Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 10 (2022)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2022)
Časopis lékařů českých - č. 3-4 (2022)
Die BG - č. 10 (2022) 
Fórum sociální politiky - č. 3 (2022) | Fórum sociální politiky - č. 4 (2022) 
Chemagazín - č. 5 (2022)
Chemické listy - č. 8 (2022)
KANbrief - č. 3 (2022)
Práce a mzda - č. 10 (2022)
Professional Safety - č. 10 (2022)
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 7 (2022)
Sicher ist Sicher - č. 10 (2022)
Sociologický časopis - č. 3 (2022) | Sociologický časopis - č. 4 (2022) 
Sondy revue - č. 10 (2022)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 10 (2022) | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2022)

 

 

112 - č. 10 (2022)

ZAVILA, ONDŘEJ: Modely lidských faktorů pro komplexní vyšetřování příčin dopravních nehod požárních automobilů HZS ČR
anotace: Dopravní nehody požárních automobilů nejsou v posledních letech v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky žádnou výjimkou. Proto existuje neustálá snaha o zlepšení stávajících preventivních a reaktivních nástrojů i nalézání nových, které by v současnosti úroveň nehodovosti pomohly postupně snižovat. Příkladem mohou být novodobé sofistikované metody (modely) pro vyšetřování kořenových příčin dopravních nehod se zaměřením na úlohu lidských faktorů, jejichž základním funkčním principům a možnostem použití je věnován tento článek.
klíčová slova: nehody dopravní - Hasičský záchranný sbor - vozidla záchranná - příčiny - faktor lidský - činitel lidský - analýzy nehod - modely

MIKA, OTAKAR JIŘÍ: Moje bezpečná rodina
anotace: K historii vzniku studentského bezpečnostního projektu "moje bezpečná rodina" (s podtitulem Nouzový plán rodiny) je možné sdělit, že jeho zaměření, obsah a zavedení do praxe vysokých škol uvedl dlouholetý vysokoškolský pedagog Ing. Bohuslav Svoboda CSc., v roce 2010. Z původně jedné vysoké školy se tento studentský bezpečnostní projekt rozšířil na několik dalších. V současné době je možné konstatovat, že je úspěšně realizován na vysokých školách, a to jak v Čechách, tak na Moravě.
klíčová slova: rodina - bezpečnost - plány krizové - řízení krizové - projekty - školy vysoké

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2022)

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k teplotě na pracovišti
anotace: Dne 26. září 2022 schválila vláda návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zdravotnictví připravilo tuto novelu s ohledem na energetickou krizi vyvolanou válečným konfliktem Ruské federace na Ukrajině. V odůvodnění uvedlo, že je nutno všemi možnými a dostupnými prostředky minimalizovat (zbytnou) spotřebu energií, a to zejména s ohledem na jejich rostoucí ceny, a že tudíž přijetí navrhovaných úprav je zcela zásadní; zároveň je nezbytné, aby nové nařízení vlády vešlo v účinnost bez zbytečného odkladu. Jeho účinnost je tedy stanovena dnem publikace předpisu ve Sbírce zákonů. Je tedy pouze otázkou dnů, kdy dojde k jeho publikaci ve Sbírce zákonů a nabude právní závaznosti pro zaměstnavatele.
klíčová slova: teplo - teplota - pracoviště - zátěž tepelná - podmínky mikroklimatické - předpisy právní - Česká republika

STÁDNÍK, JAROSLAV - DEKAN, JERONÝM: Úskalí oznamovací povinnosti u havárií
anotace: Podstatou tohoto článku je zamyšlení nad relativně novou povinností vznikající provozovateli vyhrazeného technického zařízení ve smyslu § 22 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který musí při splnění zákonem stanovených podmínek ohlásit vznik havárie. V opačném případě mu může být uložena pokuta za přestupek ve výši 2 000 000 Kč.
klíčová slova: zařízení vyhrazená technická - havárie - povinnost oznamovací - legislativa

KYSELOVÁ, LUCIE: Digitalizace pracovněprávních vztahů
anotace: Článek pojednává o možných praktických budoucích řešení digitalizace pracovněprávních vztahů. Tak, jak předpokládá i letošní předsednictví České republiky, v rámci EU, je třeba vytvářet čím dál silnější tlak na digitalizaci veřejného sektoru a dotčených oblastí. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není žádnou výjimkou. Zatímco jednotliví zaměstnavatelé, kteří mají dostatečný kapitál, aby mohli investovat do modernizace a inovací, vytváří již dnes efektivní nástroje směrem k digitalizaci oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, většinově, právě i s ohledem na převahu malých, mikro a středních podniků v ČR, které jsou zatížené současnou ekonomickou a energetickou krizí, však digitální prostředky řízení rizik využívány nejsou.
klíčová slova: digitalizace - vztahy pracovněprávní - podniky malé - podniky střední - faktory demografické - dokumentace - resilience - postupy pracovní - BOZP

KOCŮRKOVÁ, LUCIE - MARČÁKOVÁ, ANETA: Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
anotace: Pracoviště pro výkon profese pedikérka se nachází ve vnitřních prostorách staveb. Stavebně a provozně musejí být oddělené od jiných prostor, zejména bytových. Velikost provozovny se odvíjí od nabízených služeb a poskytované péče. Součástí pracovního prostoru je kromě pedikérského pracoviště zpravidla čekárna pro zákazníky, zázemí pro pracovníky a sociální zařízení. Karta BOZP popisuje pracovní činnosti, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události, bezpečnostní opatření, pracovní rizika a doporučený seznam OOPP.

VALA, JIŘÍ: Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče
anotace: Odvětví zdravotní a sociální péče je klíčové pro zajištění zdraví a pohody občanů v Evropské unii. Jedná se o jedno z největších odvětví, které zaměstnává přibližně 11 % pracovníků v EU. Lidé pracující v odvětví zdravotní a sociální péče jsou denně vystaveni mnoha zdravotním a bezpečnostním rizikům.
klíčová slova: péče sociální - péče zdravotní - BOZP - řízení bezpečnosti práce - ochrana zdraví - služby sociální - služby zdravotní - rizika pracovní

DANDOVÁ, EVA: Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
anotace: Homeworking je anglický výraz pro trvalou práci z domova. současné době tento pojem do jisté míry v podvědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců (ale i veřejnosti) splývá s pojmem teleworking, neboť pracovat z domova většinou znamená pracovat na počítači, a to mohou i zaměstnanci středních a velkých firem. Teleworking je též anglický výraz a přeloženo do češtiny znamená „práce na dálku“. V literatuře se někdy objevuje i výraz e-working jako synonymum pojmu teleworking. V zásadě se tím rozumí využívání IT systémů zaměstnavatele. Teleworking se nemusí odehrávat pouze z domova zaměstnance, ale i z jiných míst, dokonce z kaváren nebo restaurací, kde zaměstnanec tráví čas mezi schůzkami s klienty. Homeworking je tak dnes speciální formou teleworkingu. Článek se věnuje těmto formám zaměstnávání z pohledu BOZP.
klíčová slova: práce z domova - práce dálková - teleworking - BOZP - předpisy právní - výhody - nevýhody

JOUZA, LADISLAV: Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
anotace: Poslání žen jako matek a fyziologické zvláštnosti jejich organismu nedovolují, aby ženy byly bez nepříznivých důsledků pro své zdraví a zdravý rozvoj dětí zaměstnávány všemi pracemi, které konají muži. Proto zákoník práce č. 262/2006 Sb. v ustanovení § 238 až 242 vytváří právní podmínky k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti práce.
klíčová slova: ženy - matky - podmínky pracovní - bezpečnost práce - ochrana zdraví - předpisy právní

 

Časopis lékařů českých - č. 3-4 (2022)

KINKOROVÁ, JUDITA: Horizont Evropa, rámcový program Evropské komise na období 2021-2027
anotace: Horizont Evropa, v pořadí již devátý rámcový program Evropské unie (EU), je zaměřen na podporu výzkumu a inovací v letech 2021-2027. Má dosud nejambicióznější rozpočet 95,5 miliard eur. Strategickými cíli programu jsou posílení konkurenceschopnosti a udržitelného růstu Evropské unie a jejích členů a efektivní boj proti klimatické změně. Základní rys spočívá v posílení spolupráce členských států s využitím inovací a výzkumu. Strukturou se Horizont Evropa podobá programu Horizont 2020, tj. stojí na třech pilířích: Excelentní věda, Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu a Inovativní Evropa. Horizont Evropa přináší i několik novinek: mise, evropská partnerství, otevřená věda a otázky genderu. Mezi pěti misemi zaujímají významné místo Malignity, zaměřené na prevenci, časnou diagnostiku, optimální léčbu a následnou péči. Evropská partnerství jsou novým typem spolupráce soukromého a veřejného sektoru zaměřeným na významná výzkumná témata a inovace. Otevřená věda znamená povinnost umožnit přístup k publikacím a výzkumným datům a genderové otázky mají zajistit rovné příležitosti ve vědě a výzkumu i práci v Evropě.
klíčová slova: výzkumy - vývoj - inovace - zdraví - Evropa - Evropská unie - programy rámcové

 

Die BG - č. 10 (2022)

ZIMMERMANN, TIMO: Was man aus der Formel 1 über Arbeitssicherheit im Betrieb lernen kann / Co se můžete naučit z Formule 1 o bezpečnosti práce ve firmě
anotace: Autor uvádí, že přestože je závod Formule 1 extrémně nebezpečný a bohužel v historii tohoto sportu došlo k úmrtím, v moderní Formuli 1 nedochází k téměř žádným zraněním. Důvodem je to, že se zvýšila opatření ve prospěch bezpečnosti. I když je tento termín ve Formuli 1 možná trochu neobvyklý, tato opatření se stále týkají bezpečnosti práce. Autor popisuje technická, organizační a personální opatření, která vedla k větší bezpečnosti práce ve Formuli 1. Ty se týkají vozu Formule 1 jako pracovního prostředku, závodního okruhu jako pracovního místa a různých procesů, jako je zastávka v boxech nebo vyprošťování vozidla po nehodě. Mnoho tam uplatňovaných opatření lze také převést na konvenčnější provoz, jako je například práce s vysokozdvižným vozíkem, bagrem či jeřábem. Všichni jezdci a další zranitelné osoby (např. posádka boxů) musejí nosit specifické osobní ochranné prostředky (helma, pod helmou kukla, která je stejně jako všechno ostatní oblečení včetně ponožek vyrobena ze speciálních ohnivzdorných textilních vláken Nomex). Závodní kombinéza, která je také odolná proti ohni a roztržení, nabízí nejen prostor pro reklamy sponzorů a rukavice, ale obsahuje i optické senzory tepu a kyslíku v krvi pro sledování zdravotního stavu jezdců. Takové high-tech zařízení je samozřejmě enormně drahé a pro normální firmu tedy nepřijatelné a naštěstí není nutné. Přesto zdůrazňuje důležitou roli OOPP při snižování následků nehod.
klíčová slova: průmysl automobilový - sport - závody - bezpečnost práce - prostředky ochranné - OOPP

BUDECK, CLAUDIA - BAAS, CHRISTINA - MÜLLER, NADJA: Am Puls der Belegschaft / Tep pracovní síly: psychický stres v práci v důsledku hluboké změny ve světě práce
anotace: Autorky uvádějí, že koronavirová pandemie způsobila i změny ve světě práce. Zavádění restrukturalizačních opatření, jako byl např. home office, mohlo mít negativní dopady na některé zaměstnance (ztráta sociálních kontaktů, nová organizace pracovního dne apod.) a vyvolávat u nich psychický stres, který je příčinou řady onemocnění. Tyto změny v důsledku pandemie také prohloubily obavy o práci - například když se zhroutila úroveň objednávek firmy nebo byla zavedena zkrácená pracovní doba. TÜH Hesensko (TÜH Hessen) provedl rozsáhlé hodnocení psychologických rizik, díky němuž mohou společnosti rozpoznat varovné signály, předcházet vzniku nemocí a těžit z motivovaných a produktivnějších zaměstnanců. Tento typ zaměstnaneckého průzkumu je určen dlouhodobě s cílem systematicky analyzovat pracovní podmínky a učinit je zdraví prospěšnými. TÜV Hessen doplňuje tyto dlouhodobé přístupy o kontroly pulzu (PulsCheck Corona či PulsCheck home office), pomocí nichž lze získat ad hoc informace o aktuální pracovní zátěži zaměstnanců. Při kontrole pulzu se využívá 5 až 15 otázek, které lze flexibilně upravit. Průzkum je anonymní a je omezen na maximálně dvě aktuální tematické oblasti, které vyžadují přímou zpětnou vazbu. Otázky jsou implementovány na online platformě a zaměstnanci obdrží přístupový odkaz. Odpovědi jsou uvedeny jako číselná hodnota na stupnici od jedné do pěti a lze také integrovat otázku s libovolným textem.
klíčová slova: svět práce - formy práce - pandemie - stres - zátěž psychická - rizika

MAGIERA, CARSTEN: Gutachten im Arbeitsschutz / Znalecké posudky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví: jak se na tom podílí SiFa? (SiFA - specialista v oblasti bezpečnosti práce)
anotace: Autor úvodem definuje pojmy znalec a znalecký posudek. Podrobně rozebírá problematiku znaleckých posudků a konstatuje, že kvalita znaleckého posudku je přímo spojena s kvalitou znalců, což se projevuje i v analýze nehod. Analýza nehod a poradenství by měly být vždy založeny na vědeckých kritériích, aby byly použitelné. Každá věta v dokumentech by se měla konkrétněji zabývat problémem a vést k logicky srozumitelnému posudku, který postupně přiblíží objednavatele k odpovědím na položené otázky. Prezentace znaleckého posudku nebo analýzy nehody se často provádí podobným způsobem. V zásadě není analýza úrazu, resp. k ní náležející zpráva nic jiného než posudek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - posudky znalecké - kvalita

 

Fórum sociální politiky - č. 3 (2022)

KŘÍŽKOVÁ, ALENA: Prodlužující se pracovní dráhy, digitalizace, propouštění a gender v peněžnictví
anotace: Tento článek se zabývá strukturou zaměstnanosti starších osob v sektoru peněžnictví v ČR a zkušenostmi žen a mužů 50+ s prodlužováním pracovního života a s propouštěním v souvislosti s probíhající digitalizací a reorganizací v tomto oboru. Soustředíme se na to, jak možnost propouštění pro nadbytečnost vnímají starší zaměstnaní v tomto oboru v souvislosti s jejich měnícími se pracovními podmínkami. Kvalitativní výzkum zaměřený na pracovní podmínky a zkušenosti s propouštěním a odchodem do důchodu žen a mužů 50+ ukázal, že starší zaměstnaní jsou významně ohroženi propouštěním, které pro ně představuje zdroj stresu. Muži vnímají propouštění spíše se sebevědomím a zvažují nebo realizují odchod do předčasného důchodu, pokud nemají živitelské závazky. Pro ženy a muže s finančními závazky v rodině není předčasný důchod alternativou. Ženy prožívají prodlužující se pracovní život spíše s obavami z propouštění a v zaměstnání zůstávají déle než by chtěly, přičemž se snaží akumulovat vyšší příjem pro budoucí důstojný důchod.
klíčová slova: život pracovní - stárnutí - pracovníci starší - peněžnictví - digitalizace - propouštění - pohlaví - nerovnosti genderové

 

Fórum sociální politiky - č. 4 (2022)

KŘÍŽKOVÁ, ALENA - POSPÍŠILOVÁ, KRISTÝNA: Rodičovství a genderové mzdové rozdíly ve vybraných kontextech trhu práce před pandemií covidu-19 a na jejím začátku
anotace: Rodičovství významně zvyšuje genderové rozdíly v odměňování (GPG). Dostupná data propojující zaměstnané s jejich pracovišti, která jsou vhodná pro podrobnou analýzu GPG, přímo rodičovství nesledují. Na těchto datech je tak možné souvislost GPG a rodičovství zkoumat pouze nepřímo s využitím věku. Data Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) umožňují sledovat dodržování zákonné normy vyžadující stejnou odměnu za stejnou práci. Představená analýza poukazuje na význam sledování GPG nejen celkově, ale právě také na různých úrovních segregace a v konkrétních organizačních kontextech. Ve věkových kategoriích, kdy obvykle mají ženy a muži menší děti a převážně ženy se vracejí na trh práce z rodičovské, je GPG nejvyšší, a to i GPG na stejné pozici (stejné zaměstnání a pracoviště). Prostředí, kde je vyšší transparence systémů odměňování, jako je platová sféra a největší pracoviště, se vyznačují nižším GPG na stejné pozici, a to i v rodičovských věkových kategoriích. Významnou roli tam však hraje genderová segregace. Obory Klasifikace ekonomických činností (NACE) se od sebe liší, nejvyšší GPG i na stejné pozici je v peněžnictví, nejnižší ve vzdělávání. Počátek pandemie covidu-19 s sebou sice přinesl mírné snížení GPG, ale to se netýká nebo pouze okrajově rodičovských věkových kategorií. Sledování GPG včetně GPG za stejnou práci a snahy snižovat dopad rodičovství na odměňování zůstává důležitým úkolem, zejména v souvislosti s připravovanou Evropskou směrnicí o mzdové transparenc
klíčová slova: mzdy - odměňování - muži - ženy - nerovnosti genderové - rodičovství - koronavirus - pandemie

KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, NADĚŽDA: Pandemie covidu-19 z pohledu zdravotníků v nelékařských zdravotnických profesích
anotace: Článek přináší výsledky kvalitativní analýzy zkoumající dopady pandemie onemocnění covid-19 na zdravotnické profesionály v nelékařských profesích. Tito pracovníci byli jedni z těch, kteří čelili dosud neznámé celosvětové situaci v tzv. první linii. Během velmi krátké doby museli změnit zavedené pracovní postupy a při práci začít dodržovat přísná opatření. Pandemie dopadla kromě sféry pracovní i na jejich osobní životy. Někteří měli pocit, že jejich osobní život přestal existovat, některým se rozpadly vztahy, čelili nepřijetí ze strany rodiny a problémy měli i se skloubením své profesní role s rolí rodiče. Nemalá část se potýkala se zdravotními komplikacemi v důsledku pracovního přetížení. Třetí rovinou, ve které na zdravotníky pandemie dopadla, byla rovina pocitová a emoční, vyznačující se především strachem z neznámého, zvýšenou mírou stresu, pocity beznaděje a zlobou na nezodpovědný přístup části veřejnosti k dodržování protiepidemických opatření.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - zdravotnictví - život rodinný - život pracovní

WEIDNEROVÁ, SIMONA - VACÍNOVÁ, TEREZA: Pohoda (well-being) ředitelů a ředitelek mateřských škol během pandemie covidu-19
anotace: Článek analyzuje vnější faktory kvality pracovního života, které měly vliv na subjektivně vnímanou pohodu (well-being) i pracovní spokojenost ředitelů a ředitelek mateřských škol v prvním roce pandemie covidu-19 v České republice. K analýze jsou použita data (N = 1 080) z výzkumu Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie covidu-19. Pro zodpovězení otázek byl využit integrovaný přístup k analýze kvantitativních a kvalitativních dat s cílem zachytit význam a pestrost podmínek, které na podzim 2020 ovlivňovaly subjektivní hodnocení pohody. Mezi faktory, které negativně ovlivňovaly pohodu ředitelek a ředitelů mateřských škol, patřily zdrcující pracovní zátěž a obtížná komunikace uvnitř decentralizovaného systému řízení. K nepohodě přispěly i vnitřní etické boje vyplývající z touhy ředitelek chránit vlastní zdraví i zdraví zaměstnanců a zároveň dostát své profesní odpovědnosti vůči dětem a rodinám.
klíčová slova: školy mateřské - ředitelé - pohoda pracovní - spokojenost - Česká republika - pandemie

 

Chemagazín - č. 5 (2022)

PANÁČEK, DAVID: Odhalit i likvidovat těžké kovy ve vodě pomůže recyklovatelný nanomateriál z Olomouce
anotace: Levný, úcinný a recyklovatelný nanomateriál, který dokáže ve vode nejen odhalit, ale také likvidovat težké kovy, zejména kadmium a olovo. To je výsledek spolupráce vedcu z Ceského institutu výzkumu a pokrocilých technologií - CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci, VŠB-TUO a Katalánského institutu pro nanovedy a nanotechnologie (ICN2) v Barcelone. Takzvané grafenové tecky odvozené od nobelovského materiálu grafenu výzkumníci již využili pro prípravu papírového detektoru. Jednoduchý test prokáže prítomnost nebezpecných težkých kovu bez nákladných prístroju zhruba do 30 minut.
klíčová slova: kovy těžké - voda - detekce - nanomateriály - využití

 

Chemické listy - č. 8 (2022)


VOKÁL, ANTONÍN: Chemické aspekty bezpečnosti hlubinného úložiště
anotace: Tento přehled shrnuje základní principy hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště a popisuje uvažovanou bezpečnostní a technickou koncepci hlubinného úložiště plánovaného v České republice. Tato koncepce je porovnána s obdobnými koncepcemi plánovanými v zahraničí. Další část přehledu je zaměřena na diskusi chemických procesů ovlivňujících bezpečnost hlubinného úložiště, zejména na degradaci inženýrských bariér a chemické procesy související s migrací radionuklidů do životního prostředí.
klíčová slova: úložiště hlubinná - odpady radioaktivní - paliva vyhořelá - aspekty bezpečnostní - bezpečnost - procesy chemické - radionuklidy

 

KANbrief - č. 3 (2022)

HALLAMAA, JAANA: Conflicting values / Konfliktní hodnoty: výzva při navrhování systémů umělé inteligence
anotace: Problémy, které vznikají při vývoji systémů využívajících umělou inteligenci, nejsou pouze technického rázu. Svou roli zde hraje i řada ekonomických a sociálních hodnot, které mohou být v některých případech v rozporu s požadavky na bezpečnost. Princip ETTO (Efficiency-Thoroughness Trade-Off) upozorňuje na možné konflikty a ukazuje, že tyto hodnoty je třeba pečlivě vyvážit, aby bylo možné umělou inteligenci úspěšně zavést a podpořit její přijetí společností.
klíčová slova: inteligence umělá - systémy - hodnoty - aspekty společenské - aspekty ekonomické - použití - bezpečnost

ADLER, RASMUS - KLÄS, MICHAEL: Safety in AI systems / Bezpečnost v systémech umělé inteligence
anotace: Příspěvek diskutuje otázku, jak lze ověřit funkční a provozní bezpečnost systémů s umělou inteligencí v případech, kdy je kvůli jejich vysoké složitosti nebo schopnosti autonomního vývoje nelze posoudit běžnými metodami. Případy ověřování jsou nástrojem volby v případě nasazení nových, potenciálně bezpečnostně kritických technologií, pro které nejsou stávající zkušenosti z reálného světa dostatečné. V autonomních a poloautonomních systémech narážejí standardizované postupy pro hodnocení bezpečnosti stále více na své limity. I ty nejjednodušší bezpečnostní koncepce mohou být velmi rozsáhlé, pokud jsou automatizovány složité úkoly v komplikovaných provozních prostředích. Řada opatření, jako je například řízení nejistot při rozpoznávání prostředí*, se vzájemně ovlivňuje a tvoří více vrstev ochrany ("architektura vrstev ochrany"). Provozní prostředí a úkoly, které mají být automatizovány těmito autonomními nebo poloautonomními systémy, mohou být velmi složité. To vyžaduje, aby jejich ochranné vrstvy byly založeny na softwaru, který je podle evropského regulačního návrhu považován za systém umělé inteligence.
klíčová slova: inteligence umělá - systémy - bezpečnost funkční - bezpečnost provozní - hodnocení - nástroje - standardizace

DITTMAR, SEBASTIAN: Highly automated agricultural vehicles / Vysoce automatizovaná zemědělská vozidla
anotace: Vývoj a používání vysoce automatizovaných strojů roste díky úsilí výrobců a uživatelů zemědělských strojů v nejrůznějších odvětvích. Německé sociální pojištění pro zemědělství, lesnictví a krajinářství (Social insurance for agriculture, forestry and landscaping, SVLFG) hraje od počátku aktivní roli při utváření nových technologií s cílem ovlivňovat je v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Klíčovým cílem prevence je v této souvislosti ochrana osob před riziky, která představují vysoce automatizované stroje.
klíčová slova: stroje zemědělské - automatizace - technologie nové - BOZP - bezpečnost práce - prevence rizik

ROBERT, MICHAEL: Construction products / Stavební výrobky: bezpečnost nesmí být omezena na volitelný doplněk
anotace: Nařízení EU o stavebních výrobcích (EU CPR) ze dne 9. března 2011 stanoví harmonizované podmínky pro distribuci stavebních výrobků v EU. Nařízení má být nyní důkladně revidováno a lépe přizpůsobeno současným potřebám trhu. Důležitým krokem s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je, že návrh nyní obsahuje také ustanovení o požadavcích na bezpečnost výrobků. Tím se nařízení dostává do souladu s ostatními evropskými legislativními nástroji upravujícími jednotný trh.
klíčová slova: výrobky stavební - bezpečnost výrobků - BOZP - nařízení - Evropská unie

SCHMAUDER, MARTIN: Digital methods in the field of ergonomics / Digitální metody v oblasti ergonomie
anotace: Digitální modely a metody mohou být užitečné pro ergonomický návrh výrobků a pracovních procesů. Patří mezi ně digitální modely člověka a zachycení, vyhodnocení a prezentace biomechanických dat. Na trhu je již k dispozici řada řešení. Standardizované, vzájemně kompatibilní datové formáty a struktury však stále chybí.
klíčová slova: ergonomie - design - výrobky - procesy pracovní - software - technologie digitální - metody - biomechanika - data

 

Práce a mzda - č. 10 (2022)

SEIDL, PETR - PASTORKOVÁ, MONIKA: Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě
anotace: Dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon mimo jiné implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. 7. 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012.
klíčová slova: doprava silniční - vysílání pracovníků - směrnice evropské

URBAN, JAN: Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
anotace: S termínem „koučování“ se lze v manažerské teorii i podnikové praxi setkat ve dvou významech. Jednak jako s označením řídícího stylu, uplatňovaného v rámci tzv. situačního řízení, jednak jako s nástrojem rozvoje zaměstnanců, pomáhajícím jim nejen v osvojení nových schopností, ale i získání nového pohledu na svou pracovní roli a její úkoly. Článek se zabývá oběma významy termínu koučování a uvádí jejich cíle, metody i předpoklady úspěšného využití. Zároveň mapuje zásady profesionálního přístupu kouče, jemuž musí odpovídat i patřičné vzdělání a znalost praxe podniku.
klíčová slova: koučink - vedení lidí - rozvoj osobnostní - zaměstnanci - metody - cíle

 

Professional Safety - č. 10 (2022)

SEAL, BRYAN - JANICAK, CHRISTOPHER: OSHA´s enforcement of silica standards in the construction industry / Prosazování norem OSHA týkajících se oxidu křemičitého ve stavebnictví
anotace: Tento článek popisuje nebezpečí respirabilního krystalického oxidu křemičitého (respirable crystalline silica, RCS) ve stavebnictví. Shrnuje legislativní historii norem OSHA týkajících se RCS ve stavebnictví. Pojednává o souvislostech vývoje a úprav norem. Jsou uvedeny informace o kontrolních opatřeních, která OSHA vyžaduje na pracovišti pro pracovníky vystavené RCS ve stavebnictví. Je rovněž diskutována historie prosazování normy RCS (29 CFR 1926.1153) ve stavebnictví ze strany OSHA.
klíčová slova: oxid křemičitý - prach křemenný - expozice pracovníků - ochrana zdraví - normy - opatření bezpečnostní - kontroly - USA

DELLA-GIUSTINA, JANET L. - DELLA-GIUSTINA, DANIEL E.: Quality of work life programs through employee motivation / Programy kvality pracovního života prostřednictvím motivace zaměstnanců
anotace: Bezpečnostní profese se neustále vyvíjí, protože její odborníci se přizpůsobují měnícímu se světu práce a podnikání, uplatňují vědecký a technologický pokrok a reagují na světové události. Bez ohledu na dobu však profesionálové v oblasti bezpečnosti neustále prokazují silné odhodlání učinit svět bezpečnějším a zdravějším místem. Tento článek z archivu časopisu Professional Safety z roku 1989 se zabývá konceptem kvality pracovního života. Autoři zkoumají roli bezpečnosti v těchto programech a odpovědnost celé společnosti za udržení bezpečného pracovního prostředí.
klíčová slova: kvalita práce - kvalita života - programy - motivace - bezpečnost práce - ochrana zdraví - prostředí pracovní - odborníci BOZP - profese

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 7 (2022)

KADER, MANZUR: Night and shift work characteristics and incident ischemic heart disease and atrial fibrillation among healthcare employees / Charakteristiky práce v noci a na směny a výskyt ischemické choroby srdeční a fibrilace síní u zdravotnických pracovníků: prospektivní kohortová studie
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vliv různých aspektů práce v noci a práce na směny na riziko výskytu ischemické choroby srdeční (ICHS) a fibrilace síní (FS) s využitím podrobných údajů o expozici založených na registrech. Tato prospektivní kohortová studie ukázala zvýšené riziko ischemické choroby srdeční u zaměstnanců, kteří v předchozím roce pracovali trvale nebo často na nočních směnách (více než 120krát) nebo se často rychle vraceli z odpoledních směn (více než 56krát), což lze zohlednit při doporučeních, jak organizovat práci v noci a na směny.
klíčová slova: práce v noci - práce na směny - směny pracovní - rizika zdravotní - ischemická choroba srdeční - nemoci kardiovaskulární - zdravotníci - sestry zdravotní

WÜRTZ, ANNE METTE: Healthcare workers' SARS-CoV-2 infection rates during the second wave of the pandemic / Míra infekce SARS-CoV-2 u zdravotnických pracovníků během druhé vlny pandemie: následná studie
anotace: Cílem této studie bylo posoudit, zda se během druhé vlny pandemie covid-19 u zdravotnických pracovníků zvýšil výskyt infekce koronavirem 2 (SARS-CoV-2) v důsledku úzkého kontaktu s pacienty, spolupracovníky a osobami mimo pracoviště, u nichž se vyskytl covid-19. Během druhé vlny pandemie byli zdravotničtí pracovníci navzdory velkému důrazu na preventivní opatření stále ještě na hranici zvýšeného rizika infekce po kontaktu se zmíněnými skupinami osob, které měly covid-19. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost opatřením pro kontrolu infekcí, aby bylo zajištěno zdraví zdravotnických pracovníků a omezen přenos do komunity během probíhajících a budoucích vln SARS-CoV-2 a dalších infekcí.
klíčová slova: nemoci infekční - koronavirus - infekce - zdravotníci - sestry zdravotní - bezpečnost práce - BOZP - faktory rizikové

ANTTILA, AHTI: Lung cancer incidence among workers biologically monitored for occupational exposure to lead / Výskyt rakoviny plic u pracovníků biologicky sledovaných z hlediska profesionální expozice olovu: kohortová studie
anotace: Několik dřívějších studií uvádělo zvýšené riziko rakoviny plic při expozici olovu. Současná studie aktualizuje sledování výskytu rakoviny plic u kohorty biologicky sledované z hlediska profesní expozice olovu. Studie využívá komplexní, na registru založené informace o délce zaměstnání a o potenciálních faktorech. Výsledky potvrzují karcinogenní účinky olova při již poměrně nízkém hladinách.
klíčová slova: olovo - sloučeniny - rakovina - karcinomy - plíce - rizika zdravotní - expozice pracovníků

ANDERSEN, LARS L.: Combined psychosocial work factors and risk of long-term sickness absence in the general working population / Kombinace psychosociálních pracovních faktorů a rizika dlouhodobé pracovní neschopnosti u běžné pracující populace: prospektivní kohortové sledování 69 371 pracovníků
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat význam kombinovaných psychosociálních faktorů práce pro riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti (LTSA). Tato prospektivní kohortová studie založená na registrech s využitím neřízeného strojového učení a vážené Coxovy regrese ukazuje, že kombinace psychosociálních pracovních faktorů hraje důležitou roli v riziku dlouhodobé pracovní neschopnosti. Důležité je, že příznivé hodnocení několika psychosociálních faktorů převažuje nad potenciálně nepříznivými účinky špatného hodnocení jednoho nebo dvou faktorů.
klíčová slova: faktory psychosociální - rizika psychosociální - neschopnost pracovní - absence pracovní - expozice profesionální

MEHTA, AMAR J.: Chronic disorders, work-unit leadership quality and long-term sickness absence among 33 025 public hospital employees / Chronické nemoci, kvalita vedení pracoviště a dlouhodobá nemocenská absence u 33 025 zaměstnanců veřejných nemocnic
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat souvislost mezi kvalitou vedení na úrovni pracoviště a dlouhodobou pracovní neschopností (LTSA) na úrovni jednotlivce v dánském nemocničním sektoru a modifikací vlivu chronických poruch. V této rozsáhlé studii zaměstnanců v sektoru veřejných nemocnic autoři zjistili, že vyšší kvalita vedení pracovní jednotky byla spojena s nižším rizikem dlouhodobé pracovní neschopnosti na individuální úrovni. Zjištění naznačují, že kvalita vedení v pracovních jednotkách souvisí s rizikem dlouhodobé pracovní neschopnosti v tomto sektoru a že silné vedení chrání zaměstnance před LTSA. Tato studie přináší nové důkazy tím, že ukazuje, že kvalita vedení pracovní jednotky je důležitá také pro zaměstnance s chronickými somatickými poruchami, ale ne pro zaměstnance s duševními poruchami.
klíčová slova: neschopnost pracovní - absence pracovní - nemoci chronické - aspekty psychosociální - vedení lidí - kvalita - nemocnice

ROHRBACHER, MAX - HASSELHORN, HANS MARTIN: Social inequalities in early exit from employment in Germany / Sociální nerovnosti při předčasném odchodu ze zaměstnání v Německu: kauzální mediační analýza role práce, zdraví a pracovní schopnosti
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat podíl pracovních faktorů, zdraví a pracovní schopnosti na sociálních nerovnostech při předčasném odchodu ze zaměstnání u starších zaměstnanců v Německu. Výsledky studie ukazují sociální nerovnosti v předčasném odchodu do invalidního důchodu a dlouhodobé nezaměstnanosti mezi staršími zaměstnanci v Německu, které lze přičíst především rozdílům v pracovní schopnosti (invalidní důchod) a fyzickém zdraví (nezaměstnanost). Investice do pracovní schopnosti a podpory fyzického zdraví mohou představovat slibné přístupy k potlačení nárůstu těchto nerovností.
klíčová slova: odchod do důchodu - důchod předčasný - pracovníci starší - zdraví - schopnosti pracovní - nerovnosti - aspekty sociální - Německo

ROELEN, CORNÉ A. M.: Predicting long-term sickness absence among retail workers after four days of sick-listing / Předpověď dlouhodobé pracovní neschopnosti u pracovníků v maloobchodě po čtyřech dnech pracovní neschopnosti
anotace: Tato studie testovala a ověřovala stávající online nástroj z hlediska jeho schopnosti předpovědět riziko dlouhodobé (tj. méně či rovno 6 týdnům) pracovní neschopnosti po čtyřech dnech pracovní neschopnosti. Bylo dokázáno, že tento nástroj použitý čtvrtý den po nahlášení nemoci adekvátně předpovídá dlouhodobou nemocenskou absenci. Pracovníci, kteří byli nahlášeni na neschopenku s předpovídaným rizikem 36 % nebo více, by měli být urychleně pozváni ke konzultace, kde byly prozkoumány a vyřešeny překážky návratu do práce.
klíčová slova: neschopnost pracovní - absence pracovní - návrat do práce - predikce - modely - nástroje - služby pracovnělékařské

 

Sicher ist Sicher - č. 10 (2022)

ENGELHARDT, LARS: Die gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur in Zeiten der Energiekrise / Zdravá pokojová teplota v době energetické krize
anotace: Autor ve svém článku seznamuje s plánovanými opatřeními, souvisejícími úsporami energie na pracovištích a s dopady na zaměstnance ve spojitosti s vydaným nařízením o krátkodobých opatřeních pro zajištění dodávek energie. Konstatuje, že snížení teploty vzduchu na pracovištích na 19 °C už není pro kanceláře rozumné. Dodržení minimální teploty vzduchu 20 °C totiž již umožňuje dobré úspory energie, protože vyšší teploty jsou v mnoha kancelářích běžnější. S ohledem na obecné snížení o 1 °C je třeba při stanovení minimální teploty zohlednit operativní pokojovou teplotu, protože se zde kromě teploty vzduchu zohledňuje také záření a rychlost vzduchu. To má nejen tu výhodu, že se dá určit vnímaná teplota, ale rovněž jsou detekovány tepelné ztráty infiltrací a studenými povrchy stěn, které mohou být značné. Při podezření na nepříjemnou klimatickou situaci musí zaměstnavatel následně určit operativní pokojovou teplotu a v posudku rizik specifikovat, jak může zajistit operativní pokojovou teplotu 19 °C. Například musí být stanovena maximální přiměřená úroveň oblečení na pracovišti. Dále by měl být zaměstnavatel povinen zvážit především technické a následně organizační možnosti snížení spotřeby energie. Vhodnější by bylo specifikovat povinný potenciál úspor, např. v procentech ze spotřeby předchozího roku, a ponechat způsob, jak snížit úspory energie, otevřený.
klíčová slova: pracoviště - teplota - energie - úspory - opatření organizační - podmínky mikroklimatické

BUSCH, DÖRTE - KOHTE, WOLFHARD: Die Verantwortung des Arbeitsschutzes für die Inklusion / Odpovědnost za bezpečnost práce při inkluzi
anotace: Autoři uvádějí, že ve firmách je stále velký potenciál pro začleňování osob se zdravotním postižením a chronickými nemocemi, ale bohužel často nejsou pracovní pozice ve firmách přizpůsobeny nebo navrženy podle jejich nemoci či postižení. Z těchto důvodů se autoři zaměřili na tuto skupinu lidí. Podrobně vysvětlují konkrétní předpisy, kterými například zákon o bezpečnosti práce podporuje jejich zařazení do společnosti.
klíčová slova: osoby hendikepované - inkluze - podniky - bezpečnost práce - ochrana zdraví - nemoci chronické

BAUER, FRANZ JOSEF - BARTH, ULI: Sozioökonomische Analyse aus der Chemikalienzulassung als Entscheidungsgrundlage einer Genehmigung von Betriebsbereichen / Socioekonomická analýza vyplývající z povolení chemických látek jako základ pro rozhodnutí o schválení provozních oblastí: část 1
anotace: Těžištěm příspěvku je věcně orientovaná diskuze o tématu zachování odstupu od objektů ochrany v povolovacích řízeních týkajících se imisních práv k havarijním stavbám nebo změnám v provozních oblastech. Ukazuje se, že socioekonomickou analýzu (SEA) lze na základě povolení chemických látek na tuto problematiku adaptovat a že existuje pochopitelný, věcný a právně spolehlivý důvod pro toto rozhodnutí. Druhá část článku se zabývá implementací SEA, co se týče zachování bezpečné vzdálenosti od chráněných objektů při schvalování a výstavbě nebo úpravě provozního prostoru. Provozní prostory samy o sobě nejsou chráněnými objekty, ale mohou ohrožovat lidi a/nebo životní prostředí. V důsledku toho při schvalování a při výstavbě nebo úpravě provozního prostoru po havárii musí být dodržen požadavek na vzdálenost podle práva Unie a zásadně musí být dodržena vhodná bezpečná vzdálenost. Obdobně zde musí být udělen i výjimečný souhlas pro havarijní stavby nebo pro změny provozního prostoru, pokud jsou dotčeny chráněné objekty. Závěrem autoři shrnují tuto problematiku.
klíčová slova: látky chemické - objekty - stavby - stav nebezpečí - provoz - vzdálenosti bezpečné - ochrana budov - analýzy socioekonomické

 

Sociologický časopis - č. 3 (2022)

DUDOVÁ, RADKA - POSPÍŠILOVÁ, KRISTÝNA: Why women leave earlier
anotace: Článek zkoumá faktory, které zasahují do rozhodování o odchodu z trhu práce v České republice z genderového hlediska. Pomocí binární logistické regrese zjišťuje, které proměnné předpovídají ekonomickou neaktivitu mužů a žen ve věku 60+, a pomocí interakcí proměnných zkoumá, zda faktory, které rozhodují o tom, kdy lidé opustí trh práce, jsou stejné pro muže a ženy. Analýza využívá údaje ze šetření pracovních sil (Labour Force Study - LFS) shromážděné ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 a zaměřuje se na osoby ve věku 60 až 69 let a pět nezávislých proměnných: pohlaví, vzdělání, nárok na důchod, rodinný stav a typ zaměstnání. Zkoumá, jak se pohlaví prolíná s dalšími charakteristikami při rozhodování o odchodu z trhu práce. Ačkoli nárok na důchod je hlavním prediktorem ekonomické neaktivity po 60. roce věku, pokud je zde nárok na důchod kontrolován, je zřejmé, že pohlaví, vzdělání, typ zaměstnání a rodinný stav ovlivňují načasování odchodu z trhu práce. Ženy opouštějí zaměstnání dříve než muži, a to i v případě, že kontrolujeme jejich vzdělání nebo nárok na důchod. Ženy také častěji než muži opouštějí zaměstnání, i když ještě nemají nárok na pobírání důchodu. Vliv vzdělání není u žen tak jednoznačný jako u mužů: ženy s nejnižším a s nejvyšším vzděláním častěji pokračují v práci než muži se stejným dosaženým vzděláním. Politiky zaměřené na prodloužení pracovního života tak mohou mít na každé pohlaví jiný dopad.
klíčová slova: důchod starobní - odchod do důchodu - pohlaví - stárnutí - život pracovní

 

Sociologický časopis - č. 4 (2022)

SLADKÁ, DOMINIKA - KREIDL, MARTIN: Práce z domova, konflikty mezi prací a rodinou a kvalita partnerství v době pandemie covidu-19
anotace: Během pandemie covid-19 v České republice došlo k prudkému nárůstu podílu osob pracujících z domova. Předpokládá se, že práce z domova bude běžnou formou práce i po skončení krize. V článku autoři zjišťují, zda a jak byla práce často z domova během pandemie spojena s konfliktem mezi prací a rodinou a jak se síla této souvislosti lišila mezi různými skupinami osob v závislosti na pohlaví, vzdělání, zaměstnání a přítomnosti dětí v domácnosti. Zkoumá také, jaká souvislost existovala mezi konflikty rolí a kvalitou partnerského vztahu. Pro zodpovězení těchto otázek byla analyzována data z "Pilotní studie GGS covid v České republice" z prosince 2020 a bylo zjištěno, že častá práce z domova byla spojena s častějším konfliktem mezi prací a rodinou. Respondenti měli větší problémy s plněním své rodinné role (např. byli příliš unavení na domácí práce) než s plněním své role zaměstnance. S rostoucí intenzitou práce z domova však respondenti měli tendenci častěji uvádět problémy s plněním své role zaměstnance (např. rodinné povinnosti jim ztěžovaly soustředění na práci). Souvislost mezi prací z domova a konfliktem mezi prací a rodinou se výrazně lišila v závislosti na pohlaví a přítomnosti dětí v domácnosti. U mužů a rodičů dětí mladších 15 let byla práce z domova významněji spojena s konfliktem mezi prací a rodinou. Lidé, kteří často zažívali konflikt mezi prací a rodinou, také častěji uvažovali o rozchodu se svým partnerem. Práce z domova se tak stala významným stresorem pro rodinný ži
klíčová slova: práce z domova - kvalita práce - kvalita života - pandemie - koronavirus - práce - rodina - konflikty

 

Sondy revue - č. 10 (2022)

RÖTHIG, OLIVER: Ne, zaměstnanci nezapříčinili růst životních nákladů
anotace: Inflaci a krizi spojenou s růstem životních nákladů pohání zisky, nikoli mzdy. Evropská unie v reakci na to měla posílit kolektivní vyjednávání.
klíčová slova: mzdy - inflace - vyjednávání - smlouvy kolektivní - náklady životní - Evropská unie

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 10 (2022)


STRÄTER, OLIVER: Bedeutung der Kompatibilität für eine sichere und belastungsfreie Arbeitsgestaltung / Význam kompatibility pro bezpečný a bezstresový design práce: aktuální význam konstrukce na příkladu moderního designu práce
anotace: Kompatibilita je jedním z ústředních konceptů designu práce již od počátků výzkumu v oblasti vědy o práci. Přestože, nebo právě proto, že je konstrukt kompatibility dobře známý, její význam pro současné otázky designu práce se často odsouvá do pozadí, protože jde o starý, a tudíž údajně zastaralý konstrukt. Avšak samotný fakt, že kompatibilita je v podstatě fyziologická, tj. podmíněná anatomií našeho mozku, ukazuje, že je tomu přesně naopak. Na aktuálních příkladech je zdůrazněn význam kompatibility pro současné otázky designu práce - od psychické zátěže a spolehlivosti až po návrh multimodálních systémů zpětné vazby. Tento článek nejprve pojednává o fenoménu a významu kompatibility, jakož i o Wickensově schématu jako modelovém popisu a fyziologickém základu kompatibility. Význam kompatibility dokládají studie z montážního a výrobního průmyslu, leteckého sektoru, používání digitálních informačních systémů ve vzdělávání a odborné přípravě a navrhování multimodálních rozhraní. Nakonec je diskutován význam tohoto konstruktu pro moderní design práce s ohledem na duševní zdraví a kompatibilita je odlišena od duševních účinků monotonie a vigilance.
klíčová slova: kompatibilita - spolehlivost - zátěž psychická - systém člověk-stroj - roboty - displeje - řízení autonomní - design

BLÄSING, DOMINIC - BORNEWASSER, MANFRED - HINRICHSEN, SVEN: Cognitive compatibility in modern manual mixed-model assembly systems / Kognitivní kompatibilita v moderních manuálních montážních systémech se smíšenými modely
anotace: Koncept kompatibility je hojně využíván v psychologii a ergonomii. Popisuje soulad mezi prvky sociotechnického systému, který je předpokladem úspěšné spolupráce vedoucí k dosažení společného cíle. Již nejméně tři desetiletí nabývá kognitivní kompatibilita na významu. Popisuje soulad externě prezentovaných informací, zpracování informací a požadované motorické akce. S rostoucí složitostí systému se však zvyšuje i pravděpodobnost nekompatibility, která vede k časovým ztrátám, chybám a celkově zhoršenému výkonu. Eliminace kognitivní nekompatibility prostřednictvím ergonomických opatření na pracovišti vyžaduje velkou kreativitu a úsilí. Na praktických příkladech z montáže smíšených modelů jsou jako slibné ergonomické přístupy diskutovány lepší správa informací a využívání informačních asistenčních systémů. Konečným cílem je zabránit kognitivnímu přetížení, například při výběru dílů nebo montážních nástrojů. Najít soulad mezi externě zprostředkovanými pracovními pokyny prostřednictvím displejů a subjektivně používanými interními modely a kompetencemi je náročný úkol. Pouze pokud je tento soulad dán, je systém vnímán jako přínosný. Aby toho bylo dosaženo, měl by být asistenční systém konfigurovatelný tak, aby co nejvíce odpovídal individuálním potřebám. Úspěšný návrh systému vyžaduje včasnou účast a komplexní integraci asistenčních systémů do stávající IT infrastruktury.
klíčová slova: kompatibilita - zátěž mentální - zátěž psychická - systémy asistenční - systémy informační

DARWIN ABELE, NILS - KLUTH, KARSTEN: Interaktions-ergonomische Gestaltung und Kompatibilität von AR-unterstützten Informationsdarstellungen am Beispiel eines Head-Mounted Displays für industrielle Rüstvorgänge / Interakčně-ergonomický návrh a kompatibilita informačních displejů s podporou rozšířené reality na příkladu hlavového displeje pro průmyslové seřizovací procesy
anotace: V průběhu technologického pokroku jsou analogová řešení stále více nahrazována digitálními. V této souvislosti se do popředí dostávají nové možnosti vizualizace, jako je rozšířená realita. Manipulace s informačními displeji založenými na rozšířené realitě však může vést ke ztrátě výkonnosti a zvýšené fyzické a psychické zátěži, pokud je design nekompatibilní. Stávající ergonomické a na uživatele zaměřené pokyny, jakož i právní předpisy mohou vzhledem k rychlému technickému vývoji podporovat návrh a použitelnost těchto systémů pouze v omezené míře. Tento článek na praktickém příkladu ukazuje, do jaké míry aplikace kyberneticko-fyzikálního nastavení v podobě displeje umístěného na hlavě splňuje nebo vyhovuje platným normám v oblasti interakce, ergonomie a kompatibility v kontextu průmyslových činností a binokulárních systémů rozšířené reality ovládaných gesty.
klíčová slova: realita rozšířená - ergonomie - design - interakce - displeje - gesta - procesy průmyslové - kompatibilita

KIEßLING, MARION: Kompatibilität aus der Perspektive des Designs / Kompatibilita z hlediska designu
anotace: Ergonomové i konstruktéři plánují systémy člověk-stroj s cílem přizpůsobit technickou část systému přirozeným lidským zákonitostem, tedy aby byl stroj kompatibilní s člověkem. Navzdory společnému cíli přistupují obě disciplíny k tomuto úkolu odlišně a používají pro něj různé termíny. Autoři popisují aspekty, které jsou důležité pro návrh: co představuje dobrou komunikaci v rámci systému člověk-stroj; co mají designéři na mysli, když mluví o funkci výrobku; jaká je míra kompatibility z pohledu designéra; jak se uplatňují poznatky Gestalt psychologie a psychologie vnímání. Designéři se zabývají zejména emocionálními, sociálními a estetickými potřebami uživatelů. Zabývají se představou uživatele, jeho pojetím objektu, s nímž interaguje, a snaží se ho tam podchytit. Čím přesněji se toto přizpůsobení podaří u jednotlivých výrobků a celých systémů, tím lépe se přijímají a motivují k využívání, ba dokonce k užívání systémů člověk-stroj. Estetika ovlivňuje vnímání a rozhodovací procesy. Nejde o povrchní doplněk, který designéři přidávají na technický produkt, ale dotýká se základních potřeb lidí. Tyto výrobky krásně fungují, mají kompatibilitu rozšířenou o estetické aspekty.
klíčová slova: rozhraní - kompatibilita - komunikace - výrobky - funkce - použití - design - estetika

HARTMANN, BERND: Kompatibilität und Belastungs-Beanspruchungs-Konzept aus der Sicht der Arbeitsmedizin / Kompatibilita a koncept napětí a deformace z pohledu pracovního lékařství
anotace: Kompatibilita charakterizuje co nejužší shodu mezi lidskými vlastnostmi a pracovními požadavky. Je to zásadní kritérium použitelnosti strojů, zařízení a nástrojů. Transformace práce bude muset čelit také otázkám kompatibility. Koncepce napětí a deformace je společným základem všech, kteří se podílejí na oborovém kánonu vědy o práci, pro hodnocení přímých účinků, interakcí a důsledků pracovních nároků a z nich plynoucích zátěží. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dnes obrací svou pozornost nejen k vysokým zátěžím a stresům, které je třeba ze zdravotního hlediska omezit, ale také k rostoucímu podílu zaměstnanců s trvalou fyzickou zátěží: optimálních pracovních podmínek již nelze dosáhnout pouze omezením maximální zátěže, ale také obohacením práce o minimum fyzických zátěží. Požadavky na práci by měly být "slučitelné" s fyzickými předpoklady člověka. Aktuální otázka tedy zní: může přenesení konceptu kompatibility do dalších oblastí prevence na pracovišti vést k novému pohledu a sblížení snah, které se někdy rozcházejí? Cílem testování kompatibility není v první řadě omezit přetěžování nebo poškozující zátěž, ale optimalizovat práci podle zdravotních a výkonnostních kritérií. To by mělo vést také k odhalení zdraví podporujících potenciálů práce. Bezpečnost práce je zde zahrnuta jako nezbytná, ale nikoliv postačující úroveň. Jedním z řešení by mohl být mezioborový algoritmus testování kompatibility, který se zaměřuje na fyzickou a psychickou zátěž.
klíčová slova: kompatibilita - zátěž pracovní - zátěž psychická - zátěž mentální - algoritmy - testování - ochrana zdraví - lékařství pracovní

RÜCKER, LISA - BROMBACH, JOHANNES - BENGLER, KLAUS: Experimental study of standing and walking at work / Experimentální studie stání a chůze při práci: co je v souladu s fyziologickými vlastnostmi a lidskými potřebami?
anotace: Byla provedena experimentální studie se dvěma scénáři S1 a S2, v nichž se měnily poměry stoje a chůze a dynamika pohybu. Studie se zúčastnilo jedenáct účastníků, každý po dobu 2,5 h (doba cyklu: 90 s). Pomocí povrchové elektromyografie byly zaznamenány statické a dynamické složky svalové zátěže i svalová únava a porovnány s výsledky vodní pletysmografie a strukturovaného subjektivního hodnotícího dotazníku. Stání s menším podílem chůze (S1) vedlo k významně vyššímu nárůstu než stání s větším podílem chůze a silnějšími dynamickými pohyby (S2). Ve scénáři S2 ve srovnání se scénářem S1 účastníci uváděli slabší subjektivní potíže, které se projevily i později. Výsledky týkající se svalové únavy ukázaly pouze částečně významné rozdíly mezi scénáři S1 a S2. Výsledky jasně ukazují, že dynamika pohybu je rozhodujícím kritériem pro hodnocení aktivit ve stoje.
klíčová slova: zátěž svalová - zátěž fyzická - práce vstoje - chůze - hodnocení - elektromyografie - pletysmografie

IRLE, HARTMUT - STRASSER, HELMUT: Zur Kompatibilität von Maßsystemen der Akustik und zu den Wirkungen von Energie-äquivalenten, zum Gehör jedoch mehr oder weniger kompatiblen Schallbelastungen / O kompatibilitě systémů měření akustiky a o účincích energeticky ekvivalentních zvukových expozic, které jsou více či méně kompatibilní se sluchovým systémem
anotace: Jak je známo, síla zvukového znečištění se udává pomocí hladiny L s logaritmickou mírou. Tento systém stupnice hlasitosti v dB (decibelech), který je formálně správný podle Weberova a Fechnerova zákona, je však jiný než smyslový, a tudíž neslučitelný se sluchem. To se projevuje například tím, že úroveň 100 decibelů (dB) není vnímána pouze jako dvakrát hlasitější než úroveň 50 dB. Takto naměřená hodnota představuje dokonce "stotisícinásobek" 50 dB, a tedy nepředstavitelně vyšší expozici. Dokonce i expozice, která je jen o 3 dB vyšší, již obsahuje dvojnásobek energie nebo zátěže pro sluch. Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že neplatí Weberův-Fechnerův zákon, ale Stevensův zákon síly, měla by být klasifikace intenzity zvukového znečištění založena přinejmenším na systému smyslově vnímatelné stupnice hlasitosti s jednotkou "sone". Zvýšení hladiny o 10 dB, které je podle zkušeností spojeno s vnímaným zdvojnásobením "pocitu", vede také ke zdvojnásobení hodnoty sonu. Používání známého "dB" často způsobuje zmatek a často vede k vážným omylům.
klíčová slova: akustika - napětí - zvuk - měření - expozice - sluch

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2022)

STRASSER, HELMUT: Compatibility as guiding principle for ergonomics work design and preventive occupational health and safety / Kompatibilita jako hlavní zásada ergonomického designu práce a prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Kompatibilita mezi vlastnostmi lidského organismu na jedné straně a přizpůsobivými technickými prvky pracovního systému na straně druhé nabízí velký potenciál preventivních opatření. Příklady ergonomicky navržených pracovních nástrojů ukazují, že kompatibilita je schopna snížit výskyt nemocí z povolání a úrazů z opakovaného namáhání a také může vést ke snížení fyziologických nákladů tak, že při nižších nárocích na lidské zdroje bude dosaženo stejných výstupních výsledků nebo dokonce vyššího výkonu. Kompatibilita rovněž podporuje rychlé vnímání a přenos informací v systému člověk-stroj a v důsledku nižších nároků na dekódování při zpracování informací může volná mentální kapacita zvýšit bezpečnost práce. V oblasti softwaru kompatibilita rovněž pomáhá předcházet psychické frustraci. Celkově lze říci, že ústřední klíčová kompetence, která odráží hlavní významnou funkci ergonoma při navrhování práce, spočívá ve stanovení kompatibility lidských kapacit a plánovaných nebo stávajících požadavků práce. V zájmu zajištění účinných pracovních nástrojů a pracovních podmínek a také v zájmu úspěšnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se očekává, že ergonomie a průmyslové inženýrství budou v budoucnu věnovat větší pozornost pravidlům kompatibility. Vhodně aplikovaná tato pravidla mohou přesvědčit, že ergonomie může být účinným prostředkem pro snížení výskytu nemocí z povolání a stížností a má pozitivní vliv na celkovou výkonnost systému.
klíčová slova: kompatibilita - ergonomie - design - prevence rizik - BOZP - opatření preventivní - ochrana zdraví

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail