MUZAFFAR: Synergetic effect of safety culture and safety climate on safety performance in SMEs / Synergický vliv kultury bezpečnosti a bezpečnostního klimatu na výkonnost v oblasti bezpečnosti v malých a středních podnicích: hraje transformační vedení moderující roli?
anotace: V rozvojových zemích není bezpečnosti a ochraně zdraví při práci přikládán velký význam, zejména v malých a středních podnicích (MSP). Incidentů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neustále přibývá. Hlavním důvodem je nedostatečná kultura bezpečnosti práce. Za druhé, podniky mají nedostatek zdrojů, a proto je pro ně obtížné zajistit bezpečnostní klima. Spolu s bezpečnostním klimatem a kulturou bezpečnosti hraje významnou roli ve vztahu k výkonu v oblasti bezpečnosti i chování vedení. Cílem této studie proto bylo analyzovat moderující roli vedení pro získání výkonnosti v oblasti bezpečnosti prostřednictvím kultury bezpečnosti a bezpečnostního klimatu.
klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - klima bezpečnostní - výkonnost - management - podniky malé - podniky střední - země rozvojové

BRUNNER, OLIVER: Accuracy of a markerless motion capture system for postural ergonomic risk assessment in occupational practice / Přesnost systému snímání pohybu bez markerů pro hodnocení posturálních ergonomických rizik v pracovní praxi
anotace: Zavedené metody pro ergonomické hodnocení posturálních rizik v pracovní praxi jsou většinou časově náročné a musí je provádět odborníci. Použití technologie by mohlo zlepšit hodnocení posturálních ergonomických rizik s ohledem na časovou efektivitu a přesnost. Byla provedena studie s cílem posoudit přesnost systému snímání pohybu bez markerů (Microsoft Kinect V2) ve srovnání se systémem snímání pohybu založeným na markerech (Vicon Bonita). Byly analyzovány úhly různých segmentů těla. Výsledky ukazují velké nepřesnosti systému snímání pohybu bez markerů při snímání axiální rotace trupu, což naznačuje, že potenciální zdravotní rizika mohou být podhodnocena. Na základě zjištění se diskutuje, zda zjištěné nepřesnosti u axiální rotace trupu pravděpodobně povedou k nadhodnocení nebo podhodnocení potenciálních zdravotních rizik při provádění ergonomického hodnocení rizik.
klíčová slova: polohy pracovní - pohyby pracovní - držení těla - rizika ergonomická - hodnocení rizik - analýzy rizik - metody

NAZERIAN, RAMTIN - KORHAN, ORHAN - SHAKERI, EHSAN: A novel cost-effective postural tracking algorithm using marker-based video processing /¨Nový nákladově efektivní algoritmus sledování držení těla pomocí zpracování videa na základě markerů
anotace: V poslední době bylo vyvinuto mnoho technik posturální analýzy, které mají snížit riziko muskuloskeletálních problémů. Metody, jako je rychlé posouzení celého těla, jsou schopny analyzovat nejstálejší nebo nejnepříjemnější polohy, ale výběr těchto poloh je subjektivní. K objektivní analýze držení těla lze použít zařízení, jako jsou elektromagnetické trackery, které se používají nepřetržitě během pracovního úkolu, ale využití těchto zařízení je nákladné. Proto je v této studii vyvinut nákladově efektivní algoritmus zpracování videa založený na markerech pro měření trojrozměrných (3D) informací týkajících se polohy i orientace lidské pozice.
klíčová slova: polohy pracovní - držení těla - modelování - 3D - rizika ergonomická - videoanalýzy - hodnocení rizik

BASZCZYŃSKI, KRZYSZTOF: Effect of safety harness design on the pressures exerted on the user's body in the state of its suspension / Vliv konstrukce bezpečnostního postroje na tlaky působící na tělo uživatele ve stavu jeho zavěšení
anotace: Studie se týká měření tlaku bezpečnostních postrojů na tělo uživatele ve stavu jeho zavěšení. Pro simulaci chování člověka v zavěšení byla použita antropomorfní figurína. Zkušební objekty zahrnovaly čtyři modely postrojů různých konstrukcí, které byly vybaveny upevňovacími prvky umístěnými na zadní a přední straně lidského těla. K měření byly použity snímače mapování tlaku o ploše 56 × 56 mm2 a dvourozměrný přístroj pro mapování tlaku. Byly definovány parametry charakterizující tlaky pásů postroje na povrch figuríny. Získané výsledky ukázaly, ve které poloze jsou tlaky působící na figurínu největší a že závisí především na konstrukci bezpečnostních pásů a jejich upevňovacím bodu. Byla identifikována nejcitlivější místa působení bezpečnostních pásů na tělo uživatele a formulovány pokyny pro konstrukci bezpečnostních postrojů.
klíčová slova: pásy bezpečnostní - zařízení ochranná - ochrana proti pádům z výšky - tělo - tlak - měření - antropometrie

MAHDAVI, NEDA: Investigation of hand muscle fatigue and its influential factors in manual task / Zkoumání únavy svalů rukou a faktorů, které ji ovlivňují, při manuálních úkonech
anotace: Svalová únava může v dlouhodobém horizontu vést k muskuloskeletálním poruchám (MSD); pokud však dobře známe její příčiny, lze ji zvládnout. Cílem této studie bylo prozkoumat sílu úchopu a únavu úchopu zaměstnanců s lehkou, střední a těžkou manuální prací pomocí dynamometru a zjistit jejich možný vztah s dalšími faktory. V této primární studii měly na únavu rukou rozhodující vliv výška, hmotnost a věk subjektů a jejich expozice vibracím. Pro přesné určení vlivu výše uvedených rizikových faktorů na sílu úchopu se doporučuje, aby byly v budoucnu provedeny studie na větších populacích.
klíčová slova: práce manuální - svaly - končetiny horní - úchop - síla svalová - únava - ergonomie - prevence rizik

SHI, HU: The effects of safety-specific transformational leadership and active transactional leadership on mindful safety practice adoption in the Chinese petroleum industry / Vliv transformačního vedení zaměřeného na bezpečnost a aktivního transakčního vedení na zavádění bezpečnostních postupů v čínském ropném průmyslu
anotace: Cílem této studie je prozkoumat vztahy mezi specifickými bezpečnostními styly vedení (transformační a aktivní transakční vedení) a přijetím uvědomělých bezpečnostních praktik u pracovníků v první linii zprostředkovaně podle bezpečnostního klimatu v čínském ropném průmyslu. Údaje byly získány od pracovníků ve dvou čínských ropných společnostech. Výsledky ukazují, že transformační a aktivní transakční vedení pozitivně souvisí s bezpečnostním klimatem, které následně ovlivňuje osvojování uvědomělých bezpečnostních postupů v čínském ropném průmyslu. Výsledky této studie naznačují, že transformační a aktivní transakční vedení z hlediska bezpečnosti nabízí komplexní model vedení pro provádění ohleduplných bezpečnostních postupů v čínském ropném průmyslu.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - klima bezpečnostní - management - přístupy - průmysl petrochemický - Čína

ASLAN, IMRAN: Ranking and comparing occupational health and safety system performance indicators in hospitals by the analytic hierarchy process / Pořadí a porovnání ukazatelů výkonnosti systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v nemocnicích pomocí analytického hierarchického procesu
anotace: Hlavním cílem této studie bylo zjistit, zda změny a nové aplikace pozitivně či negativně ovlivňují výkonnost v oblasti bezpečnosti u pracovníků ve zdravotnictví. Výzkum je založen na názoru 16 vybraných odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), kteří hodnotili pět hlavních skupin otázek pomocí analytického hierarchického procesu (analytic hierarchy proces, AHP). Výsledky byly porovnány s výsledky stejného dotazníku použitého dříve ve třech hlavních nemocnicích v tureckém Bingölu. Předložené výsledky jsou předvídatelné, například že soukromé nemocnice mají lepší kontrolu a tlak na uplatňování systému BOZP; odborníci přikládali vyšší prioritu školení v oblasti BOZP a zaměstnanci považovali za nejdůležitější problém práci podle kritérií BOZP. Péče o bezpečnost ostatních a ochrana vlastního života, znalost rizik, praktické školení BOZP a spolupráce jsou podle odborníků dalšími důležitými kritérii.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - nemocnice - výkonnost - ukazatele - Turecko

KARJALAINEN, ANTTI: Controlling flour dust exposure by an intervention focused on working methods in Finnish bakeries / Kontrola expozice moučnému prachu prostřednictvím intervence zaměřené na pracovní metody ve finských pekárnách: případová studie ve dvou pekárnách
anotace: Cílem této studie bylo prověřit účinnost intervenčních strategií pro kontrolu hmotnostních koncentrací a expozic moučnému prachu ve dvou finských pekárnách. Byl rovněž zkoumán vliv intervence na podíl různých velikostních frakcí částic na celkovém množství částic. Hmotnostní koncentrace moučného prachu byly měřeny během tří pracovních dnů před zavedením intervence a po ní v průmyslové i tradiční pekárně. Byl proveden gravimetrický odběr vzorků a měření v reálném čase. Ve spolupráci s manažery pekáren byly naplánovány příslušné intervenční strategie zaměřené na pracovní metody. Průměrná hmotnostní koncentrace inhalovatelného prachu z mouky se po zásahu snížila na většině stacionárních míst. Snížení úrovně expozice se pohybovalo mezi 39 a 45 %. V dýchací zóně se však úrovně expozice zvýšily o 28-55 %. Měření v reálném čase ukázala snížení hmotnostních koncentrací v tradiční pekárně. K naplánování účinnějších intervenčních opatření doplněných o technické kontrolní metody v obou pekárnách jsou zapotřebí další studie.
klíčová slova: pekárny - prach moučný - expozice profesionální - měření - intervence - metody pracovní - Finsko

HOLZER, MARTIN: Protect the protectors / Chránit ochránce: kvalitativní studie o BOZP ve spojení s nežádoucími vedlejšími účinky na pracovní výkon policistů v první linii
anotace: Opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro policisty v první linii se v mnoha západních společnostech rychle rozvíjejí. Různé organizace, jako jsou policejní sbory a odbory, považují tento vývoj za nezbytný vzhledem k rostoucímu počtu napadení, trestných činů spáchaných nožem, běsnění a teroristických útoků. Také současný výzkum zřejmě podporuje postupnou agregaci BOZP se zaměřením na policisty v první linii. Cílem tohoto článku je prozkoumat možné vedlejší účinky současného vývoje, a to na základě nedávného kvalitativního výzkumu malého rozsahu, na němž se podílelo 12 vysoce zkušených policejních konstáblů v první linii v anglickém Hampshiru, kteří mají všichni za sebou přibližně 24 let služby. Použity byly polostrukturované rozhovory. Zejména s důrazem na individuální hodnocení a vnímání rizik výzkum zjistil, že přílišné spoléhání se organizace na standardizované procesy řízení rizik může u policistů vyvolat averzi vůči riziku, což celkově vede k obvyklému nadměrnému znepokojování se věcmi a přivádí kulturu bezpečnosti a profesní kulturu policistů do rozporu.
klíčová slova: policisté - BOZP - rizika pracovní - hodnocení rizik - vnímání rizik - kultura bezpečnosti

JI, XIANG: Comparing interventions to reduce boredom in a low mental workload environment / Srovnání intervencí ke snížení nudy v prostředí s nízkou duševní zátěží
anotace: Nuda je častým problémem na pracovišti. Předchozí výzkumy naznačily, že opakující se a monotónní pracovní úkoly mohou vést k nudě. Tyto úkoly však byly omezeny v důsledku zvýšené automatizace pracoviště. Současnou příčinou nudy tak může být nízká duševní zátěž. Tento výzkum vytvořil obecný model nudy a porovnal vliv typu zpětné vazby (výkon a pořadí) a metody intervence (hra a kvíz) na nudu a výkonnost úkolů.
klíčová slova: nuda - práce monotónní - zátěž mentální - úkoly pracovní - intervence - pracoviště - pohlaví - vazba zpětná

 

Process Safety Progress - č. 3 (2022)

SEBASTIAN, ROSHAN: A review of fire mitigation methods for li-ion batteryenergy storage system / Přehled metod zmírňování následků požáru u lithium-ionových bateriových systémů pro ukládání energie
anotace: Lithium-iontové baterie (Lithium Ion Battery, LIB) s sebou nesou riziko tepelného vybití, které může mít za následek uvolňování plynů (hořlavých, toxických nebo výbušných), požáry a výbuch. Tento článek se zaměřuje na různé přístupy k protipožární ochraně pro zmírnění požárů LIB v bateriovém systému pro ukládání energie (battery storageenergy system, BESS). Vzhledem k tomu, že BESS má své vlastní jedinečné chemické složení baterií s různým uspořádáním bateriových modulů a strategií reakce na mimořádné události specifickou pro dané zařízení, je pro návrh protipožární ochrany rozsáhlých BESS na bázi LIB nezbytný individuální přístup.
klíčová slova: baterie lithium-iontové - rizika - nebezpečí - úniky látek - skladování - ochrana požární

MORONES, ANÍBAL: Flammable hazards of BESS failures / Hořlavé nebezpečí při selhání BESS
anotace: Za určitých podmínek mohou lithium-iontové (Li-ion) baterie vytvářet hořlavé a/nebo výbušné prostředí a představovat související rizika. Bateriové systémy skladování energie (BESS) se skládají z velkého množství lithium-ionových baterií. Tento článek využívá základní koncepty hoření k popisu hořlavých nebezpečí spojených s poruchami BESS.
klíčová slova: baterie lithium-iontové - rizika - látky hořlavé - látky výbušné - nebezpečí - selhání

STOKES, ROGER: Overview of Li-ion battery energy storage system failures and risk management considerations / Přehled selhání systémů pro ukládání energie z lithium-ionových baterií a úvahy o řízení rizik
anotace: V článku je vysvětleno pozadí lithium-iontových bateriových systémů, klíčové otázky týkající se typů selhání a několik pokynů, jak identifikovat příčinu (příčiny) selhání. Poskytuje také přehled řady článků a některé další komentáře k rizikům, zmírnění, eskalaci a aspektům pojištění.
klíčová slova: baterie lithium-iontové - energie - ukládání - systémy řízení - rizika tepelná

SNYDER, MIKE - THEIS, AMY: Understanding and managing hazards of lithium-ion battery systems / Pochopení a řízení rizik lithium-iontových bateriových systémů
anotace: Rychlý vývoj technologie lithium-iontových baterií (LIB) přinesl v posledním desetiletí mnoho nových příležitostí jak pro systémy skladování energie (ESS), tak pro trhy s elektrickými vozidly (EV). Současně se však rizika požáru a výbuchu spojená s tímto typem vysokoenergetické bateriové technologie stala hlavním bezpečnostním problémem. Bylo dosaženo mnoha pokroků v pochopení reaktivní chemie a otázek požární bezpečnosti souvisejících s tepelným vyčerpáním i nebezpečím požáru, které představují LIB. K tepelnému úniku nebo požáru může dojít v důsledku výrobních vad baterií, poruch nabíjecího systému, extrémních podmínek zneužití, které mohou být důsledkem chybného provozu nebo dopravních nehod, a manipulace s bateriemi na konci životnosti. Selhání baterie je často doprovázeno uvolňováním toxických plynů, požárem, tryskajícími plameny a nebezpečím výbuchu, což představuje jedinečné riziko pro pracovníky a pracovníky záchranných složek. Požáry LIB často představují složité problémy při zásahu při mimořádných událostech a vyžadují rozsáhlé množství vody aplikované po dobu několika hodin k ochlazení baterií, uhašení požáru a zabránění opětovnému vzplanutí. Tento článek podává přehled základních zásad potřebných k vytvoření základu bezpečnosti pro správné skladování, manipulaci a používání LIB. Začíná přehledem technologie používané v systémech LIB a dále poskytuje přehled běžných zdrojů tepelných úniků a požárů a praktických způsobů používaných k prevenci jejich vzniku.
klíčová slova: baterie lithium-iontové - vozidla elektrická - energie - skladování - rizika tepelná - úniky látek

MARSZAL, EDWARD - BRYAN, AUSTIN: Risk assessment and safeguarding of lithium-ion battery containing facilities / Posuzování rizik a ochrana zařízení obsahujících lithium-iontové baterie
anotace: S tím, jak se energetická síť stále více orientuje na obnovitelné zdroje energie, které pokrývají celosvětovou potřebu energie, je skladování energie pro infrastrukturu stále důležitější. Lithium-iontové baterie jsou atraktivní možností pro takové skladování, protože jejich hustota energie a cyklické vlastnosti poskytují výhody oproti jiným technologiím. Li-iontové baterie však mají také několik specifických bezpečnostních problémů kvůli možnosti tepelného vyčerpání, což je reakce samovolného zahřívání, která může mít za následek únik hořlavých a toxických plynů a požár. Tento článek se zabývá nebezpečími spojenými s tepelným únikem a diskutuje konstrukční úvahy a požadavky na systémy určené ke zmírnění rizik spojených s takovými událostmi.
klíčová slova: baterie lithium-iontové - hodnocení rizik - posuzování rizik - rizika tepelná - zařízení

ESSL, HANS JUERGEN: Review of the layer of protection analysis results after process safety incidents / Přezkoumání výsledků analýzy ochranných vrstev po mimořádných událostech v oblasti procesní bezpečnosti
anotace: Analýza ochranných vrstev (layer of protection analysis, LOPA) je osvědčeným a cenným nástrojem pro posouzení rizika procesů ve výrobních zařízeních. Vzhledem ke složitosti metody nese složení týmu hodnotícího bezpečnostní scénář neodmyslitelné riziko subjektivního úsudku a může významně ovlivnit výsledek. Faktory ovlivňující výsledky analýzy jsou zkušenosti a znalosti členů týmu, ale také národní předpisy a normy. LOPA tedy poskytuje dobrý základ pro posouzení bezpečnostních rizik procesu, ale je třeba ji doplnit dalšími úvahami. Cílem tohoto článku je podělit se o zkušenosti s praktickým použitím metody LOPA ve stávajících provozech a přezkoumat scénáře incidentů v oblasti procesní bezpečnosti. Srovnání výsledků pěti závodů na výrobu čpavku společnosti Borealis, které se nacházejí ve Francii a Rakousku, odhalilo významné rozdíly v přístupu a výsledku.
klíčová slova: analýzy rizik - hodnocení rizik - LOPA - vrstvy ochranné - vyšetřování nehod - incidenty - zařízení výrobní

MOKHBER, ALI - AGGARWAL, SHIVANI - GARCÍA-TRINANES, PABLO: Application of layers of protection analysis to prevent coronavirus infection / Použití analýzy vrstev ochrany k prevenci koronavirové infekce
anotace: Metodika analýzy vrstev ochrany (LOPA) je aplikována na setkání s infekcí SARS-COV-2 jako na iniciační událost a následně na nezávislé vrstvy ochrany (independent protection layers IPL) (konkrétně na protokoly ochrany zdraví), jako je sociální distanc, ventilace, hygiena rukou, obličejové masky a očkování. LOPA je aplikována s ohledem na číselnou kvantifikaci indexu úmrtnosti COVID s cílem řídit riziko přenosu na únosnou úroveň, konkrétně riziko úmrtí v důsledku sezónní chřipky. Tento nástroj měření kvantifikuje poměr roční míry úmrtnosti v důsledku infekce SARS-COV-2 k roční míře úmrtnosti na běžnou chřipku a je aplikován na chemický závod. Čím nižší je tato kvantifikovaná hodnota, tím více se úmrtnost na infekci covid-19 blíží úmrtnosti na běžnou chřipku. Jakékoli zlepšení bezpečnostních protokolů by tedy mělo tento ukazatel snížit. Vstupní údaje vycházejí z veřejně dostupných statistických údajů o infekci covid -19 a z internetových stránek dostupných ve Spojeném království. Míra přenosu viru covid -19 je statisticky analyzována pomocí výběru náhodných čísel, aby se simuloval náhodný vzorec nákazy viru z osoby na osobu v komunitě. Úspěšnost ochranných protokolů covid -19 je pravděpodobnostní a závisí na dodržování předpisů ze strany veřejnosti, které je modelováno pomocí pozorovacích průzkumů.
klíčová slova: analýzy rizik - koronavirus - nemoci infekční - úmrtnost - indexy - vrstvy ochranné - LOPA - pravděpodobnost - přenos

FAULK, NANCY - COSTA DA FONSECA, CAMILA: MOC 101 / Management změny 101: základy efektivního řízení změny
anotace: Řízení změn (management of change, MOC) je základním kamenem úspěšného programu řízení bezpečnosti procesů založeného na rizicích (risk-based process safety, RBPS). Bezpečný provoz a údržba zařízení, která vyrábějí nebo skladují nebezpečné chemické látky, vyžadují robustní systémy řízení bezpečnosti procesů (process safety management, PSM). Prvek MOC programu PSM zavádí formální, zdokumentovaný a autorizovaný proces pro všechny navrhované změny, aby bylo možné řídit změny, které mohou zavést neočekávaná nová nebezpečí nebo zvýšit riziko stávajících nebezpečí. Kromě toho proces MOC zajišťuje, že změny jsou sděleny potenciálně dotčeným pracovníkům, a také zajišťuje aktualizaci veškeré dotčené dokumentace. Špatný program MOC byl hlavní příčinou několika bezpečnostních incidentů v procesech, včetně havárie ve Flixborough. Dočasné změny neprošly řádným procesem přezkoumání; účinný program MOC mohl odhalit konstrukční nedostatky před zavedením změny a zabránit výbuchu. Kromě případových studií, jako je tato, poskytuje článek přehled osvědčených postupů řízení a základních rysů prvku MOC, které lze použít jako základ pro vývoj nebo hodnocení stávajících systémů řízení MOC, a v důsledku toho sehrát roli při identifikaci nebezpečí, řízení rizik a udržování bezpečného provozu.
klíčová slova: změny - řízení - management podnikový - bezpečnost procesní - rizika - systémy řízení

KLEIN, JAMES A.: Effectively use metrics as part of process safety feedback and learning systems to monitor and improve performance / Efektivně využívat metriky jako součást systémů zpětné vazby a vzdělávání v oblasti bezpečnosti procesů ke sledování a zlepšování výkonnosti
anotace: Bez vhodných metrik a systémů zpětné vazby programu bezpečnosti procesů mohou být varovné signály problémů přehlédnuty a příležitosti ke zlepšení výkonnosti mohou být ztraceny. Zajištění měření a vyhodnocování správných věcí na základě cílů programu procesní bezpečnosti poskytuje informace o aktuální úrovni výkonnosti a trendech. Učení se ze zkušeností, založené na účinných systémech zpětné vazby a využívání organizačních přístupů k učení se pro shromažďování, analýzu, sdílení a uchovávání kritických informací o bezpečnosti procesů, pomáhá podporovat citlivost k provozu, smysl pro zranitelnost a znalost minulých problémů a úspěchů, což pomáhá udržovat organizační paměť a udržovat nebo zlepšovat výkonnost programu.
klíčová slova: vazba zpětná - bezpečnost procesní - učící se organizace - vzdělávání - metriky

BARAZA, XAVIER: Lessons learned from the Barracas accident / Poučení z nehody v Barracas: výbuch dusičnanu amonného při silniční přepravě
anotace: Dne 9. března 2004 se převrátil nákladní automobil převážející dusičnan amonný (AN). Náklad se vznítil a explodoval v důsledku samovolných rozkladných reakcí dusičnanu amonného. Následkem byli dva mrtví, pět zraněných a značné materiální škody v podobě zničení vozidel a dálnice. Tento článek se zabývá příčinami nehody prostřednictvím technik analýzy kořenových příčin, jako jsou AcciMap a mapování událostí a příčinných faktorů, které prokázaly, že příčiny byly nejen fyzikálně-chemické, ale také organizační povahy. Výbuch způsobil kráter o průměru 18 m, což by odpovídalo kráteru způsobenému 11,4 tuny TNT. Prostřednictvím příslušných modelů sestavili autoři mapu přetlakové vzdálenosti, která vysvětluje rozbití čelních skel nákladních automobilů nacházejících se 100 m od místa nehody a vibrace skleněných tabulí ve vzdálenosti přibližně 4 km. Tato nehoda zdůraznila nutnost dodržovat bezpečnostní opatření předaná příslušnými orgány: a) zabránit kontaminaci AN, zejména pohonnými hmotami; b) zabránit vystavení AN působení tepla; c) izolovat na minimální vzdálenost 800 m ve všech směrech kolem místa nehody; d) v případě požáru zaplavit oblast z větší vzdálenosti a držet se dál od ohně.
klíčová slova: nehody - vyšetřování nehod - amoniak - dusičnan amonný - výbuchy - doprava silniční - studie případové - zkušenosti

SOLTANZADEH, AHMAD: Incidence investigation of accidents in chemical industries / Vyšetřování nehod v chemickém průmyslu: komplexní studie založená na faktorové analýze
anotace: Cílem této studie bylo identifikovat faktory ovlivňující výskyt chemických havárií v chemickém průmyslu. Tato studie zkoumala 840 nehod ve 42 chemických zpracovatelských odvětvích v průběhu 11 let (2008-2018). Analýza dat byla provedena pomocí explorační a konfirmační faktorové analýzy (EFA a CFA) a modelování strukturálních rovnic (SEM). Popisné výsledky ukázaly, že 45,3 % a 32,14 % nehod souviselo s přepravou a 32,14 % s únikem chemických látek. Faktorová analýza ukázala, že na nehody mělo vliv 6 latentních faktorů a 37 indikátorových proměnných. Výsledky SEM ukázaly, že latentní faktory, včetně individuálního a pracovního školení, řízení rizik a jejich indikátorových proměnných, měly na chemické nehody nepřímý vliv (P < 0,05). Naproti tomu latentní faktory nebezpečné podmínky a nebezpečné jednání se svými indikátorovými proměnnými měly přímý vliv na výskyt chemických nehod (P < 0,05). Zjištění potvrdila, že chemické nehody jsou ovlivněny různými příčinnými vrstvami. Použití různých metod analýzy nehod a jejich kombinace s vědeckými a aktualizovanými technikami jiných věd, tj. matematiky, stejně jako statistiky, může zlepšit metodiku analýzy a kontroly nehod.
klíčová slova: havárie průmyslové - průmysl chemický - analýzy - modelování

YANG, PENG - ZHANG, LIJING - TAO, GANG: Accident analysis based on systems thinking approach / Analýza nehody založená na systémovém myšlení: případová studie výbuchu cisterny "6-13" v čínském Wenlingu
anotace: Problém, kterému Čína v současné době čelí, spočívá v tom, proč stále dochází k nehodám spojeným se silniční přepravou nebezpečných chemických látek, které mají stejné nebo podobné příčiny, a proč se zdá, že se z těchto událostí nedokážeme poučit. Systémové myšlení je disciplína, která umožňuje vidět systémy komplexně a vytváří jasnější obraz dynamických, systematických struktur, které přispěly k výskytu závažné nehody. Nehoda s výbuchem cisterny "6-13" je považována za nejzávažnější nehodu ve vývoji čínského systému silniční přepravy nebezpečných chemických látek za posledních 5 let. Ze zprávy o vyšetřování nehody byly identifikovány systémové prvky a na základě archetypu systémového myšlení "přenášení břemene" byl vytvořen diagram příčinné smyčky. V tomto článku jsme se zaměřili na dva problémové symptomy: "vadná konstrukce svodidel proti kolizi" a "nebezpečné chování spočívající v překračování rychlosti". Diagram příčinné smyčky nejen znázornil symptomatická řešení příznaků problému ve zprávě o nehodě, ale také identifikoval zásadní řešení. A co je nejdůležitější, tento výzkum odhalil, jak základní systémová struktura nakonec vedla k závažné nehodě. Tyto poznatky jsou užitečné pro rozvoj preventivních politik a průmyslových strategií a jsou přínosem pro bezpečnost a udržitelnost čínského chemického průmyslu.
klíčová slova: cisterny - doprava silniční - doprava nákladní - látky chemické - analýzy nehod - příčiny - diagramy - Čína - myšlení systémové

 

Professional Safety - č. 8 (2022)

MEMARIAN, BABAK: High-risk electrical tasks and contributing work factors / Vysoce rizikové elektrické práce a přispívající pracovní faktory
anotace: Tato studie se hlouběji zabývá elektrotechnickými pracovními úkoly, jde nad rámec statistiky a zkoumá informace o konkrétních úkolech z pohledu odborníků z praxe, aby se zvýšila kvalita plánování před zahájením úkolu během procesu elektrotechnických operací. Tento projekt identifikuje vysoce rizikové elektrotechnické úkony a zkoumá pracovní faktory představující rizikové pracovní podmínky pro každou činnost. Poté zavádí inovativní kontrolní mechanismy pro rozpoznání a zmírnění rizik. Zjištění této studie zdůrazňují význam správného blokování/označování jako ústředního prvku postupů kontroly rizik. Dále se zabývá použitím pokročilých technologií ke zvýšení kvality rozpoznávání nebezpečí STURTI/E+/GETTY IMAGES.
klíčová slova: úkoly pracovní - práce elektrotechnické - faktory pracovní - faktory rizikové - řízení rizik - plánování - kontroly

SUMNER, TOM - GUILLOT, WARREN JR.: Heat illness / Nemoci z horka: co znamená národní program americké agentury OSHA pro zaměstnavatele
anotace: Nebezpečí spojená s nemocemi z horka jsou dobře známá. K úmrtím a závažným onemocněním však dochází i nadále a jejich výskyt může v průběhu času narůstat v důsledku stále častějších extrémních teplot. Aby americká agentura OSHA zdůraznila své obavy a přijala nezbytná opatření, zavádí iniciativu v oblasti prosazování předpisů týkajících se nebezpečí souvisejících s teplem, vyvíjí národní program zaměřený na kontroly zaměřené na teplo a zahajuje proces tvorby předpisů s cílem vypracovat normu pro teplo na pracovišti. Kromě toho agentura vytváří Národní poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro prevenci úrazů a nemocí z horka, která má zajistit lepší pochopení problémů a identifikovat a sdílet osvědčené postupy na ochranu pracovníků.
klíčová slova: horko - rizika zdravotní - nemoci z povolání - opatření bezpečnostní - předpisy bezpečnostní - USA

MORTON, BRUCE: Building a mentally healthy culture to support employees´ wellbeing / Budování psychicky zdravé kultury na podporu duševní pohody zaměstnanců
anotace: Článek se věnuje podpoře duševního zdraví na pracovišti. Problémy s duševním zdravím ovlivňuje jak rodinu a spolupracovníky, ale může ovlivnit také bezpečnost a produktivitu na pracovišti. Výzkumy naznačují, že lze podpořit pracovníky s takovými problémy budováním psychicky zdravé organizace a usnadněním přístupu k vhodným službám a podpoře.
klíčová slova: zdraví duševní - podpora zdraví - podpora zaměstnanců - kultura podniková - služby psychologické

 

Sicher ist Sicher - č. 5 (2022)

SCHMIDT STIEDENROTH, KIRA: Stressprävention in kleinen Unternehmen / Prevence stresu v malých podnicích: výzvy a řešení
anotace: Je známo, že stres v práci má negativní vliv na zdraví zaměstnanců. Může vést k řadě zdravotních problémů, např. k ischemické chorobě srdeční, duševním poruchám jako je deprese apod. Společnosti, které podporují zdraví svých zaměstnanců, jsou atraktivnější a produktivnější. Menší společnosti zavádějí prevenci stresu méně často než velké společnosti, i když i ony z ní mohou mít velký prospěch. Autorka se proto zabývá, jakým výzvám čelí malé společnosti, pokud jde o prevenci stresu. Dále podává návod, jak implementovat jednotlivá opatření proti stresu na pracovišti. Prevence stresu by však neměla vyvolávat další stres, ale naopak odlehčit manažerům a zaměstnancům a zvýšit zdraví a pohodu.
klíčová slova: stres - zdraví duševní - prevence - ochrana zdraví - podniky malé - opatření preventivní

BOCK, TOBIAS - GRÖNER, HARALD: Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkultur ausgewirkt und welche Chancen resultieren daraus? / Jak koronavirová pandemie ovlivnila kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví a jaké příležitosti z toho plynou?
anotace: Jedná se o dialog dvou expertů o tom, jak koronavirová pandemie ovlivnila kulturu BOZP. Oba experti se shodují, že pandemie měla i pozitivní výsledky, a to, že vyvolala úvahy o změnách týkajících se dalšího rozvoje kultury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle jejich názoru zvýšená hygienická opatření, nové formy komunikace, aktivní používání OOPP apod. mohou být prvními kroky, které zahájí cestu pozitivních změn, neboť se vytváří vědomé chování v této oblasti. Lidé jsou připraveni na tuto změnu. Každá krize totiž obsahuje i příležitosti! Nyní je ve společnosti ten správný čas posoudit kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví a na tomto základě vyvinout a zavést vhodný postup, který společnost posune k vyššímu stupni vyspělosti na cestě k "vizi nula". Příležitosti vytvořené koronavirovou krizí by měly být proto aktivně využívány.
klíčová slova: BOZP - koronavirus - pandemie - dopady - kultura bezpečnosti - rozhovory - diskuse

KOCK, KLAUS - KUTZNER, EDELGARD - ULLAND, NINJA: Respektloses Verhalten der Kundschaft als Herausforderung für Unternehmen und Beschäftigte / Neuctivé chování zákazníků jako výzva pro firmy a zaměstnance
anotace: Práce v prodeji neznamená jen orientovat se ve zboží a cenách. Zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníky, musí být citliví, flexibilní a přizpůsobovat se zákazníkům. Pro mnoho obchodníků je jednání s lidmi to, co pro ně dělá práci v maloobchodě zajímavou. V posledních letech si však stále častěji stěžují na neúctu ze strany zákazníků. To byl důvod pro zahájení projektu RespectWork. Respekt je totiž základem práce v prodeji a obchodu. Zatím byla zpracována analýza interakce mezi zaměstnanci a zákazníky, která je posuzována nad rámec subjektivního pohledu. V úvahu jsou brány rámcové podmínky interakce, aby se zjistily možnosti změny poměrů, zejména organizačních podmínek nebo pravidel pro zacházení se zákazníky.
klíčová slova: zákazníci - chování - služby - pracovníci - komunikace mezilidská - interakce - projekty

 

Sicher ist Sicher - č. 6 (2022)

SIEFER, ANKE - LÜCK, MARCEL: Ein Rückblick auf den Arbeitsschutz im Pandemiejahr 2020 / Posouzení bezpečnosti práce v pandemickém roce 2020
anotace: I v době pandemie předkládá Spolková vláda v Německu zprávu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - rok 2020, kterou z pověření Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí (BMAS) zpracovává Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA). Ve zprávě se uvádí, že kromě práce z domova byl pracovní svět ve vykazovaném roce 2020 charakterizován zkrácenou pracovní dobou a dočasným uzavřením firem. Zkrácená doba, kterou zaměstnanci trávili na svých pracovištích nebo na cestách, se jasně odrazila v počtu úrazů. V roce 2020 bylo o 12,3 % méně hlášených pracovních úrazů a o 18 % méně hlášených nehod při dojíždění než v roce 2019. Zhruba o pětinu nižší než v předchozím roce byly také počty smrtelných úrazů při práci a na cestě do zaměstnání. Podobný vývoj bylo možné pozorovat i u školních úrazů v důsledku dlouhotrvajícího uzavření škol. Zvýšil se však počet uznaných nemocí z povolání (celkem 39 551). Jedním z důvodu bylo uznání covid-19 jako nemoci z povolání pro zaměstnance ve zdravotnictví, sociální péči a laboratořích, jakož i pro zaměstnance, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni obdobnému riziku nákazy.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - pandemie - zprávy - Německo

KELLER, STEFAN - NORDBROCK, CONSTANZE - ELSÄSSER, FLORIAN: Tele-Arbeitsschutz / Bezpečnost práce na dálku: videokonzultace jako doplněk k péči a poradenství
anotace: Autoři popisují výsledky pilotního projektu Bezpečnost práce na dálku (Tele-Arbeitsschutz), kde byly testovány videokonzultace v pracovním lékařství a bezpečnostní péči. Důvodem pro zahájení projektu bylo to, že zejména komplexní péče poskytovaná pracovnělékařskými odborníky se stává v posledních letech opakovaně problémem (nedostatek odborníků, časové zdroje). Videokonzultační hodiny byly v určitých regionech projektu nabízeny pro různé poradenské příležitosti, k realizaci konkrétních opatření, ke sledování pokroku ? např. v případě kožních problémů souvisejících s prací - nebo ke konzultaci s odbornými kolegy. Během projektového období 2019 až 2021 bylo provedeno a vyhodnoceno celkem 386 konzultací v souvislosti s prací na dálku. Z toho 115 konzultací (30 %) provedli závodní lékaři a 271 konzultací (70 %) specialisté na bezpečnost práce. V rámci projektu byli zúčastnění závodní lékaři a specialisté v oblasti BOZP dotázáni, jak si poradili s videokonzultacemi. Téměř 90 % odborníků, kteří se zúčastnili přímého hodnocení bezprostředně po videokonzultaci, hodnotilo nabídku jako vhodnou metodu pro splnění svého poradenského zadání. Téměř 90 % lidí zastávalo názor, že videokonzultace je pro řešení konkrétního dotazu stejně vhodná jako schůzka na místě. V kvalitativních rozhovorech, které byly se zúčastněnými na konci projektu provedeny, se jako důvod této pozitivní bilance ukázal ušetřený čas (cesta k odborníkům nebo čekací doby ve firmách).
klíčová slova: videokonzultace - práce dálková - práce z domova - bezpečnost práce - lékařství pracovní - projekty - testování

PILLAR, FLORIAN: Gefährdungsbeurteilung / Hodnocení rizik: protipožární opatření v oblasti bezpečnosti práce?
anotace: Na pracovištích představují požáry všech velikostí nebezpečí, která mohou ovlivnit život nebo zdraví zaměstnanců. Tato rizika musí být identifikována, analyzována a vyhodnocena zaměstnavatelem během hodnocení rizik, aby bylo možné stanovit specificky upravená opatření. Vyvstává však otázka, jaké druhy opatření by zde měly být vůbec plánovány, respektive jak lze optimalizovat součinnost s hodnocením stavebních předpisů. Autor podrobněji rozebírá jednotlivé předpisy a dochází k závěru, že za současného stavu může dojít ke konfliktům mezi protipožárními opatřeními, které vyplynou z posouzení stavebních předpisů, a posouzení rizik na pracovišti. Je si vědom, že je to také založeno na aktuálně platném souboru pravidel. K vyřešení konfliktu navrhuje pozvat experty k odborným diskuzím a případně v dalším průběhu usilovat o konsenzus k úpravě právních předpisů.
klíčová slova: opatření protipožární - hodnocení rizik - předpisy stavební - pracoviště

 

Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2022)

MATTKE, CLAUDIA: Gefährdungsbeurteilung für Beschäftigte mit Lärm- oder Vibrationsexposition / Hodnocení rizik pro zaměstnance, kteří jsou vystaveni hluku nebo vibracím
anotace: Ochrana proti hluku a vibracím je jedním z nejdůležitějších úkolů zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci jsou vystaveni vysokým úrovním hluku a vibrací. Každý z nich totiž riskuje zdravotní problémy, jako je ztráta sluchu způsobená hlukem či poruchy pohybového aparátu způsobené vibracemi. Tomu má zabránit použití vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci o hluku a vibracích. V praxi se často vyskytují problémy s hodnocením úrovně expozice a odvozením vhodných opatření v rámci hodnocení rizik, protože informace z literatury a od výrobců strojů se liší. Je proto důležité znát původ údajů a obecné podmínky, za kterých byly stanoveny. Autorka se podrobněji zabývá touto problematikou a dále upozorňuje na Technická pravidla pro hluk a vibrace, která jsou důležitou pomůckou pro firmy při zavádění preventivních opatření v této oblasti.
klíčová slova: hluk - vibrace - expozice pracovníků - rizika zdravotní - hodnocení rizik - opatření bezpečnostní - pravidla technická - ochrana zdraví

DITTMAR, GÜNTER - NOLTING, JÜRGEN: Neue Anforderungen an den Betrieb von Laseranlagen mit ultrakurzen Laserpulsen / Nové požadavky na provoz laserových systémů s ultrakrátkými laserovými pulzy: testování laserů na emise rentgenových paprsků při opracování obrobků
anotace: Autoři seznamují s informací, že od 1. ledna 2022 musí odpovědné státní orgány a provozovatelé splňovat požadavky na testování laserových systémů jako systémů pro generování ionizujícího záření. Testování se týká i provozu, který nevyžaduje ohlášení a schválení, dále dokumentů, které mají být předloženy k ohlášení provozu, i schvalovacího řízení, které je rozsáhlejší než oznamovací postup. Tyto požadavky se vztahují na všechny laserové systémy, které jsou již v provozu a ve výstavbě, rovněž též na laserové systémy, které mají být dovezeny.
klíčová slova: lasery - záření ionizující - emise - testování - požadavky bezpečnostní - provoz

WERNER, CHRISTIAN - OTTO, STEFAN: Mechanische Gefährdungen an energetisch höhenverstellbaren Liegen / Mechanická nebezpečí na výškově nastavitelných elektrických lehátkách
anotace: Autoři uvádějí, že výškově nastavitelná elektrická lehátka nebo stoly, které se používají při terapeutických ošetřeních či při rehabilitaci, mohou mít někdy zvýšené mechanické nebezpečí. Aby se v budoucnu předešlo nehodám, Institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci německého sociálního úrazového pojištění (IFA) ve spolupráci s profesním sdružením pro zdravotnictví a sociální péči (BGW) se zabýval tímto tématem podrobněji ve výzkumném projektu. V rámci tohoto projektu bylo mimo jiné navrženo modelové posouzení nebezpečnosti těchto lehátek a schéma hodnocení možných ochranných opatření, kterými se autoři v článku podrobněji zabývají.
klíčová slova: stoly ošetřovací - ovládání - rizika mechanická - posuzování rizik - opatření ochranná

SOMMER, SABINE: Sicherheit und Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt / Bezpečnost a ochrana zdraví v digitálním světě práce
anotace: Moderní informační a komunikační technologie, roboti, umělá inteligence nebo využití komplexních hromadných dat výrazně mění náš pracovní svět. Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA), který zastřešuje svou výzkumnou činností oblast bezpečnosti a ochrany zdraví v digitálním světě práce, zkoumá účinky změn na BOZP zaměstnanců včetně požadavků, které musejí být kladeny na humánní uspořádání práce ve stále rychleji se měnícím světě práce. Článek je úvodem do této problematiky a v dalších číslech časopisu by měly být prezentovány priority a aktuální výsledky činnosti BAuA.
klíčová slova: digitalizace - technologie digitální - svět práce - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - změny

 

Sondy revue - č. 8-9 (2022)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Hromadné propouštění zaměstnanců
anotace: Zákoník práce upravuje v paragrafu 62 až 64 v souladu s právem EU, především směrnic ES č. 92/56/EEC, zvláštní postup při hromadném propouštění zaměstnanců z důvodu organizačních změn. Citované ustanovení definuje hromadném propouštění jako skončení pracovních poměrů výpovědí z tzv. organizačních důvodů, tj. ve smyslu ustanovení paragrafu 52 písm. a) až c) zákoníku práce v období 30 kalendářních dnů u stanoveného počtu zaměstnanců odstupňovaného podle velikosti zaměstnavatele.
klíčová slova: propouštění - zaměstnanci - zákoník práce - faktory organizační

BITTNER, JAN: Evropská minimální mzda jako úkol
anotace: V půlce června došlo na evropské úrovni k významné události. Evropští ministři práce odsouhlasili podobu historicky první evropské legilsativy k posílení kolektivního vyjednávání a ochraně příjmů nejhůře odmněňovaných pracovníků. Jedná se o tzv. směrnice o přiměřených minimálních mzdách.
klíčová slova: mzdy minimální - legislativa - Evropská unie

 

Sondy revue - č. 9 (2022)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zaměstnávání cizinců v České republice
anotace: Zaměstnávání cizinců ze zahraničí upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve čtvrté části. Pro účely zaměstnávání cizinců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince na považuje občan EU a jeho rodinný příslušníka rodinný příslušník občana ČR., který není státním příslušníkem ČR ani jiného členského státu EU. Za občana EU/EHP se považuje fyzická osoba, která má občanství jedné ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska a rodinný příslušník takové fyzické osoby a tento občan nepotřebuje k zaměstnání na území ČR zvláštní povolení k zaměstnání. Cizincem je naopak ten, kdo není občanem ČR, občanem EU/EHP ani jeho rodinným příslušníkem, a aby mohl být takový cizinec zaměstnán na území ČR, musí splňovat požadavky stanovené zákonem o zaměstnanosti.
klíčová slova: zaměstnávání cizinců - cizinci - podmínky - předpisy právní - Česká republika

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2022)

KAMPMANN, BERNHARD - BRÖDE, PETER: Do one-hour exposures provide a valid assessment of physiological heat strain? / Poskytuje jednohodinová expozice validní hodnocení fyziologické tepelné zátěže?
anotace: Pro časově a finančně nenáročné postupy hodnocení tepelné zátěže na pracovištích nebo v experimentálních studiích se někdy místo pozorování po celou směnu používají krátké časové úseky měření (např. 1 h), přičemž se předpokládá, že krátký časový úsek poskytne platné údaje o rovnovážných fyziologických reakcích. Autoři zkoumali vliv délky expozice na fyziologickou tepelnou zátěž s ohledem na modifikující účinky oblečení a aklimatizace na teplo s využitím databáze 564 expozic v klimatické komoře, které provedlo 28 mladých mužů v podmínkách tepelného stresu s velmi rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. Porovnávali srdeční frekvenci, rektální a průměrnou teplotu kůže a množství potu zaznamenané po 1 hodině s hodnotami zprůměrovanými během třetí hodiny expozice, které představují ustálený stav. Jednohodinová měření se shodovala s rovnovážnými hodnotami pouze pro poměrně nízké úrovně zátěže, s tepovou frekvencí pod 100 tepů za minutu a rektální teplotou pod 37,2 °C. Jednohodinové hodnoty v průměru podhodnocovaly všechny parametry tepelné zátěže. Tato chyba podhodnocení byla jen mírně ovlivněna oblečením a stavem aklimatizace v teple, ale významně se zvyšovala s teplotou a vlhkostí vzduchu a dosahovala značné velikosti v horkých a vlhkých podmínkách spojených se zvýšenou tepelnou zátěží. Regresní analýzy chyby předpovědi v závislosti na rovnovážné odezvě ukázaly, že podhodnocení se zvyšuje s úrovní rovnovážné zátěže.
klíčová slova: zátěž tepelná - stres tepelný - teplo - expozice profesionální - měření - vlastnosti termofyziologické - oděvy

SCHIEFER, CHRISTOPH - GRIEMSMANN, STEPHANIE - ELLEGAST, ROLF: Auswirkungen von alternativen Hilfsmitteln auf die körperlichen Belastungen beim Patiententransport im Rettungsdienst / Vliv alternativních pomůcek na fyzickou zátěž během přepravy pacientů v záchranné zdravotnické službě
anotace: Tento článek se zabývá muskuloskeletální zátěží (MSD) záchranářů při přepravě pacientů na schodištích. Otázkou bylo, zda lze vysokou MSD zátěž způsobenou hmotností pacienta snížit alternativními pomůckami. Za tímto účelem byly porovnány konvenční a alternativní pomůcky z hlediska jejich účinnosti při snižování muskuloskeletální zátěže. Bylo získáno třicet zkušebních osob ze záchranné služby a figurína o hmotnosti 75 kg byla po dvojicích přenášena po schodišti. Byly použity čtyři pomůcky: nosné křeslo, housenkové křeslo, závěs a závěs na schody. Postoje a pohyby těla byly kvantifikovány pomocí systému CUELA a síly působící na ruce pomocí 3D siloměrných úchopů. Výpočty biomechanického modelu byly provedeny pomocí CUELA-Dortmunder k odhadu kompresních sil na bederní ploténku. Kromě toho byly testované osoby dotazovány na vnímání fyzického stresu. Výsledky prokázaly pozitivní účinek alternativních pomůcek - housenkové židle a schodišťového závěsu - ve srovnání s konvenčními pomůckami.
klíčová slova: manipulace - břemena - pacienti - zdravotníci - záchranáři - zátěž fyzická - aparát pohybový - pomůcky - ergonomie - testování

FUNK, YANNICK ANDREAS - HAASE, HENRIKE - DEML, BARBARA: Entwicklung und Validierung einer computerbasierten Aufgabe zur Induktion eines psychischen Beanspruchungsspektrums / Vývoj a validace počítačové úlohy pro navození spektra duševního stresu
anotace: V rámci projektu Driver's Cab 4.0 financovaného BMBF se vyvíjí adaptivní rozhraní člověk-stroj pro zemědělské stroje, které pomocí fyziologických údajů zjišťuje aktuální úroveň stresu. Za tímto účelem je v této práci vyvinuta a vyhodnocena experimentální úloha, která může u testovaných osob vyvolat psychickou zátěž ve škále od málo až po velmi namáhavou. Ve třech laboratorních studiích je mentální zátěž vyvolána monitorovací aktivitou, jejíž rychlost zpracování se náhodně mění. Složitost aktivity se v jednotlivých úsecích zvyšuje vizuálním a/nebo sluchovým sekundárním úkolem. Mentální zátěž, kterou subjekty vnímají, se hodnotí pomocí hodnotící škály Mental Effort, reakčních časů a chybovosti.
klíčová slova: zátěž psychická - stres psychický - hodnocení

BLÄSING, DOMINIC: Pattern analysis of physiological data for the assessment of mental workload / Analýza vzorů fyziologických dat pro hodnocení mentální zátěže
anotace: Měření duševní zátěže na pracovišti pomocí (psycho)fyziologických měřících technik se zdá být žádoucí, ale je obtížně proveditelné. Konvenční techniky analýzy jsou navrženy tak, aby pokrývaly delší dobu měření, a opomíjejí požadavky moderních pracovišť: vysokou flexibilitu pracovníků a neustále se měnící duševní zátěž. Jako alternativní přístup k analýze lze zkrátit dobu trvání měření (resp. analýzy) a provést analýzu vzorů různých fyziologických parametrů na základě událostí. Účinky těchto přístupů jsou demonstrovány na experimentálních příkladech.
klíčová slova: zátěž mentální - fyziologie - oči - monitorování - EKG - ergonomie - měření

HUCHLER, NORBERT: Komplementäre Arbeitsgestaltung / Doplňkový design práce: nástin koncepce humanizace práce s umělou inteligencí
anotace: V článku jsou nastíněny základní úvahy o koncepci doplňkové práce. Předkládá se teze, že umělá inteligence potenciálně umožňuje nové koncepce tvorby hodnot, jejichž cílem je racionalizace prostřednictvím komplementarity, a nikoli nahrazování práce (substituce). Díky zvýšené adaptabilitě jsou možné nové, vzájemně se doplňující formy spolupráce mezi umělou inteligencí a lidmi. Limity automatizace se používají ke zdůvodnění, proč jsou komplementarity trvale nezbytné a funkční. Chybí však odpovídající organizační koncepce i hlavní zásady pro doplňkovou práci. Na základě koncepčních úvah a empirických případových studií je v článku nastíněn první základní rámec doplňkového designu práce na úrovni interakce člověk-stroj, organizace práce a strategie řízení.
klíčová slova: rozhraní člověk-stroj - inteligence umělá - humanizace - racionalizace - práce

KAPP, FELIX - MATTHES, NADINE - SPANGENBERGER, PIA: Fehlerdiagnose mit Virtual Reality trainieren / Výcvik diagnostiky poruch pomocí virtuální reality: vývoj a testování virtuální větrné turbíny na moři
anotace: Prostředí virtuální reality nabízí zvláštní potenciál pro výuku komplexního obsahu a dovedností v odborném kontextu. V takovém učebním prostředí lze realizovat autentické pracovní úkoly, které lze využít k osvojení kompetencí praktickým způsobem. Ve výukovém prostředí VR MARLA se diagnostika poruch v oblasti elektrotechniky a kovovýroby trénuje formou osmistupňového procesu na konkrétním příkladu větrné turbíny na moři. V souladu s přístupem kognitivního učení jsou účastníkům školení nejprve vysvětleny a předvedeny jednotlivé kroky v rámci aplikace a poté si sami krok za krokem projdou celý proces. Tento článek představuje aplikaci a její vývoj a informuje o výsledcích formativního hodnocení, které poskytlo důležité poznatky pro návrh prostředí.
klíčová slova: realita virtuální - školení - výcvik - problémy - simulace - řešení - elektrárny větrné - turbiny

FERREIRA, YVONNE - VOGT, JOACHIM: Psychische Belastung und deren Herausforderungen / Psychický stres a jeho výzvy
anotace: Tento článek představuje vývoj procesního modelu pro zkoumání prahových hodnot psychické zátěže, v němž jsou definovány a diskutovány příslušné prvky. Pro co nejjednotnější evidenci zátěžových faktorů a zdrojů jsou pomocí kvalitativních výzkumných metod vytvořeny a prezentovány systémy kategorií, aby byla data přístupná statistickým predikčním modelům.
klíčová slova: zátěž mentální - zátěž psychická - zdraví duševní - hodnoty limitní - hodnocení rizik - bezpečnost práce

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail