Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 11 (2022)
BauPortal - č. 4 (2022)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2022)
Die BG - č. 11 (2022)
Journal of Safety Research - č. 82 (2022)
Komora - č. 9 (2022)
Process Safety Progress - č. 4 (2022)
Professional Safety - č. 11 (2022)
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 8 (2022)
Sicher ist Sicher - č. 11 (2022)
Sondy revue - č. 11 (2022)
Spektrum - č. 1 (2022)
Travail et Sécurité - č. 840 (2022)
Trilobit - č. 2 (2022)

 

112 - č. 11 (2022)

ŠPULÁK, PAVEL: Monitorování radiační situace prostředky HZS ČR
anotace: V souvislosti s konfliktem na Ukrajině bylo rozhodnuto po dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost o preventivním monitorování radiační situace na území ČR silami a prostředky Hasičského záchranného sboru. Důvodem bylo možné ohrožení jaderných elektráren na území Ukrajiny, a to zejména Černobylské jaderné elektrárny a Záporožské jaderné elektrárny probíhajícím konfliktem.
klíčová slova: radiace - monitorování - ochrana radiační - Hasičský záchranný sbor - Česká republika

SUCHÝ, ONDŘEJ - KARL, JAN: Kontaminace hasební vody po zásahu li-baterií
anotace: Lithium-iontové baterie se používají v řadě různých zařízení - od mobilních telefonů, přes notebooky až po elektromobily. Jejich počet narůstá a v nejbližších letech tomu nebude jinak. V souvislosti s tím se ale také zvyšuje nebezpečí vzniku požáru, a proto je nutné řešit postup hašení. Na základě pokynů výrobců pro efektivní zásah je jedním ze stanovaných postupů ponoření baterie do velkého objemu vody.
klíčová slova: baterie lithium-iontové - požáry - hašení požárů - postupy - voda - kontaminace

MIKA, OTAKAR JIŘÍ: Moje bezpečná rodina
anotace: Promyšleně vytvořený nouzový plán rodiny jasně sděluje všem členům rodiny, co mají dělat, jak se mají zachovat v různých situacích, a zklidňuje případně vzniklé napětí/paniku.
klíčová slova: rodina - bezpečnost - plány krizové - řízení krizové - ochrana obyvatelstva

 

BauPortal - č. 4 (2022)

DEURER, PATRICIA - TEMPLINER, ANKE: Erneuerung der Gleishallen am Ostbahnhof bis 2025. Obnova kolejnic na východním nádraží do roku 2025
anotace: Autorky uvádějí, že dvě kolejové haly (staré 100 let) východního nádraží (Ostbahnhof) v Berlíně by měly být do roku 2025 za provozu od základu modernizovány. V současné době probíhá 2. úsek výstavby. V něm jsou mimo jiné opraveny obloukové vazníky, štítové strany kolejových hal jsou nově proskleny a střecha je opatřena kovovým obložením s novými světlíky. Aby byly zajištěny stavební práce při provozu železnice, byl vybudován tzv. ochranný most s integrovaným zdvihacím zařízením. Mostní konstrukce překlenuje obě střechy haly a zajišťuje dodávku potřebných stavebních materiálů. Autorky popisují i nutné OOPP pro zaměstnance (ochranné kryty s integrovanou ochranou dýchacích cest, prachotěsné a přiléhající ochranné brýle, gumové rukavice o tloušťce 2 až 3 mm, prachotěsné kombinézy), aby byla dodržena jejich bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Upozorňují i na jeden z problémů, který trápí mnoho veřejných budov, a to je rostoucí kontaminace holubími výkaly. Aby se dosáhlo co nejlepší ochrany proti holubům, testují se na východním nádraží různé systémy ochrany proti holubům. Závěrem autorky konstatují, že obnovené kolejové haly by měly být zprovozněny do konce roku 2024. Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2025.
klíčová slova: nádraží - koleje - modernizace - rekonstrukce - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - OOPP - Německo

MERZ, BERND - ROTH, TINA: DigiGAAB. Projekt DigiGAAB: digitálně podporovaná bezpečnost a ochrana zdraví při práci v dokončovacích profesích (řemeslech)
anotace: Jedná se o představení projektu DigiGAAB, ve kterém projektové konsorcium zkoumalo a testovalo způsoby výrazného zlepšení bezpečnosti práce jejím začleněním do digitalizovaných obchodních procesů v malých a středních podnicích. Projekt byl financován Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí (BMAS) v rámci iniciativy INQA (Iniciativa Nová kvalita práce), odborně podpořen Spolkovým institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) a realizován odborem odborného rozvoje společnosti bádensko-württemberského štukatérského řemesla mbh. Výsledky projektu byly prezentovány 21. června 2022 na "Digital meets Climate" v průmyslovém centru pro interiérový design a fasády v Rutesheimu. Autoři podrobně popisují jednotlivé fáze projektového řízení od identifikace a popsání příslušných obchodních procesů až po závěrečné práce.
klíčová slova: digitalizace - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - řemesla - profese - procesy - podniky - ochrana zdraví

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2022)

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA: Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
anotace: Onemocnění bederní páteře patří k onemocněním s vědecky prokázanou příčinnou souvislostí s prací. Mezi příčinné faktory patří zejména fyzikální faktory práce (manipulace s břemeny, práce v nevhodné pracovní poloze, celotělové vibrace), ale jsou prokázány i vlivy psychosociální a individuální faktory jedince. V České republice se tato skupina onemocnění dlouhodobě řadí na druhou příčku z hlediska nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Onemocnění bederní páteře charakteru chronického vertebrogenního syndromu s kořenovým syndromem, nebo bez něj, může být v České republice uznáno jako nemoc z povolání podle Kapitoly II položky č. 11 Seznamu nemocí z povolání s účinností od 1. ledna 2023. Z dlouhodobého hlediska ochrany zdraví při práci je důležité se zaměřit zejména na preventivní a ochranná opatření a předcházet tomuto chronickému onemocnění.
klíčová slova: páteř bederní - onemocnění muskuloskeletální - faktory fyzikální - faktory psychosociální - výkon pracovní

DANDOVÁ, EVA: Nemoci z povolání
anotace: V praxi se velmi často hovoří o pracovních úrazech a o důsledcích s tím spojených, ale již méně
o nemocech z povolání. Proto se článek věnuje právě tomuto tématu. V pracovním procesu je zaměstnanec vystavován celé řadě nepříznivých působení chemických, fyzikálních, biologických a jiných škodlivých faktorů. Ty mohou negativně ovlivnit organismus zaměstnance a způsobit jeho onemocnění. Pokud se prokáže příčinná souvislost mezi působícím vlivem pracovního prostředí a vznikem nemoci, hovoří se o nemoci z povolání. Jestliže lékařský posudek existenci této nemoci a příčinné souvislosti potvrdí, vzniká zaměstnanci nárok na odškodnění podle zvláštního právního předpisu.
klíčová slova: nemoci z povolání - uznávání - faktory pracovní - předpisy právní - zaměstnavatelé

DANDOVÁ, EVA: Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
anotace: Podle ministerstva zdravotnictví je cílem návrhu odstranění aplikačních nedostatků u vstupních, periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou nově nastavena pravidla při zajišťování vstupních a periodických prohlídek zaměstnavatelem.
klíčová slova: prohlídky pracovnělékařské - prohlídky zdravotní - zaměstnavatelé - povinnosti - předpisy právní - novelizace

JANKOVÁ, KAROLÍNA - VARGOVÁ, SLAVOMÍRA: Karta BOZP pro profesi: Operátor kryogenního otryskávání (deburring)
anotace: Pracovní činnost je prováděna ve vymezených vnitřních prostorech. Pracovník obsluhuje tryskací stroj (tryskací kabinu) skrze ovládací pult, dále provádí ofukování polotovarů tlakovým vzduchem. Manipulace s polotovary je prováděna ručně i strojně (manipulační technikou). Pracovník je při práci vystaven ztíženým pracovním podmínkám, zejména mikroklimatickým – nízkým teplotám vzduchu a také hluku, způsobeného chodem tryskacího stroje nebo ofukovací pistole. Karta BOZP pro tutoprofesi identifikuje činnosti, které mohou tito pracovníci provádět, jaké jsou potřebné kvalifikační požadavky. Dále jsou v kartě uvedeny relevatní mimořádné provozní události, rizikové faktory, doporučené OOPP, základní zásady bezpečnosti práce atd.
klíčová slova: operátoři - otryskávání kryogenní - karta BOZP - činnosti pracovní - kvalifikace - události mimořádné - faktory rizikové - OOPP

VALA, JIŘÍ: Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání
anotace: Vzdělávání může být velmi stresující, což může způsobit zhoršení duševní a tělesné pohody zaměstnanců na všech úrovních vzdělávání, od středisek předškolního vzdělávání až po vysoké školy. Vzdělávání nemusí být považováno za „nejrizikovější“ odvětví z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prevence psychosociálních rizik a muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací by mohla mít značný význam, jelikož z evropských průzkumů vyplývá, že tato rizika jsou v současnosti na evropských pracovištích závažným problémem. Rovněž však nesmíme zapomínat i na bezpečnostní rizika, jako jsou například uklouznutí, zakopnutí a pády, jejichž následkem může dojít k trvalé invaliditě nebo dokonce i k úmrtí.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - hodnocení rizik - vzdělávání - rizika nová - zdraví duševní - stres - inspekce práce - činnosti kontrolní

DANDOVÁ, EVA: Přenášení břemen
anotace: Článek je odpovědí na dotaz týkající se práce žen ve skladu internetového obchodu s domácími spotřebiči a elektronikou. Čtenářky se ptají, zda existuje předpis upravující přenášení břemen, jestli je zakázáno přenášení břemen ženami a jaké jsou vůbec povinnosti zaměstnavatele.
klíčová slova: břemena - manipulace s břemeny - sklady - ženy - předpisy právní

JOUZA, LADISLAV: Pracovní úrazy při cestách autem
anotace: Výkon řidiče je především po psychické, ale i fyzické stránce velmi náročnou činností a přináší i úrazy. Správné posuzování jejich právních následků má velký význam. V celé řadě případů se totiž jedná o pracovní úrazy, a potom platí výhodnější právní úprava.
klíčová slova: úrazy pracovní - řízení motorových vozidel - řidiči

 

 

Die BG - č. 11 (2022)

WAHL, HEINER: Über das Risikokonzept für krebserzeugende Stoffe des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS). O koncepci rizik pro karcinogeny, kterou zpracoval Výbor pro nebezpečné látky (AGS)
anotace: Autor ve svém příspěvku poskytuje ucelený přehled o koncepci rizik pro karcinogenní látky včetně perspektiv do budoucna, kterou vyvinul Výbor pro nebezpečné látky. Tato koncepce nabízí měřítko pro srovnání a hodnocení expozice karcinogenním látkám, jakož i stupňovitý režim opatření.
klíčová slova: karcinogeny - látky karcinogenní - látky nebezpečné - rizika - opatření bezpečnostní - koncepce - Německo

HENSIEK, JOERG: Gefahrgutbeauftragter. Úředník (poradce) pro nebezpečné věci: od "zabezpečení" k "bezpečnosti"
anotace: Autor uvádí, že společnosti, které se podílejí na přepravě zvláště nebezpečných věcí, musí jmenovat úředníka pro přepravu nebezpečného zboží. Práce tohoto úředníka se v posledních letech změnila. Zlom nastal po teroristických útocích z 11. září 2001. Nebezpečné zboží musí být nejen bezpečně přepravováno, ale musí být také zabezpečeno proti neoprávněnému přístupu. Proto byla vyvinuta řada bezpečnostních opatření proti možným teroristickým hrozbám, jako jsou krádeže a neoprávněný přístup. V této souvislosti autor popisuje nové úkoly pro úředníka pro nebezpečné věci. Jedná se např. o zjištění, zda společnost, za kterou zodpovídá, má bezpečnostní plán, který musí ověřit co do komplexnosti. Dále musí určit, zda i jeho společnost musí vypracovat záložní plán. Pokud neexistuje žádný záložní plán nebo pokud je neúplný, úředník pro bezpečnost nebezpečného zboží by měl samozřejmě převzít iniciativu společně s hlavním dodavatelem/zaměstnavatelem, aby tato opomenutí co nejrychleji napravili. Mezi jeho další úkoly patří: dodržování předpisů pro nebezpečné zboží, oznámení závad/chyb zaměstnavateli, které mohou ovlivnit bezpečnost přepravy nebezpečných věcí, poradenství, vytvoření ročních zpráv o nebezpečném zboží, zajištění vypracování zpráv o nehodách v případě závažnější nehody s nebezpečnými věcmi apod.
klíčová slova: věci nebezpečné - přeprava - bezpečnost - zabezpečení - osoby zodpovědné - úředníci - úkoly pracovní - povinnosti - plány krizové

MAGIERA, CARSTEN: PSA und Arbeitskleidung. OOPP a pracovní oděvy: výběr a nákup - kdo se na nich podílí?
anotace: Autor se v článku zaměřuje na výběr, poradenství, rozhodování, objednávání a nákup osobních ochranných pracovních prostředků. Pokud má být tento proces úspěšný, musí být do něho zapojeny následující osoby: vedení, dotčení zaměstnanci, nákupčí, specialista na bezpečnost práce, firemní zdravotnický personál, závodní/personální rada a bezpečnostní pracovník. Autor varuje před přijímáním jednostranných rozhodnutí bez zapojení odborných znalostí, neboť dochází následně k chybám, které v konečném důsledku pocítí uživatelé OOPP. Ne nadarmo jsou špatná ergonomie nebo špatný komfort nošení nejčastějšími argumenty, proč zaměstnanci nepoužívají potřebné OOPP. Jakýkoli nákup OOPP bez předchozího zapojení dostatečných skutečných technických a odborných znalostí je zásadně chybný. Ušetřit a věnovat pozornost pouze cenám znamená ušetřit na bezpečnosti zaměstnanců. Včasné a správné zapojení osob do nákupu OOPP znamená zvýšení akceptace, bezpečnosti a ekonomického přínosu OOPP ve firmě.
klíčová slova: OOPP - prostředky pracovní - prostředky ochranné - výběr - nákup - podniky

 

 

Journal of Safety Research - č. 82 (2022)

RÄSÄNEN, TUULA: Finding statistically significant high accident counts in exploration of occupational accident data. Zjištění statisticky významných vysokých počtů úrazů při zkoumání údajů o pracovních úrazech
anotace: Finské společnosti jsou ze zákona povinny pojistit své zaměstnance proti pracovním úrazům. Pojišťovny jsou pak povinny předávat informace o pracovních úrazech Finskému centru pro odškodňování pracovníků (TVK), které pak společně s Finským statistickým úřadem zveřejňuje statistiky pracovních úrazů ve Finsku. Cílem článku je odhalit tiché signály, resp. vzorce v údajích, jako je zvýšená četnost pracovních úrazů, pro které jsou zpočátku jen slabé důkazy, což činí jejich odhalení náročným. Důležité je odhalit tyto vzorce co nejdříve, protože s reakcí či nereakcí jsou často spojeny vyšší náklady, nereagování při zjištění zvýšené četnosti úrazů může vést k dalším úrazům, kterým by bylo možné zabránit.
klíčová slova: úrazy pracovní - četnost - statistiky - pracoviště - prevence úrazů

GRANGER, STEVE - TURNER, NICK: Adapting, adopting, and advancing change. Přizpůsobení, přijetí a prosazování změn: rámec pro budoucí výzkum v psychologii bezpečnosti práce
anotace: Přestože existuje řada přehledů výzkumu psychologie bezpečnosti práce, tyto studie poskytují slabé vodítko, kam by se měl výzkum dále ubírat. V souladu s tím představují autoři jednoduchý rámec pro uvažování o budoucím výzkumu v této oblasti - rámec přizpůsobení, přijetí a prosazování změn. Tento rámec shrnuje, jak vnější, technologický a teoretický vývoj poháněl výzkum v oblasti psychologie bezpečnosti práce, a využívá tato pozorování jako důkaz k představení způsobů, jak by mohl i nadále pokračovat.
klíčová slova: psychologie bezpečnosti práce - výzkum - budoucnost - trendy

CLAXTON, GARRY - HOSIE, PETER - SHARMA, PIYUSH: Toward an effective occupational health and safety culture. Na cestě k efektivní kultuře bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: pohled několika zainteresovaných stran
anotace: Tento článek využívá rozsáhlý přehled literatury o kultuře bezpečnosti k identifikaci tří klíčových témat: (a) role nových zaměstnanců, (b) absence proaktivního přístupu a (c) potřeba kultury "no-blame" a zkoumá jejich dopad na kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Využívá konstruktivistickou fenomenologickou studii s 55 hloubkovými rozhovory. Mezi účastníky byli zástupci různých západoaustralských podniků.
klíčová slova: BOZP - kultura bezpečnosti práce - zaměstnanci noví - přístupy - rozhovory - Austrálie

ALBANESI, BEATRICE: Interventions to prevent and reduce work-related musculoskeletal injuries and pain among healthcare professionals. Intervence pro prevenci a snížení počtu muskuloskeletálních poranění a bolestí souvisejících s prací u zdravotnických pracovníků: komplexní systematický přehled literatury
anotace: Muskuloskeletální poruchy související s prací (WMSD) patří mezi hlavní příčiny zranění a bolestí u zdravotníků. Předchozí přehledy poskytovaly roztříštěný pohled na dostupné intervence u WMSD. Cílem tohoto přehledu je poskytnout ucelený popis intervencí pro prevenci a snížení muskuloskeletálních poranění a/nebo bolesti souvisejících s prací u zdravotnických pracovníků a posoudit metodologickou kvalitu studií. Zejména je třeba vyvinout větší úsilí při zavádění a rozšiřování účinných vícefaktorových intervencí.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - bolesti - úrazy - prevence úrazů - intervence - pracoviště - zdravotníci

GERNAND, JEREMY M.: The occupational safety implications of the California residential rooftop solar photovoltaic systems mandate. Důsledky kalifornského nařízení o solárních fotovoltaických systémech na střechách obytných budov pro bezpečnost práce
anotace: Změna kalifornských stavebních předpisů z roku 2018 nařizuje, aby nová obytná výstavba ve státě Kalifornie od roku 2020 zahrnovala střešní fotovoltaické systémy. Vzhledem k tomu, že práce v oblasti obytné výstavby (zejména práce na střechách) patří v USA k nebezpečnějším povoláním, je cílem tohoto článku kvantifikovat zvýšená rizika pro pracovníky v důsledku tohoto nařízení. Předpokládá se, že v důsledku změny politiky dojde v období 2020-2029 k nárůstu počtu zaznamenatelných bezpečnostních incidentů celkem o 16,6 incidentu (směrodatná odchylka = 1,0 incidentu). Zkušenosti z Německa a dalších průmyslových odvětví však nabízejí potenciální možnosti, jak snížit negativní sociální dopad tohoto mandátu. Ačkoli není možné zvýšit zaměstnanost v jakémkoli odvětví, aniž by se do určité míry zvýšil očekávaný počet pracovních úrazů, tyto výsledky naznačují, že rizika by mohla být výrazně snížena přijetím rozhodnutí o návrhu solárních fotovoltaických systémů, která zvýší produktivitu pracovníků a zkrátí dobu strávenou na střeše.
klíčová slova: fotovoltaika - systémy střešní - energie sluneční - práce ve výškách - rizika pracovní - předpisy - USA - opatření preventivní

CASEY, TRISTAN W.: A tale of six climates. Příběh o šesti klimatech: úvahy a poznatky po vývoji šesti stupnic bezpečnostního klimatu specifických pro dané odvětví
anotace: Výzkumníci zjišťují, že je výhodné využívat stupnice bezpečnostního klimatu specifické pro dané odvětví, které zachycují nuance kontextu a mají tendenci vykazovat silnější vazby s bezpečnostním chováním a následky, jako jsou incidenty. V odborné literatuře o bezpečnosti však dosud chybí pokyny týkající se praktických aspektů vývoje a ověřování takovýchto odvětvových škál. Autoři v článku popisují zkušenosti s vývojem šesti stupnic bezpečnostního klimatu specifických pro dané odvětví a zdůrazňují jak silné stránky, tak omezení tohoto přístupu. Rovněž je stručně shrnuta literatura o bezpečnostním klimatu specifickém pro dané odvětví a nabídnuty hlavní body, které je třeba vzít v úvahu při vytváření takových stupnic. Výzkum poukázal na rozmanitost dimenzí bezpečnostního klimatu (koncepční i obsahové), pokud je posuzována na úrovni odvětví. Také přehled literatury odhalil nedostatek škál bezpečnostního klimatu specifických pro dané odvětví v oblastech, kterými se autoři zabývali, takže tento projekt vyplnil zjevnou mezeru ve výzkumu a praxi. Jako podnět k dalšímu výzkumu jsou uvedeny osvědčené metody tvorby stupnice klimatu bezpečnosti.
klíčová slova: klima bezpečnostní - klima organizační - kultura podniková - dimenze - odvětví průmyslová

LI, KEYAO - GRIFFI, MARK A.: Safety behaviors and job satisfaction during the pandemic. Bezpečnostní chování a pracovní spokojenost během pandemie: zprostředkující role nejistoty a manažerského závazku
anotace: Vzhledem k tomu, že pandemie covid-19 zasahuje celý svět, narušení pracovního režimu představuje pro lidi psychickou zátěž, a může tak ovlivnit jejich pracovní výkon a pohodu. Autoři provedli empirickou studii s cílem prozkoumat souvislosti mezi zkušeností s covid-19 a bezpečnostním chováním pracovníků a vlivu této souvislosti na pracovní spokojenost. Tato studie pomáhá prohloubit znalosti o bezpečnosti a pohodě na pracovišti v kontextu pandemie a v době nejistoty. Praktické poznatky jsou užitečné pro uplatňování vhodných strategií pro zvládání krize spojené s covid-19, vyrovnávání se s nejistotou a budování zdravějšího a bezpečnějšího pracoviště v dlouhodobém horizontu.
klíčová slova: pandemie - koronavirus - pohoda pracovní - spokojenost - nejistota - chování bezpečné - předpisy bezpečnostní - management - vedení lidí

GLESNER, COLIN - GEYSMANS, ROBBE - TURCANU, CATRINEL: Two sides of the same coin?. Dvě strany jedné mince?: zkoumání vztahu mezi bezpečností a ochranou zdraví ve vysoce rizikových organizacích
anotace: Ačkoli je bezpečnost v rizikových organizacích na prvním místě již několik desetiletí, nyní se tyto organizace stále více obávají bezpečnostních hrozeb. V souvislosti s tím akademici a instituce stanovili vizi synergické integrace bezpečnosti a zabezpečení, která je odůvodněna jejich společným cílem chránit lidi a životní prostředí. Ne vždy je však jasné, jak by tato vize měla být realizována na pracovišti. Přestože bezpečnostní a ochranná politika mají některé společné prvky, nedávné studie poukazují na to, že jejich praktické zavádění se může lišit a vést k potenciálnímu napětí. Na základě empiricky podloženého šetření v jaderném výzkumném středisku tento článek analyzuje, jak se vzájemně ovlivňují bezpečnostní a zabezpečovací postupy. Analýza ukazuje, že ačkoli obsahují podobné rámce řízení a praktické prostředky, interakce mezi bezpečností a ochranou se vyznačují také různými napětími. S využitím teorie paradoxů autoři zdůrazňují, jak jsou tato napětí (do značné míry) zakořeněna ve třech základních paradoxech: nedůvěra vs. důvěra; transparentnost vs. důvěrnost; a umožnění pohybu vs. omezení pohybu.
klíčová slova: bezpečnost - zabezpečení - ochrana - vztahy - napětí - konflikty

CHOI, BYUNGJOO - LEE, SANGHYUN: The psychological mechanism of construction workers' safety participation. Psychologický mechanismus účasti stavebních dělníků na zajištění bezpečnosti: teorie sociální identity
anotace: Stále větší pozornost se věnuje participaci na bezpečnosti jako důležitému rozměru bezpečnostního chování pracovníků. Ačkoli se předchozí studie snažily identifikovat faktory ovlivňující účast pracovníků na bezpečnostním chování, jen několik studií věnovalo pozornost psychologickým mechanismům, které za ní stojí. Cílem této studie proto bylo vytvořit a otestovat výzkumný model, který vysvětluje, jak se faktory řízení podílejí na participaci pracovníků na zajištění bezpečnosti. Konkrétně se tato studie zaměřila na projektové organizace (např. stavební projekty), protože psychologické mechanismy zaměstnanců mohou mít v takovém přechodném zaměstnání jedinečnou povahu.
klíčová slova: bezpečnost práce - participace - angažovanost - aspekty psychologické - chování bezpečné - dělníci - stavebnictví

DONG, YIDAN: Derived patterns of musculoskeletal symptoms and their relationships with ergonomic factors among electronic assembly workers. Odvozené vzorce muskuloskeletálních symptomů a jejich vztah k ergonomickým faktorům u pracovníků montáže elektroniky: analýza latentních tříd
anotace: Muskuloskeletální symptomy (MSS) na více místech těla jsou považovány za častější a mají závažnější následky než MSS na jednom místě. Cílem této studie bylo zjistit, zda lze u pracovníků zabývajících se montáží elektroniky identifikovat odvozené vzorce MSS a zda vyčleněné třídy MSS souvisejí s osobními a pracovními faktory. Výsledky ukázaly jedinečné vzorce MSS u těchto pracovníků montáže elektroniky a potvrdily jejich souvislost s osobními a pracovními faktory. Zjištění zdůrazňují, že je třeba se zaměřit na vysoký výskyt MSS na více místech v této skupině.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - symptomy - aparát pohybový - faktory pracovní - faktory osobnostní

LIAO, CHIA-WEN - CHIANG, TSUNG-LUNG: Occupational injuries among non-standard workers in the Taiwan construction industry. Pracovní úrazy u nestandardních pracovníků v tchajwanském stavebnictví
anotace: Celosvětové změny v oblasti pracovních sil vedly k nárůstu počtu nestandardně zaměstnaných pracovníků (non-standard employment, NSE), což je patrné zejména ve stavebnictví. Tito pracovníci jsou vystaveni vyššímu riziku pracovních úrazů a negativních zdravotních následků. V této studii je zkoumána příslušná literatura a databáze pracovních úrazů ve stavebnictví s cílem zjistit klasifikaci NSE v tchajwanském stavebnictví. Výsledky ukazují, že charakteristiky nebezpečí u pracovníků NSE se zřetelně liší od pracovníků zaměstnávaných standardním způsobem. Pracovníci NSE se potýkají s horší bezpečností a ochranou zdraví při práci, zejména v případě osob samostatně výdělečně činných. Výsledky lze využít k účinnějšímu stanovení efektivních politik a programů řízení bezpečnosti práce.
klíčová slova: stavebnictví - pracovníci - vztahy pracovněprávní - zaměstnávání - formy - úrazy pracovní - BOZP - bezpečnost práce

ASMONE, ASHAN SENEL - GOH, YANG MIANG - LIM, MICHELLE S. H.: Prioritization of industry level interventions to improve implementation of design for safety regulations. Stanovení priorit intervencí na úrovni odvětví s cílem zlepšit implementaci předpisů týkajících se designu s ohledem na bezpečnost práce
anotace: Mnoho zemí zavedlo povinné požadavky na projektování s ohledem na bezpečnost (Design for Safety, DfS) nebo na prevenci prostřednictvím projektování (Prevention through Design, PtD), aby se snížila nehodovost ve stavebnictví. Existuje však mezera ve znalostech o relativním významu intervencí na úrovni odvětví pro zlepšení implementace předpisů DfS. Cílem této studie je tedy identifikovat a stanovit priority souboru intervencí na úrovni odvětví, které pomohou regulačním orgánům a průmyslovým sdružením pochopit vnímání odvětví a zlepšit provádění povinných prvků DfS.
klíčová slova: design bezpečnostní - projektování - navrhování - bezpečnost práce - implementace - intervence - odvětví průmyslová - předpisy

TIESMAN, HOPE: Workplace violence during the COVID-19 pandemic. Násilí na pracovišti během pandemie covid-19: březen-říjen 2020, Spojené státy americké
anotace: Covid-19 ovlivnil pracovníky a pracoviště v USA různými způsoby, včetně násilných událostí na pracovišti (workplace violence events, WVE). Tato analýza prověřila online mediální zdroje s cílem identifikovat a popsat charakteristiky WVE souvisejících s covid-19, které se vyskytly ve Spojených státech v raných fázích pandemie. Tato analýza ukázala, že vyhledávání v médiích může být užitečné pro sledování násilí na pracovišti. Pandemie měla za následek jedinečné násilné události, včetně těch, které spáchali pracovníci. Typické strategie prevence násilí na pracovišti nemusí být při snižování násilí souvisejícího s covid-19 účinné. Je zapotřebí dalšího výzkumu týkajícího se školení pracovníků na pracovišti během krizí v oblasti veřejného zdraví.
klíčová slova: násilí na pracovišti - pandemie - koronavirus - BOZP - průzkumy - USA

CHAUMONT MENÉNDEZ, CAMMIE: Assessing the Australian occupational driver behavior questionnaire in U.S. taxi drivers. Hodnocení australského dotazníku profesního chování řidičů u amerických taxikářů: jiná země, jiná profese a jiná populace pracovníků
anotace: Podpora bezpečného chování řidičů je důležitým aspektem bezpečnosti silničního provozu. Pro lepší pochopení chování v oblasti bezpečnosti silničního provozu jsou důležité praktické nástroje, které mohou validně měřit typické chování řidičů z povolání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dotazník chování řidičů z povolání (Occupational Driver Behavior Questionnaire, ODBQ) byl původně vyvinut k posouzení chování v oblasti bezpečnosti silničního provozu mezi zdravotními sestrami pracujícími v domácím prostředí v Austrálii. Autoři provedli průřezový průzkum na vzorku taxikářů ve dvou amerických metropolích a získali údaje od 497 řidičů z Houstonu a 500 řidičů z Los Angeles.
klíčová slova: řidiči z povolání - řidiči profesionální - taxikáři - bezpečnost silniční - chování bezpečné - průzkumy - dotazníky - USA

O'CONNOR, TRACEY: Safer tomorrow. Bezpečnější zítřek: jak irští chovatelé dojnic vnímají sami sebe, co se týče bezpečnostních postupů na farmách
anotace: Podpora bezpečných pracovních postupů (BPP) je v zemědělství náročná. Sociální učení založené na skupinovém učení účinně podporuje BOZP a zdravotní chování v jiných profesích a mohlo by se uplatnit i v zemědělství (např. prostřednictvím diskusních skupin zemědělců). V Irsku členové diskusních skupin pro mlékárenství častěji přijímají nové technologie a postupy, což by se mohlo týkat i bezpečných pracovních postupů. Rozsah zavádění BPP mezi irskými zemědělci produkujícími mléko není znám. Tento článek hodnotí základní studii zavádění BBP z roku 2018, která byla provedena jako součást intervenční studie založené na realizaci v rámci mlékařských diskusních skupin.
klíčová slova: zemědělství - zemědělci - průmysl mlékárenský - postupy pracovní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - chování bezpečné - sdílení - učení sociální - diskuse

 

 

Komora - č. 9 (2022)

PETRUŽÁLEK, FRANTIŠEK: V robotizaci je budoucnost a prosperita českého průmyslu
anotace: Připravuje se náš průmysl o svou budoucnost? Přestože je Česká republika považována za jednu z nejprůmyslovějších zemí v Evropě, v robotizaci je výrazně pozadu. V počtu instalací robotů na zaměstnance si podle Mezinárodní federace robotiky (IFR) nevede nejlépe. Například Německo má více než dvojnásobek robotů, s náskokem jsou před námi i Itálie nebo Španělsko.
klíčová slova: robotizace - digitalizace - průmysl 4.0 - Česká republika - podniky

RŮŽIČKA, VÁCLAV: Jak vypadá současný trh práce?.
anotace: Současný trh práce se vůbec nepodobá situaci před dvěma lety. V počátečních fázích pandemie nejprve došlo k uzavření pracovních míst a kancelářských prostor. Poté když se ekonomika začala zotavovat, pracovníci hromadně odcházeli a hledali uspokojivější vyhlídky. Když nyní růst pracovních míst prudce stoupá, roste i inflace. Pro lídry firem, kteří chtějí najít vždy toho nejlepšího kandidáta, nebylo snadné se v této změně zorientovat.
klíčová slova: trh práce - místa pracovní - zaměstnanci - fluktuace - inflace - benefity

 

 

Process Safety Progress - č. 4 (2022)

OLSEN, JODY E.: The evergreen process hazard analysis. Stále oblíbená analýza procesních rizik: další nezbytný krok
anotace: Stále oblíbená analýza nebezpečí procesu (process hazard analysis, PHA) je nezbytným krokem při identifikaci nebezpečí, analýze rizik a řízení rizik procesní bezpečnosti. Tento dokument popisuje předpoklady a počáteční kroky, které podporují přechod na inovovanou PHA. Počáteční kroky zahrnují vypracování procesu toku dokumentů, stanovení spouštěcích událostí a definování protokolu PHA pro průběžné studie PHA. Jsou diskutovány skutečné i domnělé výzvy a překážky a jejich řešení. Zavedení dobře navrženého a udržovaného procesu PHA nejen podporuje lepší informovanost o rizicích v zařízení, ale také umožňuje neustálé zlepšování PHA. Pětileté úsilí o revalidaci lze přehodnotit a přeorientovat tak, aby bylo účinnější a časové zdroje byly využity efektivněji. Tyto výhody mohou v konečném důsledku přispět k bezpečnějšímu a spolehlivějšímu provozu.
klíčová slova: analýzy rizik - hodnocení rizik - identifikace rizik - PHA - bezpečnost procesní - změny

BOOGAERT, GEERT - TOETER, LISANNE: Process safety education. Vzdělávání v oblasti procesní bezpečnosti 2/2: ověření koncepce programu procesní bezpečnosti
anotace: Článek se zaměřuje na ověření koncepcí, které si zaslouží začlenění například do programu pokročilého magisterského bezpečnostního inženýrství. Výběr konceptů byl popsán v předchozím článku "Process safety education: výběr konceptů pro program procesní bezpečnosti". Tento historický a teoretický proces výběru koncepcí procesní bezpečnosti potřebuje ověření ze strany průmyslu a přezkoumání pomocí analýzy kořenových příčin nedávných závažných událostí a havárií. Nakonec vybraný, revidovaný a upravený seznam konceptů je základem pro budování a zlepšování krátkodobých a jednoletých akademických kurzů a programů procesní bezpečnosti i průmyslových školení procesní bezpečnosti. Výsledkem průmyslové validace bylo kromě ověření vybraných konceptů také rozšíření a upřesnění konceptů odborníky na danou problematiku a požadované kompetence a vlastnosti mladého inženýra vzdělaného v oblasti konceptů procesní bezpečnosti.
klíčová slova: bezpečnost procesní - vzdělávání - programy vzdělávací - programy výukové - koncepty - validace - kompetence

PUSKAR, JOHN R.: Reducing boiler operating staff?. Snížení počtu zaměstnanců obsluhy kotlů?: možná je to legální, ale promyslete si rizika!
anotace: Kvalifikovaných a licencovaných obsluh kotlů je zoufalý nedostatek. V mnoha státech platí zákony o obsluze kotlů, které stanovují minimální požadavky na obsluhu. Mnoho států povolilo odchylky, které umožňují vzdálený a bezobslužný provoz, což pomáhá čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků. V některých případech jsou nyní povoleny bezobslužné provozy na dobu, která přesně nezohledňuje všechna rizika. Některé státy vyžadují analýzy procesních rizik (PHA), které umožňují odchylky od požadavků na obsluhu kotlů a požadavků na licence. Některé státy používají jako referenční normu NFPA 85, předpis o nebezpečí spalování v kotlích, a tento dokument odkazuje na PHA pro bezobslužné provozy. Pokyny tohoto dokumentu neobsahují mnoho faktorů týkajících se postupů procesní bezpečnosti, které jsou důležité pro provádění a realizaci PHA. Cílem tohoto článku je poskytnout vodítko těm, kteří zvažují snížení počtu pracovníků obsluhy kotlů a/nebo umožnění provozu na dálku nebo bez obsluhy. Uvádí řadu úvah, které se týkají postupů posuzování rizik pro procesní bezpečnost, které by měly být použity při rozhodování tohoto druhu.
klíčová slova: kotle - obsluha - kvalifikace - provozy bezobslužné - hodnocení rizik - řízení bezpečnosti práce - analýzy rizik - PHA

CUSIMANO, JOHN: Industrial control system risk assessment standards and leading practices in the chemical industry. Normy pro posuzování rizik průmyslových řídicích systémů a přední postupy v chemickém průmyslu
anotace: Jednoduchý recept na zabezpečení průmyslové automatizace a řídicího systému (industrial automation and control system, IACS) neexistuje, a to z dobrého důvodu. Je to proto, že bezpečnost je otázkou řízení rizik. Každý systém IACS představuje pro organizaci jiné riziko v závislosti na hrozbách, kterým je vystaven, na pravděpodobnosti vzniku těchto hrozeb, na inherentních zranitelnostech systému a na důsledcích, které by nastaly, kdyby byl systém ohrožen. Kromě toho má každá organizace, která vlastní a provozuje IACS, jinou toleranci k riziku. Nová norma ISA/IEC 62443 - část 3-2 - Posuzování bezpečnostních rizik pro návrh systému, se snaží definovat soubor technických opatření, která organizaci provedou procesem posuzování rizika konkrétního systému IACS a identifikace a aplikace bezpečnostních protiopatření s cílem snížit toto riziko na přijatelnou úroveň. Tento dokument poskytuje přehled cílů, jakož i přehled pracovních postupů a požadavků definovaných v této normě.
klíčová slova: rizika - provozy průmyslové - hodnocení rizik - bezpečnost - automatizace - systémy řídicí - postupy pracovní - průmysl chemický

DEE, SEAN J. - HIETALA, DAVID C. - SULMONETTI, TAYLOR P.: Process hazard considerations for utilization of renewable methane from biogas. Úvahy o nebezpečnosti procesů při využívání obnovitelného metanu z bioplynu
anotace: Výroba a využití bioplynu je rostoucím odvětvím alternativní energie v celosvětovém měřítku. Bioplyn je směs oxidu uhličitého a uhlovodíků (především metanu), která vzniká biologickým rozkladem organického materiálu. Tuto směs lze oddělit a upravit tak, aby se z ní vyráběl obnovitelný metan s nižší stopou skleníkových plynů a kumulativní energetickou náročností než zemní plyn vyráběný z fosilních paliv. Výroba bioplynu obvykle přináší také další výhodu, kterou je využití odpadního toku jako vstupní suroviny. Vzhledem k tomu, že průmyslová odvětví a ekonomiky nadále produkují organický odpad, představuje výroba bioplynu a biometanu velkou příležitost pro výrobu udržitelných paliv, která lze využít jako náhradu běžných fosilních paliv. Výroba bioplynu a metanu z obnovitelných zdrojů je proto atraktivní technologií pro průmyslová odvětví, která chtějí snížit svůj dopad na životní prostředí a splnit cíle udržitelnosti. Výroba bioplynu však představuje vlastní soubor nebezpečí a problémů, které je třeba identifikovat, analyzovat a zmírnit. Příspěvek se zabývá běžnými nebezpečími (a způsoby jejich zvládání), s nimiž se podnik setkává při přípravě projektu zaměřeného na využití obnovitelného metanu prostřednictvím výroby bioplynu.
klíčová slova: bioplyny - metan - výroba - udržitelnost - analýzy rizik - zdroje obnovitelné

BROADRIBB, MICHAEL P.: Under investigation; wanted, missing Risk-Based Process Safety elements. V šetření; hledané, chybějící prvky procesní bezpečnosti založené na rizicích
anotace: Když bylo v roce 2007 zveřejněno 20 prvků CCPS Risk-Based Process Safety (RBPS), představovalo to významné zlepšení řízení rizik oproti 14 prvkům předpisu OSHA Process Safety Management (PSM). Nejenže bylo přidáno několik dalších prvků, ale byl rozšířen rozsah mnoha prvků společných s OSHA PSM. Autor úspěšně aplikoval RBPS na zařízení v zemích, které nemají předpisy o procesní bezpečnosti, a na odvětví v USA, na něž se nevztahuje OSHA PSM. Autor také již dříve předložil dokument o dalších prvcích, které by mohly dále rozšířit rozsah RBPS, aby vedly k většímu snížení rizik tam, kde je to vhodné. Při auditech vyšetřování incidentů v zařízeních po celém světě bylo poměrně často zjištěno, že za hlavní příčinu (příčiny) byly chybně označeny příznaky a události. Toto selhání při identifikaci skutečných základních příčin často vede k doporučením, která pravděpodobně nezabrání opakování incidentu. Aby autor pomohl společnostem správně identifikovat základní kořenové příčiny, vyvinul techniku analýzy kořenových příčin (RCA), která nejen systematicky vede RCA k základním, výchozím nedostatkům systému řízení, ale zahrnuje také bezpečnost práce, ochranu zdraví a životního prostředí; 20 prvků RBPS a některé další prvky z autorova předchozího dokumentu (např. lidský faktor a fáze inženýrského projektu). Tento článek podrobně popisuje problémy a řešení na příkladech ilustrovaných technikou RCA.
klíčová slova: incidenty - vyšetřování nehod - příčiny - řízení rizik - bezpečnost procesní

ASHLEY, NICK - SAPKOTA, BIBEK - TORRES, JAMES E.: Only the best is good enough. Jen to nejlepší je dost dobré: řízení rizik spojených s používáním skla v nebezpečném provozu
anotace: Průhledová skla, průtočná skla a hladinová skla se používají v celém zpracovatelském průmyslu, aby obsluze poskytla přehled o procesním zařízení a provozních podmínkách. Mají velké výhody pro mnoho operací, včetně sledování průběhu reakce, separace fází, hladiny a dalších. Instalace a používání skel však sebou nese i několik problémů v oblasti procesní bezpečnosti. Ačkoli z podstaty věci je bezpečnějším řešením odstranění skleněných součástí, nemusí to být vždy praktické, zejména ve výrobě speciální chemie. Pokud nejsou skleněné komponenty správně specifikovány, instalovány a udržovány, mohou být slabým článkem procesního zařízení nebo potrubního systému, přičemž porucha skla může mít za následek ztrátu izolace nebezpečných materiálů, požár, výbuch, expozici chemickým látkám nebo zranění personálu. Četné události v chemickém průmyslu ukázaly následky selhání skleněných součástí, při nichž došlo k mnoha vážným a smrtelným úrazům. Je zřejmé, že existuje silná potřeba správného řízení rizik spojených s použitím skla v nebezpečných chemických procesech. Tento dokument představuje nejlepší praktické postupy technické kontroly a zmírňující ochranné vrstvy podpořené robustními systémy řízení, které se v provozních zařízeních ukázaly jako účinné při řízení rizik spojených se sklem v nebezpečných provozech.
klíčová slova: skla - provozy průmyslové - průmysl chemický - řízení rizik - řízení bezpečnosti - integrita - hodnocení rizik

LU, JIANMING - LUTOSTANSKY, ELIZABETH M.: Simplified approach for making risk decisions in a fast-paced business environment. Zjednodušený přístup k rozhodování o rizicích v rychlém obchodním prostředí
anotace: U zařízení, kde může dojít k nebezpečným událostem s velkými následky, se používá kvantitativní analýza rizik (QRA), která určuje, zda je riziko přijatelné vzhledem ke kritériím rizika provozovatele nebo místním předpisům. Na základě QRA může být nutné definovat a vyhodnotit konkrétní opatření ke snížení rizika. Analýza rizik zohledňující následky i četnosti je obvykle časově náročná a vyžaduje shromáždění dostatečného množství informací týkajících se procesu, zařízení, provozních metod, počasí, geografických podmínek, obyvatelstva atd. Řízení podniku však často vyžaduje rychlá rozhodnutí v rychle se měnícím podnikatelském prostředí, proto musí být analýza rizik provedena urychleně, aby poskytla dostatečné informace pro podnikatelská rozhodnutí. V článku jsou shrnuty některé příklady týkající se průmyslových plynových zařízení tak, aby ukázaly zjednodušené analýzy provedené s cílem pomoci definovat opatření a priority pro snížení rizik v kratším časovém horizontu, než je obvykle možné pomocí podrobného kvantitativního hodnocení rizik. Jsou navrženy některé obecné metody pro zjednodušení.
klíčová slova: události mimořádné - incidenty - následky - modelování - analýzy rizik - identifikace rizik - hodnocení rizik - plyny

RATHINAM, PRAMOTH: Quantitative resilient investigation using RIPSHA approach and ANOVA validation for the ammonia storage unit. Kvantitativní zkoumání odolnosti pomocí metody RIPSHA a ověření metody ANOVA pro skladovací jednotku čpavku
anotace: Čpavek je ve zpracovatelském průmyslu jednou z nejpoužívanějších chemikálií. Používá se jako chladivo a substrát v různých procesních oblastech. Čpavek se používá téměř v každém provozu jednotky a skladování a manipulace s čpavkem vyžadují zvláštní pozornost z hlediska vlastní bezpečnosti systému. Řízení katastrofického úniku čpavku z instalovaného zařízení je náročný proces. V tomto článku byla zvažována odolnost skladovacího prostoru na čpavek v závodě na výrobu hnojiv v jižní části indického subkontinentu. Odolnost skladovacího prostoru je analyzována pomocí integrované analýzy nebezpečí procesního systému založené na odolnosti a statisticky ověřena pomocí jednocestné analýzy rozptylu (ANOVA). Pomocí validační metody ANOVA jsou f-hodnoty subsystémů schváleny na hladině významnosti 0,05 před vydáním doporučení i po něm. Po zavedení statisticky ověřených doporučení se riziko každého subsystému významně snížilo. Bylo zjištěno, že subsystémy, konkrétně systémy bezpečnosti procesů, rizika pro obsluhu/lidi a provozní disciplína, vyžadují okamžitou pozornost.
klíčová slova: čpavek - amoniak - hnojiva - výroba - skladování - odolnost - analýzy rizik - metody

CHASTAIN-KNIGHT, DENISE - DHARMAVARAM, SESHU - LODAL, PETER N.: Integrating cybersecurity into the risk-based process safety (RBPS) program. Integrace kybernetické bezpečnosti do programu procesní bezpečnosti založené na rizicích (RBPS)
anotace: S rostoucí závislostí průmyslu na počítačových systémech pro základní funkce řízení procesů a bezpečnosti se průmyslové procesy stávají zranitelnějšími vůči hrozbám kybernetické bezpečnosti. Nedávno vydaná kniha CCPS, Managing Cybersecurity in the Process Industries: a Risk-based Approach, pojednává o potřebě proaktivního a účinného řízení kybernetické bezpečnosti v zájmu procesní bezpečnosti. Tento dokument se dělí o některé hlavní body z knihy, které ilustrují oblasti, v nichž úvahy jsou úvahy o kybernetické bezpečnosti paralelní a doplňují klíčové zásady prvků bezpečnosti procesů založené na rizicích (RBPS). Tento dokument se dělí také o některé poznatky z nedávných kybernetických incidentů, které měly dopad na procesní bezpečnost, a určuje cesty, kterými mohou kybernetické útoky získat přístup do řídicích nebo bezpečnostních přístrojových systémů a způsobit škody. Nakonec se podrobněji zabývá vybranými prvky RBPS, na nichž je ilustrováno, jak lze kybernetickou bezpečnost začlenit do programu RBPS.
klíčová slova: kyberbezpečnost - hrozby bezpečnostní - bezpečnost procesní - události mimořádné - identifikace rizik - hodnocení rizik - řízení rizik - kultura bezpečnosti

LIAW, HORNG-JANG: Process safety management lessons learned from a fire accident caused by the reverse flow of high-pressure gas in a residual desulfurization process in Taiwan. Poučení z řízení procesní bezpečnosti při požáru způsobeném zpětným tokem vysokotlakého plynu v procesu odsíření zbytků na Tchaj-wanu
anotace: V roce 2020 došlo na Tchaj-wanu k nehodě s požárem a výbuchem v důsledku zpětného toku vysokotlakého recyklačního plynu. Tato nehoda měla za následek tři lehká zranění a přiměla tchajwanskou vládu, aby nařídila třem nejvýznamnějším chemickým skupinám na Tchaj-wanu, aby kromě běžných studií HAZOP provedly i studie procesních rizik a provozuschopnosti (HAZOP). Analýza příčin na základě časového plánu nehody a grafu příčinných faktorů ukázala, že hlavními příčinami výše uvedené nehody bylo nesprávné řízení bypassu ochranné logiky a nedostatky v prvcích řízení procesní bezpečnosti (mechanické integrity, informací o bezpečnosti procesu (PSI), provozních postupů a analýzy nebezpečí procesu PHA). Poznatky získané z výše uvedené nehody poskytují předběžné informace, které lze využít k vývoji zdokonaleného systému řízení procesní bezpečnosti.
klíčová slova: logika ochranná - plyny - recyklace - incidenty - analýzy rizik - HAZOP - bezpečnost procesní - výbuchy

PARK, SUNGWAN - AN, SONGHIE - CHOI, YOUNGWOO: Hydrogen explosions in sprinkler systems. ¨Výbuchy vodíku ve sprinklerových systémech
anotace: Tato studie analyzuje příčiny dvou výbuchů, ke kterým došlo během údržby sprinklerového systému, a zkoumá riziko takového výbuchu. V obou případech došlo k výbuchu po vypuštění systému do sběrné nádrže a krátce po zahájení prací. Sprinklerové systémy v Koreji obvykle používají pozinkované trubky, aby se zabránilo korozi a prodloužila se jejich životnost. Jako povrchový materiál se nejčastěji používá zinek. Ačkoli takový systém není obvykle vnímán jako nebezpečný, tato studie ukazuje, že může přispívat k hromadění nebezpečných faktorů, což v konečném důsledku může vést k nehodám. Při oxidační reakci zinku, která je běžnou reakcí kovů, vzniká při oxidaci v potrubí naplněném vodou plynný vodík. Tento plynný vodík se může stát výbušným, když stagnuje uvnitř sběrné nádrže na vodu při vypouštění postřikovacích trubek. V obou případech výbuchu existuje podezření, že automatický systém regulace hladiny vody ve sběrné nádrži působil jako zdroj vznícení pro výbuch plynného vodíku elektrickým kontaktem. Pochopením těchto dvou případů lze zajistit lepší bezpečnostní normy pro ochranu proti výbuchu pro sprinklerové systémy, které jsou již v budovách instalovány, a pro ty, které budou instalovány v budoucnu.
klíčová slova: vodík - výbuchy - sprinklery - potrubí - zinek - oxidace

CHENG, LIANHUA - JIANG, BOLIN - GUO, HUIMIN: Modeling the causes of accidental gas explosions from the perspective of safety information loss. Modelování příčin havarijních výbuchů plynu z hlediska ztráty bezpečnostních informací
anotace: Aby bylo možné účinně předcházet nehodám způsobeným výbuchem plynu v uhelných dolech, analyzuje tato studie tok bezpečnostních informací v komplexních systémech a následně odhaluje vliv ztráty informací na vývoj nehod. Bezpečnostní informace v kontextu nehod způsobených výbuchem plynu jsou definovány a kombinovány se souvisejícími teoriemi informatiky s cílem analyzovat proces a ztrátu toku bezpečnostních informací u 30 nehod způsobených výbuchem plynu. Tím je vytvořen řetězec ztráty bezpečnostních informací. Dále je na základě základních teorií kognitivní vědy, organizačního chování a příčin ztráty bezpečnostních informací zkonstruován model příčin nehod výbuchů plynu. Model je aplikován na událost výbuchu plynu s cílem určit příčiny nehody, čímž je ověřena jeho použitelnost. Dále jsou navržena odpovídající preventivní opatření. Výsledky ukazují, že ztráta bezpečnostních informací ovlivňuje nehody způsobené výbuchem plynu v uhelných dolech, a navržený model příčin nehod může poskytnout teoretickou podporu pro prevenci a další výzkum nehod způsobených výbuchem plynu.
klíčová slova: plyny - výbuchy - příčiny - doly uhelné - informace bezpečnostní - ztráty - toky informační

KHAKZAD, SINA: Probabilistic failure assessment of oil pipelines due to internal corrosion. Pravděpodobnostní hodnocení poruch ropovodů v důsledku vnitřní koroze
anotace: Ropovody a plynovody hrají klíčovou roli při bezpečných a efektivních dodávkách energetických zdrojů po celém světě. Ropa sama o sobě není korozivní, ale ropa vytěžená z geologických ložisek je doprovázena různým množstvím vody a kyselých plynů, jako je oxid uhličitý (CO2), které mohou tvořit korozivní kombinaci. Odhad rychlosti a hloubky koroze v potrubí je zásadní pro předpověď pravděpodobnosti jejich poruchy. V této studii byla vyvinuta Bayesovská síť pro předpověď rozložení rychlosti koroze v ropovodech vzhledem k bodovým odhadům vytvořeným pomocí empirického modelu simulace koroze. Za tímto účelem simulační model zohledňuje korozní parametry, jako jsou mimo jiné průměr potrubí, teplota proudění, rychlost proudění a parciální tlak CO2. S rozdělením korozní rychlosti předpovězeným Bayesovskou sítí byly použity vztahy mezi hloubkou koroze a rychlostí koroze k převodu rozdělení korozní rychlosti na rozdělení pravděpodobnosti poruchy.
klíčová slova: ropovody - plynovody - potrubí - poruchy - koroze - pravděpodobnost - predikce - sítě bayesovské

 

 

Professional Safety - č. 11 (2022)

PATER, ROBERT: Internalizing soft-tissue safety. Internalizace měkkých dovedností v bezpečnosti práce
anotace: Tento článek se zaměřuje na konkrétní uplatnění internalizace měkkých dovedností s cílem posílit bezpečné chování na pracovišti a prevenci přetrvávajících a rozšířených poranění měkkých tkání.Tento článek se zaměřuje na konkrétní uplatnění internalizace měkkých dovedností s cílem posílit bezpečné chování na pracovišti a prevenci přetrvávajících a rozšířených poranění měkkých tkání.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - vedení lidí - dovednosti - kompetence - prevence úrazů - chování bezpečné

SARKUS, DAVID J.: Building community servant leadership. Budování komunitního vedení postaveného na službě ostatním
anotace: O konkrétních aspektech komunitního vedení postaveného na službě veřejnosti/kolegům v práci, které zlepšují kulturu bezpečnosti v organizaci a snižují počet nežádoucích událostí, bylo napsáno jen málo. Smysl pro komunitu pomáhá pracovníkům převzít větší vedoucí úlohu v rámci svých pracovních skupin. Komunita je také důležitou součástí vytváření kultury bezpečnosti, protože otevřenost v komunikaci a psychologické bezpečí jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné svobodně hovořit o bezpečnostních problémech. Na základě srovnání dvou organizací prostřednictvím průzkumu vnímání bezpečnosti se tento článek zabývá pěti rozměry komunity a výsledky souvisejícími s bezpečností. Popisuje také způsoby, jakými mohou vedoucí pracovníci tyto dimenze ve svých organizacích zkoumat, aby prostřednictvím bezpečnosti rozvíjeli větší smysl pro komunitu a dosáhli tak většího smyslu pro poslání a důvěru a zlepšili vztahy, produktivitu a kvalitu.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - řízení podnikové - komunity - vedení lidí - prostředí pracovní

MATHIEU, SHARNA: Suicide among transport industry workers. Sebevraždy mezi pracovníky v dopravě: systematický přehled a metaanalýza
anotace: Jedná se o první přehled, který se zaměřil výhradně na riziko sebevražd v rozmanitém a vysoce stresovém dopravním sektoru. U pracovníků v dopravě bylo riziko sebevraždy výrazně vyšší než u obecné/zaměstnané populace. Zjištění mají důsledky pro vývoj a hodnocení víceúrovňových intervencí prevence sebevražd na pracovišti šitých na míru s ohledem na stresory a kulturu na pracovišti a dopady covid-19 v tomto odvětví, v němž převažují muži.
klíčová slova: doprava - stres - zdraví duševní - sebevraždy - muži - prevence rizik

 

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 8 (2022)

CHERRIE, MARK: Longitudinal changes in proportionate mortality due to COVID-19 by occupation in England and Wales. Dlouhodobé změny poměrné úmrtnosti v důsledku covid-19 podle povolání v Anglii a Walesu
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda se poměrná úmrtnost na onemocnění covid-19 u různých profesních skupin v průběhu pandemie měnila. Výsledky ukázaly, že rozdíly v pravděpodobnosti úmrtí na covid-19 mezi profesními skupinami se v průběhu pandemie snižovaly, i když u některých profesí zůstaly po celou dobu relativně vysoké. Zdravotničtí pracovníci měli vyšší poměrnou pravděpodobnost úmrtí na covid-19 ve srovnání s neprofesionálními pracovníky, ale později nebyla pozorována zvýšená pravděpodobnost.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - úmrtnost - pravděpodobnost - rizika zdravotní - zdravotníci - Velká Británie

XU, TIANWEI: Workplace psychosocial resources and risk of cardiovascular disease among employees. Psychosociální zdroje na pracovišti a riziko kardiovaskulárních onemocnění u zaměstnanců: vícekohortová studie 135 669 účastníků
anotace: Z hlediska prevence je důležité zjistit, jaký vliv na kardiovaskulární onemocnění (KVO) mají některé psychosociální zdroje na pracovišti, které jsou vysoké a které nízké. Cílem studie bylo posoudit prospektivní vztah mezi seskupením psychosociálních zdrojů na pracovišti a rizikem KVO u zaměstnanců. Bylo identifikováno pět různých skupin psychosociálních zdrojů na pracovišti, které se shodují napříč kohortami s různým rozložením pohlaví, sektorů zaměstnání, odvětví a typů pracovních míst. Tato vícekohortová studie na vzorku 135 669 zaměstnanců zjistila, že vysoká úroveň psychosociálních zdrojů na pracovišti v horizontálních (kultura spolupráce, podpora ze strany kolegů) a vertikálních (kvalita vedení, procedurální spravedlnost) dimenzích byla spojena s nižším rizikem výskytu kardiovaskulárních onemocnění.
klíčová slova: rizika psychosociální - aspekty psychosociální - spolupráce - vedení lidí - spravedlnost - podpora zaměstnanců - rizika zdravotní - onemocnění kardiovaskulární

BRENDLER-LINDQVIST, MARIA: Overqualification at work and risk of hospitalization for psychiatric and somatic diseases among immigrants in Sweden. Nadměrná kvalifikovanost v práci a riziko hospitalizace pro psychiatrická a somatická onemocnění u přistěhovalců ve Švédsku: prospektivní studie založená na registrech
anotace: Cílem této studie bylo (i) popsat prevalenci překvalifikovanosti v práci mezi přistěhovalci ve Švédsku a (ii) analyzovat případnou souvislost mezi překvalifikovaností a rizikem hospitalizace pro somatická a psychiatrická onemocnění u uprchlíků a pracovních přistěhovalců. Nadměrná kvalifikace a nezaměstnanost zpochybňují ekonomickou integraci přistěhovalců a představují plýtvání zdroji pro jednotlivce i společnost. Tato studie ukázala, že u přistěhovalců s akademickým vzděláním je překvalifikovanost spojena s horšími zdravotními výsledky než u osob se stejným vzděláním, které mají stejné zaměstnání. Zdravotní důsledky nadměrné kvalifikace je třeba vzít v úvahu, aby se podpořil udržitelný pracovní život přistěhovalců.
klíčová slova: migrace - migranti - přistěhovalci - pracovníci migrující - zaměstnání - kvalifikace - zdraví - rizika zdravotní - podmínky pracovní - Švédsko

PEDERSEN, JACOB - BJORNER, JAKOB BUE - ANDERSEN, LARS L.: Physical work demands and expected labor market affiliation (ELMA). Fyzická náročnost práce a očekávaná příslušnost k trhu práce (ELMA): prospektivní kohorta se sledováním v registru 46 169 zaměstnanců
anotace: Cílem této studie bylo odhadnout vliv vysoké fyzické náročnosti práce na očekávanou příslušnost k trhu práce (expected labor market affiliation, ELMA) u mužů a žen různého věku v běžné pracující populaci. Analýzou vícenásobných a velmi podrobných vzorců pravděpodobnosti přechodu týkajících se příslušnosti k trhu práce autoři ukázali, že snížení fyzické náročnosti práce pravděpodobně prodlouží aktivní pracovní dobu a zabrání vysokým společenským nákladům na nemocenskou a nezaměstnanost, zejména u pracovníků středního a staršího věku.
klíčová slova: zátěž finanční - námaha fyzická - trh práce - absence pracovní - nezaměstnanost

GUPTA, NIDHI: Does occupational forward bending of the back increase long-term sickness absence risk?. Zvyšuje pracovní ohýbání zad dopředu riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti?: čtyřletá prospektivní studie založená na registru s využitím analýzy údajů o složení měřených přístroji
anotace: Ohýbání zad dopředu je běžné v mnoha zaměstnáních a je rizikovým faktorem pro pracovní neschopnost. Tyto poznatky jsou však založeny na vlastním hlášení pracovníků, které je obecně nepřesné. Proto se autoři zaměřili na zkoumání vztahu mezi dávkou a odezvou mezi ohýbáním dopředu v práci měřeným přístroji a prospektivním rizikem dlouhodobé pracovní neschopnosti (long-term sickness absence, LTSA) na základě údajů z registru. Poprvé tak byla potvrzena souvislost pomocí předklonů měřených přístroji a poskytnuty konkrétní a přesné odhady této souvislosti ve srovnání s předchozími studiemi, které používaly předklony hlášené samotnými uživateli.
klíčová slova: záda - ohýbání - pozice pracovní - aktivity pracovní - měření - přístroje - neschopnost pracovní

BADARIN, KATHRYN: Does a change to an occupation with a lower physical workload reduce the risk of disability pension?. Snižuje změna zaměstnání na zaměstnání s nižší fyzickou zátěží riziko invalidního důchodu?: kohortová studie zaměstnaných mužů a žen ve Švédsku
anotace: Tato studie zjišťovala, zda změna zaměstnání na zaměstnání s nižší fyzickou zátěží souvisí se sníženým rizikem odchodu do invalidního důchodu. Výsledky studie, že snížení zátěže mělo skutečně vliv na míru rizika odchodu do invalidního důchodu. Největší snížení muskuloskeletální rizika měli starší pracovníci. Obecně byla změna na zaměstnání s nižší fyzickou pracovní zátěží spojena se snížením rizika odchodu do důchodu u obou pohlaví.
klíčová slova: pracovníci starší - stárnutí - důchod invalidní - práce manuální - zátěž fyzická - schopnosti pracovní - podmínky pracovní

BONDE, JENS PETER ELLEKILDE: Occupational risk of COVID-19 across pandemic waves. Profesní riziko onemocnění covid-19 napříč pandemickými vlnami: dvouletá národní sledovací studie hospitalizací
anotace: Za předpokladu, že preventivní opatření ke zmírnění přenosu viru SARS-CoV-2 na pracovišti mohla být v průběhu pandemie covid-19 zlepšena, zkoumali autoři riziko hospitalizace v souvislosti s covid-19 na pracovišti ve čtyřech pandemických vlnách v Dánsku mezi 8. týdnem roku 2020 a 50. týdnem roku 2021. Nyní existují přesvědčivé důkazy, že SARS-CoV-2 se stal novým rizikem v mnoha profesích. Přestože cesty přenosu viru jsou dobře známé, tato studie ukazuje, že v sociálních, vzdělávacích a dopravních odvětvích se preventivní opatření od prvního do druhého roku pandemie nezlepšila.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - rizika pracovní - profese - hospitalizace - epidemiologie - Dánsko

 

 

Sicher ist Sicher - č. 11 (2022)

WAHL, HEINER: Über das Risikokonzept für krebserzeugende Stoffe des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS). O koncepci rizik pro karcinogenní látky Výboru pro nebezpečné látky (Ausschuss für Gefahrstoffe, AGS): část 1 ze 2
anotace: Autor ve článku poskytuje ucelený přehled o koncepci rizik, který je výsledkem práce Výboru pro nebezpečné látky. V první části uvádí do této problematiky a zabývá se historickým vývojem a obsahem technického pravidla TRGS 910 Riziková koncepce opatření pro činnosti zahrnující karcinogenní nebezpečné látky.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky karcinogenní - karcinogeny - hodnocení rizik - koncepce - pravidla technická - Německo

KÖHLER, UTA: Defizite der CLP-Verordnung und Lösungen durch die Hersteller für Oberflächenbehandlungsmittel. Nedostatky regulace a řešení CLP od výrobců prostředků pro povrchovou úpravu
anotace: Autorka uvádí, že označování nebezpečných látek, jako jsou čisticí prostředky pro povrchovou úpravu, je velmi složité (nebezpečí na prostředcích lze rozpoznat pomocí kosočtverečných symbolů). Vidí nedostatky v nařízení CLP, co se týká označování exponovaných povrchů budov. Řešením v Německu by podle jejího názoru mohlo být použití technického pravidla TRGS 519 pro azbest, jeho demolice, renovace nebo údržby. Rovněž upozorňuje na chybějící označení inhalačního rizika aerosolů ve sprejích a inhalační nemoci z povolání pro pracovníky úklidu.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - značení - prostředky čisticí - povrchy - úpravy povrchové - budovy - pravidla technická - Německo - CLP - nařízení - nedostatky

WERNER, CHRISTIAN - SOYKA, FLORIAN: Augmented Reality unterstützte Messung von Magnetfeldern. Měření magnetických polí podporované rozšířenou realitou
anotace: Magnetická pole jsou v našem každodenním životě všudypřítomná díky velkému množství elektronických zařízení. Na strojích a v systémech, kde tečou vysoké elektrické proudy, se mohou vyskytovat vysoká magnetická pole. Toto je nutné vyhodnocovat z hlediska bezpečnosti práce. Aby obsluha systémů a zaměstnanci mohli lépe zaznamenávat a porozumět magnetickým polím na pracovišti, vyvinul IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) aplikaci rozšířené reality pro vizualizaci naměřených hodnot, jejich vyhodnocení a zjištění potřebných bezpečnostních vzdáleností. Autoři podrobněji popisují tuto aplikaci.
klíčová slova: pole magnetické - měření - bezpečnost práce - realita rozšířená - aplikace

SCHOLL, CHRISTIAN: Voraussetzungen für ein erfolgreiches Management von Environment, Health and Safety (EHS). Předpoklady pro úspěšné řízení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS)
anotace: Autor konstatuje, že společnosti v EU i na národní úrovni jsou povinny zajistit bezpečnost svých zaměstnanců, dodržovat ekologické předpisy a šetrně využívat zdroje. Aby bylo možné tyto úkoly plnit systematicky, je nutné zavést systém řízení ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Autor se v článku zabývá správným postupem při zavádění tohoto systému včetně upozornění na možná rizika při jeho projektovém řízení. Systém řízení EHS považuje za důležitý i vzhledem k současné explozi nákladů na energetické zdroje a další spotřební zboží, což vyžaduje mnohem efektivnější využívání zdrojů, které máme k dispozici. A právě k tomu může ve firmách významně přispět úspěšný, praktický a poctivý systém řízení EHS, který nebyl vytvořen pouze za účelem certifikace.
klíčová slova: systémy řízení - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prostředí životní - řízení projektové

 

Sondy revue - č. 11 (2022)

SAMEK, VÍT: Záchranáři do důchodu dříve
anotace: Poslanecká sněmovna schválila 5. listopadu 2022 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s úpravami schválenými při jednání s předpokládanou účinností od 1. ledna 2023. Novela řeší především otázku realizace předčasných odchodů do důchodu zdravotnických záchranářů.
klíčová slova: důchod předčasný - odchod do důchodu - záchranáři - pojištění důchodové - předpisy právní - novelizace - Česká republika

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zprostředkování zaměstnání úřadem práce v dotazech a odpovědích
anotace: Cílem tohoto článku je napomoci lidem, kteří se dostanou do situace, že budou hledat nové pracovní uplanění, při uplatňování ústavního práva na zaměstnání a jejich lepčím zorientování se v problematice zprostředkování zaměstnání.
klíčová slova: zaměstnávání - zprostředkování zaměstnání - úřady práce - uchazeči

MACHOVÁ, MARTINA: Psychické zdraví zaměstnanců je klíčem k úspěchu
anotace: Článek přináší rozhovor s personální ředitelkou Sodexo Benefity a věnují se podpoře psychického zdraví zaměstnanců a jak mohou pomoc zaměstnavatelé.
klíčová slova: zdraví duševní - zaměstnanci - podpora - benefity zaměstnanecké - rozhovory

 

Spektrum - č. 1 (2022)

DUŠEK, KAREL: Využití bezpilotních systémů v rámci evakuace
anotace: Článek se zabývá možnostmi využití bezpilotního systému -dronu v rámci jednoho ze základních úkolů ochrany obyvatelstva, kterým je evakuace. Cílem článku je představit tento technický prostředek, analyzovat možnosti a výhody využití systému v jednotlivých fázích evakuace.
klíčová slova: systémy bezpilotní - drony - události mimořádné - evakuace

HRINKO, MARTIN: Systém LRAD.
anotace: Příspěvek objasňuje čtenářům technologický prostředek, který se rozhodla policie v ČR převzít do své praxe a používat ho k přenosu informací při řešení mimořádných událostí směrem k veřejnosti a současně využít i jako donucovací prostředek určený k donucení protiprávně jednajících osob podle zákona.
klíčová slova: systémy komunikační - prostředky donucovací - policie - informace - přenos - děla zvuková

LUNEROVÁ, KAMILA: Tepelně-izolační vlastnosti ochranných oděvů a jejich vliv na tepelnou zátěž uživatele
anotace: Práce v osobních ochranných prostředcích (OOP) představuje zvýšené riziko vzniku tepelné zátěže. V rámci výzkumu byl u čtyř typů OOP proti CBRN látkám sledován vztah mezi tepelněizolačními vlastnostmi OOP a vyvolanou tepelnou zátěží. Cílem výzkumu je vytvořit nástroj pro lepší predikci tepelné zátěže a přípustné doby práce ve vybraných OOP za určitých podmínek. Tepelně-izolační vlastnosti OOP byly naměřeny pomocí tepelného manekýna Newton. Tepelná zátěž uživatele v těchto OOP byla sledována na skupině 10 probandů při fyzické aktivitě v klimatické komoře za 4 různých podmínek. Data z reálných testů tepelné zátěže byly srovnány se simulačními výpočty pomocí termofyziologických modelů. Výsledky budou podkladem pro tvorbu predikčního nástroje - pomůcky pro účelnou prevenci vzniku nadměrné tepelné zátěže při práci v OOP.
klíčová slova: oděvy ochranné - vlastnosti tepelně-izolační - zátěž tepelná - prostředky ochranné - modely matematické

SLABOTINSKÝ, JIŘÍ: Možnosti ochrany hasičů před karcinogenní kontaminací při požárech
anotace: Článek se zabývá problematikou ohrožení zdraví hasičů při požárech kontaminovaných karcinogenními polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAH) jako produkty hoření. Hasičský zásahový oděv má nízký ochranných faktor (F) proti průniku PAH v rozsahu 8-89. Průniku PAH lze zabránit uhlíkovými bariérovými materiály s adsorpčními schopnostmi při zachování prodyšnosti a odpařování potu, kde je F zvýšen až na hodnoty 2500-5000 [6]. V článku je uvedeno řešení ochranného adsorpčního podvlekového oděvu pomocí laminované uhlíkové adsorpční textilie Flexzorb, která je tenká, s nízkou hmotností, vysokou prodyšností a adsorpční kapacitou na plyny a páry chemických látek. Navržené soupravy adsorpčního podvlekového oděvu prokázaly jejich bezpečnou konstrukci při testech integrity v atmosféře chlóru v toxické komoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
klíčová slova: hasiči - prostředky ochranné - textilie - požáry - kontaminace - uhlovodíky aromatické - ochrana proti chemikáliím

ŠUŠKA, PAVEL - KOCHNEV, ALEKSANDR: Kybernetická rizika na robotizovaných pracovištích s použitím umělé inteligence a možná bezpečnostní opatření
anotace: Cílem článku je seznámit osoby zabývají se BOZP s kybernetickými riziky, která vyplívají při používání robotických pracovišť vybavených umělou inteligencí. Práce v první části poukazuje na zvyšující se množství kybernetických útoků a možná a reálná kybernetická rizika, jež mají za následek pracovní úrazy. Druhá část se zabývá možnými cestami vniku útočníka do systému organizace. Třetí část popisuje základní bezpečnostní opatření, která vedou ke snížení kybernetických rizik.
klíčová slova: rizika kybernetická - robotizace - inteligence umělá - pracoviště - BOZP

ŠUŠKA, PAVEL - KOCHNEV, ALEKSANDR: Psychosociální rizika na robotizovaných pracovištích s použitím umělé inteligence
anotace: Cílem této práce je seznámit osoby zabývající se BOZP s psychosociálními riziky, jež mohou vzniknout při implementaci nových technologií, jako jsou roboty a umělá inteligence. Článek poukazuje na současný stav psychosociálních rizik a možné způsoby jejich vzniku vlivem špatné implementace nových technologií.
klíčová slova: rizika psychosociální - robotizace - inteligence umělá - pracoviště

VIDLIČKA, MARTIN - ŠTROCH, PETR - BALOG, KAROL: Expozice prachu na pracovišti během činnosti tkaninových filtrů a odsávacích systémů při výrobě polymerních materiálů
anotace: Článek se zabývá expozicí prachu na vybraném pracovišti mezinárodní společnosti vyrábějící plastový granulát pro další použití v automotive průmyslu, na kterém jsou umístěny tkaninové filtry a odsávací systém pro výrobu polymerních materiálů. Popisuje možná rizika expozice prachu na zdravotní rizika a zejména riziko výbuchu hořlavého prachu spolu s návrhem řešení
klíčová slova: výbuchy - polymery - prach hořlavý - expozice profesionální - systémy odsávací - odsávání

VIDLIČKA, MARTIN - BALOG, KAROL: Výroba polymerních materiálů
anotace: Článek pojednává o riziku výbuchu prachu při výrobě polymerních materiálů (směs polypropylenu a polyethylenu), kde iniciačním zdrojem je elektrostatický náboj. Podrobně se zabývá vysvětlením principu vzniku elektrostatických výbojů a možnostmi jejich vytváření se na vybraných pracovištích, spolu s návrhem opatření na eliminaci tohoto rizika.
klíčová slova: výbuchy - prach hořlavý - náboj elektrostatický - polymery - materiály - výroba

 

 

Travail et Sécurité - č. 840 (2022)

DUVAL, CÉDRIC - VAUDOUX, DELPHINE: L´aménagement des lieux de travail. Design pracovišť
anotace: Tento souhrn článků je zaměřen na téma designu, navrhování a projektování různých typů pracovišť (např. stavby, skladové či výrobní prostory, prodejna s rybami). Zohlednění prevence pracovních rizik při projektování nebo rekonstrukci pracoviště má zásadní význam pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců a je výzvou pro mnoho podniků. Jeden z článků se zabývá využitím digitálního modelování ve stavebnictví. Ten umožňuje předvídat různé fáze stavby a co nejpřesněji charakterizovat všechny objekty v budově, a podporuje prevenci pracovních rizik, která se zohledňuje již ve fázi návrhu.
klíčová slova: pracoviště - design - projektování - navrhování - podmínky pracovní

VAUDOUX, DELPHINE: Des lieux oú il fait bon travailler. Dobrá místa pro práci: nábytek a pracovní prostor
anotace: Společnost Harmony se sídlem v Alés ve francouzském regionu Gard se specializuje na výrobu nábytku a kancelářského vybavení (nábytek, sedací nábytek a pracovní plochy pro kanceláře, open-space a flexi kanceláře, neformální nebo relaxační prostory). Jejími klíčovými slovy jsou kvalita pracovního života zaměstnanců a podpora zákazníků v jejich projektech. Společnost byla založena v roce 1989 a zahrnuje tři subjekty: Codefab, který pracuje se dřevem, DML, který se zaměřuje na výrobu čalouněných prvků, někdy s odhlučněním, a montáž kancelářských židlí, a konečně nedávno vzniklou společnost Allure, která se specializuje na vybavení kanceláří.
klíčová slova: nábytek - pracoviště - kanceláře - výroba - podniky - podmínky pracovní - prostředí pracovní - zaměstnanci - praxe - Francie

 

Trilobit - č. 2 (2022)

BUGANOVÁ, KATARÍNA - KUBAS, JOZEF: Bezpečnosť a ochrana zdravia ri práci v kontexte Industry 4.0
anotace: Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v současné době aktuálním tématem kvůli negativním dopadům pandemie covid-19 a neustálému technologickému vývoji. Jedním z důvodů jsou výdaje vzniklé v důsledku nehod a nemocenské dovolené zaměstnanců, ale do popředí se dostává také snaha o komplexní zlepšení podnikové bezpečnosti. Cílem tohoto článku je poukázat na vývoj úrazovosti v Žilinském kraji a na pozitivní a negativní aspekty Průmyslu 4.0 ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
klíčová slova: úrazovost pracovní - úrazy pracovní - průmysl 4.0 - dopady - BOZP - podniky - průzkumy - Slovensko

MITRENGA, PATRIK - ĎAĎOVÁ, ALENA: Identifikácia rizikových podnikových sektorov a príčin rizík v mikro a malých podnikoch na základe stavu BOZP v SR
anotace: Vytvoření nástrojů na webové platformě OiRA bude velkým přínosem pro mikropodniky a malé podniky ve Slovenské republice, a to především z důvodu potřeby snižování pracovních úrazů. Identifikace rizik a nebezpečí pomocí tohoto nástroje poskytne jejich přehledný seznam. Pro vytvoření nástrojů na webové platformě OiRA je bezpodmínečně nutné znát riziková odvětví, divize obecně klasifikované podle SK NACE, příčiny nebo možnosti vzniku nehod v daném odvětví a četnost nehod v daném odvětví.
klíčová slova: identifikace rizik - hodnocení rizik - nástroje - úrazy pracovní - příčiny - podniky malé - mikropodniky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail