Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/7

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 267 (2022)Chemické listy - č. 4 (2022)Chemické listy - č. 7 (2022)International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2022)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2022)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2022) | KANbrief - č. 2 (2022) | Komora - č. 6 (2022) Komora - č. 7-8 (2022) | Práce a mzda - č. 6 (2022) Práce a mzda - č. 7-8 (2022)Professional Safety - č. 7 (2022)Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 5 (2022) Sondy revue - č. 7 (2022) Travail et Sécurité - č. 838 (2022)Travail et Sécurité - č. 839 (2022)

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 267 (2022)

BLANCHARD, FRANCOIS: Intégration de la prévention des TMS dans les normes européennes des matériels aéroportuaires / Začlenění prevence MSD do evropských norem pro vybavení letišť
anotace: Tento článek popisuje zdlouhavý normalizační proces, který vedl k zahrnutí prevence muskuloskeletálních poruch (MSD) do evropských norem pro letištní zařízení, včetně zařízení pro tankování benzinu a traktorů, v rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN).
klíčová slova: letiště - vybavení - onemocnění muskuloskeletální - prevence rizik - normalizace - normy evropské

VERETOUT, ÉRIC: Secteur logistique. Odvětví logistiky: posílení prevence s cílem čelit výzvám modernosti
anotace: Odvětví logistiky prošlo v posledních desetiletích výraznými změnami. Tváří v tvář četným výzvám v oblasti prevence pracovních rizik musí přizpůsobit své politiky prevence rizik těmto změnám. Po článku, který představuje odvětví jako celek a změny, kterým čelí, nabízí tento souhrn dva články, v nichž jsou uvedeny "portréty", tedy nejnovější údaje, informace, studie a zásadní poznatky, pracovní podmínky a pracovní rizika, o odvětví jako celku a o konkrétním případu "městské logistiky". Článek věnovaný automatizovaným skladům shrnuje současnou situaci a hlavní budoucí vývoj z hlediska prevence. Rozhovor s ředitelem logistického centra excelence v Hauts-de-France ilustruje podporu, kterou tento typ subjektů poskytuje podnikům, zejména v oblasti školení a zvyšování povědomí o rizicích. Kromě toho měla pandemie covid-19 významný dopad na pracovní podmínky v odvětví silniční nákladní dopravy a logistiky; první poznatky si odnesly jak subjekty v tomto odvětví, tak INRS.
klíčová slova: logistika - doprava nákladní - doprava silniční - rizika pracovní - prevence rizik - podmínky pracovní - BOZP - výzvy

DESPLAT, CHRISTOPHE: Coordination SPS dés la conception des opérations / Koordinace BOZP od fáze návrhu provozu: smluvní zajištění společných zdrojů prevence a bezpečnosti na staveništích
anotace: V letech 2019 až 2020 hodnotila organizace Assurance maladie - Risques professionnels smluvní postupy vlastníků projektů z hlediska prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a měřila důsledky pro organizaci pracovišť. Výsledky jsou jednoznačné: opatření od fáze projektování prostřednictvím účinné koordinace ochrany zdraví a bezpečnosti (SPS) s cílem začlenit prostředky prevence do písemné smluvní dokumentace má přímý dopad na zlepšení bezpečnosti pracovníků. Toto zjištění dokazuje, že formalizace opatření ve všech fázích stavebního projektu výrazně zvyšuje úroveň prevence.
klíčová slova: stavebnictví - stavby - projektování - BOZP - koordinace

LECLERCQ, SYLVIE: Évolution de la représentation du risque d'accident du travail et de sa manifestation dans une perspective d'évaluation des risques / Vývoj zastoupení rizika pracovních úrazů a jeho projev v perspektivě hodnocení rizik
anotace: Hodnocení rizik je základem přístupu k prevenci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto hodnocení je založeno na identifikaci pracovních rizik, což je počáteční a rozhodující fáze, aby bylo možné stanovit klasifikaci podle četnosti a závažnosti rizik a přiřadit k nim preventivní opatření. Tento článek se zabývá identifikací rizik pracovních úrazů. Navrhuje vývoj klasické reprezentace rizika i obecných kategorií rizik pracovních úrazů s cílem důslednější a vyčerpávající apriorní identifikace rizik ve prospěch prevence.
klíčová slova: úrazy pracovní - identifikace rizik - hodnocení rizik

GALLAND, BRUNO: Etude et évaluation de détecteurs individuels de sécurité "quatre-gaz" ?  / Studie a hodnocení levných plynových osobních bezpečnostních detektorů
anotace: Detekce nebezpečného ovzduší v reálném čase je nutností pro pracovníky, kteří musí vykonávat svou činnost v uzavřených nebo stísněných prostorách nebo obecněji v průmyslových prostorách, kde kvalita ovzduší může krátkodobě ohrozit jejich zdraví. Osobní bezpečnostní detektor "čtyř plynů" upozorňuje uživatele na hrozící nebezpečí, jako je nízká hladina kyslíku nebo přítomnost hořlavých nebo toxických plynů. Na trhu se nedávno objevily levné bezpečnostní detektory (DSBC), které jsou nyní snadno dostupné v internetových obchodech za cenu kolem 100 eur. V laboratoři bylo vyhodnoceno několik modelů z hlediska jejich metrologických parametrů a praktické funkčnosti.
klíčová slova: plyny - detekce plynů - detektory plynů - kvalita - hodnocení - ovzduší pracovní - prevence rizik

SAVARY, BARBARA - EMILI, ANDREA: Portrait rétrospectif des expositions aux fumées de soudage des métaux de 2000? /  Retrospektivní obraz expozice dýmu ze svařování kovů v letech 2000 až 2020
anotace: Tento článek představuje retrospektivní obraz expozice výparům ze svařování kovů ve Francii v letech 2000-2020. Od roku 2018 jsou svařovací dýmy Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikovány jako karcinogenní pro člověka (skupina 1).
klíčová slova: svařování - dýmy - výpary - expozice profesionální - přehledy - Francie

ESTÉVE, WILLIAMS - MATERA, VIRGINIE: Surfaces contaminées au travail / Kontaminované povrchy na pracovišti: jak na prevenci?
anotace: Dne 8. dubna 2021 uspořádal INRS odborný den o znečištěných površích, které mohou kontaminovat zaměstnance při práci a představovat zdravotní riziko. Vzhledem k dlouhotrvající zdravotní krizi byla akce vysílána živě na internetu. Přibližně patnáct projevů sledovalo více než 700 účastníků, kteří si v reálném čase vyměňovali názory prostřednictvím chatu, do něhož bylo zasláno více než 200 dotazů. Cílem byl přehled různých technik odběru vzorků a jejich využití v průmyslové hygieně, ale také v jiných oblastech, jako je vnitřní ovzduší nebo jaderný sektor. Diskutována byla také omezení tohoto přístupu, zejména pokud jde o interpretaci výsledků. Opatření provedená za účelem odstranění stávajících nedostatků byla posouzena z hlediska návrhu doplňkových nástrojů, a to jak vzdělávacích, tak kvantitativních, na nichž lze založit preventivní opatření v podnicích.
klíčová slova: povrchy pracovní - kontaminace - rizika zdravotní - prevence rizik - konference

FAUVEL, NICOLAS - MOUTCHE, GÉRARD: Former á la prévention du risque chimique / Školení v oblasti prevence chemických rizik
anotace: Zavedení přístupu k prevenci chemických rizik vyžaduje, aby si odborníci na prevenci osvojili soubor specifických dovedností. INRS pro tuto potřebu vytvořil multimodální školicí program.
klíčová slova: rizika chemická - prevence rizik - školení - programy vzdělávací

BALZER, JACQUES: Les bâtiments de demain / Budovy zítřka: jaké jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
anotace: V roce 2019 zahájilo Vědeckotechnické centrum pro stavebnictví (Centre scientifique et technique du bâtiment, CSTB) a Francouzská agentura pro ekologickou transformaci (l'Agence de la transition écologique, Ademe) prognostický přístup, jehož cílem je pomoci aktérům v odvětví stavebnictví předvídat budoucí změny. Tento přístup nazvaný "Pojďme si společně představit budovy zítřka" umožnil na začátku roku 2021 poskytnout těmto aktérům "prognostický soubor nástrojů", který obsahuje sérii 22 proměnných listů zabývajících se hlavními hnacími silami změn a formulujících kontrastní hypotézy vývoje, jakož i čtyři prognostické scénáře do roku 2050.
klíčová slova: stavebnictví - stavby - budovy - trendy - prognózy - nástroje

 

Chemické listy - č. 4 (2022)

ŠVÁBENSKÁ, EVA - ROUPCOVÁ, PAVLA: Skryté nebezpečí otěrových částic
anotace: Zintenzivnění mobility a zvýšení počtu vozidel vede ke vzniku většího množství částic uvolňovaných otěrem brzd. Částice obsahující různé prvky a látky nebezpečné pro některé organismy se následně dostávají do ovzduší a životního prostředí podél frekventovaných silnic. Cílem tohoto přehledového článku je poskytnout informace jak o složení třecích kompozitů, tak o emisích souvisejících s dopravou. Článek je zaměřen především na částice vznikající při opotřebení brzd, ale pojednává také o metodách používaných k identifikaci zdroje znečišťujících částic.
klíčová slova: ovzduší - látky nebezpečné - automobily - brzdy - prostředí životní - částice

 

Chemické listy - č. 7 (2022)

HORVÁTHOVÁ, HANA: Biologická syntéza nanočastíc
anotace: Je známo, že nanoželezo má vysokou redukční aktivitu, díky níž může účinně dechlorovat organické znečišťující látky a redukovat toxické kovy. V současné době se nanočástice syntetizují fyzikálními a chemickými metodami, při nichž se používají toxické látky a které vyžadují vysoký přísun energie. Rostoucí celosvětová poptávka po udržitelných a ekologických technologiích podněcuje vývoj biologických metod, které by mohly tato omezení překonat. V případě nanočástic lze provádět fytogenní syntézu s využitím rostlin nebo rostlinných tkání. Klíčovou roli hrají bioaktivní látky přítomné v rostlinách a jejich interakce s prekurzory železa (železitá/železitá sůl). Tento článek poskytuje aktuální pohled na proces "zelené" syntézy nanočástic se zaměřením na klíčové parametry, které by měly být zohledněny jak při syntéze, tak při environmentální aplikaci.
klíčová slova: nanočástice - bionanočastice - nanoželezo - syntéza zelená - metody

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2022)

GARZILLO, ELPIDIO MARIA: SARS-CoV-2 emergency in the workplace / Mimořádná situace kvůli SARS-CoV-2 na pracovišti: jsou podniky připraveny chránit své zaměstnance?: průřezový průzkum
anotace: Pandemie SARS-CoV-2 zasáhla všechny aspekty každodenního života na celém světě, včetně celého pracovního sektoru. Cílem této studie je zhodnotit schopnost reakce některých italských společností na mimořádnou situaci týkající se zdraví a bezpečnosti pracovníků. Kontrolní seznam vyplnilo 41 podniků (68 %); více než 50 % z nich má méně než 50 zaměstnanců a většina podniků patří do potravinářského průmyslu a finančních služeb. Bylo analyzováno dodržování opatření pro omezení výskytu mimořádné události COVID-19, zejména pokud jde o organizaci práce, sociální odstup, sanitaci a specifické školení. Velké podniky a bankovní sektor vykazovaly tvárnou reorganizaci práce podle omezujících opatření ve srovnání s malými podniky a potravinářským sektorem.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - pracoviště - opatření bezpečnostní - podniky - Itálie

YULITA, YULITA - IDRIS, MOHD AWANG - DOLLARD, MAUREEN F.: Effect of psychosocial safety climate on psychological distress via job resources, work engagement and workaholism / Vliv klimatu psychosociální bezpečnosti na psychický distres prostřednictvím pracovních zdrojů, pracovního nasazení a workoholismu: víceúrovňová longitudinální studie
anotace: Cílem studie bylo navrhnout víceúrovňový model, který by vysvětlil, jak organizační faktor, klima psychosociálního bezpečí (PSC) - klima pro psychické zdraví pracovníků - souvisí s pracovním nasazením (pracovní angažovaností a workoholismem) a následně s psychickým distresem. Longitudinální údaje byly shromážděny na poloostrově Malajsie na 26 policejních odděleních od 392 policistů, porovnávány po dobu 4 měsíců a testovány pomocí hierarchického lineárního modelování. Analýza odhalila dopady mezi skupinami, které spojují PSC s pracovními zdroji, pracovním nasazením a workoholismem.
klíčová slova: stres - zátěž psychická - klima bezpečnostní - aspekty psychosociální - workoholismus - nasazení pracovní - modely - policisté - Malajsie

KIANI, MOIEN: Safety climate assessment / Hodnocení bezpečnostního klimatu: průzkum ve společnosti zabývající se distribucí elektrické energie
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat bezpečnostní klima a jeho strukturální dimenze a zjistit vztah mezi bezpečnostním klimatem a demografickými proměnnými v společnosti distrubující elektrickou energii. Byl použit dotazník bezpečnostního klimatu doporučený britským úřadem Health and Safety Executive, který obsahoval 43 otázek v 11 dimenzích. Hodnoceny byly rovněž demografické údaje. Průzkumu se zúčastnilo celkem 179 pracovníků. Míra odpovědí byla vysoká (89,5 %). Bezpečnostní klima mělo nejvyšší korelaci s dimenzí angažovanosti vedení (r = 0,754). Celkové skóre bezpečnostního klimatu v této společnosti bylo 3,37 na stupnici od 1 do 5. Mezi faktory bezpečnostního klimatu mělo nejvyšší skóre školení týkající se bezpečnosti (3,87), nejnižší skóre měl pak pracovní tlak (2,80). Mezi demografickými proměnnými byl zjištěn významný vztah mezi bezpečnostním klimatem a věkem (r = 0,180). Vedení jako organizační síla může mít velký vliv na podporu bezpečnostního klimatu. Přijetí účinných školicích programů a vytvoření rovnováhy v pracovní zátěži pro snížení pracovního tlaku může navíc zlepšit bezpečnostní klima.
klíčová slova: klima bezpečnostní - pracovníci vedoucí - management - školení bezpečnosti práce - angažovanost - zátěž pracovní - faktory demografické

TIAN, JIN - LIN, ZHEYING - WANG, FENG: Resilient trade-offs between safety and profitability / Kompromisy resilience mezi bezpečností a ziskovostí: pohledy řidičů v systému pekingské taxislužby
anotace: Kompromisy jsou běžným chováním resilientních systémů, kdy se systémy přizpůsobují měnícím se situacím, aby splnily více cílů. V kontextu pekingského systému taxislužby (BTSS) zkoumá tato práce kompromisy mezi bezpečností práce a ziskovostí podnikání u řidičů taxislužby, ukazuje jejich odolnost při vyvažování těchto dvou cílů a identifikuje faktory, které k těmto kompromisům přispívají.
klíčová slova: řidiči profesionální - taxikáři - bezpečnost práce - resilience - odolnost - zisky - faktory

LEGAN, MAŠA - ZUPAN, KLEMENTINA: Prevalence of mobile device-related musculoskeletal pain among working university students / Prevalence muskuloskeletální bolesti související s mobilními zařízeními mezi pracujícími vysokoškolskými studenty: průřezová studie
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat způsoby používání mobilních zařízení a jejich vliv na muskuloskeletální systém uživatelů mezi pracujícími vysokoškolskými studenty ve Slovinsku na Fakultě chemie a chemické technologie Univerzity v Lublani. Na e-mailové adresy studentů byl zaslán internetový průzkum, v němž studenti poskytli informace o způsobech používání a uvedli bolesti pohybového aparátu (musculoskeletal pain, MSP), které mohou souviset s používáním mobilních zařízení v posledních 12 měsících. Průzkum vyplnilo celkem 535 studentů (63 % žen a 37 % mužů) ve věku 18 let a starších, kteří splnili kritéria pro zařazení. Výsledky ukázaly, že prevalence MSP byla 39,6 %. Nejvíce muskuloskeletálních symptomů bylo zaznamenáno v oblasti zad (57,1 %) a ramen (50 %). Byly zjištěny statisticky významné rozdíly v expozici mobilním zařízením a MSP mezi pohlavími. Tato studie poukazuje na důležitost znalostí ergonomie mobilních zařízení u pracujících studentů.
klíčová slova: zařízení mobilní - onemocnění muskuloskeletální - studenti - školy vysoké - aparát pohybový - bolesti - prevalence - ergonomie

JUCZYŃSKI, ZYGFRYD - OGIŃSKA-BULIK, NINA: Ruminations and occupational stress as predictors of post-traumatic stress disorder and burnout among police officers / Prožívání a profesní stres jako prediktory posttraumatické stresové poruchy a vyhoření u policistů
anotace: Povolání policisty patří k těm nejstresovějším. Je spojeno s expozicí traumatickým zážitkům. Cílem této výzkumné studie bylo zjistit prediktory příznaků posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a profesního vyhoření a prozkoumat, jak spolu korelují u policistů. Tyto prediktory hledali autoři v kognitivní činnosti, konkrétně v prožívání a vnímaném pracovním stresu. Studie byla provedena se 120 policisty, kteří zažili traumatické události související s jejich prací. Studie ukázala, že vtíravé ruminace slouží jako prediktor, který zesiluje posttraumatickou stresovou poruchu, zatímco určité stresující pracovní podmínky jsou prediktory vyhoření. Výsledky naznačují, že v patogenezi PTSD a vyhoření působí řada mechanismů. Policisté se mnohem lépe vyrovnávají s expozicí traumatickým stresorům než se stresujícími pracovními podmínkami. To vede k praktickému závěru ohledně nutnosti prevence každodenního pracovního stresu, který policisté zažívají.
klíčová slova: policisté - podmínky pracovní - posttraumatická stresová porucha - syndrom vyhoření - stres pracovní - zátěž psychická - prediktory

ZHOU, ZIQI: Association between sleep disorders and shift work / Souvislost mezi poruchami spánku a prací na směny: prospektivní kohortová studie v čínském ropném průmyslu
anotace: Cílem studie bylo zjistit prevalenci poruch spánku u pracovníků pracujících na směny a analyzovat vztah mezi poruchami spánku a prací na směny. Základní údaje byly shromážděny od subjektů, které byly následně sledovány po dobu 2 let v rámci prospektivní kohortové studie. Do kohorty bylo nakonec zařazeno 2453 osob počínaje květnem 2013 a následné sledování pomocí dotazníků bylo provedeno v červenci 2014 a říjnu 2015. Poruchy spánku byly hodnoceny pomocí Pittsburského indexu kvality spánku. Riziko poruch spánku u pracovníků pracujících ve dvousměnném, třísměnném a čtyřsměnném provozu bylo vyšší než u pracovníků pracujících v nesměnném provozu a s rostoucím počtem směn byl pozorován rostoucí trend poruch spánku. Mezi počtem směn a poruchami spánku byl pozorován rostoucí lineární trend. V ropném průmyslu je tedy nutné snížit četnost směn, aby se snížil výskyt poruch spánku u pracovníků na směny.
klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - spánek - poruchy spánku - průmysl ropný - Čína

ATAL, MAHENDRA KUMAR: Occupational exposure of dumper operators to whole-body vibration in opencast coal mines / Pracovní expozice obsluhy sklápěčů celotělovým vibracím v povrchových uhelných dolech: přístup k hodnocení rizik pomocí Bayesovské sítě
anotace: Vibrace celého těla (whole-body vibration, WBV) jsou jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik muskuloskeletálních poruch (MSD), které se projevují bolestmi dolní části zad, krku a ramen, zažívacími problémy, krevním tlakem a cukrovkou u profesionálních operátorů sklápěčů. Tato studie se konkrétně zaměřila na posouzení expozice WBV u 79 operátorů sklápěčů zaměstnaných ve dvou indických povrchových uhelných dolech prostřednictvím měření vibrací a následného dotazníkového šetření. Z denní frekvenčně vážené průměrné kvadratické expozice vyplývá, že obsluha sklápěčů byla vystavena vibracím na úrovni vyšší, než je zdravotně varovná zóna (Health Guidance Caution Zone, HGCZ) normy ISO 2631-1:1997. Na základě hodnot denní dávky vibrací však 60,8 % provozovatelů zažilo úrovně vibrací vyšší než HGCZ. V neposlední řadě byl také učiněn pokus prozkoumat potenciál bayesovské sítě pro předpověď rizikových faktorů WBV operátorů sklápěčů při vývoji MSD s cílem upřednostnit faktory pro hodnocení rizik pro lidské zdraví.
klíčová slova: sklápěče - obsluha - operátoři - doly uhelné - onemocnění muskuloskeletální - vibrace - hodnocení rizik - sítě bayesovské

SÁNCHEZ-REBULL, MARÍA-VICTORIA: Six Sigma for workplace safety improvement / Metoda Six Sigma pro zlepšení bezpečnosti práce: zlepšení rizik a nebezpečných podmínek ve společnosti vyrábějící kovové obaly
anotace: Metoda Six Sigma byla použita jako strategie zlepšování podnikových procesů v mnoha společnostech po celém světě s vynikajícími výsledky. Na druhou stranu bezpečnost práce představuje pro manažery firem klíčové téma vzhledem k jejich odpovědnosti. Cílem tohoto článku je ukázat, jak lze pomocí metody Six Sigma snížit počet nehod. Případová studie je provedena na velké evropské společnosti vyrábějící kovové obaly. Výsledkem je prezentace snížení počtu nehod se ztrátou času z 97 na 30, což společnosti ušetřilo mnoho času a nákladů. Tento projekt ukazuje účinnost Six Sigma jako nástroje zlepšování v oblasti lidských zdrojů, přestože většina předchozích výzkumů Six Sigma byla zaměřena na výrobní aspekty. Studovaný případ může být užitečný jak pro velké společnosti, tak pro malé a střední podniky, které mají zájem o zlepšení bezpečnosti.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - procesy podnikové - metody - six sigma - studie případové - podniky velké

MOOSA, MAJED H. - ORIET, LEO P.: Factors affecting safety performance in the construction industry / Faktory ovlivňující výkonnost v oblasti bezpečnosti ve stavebnictví: empirická studie s využitím modelování strukturálních rovnic
anotace: Stavební průmysl v Saúdské Arábii patří k největším v regionu - a pro pracovníky k nejnebezpečnějším odvětvím. Význam této studie spočívá v pomoci při snižování rizik, zdrojů rizik a vnímání bezpečnosti ve stavebnictví. Cílem této studie bylo pomocí kvantitativního průzkumu provedeného na malém (n = 276) vzorku osob přispět k empirickému pochopení výsledků v oblasti bezpečnosti v tomto jedinečném kontextu. Údaje z průzkumu odhalily silnou shodu vyjadřující negativní názory na každou testovanou dimenzi a proměnnou bezpečnosti, přičemž pouze nepatrná menšina volila pozitivně valenční odpovědi. K ověření vypovídací schopnosti modelu jako celku byla použita technika modelování strukturálních rovnic k posouzení shody mezi vztahy tvořícími model a jejich významnosti vzhledem k empirickým údajům.
klíčová slova: stavebnictví - kultura bezpečnosti práce - systémy bezpečnostní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výkonnost - modelování - Saudská Arábie

AYTUTULDU, GUZIN KAYA - BIRINCI, TANSU - TARAKCI, ELA: Musculoskeletal pain and its relation to individual and work-related factors / Muskuloskeletální bolest a její vztah k individuálním a s prací souvisejícím faktorům: průřezová studie mezi tureckými kancelářskými pracovníky, kteří pracují s počítačem
anotace: Kancelářští pracovníci jsou běžně vystaveni muskuloskeletální bolesti související s prací. Tato studie zkoumala individuální a s prací související rizikové faktory spojené s muskuloskeletální bolestí a postižením souvisejícím s bolestí u tureckých kancelářských pracovníků, kteří pracují s počítačem. Do studie bylo zařazeno 150 kancelářských pracovníků. Údaje byly shromážděny pomocí online dotazníku s kombinací severského muskuloskeletálního dotazníku, Oswestryho indexu postižení (ODI), indexu postižení krku (NDI) a dotazníku postižení paže, ramene a ruky v krátké formě (Q-DASH). Účastníci byli rozděleni do čtyř podskupin: bez bolesti (n = 26), s bolestí dolní části zad (n = 37), s bolestí krku (n = 49) a s bolestí horních končetin (n = 38). Mezi podskupinami byly rozdíly, pokud jde o podmínku, že se nohy dotýkají podlahy, a podmínku, že klávesnice, myš a zápěstí jsou v přímce. Významná korelace byla také mezi skóre NDI a pracovní dobou, zatímco Q-DASH koreloval s indexem tělesné hmotnosti a pracovními roky. Zdravotní postižení související s bolestí souviselo u kancelářských pracovníků s různými rizikovými faktory, jako je fyzická nečinnost, index tělesné hmotnosti, pracovní doba, odpracované roky a ergonomie pracoviště.
klíčová slova: pracovníci kancelářští - práce s počítačem - onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - krk - končetiny horní - podmínky pracovní

AMARO, JOANA: Work-life prevalence of self-reported occupational injuries in mothers of a birth cohort / Prevalence pracovních úrazů v pracovním životě v kohortě matek
anotace: Tato studie zkoumala pracovní úrazy, které matky samy uváděly v rozsáhlé studii, a vztah jejich charakteristik k různým následkům úrazů: výskytu, závažnosti, časové blízkosti a recidivě. Autoři se ptali 4338 žen, zda se jim stal "pracovní úraz, i když nevyžadoval lékařské ošetření", a na počet úrazů v průběhu jejich pracovního života, typ úrazu a zda k němu došlo během posledních 12 měsíců. Více než pětina matek (21,8 %) v produktivním věku uvedla, že během svého pracovního života měla alespoň jeden pracovní úraz. Nejčastěji uváděným typem pracovního úrazu byly rány a povrchová poranění (11,0 %), dále vykloubené kosti a klouby, podvrtnutí a natažení (10,7 %). Ženy, které uvedly pracovní úrazy v minulosti, měly také vyšší pravděpodobnost, že budou hlásit zdravotní problémy související s prací a že budou mít partnera, který také uvedl pracovní úraz během svého pracovního života. Asociace zůstaly u všech výsledků poměrně stabilní.
klíčová slova: ženy - matky - úrazy pracovní - zdraví - faktory rizikové

BAEZA MOYANO, DAVID - GONZÁLEZ LEZCANO, ROBERTO ALONSO: Effects of infrasound on health / Vliv infrazvuku na zdraví: hledání možností zlepšení podmínek bydlení
anotace: Nejnovější technologické inovace značně rozšířily oblast použití infrazvuku a je třeba vzít v úvahu možná rizika, která může infrazvuk představovat pro osoby, které jsou mu vystaveny. Hlavním úkolem tohoto článku je uspořádat a shrnout nejnovější studie o nejběžnějších umělých zdrojích vyzařování a o účincích, které mají tyto neslyšitelné frekvence při absorpci organismem na zdraví, a také představit stávající předpisy, diskusi a řadu závěrů, které objasňují aspekty infrazvuku. Záměrem autorů tohoto článku je, aby to, co je v tomto přehledu odhaleno, mohlo být využito k řešení a stanovení budoucích směrů výzkumu a podpořilo architekty, aby brali prostory instalací uvnitř budovy velmi vážně, stejně jako aby prováděli kompetentní správu s ohledem na minimální vzdálenost od silnice, kde jsou plánovány obytné budovy.
klíčová slova: infrazvuk - zdraví - architektura - výstavba - bezpečnost práce - pohoda pracovní

TAÇGIN, ERTUGRUL - SAGIR, ZEYNEP: Development of an intelligent knowledge base for identification of accident causes based on Fu et al.'s model / Vývoj inteligentní znalostní báze pro identifikaci příčin nehod na základě modelu kolektivu Fu et al.
anotace: V této studii je na základě modelu vyvinutého kolektivem Fu et al. vyvinuta inteligentní znalostní báze (IKB) pro identifikaci příčin nehod, která může hrát významnou roli při prevenci nehod. Tato IKB byla vytvořena na základě osmi vzorových nehod uvedených v literatuře a testována na dvou dalších nehodách. Příčiny těchto vzorových nehod byly identifikovány podle modelové taxonomie vyvinuté autorem Fu a jeho kolektivem. Pro testování se ve dvou případových studiích uvažuje o úniku ropy a nehodě v rafinérii. Tato studie prokázala 89,47 %, resp. 73,01 % úspěšnost identifikace příčin dalších nehod na základě vyvinuté IKB. Tyto výsledky získané na základě pouhých osmi vzorových nehod jsou považovány za slibné, protože s rostoucím počtem vzorových nehod se očekává další zvýšení úspěšnosti. Tento IKB byl připraven jako součást komplexnějšího inteligentního systému, na jehož vývoji se pracuje.
klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - příčiny - analýzy nehod - modely - databáze - management znalostní

RASSAS, INES: Strain-based work-to-family conflict as a predictor of lumbar and cervical pain in Tunisian nursing staff / Konflikt mezi prací a rodinou jako prediktor bolesti bederní a krční páteře u tuniských zdravotních sester
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat souvislost různých dimenzí a forem konfliktu mezi prací a rodinou s výskytem bolestí krku a dolní části zad u tuniských zdravotních sester. Autoři provedli průřezovou studii na zdravotních sestrách zařazených do okresní nemocnice v Tunisku. Této studie se zúčastnilo 72 sester s průměrným věkem 42,38 ± 10,85 let. Binární logistická regresní analýza zachovala konflikt mezi prací a rodinou založený na zátěži jako významný determinant bolesti dolní části zad i bolesti šíje. Bylo zjištěno, že konflikt mezi prací a rodinou založený na napětí předpovídá bolesti bederní a krční páteře více než ostatní typy konfliktů u ošetřovatelského personálu. Snížení napětí ve zdravotnických zařízeních by tedy mělo být ústřední součástí preventivního přístupu k muskuloskeletálním poruchám u ošetřovatelského personálu.
klíčová slova: sestry zdravotní - bolesti v zádech - páteř - život pracovní - život rodinný - konflikty - Tunisko

ES'HAGHI, MAHBOUBEH: Understanding factors influencing workers' unsafe behaviors through social network analysis in the mining industry / Pochopení faktorů ovlivňujících nebezpečné chování pracovníků prostřednictvím analýzy sociálních sítí v těžebním průmyslu
anotace: V této studii se autoři snažili zjistit, proč se pracovníci dopouštějí nebezpečného chování, a dosáhnout hlubšího porozumění všem příčinám ovlivňujícím nebezpečné jednání pracovníků v těžebním průmyslu. Cílem bylo také zjistit, které příčiny hrají při výskytu nebezpečných jednání významnější roli. Autoři nejprve pozorováním zjistili nebezpečné jednání a poté na základě polostrukturovaných rozhovorů zkoumali faktory, které je ovlivňují. Celkem bylo pozorováno 3058 nebezpečných jednání a zjištěno 85 příčin, rozdělených do 14 faktorů, které ovlivňují záměr chování pracovníků. V této studii se ukázalo, že velký vliv na nebezpečné chování má nedostatečný dohled. Kromě toho byl jako hlavní zprostředkující faktor ve zkoumaném těžebním průmyslu určen nedostatečný výcvik. Zjištění naznačují, že nebezpečné jednání pracovníků je ovlivněno různými příčinami, což vede k významným důsledkům pro tvůrce politik usilující o snížení nebezpečného chování a zlepšení bezpečnosti práce v důlním prostředí.
klíčová slova: chování nebezpečné - příčiny - analýzy - sítě sociální - průmysl těžební

LING, CHAI FONG - UMAR, RADIN ZAID RADIN - AHMAD, NADIAH: Development of a predictive model for work-relatedness of MSDs among semiconductor back-end workers / Vývoj prediktivního modelu pro výskyt MSD v souvislosti s prací u pracovníků v oblasti výroby polovodičů
anotace: Pro předpovídání muskuloskeletálních poruch (MSD) souvisejících s prací u pracovníků v oblasti výroby polovodičů je k dispozici jen omezený počet modelů. Cílem této studie je vyvinout model pro predikci vzniku MSD u pracovníků. Potenciální rizikové faktory MSD byly získány z 277 zpráv o vyšetřování pracovních kompenzací provedených v letech 2011-2019. K určení významných prediktorů byla použita metoda binární logistické regrese. Mezi významné prediktory (p < 0,05) patří špatné držení těla, silová námaha, statické držení těla, zvedání a spouštění břemen, přenášení břemen, tlačení a tahání, oprava strojů, preventivní údržba a kontrola kvality. Zásadní roli v modelu hrály zavádějící faktory a délka zaměstnání. Model umožňuje odborníkům z praxe předpovídat potenciální případy MSD u pracovníků na zadních pozicích v polovodičích a proaktivně plánovat vhodná zmírňující opatření.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - ergonomie - výroba - polovodiče - modely - predikce

OJUKWU, CHIDIEBELE PETRONILLA: Pulmonary functions and associated risk factors among school teachers in a selected Nigerian population / Plicní funkce a související rizikové faktory u učitelů ve vybrané nigerijské populaci
anotace: Cílem této studie bylo zjistit plicní funkce a související rizikové faktory u učitelů. Tato průřezová studie zahrnovala 121 účastníků (20 mužů a 101 žen) z 11 soukromých a 8 státních škol. Subjektivní údaje byly shromážděny pomocí dotazníku o astmatu, který si vyplnili sami. Pro měření hodnot plicních funkcí byl použit spirometr a data byla analyzována pomocí popisné statistiky a jednosměrné analýzy rozptylu pro inferenční statistiku. Hladina alfa byla stanovena na 0,05. Věk, pohlaví, délka zaměstnání, typ školy, vyučovaný stupeň školy, typ pedagogické rady, pracovní doba za den, předchozí zaměstnání, používání koberců a používání předložek byly významně spojeny s predikcí nucené vitální kapacity. Také objem nuceného výdechu za 1 s a vrcholový výdechový průtok se statisticky lišily v závislosti na konzumaci alkoholu (p = 0,015) a místě bydliště (p = 0,004). Učitelé používající tabule jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku plicních poruch souvisejících s povoláním, proto je třeba přejít od běžného používání křídových tabulí k tabulkám bílým.
klíčová slova: učitelé - faktory rizikové - onemocnění respirační - plíce - funkce - křídy - expozice profesionální

MOSLY, IBRAHIM: Factors influencing safety performance in the construction industry of Saudi Arabia / Faktory ovlivňující výkonnost v oblasti bezpečnosti ve stavebnictví v Saúdské Arábii: průzkumná faktorová analýza
anotace: Stavebnictví představuje mnoho rizik, která ohrožují pracovníky fyzicky a majitele firem finančně. Výkonnost v oblasti bezpečnosti může pomoci snížit rizika na staveništích. Cílem této studie je prozkoumat a identifikovat faktory, které ovlivňují výkonnost v oblasti bezpečnosti ve stavebnictví v Saúdské Arábii. Prostřednictvím rešerše literatury bylo z výzkumných studií po celém světě identifikováno 37 faktorů, které tuto výkonnost ovlivňují. Tyto faktory byly vyhodnoceny účastníky z oboru ze Saúdské Arábie a seřazeny podle jejich průměrných hodnot prostřednictvím dotazníkového šetření. Dále byla použita průzkumná faktorová analýza pro redukci dimenzí a bylo odhaleno a diskutováno 10 komponent shlukujících 37 faktorů. Výsledky této studie pomohou různým zúčastněným stranám stavebního průmyslu při zvyšování bezpečnosti na stavbách a následně vytvoří bezpečnější pracovní prostředí pro pracovníky s menším počtem rizik a nehod.
klíčová slova: stavebnictví - BOZP - bezpečnost práce - výkonnost - faktory - analýzy - dotazníky - Saudská Arábie

CHU, FULEI: Group strength in safety performance / Síla skupiny ve výkonnosti v oblasti bezpečnosti: vliv skupinových charakteristik na individuální projevy osobnosti u provozovatelů vysokorychlostních železnic
anotace: V různých pracovních situacích není prediktivní vliv osobnosti na pracovní výkon vždy stejný. Proto je v posledních letech důležitou otázkou, jak nejlépe pochopit a využít osobnostní rysy na pracovišti. Osobnostní přístupy jsou v současné době velmi důležité. Na základě teorie aktivace rysů poskytuje tato studie první důkazy z vysoce rizikových organizací (vysokorychlostní železniční organizace) týkající se interakčních účinků charakteristik na úrovni skupiny na vztah mezi individuální osobností a výkonností v oblasti bezpečnosti (dodržování bezpečnostních předpisů i účast na bezpečnosti). Údaje byly získány od vzorku provozovatelů vysokorychlostních železnic z devíti železničních úřadů. Výsledky ukazují, že skupinová svědomitost, souhlasnost a neuroticismus posilují vztah mezi individuální osobností a výkonností v oblasti bezpečnosti, zatímco skupinová otevřenost oslabuje vztah mezi individuální osobností a výkonností v oblasti bezpečnosti a skupinová extraverze nemá na jejich vztah žádný vliv. Tyto výsledky naznačují, že organizace s vysokým rizikem by se měly zaměřit nejen na individuální faktory, ale také na interakce mezi individuálními faktory a skupinovými situacemi při výkonu jednotlivců v oblasti bezpečnosti.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - výkonnost - faktory osobnostní - osobnosti - charakteristiky individuální - skupiny - železnice - doprava železniční

KARUPPIAH, KOPPIAHRAJ - SANKARANARAYANAN, BATHRINATH - ALI, SYED MITHUN: A fuzzy ANP-DEMATEL model on faulty behavior risks / Fuzzy ANP-DEMATEL model rizik chybného chování: důsledky pro zlepšení bezpečnosti na pracovišti
anotace: Výskyt pracovních nehod a úrazů byl vždy pro průmyslový management velkým problémem. V rozvojových zemích, zejména v Indii, je výskyt těchto nežádoucích událostí vyšší než v rozvinutých zemích. Cílem tohoto výzkumu je identifikovat, analyzovat a vyhodnotit rizika chybného chování (faulty behavior risks, FBRs), která vyvolávají pracovní nehody a úrazy. S využitím strategie triangulace dat identifikovala tato studie 19 faktorů FBR v pěti kategoriích. Pro posouzení těchto FBR je navržen integrovaný přístup zahrnující fuzzy analytický síťový proces (analytic network proces, ANP) a metodu zkušební a hodnotící laboratoře pro rozhodování (decision-making trial and evaluation laboratory, DEMATEL). Pěti nejvýznamnějšími kritickými rizikovými faktory jsou absence průběžného monitorování, vadné vybavení a údržba, kognitivní zkreslení, řádné značení a nepříznivé okolní pracovní podmínky. Studie na základě výsledků postuluje některé důsledky pro řízení průmyslu s cílem zmírnit pracovní nehody a úrazy.
klíčová slova: rizika pracovní - faktory rizikové - nehody pracovní - úrazy pracovní - řízení rizik - analýzy rizik - metody - fuzzy logika

ZHANG, QINGWEN: Optimizing safety-measure combinations to address construction risks / Optimalizace kombinací bezpečnostních opatření pro řešení stavebních rizik
anotace: Většina metod používaných k vypracování reakcí na rizika ve stavebnictví řeší optimalizační problém zmírnění rizik řešením účelových funkcí. Pasivně se jich dosahuje splněním omezujících podmínek, které nejsou pro efektivní řízení výstavby adekvátní. Cílem této studie je poskytnout aktivní optimalizační strategii pro výběr reakcí na rizika. Autoři zkombinovali analýzu dvojic množin (set pair analysis, SPA) s technikou pro preferenci pořadí podle podobnosti s ideálním řešením (technique for order preference by similarity to an ideal solution, TOPSIS), aby mohli řídit rizika výstavby na přijatelnou úroveň namísto nadměrné minimální úrovně. SPA se používá k posouzení úrovně rizika před zmírněním a po zmírnění na základě teorie neurčitosti a TOPSIS se používá k seřazení bezpečnostních opatření na základě jejich účinků na zmírnění rizika. Případová studie čerpání betonu pro supervýškovou budovu byla použita jako příklad toho, jak navržený optimalizační model napomáhá řízení rizik, a k ověření jeho opodstatněnosti. Vyvinutá metoda založená na TOPSIS-SPA určuje optimální kombinaci bezpečnostních opatření, která ekonomicky snižuje rizika stavby na přijatelnou úroveň při nejmenším počtu opatření. Zjištění mohou pomoci rozhodovacím orgánům při formulování nákladově efektivních schémat kontroly rizik.
klíčová slova: stavebnictví - rizika - přijatelnost rizika - analýzy rizik

PFAFFINGER, KATHARINA F. - REIF, JULIA A. M. - SPIEß, ERIKA: When and why telepressure and technostress creators impair employee well-being / Kdy a proč tvůrci teletlaku a technostresu zhoršují pohodu zaměstnanců
anotace: Tento článek popisuje vliv dvou specifických požadavků na informační a komunikační technologie (ICT) - teletlak a technostres - na pohodu zaměstnanců a zkoumá zprostředkující účinek odpoutání (studie 1) a moderující účinky technostresových inhibitorů na účinky požadavků na ICT na pohodu (studie 2) a odpoutání (studie 3). Byly provedeny tři kvantitativní studie se zaměstnanci. Výsledky potvrzují negativní vliv nároků na ICT na několik ukazatelů pohody. Ze zjištění studií vyplývá potřeba intervencí ke snížení negativních důsledků ICT zvýšením úrovně inhibitorů technostresu (např. technickou podporou) nebo usnadněním odpoutání zaměstnanců (např. prostřednictvím komunikačních politik). Zjištění potvrzují, že obecné modely vysvětlující stres a pohodu jsou aplikovatelné na nové formy pracovních nároků, a rozšiřují stávající empirickou podporu vlivu nároků ICT na pohodu.
klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - požadavky - stres pracovní - účinky - zátěž pracovní - pohoda pracovní

LEBAN, BRUNO: Characterization of hand forces exerted during non-powered hospital bed pushing and pulling tasks / Charakterizace sil působících na ruce při tlačení a tahání nemocničního lůžka bez pohonu
anotace: Přesné posouzení biomechanického rizika spojeného s úkoly tlačení a tahání představuje náročný problém, zejména ve zdravotnictví, kde je od personálu často vyžadováno manévrování s lůžky a vozíky. Většina studií v této oblasti byla provedena v laboratoři, zatímco ve skutečných pracovních podmínkách bylo shromážděno jen málo údajů. Cílem této studie je charakterizovat síly, které působí při manévrování s nemocničními lůžky bez pohonu. Dvacet účastníků mělo za úkol pohybovat lůžkem (vybaveným přizpůsobenou rukojetí pro měření vyvíjených sil) po skutečné nemocniční trase zahrnující fáze rovně, zatáčení a manévrování. Výsledky ukazují, že vyšší síly jsou spojeny s počáteční fází, zatímco rovná fáze, fáze otáčení a manévrování vyžadovaly podobné (nižší) úsilí. Kombinovaný účinek levé, pravé a příčné síly naznačuje, že u trupu operátora může docházet k axiální rotaci, což vyžaduje další zkoumání tohoto aspektu.
klíčová slova: manipulace ruční - rizika biomechanická - lůžka nemocniční - síla tažná - síla tlačná

ESMAEILI, NEGIN - SOOFI, JAHANYAR BAMDAD: Expounding the knowledge conversion processes within the occupational safety and health management system (OSH-MS) using concept mapping / Rozšíření procesů konverze znalostí v rámci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OSH-MS) pomocí mapování pojmů
anotace: Vzhledem k úsilí o začlenění řízení znalostí do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP-MS) se tento výzkum pokouší ukázat, jakým způsobem probíhají procesy přeměny znalostí v rámci klíčových prvků BOZP-MS. Tato studie využívá pojmové mapování (concept mapping, CM) jako integrovaný přístup pro zrcadlení názorů účastníků na interakci mezi tacitními a explicitními znalostmi v systému BOZP-MS. Interpretace vytvořených map a grafických znázornění ukazuje, že pojmy v rámci klíčových prvků OSH-MS jsou roztříděny do různých shluků, včetně aplikace znalostí, šíření znalostí, socializace znalostí a prezentace znalostí. Výsledky simulované v prostředí MATLAB verze R2018a a JMP verze 13.2 pomáhají lépe pochopit vzájemné působení tacitních a explicitních znalostí v klíčových prvcích BOZP-MS a objasňují potenciální programovatelné oblasti pro zlepšení výkonnosti organizace.
klíčová slova: management znalostní - řízení znalostí - znalosti tacitní - znalosti explicitní - řízení bezpečnosti práce - systémy řízení bezpečnosti - mapování - pojmy

YUAN, MENGQI: Effects of a liquid cooling vest on physiological and perceptual responses while wearing stab-resistant body armor in a hot environment / Vliv kapalné chladicí vesty na fyziologické a percepční reakce při nošení neprůstřelné vesty v horkém prostředí
anotace: Tato studie zjišťuje vliv kapalinové chladicí vesty (liquid cooling vest, LCV) na fyziologické a percepční reakce při nošení neprůstřelné vesty (stab-resistant body armor, SRBA). Během testů byly zaznamenávány fyziologické parametry a percepční reakce. Výsledky ukázaly, že rozdíl v průměrné teplotě kůže a lopatek mezi oběma podmínkami činil až 1,2 °C, resp. 2,5 °C. LCV významně nesnížila teplotu jádra, srdeční frekvenci, ztrátu potu, spotřebu kyslíku, hodnocení vnímané námahy a omezení pohybu. Byl však pozorován významný rozdíl mezi podmínkami z hlediska účinnosti odpařování a tepelného pocitu. LCV tedy tlumilo zvýšení tepelného pocitu, ale nezmírnilo fyziologickou zátěž. Tato práce může poskytnout základní poznatky pro vývoj vysoce výkonných osobních chladicích systémů.
klíčová slova: vesty - chlazení - stres tepelný - zátěž pracovní - zátěž tepelná - termoregulace

ZALAT, MARWA M.: Computer vision syndrome, visual ergonomics and amelioration among staff members in a Saudi medical college / Syndrom počítačového vidění, ergonomie zraku a jeho zlepšení u zaměstnanců saúdské lékařské fakulty
anotace: Syndromem počítačového vidění (computer vision syndrome, CVS) trpí celosvětově téměř 60 milionů lidí, což vede ke snížení produktivity práce. Cílem této studie bylo zjistit prevalenci CVS, popsat pracovní podmínky, vizualizovat ergonomické faktory a určit aplikaci preventivních opatření mezi zaměstnanci univerzit. Byla provedena průřezová studie s vysokoškolskými zdravotnickými pracovníky pomocí polostrukturovaného dotazníku, který obsahoval validovaný dotazník CVS. Prevalence CVS byla 81,2 %. Nejčastěji pociťovanými příznaky byly suchost, bolest hlavy, pocit zhoršení zraku a potíže se zaostřením na blízko. Prevalence CVS byla významně vyšší u žen (52,3 %), u osob s vyšší průměrnou délkou zaměstnání (21,65 ± 7,55 let), u osob často používajících chytrý telefon (84,9 %) a u osob trávících většinu času u obrazovky ve dne i v noci (87,1 %). Ergonomie zraku a aplikace preventivních opatření, jako je správná úroveň obrazovky, pravidelné čištění obrazovky, vhodné osvětlení a používání očních kapek, byly významně spojeny s negativní CVS. Tyto výsledky upozornily na nezbytnou potřebu hodnocení zraku vysokoškolských pracovníků pro včasnou a správnou diagnostiku CVS, aby se minimalizoval její dopad na pracovní výkon. V souladu s tím se doporučuje organizovat na univerzitách osvětové programy týkající se CVS pro pracující personál.
klíčová slova: syndrom počítačového vidění - zrak - práce s počítačem - ergonomie - školy vysoké - zaměstnanci - Saudská Arábie

SHARMA, NEELESH K.: A systematic review of methodologies and techniques for integrating ergonomics into development and assessment of manually operated equipment / Systematický přehled metodik a technik pro začlenění ergonomie do vývoje a posuzování ručně ovládaných zařízení
anotace: Lidé mají omezenou sílu a k uspokojení vysoké energetické potřeby potřebují mechanizaci prostřednictvím zařízení. Tuto studii byla iniciována s cílem shromáždit údaje z předchozího výzkumu a identifikovat kritické problémy a přístupy při zavádění ergonomických zásad do návrhu, intervencí, vývoje a hodnocení ručně ovládaných zařízení. Studie ukázala, že země s nižšími středními a vysokými příjmy a zemědělský a zpracovatelský sektor inklinují k výzkumu a vývoji ručně ovládaných zařízení. Důkladná studie procesu návrhu zařízení odhalila, že ve fázi před návrhem byly hlavním motivem zdraví a bezpečnost, ve fázi návrhu byl nejčastěji využíván přístup experimentálního prototypu a ve fázi po návrhu byla nejčastěji používána technika přímého měření.
klíčová slova: zařízení ruční - ergonomie - design - onemocnění muskuloskeletální

MOSAFER, AZAM KARAMI: Comparing formaldehyde risk assessment in histopathology laboratory staff using three methods based on US EPA approaches in the west of Iran / Srovnání hodnocení rizika formaldehydu u pracovníků histopatologických laboratoří pomocí tří metod založených na přístupech US EPA v západním Íránu
anotace: V různých studiích byly pro hodnocení rizika expozice formaldehydu použity různé modely, proto je účelem této průřezová analytická studie stávající metody porovnat. Studie byla provedena v roce 2016 na oddělení patologie čtyř nemocnic v západním Íránu. Osobní odběr vzorků vzduchu byl proveden pomocí metody 3500 Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH). Pomocí statistických testů bylo provedeno posouzení rizik pomocí stávajících metod a jejich porovnání. U 71 % účastníků byla zjištěna expozice hodnotám nad mezní hodnotou. Potenciální dávka expozice formaldehydu se pohybovala od 73,22 do 3216,06 µg. Hodnota kvocientu nebezpečnosti byla v 71,4 % případů vyšší než 1. Výsledky stávajících metod hodnocení karcinogenního rizika jsou velmi podobné. Obecně je doporučován informační systém pro hodnocení rizik (RAIS), a to z důvodu jeho jednoduchosti a snížení pravděpodobnosti chyby, úspory času a nákladů. Výsledky této studie lze použít jako vodítko pro výběr vhodné metody hodnocení rizik pro plánování, zajištění vhodných kontrolních opatření a řízení rizik.
klíčová slova: formaldehyd - histopatologie - expozice pracovníků - laboratoře - nemocnice - rizika zdravotní - hodnocení rizik - měření - metody - porovnání - Írán

SOTO-RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER: The association of musculoskeletal complaints and individual and work-related factors with work ability in Chilean white-collar and blue-collar workers / Souvislost muskuloskeletálních potíží a individuálních a s prací souvisejících faktorů s pracovní schopností u chilských kancelářských pracovníků a dělníků
anotace: Udržování dobré pracovní schopnosti má prokazatelně pozitivní vliv na zdraví, kvalitu práce a produktivitu. Existuje jen málo důkazů týkajících se souvislosti mezi muskuloskeletálními potížemi, individuálními a s prací souvisejícími faktory a pracovní schopností u dělníků a kancelářských pracovníků. Byla provedena průřezová studie zaměstnanců nemocnic a univerzit (n = 360) s cílem zjistit souvislost mezi muskuloskeletálními potížemi, individuálními a s prací souvisejícími faktory a pracovní schopností. U kancelářských pracovníků byly muskuloskeletální potíže v oblasti hřbetu/bederní páteře a v zápěstí/ruky významně spojeny se sníženou pracovní schopností. Vyšší index tělesné hmotnosti byl rovněž negativně spojen se závislou proměnnou. U dělníků byly s nižší pracovní schopností významně spojeny muskuloskeletální potíže v oblasti hřbetu/bederní páteře a lokti/předloktí. Vyšší věk byl v této skupině spojen se sníženou pracovní schopností. Mezi faktory souvisejícími s prací a pracovní schopností nebyly zjištěny žádné významné korelace. Muskuloskeletální potíže a individuální faktory, nikoli však faktory související s prací, souvisejí s pracovní schopností u chilských dělníků a kancelářských pracovníků. Nicméně proměnné, které vysvětlují změnu pracovní schopnosti, se mezi těmito skupinami liší.
klíčová slova: dělníci - pracovníci kancelářští - onemocnění muskuloskeletální - schopnosti pracovní - faktory

ESMAILY, AZAM: Effect of shift work on working memory, attention and response time in nurses / Vliv práce na směny na paměť, pozornost a reakční dobu u zdravotních sester
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi prací na směny a kognitivním výkonem u zdravotních sester. Studie před a po zahrnovala 35 zdravotních sester ve věku 25-40 let s podobnou psychickou a fyzickou pracovní zátěží. Pracovní paměť, reakční doba a pozornost byly hodnoceny pomocí Wechslerova a Stroopova testu. Proměnné byly měřeny na začátku a na konci tří pracovních směn (ranní, odpolední a noční). Pro provedení testu po směně byl uvažován interval 3 dnů, aby se vyloučil efekt učení. Na konci všech tří směn došlo k významnému snížení pracovní paměti a interferenčního skóre sester, ale jejich reakční doba nebyla během směny významně ovlivněna. Pokles pracovní paměti po noční směně byl významně vyšší než po ranní a večerní směně. V průběhu noční směny bylo zjištěno, že v jejím průběhu došlo k poklesu výkonu práce. Výsledky této studie ukázaly, že práce na směny může u zdravotních sester ovlivnit některé aspekty kognitivních funkcí (paměť a pozornost) a tento vliv byl výraznější po noční směně.
klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - funkce kognitivní - paměť - pozornost - reakce - sestry zdravotní

LEGAN, MAŠA - ZUPAN, KLEMENTINA: Prevalence of mobile device-related lower extremity discomfort / Prevalence nepohodlí dolních končetin souvisejícího s mobilními zařízeními: systematický přehled
anotace: Uživatelé mobilních zařízení často pociťují muskuloskeletální nepohodlí v důsledku intenzivního používání těchto zařízení ve statických polohách těla. Dlouhodobé sezení a stání při práci i ve volném čase jsou rizikovými faktory různých onemocnění a úmrtnosti. Dlouhodobé statické polohy jsou hlavní příčinou nepohodlí dolních končetin. Systematická rešerše článků byla provedena ve čtyřech různých elektronických databázích. Všechny vybrané články byly posouzeny pomocí nástroje kritického hodnocení. Pro přehled bylo vybráno čtrnáct studií. Prevalence muskuloskeletálních obtíží se pohybovala od 0,4 do 72,9 %. Potíže s dolními končetinami související s mobilními zařízeními se pohybovaly od 0,4 do 9,6 %. Nejčastější polohou těla u uživatelů mobilních zařízení ve vybraných studiích bylo sezení. Existují určité důkazy o souvislosti mezi bolestmi dolních končetin a používáním mobilních zařízení. Odborníci by měli z tohoto přehledu vycházet a zajistit vhodná a účinná ergonomická opatření, zejména pro pracující uživatele mobilních zařízení.
klíčová slova: zařízení mobilní - končetiny horní - aparát pohybový - diskomfort - držení těla - práce vsedě - sezení

FAGHY, M. A.: K university staff experience high levels of sedentary behaviour during work and leisure time / Zaměstnanci britských univerzit mají vysokou míru sedavého zaměstnání jak v práci, tak i ve volném čase
anotace: Omezení sedavého zaměstnání je nezbytné. Před vypracováním účinných strategií je třeba pochopit profily aktivit v rámci jednotlivých pracovních pozic a organizací. Cílem této studie bylo zjistit profily aktivity zaměstnanců podle pracovních pozic na britské univerzitě. 370 účastníků vyplnilo mezinárodní dotazník fyzické aktivity - krátký formulář pro určení profilů fyzické aktivity. 51 účastníků také nosilo po dobu 7 dnů na zápěstí akcelerometr GENEActiv a vyplňovalo vlastní deník s údaji o pracovní době a době volného času. 21 % respondentů bylo zařazeno do kategorie neaktivních. Nejvíce sedavého zaměstnání měli lidé na administrativních pozicích. Údaje z akcelerometru zdůraznily, že doba sedavého zaměstnání byla mezi jednotlivými pracovními rolemi stejná a odpovídala 84 ± 9 % celkové doby. Během pracovní doby měly nejvyšší míru sedavého času manažerské, odborné a specializované pracovní role. Čas strávený sedavým zaměstnáním během pracovní doby přispívá ke snížení celkové aktivity a může snižovat produktivitu, výkonnost a zdraví. Je proto zapotřebí intervencí podporujících pravidelný pohyb a prevenci sedavého chování v práci.
klíčová slova: aktivity fyzické - role - zaměstnání sedavá - práce vsedě - sezení - akcelerometrie - čas pracovní - čas volný

KARANIKAS, NEKTARIOS - JANI, BHARGAVI DHRUV: Frequency of examination and perceived contribution of factors relating to work-related musculoskeletal disorders of physiotherapists / Frekvence vyšetření a vnímaný podíl faktorů souvisejících s muskuloskeletálními poruchami u fyzioterapeutů
anotace: Literatura potvrzuje, že mnoho fyzioterapeutů trpí muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací (WMSD), ale studie uvádějí různé, někdy vzájemně se doplňující, jindy protichůdné poznatky týkající se rizikových faktorů. Cílem tohoto přehledu bylo odhalit nejčastěji zkoumané a přispívající faktory WMSD zmiňované v nedávných studiích o fyzioterapeutech. Na základě specifických kritérií pro zařazení/vyřazení a hodnocení bylo do analýzy zahrnuto 11 studií publikovaných v letech 2012-2018. Faktory zaznamenané v jednotlivých publikacích byly seskupeny do 18 kategorií, byla spočítána četnost jejich výskytu napříč zdroji a vypočteny mediány jejich relativního uváděného přínosu. Bylo zjištěno, že nejvíce přispívajícím faktorem je nadměrná pracovní zátěž, následovaná aplikací manuálních ortopedických technik. Náročné a opakující se manuální úkony však byly nejčastějšími faktory zkoumanými v recenzovaných publikacích. Byla zjištěna středně silná korelace mezi četností vyšetření a uváděným podílem faktorů, avšak se znatelným rozsahem intervalu spolehlivosti pravděpodobně v důsledku různorodosti přístupů v přezkoumávaných studiích. Zjištění naznačují relativní nesoulad mezi mírou přispění jednotlivých faktorů k rozvoji WMSD a typy faktorů, kterými se studie nejčastěji zabývaly.
klíčová slova: fyzioterapie - fyzioterapeuti - zátěž pracovní - onemocnění muskuloskeletální

KARLSSON, KARE: Health problems among Swedish ambulance personnel / Zdravotní problémy švédských záchranářů: dlouhodobá rizika v porovnání s ostatními profesemi ve Švédsku: longitudinální registrační studie
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda se švédský personál záchranné služby liší v míře výskytu zdravotních problémů ve srovnání s jinými profesními skupinami. Dvě kohorty pracovníků záchranné služby z let 2001 a 2008, čítající 1778, resp. 2753 osob, byly sledovány z hlediska přiřazení diagnostických kódů (kódy Mezinárodní klasifikace nemocí) až do roku 2016. Tyto dvě kohorty představují všechny, kteří byli v těchto letech zaměstnáni jako zaměstnanci záchranné služby u veřejných zaměstnavatelů. Byly přidány dvě srovnávací skupiny: ostatní zdravotničtí pracovníci a ostatní profese. Všechny údaje byly získány z národních registrů. U švédského personálu záchranné služby je ve srovnání s oběma srovnávacími skupinami v obou kohortách významně vyšší riziko postižení paroxysmální tachykardií, fibrilací a flutterem síní, jinými srdečními arytmiemi, jinými poruchami meziobratlových plotének a artropatiemi. Téměř podobné výsledky byly zaznamenány u gonartrózy a dorzopatií. U švédského personálu záchranné služby hrozí ve srovnání s jinými profesemi větší riziko postižení určitými chorobami a typy úrazů.
klíčová slova: služba lékařská záchranná - úrazy pracovní - nemoci z povolání - stres pracovní - Švédsko

CHEBERYACHKO, SERHII: Development of an algorithm for effective design of respirator half-masks and encapsulated particle filters / Vývoj algoritmu pro efektivní návrh polomasek respirátorů a zapouzdřených filtrů částic
anotace: Sociální a ekonomická situace v moderním světě vyžaduje nové přístupy k vývoji ochranných prostředků dýchacích cest. Cílem této studie bylo zlepšit proces trojrozměrného modelování polomasek respirátorů a zapouzdřených filtrů částic. Zvláštností algoritmu je fáze úpravy procesu návrhu zaměřená na kontrolu účinnosti polomasky. Povrch polomasky byl zkonstruován podle souřadnic trojrozměrného modelu hlavy pracovníka. Poprvé byly definovány zákonitosti algoritmu pro návrh povrchu polomasky protiprachových respirátorů na základě údajů pro trojrozměrné souřadnice klíčových bodů antropometrických parametrů obličeje pracovníků. Tlakový rozdíl na zapouzdřených částicových filtrech protiprachových respirátorů je určen koeficientem odporu částicového filtru a průtoku vzduchu přes ně a poměrem průměrů jejich výstupů a vstupů.
klíčová slova: polomasky - respirátory - izolace - design - algoritmy - modely

BASAK, TULAY - SAHIN, GUL - DEMIRTAS, AYLA: Comparison of surgical gloves / Srovnání chirurgických rukavic: perforace, spokojenost a manuální zručnost
anotace: Cílem této studie bylo posoudit účinnost dvou různých chirurgických rukavic (latexové s pudrem a bez pudru a latexu) z hlediska četnosti perforací rukavic, problémů a spokojenosti s používáním rukavic a úrovně manuální zručnosti při chirurgických operacích, na kterých se podílejí sestry provádějící úklid. Sestry používaly antialergické rukavice (bez pudru a latexu) během tří operací, dvojité latexové a pudrové rukavice během tří operací a jednoduché latexové a pudrové rukavice během tří operací. Rukavice byly po každé operaci kontrolovány na propíchnutí pomocí testu nafouknutí vodou. Ve studii bylo během operace propíchnuto 19 % jednoduchých rukavic a 18,1 % dvojitých rukavic a 4,8 % rukavic bez pudru a latexu. Žádná z vnitřních rukavic u dvojitých rukavic nebyla propíchnuta. Přestože nošení dvojitých rukavic omezuje manuální zručnost, vede k problémům s nepohodlím (pocení) a má za následek nízkou míru spokojenosti sester, dvojité rukavice chrání před poraněním a propíchnutím.
klíčová slova: rukavice ochranné - rukavice pracovní - vlastnosti - spokojenost - sestry zdravotní - rukavice latexové

BIGANEH, JAMAL: Investigating the relationship between job stress, workload and oxidative stress in nurses / Zkoumání vztahu mezi pracovním stresem, pracovní zátěží a oxidačním stresem u zdravotních sester
anotace: Pracovní stres a pracovní zátěž jsou u zdravotních sester častými rizikovými faktory, které zvyšují pracovní absenci, snižují kvalitu a kvantitu péče o pacienty, zvyšují náklady na péči a zvyšují riziko ohrožení bezpečnosti pacientů. Vztah mezi těmito rizikovými faktory a úrovní oxidačního stresu nebyl dosud jasně definován. Tato studie byla provedena s 258 účastníky (126 sester jako případová skupina a 132 zdravých dospělých jako kontrolní skupina). Informace byly shromažďovány pomocí demografického dotazníku, škály profesního stresu sester a dotazníku pracovní zátěže NASA task load index. Účastníkům byly odebrány vzorky krve a poté byly ve vzorcích séra změřeny hladiny malondialdehydu (MDA), superoxiddismutázy (SOD), katalázy a celkové antioxidační kapacity (TAC). Pro statistickou analýzu byly použity nezávislé t-testy a jednosměrná analýza rozptylu. Hodnoty SOD a TAC byly u případové skupiny významně vyšší a hodnota MDA byla významně nižší ve srovnání s kontrolní skupinou. Hladiny TAC se významně snižovaly se zvyšujícím se stresem. Hladiny MDA vykazovaly negativní asociace se stresem a pracovní zátěží. Zdravotní sestry zažívají vysokou úroveň pracovního stresu a zátěže. Biomarkery jako SOD, TAC a MDA jsou v této studii nejdůležitějšími prediktory pracovního stresu a přepracování.
klíčová slova: sestry zdravotní - zátěž pracovní - stres pracovní - stres oxidační

RAHMAN, AMIRUL: A survey of noise-induced auditory symptoms in manufacturing workers in Brunei Darussalam / Průzkum sluchových symptomů vyvolaných hlukem u pracovníků ve výrobě v Bruneji Darussalamu
anotace: Sluchové příznaky vyvolané hlukem (NIAS) jsou příznaky, které se objevují po vystavení hlasitému hluku, přičemž běžnými příznaky jsou hučení v uších a potíže se sluchem. Pokud nejsou NIAS odhaleny včas nebo jim není zabráněno, mohou vést k rozvoji hlukem způsobené ztráty sluchu (NIHL). Cílem této průřezové studie bylo zjistit míru prevalence běžných NIAS a přispívajících profesních faktorů mezi pracovníky ve výrobě v Bruneji Darussalamu. Míra odpovědí na tuto studii byla 81,7 %. Míra prevalence NIAS byla 18 % a nejčastěji uváděným příznakem byl "pocit plných uší po odchodu z velmi hlučného místa" (10,5 %). Tato studie prokázala silnou souvislost mezi nepoužíváním ochranných prostředků sluchu a výskytem alespoň jednoho hlášeného NIAS. Výsledky studie lze využít při plánování a zavádění opatření tam, kde existuje riziko expozice hluku při práci, aby se předešlo NIAS a dalšímu rozvoji NIHL.
klíčová slova: hluk - rizika zdravotní - sluch - symptomy - výroba - ochrana zdraví

LIMA, TÂNIA M. - COELHO, DENIS A.: Gender differences in associating musculoskeletal complaints, housework, electronic device usage and physical exercise for administrative workers / Rozdíly mezi pohlavími v souvislosti s muskuloskeletálními potížemi, domácími pracemi, používáním elektronických zařízení a fyzickou aktivitou u administrativních pracovníků
anotace: Tato studie hodnotila muskuloskeletální potíže (musculoskeletal complaints, MSCs) u administrativních pracovníků a spojovala MSC s neplacenou prací v domácnosti, domácím používáním elektronických zařízení a fyzickým cvičením, přičemž zachovávala odlišný genderový přístup. To může podpořit vývoj účinnějších preventivních opatření tím, že se zohlední specifické silné a slabé stránky každého pohlaví.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - pohlaví - pracovníci kancelářští - práce domácí - zařízení elektronická - cvičení - aktivity fyzické

FURNHAM, ADRIAN: Motivational profiles and safety-related traits / Motivační profily a vlastnosti související s bezpečností
anotace: Tento článek se zabývá vztahem mezi motivačním a preferenčním profilem jednotlivců a jejich zapojením do bezpečnostního chování. Předchozí studie se zabývaly osobnostními rysy, ale ne motivy a hodnotovými koreláty chování souvisejícího s rizikem. Více než 25 000 Američanů vyplnilo dotazník o kompetencích souvisejících s bezpečností na pracovišti, který měřil šest různých, ale souvisejících vlastností spojených s bezpečností. Vyplnili také motivační měřítko preferencí a hodnot, které se hojně používá při hodnocení a výběru zaměstnanců. Diskutovány jsou problémy invariance metody, jakož i role individuálních rozdílů v pracovní motivaci u vlastností a kompetencí souvisejících s bezpečností.
klíčová slova: chování bezpečné - osobnosti - faktory osobnostní - motivace

BOADI-KUSI, SAMUEL BERT: Computer vision syndrome and its associated ergonomic factors among bank workers / Syndrom počítačového vidění a s ním spojené ergonomické faktory u pracovníků bank
anotace: Cílem této studie bylo popsat prevalenci ergonomických faktorů spojených se syndromem počítačového vidění (computer vision syndrome, CVS) a znalosti a postupy používání počítače mezi bankovními pracovníky v ghanské metropoli Cape Coast. Komplexní oční vyšetření bylo provedeno u 139 bankéřů. Byla provedena měření ergonomických postupů na pracovních místech a pomocí dotazníků, které si bankéři sami vyplnili, byly shromážděny sociodemografické údaje, příznaky CVS a související faktory, jakož i znalosti, postoje a postupy bankéřů v oblasti CVS. K výpočtu různých podílů a příslušných asociací byla provedena popisná statistika a logistická regrese. Nejčastěji uváděnými příznaky byly bolesti hlavy (73,4 %), únava očí (65,5 %) a svědění (63,3 %). Prevalence CVS ve studované populaci byla 71,2 % s vysokou mírou špatných ergonomických postupů (78,4 %) na počítačových pracovištích. Pokud jde o znalosti, postoje a praxi účastníků v oblasti CVS, 68,3 % účastníků mělo nízkou úroveň znalostí o CVS, zatímco 90,6 % mělo negativní postoje k CVS a 46,0 % účastníků mělo špatnou praxi. Ergonomické postupy, ženy a používání počítače byly významně spojeny s přítomností CVS.
klíčová slova: syndrom počítačového vidění - zrak - prevalence - ergonomie - bankovnictví - Ghana

MBANG BIAN, WILLIAM: Musculoskeletal disorders and risk factors among heavy load carriers in Yaounde city, Cameroon / Muskuloskeletální poruchy a rizikové faktory u dopravců těžkých nákladů ve městě Yaoundé, Kamerun
anotace: Tato studie hodnotila muskuloskeletální poruchy (MSD) a jejich korelaci mezi nosiči těžkých nákladů ve městě Yaoundé v Kamerunu. Deskriptivní průřezová studie byla provedena na 301 zdravých mužích, kteří s břemeny manipulovali. Ke stanovení prevalence byla použita popisná statistika, zatímco ke stanovení souvisejících faktorů byla provedena logistická regrese. Prevalence MSD byla 100 a 87,7 % během posledních 12 měsíců. Hlavními postiženými místy byly v tomto pořadí dolní část zad (84,1 % a 61,1 %), boky/stehna (81,1 % a 47,2 %) a krk (74,7 % a 43,2 %). Výsledky ukázaly, že u pracovníků byla zjištěna vysoká prevalence MSD ve většině oblastech, např. v dolní části zad, horní části zad, kyčlích/stehnech, ramenech a krku. Souvisejícími významnými faktory byly věk, nadváha a seniorita.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - zátěž pracovní - zátěž nadměrná - doprava nákladní

LIU, MEI: Incorporation of hazard rectification performance for safety assessment / Zahrnutí výkonu nápravy nebezpečí pro posouzení bezpečnosti
anotace: Posuzování bezpečnosti pomáhá rozvíjet strategie neustálého zlepšování bezpečnosti ve stavebnictví, zejména při zvládání dynamických změn prostředí na staveništi s nejistotami. Tento článek navrhuje složené hodnocení bezpečnosti založené na podmínkách na staveništi, které usnadňuje lepší a proaktivní řízení bezpečnosti ve stavebnictví.
klíčová slova: stavebnictví - bezpečnost - výkonnost - hodnocení - prostředí pracovní

ABBASIANJAHROMI, HAMIDREZA - GOLAFSHANI, EMADALDIN MOHAMMADI - AGHAKARIMI, MEHDI: A prediction model for safety performance of construction sites using a linear artificial bee colony programming approach / Model predikce bezpečnosti na staveništích pomocí lineárního programování umělých včelích kolonií
anotace: Pověst stavebnictví jako jednoho z nejnebezpečnějších průmyslových odvětví na světě je způsobena jeho obrovskou nehodovostí a úmrtností. V této studii byl představen predikční model bezpečnosti stavebních projektů jako výstražný systém. Navržený model dokáže předpovědět výkonnost bezpečnosti na začátku projektu. Za tímto účelem byla nejprve provedena příprava dat a následně vyvinut automatický regresní model, což byly dva hlavní kroky studie. Pro sběr dat byl po určení účinných kritérií vypracován dotazník. Poté byla použita inovativní metoda strojového učení, nazvaná lineární programování umělých včelích kolonií, k odhalení vztahu mezi identifikovanými kritérii a výkonností v oblasti bezpečnosti. Výsledky jednorozměrné a dvourozměrné analýzy citlivosti ukazují, že čtyři kritéria, kterými jsou angažovanost vedení v oblasti bezpečnosti, školení v oblasti bezpečnosti, bezpečnostní tým a rozpočet na bezpečnost, jsou nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují výkonnost v oblasti bezpečnosti.
klíčová slova: stavebnictví - bezpečnost - výkonnost - predikce - modely - učení strojové - programování

SEDLÁR, MARTIN: Work-related factors, cognitive skills, unsafe behavior and safety incident involvement among emergency medical services crew members / Faktory související s prací, kognitivní dovednosti, nebezpečné chování a účast na bezpečnostních incidentech u členů posádek záchranných zdravotnických služeb: vztahy a nepřímé účinky
anotace: Tato studie zkoumá vztahy mezi faktory souvisejícími s prací - stresem a únavou, kognitivními dovednostmi - uvědomováním si situace a kognitivní flexibilitou, nebezpečným chováním a účastí na bezpečnostních incidentech u členů posádek záchranných zdravotnických služeb (ZZS) a zda kognitivní dovednosti a nebezpečné chování společně nepřímo ovlivňují vztah mezi faktory souvisejícími s prací a účastí na bezpečnostních incidentech. Korelační analýza ukázala významné pozitivní vzájemné vztahy mezi faktory souvisejícími s prací, nebezpečným chováním a účastí na bezpečnostních incidentech, a že kognitivní dovednosti byly s těmito proměnnými významně negativně spojeny. Analýza vícenásobných nepřímých účinků odhalila významné nepřímé účinky obou faktorů souvisejících s prací na zapojení do bezpečnostních incidentů prostřednictvím povědomí o situaci a nebezpečného chování, nikoli však prostřednictvím kognitivní flexibility. Z hlediska snížení počtu bezpečnostních incidentů poskytovatelů záchranných služeb a pacientů tato zjištění naznačují význam snížení stresu a únavy členů posádek, zlepšení jejich kognitivních dovedností, zejména uvědomění si situace, a podpory jejich chování v souladu s bezpečností.
klíčová slova: služba lékařská záchranná - stres pracovní - únava - funkce kognitivní - chování nebezpečné - incidenty

LOPES GABANI, FLÁVIA: Chronic musculoskeletal pain and occupational aspects among Brazilian teachers / Chronická muskuloskeletální bolest a profesní aspekty u brazilských učitelů
anotace: Cílem této studie bylo zjistit souvislost mezi pracovními podmínkami a chronickou muskuloskeletální bolestí (CMP) v tělesných oblastech u učitelů. Byla provedena průřezová studie s 958 učiteli z Brazílie. Výsledkem byly chronické bolesti horních končetin, dolních končetin a zad. Nezávislými proměnnými byly charakteristiky a vnímání práce. Po úpravách byly pozorovány silné asociace mezi negativním vnímáním týkajícím se psaní na tabuli a bolestí horních končetin a bolestí dolní části zad a mezi negativním vnímáním délky stání a bolestí dolních končetin. S bolestí horních končetin navíc souvisel počet pracovišť, počet studentů a podmínky pro přenášení učebních pomůcek. Doba výkonu povolání a negativní vnímání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem byly spojeny s bolestí dolních končetin. Různé pracovní podmínky byly spojeny s CMP v různých oblastech těla. Ke snížení CMP je třeba přijmout opatření ke zlepšení pracovních podmínek učitelů, například zajistit nábytek, který odpovídá ergonomickým potřebám učitelů.
klíčová slova: učitelé - zdraví - podmínky pracovní - faktory rizikové - onemocnění muskuloskeletální - bolesti

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2022)

ELLIS, DANIEL: Combining physics-based and Kriging models to improve the estimation of noise exposure / Kombinace fyzikálních a Krigingových modelů pro zlepšení odhadu expozice hlukuKombinace fyzikálních a Krigingových modelů pro zlepšení odhadu expozice hluku
anotace: Expozice pracovníků pracovním rizikům se tradičně měří tak, že se pracovníci vybaví nositelnými monitory expozice. Nově vznikající alternativní měření nejprve vytváří časově proměnné mapy rizik vytvořené z informací ze stálých monitorů v rámci zařízení a poté odhaduje expozici pracovníků integrací úrovní rizik projížděných v mapě podle sledovaného pohybu pracovníků. Složitá prostředí mohou vyžadovat mnoho monitorů k vytvoření mapy rizik s potřebnou přesností, ale účinné interpolační funkce mohou snížit potřebný počet monitorů. Tato práce posuzuje účinnost tří modelů pro přesnou interpolaci úrovní rizik mezi monitory: tradiční Krigingův model, model založený na fyzice a hybridní model, který kombinuje Krigingův a fyzikální model. Účinnost každé interpolační funkce byla testována na hladinách zvuku shromážděných ve čtyřech prostředích.
klíčová slova: expozice profesionální - hluk - tlak akustický - měření - modely - mapování - rizika pracovní - senzory

REVILLA, JOSEFA ANGELIE: Effects of various handle shapes and surface profiles on the hand-arm responses and comfort during short-term exposure to handle vibration / Vliv různých tvarů a profilů povrchu rukojetí na reakce a pohodlí rukou a paží při krátkodobé expozici vibracím rukojetí
anotace: Velikost vibrací přenášených na ruce (HTV) a zápěstí (WTV) může negativně ovlivnit reakce horních končetin i při krátkodobé expozici. Cílem této studie bylo zjistit vliv různých konstrukcí rukojetí na škodlivé dopady vibrací, trvalého namáhání při úchopu a nepřirozeného držení těla. Primárním cílem bylo zjistit, jak používat rukojeti a jak tři tvary rukojetí se dvěma povrchovými profily ovlivňují HTV, WTV a činnost svalů předloktí během expozice. Sekundárním cílem bylo vyhodnotit okamžité účinky na základní funkce ruky, vnímané nepohodlí/pohodlí a vnímanou úroveň vibrací po expozici. Konečným cílem bylo posoudit, který z designů rukojeti má nejmenší škodlivé účinky.
klíčová slova: vibrace - ruce - paže - končetiny horní - svaly - rukojeti - design - povrchy - komfort - diskomfort

VÄISÄNEN, ANTTI: Volatile organic compound and particulate emissions from the production and use of thermoplastic biocomposite 3D printing filaments / Emise těkavých organických látek a částic z výroby a používání termoplastických biokompozitních vláken pro 3D tisk
anotace: Biokompozity (BC) lze použít jako náhradu za neudržitelné polymery při 3D tisku, ale jejich bezpečnost vyžaduje další zkoumání, protože biologická plniva mohou při tepelném zpracování produkovat změněné emise. K výrobě vlastních vstupních surovin lze použít komerční extrudéry vláken, které jsou však dalším zdrojem škodlivin v ovzduší a vyžadují další výzkum. Na tyto nedostatky ve znalostech se zaměřuje tato studie. V této studii byly měřeny koncentrace těkavých organických látek (VOC), karbonylových sloučenin, ultrajemných částic (UFP) a jemných (PM2,5) a hrubých (PM10) částic v ovzduší při provozu extrudéru vláken a 3D tiskárny v kancelářském prostředí.
klíčová slova: 3D tisk - emise - látky těkavé - látky organické - částice pevné - terpeny - biokompozity

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2022)

ALLEN, LAURA H.: Assessment of formaldehyde exposures under contemporary embalming conditions in U.S. funeral homes / Hodnocení expozice formaldehydu v současných podmínkách balzamování v amerických pohřebních ústavech
anotace: Pohřební služby používají balzamovací roztoky obsahující formaldehyd k přípravě zesnulých již od počátku 20. století. Dostupná literatura týkající se expozice formaldehydu u pracovníků pohřebních služeb se z velké části skládá z údajů shromážděných před rokem 2000, přičemž většina studií uvádí spíše koncentrace expozice v rámci jednoho úkolu než průměrné koncentrace vážené časem za celou směnu. Vzhledem k tomu, že formaldehyd prochází přezkumem v rámci procesu hodnocení rizik podle zákona o kontrole toxických látek (Toxic Substances Control Act, TSCA) americké Agentury pro ochranu životního prostředí, je přesná charakterizace potenciálu dlouhodobé expozice v této profesi zásadní. Tato studie představuje výsledky pasivního vzorkování a měření rychlosti výměny vzduchu provedeného ve 13 pohřebních ústavech ve Spojených státech.
klíčová slova: formaldehyd - expozice pracovníků - hodnocení - balzamování - péče o zemřelé - pohřebnictví - USA

ROBERTS, BENJAMIN: Beware the Grizzlyman / Pozor na Grizzlymana: srovnání odhadů expozice hluku na pracovišti a v odvětví pomocí ručního kódování a algoritmu strojového učení Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) NIOCCS
anotace: Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) nedávno vydal aktualizovanou verzi počítačového kódovacího systému NIOSH pro odvětví a povolání (NIOCCS), který k přiřazování kódů odvětví a povolání na základě poskytnutých volných textových informací využívá strojové učení pod dohledem. Nebylo však vyvinuto žádné úsilí o externí ověření kvality přiřazených názvů odvětví a povolání, pokud jsou algoritmu poskytnuty vstupy různé kvality. Cílem této studie bylo vyhodnotit, zda je algoritmus NIOCCS dostatečně odolný při nízké kvalitě vstupů a jak může proměnlivá kvalita ovlivnit následné odhadované expozice pracovních míst ve velké matici expozice hluku (large job-exposure matrix for noise, NoiseJEM).
klíčová slova: hluk - expozice profesionální - měření - data velká - kódování - učení strojové

 

KANbrief - č. 2 (2022)

KREMPL, STEFAN: Artificial intelligence is now permeating all areas of life and work / Umělá inteligence dnes proniká do všech oblastí života a práce
anotace: Německá vláda se snaží využít umělou inteligenci "pro ve prospěch všech". Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou z oblastí, na kterou má tato technologie vliv.
klíčová slova: inteligence umělá - technologie nové - BOZP

SCHULTE, KATHARINA: KAN position paper on the EU draft regulation on artificial intelligence / Stanovisko KAN k návrhu nařízení EU o umělé inteligenci
anotace: Nový právní rámec má z jednotného trhu učinit model důvěryhodné a inovativní umělé inteligence a zvýšit konkurenceschopnost EU na mezinárodní úrovni. KAN zformuloval stanovisko k návrhu nařízení z pohledu lobby pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
klíčová slova: inteligence umělá - nařízení - Evropská unie - KAN - stanoviska

STEIMERS, ANDRÉ - BÖMER, THOMAS: Artificial intelligence in the context of functional safety / Umělá inteligence v kontextu funkční bezpečnosti
anotace: ISO a IEC v současné době pracují na technické zprávě, která poprvé stanoví zásady pro vývoj a kontrolu funkcí založených na umělé inteligenci, které jsou důležité pro bezpečnost. Umělé inteligenci (AI) je v současné době věnována mimořádná pozornost, neboť je považována za klíčovou technologii budoucnosti a je již základem mnoha technických inovací. Význam této technologie si uvědomuje i Evropská komise, která v dubnu 2021 představila první návrh nového nařízení o používání umělé inteligence. Jakmile toto nařízení vstoupí v platnost, bude velmi potřebné, aby požadavky v něm stanovené byly podpořeny mezinárodními normami.
klíčová slova: inteligence umělá - bezpečnost funkční - technologie nové - BOZP - nařízení - Evropská unie - normy mezinárodní

MEIER, FREERIC: The new EU Standardization Strategy / Nová normalizační strategie EU: ukazuje cestu vpřed pro normalizaci v Evropě
anotace: Netrpělivě očekávaná strategie EU pro normalizaci byla zveřejněna 2. února 2022. Během fáze přípravy strategie EU pro normalizaci vyzvala Evropská komise zúčastněné strany, aby sdělily svá přání ohledně budoucnosti normalizace. KAN byl mezi těmi, kdo se tohoto procesu účastnil, a předložil podrobné připomínky. V rámci strategie EU v oblasti standardizace byly zveřejněny čtyři dokumenty. Nejvýznamnějším z nich je sdělení Komise na toto téma.
klíčová slova: normalizace - normy evropské - standardizace - Evropská unie - strategie

 

Komora - č. 6 (2022)

SVOBODOVÁ, ŽANETA: Cirkularita v odpadovém hospodářství
anotace: V posledních několika letech se do popředí pozornosti dostává cirkulární ekonomika. Jejím cílem je vytvořit systém, ve kterém materiály obíhají v cyklech stále dokola v co nejvyšší kvalitě a co nejdelší dobu. Systém, který poznamenává a mění celou ekonomiku.
klíčová slova: ekonomika cirkulární - hospodářství odpadové - hospodářství oběhové - nakládání s odpady

 

Komora - č. 7-8 (2022)

KARBAN, PETR - MASTANTUONO, ALENA: Zaměstnanci jsou i evropské téma
anotace: Je pravděpodobné, že některé domácí diskuze, které se týkají pracovního trhu, do dvou let utichnou. Česká média tomu zatím nevěnovala žádnou pozornost, ale evropská legislativa dostane jednotná pravidla ve dvou aspektech – pokud jde o minimální mzdu a rovnost mužů a žen na pracovním trhu. V obou případech se jedná o vyvrcholení několikaleté snahy kodifikovat jednotná pravidla.
klíčová slova: mzdy minimální - ženy - muži - rovnost - zacházení rovné - příležitosti rovné - legislativa - Evropská unie

SAARA, VALERIE: Home office standardem, dovolená navíc hitem
anotace: Doba je plná změn a projevují se i v oblasti aměstnaneckých benefitů. Některé jsou výsledkem generační obměny a vývoje životního stylu, respektive důrazu mladší generace na work life balance, některé akcelerovala pandemie. Pandemie covid-19 obecně zamíchala na pracovištích mnoha věcmi, ale nejvýraznější dopad se bezesporu týká práce z domova. Jak vyplývá z průzkumu, který pro společnost Sodexo v březnu 2022 realizovala agentura Ipsos, práci z domova umožňuje dnes svým zaměstnancům téměř 74 % zaměstnavatelů.
klíčová slova: benefity zaměstnanecké - práce z domova - práce doma - dovolená

MORÁVEK, JAKUB: K některým důsledkům újmy na zdraví při pracovním úrazu
anotace: Jedním z nejčastěji poukazovaných nedostatků právního řádu je jeho rozkošatělost a všeobecná přebujelost. Hypertrofie právního řádu má dva základní praktické důsledky. Jednou z oblastí je právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ta je rozprostřena do řady právních předpisů, vyznačuje se technickými pravidly a vysokou mírou detailu. Její řádné dodržování si tudíž zpravidla žádá služby odborně způsobilé osoby a její vyčerpávající naplňování nemalé úsilí a prostředky.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - úrazy pracovní - legislativa - důsledky

 

Práce a mzda - č. 6 (2022)

SALAČ, JIŘÍ - DVOŘÁK, MICHAL: Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
anotace: Konto pracovní doby je institutem, který v českém právu existuje již více než patnáct let, zaveden byl s účinností současného zákoníku práce. Jedná se o moderní systém rozvržení pracovní doby, který zejména těm zaměstnavatelům, kteří provozují podnikatelskou činnost, umožňuje pružně reagovat na měnící se potřebu práce v závislosti na odbytu jejich produkce.
klíčová slova: doba pracovní - legislativa - předpisy právní

DANDOVÁ, EVA: Překážky v práci na straně zaměstnance
anotace: Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce obsahuje zásadu pracovněprávních vztahů, a to že ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. Na druhé straně však i zaměstnanec je tímto okamžikem v souladu s písm. b) citovaného § 38 odst. 1 ZP vázán a je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
klíčová slova: překážky v práci - vztahy pracovněprávní - legislativa - předpisy právní

DEMOVÁ, KATEŘINA - VYSOKAJOVÁ, MARGERITA: Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
anotace: Jedná se o ukázka z připravované publikace, která je redakčně krácena a upravena pro potřeby časopisu. Byť je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, subsidiárním právním předpisem k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, shoduje se odborná veřejnost v převážné míře na tom, že zákoník práce obsahuje až na výjimky komplexní právní úpravu náhrady újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání, a poškozeným tak nelze přiznat nároky vyplývající z úpravy náhrady újmy dle občanskoprávní úpravy. Tento názor byl však v nedávné době, alespoň v oblasti náhrad, do určité míry relativizován nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2925/20 ze dne 15. 11. 2021
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - úpravy právní - náhrady škody - zdraví

URBAN, JAN: Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření
anotace: Pokles pracovní motivace, jenž může vyústit až v syndrom vyhoření, postihuje zaměstnance většinou mezi 40 a 50 lety, tedy v době, kdy jejich pracovní schopnosti i výkonnost vrcholí. Ve zvýšené míře postihuje navíc osoby kvalifikované, někdy i zaměstnance zastávající důležitá, výrazně exponovaná místa. Článek se zabývá hlavními příčinami na straně organizace i zaměstnance vedoucími k syndromu vyhoření, i tím, jak tomuto nebezpečí ze strany zaměstnavatele předejít.
klíčová slova: syndrom vyhoření - zdraví duševní - příčiny - prevence

 

Práce a mzda - č. 7-8 (2022)

UHRINOVÁ, ADÉLA: Zaměstnanecké benefity a jak na ně
anotace: Míra nezaměstnanosti se v posledních letech drží na úrovni dlouhodobého minima. Vysoká poptávka po zaměstnancích přitom nutí zaměstnavatele stále hledat nové možnosti, jak potenciální zaměstnance oslovit. Mění se však i pohled zaměstnanců – zaměstnání již nevnímají jen jako zdroj obživy, ale jako místo, kde tráví relativně velkou část svého času, a chtějí se v něm cítit dobře; zároveň více dbají i na sladění svého pracovního a soukromého života. Všechny tyto skutečnosti se promítají jak do procesu utváření pracovních podmínek, tak do nabízených zaměstnaneckých benefitů. Vhodně zvolené portfolio zaměstnaneckých benefitů přitom může zvýhodnit zaměstnavatele na trhu práce a napomoci ke spokojenosti zaměstnanců.
klíčová slova: benefity zaměstnanecké - možnosti

URBAN, JAN: Jak jednat s pracovníky různých vlastností a typů
anotace: Jsou lidé, se kterými si rozumíme téměř na prvý pohled, i ti, se kterými si příliš nerozumíme ani po čase. Například proto, že se nám zdají příliš pomalí nebo naopak zbrklí, nerozhodní, příliš emocionální, přespříliš opatrní, nebo zbytečně impulzívní. Jedním z psychologických nástrojů, které nám mohou pomoci zvýšit schopnost vycházet s druhými, jsou typologie pracovníků. Článek se zabývá hlavními povahovými typologiemi ve vztahu k práci, umožňujícími lepší pochopení povahy osob včetně jejich silných i slabších stránek.
klíčová slova: osobnosti - typologie - vztahy mezilidské

 

Professional Safety - č. 7 (2022)

WEAVER, ALBERT III: Pedestrian walkways / Chodníky pro pěší: skrytá nebezpečí spojená s běžnými úpravami krajnic
anotace: Pády z bočních stran chodníků a z hran jsou hlavní příčinou pracovních úrazů u kurýrů a doručovatelů. Podle odhadů z roku 2020 pracuje v USA kromě 334 810 poštovních doručovatelů také 18 730 kurýrů a doručovatelů. Bylo zjištěno, že příčinou mnoha úrazů způsobených pádem na chodníku je lemování krajnic. Právní doktrína "otevřeného a zřejmého" je často využívána jak žalobcem, tak obhajobou v soudních sporech o úraz způsobený krajnicí. Tržné rány a zlomeniny způsobené pádem na obrubu jsou běžné u lidí i domácích zvířat. Nejčastějšími skupinami obyvatel, u nichž dochází ke zraněním v důsledku kontaktu s krajnicemi, jsou děti ve věku od batolat do pozdní puberty a skupina osob starších 65 let.
klíčová slova: chodci - chodníky - úrazy pracovní - pošty - pracovníci - doručovatelé

EARNEST, R. E.: Making safety a basic value / Učinit bezpečnost základní hodnotou
anotace: Bezpečnostní profese se neustále vyvíjí, protože její odborníci se přizpůsobují měnícímu se světu práce a podnikání, uplatňují vědecký a technologický pokrok a reagují na světové události. Bez ohledu na dobu však profesionálové v oblasti bezpečnosti neustále prokazují silné odhodlání učinit svět bezpečnějším a zdravějším místem. Tento článek z archivu Professional Safety z roku 2000 zkoumá různé typy hodnot, rozebírá několik způsobů, jak se tato kultura může vyvíjet, a popisuje, jak mohou odborníci na BOZP pomoci svým organizacím tohoto stavu dosáhnout.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - hodnoty - kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - odborníci BOZP

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 5 (2022)

KOSEOGLU ORNEK, OZLEM: Precarious employment and migrant workers' mental health / Nejisté zaměstnání a duševní zdraví migrujících pracovníků: systematický přehled kvantitativních a kvalitativních studií
anotace: Důkazy naznačují, že nejisté zaměstnání může mít škodlivé účinky na zdraví pracovníků, včetně duševního zdraví. Diskutuje se o tom, že migrující pracovníci jsou vůči těmto účinkům obzvláště zranitelní. Autoři tedy systematicky přezkoumali stávající výzkumy týkající se souvislosti mezi nejistým zaměstnáním a duševním zdravím migrujících pracovníků. Ve třech elektronických databázích (Web of Science, PsycINFO a PubMed/Medline) byly vyhledány původní články o kvantitativních a kvalitativních studiích publikované od ledna 1970 do února 2022. Za expozici bylo považováno více dimenzí nejistého zaměstnání, za výsledky pak problémy duševního zdraví. Výsledkem rešerše literatury bylo 1557 původních článků, z nichž 66 splňovalo kritéria pro zařazení - 43 mělo vysokou kvalitu a 22 střední kvalitu. Mezi nejčastější dimenze expozice analyzované ve studiích patřily dočasnost, zranitelnost, špatné mezilidské vztahy, znemožnění se, nedostatek práv pracovníků a nízký příjem. Mezi výsledná měřítka patřily stres, deprese, úzkost a špatné celkové duševní zdraví. Prevalence těchto důsledků se mezi zahrnutými kvantitativními studiemi pohybovala mezi 10-75 %. Všechny kvalitativní studie uváděly jeden nebo více rozměrů nejistého zaměstnání jako základní faktor vzniku problémů s duševním zdravím u migrantů. Z 33 kvantitativních studií jich 23 uvádělo důkazy o souvislosti mezi dimenzemi nejistého zaměstnání a duševním zdravím.
klíčová slova: zdraví duševní - stres - úzkost - deprese - diskriminace - zaměstnání nejisté - zaměstnání dočasné - zdraví

POLLACK, ROXANA: Low-quality employment trajectories and the risk of common mental health disorders among individuals with Swedish and foreign background / Trajektorie nízké kvality zaměstnání a riziko běžných poruch duševního zdraví u osob švédského a zahraničního původu: kohortová studie založená na registrech
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vliv trajektorií nízké kvality zaměstnání na závažné běžné duševní poruchy (common mental disorders, CMD) v závislosti na švédském a zahraničním původu pracovníků. V této longitudinální studii založené na švédských populačních registrech (N=2 703 687) byly trajektorie zaměstnání nízké a vysoké kvality hlavními expozicemi sledovanými v průběhu pěti let (2005-2009), s těžkými CMD jako výslednou proměnnou (2010-2017). Upravené poměry rizik (HR) byly vypočteny pomocí Coxových regresních modelů a stratifikovány podle pohlaví a švédského a zahraničního původu: i) migranti z EU první generace, ii) migranti ze zemí mimo EU, iii) migranti z druhé generace, iv) migranti narození ve Švédsku švédského původu. Referenční skupinu tvořili Švédové narozeni ve Švédsku, kteří mají konstantní vysoce kvalitní trajektorii zaměstnanosti. Migranti druhé generace měli zvýšené riziko CMD ve srovnání s migranty narozenými ve Švédsku švédského původu při sledování trajektorií zaměstnání s nízkou kvalitou. Pracovní migrantky, zejména první generace ze zemí mimo EU při trajektoriích zaměstnání s nízkou kvalitou, měly vyšší riziko CMD ve srovnání s rodilými Švédkami švédského původu. Riziko CMD podle trajektorií zaměstnání vykazovalo malé rozdíly mezi migranty první a druhé generace. Studie ukazuje vyšší riziko závažné CMD u migrantů druhé generace a migrantů ze zemí mimo EU ve srovnání s migranty narozenými ve Švédsku švédského původu při stálém zaměstnání nízké kvality.
klíčová slova: zdraví duševní - nemoci duševní - úzkost - deprese - zaměstnání - kvalita práce - zaměstnání nejisté - Švédsko - migranti

HOFF, ANDREAS: Integrating vocational rehabilitation and mental healthcare to improve the return-to-work process for people on sick leave with stress-related disorders / Integrace pracovní rehabilitace a psychiatrické péče s cílem zlepšit proces návratu do práce u osob na nemocenské s poruchami souvisejícími se stresem: výsledky randomizované studie
anotace: Poruchy související se stresem jsou běžné, jsou spojeny s velkým individuálním utrpením a představují velkou ekonomickou zátěž pro společnost. Ačkoli se zdá, že léčba dokáže zmírnit příznaky, důkazy o intervencích, které by zlepšily profesní výsledky, jsou chabé. Nedostatečnou integraci profesní rehabilitace a zdravotnických služeb lze považovat za hlavní potenciální překážku v procesech návratu do práce (return to work, RTW). Autoři se proto zaměřili na testování účinnosti takové integrace.
klíčová slova: návrat do práce - nemoci duševní - stres - poruchy psychické - rehabilitace - péče o zaměstnance - intervence - služby zdravotnické - péče o zdraví

LOEF, BETTE: Working from home during the COVID-19 pandemic and its longitudinal association with physical activity and sedentary behavior / Práce z domova během pandemie covid-19 a její longitudinální souvislost s fyzickou aktivitou a sedavým chováním
anotace: Práce z domova během pandemie covid-19 ovlivnila každodenní život mnoha pracovníků a pravděpodobně i jejich fyzickou aktivitu. Autoři studovali longitudinální souvislost práce z domova během pandemie s fyzickou aktivitou a sedavým chováním. Celkem bylo do studie zahrnuto 33 325 pracovníků. V každém kole účastníci uváděli svou aktuální pracovní situaci: na pracovišti, doma nebo hybridní (částečně práce na pracovišti a z domova). Dotazovány byly úrovně fyzické aktivity a sedavého chování před pandemií a během ní. U pracovníků pracujících doma byla menší pravděpodobnost, že budou během pandemie plnit doporučenou aktivitu střední až vysoké intenzity ? 150 minut/týden, než u pracovníků pracujících v místě zaměstnání, a větší pravděpodobnost, že budou méně fyzicky aktivní než před pandemií. Kromě toho v porovnání s pracovníky v lokalitě měli pracovníci v domácnosti a hybridní pracovníci během pandemie vyšší pravděpodobnost, že budou v pracovní dny více sedět (sedět ? 8 hodin denně), než tomu bylo před pandemií. V porovnání s pracovníky v místě výkonu práce byli domácí pracovníci (a v menší míře i hybridní pracovníci) během pandemie covid-19 častěji fyzicky neaktivní a sedaví než před ní. Vzhledem k tomu, že značná část pracující populace může i po pandemii pracovat (částečně) z domova, měli by být pracovníci podporováni, aby zvýšili svou aktivitu a omezili sezení při práci z domova.
klíčová slova: práce vsedě - sezení - zaměstnání sedavá - práce z domova - pracoviště - aktivity fyzické

SCHRAM, JOLINDA L. D.: The influence of chronic diseases and poor working conditions in working life expectancy across educational levels among older employees in the Netherlands / Vliv chronických onemocnění a špatných pracovních podmínek na očekávanou délku pracovního života na různých úrovních vzdělání u starších zaměstnanců v Nizozemsku
anotace: Tato studie přispívá k literatuře tím, že zkoumá dopad zdravotních problémů a nepříznivých pracovních podmínek na očekávanou délku pracovního života a ztrátu pracovních let na různých úrovních vzdělání. Výsledky ukazují, že přítomnost zdravotních problémů nebo nepříznivých pracovních podmínek, které jsou častější u pracovníků s nízkou úrovní vzdělání, významně přispívají ke ztrátě pracovních let.
klíčová slova: nemoci chronické - podmínky pracovní - život pracovní - délka - pracovníci starší

MICHAUD, TZEYU L.: Cost and cost-effectiveness of the 'Stand and Move at Work' multicomponent intervention to reduce workplace sedentary time and cardiometabolic risk / Náklady a nákladová efektivita vícesložkové intervence "Stand and Move at Work" ke snížení sedavého zaměstnání a kardiometabolického rizika
anotace: Jen málo studií uvádí náklady a nákladovou efektivitu intervencí na pracovišti, jejichž cílem je snížit dobu strávenou vsedě. Cílem této studie bylo dokončit ekonomické hodnocení víceúrovňové intervence zaměřené na snížení doby sezení a zvýšení lehké fyzické aktivity u zaměstnanců. Autoři představili podrobný postup výpočtu nákladů a zkoumali nákladovou efektivitu přidání pracovní stanice se stojanem ve srovnání s víceúrovňovou intervencí ke snížení sedavého zaměstnání. Víceúrovňová intervence s pracovními místy se sedacími stojany má potenciál být široce zavedena.
klíčová slova: práce vsedě - sezení - rizika zdravotní - pracoviště - intervence - náklady finanční - efektivnost ekonomická - vybavení - podpora zdraví

 

Sondy revue - č. 7 (2022)

SOKOLOVÁ, RADKA: Bezpečnost pracoviště pod kontrolou
anotace: ČMKOS a její členské odborové svazy mezi svými prioritami nezapomínají na téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V této souvislosti se každoročně připojují k Mezinárodnímu dni vzpomínek za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání, který připadá na 28. dubna. Cílem je snaha zdůraznit důležitost tématu bezpečnosti práce a nezbytnost vyhledávat rizika ohrožující zdraví a životy zaměstnanců a zavádět opatření, která tato rizika odstraní, případně aspoň minimalizují jejich vlastnosti či účinek.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pracoviště - prevence rizik - odbory

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
anotace: Zdravotní stav má zásadní vliv na pracovní výkon fyzické osoby. Zdravotní postižení je důležitou právní skutečností a český právní řád poskytuje takto handicapovaným osobám významné právní záruky při uplatňování jejich práva na změstnání.
klíčová slova: osoby hendikepované - zaměstnávání - zaměstnavatelé - trh práce - rehabilitace - rekvalifikace - legislativa - povinnosti

 

Travail et Sécurité - č. 838 (2022)

LARROQUE, DAMIEN - RAVALLEC, CÉLINE - VAUDOUX, DELPHINE: Le secteur agroalimentaire / Zemědělsko-potravinářské odvětví: souhrnná zpráva
anotace: Tento seriál je věnován bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovním podmínkám v zemědělsko-potravinářském odvětví. Potravinářský průmysl se vyznačuje obzvláště vysokou nehodovostí. Tyto údaje souvisejí s nutností zpracovávat potraviny ve specifickém prostředí, používat nebezpečné nástroje při práci se surovinami. Nemluvě o hygienických podmínkách, které jsou někdy v rozporu s prevencí pracovních rizik. Jednotlivé články se věnují zkušenostem podniků, které usilují o zlepšení pracovních podmínek v tomto sektoru.
klíčová slova: průmysl potravinářský - zemědělství - rizika pracovní - podmínky pracovní - prevence rizik - BOZP - podniky - Francie

LARROQUE, DAMIEN: Des efforts pied au plancher / Snaha o sešlápnutí pedálu na plyn
anotace: Společnost Fiday Gestion, která se specializuje na výrobu brzdových kotoučů a bubnů, prochází v departementu Haute-Saône revolucí. Tváří v tvář těžkým pracovním podmínkám ve slévárně a obráběcích dílnách nový generální ředitel, podporovaný týmy BOZP a společností Carsat Bourgogne-Franche-Comté, zrychlil tempo zlepšování. Jde o přijímání preventivních opatření, kvalitnější pracovní prostředí a vybavení (kabiny, roboty, sací systém, atd.).
klíčová slova: výroba - průmysl slévárenský - obrábění - prostředí pracovní - podmínky pracovní - podniky - praxe - prevence rizik - opatření preventivní - roboty - vybavení

DELAVAL, KATIA: Le formaldéhyde / Formaldehyd: stále více regulovaná látka
anotace: Formaldehyd je chemická látka používaná v mnoha odvětvích činnosti. Je hořlavý a je klasifikován jako toxický všemi způsoby expozice, žíravý, senzibilizující kůži, mutagenní, karcinogenní a alergenní. Je nutné zabránit expozici zaměstnanců při kontaktu a vdechnutí. Nedávno byly stanoveny závazné expoziční limity pro pracovní prostředí (OEL) v ovzduší na pracovišti.
klíčová slova: formaldehyd - rizika pracovní - expozice pracovníků - prevence rizik - limity přípustné - ovzduší pracovní

TISSOT, CLAIRE: L'industrie agroalimentaire / Potravinářský průmysl
anotace: Databáze Epicea 1 obsahuje velké množství nehod, ke kterým došlo v potravinářském průmyslu. Nejčastěji se jedná o úrazy spojené se stroji, vozidly, mechanickou manipulací nebo pády z výšky. Rizika spojená se stroji vznikají buď ve fázi výroby, nebo při čištění, dočasných odstávkách z důvodu poruchy nebo při opravných či preventivních údržbových pracích.
klíčová slova: průmysl potravinářský - úrazy pracovní - nehody pracovní - příčiny - databáze

 

Travail et Sécurité - č. 839 (2022)

BRASSEUR, GRÉGORY - RAVALLEC, CÉLINE: Les pratiques addictives. Návykové postupy
anotace: Stejně jako jinde, i na pracovišti mohou být návykové praktiky a závislosti podporovány určitými pracovními podmínkami. Pro vytvoření kolektivního preventivního přístupu spojeného s řešením jednotlivých případů je nezbytné zapojení všech aktérů. Zásadní je také vytvoření atmosféry důvěry. Články věnující se tématu návykových látek a chování seznamují čtenáři s různými přístupy a možnostmi preventivních řešení v širokém spektru francouzských podniků (podpora ze strany zaměstnavatelů, školení, budování pocitu důvěry v podniku).
klíčová slova: závislosti - látky návykové - chování nebezpečné - podpora zaměstnanců - opatření preventivní - prevence - školení - důvěra - podniky - Francie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail