Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 12 (2021)Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2021) | Časopis lékařů českých - č. 12 (2021) | Časopis lékařů českých - č. 5 (2021) | Hygiena - č. 4 (2021) | Chemagazín - č. 6 (2021) | Chemické listy - č. 12 (2021) | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2021) | Journal of Safety Research - č. 79 (2021) | KANbrief - č. 4 (2021) | Professional Safety - č. 12 (2021) | Sicher ist Sicher - č. 12 (2021) | Sondy revue - č. 12 (2021) | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2021)

 

112 - č. 12 (2021)

HARTMANN, DAVID: Konference Ochrana obyvatelstva 2021
anotace: V aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava proběhl od 26. do 27. října jubilejní 20. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2021. Hlavním tématem byl krizový management a ochrana obyvatelstva za pandemie onemocnění covid-19.
klíčová slova: ochrana obyvatelstva - látky nebezpečné - pandemie - konference mezinárodní - Česká republika

NAVRÁTILOVÁ, LADISLAVA: Online výuka v mezinárodním měřítku
anotace: Institut ochrany obyvatelstva je dlouhodobým lídrem ve vzdělávání v oblasti ochrany před účinky chemických látek, a to jak tuzemském, tak mezinárodním měřítku. Když pandemie covidu-19 v roce 2020 zastavila cestování a prezenční forma výcviků musela být zrušena, vzdělávací aktivity se přesunuly do virtuálního prostředí. Během více než 1 roku prošlo online vzdělávání mnoha inovacemi. Článek informuje o novinkách a zlepšeních, které jsou využívány v online kurzech organizovaných Institutem ochrany obyvatelstva a Organizací pro zákaz chemických zbraní.
klíčová slova: ochrana obyvatelstva - vzdělávání - výuka - online - platformy - prostředí virtuální

Bezpečnost a hygiena práce - č. 12 (2021)

VALA, JIŘÍ: Bezpečnost a ochrana zdraví v oblasti terciární sféry
anotace: Terciární sektor neboli sektor služeb patří ve 21. století mezi největší sektor světového hospodářství. Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce v terciárním sektoru je již dlouhodobě zaměřena na kontrolu zajišťování BOZP v rámci vybraných služeb vůči veřejnosti. Nedodržování požadavků právních předpisů k zajištění BOZP, které jsou při kontrolách zjišťovány, se může negativně odrazit na pracovní úrazovosti zaměstnanců v organizaci. Je tak zapotřebí v organizacích zavést kulturu prevence v oblasti BOZP, kdy dodržování předpisů je nezbytným základem pro dosažení bezpečných a zdravých pracovišť.
klíčová slova: sektor terciární - služby - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - úrazovost pracovní - inspekce práce - kultura podniková - prevence - klima organizační - předpisy právní - požadavky
 

JOUZA, LADISLAV: Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
anotace: Údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se stále častěji objevuje nákaza covidem-19, kterou je v určitých případech možné posuzovat jako nemoc z povolání. Není ale málo ani úrazů, ke kterým dojde při práci na home office. Autor se věnuje tomu, jak tato poškození zdraví posuzovat a zda má zaměstnanec nárok na odškodnění.
klíčová slova: práce z domova - koronavirus - úrazy pracovní - nemoci z povolání - posuzování - odškodnění - náhrady škody
 

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků
anotace: Bezpečnost práce při provozu motorových vozíků se opětovně podceňuje, a když dojde k incidentu, bývá už pozdě. I tuto skutečnost potvrzuje ne příliš optimistický vývoj pracovní úrazovosti u motorových vozíků, a dále také zjištění, která vyplývají z kontrol příčin a okolností pracovního úrazu. Z informačního systému o pracovních úrazech Státního úřadu inspekce práce je pak zřejmé, že zaměstnavatelé, ale i samotní zaměstnanci bezpečnost práce při provozu motorových vozíků značně podceňují. Jedním ze zdrojů pracovních úrazů může být nejen technický stav vozíků, ale zejména nedostatečná příprava obsluhy, a to nejen teoretická, ale i velmi krátká praktická příprava. Praktická příprava tak v zásadě neodpovídá reálným podmínkám daného provozu (skladu, výrobní haly apod.).
klíčová slova: vozíky motorové - úrazy pracovní - příčiny - příprava odborná - bezpečnost práce - zaměstnavatelé
 

MAREK, JAKUB: Karta BOZP pro profesi: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů
anotace: Karta BOZP pro profesi chovatel včel a zpracovatel včelích produktů uvádí obvyklá data k profesi, jako pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP, vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a další.
klíčová slova: karta BOZP - včelařství - produkty - výroba - zpracování - činnosti pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - prostředky ochranné - OOPP - rizika pracovní - pokyny bezpečnostní
 

HLAVSA, PETR - BĚHOUNEK, MICHAL: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: 11. díl seriálu rozhovorů s osobnostmi v oblasti BOZP představuje Ing. Michaelu Hájkovou, kterou odborná veřejnost zná z četných vystoupení na seminářích a kurzech k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Hlavním tématem rozhovoru byla nejen nová legislativa k poskytování OOPP.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - legislativa - osobnosti - BOZP - rozhovory
 

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
anotace: Definici pojmu agenturní zaměstnávání práce obsahuje jak zákoník práce, tak zákon o zaměstnanosti. Autorka se věnuje tomuto tématu z pohledu právních předpisů. Zmiňuje subjekty účastnící se agenturního zaměstnávání, uvádí opatření proti zneužívání agenturního zaměstnávání a dále práva, povinnosti a odpovědnost při agenturním zaměstnávání.
klíčová slova: zaměstnávání agenturní - zaměstnanci agenturní - práva - povinnosti - odpovědnost - předpisy právní - zákoník práce - zaměstnanost
 

ZELENÁK, MICHAL: Manipulace s pacienty
anotace: Nelékařský zdravotnický personál poskytovatelů zdravotní péče, zejména zdravotní sestry, patří mezi významnou skupinu zaměstnanců ohrožených muskuloskeletálními poruchami. Škála procesů, při nichž musí sestry manipulovat s pacientem, je poměrně rozsáhlá, jedná se tedy o komplexní proces. Při manipulaci s pacientem je zatěžován pohybový aparát sestry. Jedná se zejména o přetěžování ramen a bederní páteře, které může vést k závažným zdravotním problémům s možným následkem pracovní neschopnosti. Při nesprávné manipulaci je taktéž zvyšováno riziko poškození pacienta. Tato rizika lze do jisté míry eliminovat použitím manipulačních pomůcek, dodržováním bariérové péče a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: manipulace s břemeny - pacienti - zátěž fyzická - onemocnění muskuloskeletální - sestry zdravotní - zdravotníci - rizika zdravotní - aparát pohybový - prevence nemocí - pomůcky manipulační - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Časopis lékařů českých - č. 12 (2021)
 

PETRÁŠEK, JAN: Uvádíte správně použitou literaturu?
anotace: Autor se v článku věnuje citacím odborné literatury. Vychází ze závazné normy ČSN ISO 690 a shrnuje základní požadavky na citování.
klíčová slova: literatura - citace - normy - doporučení

 

Časopis lékařů českých - č. 5 (2021)
 

KRÁTKÁ, ZUZANA: Protilátky po prodělaném onemocnění COVID-19 poskytují dostatečnou a dlouhodobou ochranu před reinfekcí
anotace: Jedním ze základních projevů adaptivní antiinfekční imunity je tvorba specifických protilátek. Jejich přítomnost můžeme detekovat v séru. Pozitivita slouží jako jedno z diagnostických kritérií potvrzujících prodělání nemoci způsobené virem, ale často i k potvrzení imunity vůči danému onemocnění. S příchodem onemocnění covid-19 jako by tato učebnicová teze přestala platit. Mezi odbornou i laickou veřejností se šíří informace, které stanovení protilátek a význam jejich přítomnosti opakovaně zpochybňují. Proto nyní shrnujeme aktuální informace o imunitě po prodělané infekci virem SARS-CoV-2 a předkládáme výsledky vyšetřování protilátek ze čtyř českých laboratoří, které se jejich stanovení věnují déle než rok. Ze získaných dat vyplývá, že běžně dostupné diagnostické metody spolehlivě predikují výsledky virus neutralizačního testu, který je zlatým standardem stanovení imunity. Akceptací přirozeně získané antiinfekční imunity výrazně zvýšíme počet osob, které se podílejí společně s osobami očkovanými na kolektivní imunitě.
klíčová slova: koronavirus - protilátky - nemoci infekční - reinfekce - vakcinace - ochrana zdraví

 

Hygiena - č. 4 (2021)
 

TOMÁŠEK, IVAN: Zdravotní rizika krátkodobých expozic suspendovaným částicím
anotace: Suspendované částice (PM) se významně podílejí na znečištění ovzduší, představují epidemiologickými studiemi potvrzené významné riziko onemocnění nebo předčasného úmrtí a zároveň jsou spojeny s ekonomickými ztrátami z celospolečenského pohledu. Přehledový článek přináší ucelený pohled na fyzikálně-chemické charakteristiky PM, mechanizmus jejich působení na lidský organizmus, shrnuje aktuální informace z expozičních studií, experimentálních studií na zvířatech i epidemiologických studií. Zároveň článek shrnuje současné možnosti a přístupy nadnárodních i národních institucí k ochraně zdraví obyvatel před účinky znečištění PM s očekávaným dalším snižováním zdravotně zdůvodnitelných referenčních hodnot, na které bude navázáno následné snižování limitů v legislativě národních států.
klíčová slova: částice - prach - ovzduší - expozice - nemocnost - úmrtnost - rizika zdravotní - hospitalizace
 

KROMEROVÁ, KATARÍNA - BENCKO, VLADIMÍR: Prístup One Health
anotace: One Health je vědecky podložený holistický koncept, který uznává úzké vazby mezi zdravím lidí, zvířat a životního prostředí a má mnoho výhod. Úspěšná realizace vyžaduje multiodvětvový a multidisciplinární přístup na místní, národní i globální úrovni. Je spojena s mnoha výzvami, jako je překonání zdrženlivosti jednotlivých vědních oborů, nedostatečná harmonizace terminologie, priorit a přístupů napříč obory a odvětvími, mnoho nejistot, které je třeba vyhodnotit, a vstupy pro opatření, které je třeba určit. Mezi další problémy patří obtížné posouzení poměru přínosů a nákladů, protože existuje jen málo srovnatelných měřítek, nerovnováha mezi jednotlivými odvětvími, pokud jde o schopnosti, kapacity a přidělování zdrojů, právní nebo jiné strukturální překážky spolupráce, ucelená a komplexní řešení, která mohou být obtížně politicky prodejná a mohou vyžadovat vybudování nových systémů a kapacit (včetně nákladných). Navzdory četným výzvám, které s sebou přináší, je řešením pro účinné řízení rizik nejen pro zdraví lidí, ale také pro zdraví zvířat a životního prostředí.
klíčová slova: prostředí životní - zdraví - rizika zdravotní - řízení rizik - přístupy globální - potraviny - bezpečnost - zoonózy - epidemie  

 

Chemagazín - č. 6 (2021)

KRÁL, JAKUB: Nová odpadová legislativa
anotace: Rok 2020 byl pro všechny z nás převratným nejen v pracovním, ale i osobním životě. Nebylo tomu jinak ani v případě odpadového hospodářství. 4. 12. 2020 byl prezidentem republiky podepsán nový balíček odpadové legislativy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Všechny čtyři zákony nabyly účinnosti od 1. 1. 2021. Zavedení nové odpadové legislativy navazuje na plnění přijatých cílů členských států Evropské unie, ke kterým se zavázala i Česká republika.
klíčová slova: hospodářství odpadové - odpady - legislativa - ochrana životního prostředí

Neškodí nanomateriály živým buňkám?
anotace: Výzkumníci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií - CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s kolegy z Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava a švýcarského vědeckého centra EMPA vyvinuli nový postup pro testování cytotoxicity uhlíkových nanomateriálů, tedy jejich schopnosti poškozovat živé buňky. Vědecké obci nabízejí řešení, které překonává slabiny dosavadních přístupů, a je proto výrazně spolehlivější.
klíčová slova: nanomateriály - toxicita - buňky - účinky - testování  

Jak skladovat hořlaviny ve skladových halách bezpečně a podle předpisů?
anotace: Správné skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů je velice důležitý faktor, jehož podcenění by mohlo mít nedozírné následky. Společnosti zabývající se skladováním a manipulací s takovými látkami by rozhodně měly mít tuto problematiku nastudovanou. Je třeba si uvědomit, že vhodné skladování hořlavin může v budoucnu zachránit nejen provozovnu, pracovní stroje a zařízení, ale i lidské životy. Správný způsob skladování přispívá také k minimalizaci nežádoucích dopadů na životní prostředí a z toho vyplývajících škod.
klíčová slova: hořlaviny - látky hořlavé - skladování - bezpečnost  

 

Chemické listy - č. 12 (2021)

TEPLÁ, MILADA - DISTLER, PETR - ŠMEJKAL, PETR: Přehled a využití mobilních aplikací ve výuce chemie
anotace: Článek seznamuje se 32 mobilními aplikacemi určenými pro podporu výuky chemie na základních, středních i vysokých školách, které naleznou uplatnění nejenom v online (distanční), ale i prezenční výuce. Podrobněji seznamuje se čtyřmi vybranými aplikacemi a stručně představuje výukovou aktivitu, která využívá potenciálu mobilní aplikace PhET Simulations.
klíčová slova: chemie - výuka - aplikace mobilní - programy výukové  

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 4 (2021)

KRUTA DE ARAÚJO, NÍVIA CECÍLIA: Comparison of two methods of sorting recyclable materials on posture among trash sorters in Brazil / Srovnání vlivu dvou metod třídění recyklovatelných materiálů na polohu těla třídičů odpadů v Brazílii: průřezová studie
anotace: Cílem této studie bylo porovnat posturální expozici při dvou metodách třídění recyklovatelných materiálů: při ručním třídění na pevné pracovní ploše a při použití pásových dopravníků. Postoje a pohyby hlavy, horní části zad a horní části paží byly zaznamenávány během 2 hodin u 40 pracovníků pomocí inklinometrů. Sociodemografické proměnné byly zjišťovány pomocí standardizovaného dotazníku a muskuloskeletální symptomy byly hodnoceny pomocí severského muskuloskeletálního dotazníku. Úhlová rychlost hlavy, horní části zad a horní části paží byla významně vyšší při třídění na pevné pracovní ploše ve srovnání s metodou využívající dopravníkový pás. Elevace horních končetin byla rovněž vyšší na pevné pracovní ploše. Metoda využívající dopravníkový pás vykazovala ve srovnání s pevnou pracovní plochou nižší úhlové rychlosti při ručním třídění recyklovatelných materiálů.
klíčová slova: odpady - nakládání s odpady - polohy pracovní - pozice pracovní - organizace práce - zátěž pracovní - zátěž fyzická - onemocnění muskuloskeletální - bolesti - ergonomie  

ŁASTOWIECKA-MORAS, ELŻBIETA: Standing and sitting postures at work and symptoms of venous insufficiency / Pracovní poloha vstoje a vsedě a příznaky žilní nedostatečnosti: výsledky dotazníkového šetření a dopplerovské ultrazvukové studie
anotace: Chronická žilní nedostatečnost je nejčastějším cévním onemocněním. Jedním z hlavních rizikových faktorů pro její vznik je dlouhodobé sezení nebo stání ve stejné poloze a charakter vykonávané práce. Cílem této studie bylo zhodnotit výskyt chronické žilní nedostatečnosti u skupiny osob zaměstnaných na pracovištích s převahou stání nebo sezení a určit pracovní a mimopracovní rizikové faktory. Studie prokázala statisticky významnou korelaci mezi polohami zaujímanými při práci a příznaky chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin.
klíčová slova: polohy pracovní - práce vstoje - práce vsedě - končetiny dolní - onemocnění cévní - žíly - faktory pracovní  

SHAO, SHUYU - ZHOU, QIANXIANG - LIU, ZHONGQI: Study of mental workload imposed by different tasks based on teleoperation / Studie mentální zátěže způsobené různými úkoly při teleworkingu
anotace: Tato studie zkoumala mentální zátěž a metody dynamického monitorování mentální zátěže způsobené složitými úkoly a vytvořila virtuální operační prostředí podle tří kognitivních kroků: vnímání, rozhodování a provádění činností. Dynamické charakteristiky duševní zátěže byly poté analyzovány pomocí subjektivních dotazníků, údajů o výkonu a charakteristik elektroencefalografie (EEG). Analýza nelineárních dynamických charakteristik signálů EEG ukázala, že vlastnosti fraktálního rozměru políček signálů EEG jsou poměrně citlivé na úroveň mentální pracovní zátěže a mají významný vliv na čtyři oblasti mozku. Entropie vzorku je rovněž poměrně citlivá na úroveň duševní zátěže a má významný vliv na čelní, centrální a týlní oblasti. Na základě této studie lze dynamicky přidělovat provozní úkoly podle stavu zátěže personálu a zajistit bezpečnost a efektivitu provozu systému člověk-stroj.
klíčová slova: zátěž mentální - teleworking - činnosti pracovní - mozek  

STEFANA, ELENA: Oxygen deficiency hazard in confined spaces in the steel industry / Riziko nedostatku kyslíku v uzavřených prostorách v ocelářském průmyslu: hodnocení pomocí prediktivních modelů
anotace: V ocelářském průmyslu může provádění činností v uzavřených prostorách, kde může dojít k potenciálnímu úniku kyslíku, vystavit pracovníky smrtelným následkům. Doposud nebylo realizováno žádné kvantitativní hodnocení expozice nedostatku kyslíku v uzavřených prostorách v tomto průmyslovém sektoru. Autoři proto provedli posouzení rizika nedostatku kyslíku (oxygen deficiency hazard, ODH) ve skutečných uzavřených prostorech pomocí dvou existujících modelů, aby identifikovali nejkritičtější parametry zodpovědné za ODH a navrhli kontrolní opatření pro zmírnění rizika udušení.
klíčová slova: prostory uzavřené - kyslík - udušení - rizika pracovní - posuzování rizik - metody - průmysl ocelářský  

KARAKIKES, MICHAIL - NATHANAEL, DIMITRIS: Development and testing of a wearable wrist-to-forearm posture measurement system for hand-tool design evaluation / Vývoj a testování nositelného systému měření polohy zápěstí a předloktí pro hodnocení konstrukce ručního nářadí
anotace: Studie informuje o vývoji a testování nositelného systému pro měření úhlu mezi zápěstím a předloktím pro flexi/extenzi a radiální/ulnární deviaci zápěstí a pronaci/supinaci předloktí. Systém je založen na inerciálních senzorech a mikrokontroléru umístěných na rukavici a podložce předloktí. Vyvinutý systém byl testován porovnáním dvou hotových šroubováků, jednoho dlouhého a jednoho krátkého. Dvanáct mužů se zúčastnilo testu v rámci experimentálního designu a s každým šroubovákem provádělo horizontální a vertikální šroubovací úlohu. Výsledky ukázaly, že použití dlouhého šroubováku způsobuje v obou sestavách výrazně vyšší loketní úchylku zápěstí, zatímco krátký šroubovák podporuje v obou sestavách vyšší extenzi zápěstí. Prokazatelnost získaných výsledků naznačuje, že navrhovaný systém je vhodný pro ergonomické studie hodnocení konstrukce ručního nářadí, přičemž řeší běžná úskalí jiných metod snímání pohybu.
klíčová slova: nářadí ruční - design - konstrukce - zátěž pracovní - měření - končetiny horní - zápěstí  

WASSIEM, AHMED: Biochemical changes among municipal solid waste sorting workers / Biochemické změny u pracovníků třídících tuhý komunální odpad: důsledky pro dostupnost a používání osobních ochranných prostředků
anotace: Nakládání s pevným odpadem se stalo jedním z největších problémů, které mají dopad na zdraví lidí a na životní prostředí. Pracovníci nakládající s tuhým komunálním odpadem jsou na pracovišti potenciálně vystaveni různým pracovním biologickým a bezpečnostním rizikům. Cílem této studie bylo zhodnotit dostupnost a používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a některé biochemické změny u pracovníků třídících tuhý odpad. Z výsledků vyplynulo, že pracovníci s nedostatečně dostupnými, používanými nebo účinnými OOPP měli vyšší pravděpodobnost onemocnění. Zvýšené biomarkery alergie a zánětu předznamenávají preklinická rizika onemocnění, která by měla být zahrnuta do základního zdravotního dohledu. U pracovníků zapojených do třídění pevného odpadu by mělo být zdůrazněno používání osobních ochranných pracovních prostředků, aby bylo účinně chráněno jejich zdraví.
klíčová slova: odpady - nakládání s odpady - třídění - expozice pracovníků - rizika biochemická - rizika pracovní - prostředky ochranné - OOPP  

DANESHMANDI, HADI: Proper sit-stand work schedule to reduce the negative outcomes of sedentary behavior / Správný rozvrh práce vsedě ke snížení negativních důsledků sedavého zaměstnání: randomizovaná klinická studie
anotace: Cílem této studie bylo doporučit vhodný rozvrh sezení u kancelářských pracovníků. Ve studii byly hodnoceny tyto proměnné: energetická a makronutriční hodnota, energetický výdej během pracovní směny, krevní parametry, deprese, muskuloskeletální symptomy, únava, produktivita, pohodlí na pracovišti a přijatelnost pracoviště s ohledem na práci vsedě.
klíčová slova: pracovníci kancelářští - práce vsedě - organizace práce - faktory zdravotní - doba pracovní  

NOWAK, KAMILA - ŁUKOMSKA, BARBARA: The impact of shift work on the well-being and subjective levels of alertness and sleepiness in firefighters and rescue service workers / Vliv práce na směny na pohodu a subjektivní úroveň bdělosti a ospalosti u hasičů a pracovníků záchranných služeb
anotace: Práce na směny může být spojena se zdravotními problémy a problémy se spánkem, které mohou vést ke zhoršení kognitivních funkcí. Tato studie zkoumala vliv práce na směny na spánek, na chování ovlivňující zdraví a kognitivní funkce pracovníků polských záchranných služeb. Autoři testovali 18 záchranářů pracujících v 12hodinových směnách, 15 hasičů pracujících v 24hodinových směnách a 17 pracovníků pracujících pouze ve dne. Měřili celkovou spavost, pracovní zátěž během směn a výskyt chování ovlivňujícího zdraví Dále měřili pozornost, exekutivní funkce a subjektivní bdělost. Zdravotníci vykazovali nižší průměrnou délku a kvalitu spánku než hasiči a kontrolní skupina. V kognitivních testech však nebyly zjištěny žádné rozdíly ve výkonech mezi skupinami a mezi jednotlivými opatřeními. Výsledky naznačují, že rozdíly ve specifičnosti práce mohou přispívat k účinkům práce na směny na spánek a zdraví pracovníků.
klíčová slova: práce na směny - směny pracovní - únava - spánek - zdraví - funkce kognitivní - hasiči - záchranáři  

GUO, SHENGYU: Improved safety checklist analysis approach using intelligent video surveillance in the construction industry / Zlepšený přístup k analýze bezpečnostních kontrolních seznamů s využitím inteligentního kamerového systému ve stavebnictví: případová studie
anotace: Stavebnictví je velmi rizikové a analýza bezpečnostních kontrolních seznamů je široce používaným opatřením k hodnocení rizik a zajištění bezpečnosti. K překonání určitých omezení navrhuje tento článek vylepšený přístup analýzy bezpečnostních kontrolních seznamů s využitím inteligentního videodohledu, který nahrazuje kontrolu na místě. Pro ilustraci postupu je použita případová studie výstavby tunelu metra. V první řadě je připraven kontrolní seznam. Za druhé, položky kontroly jsou korelovány s oblastmi výstavby a inteligentní kamery jsou umístěny tak, aby pokrývaly hlavní oblasti staveniště a zaručily, že všechny položky mohou být zkontrolovány. Problémy s kontrolními položkami jsou tak automaticky identifikovány a zaznamenány. Zatřetí, kontrolní položky jsou označeny pomocí dálkového bodovacího mechanismu pro hodnocení bezpečnosti. Nakonec je účinnost zdokonaleného přístupu testována srovnávací analýzou mezi třemi skupinami. Výsledky aplikace naznačují proveditelnost zdokonaleného přístupu pro hodnocení výkonnosti řízení bezpečnosti na staveništích.
klíčová slova: staveniště - stavebnictví - hodnocení rizik - seznamy kontrolní - checklisty - systémy kamerové - bezpečnost práce - BOZP  

IGIĆ, DRAGAN: The relationship between ethical leadership, organizational commitment and Zero Accident Vision implementation in the defense industry / Vztah mezi etickým vedením, organizačním závazkem a implementací vize nulové nehodovosti v obranném průmyslu
anotace: Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo změřit, jak pracovníci vnímají čtyři klíčové faktory úspěchu (závazek k bezpečnosti, komunikace o bezpečnosti, bezpečnostní klima a učení se z incidentů) pro implementaci vize nulové nehodovosti (Zero Accident Vision, ZAV), a to prostřednictvím dotazníku, který byl zadán čtyřem výrobním závodům v srbském vojenském průmyslovém komplexu. Tohoto průzkumu se zúčastnilo téměř 500 respondentů s více než 90% mírou odpovědí. Zkoumal se také možný vliv etického vedení v práci a organizačního závazku na prosazování ZAV. Spolehlivost a platnost všech měřicích nástrojů byla shledána jako přijatelná. Bylo zjištěno, že etické vedení má silný vliv na provádění ZAV, zatímco organizační závazek má v tomto vztahu zprostředkující roli.
klíčová slova: průmysl obranný - řízení podnikové - úrazovost - vize strategické - faktory - etika - angažovanost - závazky  

MUZAFAR, MOHAMMED: Building information modelling to mitigate the health and safety risks associated with the construction industry / Informační modelování budov pro zmírnění zdravotních a bezpečnostních rizik spojených se stavebnictvím: přehled
anotace: Vzhledem k tomu, že se stavebnictví po celém světě neustále rozvíjí, je nezbytné, aby toto odvětví začalo integrovat digitální technologie do všech aspektů navrhování, plánování, výstavby, údržby a dokonce i demolice stavebních projektů. Tento přehled zkoumá současné využití těchto technologií pro zmírnění rizik na staveništi se zaměřením na proaktivní navrhování s cílem nasměrovat další výzkum na toto téma, aby pomohl zlepšit výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví. Byla zkoumána řada literárních zdrojů týkající se konkrétně integrace informačního modelování budov do stavebnictví spolu s bezpečností staveb. Integrace těchto dvou okruhů literatury umožnila navrhnout nové praktické metody zaznamenávání a prezentace informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci tím, že usnadnila proces identifikace rizik.
klíčová slova: stavebnictví - stavby - BOZP - identifikace rizik - hodnocení rizik - prevence rizik - rizika zdravotní - plánování bezpečnostní - modelování - technologie digitální  

DASGUPTA, JHILLY - KUMAR NAG, PRANAB: Climate-induced thermoregulatory responses in a non-linear thermal environment / Termoregulační reakce vyvolané klimatem v nelineárním tepelném prostředí: zkoumání vzájemných závislostí pomocí jednoduché predikční strategie založené na umělé neuronové síti
anotace: Vzhledem k rostoucím dopadům klimatické proměnlivosti na lidské zdraví se ke zkoumání následných ergonomických důsledků používají vhodná výpočetní paradigmata. Zejména umělá neuronová síť (artificial neural network, ANN) vykazuje téměř přesné mapování vstupů a výstupů. Využití ANN ke sledování vzájemných závislostí mezi klimatickými a lidskými termoregulačními parametry v reálných fuzzy problémových podmínkách je však poměrně nedostatečné. V této studii byly pomocí modelů ANN zkoumány vztahy mezi klimatickými, behaviorálními a vnitřními vstupními faktory a termoregulačními výstupy, konkrétně pocením a evaporačním přenosem tepla na povrchu kůže.
klíčová slova: podmínky mikroklimatické - změny klimatické - termoregulace - teplo - odolnost organismu - ergonomie - sítě neurální umělé - sítě bayesovské  
 

MALIŃSKA, MARZENA - BUGAJSKA, JOANNA - BARTUZI, PAWEŁ: Occupational and non-occupational risk factors for neck and lower back pain among computer workers / Profesní a neprofesní rizikové faktory bolesti šíje a dolní části zad u osob pracujících s počítačem: průřezová studie
anotace: Cílem této studie bylo zjistit hlavní faktory bolesti krční páteře a dolní části zad (low back pain, LBP) u kancelářských pracovníků různého věku. Pracovníci IT (n = 2000) vyplnili dotazník týkající se demografických údajů, muskuloskeletálních poruch (MSD), charakteristik životního stylu, ergonomie práce s počítačem a psychosociálních a fyzických charakteristik práce. Více než 48 % respondentů si v posledním roce stěžovalo na MSD, zejména na bolesti krku a LBP. Výsledky ukázaly, že delší doba práce s počítačem a zvýšené nároky na práci pravděpodobně zvyšují riziko bolesti krku, zatímco sociální podpora a používání výškového nastavení sedadla by pomohly riziko snížit. Mezi rizikové faktory pro LBP patřilo kouření více než 14 cigaret denně, dlouhá doba strávená prací s počítačem, zvýšená fyzická námaha při práci, zvýšené pracovní nároky a vyšší věk. Nejúčinnějším způsobem, jak eliminovat rizika MSD na pracovišti, je vypracování zdravotních programů zaměřených na propagaci zdravého životního stylu a zvyšování povědomí pracovníků o ergonomii pracovních míst a organizaci práce, zejména u žen a starších pracovníků.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - krk - pracovníci kancelářští - ergonomie - organizace práce  

KIM, IN-JU: Hospital flooring safety and health / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v souvislosti s nemocničními podlahami: nedostatky ve znalostech a návrhy
anotace: Nehody způsobené pádem jsou v nemocnicích jedním z hlavních bezpečnostních problémů. Zatímco zdrsnění povrchu podlahy může snížit riziko pádu, zůstávají nezodpovězené rozpory mezi dosažením a udržením hygienické účinnosti čištění a adekvátním řešením podmínek bezpečnosti podlah. Současná studie proto kriticky shrnuje stav výzkumu a přijímaných postupů v oblasti bezpečnosti nemocničních podlah a řízení rizik.
klíčová slova: nemocnice - podlahy - pády osob - rizika zdravotní - hygiena - prevence rizik - ochrana zdraví - BOZP  

MOREIRA-SILVA, ISABEL: Predicting musculoskeletal symptoms in workers of a manufacturing company / Predikce muskuloskeletálních symptomů u pracovníků výrobního podniku
anotace: Muskuloskeletální symptomy jsou hlavním faktorem způsobujícím pracovní neschopnost, a proto je třeba identifikovat a řešit faktory spojené s rozvojem muskuloskeletálních symptomů. Cílem studie bylo zjistit sedmidenní prevalenci muskuloskeletálních symptomů podle oblastí těla a posoudit podíl individuálních rizikových faktorů, faktorů životního stylu a pracovních rizik na vzniku muskuloskeletálních poruch. Vzorek tvořilo 202 dělníků a dělnic. Muskuloskeletální symptomy byly hodnoceny pomocí severského dotazníku a úroveň fyzické aktivity a doba sezení pomocí mezinárodního dotazníku fyzické aktivity. Sedmidenní prevalence muskuloskeletálních symptomů souvisejících s prací byla 41,6 % (n = 84). Nejvyšší prevalence symptomů byla zaznamenána u dolní části zad (18,8 %), následovala zápěstí/ruce (17,3 %), krk (15,8 %), ramena (15,3 %) a kotníky/nohy (11,4 %). Byla zjištěna významná souvislost mezi výskytem muskuloskeletálních symptomů a kategorií práce. Kromě toho muskuloskeletální příznaky častěji hlásili starší pracovníci. Pracovní kategorie byla významným prediktorem bolesti v oblasti dolní části zad a ramen a pohlaví bylo významným prediktorem pro bolest krku. Výsledky zdůrazňují potřebu intervencí na pracovišti, které by u této populace pomohly předcházet muskuloskeletálním symptomům.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - bolesti - aparát pohybový - dělníci - pracovníci kancelářští  

SHEKAFTIK, SOQRAT OMARI: Assessing the risk of main activities of nanotechnology companies by the NanoTool method / Hodnocení rizik hlavních činností nanotechnologických společností metodou NanoTool
anotace: Nanotechnologie lze považovat za jeden z největších objevů posledních několika desetiletí. Navzdory mnoha aplikacím nanomateriálů v různých oblastech existují obavy z jejich účinků na člověka a životní prostředí. Proto byla tato studie provedena s cílem posoudit míru rizika činností zahrnujících nanomateriály v nanotechnologických společnostech v íránském Teheránu. Po identifikaci hlavních činností 18 nanotechnologických společností byly tyto činnosti posouzeny pomocí metody NanoTool, což je metoda pro hodnocení rizik činností zahrnujících nanomateriály. Výsledky ukázaly, že u šesti činností (33,30 %) byla úroveň rizika 4 (risk level, RL4), u osmi činností (44,40 %) byla úroveň rizika 3 (RL3) a čtyři činnosti (22,30 %) měly úroveň rizika 2 (RL2). Rovněž bylo zjištěno, že 78,88 % kontrolních mechanismů používaných těmito společnostmi nepostačuje ke snížení rizik nanomateriálů a je třeba je modernizovat. Vysoká úroveň rizika u činností zahrnujících nanomateriály ukazuje, že v nanotechnologických společnostech v Teheránu existují vážné problémy týkající se bezpečnosti nanomateriálů.
klíčová slova: nanomateriály - nanobezpečnost - expozice profesionální - hodnocení rizik - metody  

LIU, SUXIA - YANG, XU - MEI, QIANG: The effect of perceived organizational support for safety and organizational commitment on employee safety behavior / Vliv vnímané organizační podpory bezpečnosti a organizačního závazku na bezpečné chování zaměstnanců: metaanalýza
anotace: Význam organizační podpory a angažovanosti v oblasti bezpečnosti práce se v poslední době dočkal velkého uznání. Autoři studie sestavili komplexní teoretický model a použili metaanalýzu ke zkoumání vztahů mezi vnímanou organizační podporou bezpečnosti, organizačním závazkem a bezpečným chováním zaměstnanců. Byla nalezena podpora pro hypotézu studie, že jak vnímaná organizační podpora bezpečnosti, tak organizační závazek mají pozitivní vztah k bezpečnému chování zaměstnanců, přičemž druhý z uváděných faktorů vykazuje silnější vztah. Výsledky ukazují, že bezpečné chování zaměstnanců v průmyslových odvětvích a rozvinutých regionech je citlivější na vnímanou organizační podporu bezpečnosti a organizační závazek než v rizikových průmyslových odvětvích a rozvojových regionech. Jsou diskutovány důsledky zjištění a návrhy pro další výzkum.
klíčová slova: kultura podniková - klima bezpečnostní - podpora - angažovanost - závazky - chování bezpečné  

STEIJN, WOUTER M. P.: Towards the next generation of LMRA instruments: the influence of generic and specific questions during risk assessment / Na cestě k nové generaci nástrojů LMRA (Last minute risk assessment): vliv obecných a specifických otázek při hodnocení rizik
anotace: Hodnocení rizik na poslední chvíli (last minute risk assessment, LMRA) je známá metoda, která využívá kontrolní seznam a který mohou pracovníci v dílnách používat k posouzení rizik na pracovišti krátce před zahájením práce nebo v případě, že se okolnosti změní v průběhu pracovní činnosti. Autoři popisují experiment se sledováním očí, pomocí kterého se pokusili získat více informací o vztahu mezi LMRA a vnímáním rizik a posoudit rozdíl mezi obecnými a specifickými podpůrnými otázkami. Experimentu se účastnili zaměstnanci mezinárodní společnosti zabývající se výrobou energie a odsolováním, kteří posuzovali fotografie zobrazující (inscenovanou) pracovní situaci a rozhodovali, zda je dostatečně bezpečná pro pokračování v činnosti a které rizikové faktory jsou přítomny nebo chybí. Výsledky ukazují konzistentní interakční efekt v několika parametrech mezi pracovní zkušeností a typem podpůrných otázek, což naznačuje, že obecné a specifické podpůrné otázky by měly být považovány za vzájemně se doplňující.
klíčová slova: hodnocení rizik - posuzování rizik - metody - seznamy kontrolní - checklisty - oči - reakce  

OZDEMIR, FILIZ - TOY, SEYMA: Evaluation of scapular dyskinesis and ergonomic risk level in office workers / Hodnocení lopatkové dyskineze a míry ergonomického rizika u kancelářských pracovníků
anotace: Cílem této studie bylo vyhodnotit souvislost mezi úrovní ergonomického rizika a lopatkovou dyskinezí u kancelářských pracovníků. Tato průřezová studie zahrnovala kancelářské pracovníky ve věku 20-65 let (37 (45,7 %) mužů a 44 (54,3 %) žen). Z účastníků s dyskinezí lopatky v některé ze tří sledovaných poloh mělo 10,3 % nízkou, 20,6 % střední, 30,9 % vysokou a 37,9 % velmi vysokou úroveň ergonomického rizika. Výsledky naznačují, že pacienti s dyskinezí lopatky mají vysokou úroveň ergonomického rizika. Studie může posloužit jako základ pro intervenční studie hodnotící řízení ergonomického rizika.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - záda - pracovníci kancelářští - rizika ergonomická  

PLEBAN, DARIUSZ: Assessment of working conditions in medical facilities due to noise / Hodnocení pracovních podmínek ve zdravotnických zařízeních z hlediska hluku
anotace: Faktory související s pracovním prostředím (např. nedostatečné osvětlení, nadměrný hluk, špatný stav prostor) přispívají k zanedbávání práce zdravotnickým personálem a mají zdravotní důsledky. Tento článek představuje výsledky hodnocení pracovních podmínek na pracovištích ve vybraných zdravotnických zařízeních v Polsku se zaměřením na hluk. Průzkum byl proveden pomocí dotazníku mezi více než 300 lékaři, zdravotními sestrami a pracovníky diagnostických laboratoří. Průměrná známka pro obtíže spojené s hlukem na pracovištích na stupnici od 0 do 10 byla 2,77, a proto byl hluk hodnocen jako mírně obtěžující faktor pracovního prostředí.
klíčová slova: hluk - pracoviště - zařízení zdravotnická - nemocnice - měření - hodnocení rizik  

CHAIKLIENG, SUNISA - SUGGARAVETSIRI, PORNNAPA - STEWART, JENNY: Incidence and risk factors associated with lower back pain among university office workers / Výskyt a rizikové faktory spojené s bolestmi dolní části zad u univerzitních kancelářských pracovníků
anotace: Tato prospektivní kohortová studie zkoumala výskyt bolestí dolní části zad (low back pain, LBP) a rizikové faktory LBP u kancelářských pracovníků na univerzitách. Zúčastnilo se jí 159 pracovníků jedné thajské univerzity, kteří splňovali kritéria pro zařazení do kohortové skupiny. Údaje byly shromážděny pomocí dotazníku pro následný rozhovor a pomocí měření fyzické zdatnosti pracovníků a intenzity osvětlení. Výsledky ukázaly, že výskyt LBP během 12měsíčního sledování byl 83,0 %. Testy fyzické zdatnosti ukázaly, že síla zad, síla úchopu rukou a síla nohou byla u případů LBP významně nižší než u osob, které LBP neměly. Vícenásobná logistická regresní analýza ukázala, že rizikovými faktory spojenými s LBP byly index tělesné hmotnosti rovné 25 nebo větší, nevhodné chování při prevenci bolesti zad a nevhodná šířka pracovního místa. Závěrem lze říci, že většina pracovních míst (91,8 %) měla intenzitu osvětlení nižší, než je standardní požadavek (400-500 lx). K prevenci LBP u této skupiny kancelářských pracovníků je třeba vzdělávání v oblasti ergonomie a lepšího projektování a uspořádání pracovních míst, lepšího osvětlení a většího důrazu na fyzickou zdatnost zaměstnanců.
klíčová slova: pracovníci kancelářští - kanceláře - rizika pracovní - faktory rizikové - školy vysoké  

ABBAS SHIRALI, GHOLAM - MALEKZADEH, MARYAM: Classification and quantification of human error in air traffic control / Klasifikace a kvantifikace lidských chyb při řízení letového provozu: případová studie na letištní řídicí věži
anotace: Studie se zaměřuje na zkoumání lidských chyb v letištní řídicí věži pomocí techniky retrospektivní a prediktivní analýzy kognitivních chyb (the retrospective and predictive analysis of cognitive error, TRACEr) a metody hodnocení spolehlivosti činnosti dispečera (controller action reliability assessment, CARA). Navzdory přítomnosti automatizovaných bezpečnostních systémů je řízení letového provozu (air traffic control, ATC) do značné míry závislé na schopnostech lidí. Řada nehod souvisejících s ATC byla poznamenána lidskými chybami. Údaje týkající se rozsahu chyb byly shromážděny prostřednictvím rozhovorů a přímého pozorování. Poté byla metodou CARA vyhodnocena pravděpodobnost lidských chyb a podmínky, které chyby způsobují. Výsledky ukázaly, že nejvyšší procento chybovosti mají výběr, paměť, rozptýlení/zaujatost, provoz a vzdušný prostor. Výsledky dále ukázaly, že nejvyšší pravděpodobnost chyb byla spojena se zvládáním nouzové situace. Tato studie je prvním výzkumem, který klasifikuje a kvantifikuje lidské chyby s využitím systému TRACEr a metody CARA.
klíčová slova: chyby lidské - selhání člověka - řízení letového provozu - dispečeři - metody - hodnocení  

VILLANI, VALERIA: Worker satisfaction with adaptive automation and working conditions / Spokojenost pracovníků s adaptivní automatizací a pracovními podmínkami: teoretický model a dotazník jako nástroj hodnocení
anotace: Článek se zaměřuje na metody a nástroje měření spokojenosti pracovníků s ohledem na průmyslovou automatizaci. Navzdory technologickému pokroku v oblasti automatizace zůstává úloha lidí v průmyslových dílnách klíčová. Aby se podpořila role člověka, měly by být výrobní systémy navrženy a organizovány tak, aby pracovníci dostávali uspokojivou práci a byli oceňováni. Článek představuje nový holistický model spokojenosti pracovníků s adaptivní automatizací a pracovními podmínkami. Model zohledňuje pracovní podmínky a vlastnosti automatizačního systému, s nímž pracovník komunikuje, a jeho uživatelské rozhraní. Autoři navrhují dotazník, který lze použít jako praktický nástroj pro hodnocení spokojenosti pracovníků s průmyslovou automatizací, přičemž zohledňují i případ adaptivní automatizace. Navrhovaná verze dotazníku je výsledkem pilotního testování mezi operátory v dílnách a zohledňuje úpravy vyplývající ze zpětné vazby od koncových respondentů.
klíčová slova: automatizace - automatizace adaptivní - pracovníci - spokojenost - prostředí pracovní - dotazníky  

HEUSE, SILKE - GEKELER, BABETTE - FODOR, DANIEL: The role of physical exercise as a personal resource against job stress / Úloha tělesného cvičení jako osobního zdroje proti pracovnímu stresu
anotace: Prevence příznaků vyhoření je základním cílem podpory zdraví při práci. Tělesné cvičení přináší výhody pro zdraví. Cílem této studie bylo ověřit tělesné cvičení a jeho plánovanou přípravu jako další prediktory příznaků vyhoření zaměstnanců. Jako teoretický rámec byl použit model pracovních nároků a zdrojů. 342 zaměstnanců vyplnilo ve čtyřtýdenním intervalu dva dotazníky. Analýza potvrdila, že intenzivní tělesné cvičení je relevantním osobním zdrojem, a odhalila, že tlumí škodlivé účinky pracovních nároků na příznaky vyhoření. Tato studie obohacuje naše znalosti o prevenci syndromu vyhoření při práci. Poukazuje na naléhavé téma pro blízkou budoucnost, tj. jak lze úspěšně kombinovat pracovní podmínky (a zde např. vznikající pracovní stres) a volný čas (např. tělesné cvičení), aby se pracovní stres jednotlivců udržel na minimu a aby se předcházelo příznakům vyhoření.
klíčová slova: cvičení - podpora zdraví - prevence rizik - syndrom vyhoření - stres pracovní - požadavky pracovní  

JABBARANI TORGHABEH, ZAHRA - STENTZ, TERRY L. - HERSTEIN, KELLI: Construction glass and glazing job description / Zasklívání a další práce se sklem ve stavebnictví: kvalitativní případová studie
anotace: Pracovníci ve stavebnictví jsou pravidelně vystaveni velkému pracovnímu zatížení a různým stresorům, které mohou vést k muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací (work-related musculoskeletal disorders, WRMSD). Podle amerického Úřadu pro pracovní statistiku (Bureau of Labor Statistics) měli pracovníci ve stavebnictví provádějící zasklívání a jiné práce se sklem (construction glass and glazing, CGG) vyšší míru úrazů a nemocí než celostátní průměr všech profesí. V roce 2010 vykazovali sklenáři nejvyšší míru poranění zad hlášenou Centrem pro výzkum a vzdělávání ve stavebnictví (Center for Construction Research and Training). Cílem této studie bylo vypracovat podrobný popis práce, který by zahrnoval definici CGG, úkoly, činnosti a pracovní podmínky. Byla provedena kvalitativní případová studie za pomoci rozhovorů a pozorování pracovníků CGG. Tyto informace nejsou v současné době k dispozici ve vládních publikacích, publikovaných výzkumech ani materiálech pro školení pracovníků CGG a pro dodavatele. Výsledky této studie tak mohou pomoci usnadnit ergonomickou analýzu v budoucích studiích s cílem odstranit nebo snížit riziko WRMSD při práci v CGG.
klíčová slova: stavebnictví - profese - sklo - sklenářství - úrazy pracovní - rizika pracovní - činnosti pracovní - studie případové  

 

Journal of Safety Research - č. 79 (2021)

LEE, JIN: Where to focus?: insights from safety personnel and external safety consultants on lessons learned about safety climate interventions: a qualitative approach / Na co se zaměřit?: zkušenosti bezpečnostních pracovníků a externích bezpečnostních poradců s intervencemi v oblasti bezpečnostního klimatu: kvalitativní přístup
anotace: Bezpečnostní klima je důležité pro podporu bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Empirický výzkum účinných způsobů plánování, navrhování a provádění intervencí v oblasti bezpečnostního klimatu, zejména pokud jde o to, co se má změnit a zlepšit, je však nedostatečný. Aby se mezera v poznatcích odstranila, snažila se tato studie získat ucelený soubor sestavených návrhů na intervence v oblasti bezpečnostního klimatu na základě kvalitativních rozhovorů s odborníky v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z potenciálně nebezpečných průmyslových odvětví. Byla provedena řada systematických polostrukturovaných rozhovorů, vedených na základě komplexního sociotechnického systémového rámce, s bezpečnostními pracovníky podniku (n = 26) a externími bezpečnostními poradci (n = 15) 21 podniků z různých průmyslových odvětví. Strategie intervence v oblasti bezpečnostního klimatu by mohly být nejčastěji založeny na principech řízení lidských zdrojů. Aby se posílilo bezpečnostní klima komplexním způsobem, lze mezitím společně zlepšit četné atributy pracovního systému vnějšího/vnitřního prostředí a technického subsystému.
klíčová slova: klima bezpečnostní - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - analýzy kvalitativní - systémy sociální - systémy technické  

WANG, DAWEI: Investigating the relationship between person-environment fit and safety behavior / Zkoumání vztahu mezi osobou, prostředím a bezpečným chováním: perspektiva sociálního poznávání
anotace: Studie zkoumala vztah mezi osobou, pracovním prostředím a bezpečným chováním, jakož i zprostředkující roli, kterou hraje psychologické bezpečí, z pohledu sociální kognitivní teorie a teorie shody osoby s prostředím. Celkem bylo vybráno 800 zaměstnanců z ropných podniků. Výsledky ukázaly, že bezpečné chování zaměstnanců je vyšší za podmínky "vysoké shody osoby s pracovním prostředím - vysoké shody osoby s organizací" než za podmínky "nízké shody osoby s pracovním prostředím - nízké shody osoby s organizací". Jinými slovy, čím více se shoduje úroveň shody osoba-práce a osoba-organizace u daného zaměstnance, tím vyšší je úroveň jeho bezpečného chování.
klíčová slova: osobnosti - prostředí pracovní - faktory osobnostní - chování bezpečné - faktory psychosociální  

GOODBRAND, PERNILLE T.: Exploring safety knowledge sharing among experienced and novice workers / Zkoumání sdílení znalostí o bezpečnosti mezi zkušenými a začínajícími pracovníky
anotace: Tento článek zkoumá, jak členové programu kulinářského a pohostinského umění generují, sdílejí a osvojují si znalosti o bezpečnosti prostřednictvím sociálních a osobních vazeb. Autoři provedli polostrukturované rozhovory s 20 účastníky s různými rolemi a zkušenostmi (tj. studenty, instruktory kulinářství a šéfkuchaři restaurací) v programu kulinářského a pohostinského umění na velké polytechnické škole v západní Kanadě. Rozhovory naznačily, že cirkulace znalostí o bezpečnosti závisí na interakci mezi jednotlivci s různou úrovní zkušeností, takže ti, kteří byli v kulinářském umění zkušenější, byli schopni sdílet znalosti o bezpečnosti s nováčky, kteří měli méně zkušeností. Srovnání znalostí o bezpečnosti získaných ve škole s těmi, které byly získány v praxi, ukázalo rozdíly mezi konstrukcí bezpečnosti v obou kontextech. Je pozoruhodné, že mnoho aspektů znalostí o bezpečnosti se ve škole neučí, a ty, které se učí, se v kontextu průmyslového odvětví nedá uplatnit. Autoři zjistili, že znalosti o bezpečnosti byly sdíleny neformálními prostředky, jako je vyprávění příběhů, což je proces, který účastníkům umožnil dospět k hlubokému, kolektivnímu pochopení toho, co bezpečnost znamená, a co často označovali jako "zdravý rozum". Znalosti o bezpečnosti byly měnou, jejímž prostřednictvím účastníci dosahovali legitimity generované kontinuálním praktickým prováděním práce v interakci s ostatními.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - úrazy pracovní - sdílení znalostí - komunikace - gastronomie  

WURZELBACHER, STEVEN J.: Workers' compensation claim counts and rates by injury event/exposure among state-insured private employers in Ohio, 2007-2017 / Počty a míry žádostí o odškodnění pracovníků podle úrazových událostí/expozic u státem pojištěných soukromých zaměstnavatelů v Ohiu, 2007-2017
anotace: Provedená studie analyzovala nároky na odškodnění pracovníků (workers' compensation, WC) u soukromých zaměstnavatelů pojištěných u státu Ohio pro účely úrazových událostí a odškodnění pracovníků s cílem identifikovat vysoce riziková odvětví podle podrobných příčin úrazů. Algoritmus strojového učení kódoval žádosti o odškodnění pracovníků podle události/expozice. Nejčastějšími úrazy byly přetížení/reakce těla a pády/uklouznutí/podrážky. Byla identifikována vysoce riziková odvětví pro různé úrazy/expozice a shrnuty důkazy o účinnosti zásahů a přiřazeny k výsledkům. Z výsledků vyplynulo, že počet úrazů se snížil, ale v některých odvětvích přetrvávají problémy s prevencí. Dostupné důkazy o účinnosti intervencí byly shrnuty a přiřazeny k výsledkům analýzy, aby se ukázalo, jak mohou výsledky usměrnit preventivní úsilí.
klíčová slova: odškodnění - úrazy pracovní - nemoci z povolání - příčiny - prevence - intervence - pojištění - učení strojové  

HINZE, ANNIKA - KÖNIG, JEMMA L. - BOWEN, JUDY: Worker-fatigue contributing to workplace incidents in New Zealand Forestry / Únava pracovníků přispívající k nehodám v lesnictví na Novém Zélandu
anotace: Zprávy o nehodách v nebezpečném pracovním prostředí lze analyzovat a identifikovat podle nich běžná rizika, což napomáhá prevenci nehod. Většina existujících studií se zaměřuje na příčiny, které zahrnují fyzikální rizika. V tomto článku navrhují autoři alternativní přístup a ilustrují jej na příčinách nehod v lesnictví z hlediska selhání a únavy pracovníků. Byly analyzovány osmileté údaje o incidentech v lesnictví na Novém Zélandu se zaměřením na příčiny a dobu, kdy k incidentům dochází. Výsledkem jsou dvě hlavní zjištění. Za prvé, 70 % incidentů lze alespoň částečně přičíst selhání pracovníků. Za druhé, 78 % příčin založených na selhání pracovníka vykazuje známky únavy. To naznačuje, že značný počet nehod v lesnictví je způsoben únavou pracovníků. A konečně, tento soubor dat vykazoval nesrovnalosti v kvalitě údajů, podobné těm, které existují v jiných souborech dat. To však nemělo vliv na tuto analýzu. Tyto typy chyb však mají potenciál ovlivnit kvalitu údajů v národním systému hlášení incidentů.
klíčová slova: lesnictví - úrazy pracovní - příčiny - únava - hlášení úrazů - prevence úrazů - Nový Zéland  

MAN, SIU SHING: The acceptance of personal protective equipment among Hong Kong construction workers / Akceptace použití osobních ochranných prostředků mezi hongkongskými stavebními dělníky: integrace modelu přijetí technologie a teorie plánovaného chování s vnímáním rizik a bezpečnostním klimatem
anotace: Fakt, že stavební dělníci nepoužívají osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), je hlavní příčinou vysoké četnosti úrazů ve stavebnictví. Neexistuje však dostatek kvantitativních studií faktorů, které ovlivňují přijímání osobních ochranných pracovních prostředků stavebními pracovníky. V této studii byl navržen model akceptace OOPP pro stavební dělníky (PPE acceptance model for construction workers, PAMCW), který má řešit uvedenou potřebu. PAMCW zahrnuje model akceptace technologie, teorii plánovaného chování, vnímání rizika a bezpečnostní klima pro vysvětlení akceptace OOPP pracovníky ve stavebnictví. Této studie se zúčastnilo 413 stavebních dělníků, kteří vyplnili strukturovaný dotazník. Výsledky poskytují důkazy o použitelnosti tohoto modelu stavebními dělníky. Pozitivní vliv bezpečnostního klimatu a vnímání rizika/závažnosti na postoj k používání OOPP byl významný. Bezpečnostní klima pozitivně ovlivňuje také vnímanou užitečnost. Bylo zjištěno, že vnímání rizika/obavy a nebezpečí pozitivně ovlivňuje záměr používat OOPP.
klíčová slova: prostředky ochranné - OOPP - stavebnictví - dělníci  

DELHOMME, PATRICIA - GHEORGHIU, ALEXANDRA: Perceived stress, mental health, organizational factors, and self-reported risky driving behaviors among truck drivers circulating in France / Vnímaný stres, duševní zdraví, organizační faktory a hlášené rizikové chování samotnými řidiči nákladních vozidel pohybujících se ve Francii
anotace: Růst evropského trhu silniční nákladní dopravy vedl v poslední době k významným změnám. Rostoucí počet zahraničních řidičů tranzitujících ve Francii ovlivnil život komunity řidičů nákladních vozidel tím, že zvýšil konkurenci, tlak na každodenní činnosti a omezení související s termíny dodávek. Přidání tohoto nového tlaku k těm, které jsou vlastní odvětví silniční nákladní dopravy, vyvolalo obavy, zejména ty, které souvisejí s úrovní vnímaného stresu řidičů kamionů. S ohledem na obavy o bezpečnost vypracovali autoři dotazník, jehož cílem bylo zjistit, jak francouzští a ostatní řidiči nákladních automobilů, kteří projíždějí čtyřmi dálničními odpočívadly ve Francii, vnímají stres, organizační faktory, duševní zdraví a rizikové chování při řízení. Průzkumu se zúčastnilo 515 řidičů kamionů (260 francouzských státních příslušníků), z nichž 97,9 % byli muži. Výsledky ukázaly, že vnímaný stres může u řidičů nákladních automobilů zvyšovat rizikové chování při řízení, což sami uvádějí. Kromě toho byly s vnímaným stresem úzce spojeny organizační faktory a duševní zdraví. Nakonec byly zjištěny určité rozdíly mezi francouzskými a ostatními řidiči, pokud jde o soustředění a duševní zdraví a o vnímání obtíží při řízení, které je třeba překonat, a pokud jde o řidičské dovednosti.
klíčová slova: řidiči profesionální - doprava nákladní - stres psychický - zdraví duševní - faktory organizační - chování nebezpečné - řízení motorových vozidel  

 

KANbrief - č. 4 (2021)

SCHÖPF, GEORG: Occupational safety in additive manufacturing / Bezpečnost práce v aditivní výrobě
anotace: Klíčovým kritériem pro hodnocení bezpečnosti práce jsou potenciální rizika. V aditivní výrobě však katalogy kritérií pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ještě zdaleka nejsou dostatečné. Jasný obrázek o situaci proto zatím nevznikl. Zajistit ochranu pracovníků a učinit výrobu bezpečnou i efektivní by mohly pomoci příslušné pokyny.
klíčová slova: výroba aditivní - rizika pracovní - hodnocení rizik  

FELZ, SEBASTIAN: The new German Product Safety Act / Nový německý zákon o bezpečnosti výrobků
anotace: Zákon o bezpečnosti výrobků byl revidován. Novelizované znění vstoupilo v platnost 16. července 2021. Na různých místech zákona byly provedeny důležité aktualizace a upřesnění.
klíčová slova: bezpečnost výrobků - zákony - Německo  

WATERMANN, DIRK: New strategies for new challenges / Nové strategie pro nové výzvy
anotace: Dr. Dirk Watermann je od roku 2014 vedoucím sekretariátu a ředitelem KAN (Kommission Arbeitsschutz und Normung - Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a standardizaci). V tomto rozhovoru přibližuje současné a budoucí oblasti činnosti KAN před svým odchodem do důchodu na konci roku 2021.
klíčová slova: standardizace - normy - BOZP - výzvy - budoucnost - Německo - rozhovory  

RYMON LIPINSKI, KATHARINA VON: Everything in view / Vše v dohledu: měření zorného pole samojízdných lesnických strojů
anotace: Norma EN ISO 11850, Lesnické stroje - Všeobecné bezpečnostní požadavky, popisuje základní požadavky na zorné pole samojízdných lesnických strojů, aniž by tyto požadavky specifikovala v ověřitelném postupu měření. Nově vydaná norma má tuto mezeru odstranit.
klíčová slova: stroje lesnické - stroje samojízdné - pole zorné - požadavky bezpečnostní - normy  

DAMMANN, ANNA: Update on the safety of treatment tables / Aktuální informace o bezpečnosti ošetřovacích stolů
anotace: Tisíce výškově nastavitelných ošetřovacích stolů se používají například v nemocnicích a fyzioterapeutických ordinacích. Zejména zařízení pro výškové nastavení stolu způsobilo v minulosti zaměstnancům úrazy rozdrcením, zlomeniny a dokonce i smrtelné úrazy. Odborné diskuse vyústily ke zveřejněné nového dokumentu obsahujícího informace a požadavky na bezpečnost ošetřovatelských stolů.
klíčová slova: stoly ošetřovací - bezpečnost - požadavky bezpečnostní  

 

Professional Safety - č. 12 (2021)

KARAKHAN, ALI AMER - NNAJI, CHUKWUMA AHAM - JIN, ZIYU: How technology can improve OSH management in construction / Jak může technologie zlepšit řízení BOZP ve stavebnictví
anotace: Tento článek se zabývá možnostmi využití nových technologií pro řízení BOZP ve stavebnictví. Představuje studii, která identifikuje nové technologie používané v praxi pro řízení BOZP ve stavebnictví a shrnuje jejich potenciální přínosy z hlediska zmírnění rizik bezpečnosti práce ve stavebnictví a dopadu na klíčové ukazatele výkonnosti. Autoři upozorňují na osvědčené praktické aplikace těchto technologií pro řízení BOZP ve stavebnictví.
klíčová slova: stavebnictví - řízení bezpečnosti práce - technologie moderní - technologie nové  

HALLOWELL, MATTHEW R.: The energy wheel / Kolo energie: stav vědění v oblasti rozpoznávání rizik na základě energie
anotace: Na bezpečnostních poradách před zahájením práce pracovníci identifikují pouze 45 % nebezpečí, kterým budou během práce čelit. Mrtvé zóny rozpoznávání nebezpečí jsou konzistentní a předvídatelné bez ohledu na obor, zkušenosti nebo vzdělání. Nebezpečí, která jsou snadno identifikovatelná (např. gravitace, pohyb), jsou rozpoznávána instinktivně a vyžadují relativně malé kognitivní úsilí. Nebezpečí, která jsou nejčastěji přehlížena (např. mechanická, tlaková, chemická), jsou zpracovávána v mozku a vyžadují relativně vysoké kognitivní úsilí. Experimenty v terénu ukázaly, že používání energetického kola zlepšuje rozpoznávání nebezpečí přibližně o 30 %. Energetické kolo je účinné, protože poskytuje jednoduchý soubor připomínek k vyhledávání běžně přehlížených nebezpečí.
klíčová slova: energie - rizika pracovní - identifikace rizik - hodnocení rizik - metody - přístupy  

 

Sicher ist Sicher - č. 12 (2021)

SCHLUMMER, MARCO - HEINRICH, JOHANNES: Automotive Cybersecurity & Functional Safety / Automobilová kybernetická bezpečnost a funkční bezpečnost: společná cesta k bezpečné mobilitě?
anotace: V automobilovém průmyslu se lze dívat na bezpečnost výrobků z mnoha různých aspektů, které je třeba brát v úvahu plošně. Kromě bezpečnosti při používání výrobků a hledisek provozní bezpečnosti musí být Během životního cyklu je třeba během provozu provést (podle ISO 26262: 2018). Autoři podrobněji představují nejdůležitější klíčové aspekty automobilového standardu pro kybernetickou bezpečnost zveřejněného v létě 2021 (ISO/SAE 21434: 2021).
klíčová slova: průmysl automobilový - kyberbezpečnost - mobilita - normy  

STOCK, WERNER - GRUND, MAXIMILIAN: Organisationale Resilienz / Organizační odolnost: příspěvek z pohledu organizační vědy: 1. část
anotace: Autoři uvádějí, že koncept organizační odolnosti, tj. optimalizované kombinace bezpečnosti a flexibility, ve světě VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) nabývá stále na významu. Pojem VUCA se používá pro označení dnešního světa, který je charakterizovaný proměnlivostí, nejistotou, složitostí a dvojznačností. To způsobuje společnostem komplikace, protože tradiční způsob řízení se nehodí na tyto změny aplikovat. Autoři osvětlují pozadí tohoto vývoje a demonstrují, jak mohou společnosti čelit novým výzvám a jak mohou působit preventivně a proaktivně i v oblasti sociální politiky.
klíčová slova: odolnost organizační - řízení podnikové  

 

Sondy revue - č. 12 (2021)

PALLA, TOMÁŠ: Co se změnilo v právní úpravě dovolené?
anotace: Všichni zaměstnanci již jistě zaznamenali, že jim zaměstnavatel nevykazuje nárok na dovolenou ve dnech, ale v hodinách. Je tomu tak proto, že se s účinností od 1. 1. 2021 došlo k novelizaci právní úpravy dovolené v zákoníku práce, a to na základě zákona č. 285/2020 Sb. Text nových pravidel dovolené popisuje právním jazykem početní operace zahrnující zlomky a násobky pracovní doby, proto není vždy laické veřejnosti úplně srozumitelný.
klíčová slova: dovolená - výpočty - předpisy právní  

BITTNER, PETR: Vynalézání budoucnosti
anotace: V šest let staré knize Vynalézání budoucnosti (Inventing the Future) popisuje Nick Srnicek s teoretikem Alexem Williamsem globální krizi práce spojenou s automatizací. Kladou přitom požadavky na svět post-práce a snaží se ukázat cesty z krize i alternativní politiku, která má za cíl znovu se ujmout vlády nad naší budoucností a živit v nás touhu po světě modernějším, než jaký dovoluje současný kapitalismus, a která by měla tyto požadavky politicky prosazovat. Kniha byla v loňském roce přeložena do češtiny a vydala ji Masarykova demokratické akademie.
klíčová slova: svět práce - trendy - automatizace - digitalizace - krize - odbory - publikace  

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 4 (2021)

HEGENBERG, JENS - SCHMIDT, LUDGER: Augmented-Reality-basierte Assistenz für das Anlernen manueller und roboterunterstützter Montageprozesse / Asistence založená na rozšířené realitě pro výuku ruční a roboticky prováděné montáže
anotace: Vzhledem ke stále pružnější výrobě a relativně vysoké fluktuaci zaměstnanců pro jednoduché úkoly nabývá školení nových zaměstnanců nebo školení pro nové či změněné výrobní procesy stále většího významu. Běžné metody školení, např. demonstrace nebo pracovní plány, mají slabiny (např. vyžadují další pracovní sílu nebo jsou kognitivně náročné), lze je tedy kompenzovat asistenčním systémem založeným na rozšířené realitě (augmented reality, AR). Asistenční systém AR pro výuku průmyslového montážního procesu byl hodnocen ve srovnávací studii se 16 testovanými osobami ve srovnání s běžnými papírovými instrukcemi. Silné stránky přístupu AR jsou zřejmé, pokud jde o použitelnost a náročnost. Subškály úsilí a frustrace vykazují statisticky významné snížení stresu. Pokud jde o dobu montáže, bylo dosaženo statisticky významných výhod. Kromě toho byla ve druhé studii porovnávána výuka pomocí videa s výukou pomocí rozšířené reality.
klíčová slova: realita rozšířená - systémy asistenční - školení - výuka - montáže - rozhraní člověk-stroj  

HEINLEIN, MICHAEL: Erfahrungsgeleitete Gestaltung von VR-Umgebungen zur arbeitsintegrierten Kompetenzentwicklung: ein Umsetzungsbeispiel bei Montage- und Wartungstätigkeiten / Zkušenostně orientovaný návrh prostředí virtuální reality pro integrovaný rozvoj pracovních kompetencí: příklad implementace v montážních a údržbářských činnostech
anotace: Jednou z oblastí využití virtuální reality (VR) ve světě práce jsou výukové scénáře pro rozvoj kompetencí. Článek se zabývá otázkou, jak lze využít stávající zkušenosti a poznatky z praxe, aby se zvýšila praktická využitelnost výukových prostředí VR. Za tímto účelem je představen postup, který autoři vyvinuli pro zkušenostmi řízený návrh prostředí VR pro rozvoj pracovních kompetencí. Ten je ilustrován na příkladu vývoje simulace procesů montáže a údržby jeřábových systémů. Tím, že se náročné pracovní postupy servisních techniků stanou pro konstruktéry těchto systémů viditelnými a hmatatelnými, je konstruktérům umožněno lépe předvídat souvislosti montáže a údržby, navrhovat jeřábové systémy s větší předvídavostí a usnadňovat a zlepšovat práci servisu.
klíčová slova: realita virtuální - školení - výuka - kompetence - rozvoj osobnostní - znalosti - zkušenosti - design  

DEPENBUSCH, SARAH - DEPENBUSCH, SARAH - SCHAPER, NICLAS: Prospektive und prozessbezogene Kompetenzanalyse im Digitalisierungskontext / Prospektivní a procesní analýza kompetencí v kontextu digitalizace: návrh a testování postupu
anotace: V oblasti digitalizace práce a podnikových procesů je důležité stanovit požadavky na budoucí kompetence. Článek proto zkoumá, jak lze konkrétní budoucí kompetence zaznamenávat prospektivně a zároveň procesně. Za tímto účelem je testován postup, který integruje různé postupy analýzy požadavků. Ve fázi analýzy týkající se současnosti se nejprve určí kompetence, které jsou pro proces relevantní před jeho digitální změnou, a shrnou se do profilů kompetencí týkajících se současnosti. Ve fázi analýzy budoucnosti jsou pak odvozeny kompetence potřebné pro změněný digitalizovaný proces a zmapovány v profilech kompetencí souvisejících s budoucností a budoucími procesy. Průzkum kompetencí se v obou fázích analýzy provádí prostřednictvím expertních rozhovorů, při nichž se používají stejné nástroje průzkumu. Porovnáním současných a budoucích kompetenčních profilů lze nakonec procesně a perspektivně odvodit budoucí potřeby rozvoje kompetencí zaměstnanců.
klíčová slova: kompetence - rozvoj - způsobilost odborná - požadavky - analýzy - digitalizace - vzdělávání  

TIETZ, STEPHANIE - KNEISEL, EVI - WERNER, KATJA: Erfolgreicher Wissensaustausch in virtuellen Teams / Úspěšná výměna znalostí ve virtuálních týmech: jak důležitá je sociální přítomnost?
anotace: Základem pro úspěch virtuálních týmů je spěšné sdílení znalostí. To je doprovázeno specifickými výzvami. Použité informační a komunikační technologie, oddělení osob v prostoru a nedostatek osobního kontaktu mezi členy týmu výměnu znalostí ztěžují. Výzkum faktorů ovlivňujících výměnu znalostí ve virtuálním prostředí se většinou zaměřuje na čistě technické nebo sociální faktory. Naproti tomu úloze sociální přítomnosti jako interdisciplinárního konstruktu byla věnována jen malá pozornost. Sociální přítomnost se vztahuje k subjektivnímu prožitku pocitu sounáležitosti, který vzniká při interakci mezi uživateli a stávající technologií navzdory fyzické vzdálenosti. Tato studie zjišťovala, do jaké míry ovlivňuje zkušenost se sociální přítomností úspěšnost virtuální výměny znalostí. V rámci studie bylo provedeno 26 rozhovorů se členy virtuálních týmů. Účastníci popsali situace, kdy byla virtuální výměna znalostí úspěšná nebo neúspěšná. Z vyhodnocení vyplývá, že častěji se sociální přítomnost vyskytovala v úspěšných situacích. To naznačuje, že pro úspěšné sdílení znalostí je důležitá osobně předaná zkušenost.
klíčová slova: týmy pracovní - prostředí virtuální - sdílení znalostí - informace - výměna - přítomnost - faktory sociální  

MYNAREK, FELIX: Das Zusammenspiel individuellen und organisationalen Lernens / Souhra individuálního a organizačního učení: přehled nejnovější literatury
anotace: Důležitost učení v organizacích a jejich prostřednictvím je patrná z vysokého počtu vědeckých publikací a je také patrná ze snahy organizací zaměřit se na organizační učení. Organizační učení by mělo přispívat k udržitelnému zlepšování, agilitě a odolnosti. Cílem literární rešerše je prozkoumat význam učení v letech 2016-2021 s využitím databází ScienceDirect, Sage Journals a Wiley od individuální po organizační úroveň a identifikovat zejména faktory, které ovlivňují interakci tří úrovní aktérů (jednotlivec, skupina, organizace) a podmiňují tak organizační učení. Z přehledu literatury vyplývá, že o učení v organizacích je třeba na jedné straně uvažovat ve smyslu vzájemného působení uvedených úrovní a na druhé straně, že na učení mají vliv jak individuální, tak skupinové a organizační faktory. Z výsledků lze zejména vyvodit závěr, že interakce v organizaci a výměna a sdílení znalostí patří mezi relevantní faktory ovlivňující organizační učení.
klíčová slova: učení se - učení podnikové - faktory - týmy pracovní - sdílení znalostí - literatura - přehledy  

KELLER, ALINDE: Lern- und Assistenzsysteme partizipativ integrieren / Participativní integrace vzdělávacích a asistenčních systémů: vývoj systému pro navrhování procesů na základě organizačně-pedagogického přístupu
anotace: Článek se zabývá procesem integrace učících se a asistenčních systémů (Lern- und Assistenzsystemen, LAS) do pracovních systémů ve výrobě. Cílem takového procesu je využít potenciál přijatého systému LAS, který podporuje učení a vytváří ekonomické přínosy pro konkrétní požadavky ve firmách. Z hlediska organizační pedagogiky proto článek rozvíjí procesy reflexe, překladu, vyjednávání a vytváření vizí jako postupy tvorby znalostí v rámci participativního přístupu. V rámci výzkumného přístupu založeného na odpovídajících pedagogických principech je navržen vzdělávací systém, vycházející nejen z teorie, ale i praktických zkušeností se začleněním systému LAS do okruhu činností souvisejících s údržbou pracovišť. Cílem tohoto systému je podpořit ty aktéry v praxi, kteří navrhují proces vývoje (učící se) inovace založené na LAS ve firmách.
klíčová slova: systémy vzdělávací - systémy asistenční - učení se - pedagogika - učení podnikové - sdílení znalostí  

GÜSKEN, SARAH RANJANA: Einflussfaktoren auf die Nutzungsintention von Pflegekräften zur Verwendung digitaler Technologien in der ambulanten  / Faktory ovlivňující záměr pečovatelů používat digitální technologie v ambulantní péči: případová studie zavedení senzorového textilu
anotace: Vzhledem k rostoucí pracovní zátěži v pečovatelském sektoru se pracovní procesy stále více digitalizují. Důsledkem nedostatečného zapojení pečovatelů do tohoto procesu digitalizace je špatně integrovaný technologický vývoj s nedostatečným přijetím technologií. Aby bylo možné položit základy pro úspěšný vývoj technologií v ambulantní péči, je nejprve nutné lépe porozumět záměrům pracovníků ambulantní péče. Pro zkoumání záměru používat digitální technologie je v tomto článku vytvořen model, který na základě případové studie zavedení textilní senzorové podložky ukazuje faktory ovlivňující záměr používat digitální technologie v ambulantní péči. Kromě odvození faktorů modelu a zkoumání síly jejich vlivů je odvozen také praktický význam pro vývojáře technologií v jiných kontextech péče.
klíčová slova: péče ambulantní - technologie digitální - využití - participace  

SCZOGIEL, SUSANNE: Erfolgreiche Einführung von Enterprise Collaboration Systems / Úspěšná implementace podnikových systémů spolupráce: organizace práce a účast zaměstnanců jako předpoklad přijetí používání?
anotace: Systémy pro podnikovou spolupráci (enterprise collaboration systems, ECS) umožňují digitální kontakt a výměnu informací a znalostí mezi jednotlivci, týmy a společnostmi. Zavedení ECS na pracovišti mění pracovní úkoly, procesy, požadavky a komunikační kanály. Požadavky na návrh nové organizace práce a zapojení zaměstnanců se rychle zvyšují. Tato studie zkoumá pracovní a organizační charakteristiky, které souvisejí s přijetím nových technologií. Za tímto účelem se zkoumá organizace práce (v podobě pracovních stresorů a zdrojů), předchozí zkušenosti s informačními technologiemi a účast zaměstnanců. V písemném průzkumu (N = 212) ve dvou společnostech, kde se ECS zavádí, byli zaměstnanci dotazováni na charakteristiky své práce, organizaci práce a na vlastní postoje k technologiím. Byly zjištěny korelace mezi některými pracovními stresory a zdroji a souhlasem s jejich používáním. Předchozí zkušenosti s technologií také souvisely s přijetím, zatímco účast zaměstnanců nikoli.
klíčová slova: organizace práce - systémy pracovní - systémy organizační - spolupráce - participace - zaměstnanci - technologie digitální - technologie moderní - faktory pracovní - faktory organizační  

BLUMBERG, VERENA - SCHULTE, EVA-MARIA - KAUFFELD, SIMONE: Changes in production work when using smart wearable / Změny ve výrobě při používání chytrých nositelných zařízení: výsledky studie založené na metodě Delphi
anotace: V průmyslové výrobě nabývají chytrá nositelná zařízení (např. datové brýle) na významu. Zatímco doposud se při jejich zavádění kladl důraz na ekonomické aspekty, změny organizace práce byly opomíjeny. Cílem delfské studie bylo popsat změny prostřednictvím používání chytrých nositelných zařízení a vyvodit důsledky pro organizaci práce. Bylo identifikováno šest dimenzí popisu (použití, důsledky pro organizaci práce, využití dat, personalizace, flexibilita, účel) a bylo vytvořeno 18 scénářů. Posouzení scénářů z hlediska žádoucnosti a míry rozšíření ukázalo, že žádoucí jsou zejména scénáře pro pracovní a ergonomickou podporu a za zvláště pravděpodobné jsou považovány scénáře pro změny v oblasti spolupráce. V provozní praxi jsou pro hodnocení scénářů důležité pracovní a ekonomické aspekty.
klíčová slova: digitalizace - průmysl 4.0 - zařízení chytrá - zařízení nositelná - zařízení elektronická - technologie digitální - organizace práce

ADAM, CAROLINE: Maßnahmen und Lösungen zur Arbeitsgestaltung für den Umgang mit der COVID-19 Pandemie / Opatření a řešení pro organizaci práce v souvislosti s pandemií covid-19: systematická analýza práce v primárním, sekundárním a terciárním sektoru v Německu
anotace: Požadavek přizpůsobit provozní pracovní procesy zákonným hygienickým požadavkům a požadavkům na omezení kontaktů, které provázely šíření pandemie covid-19 v Německu, vedl ke krátkodobým a někdy radikálním změnám ve světě práce. V rámci výzkumného projektu COVID19LL bylo na základě 52 rozhovorů se zástupci podniků a organizací analyzováno, k jakým změnám v práci v souvislosti s pandemií dochází napříč regiony a odvětvími, jak je vyhodnocovat a které nové způsoby práce by se mohly osvědčit i v postpandemickém období. V souladu s dalšími studiemi bylo možné identifikovat rostoucí flexibilitu trhu práce a pracovní doby, zrychlení digitalizace pracovních procesů a také vliv na firemní kulturu. Další klíčové zkušenosti se týkají přizpůsobení interních a externích komunikačních procesů a operativního řešení problémů souvisejících s krizí. Na základě shromážděných údajů byla odvozena doporučení pro podniky v podobě normativně-narativních scénářů.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - opatření - Německo - podniky - doporučení - scénáře  

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail