Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/6

Excerpované časopisy

112 - č. 6 (2022)Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2022)Magazín ČAS - č. 2 (2022) | Process Safety Progress - č. 2 (2021)Process Safety Progress - č. 2 (2022)Professional Safety - č. 6 (2022)Sondy revue - č. 6 (2022)Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2022)

 

112 - č. 6 (2022)

RYBÁŘ, PAVEL: Kredibilita sprinklerové ochrany skladů
anotace: Kredibilita sprinklerové ochrany souvisí s tvorbou návrhových požadavků na základě požárních zkoušek ve skutečném měřítku. Ty se provádějí v rámci vývojových a výzkumných projektů, které reflektují požadavky realizační praxe. Jako příklad je uvedeno několik projektů uskutečněných ve zkušebních laboratořích v USA.
klíčová slova: sprinklery - ochrana požární - požáry - sklady - požadavky bezpečnostní - zkoušky bezpečnostní - bezpečnost požární - testování - projekty

HARTMANN, DAVID: 20 let konference Požární bezpečnost stavebních objektů
anotace: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s. ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO pořádaly dne 5. května 2022 XX. ročník konference Požární bezpečnost stavebních objektů. Hlavními tématy byly změna zákona o požární ochraně, praktické zkušenosti z kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrana obyvatelstva, specializace autorizovaných osob v požární bezpečnosti staveb a příprava vzdělávacích programů.
klíčová slova: stavby - ochrana požární - bezpečnost požární - konference - Česká republika

STŘELKA, MILOŠ - ZEMAN, LUBOMÍR: Zkušenosti s distančními formami vzdělávání v oblasti preventivně výchovné činnosti
anotace: Dlouhodobý vývoj epidemiologické situace a vyhlášená opatření výrazně omezily realizaci preventivně výchovné činnosti, a neumožnily tak osobní kontakt hasičů s dětmi a veřejností. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se nové situaci přizpůsobil a vytvořil distanční formy tohoto vzdělávání.
klíčová slova: hasiči - vzdělávání - osvěta - děti - veřejnost - výuka - online

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2022)

KYSELOVÁ, LUCIE: VTZ
anotace: Článek se věnuje problematice vyhrazených technických zařízení a jejich celkové rekodifikaci v návaznosti na závěrečnou fázi legislativních procesů. Nutno předeslat, že v době odevzdání článku nebyly prováděcí právní předpisy, které jsou předmětem tohoto článku platné, a je možné, že dojde k jejich úpravám v rámci schvalování Vládou ČR. Článek se věnuje vyhrazeným zdvihacím technickým zařízením, vyhrazeným technickým plynovým zařízením a vyhrazeným technickým tlakovým zařízením a jejich připravované právní úpravě.
klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - legislativa - předpisy právní - zařízení vyhrazená zdvihací - zařízení vyhrazená plynová - zařízení vyhrazená tlaková

FOŠUM, MATYÁŠ - URBANOVÁ, JANA: Opičí neštovice a pracovní prostředí
anotace: Cílem tohoto příspěvku je popis základních informací o viru opičích neštovic, možnostech čištění a dezinfekce prostředí, kde je zvýšené riziko přítomnosti viru, dále popis epidemiologicky významných kontaktů, mimoto bude v článku popsáno použití osobních ochranných pracovních prostředků (tzv. OOPP) u zdravotnických pracovníků přicházejících do styku s virem opičích neštovic, a také informace vztahující se k poskytování příplatku za ztížené pracovní prostředí a k případnému uznání onemocnění virem opičích neštovic jako nemoci z povolání.
klíčová slova: neštovice opičí - nemoci infekční - pracoviště - dezinfekce - OOPP - prostředky ochranné

KURTIN, PETR: Příběhy o přidělování a používání OOPP
anotace: V předchozích částech minisérie na téma osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) inspirované změnou prováděcího nařízení vlády platnou od 1. listopadu loňského roku jsou uvedeny příběhy, se kterými se autor setkal při kontrolách OIP v prostředí těžkého průmyslu a chemie. Tento díl je věnován lehčím OOPP než je kožený slévárenský nákrčník nebo gumový protichemický oblek. Autor se snaží upozornit na univerzální aspekt každého příběhu, který lze promítnout do úplně libovolného prostředí.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - použití - praxe - příběhy

DANDOVÁ, EVA: Úraz pracovní a úraz mimopracovní
anotace: Článek je zaměřen na otázku, která v praxi nebývá zcela jasná, a to který úraz je považován za pracovní a který úraz již za pracovní – byť se třeba stane i na pracovišti nebo v době, kdy je zaměstnanec přítomen v práci – za pracovní považován není.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy mimopracovní

KOZAK, ADAM SYLWESTER - VARGOVÁ, SLAVOMÍRA: Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
anotace: Veškeré úkony v profesi letecký sestavář – nýtař jsou prováděny ve vnitřních prostorech. Pracovníci jsou zde vystaveni ztíženým pracovním podmínkám, zejména zátěži hluku a vibrací. Při práci zaměstnanci používají zejména vibrační pneumatické pistole, vrtačky a rašple. Povaha prováděné práce také vyžaduje zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHLS). V kartě BOZP jsou uvedeny pracovní činnosti, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory a doporučený rozsah ochranných pracovních prostředků.
klíčová slova: karta BOZP - sestaváři letečtí - nýtaři - kvalifikace profesní - požadavky kvalifikační - faktory rizikové - události mimořádné - OOPP - prostředky ochranné

VALA, JIŘÍ: Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
anotace: Současná společnost se stále více zaměřuje na ekonomiku 24/7 a očekávání lidí, že budou pracovat ve kteroukoli denní dobu. Mnoho lidí pracuje na směny, pracuje v noci nebo pracuje velmi dlouhou dobu, což může mít nepříznivé účinky na zdraví. Práce na směny a nepravidelná nebo dlouhá pracovní doba mohou nepříznivě ovlivnit zdraví, bezpečnost a pohodu pracovníků. Únava, která je s touto formou práce spojena, musí být řízena, jako každé jiné nebezpečí, kterým jsou zaměstnanci na pracovišti vystaveni.
klíčová slova: doba pracovní - dopady - rizika zdravotní - výkon pracovní - zdraví - bezpečnost práce - spánek - únava - rizika pracovní - řízení rizik - inspekce práce

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Ekonomický pohled na posunovač palet a představení kluzných podložek.
anotace: Dosahovanou úroveň bezpečnosti práce bychom měli, ve všech možných případech, hodnotit komplexně – včetně ekonomického pohledu. Autor se zaměřuje na ekonomický pohled na používání posunovače palet Skid Belt.
klíčová slova: palety - posunovače - aspekty ekonomické

 

Magazín ČAS - č. 2 (2022)

LEWIS, BARNABY: Rozvoj v oblasti technologií umělé inteligence
anotace: Nebývalá akcelerace digitálních technologií vyvolaná vypuknutím epidemie onemocnění covid-19 se
shoduje s nástupem věku základních technologií a mění způsob, jakým žijeme a pracujeme. Článek se věnuje trendům v oblasti rozvoje technologií a umělé inteligence a jak se projeví v různých oblastech lidského života.
klíčová slova: inteligence umělá - technologie digitální - technologie moderní - technologie nové - rozvoj

EVROPSKÁ KOMISE: Strategie EU pro normalizaci
anotace: Dne 2. února 2022 vydala Evropská komise Normalizační strategii, kterou navázala na revidovanou Průmyslovou strategii z května roku 2021. Strategie má za cíl zajistit přijímání norem na podporu odolného, zeleného a digitálního jednotného trhu EU, použitelné na celosvětové úrovni, a navrhuje radu opatření, která cílí na tyto oblasti: využití Evropského normalizačního systému k dosažení dvojí tranzice a k podpore odolnosti jednotného trhu; podporu integrity, inkluzivity a přístupnosti evropského normalizačního systému zavedením zásad rádné správy; podporu vůdčího postavení EU u klíčových technologií a prosazování základních hodnot EU na globální úrovni; využití potenciálu inovativních technologií pro včasnou normalizaci; zajištění dostatečných odborných personálních kapacit.
klíčová slova: normalizace - standardizace - strategie evropské - Evropská komise - trh jednotný - cíle

 

Process Safety Progress - č. 2 (2021)

HAZZAN, MICHAEL J.: Current challenges in performing PSM audits. Současné výzvy při provádění auditů ¨řízení procesní bezpečnosti
anotace: V posledních 2 až 3 letech je provádění auditů řízení bezpečnosti procesů (process safety management, PSM) stále obtížnější. S odstupem času od přijetí normy PSM a programu řízení rizik (Risk Management Program, RMP), jakož i státních předpisů PSM, se rozšířily pokyny publikované na podporu uplatňování těchto předpisů, zatímco samotné předpisy, alespoň ty federální, zůstaly neměnné. Provozovny se staly citlivějšími na počet a povahu nálezů z auditů, neustálé zlepšování programů PSM se stalo poněkud kontroverzním a definice pojmů "opožděný" a "včasný" se staly obtížněji interpretovatelnými a aplikovatelnými.
klíčová slova: bezpečnost procesní - audity bezpečnostní - řízení bezpečnosti

 

Process Safety Progress - č. 2 (2022)

MA, CONGMING: Current status of safety engineering education in China / Současný stav vzdělávání v oblasti bezpečnostního inženýrství v Číně
anotace: V článku je uveden přehled vzdělávání v oblasti bezpečnostního inženýrství v Číně. Nejprve je představeny definice, specializace výzkumu a historie vývoje bezpečnostního inženýrství. Studie geografického rozložení ukazuje, že univerzity nabízející bezpečnostní inženýrství v pevninské Číně se nacházejí především ve východní Číně, centrální severní Číně a některých provinciích v západní a jižní Číně, což odpovídá nejnovějším údajům o hrubém domácím produktu (HDP) a počtu obyvatel na konci roku. Analýza hodnocení v oblasti vysokoškolského vzdělávání se zaměřuje na akreditaci inženýrského vzdělávání, budování oborů první třídy a žebříčky předmětů čínských univerzit. Studijní programy bezpečnostního inženýrství v Číně zahrnují především všeobecně vzdělávací kurzy a odborné kurzy. První se dělí na základní vzdělávací kurzy a předmětové vzdělávací kurzy a druhé se dělí na odborné základní kurzy a odborné charakteristické kurzy. Odborné charakteristické kurzy nabízené různými univerzitami se od sebe liší, a to především kvůli jejich výzkumným specializacím, jako je požární bezpečnost, chemická bezpečnost, důlní bezpečnost, bezpečnost ve stavebnictví a jaderná bezpečnost. Na závěr jsou diskutovány stávající problémy, včetně nedostatku inženýrské praxe, nedostatku systematického obsahu kurzů a nedostatečné odborné konkurenceschopnosti.
klíčová slova: inženýrství bezpečnostní - vzdělávání - programy výukové - Čína

TAUBE, MICHAEL A. - GARDNER, FRANK: Making zero a reality / Uskutečnění nulové reality: výběr a měření "správné" nuly
anotace: Od počátku vzniku zpracovatelského průmyslu vedoucí pracovníci těchto organizací akceptovali určitou míru mimořádných událostí (požárů, výbuchů, úniků do životního prostředí a dalších událostí) jako daň za podnikání. Toto kulturní smýšlení přetrvává dodnes. Skutečné bezpečnostní výkony a chování nelze řídit ani vytvářet pomocí podnikových bezpečnostních programů, zatímco aktivní a latentní nebezpečí zůstávají nepovšimnuta a neřešena. Falešný pocit bezpečí, který tyto "bezpečnostní programy" podporují, dokládá pokračující výskyt rozsáhlých katastrof. Dichotomie "kultura bezpečnosti" versus takové události je jasně patrná, přesto se zpracovatelský průmysl stále zaměřuje na stejné ukazatele - všechny mají jen malý vliv na příčinu těchto událostí. Nula může být cílem, ale musí to být realistická nula. U mnoha organizací není chybou stanovit nulový cíl, chybou je zvolit špatnou nulu a pak nepodpořit organizaci, aby se nula stala skutečností. Tento dokument zkoumá organizační politiku a metriky tohoto průmyslového odvětví s politikou a metrikami jediné nejspolehlivější a nejbezpečnější organizace na světě, která za celou svou více než 65letou historii dosáhla bezpečnostního rekordu NULA incidentů.
klíčová slova: průmysl zpracovatelský - události mimořádné - rizika - spolehlivost - bezpečnost procesní - provoz - kultura bezpečnosti - řízení bezpečnosti - výkonnost

RASHID, MUHAMMAD IMRAN - TABISH, ASIF NADEEM - ATHAR, MUHAMMAD: Process safety management and process hazard analysis implementation progress in Pakistan chemical process industries / Pokrok v zavádění řízení bezpečnosti procesů a analýzy procesních rizik v pákistánském chemickém průmyslu
anotace: Pákistán je rozvojovou zemí a má různá chemická odvětví, která uspokojují místní poptávku po mnoha chemických produktech. Pro zachování nepřetržité výroby v těchto průmyslových odvětvích je třeba zavést bezpečnostní protokoly. Pokrok v oblasti bezpečnosti je třeba zkoumat s odstupem času, aby bylo možné zjistit nedostatky a rozhodnout o budoucích opatřeních. V tomto článku je zkoumána bezpečnost procesů v různých chemických průmyslových odvětvích (CPI) v Pákistánu s ohledem na řízení bezpečnosti procesů (process safety management, PSM) a analýzu nebezpečí procesů (process hazard analysis, PHA). Mezi zahrnutá průmyslová odvětví patří především výroba hnojiv, potravinářské závody, závody na zpracování plynu a ropy, ropné rafinerie, petrochemické závody, závody na zpracování polymerů, papírenský průmysl, pneumatikářský průmysl a cukrovarnický průmysl. Tento výzkum pomůže při řešení nedostatků. Celková analýza všech průmyslových odvětví ukazuje, že je třeba klást větší důraz na tři kategorie, a to (1) modernizaci dokumentů a komunikaci se zaměstnanci, (2) revizi a audit PHA, (3) dokumentaci a provádění doporučení PHA.
klíčová slova: průmysl zpracovatelský - průmysl chemický - analýzy rizik - řízení rizik - bezpečnost procesní - implementace - Pákistán

DEE, SEAN J. - OGLE, RUSSELL A. - WALTERS, MATTHEW S.: Writing in the margins / Poznámky na okraji: úvahy o bezpečných provozních limitech
anotace: Normální provozní meze pro chemické procesy vymezují oblast, kde je nejlepší proces provozovat. Procesy však mohou občas vybočit do okrajových oblastí mimo provozní meze. V důsledku toho mohou je třeba pro zařízení definovat bezpečnostní meze, kde je dočasný provoz za normálními provozními mezemi přípustný. Dokumentu poskytuje pokyny pro pochopení a stanovení provozních limitů a bezpečnostních mezí pro chemické procesy. Jsou diskutovány osvědčené postupy z průmyslu pro definování a stanovení limitů, jakož i pro dokumentování a sdělování limitů provoznímu personálu. Nakonec je uvedena případová studie, která zkoumá bezpečné provozní limity, nastavené hodnoty alarmu, blokování a informace o bezpečnosti procesu pro sušárnu zpracovávající tepelně nestabilní materiál, aby ilustrovala koncepty tohoto dokumentu.
klíčová slova: limity přípustné - limity mezní - provoz - bezpečnost provozní - řízení bezpečnosti - průmysl chemický - hodnocení rizik - integrita

BOECK, LORENZ R. - MAHAN, PATRICK W.: Loss prevention learnings from Beirut and similar ammonium nitrate explosions / Poznatky z prevence ztrát z Bejrútu a podobných výbuchů dusičnanu amonného
anotace: Nedávný katastrofický výbuch v Bejrútu poukazuje na to, že bezpečná manipulace s pevným dusičnanem amonným (AN) a jeho skladování mají zásadní význam. Tento článek pojednává o nebezpečí výbuchu pevného dusičnanu amonného ze základní a historické perspektivy a zaměřuje se na hlavní mechanismy, které přispěly k minulým událostem, včetně požáru, kontaminace, degradace produktu a šoku. Jsou shrnuta kritická doporučení pro prevenci ztrát s odkazem na nedávnou významnou aktualizaci datového listu FM Global Loss Prevention Data Sheet 7-89 z ledna 2021. Nakonec je představena metoda předpovědi výbušnosti při explozích pevných AN ve skladu.
klíčová slova: dusičnan amonný - výbušniny - výbuchy - prevence ztrát

KAS, KATHLEEN - MORRISON, DELMAR "TREY": It was a dark and stormy night / Byla to temná a bouřlivá noc: vyšetřování výbuchů akrylátových skladovacích nádrží
anotace: V časných ranních hodinách 16. května 2012 se do závodu na výrobu akrylátových polymerů v Bristolu ve státě Pensylvánie přihnala bouřka. V oblasti tankoviště udeřil blesk. Během několika sekund explodovala nádrž s ethylakrylátem a o několik minut později následoval výbuch nádrže s butylakrylátem. Výbuchy a následný požár vedly k dlouhodobé odstávce; naštěstí nedošlo k žádným zraněním. Tento článek podrobně popisuje vyšetřování složitého sledu událostí, které vedly k oběma výbuchům.
klíčová slova: výbuchy - exploze - vznícení - monomery - nádrže - zásobníky - blesky

MILLER, DEREK: Gone with the wind / Pryč s větrem: Ventjet je nový inženýrský model pro rozptyl v atmosféře
anotace: Modelování atmosférického rozptylu hořlavých a toxických plynů je v průmyslu velmi časté. Existuje velké spektrum různých modelů, od Gaussova, integrálního až po modely výpočetní dynamiky tekutin (computational fluid dynamics, CFD). Tyto jednoduché technické modely však ne vždy správně odhadují rozptyl plynů s hustotou vyšší než vzduch. Cílem tohoto článku je představit alternativní/nový model Ventjet určený pro atmosférický rozptyl různých plynů, včetně lehkých plynů (vodík, metan atd.), neutrálních plynů (dusík, kyslík) a těžkých plynů (CO2, LNG atd.). Ventjet zohledňuje různé profily povětrnostních podmínek. Do Ventjetu je rovněž integrován vliv země. Ventjet lze použít pro různá vypouštění, včetně vertikálního, úhlového, a dokonce proti větru. Ventjet byl široce ověřen na základě mnoha měření z experimentů ve větrném tunelu a v terénu a také simulací CFD.
klíčová slova: plyny - rozptyl - atmosféra - ovzduší - modelování - modely

GAVELLI, FILIPPO: Evaluation protocols for flammable and toxic dispersion models / Hodnotící protokoly pro modely rozptylu hořlavých a toxických látek
anotace: Umístění zařízení na zkapalněný zemní plyn (liquefied natural gas, LNG) vyžaduje kvantifikaci několika typů nebezpečí, aby bylo možné řádně posoudit riziko pro veřejnost a majetek v okolí každého zařízení. Ke kvantifikaci nebezpečí plynoucích z možných scénářů havárií je třeba použít výpočetní nástroje. Vzhledem k množství dostupných nástrojů, od empirických modelů až po výpočetní balíčky 3D modelování dynamiky tekutin, nemusí mít agentura odpovědná za přezkoumání analýzy rizik k dispozici metodiky nebo protokoly nezbytné k určení vhodnosti daného modelu pro určitý scénář, jeho přesnosti a dalších požadavků na nastavení. Americký úřad The Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration pověřil společnosti Blue Engineering and Consulting a Gas Technology Institute vypracováním souboru protokolů pro hodnocení modelů, které umožní přezkoumání modelovacích nástrojů pro několik různých nebezpečí, včetně rozptylu hořlavých a toxických látek, zdrojových podmínek pro modely rozptylu, výbuchů oblaku par a výbuchů vroucí kapaliny s expandujícími parami (BLEVE). Projekt poskytne agentuře PHMSA prostředky k řádnému vyhodnocení modelovacích nástrojů pro tato nebezpečí, která je nutné vyhodnotit ve studii umístění zařízení LNG.
klíčová slova: plyn zemní - plyn zkapalněný - látky hořlavé - látky toxické - rozptyl - modelování - modely - hodnocení - validace

 

Professional Safety - č. 6 (2022)

STOCKEL, LESLIE REX: Who cares if it´s recordable. Koho zajímá, jestli se to dá nahrát: jak nesprávně uplatňované postupy při vedení záznamů o úrazech a nemocech OSHA narušují etiku péče?
anotace: Nesprávně uplatňovaný důraz na evidovatelnost podle americké OSHA a utilitární myšlení nulového počtu nehod (nulové evidovatelnosti) může narušit důvěru v organizaci a v konečném důsledku poškodit kulturu bezpečnosti. O zraněné zaměstnance je třeba pečovat s ohledem na jejich fyzické a duševní zdraví a pohodu, která je nadřazena jakémukoli číselnému hodnocení bezpečnostních ukazatelů organizace. Administrátoři, kteří jsou pověřeni rozhodováním o vedení záznamů podle OSHA, by měli být izolováni od tlaku obětovat péči o zaměstnance ve prospěch výkonnostních ukazatelů bezpečnosti.
klíčová slova: úrazy pracovní - hlášení úrazů - záznamy úrazů - evidence - péče o pracovníky - etika - aspekty etické - kultura bezpečnosti práce

LYON, BRUCE K. - KADAMBI , N. PRASAD - POPOV, GEORGI: Cost and benefits of managing risks / Náklady a přínosy řízení rizik: přístup založený na rizicích a výkonnosti
anotace: Aby organizace úspěšně dosáhla svých cílů, musí při sledování příležitostí podstoupit určitou míru rizika. Přílišná averze k riziku může způsobit, že organizace propásne příležitosti, které by jí umožnily úspěšně konkurovat a inovovat. Akceptováním určité úrovně rizika za účelem dosažení cíle je třeba zohlednit požadovaný výkon. Definování potřebných výkonnostních cílů a zajištění jejich dosažení jako součást rozhodovacího procesu se musí spojit tak, aby bezpečnost veřejnosti a pracovníků byla vždy prvořadým hlediskem. Pro úspěch organizací je nutná optimální rovnováha mezi rizikem a příležitostí. Dosažení úrovně rizika považované za co nejnižší spolu s očekávanými výkonnostními schopnostmi a přínosy příležitosti lze považovat za umění řídit riziko na přijatelnou úroveň. Aby pomohli organizacím dosáhnout a udržet optimální rovnováhu mezi příležitostmi nebo riziky, mohou odborníci na BOZP zvážit použití zásad z modelu založeného na rizicích a výkonnosti, který formulovala Komise pro jaderný dozor USA.
klíčová slova: řízení rizik - management rizik - řízení podnikové - výkonnost - příležitosti - přínosy - náklady

STRETTON, PAUL: The future of safety and the new view refraction / Budoucnost bezpečnosti a nový úhel pohledu
anotace: V posledních letech se objevilo několik nových pohledů na bezpečnost, které odrážejí snahu zajistit, aby bezpečnostní praxe odpovídala modernímu pracovišti. Tyto různé pohledy mohou způsobit stejný zmatek jako pokrok. Nabízí se zcela nové paradigma pro posuzování bezpečnostní praxe podobným způsobem, jakým se vyvíjely jiné vědní disciplíny. Základní zásadou bezpečnosti je zabránit tomu, aby se něco pokazilo. Existují zásady a metody prevence a hodnocení rizik. Existují standardní operační postupy a instruktáže. Na tyto pokroky bychom měli být hrdí a vděční. Existuje však stále více alternativních pohledů na bezpečnostní praxi. Prosazení nového pohledu nemusí nutně vyžadovat zavržení minulosti a současnosti - což se mezi zastánci "nového pohledu" často ztrácí. Další nový pohled není nutný; je nutné zcela nové paradigma, v němž se uvažuje o bezpečnostní praxi.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - bezpečnost - budoucnost - zásady - přístupy alternativní

 

Sondy revue - č. 6 (2022)

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Důstojná mzda je stále nedostatkovým zbožím
anotace: Koncem dubna představila expertní skupina Platforma pro minimální důstojnou mzdu již potřetí výši stejnojmenného indikátoru kvality života v České republice. Při započítávání aktuální rekordní inflace čítá taková odměna za práci, která by umožnila pracujícím a jejich domácnostem pokrýt zcela běžné výdaje, pro Prahu skoro 40 000 Kč hrubého a pro o něco levnější život mimo hlavní město skoro 34 000 Kč. Na důstojné ohodnocení za svou práci tak nedosahuje až polovina zaměstnanců a zaměstnankyň u nás. Kvůli přetrvávajícímu nerovnému ohodnocování žen a mužů je přitom podíl žen výrazně vyšší.
klíčová slova: mzdy - mzdy minimální - platy - kvalita života - odměňování - Česká republika

 

Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2022)

MENŠÍKOVÁ, KAROLÍNA: Participace SÚIP na realizaci projektu 22 % k rovnosti
anotace: Již od roku 2016 působí v České republice projekt známý pod názvem 22 % K ROVNOSTI. Mezi cíle tohoto projektu patří zvýšit povědomí o samotné existenci problému nerovného odměňování, přispět k větší transparentnosti odměňování na českém pracovním trhu a hlavně zahájit proces snižování rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR. Jak již samotný název projektu napovídá, tak rozdíl v odměňování mužů a žen v ČR byl v roce 2016 podle dat Eurostatu 22 %, v roce 2020 se tento rozdíl snížil na 16,4 %. Státní úřad inspekce práce se v kontrolní činnosti, v souvislosti s účastí v projektu 22 % K ROVNOSTI, zaměřil na kontrolu rovného odměňování mužů a žen již v roce 2016. Kontroly v oblasti rovného odměňování mužů a žen obvykle nejsou realizovány na základě obdržených podnětů, jelikož těchto obdrží orgány inspekce práce ročně pouze v řádech jednotek.
klíčová slova: ženy - muži - zacházení rovné - odměňování - kontroly - inspekce práce - projekty - rovnost

KRČMÁŘ, LUKÁŠ: Bezpečnost práce při chovu skotu
anotace: Z kontrolních činností provedených Státním úřadem inspekce práce u kontrolovaných osob bylo zjištěno, že v odvětví A - Zemědělství, lesnictví, rybářství (podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE) se v roce 2021 stalo celkem 2 121 pracovních úrazů osob. Co se týče četnosti pracovních úrazů na 100 pojištěnců pracujících v daném odvětví, je toto nejrizikovějším odvětvím ze všech. Při činnostech týkajících se samotného chovu skotu se v roce 2021 stalo 10 pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dní a 1 pracovní úraz smrtelný. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce při chovu skotu jsou uvedeny zejména v nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.
klíčová slova: chov - skot - úrazy pracovní - kontroly - inspekce práce - Česká republika - 2021

VÁLEK, DALIBOR: Shrnutí novinek, které do našeho právního řádu přinese směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. 6. 2019, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
anotace: Prostřednictvím tohoto příspěvku by autor rád upozornil na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152, ze dne 20. 6. 2019, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a na nejdůležitější novinky, které její transpozice, jež by měla být provedena v termínu do 1. srpna tohoto roku, s sebou přinese. Deklarovaným obecným účelem směrnice je zlepšit pracovní podmínky podporou transparentnějšího a předvídatelnějšího zaměstnání a zajištěním přizpůsobivosti trhu práce. Lze konstatovat, že transpozice směrnice bude bezpochyby představovat zásah do právní úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
klíčová slova: podmínky pracovní - trh práce - směrnice evropské - transpozice

KUHNOVÁ, IRENA: Bezpečně do prvního zaměstnání
anotace: Osvětová kampaň Bezpečně do prvního zaměstnání má za cíl zvýšit informovanost a připravenost středoškolské mládeže o BOZP, která bude poprvé vstupovat na trh práce. Za spuštěním kampaně zahájené v r. 2021 totiž především stojí vysoká míra úrazovosti absolventů škol v prvních letech jejich pracovního života a s ní i snaha prohloubit a rozšířit informovanost absolventů o rizicích práce, na kterou se připravují, a o ochraně před nimi.
klíčová slova: studenti - zaměstnání - bezpečnost - kampaně - osvěta

KOLIBAČ, RICHARD: V roce 2021 došlo k nejnižšímu počtu smrtelných pracovních úrazů za posledních 20 let
anotace: V loňském roce došlo k nejnižšímu počtu smrtelných pracovních úrazů za posledních 20 let. Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad evidují za rok 2021 celkem 88 smrtelných pracovních úrazů, což znamená o 20 případů méně oproti roku 2020. Celkový počet je také menší než v letech 2017 a 2019, kdy byl počet smrtelných pracovních úrazů doposud nejnižší v posledních 20 letech. Všech 88 smrtelných pracovních úrazů bylo nahlášeno na oblastní inspektoráty, Český báňský úřad nezaznamenal v loňském roce žádný smrtelný pracovní úraz. Zahraniční pracovníci se na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů podílejí necelými 20 %. Ke dvěma smrtelným pracovním úrazům došlo při činnostech vykonávaných v zahraničí.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - statistiky - Česká republika - 2021 - inspekce práce

TĚŽKÁ, ELIŠKA: Dopady pandemie onemocnění covid-19do pracovněprávních vztahů
anotace: Pandemie onemocnění covid-19 měla celosvětový dopad na celou řadu oblastí a s ní související přísná opatření vlád za účelem její eliminace si vyžádala velmi vysoké ekonomické náklady. Poprvé se koronavirus objevil na konci roku 2019 v Číně a do Evropy se dostal počátkem roku 2020. Od této doby se rovněž Česká republika potýkala s řadou nově vzniklých problémů, na které bylo potřeba promptně reagovat a s touto novou náročnou situací se musely vypořádat také orgány inspekce práce, neboť i oblast pracovněprávních vztahů byla pandemií covid-19 znatelně zasažena.
klíčová slova: vztahy pracovněprávní - inspekce práce - koronavirus - pandemie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail