Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2022/1

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

Bezpečná práca - č. 6 (2021) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2022)|  Die BG - č. 12 (2021) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2022) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2021) | Krízový manažment - č. 2 (2021) | Práce a mzda - č. 1 (2022) | Práce a mzda - č. 12 (2021) | Pracovní lékařství - č. 1-2 (2021) | Professional Safety - č. 1 (2022) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 1 (2011) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 1 (2022) | Spektrum - č. 2 (2021)

 

Bezpečná práca - č. 6 (2021)

UHEREK, JURAJ: Bezpečná práca vo výškách: krok za krokom: 3. časť
anotace: Závěrečná část série se zabývá přípravou technologického postupu a návrhy organizačních opatření pro některé druhy prací ve výškách. Autor vysvětluje zásady vypracování technologických postupů s ohledem na požadavky předpisů s vazbou na reálné podmínky praxe. Vzhledem k různorodosti pracovních podmínek a rozdílů v jednotlivých pracovních činnostech je uvedeno několik příkladů, které mohou posloužit jako inspirace. Nejprve jsou tedy nastíněny požadavky na vývoj technologického postupu, který je následně aplikován na právní rámec.
klíčová slova: práce ve výškách - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - postupy technologické - činnosti pracovní - předpisy právní

SABO, MILAN: Úraz maloletej osoby v predajni potravín obchodného reťazca
anotace: Autor se zabývá případem ublížení na zdraví nezletilé, která byla v doprovodu své matky v prodejně potravin jistého obchodního řetězce. Tento případ vyvolává otázku, zda je osobám (zákazníkům), které se nacházejí v obchodních prostorách, ze strany majitelů těchto rušných budov a provozoven poskytována dostatečná bezpečnost a ochrana jejich zdraví. Při popisu vzniku úrazu bylo konstatováno porušení řady obecně platných právních a ostatních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vedoucím a zaměstnanci obchodního řetězce s potravinami, zákonnou zástupkyní (matkou) zraněné nezletilé a je zkoumána i možnost jejich porušení někým jiným, přičemž je zváženo, zda by k úrazu došlo, kdyby byly na daném pracovišti dodržovány obecně platné právní a ostatní předpisy o BOZP.
klíčová slova: úrazy - děti - domy obchodní - maloobchod - příklady - vyšetřování úrazů

JURČ, DANIEL: Porovnanie skúseností výkonu bezpečnosti na stavbách u nás a v zahraničí
anotace: S problematikou BOZP na staveništích na Slovensku i v zahraničí souvisí pohled stavebníků na jednotlivé faktory a pozornost je věnována i oblasti financí, kvality a plnění časového harmonogramu dodavatele stavby. V oblasti bezpečnosti práce dochází ke zlehčování. Přestože existuje mnoho zaměstnavatelů, kteří považují bezpečnost za jeden ze základních pilířů úspěšného zaměstnavatele, je používání pojmu bezpečnost v mnoha případech sporné.
klíčová slova: stavby - stavebnictví - BOZP - zkušenosti - Slovensko - zahraničí

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Aktuálne otázky bezpečnosti práce
anotace: Článek shrnuje průběh každoroční mezinárodní konference "Aktuálne otázky bezpečnosti práce", kterou ve Vysokých Tatrách pořádala Technická univerzita v Košicích společně s Národným inšpektorátom práce. Cílem v pořadí již 34. konference bylo prezentovat nové trendy, preventivní postupy a zkušenosti správné praxe v oblasti BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - prevence rizik - trendy - konference mezinárodní - Slovensko

SABO, MILAN: Smrteľný pracovný úraz zvárača: opis a analýza
anotace: Cílem příspěvku, v němž je popsán a analyzován smrtelný pracovní úraz, je poukázat na naprosté ignorování ustanovení obecně závazných právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ze strany účastníků této události, a to i přes vážné a zjevné ohrožení zdraví a života. Úraz s následkem smrti se stal ve vyhloubeném a nezasypaném zemním výkopu svářeči, který si nebyl vědom nebo ignoroval riziko zasypání zeminou a možný vznik pracovního úrazu.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - příklady - svářeči - výkopy - práce zemní - analýzy

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2022)

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Zajištění BOZP a PO při svařování
anotace: Svařování je činnost spojená s celou řadou nebezpečí, zvláště jedná-li se o přechodná svářečská pracoviště. Požadavky na zajištění BOZP a požární ochrany při této činnosti vyplývají z nejednoho předpisu a netýkají se jen nebezpečí vzniku požáru. Autor poskytuje přehled alespoň těch základních.
klíčová slova: svařování - bezpečnost práce - ochrana požární - rizika - požadavky

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k valorizaci rent
anotace: Výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se na základě zákona provádí tak, že se vychází z průměrného výdělku před vznikem škody a z výdělku dosahovaného po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu poskytovaného z téhož důvodu. Je-li výdělek zaměstnance po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu nižší než jeho průměrný výdělek před vznikem škody, pak je zaměstnavatel povinen tento rozdíl dorovnat náhradou za ztrátu na výdělku. Dojde-li u poškozeného ke zvýšení dosahovaného výdělku nebo ke zvýšení invalidního důchodu, sníží se mu poskytovaná náhrada za ztrátu na výdělku. Poškozený tudíž pobírá stále stejnou částku.
klíčová slova: náhrady - výdělky - valorizace - důchody

HLAVSA, PETR - BĚHOUNEK, MICHAL: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: 12. díl: Martin Tamchyna
anotace: Seriál rozhovorů s osobnostmi v oblasti BOZP pokračuje již dvanáctým dílem. Autoři představují Martina Tamchynu, který působí jako technik BOZP a požární ochrany a ekolog ve společnosti Kovolis Hedvikov.
klíčová slova: BOZP - ochrana požární - technici bezpečnostní - ekologie - osobnosti – rozhovory

VALA, JIŘÍ: Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
anotace: V podnikatelském prostředí je řízení rizik zcela zásadní pro přežití na současném trhu, který je charakteristický dynamickými změnami. Podnikání se zrychluje, a i samotné riziko je dynamičtější, než tomu bývalo před pandemií. Tento trend má kořeny v digitalizaci, která urychluje obchodní operace a rozhodování. Ani oblast BOZP však nezůstává stranou tohoto trendu, a z tohoto důvodu musí být i hodnocení rizik dynamičtější, tj. musí se přizpůsobovat se měnícím prostředím a podmínkám na pracovišti.
klíčová slova: digitalizace - technologie digitální - rizika pracovní - hodnocení rizik

SKŘEHOT, PETR A.: Karta BOZP pro profesi: Lodník - převozník
anotace: V kartě pro profesi lodník - převozník jsou uvedeny: pracovní činnosti, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory a doporučený rozsah ochranných pracovních prostředků.
klíčová slova: karta BOZP - lodníci - převozníci - doprava lodní - kvalifikace - činnosti pracovní - rizika pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP - prostředky ochranné

ZELENÁK, MICHAL: Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
anotace: Poskytovatelé zdravotní péče patří k jednomu z největších zaměstnavatelů v České republice. Jednotliví poskytovatelé zdravotné péče poskytují širokou paletu služeb v oblastech prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrany duševního a fyzického zdraví s využitím služeb zdravotního, ošetřujícího a pomocného personálu. Zdravotníci jsou tedy při své práci vystaveni pestré směsi faktorů, které mohou dosahovat i vysokých úrovní expozice.
klíčová slova: zdravotnictví - péče zdravotní - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - faktory rizikové - rizika pracovní - poskytovatelé - zařízení zdravotnická - zdravotníci - kategorizace prací

JOUZA, LADISLAV: Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
anotace: V souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci jsou v personální praxi časté pochybnosti, co je možné a nutné posuzovat jako pokyny k bezpečné práci. Správný výklad má pro zaměstnavatele důležité právní důsledky. Při jejich porušení zaměstnancem se zaměstnavatel může zprostit odpovědnosti za pracovní úraz.
klíčová slova: předpisy bezpečnostní - porušení předpisů - důsledky právní - zaměstnanci - zaměstnavatelé

VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE: Nenič si tělo: startuje dětská výtvarná soutěž
anotace: Téma muskuloskeletálních obtíží a onemocnění není jen výsadou pracovního světa. Týká se nás všech včetně dětí. Ty by se od útlého věku měly učit chápat význam zdraví a potřebu chránit si je zdravým způsobem života a prevencí úrazů a nemocí. Schopnost rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví je klíčová jak pro dítě samotné, tak pro jeho okolí, na které může svými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi pozitivně působit. Pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí pořádá soutěž Výzkumný ústav bezpečnosti práce v. v. i.. Školy a dětské domovy mohou práce mladých umělců ve věku od 6 do 16 let přihlašovat do 31. března 2022.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - kampaně - soutěže - děti

 

Die BG - č. 12 (2021)

BÄUMKER, MARIE: One size does (not) fit all: BGM als systemischer Ansatz mit individuellen Lösunge / Jedna velikost nesedí všem: BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement; řízení zdraví společnosti) jako systémový přístup s individuálním řešením
anotace: Úvodem autoři popisují, jak se mění svět práce v Německu. Zejména v posledních letech tato změna postupuje rychlým tempem. Společnosti budou v nadcházejících letech čelit řadě výzev. Podle budoucích předpovědí se počet lidí v produktivním věku do roku 2035 sníží o 6 až 7 milionů. Navíc je vidět změnu výrobních a organizačních forem. Dochází k posunu od výroby k větší práci v sektoru služeb (Federální statistický úřad, 2021). To je doprovázeno nárůstem složitosti a nároků v profesním životě. Například absence v zaměstnání z důvodu duševního onemocnění v posledních letech prudce vzrostla a rok od roku dále stoupá. Spouštěčů duševních chorob je mnoho. Patří mezi ně digitální stres, problémy s kompatibilitou, přetížení informacemi, ztráta kontroly, požadavky na dostupnost, flexibilitu, nedostatek diferenciace a řešení rychlých změn. Dále se autoři podrobněji věnují tématu, co udělat, aby práce byla v budoucnu zdravá (pochopení řízení zdraví ve společnosti, multiperspektivní chápání firemního managementu zdraví, kroky ke komplexnímu řízení zdraví ve společnosti).
klíčová slova: svět práce - život pracovní - trendy - změny - digitalizace - nemoci duševní - řízení rizik

SIEFEN,SARAH: BGM post-Corona: warum Abwarten keine Option ist / BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement; řízení zdraví společnosti) po koroně: proč není možné čekat
anotace: Autorka konstatuje, že koronavirová pandemie změnila svět práce. Objevila se nová témata jako mobilní práce a vytváření virtuálního vedení pracovníků na dálku, nová flexibilita a zároveň nové výzvy. Na druhou stranu se zvýšily náklady na léčbu. Klíčem k řešení by mohlo být zavedení řízení zdraví ve firmách. Jedná se o systematický a strukturovaný rozvoj, plánování a kontrolu podnikových struktur a procesů s cílem udržovat a podporovat zdraví zaměstnanců. Autorka uvádí, že v současnosti roste povědomí o rozmanitosti a hloubce efektů v oblasti řízení zdraví firem. Řízení zdraví by mělo být zahrnuto do cílů firem včetně poskytnutí potřebných zdrojů v dlouhodobém horizontu. Pandemie však přibrzdila tento proces, s jehož zavedením by firmy neměly otálet. Nějakou dobu totiž trvá, než se výsledky BGM stanou viditelnými a měřitelnými.
klíčová slova: podniky - podpora zdraví - ochrana zdraví - řízení rizik - management podnikový - přístupy - Německo

HENSIEK, JOERG: Inkludierte Gefährdungsbeurteilungen: wie die Beschäftigung von behinderten Menschen auch im Arbeitsschutz erleichtert wird / Zahrnuté hodnocení rizik: jak usnadnit zaměstnávání zdravotně postižených osob s ohledem na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Autor uvádí, že na primárním trhu práce dlouho nebyla v Německu pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením s ohledem na konkrétní posouzení rizik v oblasti BOZP. Zejména malé a střední podniky měly problémy se zaměstnáváním handicapovaných lidí, protože nedokázaly tato rizika posoudit. S tím jim nyní může pomoci tzv. kolínský model pro hodnocení rizik, který v rámci výzkumného projektu navrhla kolínská integrační kancelář ve spolupráci s Institutem pracovního lékařství, bezpečnostní technologie a ergonomie (ASER) na univerzitě ve Wuppertalu. Výsledkem je praktická pomůcka pro individuální hodnocení rizik, která zohledňuje nejen BOZP obecně, ale především BOZP pro osoby s různými zdravotními handicapy na různých pracovištích. Metodika vyvinutá v rámci projektu byla implementována na příkladu lidí s rozvinutou poruchou sluchu. Autor podrobně popisuje tuto metodiku pro cílovou skupinu sluchově postižených. Dále popisuje federální projekt týkající se začleňování lidí s epilepsií do pracovního procesu. Cílem projektu bylo vytvořit praktický manuál pro hodnocení rizik u epilepsie. Pomocí zahrnutého hodnocení rizik lze systematicky určovat a vyhodnocovat existující rizika a z nich odvodit a implementovat vhodná opatření. Autor se v této návaznosti podrobněji zabývá i cílovou skupinou epileptiků.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - hodnocení rizik - BOZP - metodiky - projekty - Německo

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2022)

OYER-PETERSON, KELLY: A pilot study of total personal exposure to volatile organic compounds among Hispanic female domestic cleaners / Pilotní studie celkové osobní expozice těkavým organickým sloučeninám u hispánských uklízeček v domácnosti
anotace: Pracovníci úklidových služeb jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku nebo zhoršení astmatu a dalších respiračních onemocnění, pravděpodobně v důsledku expozice čisticím prostředkům obsahujícím těkavé organické sloučeniny (volatile organic compounds, VOC), které vedou k zánětům a oxidačnímu stresu. Cílem této pilotní studie bylo kvantifikovat celkovou osobní expozici těkavým organickým látkám a posoudit biomarkery zánětu a plicního oxidačního stresu u 15 převážně hispánských žen pracujících jako uklízečky v domácnosti v San Antoniu v Texasu v období od listopadu 2019 do července 2020. Celkově tato pilotní studie prokázala osobní expozici VOC u hispánských uklízeček v domácnostech, zejména pak d-limonenu, který může být důsledkem používání vonných čisticích prostředků.
klíčová slova: úklid - služby - domácnosti - expozice profesionální - rizika zdravotní - látky těkavé - látky organické - prostředky čisticí - nemoci dýchacích cest - astma

FLOURIS, ANDREAS D.: Determinants of heat stress and strain in electrical utilities workers across North America as assessed by means of an exploratory questionnaire / Determinanty tepelného stresu a zátěže u pracovníků elektrických podniků v Severní Americe podle dotazníkového šetření
anotace: Předchozí terénní studie sledující malé skupiny účastníků ukázaly, že tepelný stres v odvětví elektrotechniky může být škodlivý pro zdraví a bezpečnost pracovníků. Cílem této studie bylo charakterizovat tepelný stres a zátěž u pracovníků v elektrických službách v Severní Americe. Celkem 428 pracovníků v odvětví výroby, přenosu a distribuce elektrické energie v 16 státech USA a ve 3 kanadských provinciích anonymně vyplnilo dvoudílný online dotazník. První část obsahovala 13 obecných otázek týkajících se místa pracoviště, role v organizaci, let praxe, obecných povinností, průměrné délky pracovní směny a dalších informací souvisejících s prací. Obsahovala také dvě otázky týkající se stresu z horka. Druhou část tvořil validovaný dotazník "Heat Strain Score Index" (HSSI), který hodnotí tepelnou zátěž na pracovišti jako "bezpečnou úroveň" (skóre menší nebo rovno 13,5: pracovník nepociťuje žádnou/nízkou tepelnou zátěž), "úroveň opatrnosti" (skóre 13,6 až 18,0: střední riziko tepelné zátěže) a "úroveň nebezpečí" (skóre >18,0: vysoké riziko tepelné zátěže). Kromě průzkumu byly získány meteorologické údaje z meteorologických stanic v blízkosti (12,3 ± 12,2 km) pracovních míst. Nejvyšší HSSI byla pozorována u mechaniků, obsluhy strojů v liniových zařízeních, pracovníků na linkách, elektrikářů a odečítačů elektroměrů. Autoři došli k závěru, že pracovníci v elektrotechnických službách zažívají případy silného tepelného stresu z prostředí, které vedou ke zvýšené úrovni tepelné zátěže.
klíčová slova: zátěž tepelná - stres tepelný - elektřina - energie elektrická - průmysl elektrotechnický - ochrana zdraví - hodnocení rizik

KOH, ESTHER: Quantifying face mask comfort / Kvantifikace pohodlí obličejové masky
anotace: Používání obličejové masky je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak omezit přenos SARS-CoV-2, ale maska je užitečná pouze tehdy, pokud uživatelé dodržují pravidla. Prostřednictvím anonymních průzkumů (679 respondentů) se ukázalo, že hlavní příčinou nedodržování pravidel při nošení masky je nepohodlí. Dále byly prostřednictvím těchto průzkumů identifikovány tři kritické prediktivní proměnné, které určují pohodlí nošení masky: odpor vzduchu, propustnost vodních par a změna teploty obličeje. K ověření těchto prediktivních proměnných ve fyziologickém kontextu byly provedeny experimenty, při nichž byla měřena dechová frekvence a změna teploty obličeje při nošení různých typů tří běžně používaných masek. Nakonec byly na základě hodnot těchto prediktivních proměnných z experimentů a literatury a průzkumů vytvořeny a otestovány tři algoritmy strojového učení, které pro tyto masky vygenerovaly celkové skóre pohodlí. Ačkoli všechny tři modely fungovaly s přesností přibližně 70 %, model vícenásobné lineární regrese poskytuje jednoduché analytické vyjádření k předpovědi skóre komfortu pro běžné obličejové masky za předpokladu, že jsou uvedeny vstupní predikční proměnné. Vzhledem k tomu, že používání obličejových masek je během pandemie covid-19 klíčové, doufají autoři průzkumu, že zlepší zkušenosti uživatelů a zabrání nedodržování pravidel z důvodu nepohodlí.
klíčová slova: masky obličejové - respirátory - ochrana dýchadel - pohodlí - komfort - diskomfort - učení strojové - algoritmy - predikce

HORN, GAVIN P.: Airborne contamination during post-fire investigations: hot, warm and cold scenes / Kontaminace ovzduší při vyšetřování požářišť: horká, teplá a studená místa požárů
anotace: Vyšetřovatelé požárů mohou být exponováni mnoha stejným sloučeninám jako členové hasičského záchranného sboru, ale často mají za úkol pracovat v dané expozici po delší dobu od několika hodin až po několik dní a mohou tak činit s omezenými osobními ochrannými prostředky. V této studii autoři charakterizují koncentrace kontaminujících látek v ovzduší požářišť obytných budov ve Spojených státech amerických. Výsledky zdůrazňují potřebu chránit dýchací cesty vyšetřovatelů před částicemi při vyšetřovacích činnostech při požáru i při rekonstrukčních činnostech po požáru. Kromě toho je třeba důrazně zvážit ochranu před výpary aldehydů alespoň během vyšetřování, které probíhá 3 dny po požáru, přičemž během vyšetřování se doporučuje osobní monitorování ovzduší před kontaminací formaldehydem.

klíčová slova: požáry - vyšetřování - požářiště - expozice profesionální - produkty hoření - částice - aldehydy

KAREDAL, MONICA: A quantitative LC-MS method to determine surface contamination of antineoplastic drugs by wipe sampling / Kvantitativní metoda LC-MS pro stanovení povrchové kontaminace antineoplastickými léčivy pomocí stírání vzorků
anotace: Hlavním cílem bylo vyvinout test odběru vzorků stěrem pro měření povrchové kontaminace nejčastěji používaných antineoplastických léčiv (antineoplastic drugs, AD) ve švédském zdravotnictví a dále vyvinout metodu analýzy dostatečně citlivou pro hodnocení nízkých úrovní kontaminace. Hodnocení účinnosti dekontaminace čisticích roztoků týkajících se odstraňování AD z nerezové oceli ukázalo, že účinnost se liší v závislosti na AD, přičemž nejméně účinným čisticím prostředkem je voda. Výsledky naznačují, že k účinnému odstranění naměřených AD z povrchů na pracovišti by byla optimální kombinace různých čisticích prostředků včetně detergentu a roztoku s organickou složkou.
klíčová slova: léčiva - povrchy - kontaminace - dekontaminace - vzorky - expozice profesionální

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2021)

SALAMO, FABIOLA: Occupational exposure to crystalline silica in artificial stone processing / Profesionální expozice krystalickému oxidu křemičitému při zpracování umělého kamene
anotace: Respirabilní krystalický oxid křemičitý (respirable crystalline silica, RCS) je nebezpečná látka se známými negativními účinky, které lze dobře korelovat s úrovní expozice, která stále přetrvává v mnoha tradičních odvětvích, jako je stavebnictví nebo zpracovatelský průmysl. V posledním desetiletí byly zjištěny scénáře expozice RCS v odvětví zpracování umělého kamene. Cílem této studie bylo vyhodnotit úrovně RCS v zařízeních specializovaných na výrobu desek z umělého kamene a dalších doplňků pro vybavení kuchyní, koupelen a kanceláří po zavedení některých preventivních technických opatření, jako je mokré zpracování nebo instalace lokálních odsávacích ventilačních systémů. Studie se zúčastnilo 51 subjektů ve čtyřech zařízeních. Hodnocení osobní expozice oxidu křemičitému bylo provedeno pomocí cyklonů GS3 umístěných v dýchací zóně během pracovní směny. Kvantitativní stanovení oxidu křemičitého bylo provedeno pomocí rentgenové difrakční analýzy. Hladiny respirabilního prachu se pohybovaly v rozmezí 0,046-1,154 mg/m3 s hladinami RCS v rozmezí <0,003-0,098 mg/m3. Nejvyšší expozice byla zjištěna při suchých dokončovacích činnostech. Přestože došlo k výraznému snížení úrovní expozice RCS ve srovnání s tím, co bylo pozorováno v minulosti před zavedením preventivních opatření, údaje stále vykazovaly nebezpečně vysoké úrovně expozice u některých sledovaných činností.
klíčová slova: oxid křemičitý - křemen - prach - kámen - zpracování - silikóza - expozice profesionální

FISHER, EDWARD M.: Persistence of SARS-Co-V-2 on N95 filtering facepiece respirators: implications for reuse / Odolnost SARS-Co-V-2 na filtračních respirátorech N95: důsledky pro opakované použití
anotace: V reakci na nedostatek filtračních obličejových masek N95 pro zdravotnické pracovníky během pandemie covid-19 vydalo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) pokyny pro prodloužené používání a omezené opakované použití FFR N95. Dříve nošené filtrační obličejové respirátory N95 mohou sloužit jako zdroj patogenů, které mohou být přeneseny na uživatele při svlékání a nasazování respirátoru. Při omezeném opakovaném použití filtračních obličejových respirátorů doporučuje CDC skladovat respirátory po dobu pěti dnů mezi jednotlivými použitími, aby se životaschopné patogeny, včetně SARS-CoV-2 mohly rozložit. Tato studie hodnotí perzistenci kmene SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 na filtračních obličejových respirátorech N95 za kontrolovaných skladovacích podmínek po dobu až 5 dnů, aby bylo možné informovat o pokynech CDC. Pětidenní strategie skladování hodnocená v této studii vedla k minimálně 93,4% snížení životaschopného viru u nejnáročnějších podmínek (20% relativní vlhkost, médium buněčné kultury) a k více než 99% snížení viru u všech ostatních podmínek.
klíčová slova: respirátory filtrační - masky obličejové - ochrana dýchadel - viry - nemoci infekční - odolnost - kontaminace - použití

AMBATIPUDI, MYTHRI: Risk quantification for SARS-CoV-2 infection through airborne transmission in university settings / Kvantifikace rizika infekce SARS-CoV-2 přenášené vzduchem v univerzitním prostředí
anotace: Pandemie covid-19 významně ovlivnila výuku, protože mnoho vzdělávacích institucí přešlo na dálkovou nebo hybridní výuku. K bezpečnému a informovanému rozhodování o znovuotevření univerzitních prostor je zapotřebí hloubkové posouzení rizika nákazy, které zohlední prostředí a strategie minimalizace rizik. Autoři studie předkládají kvantitativní model pravděpodobnosti infekce, který zohledňuje parametry specifické pro daný prostor, aby bylo možné posoudit riziko při znovuotevření univerzitních prostor při dané hustotě lidí. Při aplikaci na univerzitní prostory tento model prokázal, že za specifických podmínek, které je možné realizovat, lze ve velkých přednáškových sálech pořádat prezenční výuku s rizikem infekce v průběhu semestru <1 %. S nízkým rizikem lze také realizovat vyzvedávání jídla z jídelen a používání společných koupelen na kolejích mezi malými skupinami studentů. Nakonec byla pomocí tohoto modelu vyvinuta uživatelsky přívětivá webová aplikace, která po zadání proměnných specifických pro daný prostor vypočítá pravděpodobnost infekce. Úspěšný vývoj kvantitativního modelu a jeho implementace prostřednictvím webové aplikace může usnadnit přesné hodnocení rizika infekce v univerzitních prostorách. Jelikož však tento model dosud nebyl ověřen, bude mít validace pomocí údajů o míře infekce a sledování kontaktů z univerzitních areálů zásadní význam, jakmile budou tyto údaje k dispozici ve větším měřítku.
klíčová slova: koronavirus - nemoci infekční - přenos - rizika - analýzy rizik - modely - školy vysoké

 

Krízový manažment - č. 2 (2021)

BUGANOVÁ, KATARÍNA - HUDÁKOVÁ, MÁRIA - LUSKOVÁ, MÁRIA: Manažment rizík v športových organizáciách
anotace: Prostředí sportovní organizace je v současnosti považováno za nestabilní, nejisté a turbulentní, s neustále se měnícími podmínkami. Ve sportovních organizacích je třeba zavést řízení rizik s ohledem na jejich specifika i na požadavky na charakter činnosti, které by měl manažer rizik zajišťovat. Cílem příspěvku je zhodnotit současný stav sportovních organizací v období pandemie covid-19 na Slovensku, navrhnout začlenění manažera rizik do řízení sportovních organizací a popsat základní kroky aplikace procesu řízení rizik ve sportovních organizacích. V souladu se stanoveným cílem byla zvolena metodika výzkumu. K získání dat byly použity metody pozorování, závěry empirického výzkumu, studie i vědecké metody zaměřené na analýzu a syntézu navrhovaných řešení.
klíčová slova: sport - sportoviště - rizika - řízení rizik - management rizik

SVENTEKOVÁ, EVA A KOLEKTIV: Psychická pracovná záťaž ako rizikový faktor pracovného prostredia
anotace: Autoři článku podávají přehled relevantních právních předpisů v oblasti duševní zátěže a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách Slovenské republiky. Článek se zabývá projevy duševní zátěže, rizikového faktoru v pracovním prostředí, jako jsou stres, únava, monotonie a duševní přetížení. Obsahuje doporučené postupy a metody hodnocení duševní a smyslové zátěže z hlediska charakteristik práce a pracovního prostředí, jakož i doporučená opatření ke snížení míry nadměrné duševní zátěže.
klíčová slova: zátěž psychická - zdraví duševní - stres - prostředí pracovní - faktory rizikové

 

Práce a mzda - č. 1 (2022)

BUKOVJAN, PETR: Povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
anotace: Jednou z diskutovaných otázek v právní úpravě pracovnělékařských služeb byla otázka, jaká je povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb, tj. zdali jde jen o „dobrozdání“ o zdravotním stavu zaměstnance, nebo je na něj nutno nahlížet jako na správní rozhodnutí svého druhu, které je soudy přezkoumatelné. Tyto diskuse navíc přiživila novela zákona o specifických zdravotních službách s účinností od 1. 11. 2017.
klíčová slova: posudky lékařské - služby pracovnělékařské - stav zdravotní - zaměstnanci

 

Práce a mzda - č. 12 (2021)

DANDOVÁ, EVA: Nová právní úprava poskytování OOPP
anotace: Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou velice důležitými pracovními pomůckami, které slouží k ochraně zdraví zaměstnance. Věcně je problematika OOPP upravena přímo v zákoníku práce, přičemž dvacet let byla upravena v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Dne 1. listopadu 2021 nabylo účinnosti rekodifikované nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
klíčová slova: prostředky pracovní - prostředky ochranné - OOPP - předpisy právní - novelizace

URBAN, JAN: Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců, a jak jim předcházet
anotace: Vedoucí zaměstnanci většinou vidí hlavní zdroj nedostatků v práci svých spolupracovníků v jejich osobních slabinách. Ty se pochopitelně vyskytnout mohou, jejich role však nemusí být rozhodující. Lidé v organizacích totiž většinou jednají podle toho, jak jsou řízeni, a příčinou nedostatků v jejich práci tak mohou být i chyby vedoucích pracovníků. Článek se zabývá nejčastějšími příčinami, proč zaměstnanci z důvodů chyb na úrovni řízení pracovníků nebo organizačních pochybení nepostupují tak, jak jejich vedoucí či organizace očekávají, a jak těmto nedostatkům předejít.
klíčová slova: vedení přenosové - řízení lidských zdrojů - nedostatky - chyby lidské - chyby organizační - příčiny

 

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2021)

HORÁČEK, JAN - SVAČINOVÁ, J. - NOVOTNÝ, J.: Termodynamická odpověď rukou na práci na počítači
anotace: Cílem studie bylo zjistit teplotní odezvu rukou na práci na počítači v reálném pracovním prostředí. Také analyzovat vztahy mezi touto odezvou a věkem, pohlavím a subjektivními zdravotními problémy subjektů. To vše odděleně pro pravou, levou i obě ruce dohromady. Teplota byla měřena termokamerou FLIR P660. Měření proběhlo na 26 osobách (věk: 34,4 SD = 10.9 let, 21 žen, 5 mužů). Po měření teplotní odezvy v průběhu pracovní směny byly z naměřených teplot určeny ukazatele popisující dynamiku těchto změn, jako maximální teplota za celou směnu (max), minimální (min), průměrná změna teplot mezi jednotlivými měřeními (průměr dif.) a jiné. I přes rozdílné zapojení pravé a levé ruky a přes rozdílnost pohlaví nebyly mezi jejich odezvou pozorovány statisticky významné rozdíly. Jisté statisticky významné rozdíly (p = 0,039) byly naměřeny při porovnání skupiny subjektů pracujících a nepracujících na osobním počítači. Statisticky významné rozdíly (p = 0,041) a rozdíly s tendencí ke statistické významnosti byly u některých ukazatelů nalezeny mezi subjekty se zdravotními obtížemi připisovanými zaměstnání a skupinou bez obtíží. Porovnání měřených ukazatelů u skupin rozdělených podle věku přineslo pouze nevýraznou tendenci ke statistické významnosti (p = 0,082) u jediného ukazatele. Ukazatele s tendencí ke korelaci byly nalezeny v závislosti na věku měřené osoby (p = 0,058).
klíčová slova: práce s počítačem - ruce - teplota - termodynamika - termografie

CETLOVÁ, IVANA - ŠPLÍCHALOVÁ, ANNA: Paratyfus A a kampylobakterióza jako nemoc z povolání
anotace: Článek se zabývá kazuistikou smíšené importované bakteriální nákazy vyvolané Salmonella Paratyphi A a Campylobacter jejuni, která byla uznána jako nemoc z povolání u mladého muže po návratu z pracovní cesty v Malajsii. Cílem sdělení je přiblížit původce nákaz s prezentací klinického obrazu, diagnostiky a léčby uvedených nemocí. Zvláštní důraz je kladen na možnosti prevence, které zahrnují vyšetření zdravotního stavu pracovníků před a po návratu ze zahraniční pracovní cesty, včetně provedení očkování a poradenství týkající se dodržování hygienických a protiepidemických opatření během cesty a v průběhu celého pobytu.
klíčová slova: nemoci z povolání - bakterie - diagnostika - léčba - původ - přenos - posudky lékařské

GROMNICA, ROSTISLAV: Zakladatelé pracovního lékařství
anotace: Znalost minulosti je základním předpokladem k porozumění současnosti. Platí to i o moderní medicíně, pracovní lékařství nevyjímaje. Autor seznamuje čtenáře se zakladateli oboru pracovní lékařství.
klíčová slova: lékařství pracovní - osobnosti

 

Professional Safety - č. 1 (2022)

GELLER, E. SCOTT: Psychological safety: the optimal context for injury prevention / Psychologická bezpečnost: optimální kontext pro prevenci úrazů
anotace: V průběhu let bylo zavedeno a používáno několik termínů, které se týkají psychologie BOZP. V tomto ohledu autor zavedl v roce 1979 pojem bezpečnost založená na chování (behavior-based safety, BBS). Tento článek se zabývá důležitou lidskou dynamikou, která začíná převládat v podnikovém světě, včetně oblasti BOZP. Ačkoli se koncept psychologické bezpečnosti může některým čtenářům zdát nový, v manažerské literatuře se objevil již nejméně před 30 lety. Potřeba pěstovat kulturu mezilidské důvěry, vzájemné spolupráce a neustálého zlepšování je hlavním posláním BOZP již od 80. let 20. století. Strategie vedení navržené ke zvýšení a podpoře psychologické bezpečnosti jsou totiž stejné jako ty, které byly před více než 20 lety empiricky identifikovány jako vlastnosti, které praktikují vedoucí pracovníci obzvláště úspěšných organizací.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - aspekty psychologické - psychologie - dynamika - chování - kultura podniková

BHANDARI, SIDDHARTH: Assessing the quality of safety-focused leadership engagements:  / Hodnocení kvality vedení zaměřeného na bezpečnost práce
anotace: Zapojení vedoucích pracovníků zaměřené na bezpečnost je důležité, protože pokud je dobře provedeno, může zohlednit priority společnosti, prokázat péči o zaměstnance a posílit pozitivní kulturu bezpečnosti. Tým 11 odborníků na bezpečnost zastupujících čtyři odvětví stavebnictví určil a upřednostnil atributy efektivního zapojení vedení. Byla vytvořena hodnotící tabulka pro posouzení kvality zapojení vedoucích pracovníků a při nezávislém ověřování se ukázalo, že tato tabulka je spolehlivá.
klíčová slova: BOZP - management - pracovníci vedoucí - kultura podniková - kultura bezpečnosti

POPOV, TSVETAN - LYON, BRUCE - POPOV, GEORGI: Assessing low-likelihood high-severity risks: a combustible dust case study / Posuzování rizik s nízkou pravděpodobností a vysokou závažností: případová studie hořlavého prachu
anotace: Navzdory snahám o snížení celkového počtu nehod dochází i nadále k závažným a smrtelným pracovním úrazům a nehodám s následkem smrti. Jedná se např. o výbuchy hořlavého prachu, které jsou často způsobeny událostmi, u nichž se předpokládá nízká pravděpodobnost výskytu, ale které mají vysoce závažné následky. Rizika výbuchu hořlavého prachu jsou organizacemi často podceňována, částečně proto, že výskyt takových událostí není častý, což vyvolává falešný pocit bezpečí. Tento článek využívá případovou studii týkající se výbuchu hořlavého prachu, aby ukázal, jak lze taková rizika s nízkou pravděpodobností a vysokou závažností posoudit z hlediska jejich skutečného rizikového potenciálu.
klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - havárie závažné - pravděpodobnost - následky - prach hořlavý - výbuchy - studie případové

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 1 (2022)

PENA-GRALLE, ANA PAULA B.: Job strain and effort-reward imbalance as risk factors for type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of prospective studies / Pracovní zátěž a nerovnováha mezi úsilím a odměnou jako rizikové faktory diabetu mellitu 2. typu: Systematický přehled a metaanalýza prospektivních studií
anotace: Cílem tohoto přehledu a metaanalýzy bylo shrnout dostupné údaje o souvislostech mezi pracovními stresory a rizikem vzniku diabetu mellitu 2. typu (T2DM) u dospělých pracovníků podle modelu nároky-kontrola-podpora (demand-control-support, DCS) a nerovnováhy mezi úsilím a odměnou (effort-reward imbalance, ERI). Prospektivní studie hledali autoři v databázích PubMed, EMBASE, Web of Science, Scopus, CINHAL a PsychInfo a vybrali 18 studií týkajících se pracovní zátěže, pracovních nároků, kontroly práce, sociální opory v práci, úsilí a odměn. Pracovníci vystavení pracovní zátěži měli vyšší riziko vzniku T2DM ve srovnání s neexponovanými pracovníky. Tato souvislost byla robustní v několika doplňkových analýzách. Jedná se o první metaanalýzu, která zjistila vliv ERI na výskyt T2DM a potvrzuje také, že pracovní zátěž zvyšuje výskyt T2DM, a to zejména u žen.
klíčová slova: cukrovka - zátěž pracovní - stres pracovní - faktory rizikové - nároky

BIGERT, CAROLINA: Night and shift work and incidence of cerebrovascular disease: a prospective cohort study of healthcare employees in Stockholm /  Práce v noci a práce na směny a výskyt cerebrovaskulárních onemocnění: prospektivní kohortová studie zdravotnických pracovníků ve Stockholmu
anotace: Cílem této studie bylo zjistit vliv různých aspektů práce v noci a práce na směny na výskyt cerebrovaskulárních onemocnění (CeVD, onemocnění centrální nervové soustavy). Soubor zahrnoval 26 667 žen a 3793 mužů (zdravotních sester a zdravotnických asistentů), kteří byli zaměstnáni alespoň jeden rok v letech 2008-2016 v regionu Stockholm ve Švédsku. Informace o kohortě a pracovní době byly získány z registru zaměstnanců a diagnózy byly získány z národních a regionálních registrů. K posouzení rizika vzniku CeVD (2009-2017) v závislosti na charakteristikách pracovní doby byli použity modely proporcionálního rizika v diskrétním čase s úpravou na pohlaví, věk, zemi narození, vzdělání a profesi. Autoři pozorovali nadměrné riziko CeVD (N=223) u zaměstnanců, kteří během předchozího roku pracovali na nočních směnách více než 30krát nebo ve více než třech po sobě jdoucí nočních směnách více než 15krát nebo s více jak 30 rychlými návraty (méně než 28 hodin) z nočních směn ve srovnání s těmi, kteří nepracovali v noci. Nadměrné riziko bylo pozorováno také u zaměstnanců s dlouhou dobou expozice nočním směnám (více než 5 let). Výsledky ukazují, že riziko vzniku CeVD u zdravotních sester a zdravotnických asistentů souvisí s prací v nočních směnách. Riziko ovlivnil počet let práce v nočních směnách, četnost nočních směn za rok, četnost po sobě jdoucích nočních směn a krátká rekonvalescence po nočních směnách.
klíčová slova: práce v noci - práce na směny - směny pracovní - rizika zdravotní - nemoci nervové - sestry zdravotní - zdravotníci - Švédsko

HARDING, BARBARA N.: Changes in melatonin and sex steroid hormone production among men as a result of rotating night shift work: the HORMONIT study / Změny v produkci melatoninu a pohlavních steroidních hormonů u mužů v důsledku střídání nočních směn: studie HORMONIT
anotace: Údaje z reálného prostředí o narušení cirkadiánního rytmu a následných změnách souvisejících s hormony mohou vysvětlovat vyšší riziko hormonálně závislých nádorových onemocnění u pracovníků na noční směny. Tato studie zkoumá hladiny melatoninu a pohlavních steroidních hormonů u mužů pracujících na noční směny. Studie byla realizována mezi pracovníky pracujícími v nočních směnách v automobilovém závodě ve Španělsku. Výsledky ukazují, že práce na noční směně byla spojena se změnami v časování a celkové produkci melatoninu a pohlavních hormonů, což ukazuje na možné spojení s hormonálně závislým nádorovým onemocněním.
klíčová slova: práce na směny - práce v noci - směny pracovní - rytmy cirkadiánní - hormony - onemocnění nádorová

BILLINGSLEY, SUNNEE: Covid-19 mortality across occupations and secondary risks for elderly individuals in the household: a population register-based study: a population register-based study / Úmrtnost covid-19 v různých profesích a sekundární rizika u starších osob v domácnosti: studie založená na populačním registru
anotace: Jedná se o první populační studii, která zkoumá nerovnosti v úmrtnosti na covid-19 v závislosti na povolání osob v produktivním věku a nepřímý vliv povolání na úmrtnost na covid-19 starších osob, které s nimi žijí. Autoři použili data za celou populaci Švédska o všech zaznamenaných úmrtích na covid-19 v období od 12. března 2020 do 23. února 2021, která propojili s administrativními registry a opatřeními. Mezi pracujícími dospělými ve vyšším věku měli nejvyšší relativní riziko úmrtnosti na covid-19 řidiči taxi/autobusů: více než čtyřikrát vyšší než kvalifikovaní pracovníci v IT, ekonomice nebo v administrativě. V kontextu socioekonomických faktorů (vzdělání, příjem a země narození) neexistují žádné profesní skupiny s jednoznačně zvýšenou (statisticky významnou) úmrtností na covid-19. S rizikem úmrtnosti na covid-19 u dospělých osob v produktivním věku nesouvisela ani míra expozice v rámci profesí, ani podíl osob, které obecně mohou pracovat z domova. Místo profesních faktorů vysvětlovaly rozdíly v úmrtnosti na covid-19 nejlépe tradiční socioekonomické rizikové faktory. Starší osoby však čelily vyššímu riziku úmrtí na covid-19 jak v případě, kdy žily s poštovním doručovatelem nebo jiným pracovníkem pošty, tak s pracovníkem v profesích, které obecně méně pracují z domova, a to i při zohlednění jejich socioekonomických faktorů.
klíčová slova: koronavirus - úmrtnost - profese - expozice profesionální - práce z domova - populace - Švédsko

OUDE HENGEL, KAREN M.: Exposure to a SARS-CoV-2 infection at work: development of an international job exposure matrix (COVID-19-JEM) / Expozice infekci SARS-CoV-2 na pracovišti: vývoj mezinárodní matice pracovní expozice (COVID-19-JEM)
anotace: Cílem této studie bylo sestavit matici pracovní expozice (job exposure matrix, JEM) pro riziko nákazy virem SARS-CoV-2 v pracovním prostředí. Odborníci na epidemiologii práce ze tří evropských zemí (Dánska, Nizozemska a Velké Británie) definovali příslušné charakteristiky expozice a pracoviště s ohledem na možnou expozici viru SARS-CoV-2. Matice COVID -19-JEM obsahuje čtyři determinanty rizika přenosu [počet osob, charakter kontaktů, kontaminované pracovní prostory a místo (uvnitř nebo venku)], dvě opatření ke zmírnění rizika (sociální distanc a zakrývání dýchacích cest) a dva faktory nejisté práce (nejistota příjmu a podíl migrantů). Matice COVID-19-JEM hodnotí riziko na úrovni populace pomocí osmi dimenzí souvisejících s infekcí SARS-COV-2 při práci a zlepší schopnost zkoumat rizikové faktory související s prací v epidemiologických studiích. Rozsah matice COVID-19-JEM by mohl být cenný i pro další budoucí přenosné nemoci na pracovišti.
klíčová slova: koronavirus - nemoci infekční - přenos - expozice profesionální - pracoviště - rizika - matice

JENSEN, JOHAN HOY: Screening for cognitive impairment among patients with work-related stress complaints in Denmark: validation and evaluation of objective and self-report tools / Screening kognitivních poruch u pacientů s potížemi souvisejícími s pracovním stresem v Dánsku: validace a hodnocení objektivních a subjektivních nástrojů
anotace: Mnoho pacientů, jejichž onemocnění souvisí s pracovním stresem, vykazuje kognitivní poruchy, které mohou bránit zotavení. Autoři zkoumali objektivní a subjektivní nástroje pro screening kognitivních poruch u této skupiny pacientů. 82 pacientů bylo hodnoceno pomocí dánské verze objektivního screeningu kognitivních poruch v psychiatrii (Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry, SCIP-D), standardizovaných neuropsychologických testů, které se týkaly stejných kognitivních oblastí, dotazníku pro sebehodnocení kognitivních poruch (CFQ) a několika dalších škál závažnosti symptomů a psychosociálního stavu. Výsledky ukázaly, že SCIP-D je platný screeningový nástroj citlivý na objektivní poruchy kognitivních funkcí u pacientů, kteří jsou exponování pracovnímu stresu.
klíčová slova: funkce kognitivní - paměť - pozornost - stres pracovní - syndrom vyhoření - pacienti - Dánsko - hodnocení subjektivní - screening – nástroje

DAUTER, ULRIKE MARIA: Cancer-related changes and low-to-moderate exposure to welding fumes: a longitudinal study / Změny související s rakovinou a nízká až střední expozice svářečským dýmům: longitudinální studie
anotace: Tato studie testovala souvislost mezi biomarkery souvisejícími s časnou rakovinou a nízkou až střední expozicí výparům ze svařování měkké oceli. Do studie byli zahrnuti muži, nekuřáci z jižního Švédska (N=338, 171 svářečů a 167 kontrol); z nich 78 svářečů a 96 kontrol bylo vyšetřeno 2krát s odstupem šesti let. Expozice svářečským dýmům byla hodnocena měřením respirabilního prachu, počtu let svařování a kumulativní expozice. Medián expozice respirabilnímu prachu činil v obou časových bodech 0,7 mg/m3, upravený o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Ve srovnání s kontrolami vykazovali svářeči v průběhu času významný pokles metylace DNA B3GNTL1 CpG1 a CpG4. Kromě toho byla expozice respirabilnímu prachu a kumulativní expozice spojena s poklesem metylace F2RL3 CpG2 u všech svářečů. Výsledky ukázaly, že nízká až střední expozice svářečským dýmům byla spojena s malým vlivem na vybrané časné epigenetické biomarkery rakoviny.
klíčová slova: svařování - dýmy - prach - expozice profesionální - plíce - rakovina - biomarkery

 

Spektrum - č. 2 (2021)

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA: Psychosociální rizika při práci u zaměstnanců se zdravotním postižením
anotace: Osoby se zdravotním postižením (dále OZP) jsou limitovány při pracovním výkonu i při volbě vhodného povolání, zároveň také musí překonávat řadu potíží mimo pracoviště. Z toho důvodu je ohrožují některá další psychosociální rizika i pracovní stres. Mezi občany České republiky v produktivním věku 15-64 let je podle údajů Českého statistického úřadu 514 700 (7,46 %) OZP. 1 V rámci výzkumného projektu "Řízení psychosociálních rizik pro praxi u zaměstnanců se zdravotním postižením" proběhlo v r. 2021 dotazníkové šetření zaměřené na úroveň psychosociálních rizik u těchto zaměstnanců. Celkem se zúčastnilo 212 respondentů z řad zaměstnanců, 42 zástupců středního managementu a 34 zaměstnavatelů. Z výsledků vyplývá, že naprostá většina respondentů má své pracovní prostředí, pracovní pomůcky i pracovní tempo upraveno vzhledem ke svému zdravotnímu postižení. Zároveň uvádějí, že mají velmi dobré vztahy se svými spolupracovníky i nadřízenými, slovní či fyzické násilí či šikana se na pracovištích těchto zaměstnanců vyskytují v minimu případů (4 % respektive 2 %). Pouze 36,3 % respondentů využívá při své práci zcela nebo částečně svou kvalifikaci. Zato své schopnosti při práci využívají OZP v téměř 80 %. Pouze 16 % z dotazovaných by si zvolilo jinou práci než tu, kterou v současné době vykonávají.
klíčová slova: rizika psychosociální - osoby hendikepované - postižení zdravotní - dotazníky

MRAČKOVÁ, EVA: Vyhodnotenie prípadových štúdií koncentrácií horľavých kvapalín v prevádzkarni lakovne
anotace: Článek se zabývá výpočtovým stanovením dolní meze výbušnosti nátěrů. Dolní mez výbušnosti představuje nejnižší koncentraci hořlavé látky ve směsi s oxidačním činidlem, která je po iniciaci výbušná. Z hlediska ochrany proti výbuchu je to klíčová vlastnost hořlavých látek. Pro výpočet dolní meze výbušnosti (LEL) byly vybrány tři hořlavé kapaliny, které se v dřevozpracujících provozech vyskytují v největším množství: ředidlo DT 1200/00, tužidlo TH 0790/00 a lak TU 7425/00. Koncentrace hořlavých par byly vypočteny pro tři modelové situace ve výrobním závodě (v lakovně, ve skladu a při požáru v lakovně). Výsledné hodnoty LEL byly porovnány s hodnotami uvedenými výrobcem v bezpečnostních listech (MSDS), aby bylo možné posoudit bezpečnostní situaci v závodě. Vyhodnocením případových studií bylo potvrzeno, že únik par hořlavých kapalin vede ke koncentracím nad LEL a k výbušné atmosféře v závodě. Proto je třeba přijmout organizační a technická opatření.
klíčová slova: nátěry - laky - lakovny - ředidla - výbušnost - meze - výpočty

ORAVEC, MILAN - ADAMEC, VILÉM - TOMANOVÁ, KATEŘINA: Rozšírená realita, modelovanie ARSandboxom a jej využitie v krízovom manažérstve
anotace: Rozšířená realita je progresivní digitální nástroj, který využívá kombinaci reálných obrazů a digitálních informací ve formě modelu, který vytváří výsledný vjem u člověka. Tyto informace mohou mít textovou nebo vizuální podobu s ohledem na řešený problém. Tato data v podobě vložených informací mezi objekt reálného světa a oko vkládají zařízení každodenního života, jako jsou chytré telefony, tablety, brýle pro rozšířenou realitu atd. V krizovém řízení tyto procesy vytvářejí předpoklady pro strategické a operativní rozhodování. Současně poskytují novou realitu.
klíčová slova: realita rozšířená - management krizový - technologie digitální - systémy geografické

SLABOTINSKÝ, JIŘÍ: Komfort v ochranných oděvech používaných během pandemie
anotace: Byla hodnocena zátěž zdravotnických pracovníků při používání ochranných prostředků při ošetřování pacientů postižených infekčními chorobami. Úplná izolace od vnějšího prostředí ukazuje, že i při lehké práci kolem 120 W.m-2 může vliv izolace od prostředí zvýšit fyziologickou zátěž snížením metabolického výdeje až na dvojnásobek ve srovnání s nechráněnou osobou. V takovém případě je jediným způsobem intenzivního odvodu tepla odpařování potu, jehož 1 g odvede až 2500 J tepla. Pokusy s tepelnou figurínou Newtona v klimatické komoře ukázaly, že větrání vzduchem s normální relativní vlhkostí 50 % může snížit povrchovou teplotu až o 6 °C ve srovnání s nevětraným oděvem. Větrání přivádí do oděvu čistý filtrovaný vzduch a osoba se nachází v prostředí, jako by byla bez izolace.
klíčová slova: oděvy ochranné - komfort - ventilace - filtrace - koronavirus

ŠENOVSKÝ, PAVEL: Matice rizik: zajímavosti, problémy a jak je minimalizovat
anotace: Článek popisuje současný stav znalostí o matici rizik a zejména problémům s jejím návrhem tak, aby poskytované výsledky splňovaly alespoň nějaké požadavky na konzistenci. V této oblasti článek rozebírá axiomy konzistence matic rizika. Článek dále diskutuje problémy kvalitativních metod spojené především s volbou stupnic a anomálií v hodnocení rizik, ke kterým takový přístup může vést. Poskytuje také některé návrhy a postupy, jak vliv těchto problémů alespoň do určité míry omezit.
klíčová slova: matice - rizika - hodnocení rizik - metody kvalitativní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail