Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/09

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 8 (2021) 112 - č. 9 (2021)Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2021)Die BG - č. 9 (2021)Hygiene et Sécurité du Travail - č. 263 (2021)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2021)Magazín ČAS - č. 3 (2021) Práce a mzda - č. 9 (2021)Professional Safety - č. 9 (2021) Références en Santé au Travail - č. 166 (2021)Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 6 (2021) | Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2021) | Sicher ist Sicher - č. 9 (2021) Sondy revue - č. 8 (2021)Sondy revue - č. 9 (2021) Travail et Sécurité - č. 828 (2021) Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2021) 

 

 

112 - č. 8 (2021) 

AGH, PAVEL - BÍLÝ, JIŘÍ: Požární ochrana v lesním hospodářství a letecká hasičská služba v roce 2020
anotace: Letecká hasičská služba (LHS) je Ministerstvem zemědělství (MZe) zabezpečována od roku 1993 v úzké spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a od roku 2001 též s Leteckou službou Policie ČR. LHS je plně financována MZe. Zároveň je službou obligatorní a její zajištění v daném roce závisí na množství disponibilních prostředků v rozpočtu MZe. Článek poskytuje vhled do činnosti LHS a požárovosti v lesním hospodářství v roce 2020.
klíčová slova: ochrana požární - služby letecké - hasiči - hospodářství lesní - Česká republika - 2020

 

RYBÁŘ, PAVEL: Požární nebezpečí skladovaných komodit: 1část
anotace: Z dokumentů ČSN EN 12845, VdS CEA 4001 a NFPA 13 je zřejmé, že významným faktorem pro návrh objektivně zdůvodněné a účinné sprinklerové ochrany v jednopodlažních skladech je požární nebezpečí skladovaných komodit. Kategorizace tohoto nebezpečí je v EU i USA definovaná obdobně, nikoli však shodně. Článek tedy poskytuje srovnání v úvahu přicházejících metodik stanovení příslušné kategorie požárního nebezpečí skladované komodity.
klíčová slova: nebezpečí požární - komodity - kategorizace - metodiky - normy - skladování - ochrana požární

112 - č. 9 (2021) 

RYBÁŘ, PAVEL: Požární nebezpečí skladovaných komodit: 2 část. 
anotace: V roce 2010 vydala Factory Mutual dokument FM 8-9, který přinesl "revoluční" změnu v navrhování sprinklerové ochrany ve skladech. Kromě jiného se to týkalo i klasifikace požárního nebezpečí skladovaných komodit, do té doby plně respektující klasifikaci NFPA 13.
klíčová slova: ochrana požární - sklady - skladování - komodity - nebezpečí - klasifikace požární

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9 (2021) 

VALA, JIŘÍ: Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví
anotace: Digitalizace ekonomiky výrazně změnila povahu a organizaci práce v celé Evropě, včetně pracovní doby, místa výkonu práce, využívání informačních a komunikačních technologií (jako je například práce na dálku s využitím IT, teleworking a práce přes digitální platformy) a forem zaměstnaneckého statusu.
klíčová slova: digitalizace - ekonomika - formy práce - práce dálková - technologie informační - práce platformová - flexibilita - zdraví - ochrana zdraví - BOZP

VARTA, ONDŘEJ - KYSELA, JIŘÍ: Kontroly v oblasti zdvihacích zařízení
anotace: Zpracování tohoto příspěvku vychází zejména z opakujících se nedostatků u zdvihacích zařízení zjištěných při kontrolní činnosti inspekce práce v roce 2021, ale také z kontrolních zjištění v rámci kontroly příčin a okolností pracovních úrazů. Dále také z vysoké pracovní úrazovosti u zdvihacích zařízení a při činnostech souvisejících s manipulací s břemeny pomocí jeřábů. V úvodu příspěvku jsou uvedeny zásadní informace o hlavním úkolu SÚIP v oblasti zdvihacích zařízení pro rok 2021 včetně jeho průběžného hodnocení. Ve druhé části příspěvku se autoři podělili o informace týkající se pracovní úrazovosti v ČR a u zdvihacích zařízení.
klíčová slova: zařízení zdvihací - kontroly - inspekce práce - úrazy pracovní - příčiny

ZELENÁK, MICHAL: Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
anotace: Zubní lékař poskytuje vysoce specializovanou péči v ambulantní a lůžkové části zdravotnických zařízení různého typu, nemocnic a klinik. Vede příslušnou dokumentaci pacientů. Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností, spadajících do obvyklé pracovní náplně zubního lékaře. Dále jsou uvedeny kvalifikační požadavky na tyto lékařské specialisty, charakteristika místa výkonu práce, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací zubařů, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: lékaři zubní - karta BOZP - činnosti pracovní - kvalifikace - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP

HLAVSA, PETR - VESELÁ, ELIŠKA - BĚHOUNEK, MICHAL: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: Osmý díl seriálu rozhovorů s osobnostmi v oblasti BOZP představuje Ing. Petra Kurtina, inspektora bezpečnosti práce OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj.
klíčová slova: inspekce práce - inspektoři práce - BOZP - vzdělání - rozhovory - osobnosti

SKŘEHOT, PETR A.: Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví: 3. část: šatny 
anotace: Ve třetím a závěrečném článku této minisérie se autor zaměřuje na problematiku sociálních zařízení, konkrétně na šatny. Se šatnami se setkáváme na většině pracovišť, a tudíž by mělo být v zájmu každé osoby odborně způsobilé v prevenci rizik o této záležitosti něco vědět. Zvláště pak, když od konce roku 2020 platí nová norma ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody, která neřeší jen šatny samotné, ale také definuje postup pro stanovení míry znečištění pracovních oděvů zaměstnanců.
klíčová slova: zařízení sociální - šatny - bezpečnost - normy - požadavky bezpečnostní

KRÁL, MIROSLAV: Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému
anotace: Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému, jak je ukázáno v článku, se prosazují postupem založeným na analýze ergonomických rizikových faktorů a posléze na jejich eliminaci s cílem dosáhnout komfortu v pracovní činnosti člověka. Všeobecné ergonomické zásady jsou stanoveny rámcově v českých technických normách ergonomické povahy (třídy 83 35…) a právně ošetřeny.
klíčová slova: systém pracovní - ergonomie - zásady - faktory rizikové - eliminace rizik - normy ergonomické

Die BG - č. 9 (2021) 

TISCHENDORF, MARKUS: Sicherer Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten. Bezpečná manipulace s pracovním a ochranným lešením
anotace: V Německu se téměř 6 tisíc zaměstnanců ročně zraní při manipulaci s lešením, z toho jsou některá zranění i smrtelná. Autor v článku vysvětluje, co je třeba dodržovat při montáži, předávání a používání pracovního a ochranného lešení, a to v souladu s platnými předpisy (zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; normy EN 12810-1 Fasádní lešení z prefabrikátů, část 1: Specifikace výrobku; EN 12811-1 Dočasné konstrukce pro budovy, část 1: Pracovní lešení - požadavky na výkon, návrh, konstrukce a dimenzování; DIN 4420-1 Pracovní a ochranné lešení, část 1: Ochranné lešení - výkonnostní požadavky, konstrukce, konstrukce a dimenzování; technická pravidla TRBS 1111 Hodnocení rizik a TRBS 2121-1 Nebezpečí pádu z lešení).
klíčová slova: lešení - manipulace - úrazy pracovní - bezpečnost práce - požadavky bezpečnostní - legislativa - normy - Německo

HENSIEK, JOERG: PSA gegen Absturz. Ochranné pracovní prostředky proti pádům: inovace proti rizikům z posledních závažných úrazů a nehod
anotace: Autor uvádí, že nehody a úrazy ve stavebnictví tvoří 40 % všech smrtelných událostí. Děje se tak většinou pády ze žebříků či lešení a pády ze střech nebo ze schodů. Německý zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovuje, že mají být upřednostňována kolektivní opatření, jako jsou zábrany nebo kryty, boční ochrana, chodníky, lešení, bezpečnostní sítě a pracovní plošiny. Dále autor popisuje osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům, jako jsou bezpečnostní přilba, upínací systémy, systémy proti pádu, přídržné popruhy, bezpečnostní postroje, lana a šňůrky, tlumiče pádu, kotevní zařízení apod. Při skladování celotělových postrojů je třeba dodržovat následující pravidla, aby byly bezpečné: mohou být skladovány volně visící pouze v suchých, ale ne příliš teplých místnostech; nesmí být skladovány v blízkosti topných těles; nesmí se skladovat s kyselinami nebo jinými agresivními látkami; neměly by být uloženy na místech s přímým vystavením světlu, nesmí se prát ani čistit chemickými čisticími prostředky. Při jejich přepravě by měly být uložené do pouzder k tomu určených. Většinou jsou systémy ochrany proti pádu testované pro uživatele o maximální přípustné hmotnosti 100 kg. Podle autora je toto nedostatečné, neboť například v zimním období může hmotnost uživatele dosahovat až 140 kg. Proto se používají tlumiče a zachycovače pádu, které snižují v případě pádu nárazovou sílu na úroveň, která je pro tělo únosná (maximálně do 6 kN).
klíčová slova: prostředky ochranné - OOPP - ochrana proti pádům - ochrana proti pádům z výšky - lešení - žebříky - schody - BOZP

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 263 (2021) 

DAVID, CHRISTINE: La désinfection des lieux de travail. Dezinfekce pracoviště: jaká je strategie?
anotace: Na pracovišti se obvykle vyskytuje značný počet a rozmanitost mikroorganismů. K prevenci rizik lze použít různá řešení za předpokladu, že jsou přizpůsobena dané činnosti, odvětví, charakteristice mikroorganismů atd., a že nepředstavují více rizik, než kterým zabraňují. Článek představuje otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spojené s různými typy aditivních výrobních technik, jakož i preventivní opatření, která by měli zaměstnavatelé a preventisté vzít v úvahu.
klíčová slova: mikroorganismy - dezinfekce - pracoviště - hodnocení rizik - BOZP

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 9 (2021) 

HERSTEIN, JOCELYN J.: A pilot study of core body temperatures in healthcare workers wearing personal protective equipment in a high-level isolation unit. Pilotní studie tělesné teploty u zdravotnických pracovníků v osobních ochranných prostředcích na izolační jednotce s vysokým stupněm nebezpečí
anotace: Osobní ochranné prostředky používané zdravotnickými pracovníky ke zmírnění rizika přenosu nemocí při péči o pacienty s vysoce nebezpečnými infekčními nemocemi mohou narušit normální mechanismy ochlazování těla a zhoršit fyziologickou zátěž. Příznaky tepelné zátěže (např. poruchy kognitivních funkcí, zmatenost, svalové křeče) jsou obzvláště škodlivé ve vysoce rizikovém prostředí péče o pacienty s vysoce závažnými infekčními onemocněními. V této pilotní studii byla pomocí teploměru s bezdrátovým přenosem hodnocena teplota tělesného jádra zdravotnických pracovníků při provádění úkonů péče o pacienty v prostředí izolační jednotky s vysokým stupněm ochrany v dýchacích přístrojích s poháněným čištěním vzduchu (PAPR). Cílem bylo určit potenciální ohrožení zdraví při práci v důsledku tepelného stresu na jednotce s kontrolovaným prostředím.
klíčová slova: stres tepelný - zátěž tepelná - teplota tělesná - měření - OOPP - prostředky ochranné - nemoci infekční

KALTSATOU, ANTONIA: An exploratory survey of heat stress management programs in the electric power industry. Průzkum programů řízení tepelného stresu v elektroenergetice
anotace: Pracovníci v elektroenergetice běžně vykonávají fyzicky náročnou práci v horkém prostředí, což je v kombinaci s používaným ochranným oděvem vystavuje riziku onemocnění a zdravotních problémů souvisejících s pracovním tepelným stresem. Vzhledem k tomu, že změna klimatu přispívá k nárůstu výskytu horkého počasí, je zapotřebí cílený přístup k řízení tepelného stresu v tomto odvětví. K lepšímu porozumění současným postupům v oblasti řízení tepelného stresu a zjištění možnosti jejich zdokonalení byl proveden průzkum mezi 33 elektrárenskými společnostmi působícími ve Spojených státech amerických (n = 32) a v Kanadě (n = 1). Průzkum ukazuje, že ačkoli mnoho společností používá nějakou formu programu pro řízení tepla, základní složky definující tyto programy se liší a v některých společnostech dokonce chybí. Aby se maximalizovala podpora zdraví a bezpečnost pracovníků při práci v horkém prostředí, měl by se k formulaci účinných postupů a metodik pro vytvoření strategie řízení tepla specifické pro dané odvětví použít přístup založený na konsensu, který zohledňuje pět základních složek programu řízení tepla.
klíčová slova: podnebí - klima - změny - prostředí horké - zátěž tepelná - stres tepelný - ochrana zdraví - programy preventivní - energetika

Magazín ČAS - č. 3 (2021) 

PLUHAŘOVÁ, LADA - JENČÍKOVÁ, VERONIKA: Ochrana životního prostředí
anotace: Jednou z hlavních současných politik na evropské i národní úrovni je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti. Aby se odpad stal co v nejvyšší míře surovinovou základnou pro výrobku nových výrobků, je předmětem oběhového hospodářství. K postupnému naplňování tohoto strategického cíle musí být vytvořen v prvé řadě právní základ.
klíčová slova: odpady - hospodářství odpadové - hospodářství oběhové - předpisy právní

NEJEZCHLEBOVÁ, ZUZANA: Elektrozařízení a životní prostředí
anotace: Aktuálním problémem ve vztahu k životnímu prostředí a jeho ochraně je zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení. Odpady, resp. výrobky s ukončenou životností, obsahují nejen celou řadu látek a materiálů, které představují zátěž pro životní prostředí, ale zároveň mnoho prvků, které je možné znovu využívat - recyklovat. Součástí elektrozařízení jsou nejen látky nevhodné nebo nebezpečné pro životní prostředí, ale i látky poměrně vzácné.
klíčová slova: zařízení elektrická - recyklace - odpady - normy - předpisy právní

PEKOVÁ, ANDREA: Klimatická změna
anotace: Klimatická změna - jedna z největších globálních výzev současnosti - zasahuje do života a činností lidí a organizací na celé planetě. Na ni reaguje i technická normalizace. Výsledkem společné práce expertů ze všech koutů světa jsou mezinárodní normy, které mohou být pomocníky jak ve zmírnění dopadů lidské činnosti na klima, tak při adaptaci na klimatické změny.
klíčová slova: prostředí životní - změny klimatické - klima - standardizace - normy

Práce a mzda - č. 9 (2021) 

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU
anotace: V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. Tento článek se věnuje Finsku a Řecku.
klíčová slova: vysílání pracovníků - vztahy pracovněprávní - Evropská unie - Řecko - Finsko

OBROVSKÁ, LUCIE: K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
anotace: Pro zaměstnavatele vyplývá ze zákoníku práce povinnost odměňovat zaměstnance za stejnou práci či za práci stejné hodnoty stejně. Pokud zvažuje možnost poskytnout zaměstnanci odměnu vyšší, musí pro jeho hodnocení použít taková kritéria, která souvisejí s povahou dané pracovní pozice, pracovními podmínkami, případně s výkonem zaměstnance. Kritérium ovládání jazyka na úrovni rodilého mluvčího se v tomto směru může jevit jako značně problematické, neboť jazyk zaměstnance úzce souvisí s jeho národností a při jeho použití se tak zaměstnavatel může snadno dopustit diskriminace.
klíčová slova: odměňování - pozice pracovní - dovednosti - jazyky

FARKAČOVÁ, LENKA: Využití chatbotů v praxi HR
anotace: Spolu s postupným vývojem nových technologií a umělé inteligence dochází k růstu potenciálu aplikace těch automatizovaných řešení, která mohou ulehčit každodenní práci zaměstnanců napříč celou organizací. Jedním z těchto řešení jsou i chatboti. Chatboti jsou v zásadě softwarové nástroje, které pomáhají simulovat lidskou konverzaci (chatování), ale nejen to, jejich potenciál je mnohem větší. Ač se může zdát, že chatboti jsou novinkou, není tomu tak. Tento software existuje již desítky let, ovšem až nyní je možné plně využít jeho potenciál i pro oblast řízení lidských zdrojů. Článek se věnuje tomu, jak konkrétně chatboty využít v rámci personální práce a kde jsou jejich limity.
klíčová slova: chatboti - inteligence umělá - technologie moderní - využití - personalistika - limity

Professional Safety - č. 9 (2021) 

LIN, MEI-LI - CARRILLO, ROSA ANTONIA: Strengthening organizational well-being with micropractices. Posílení organizační pohody pomocí mikropraktik
anotace: Článek navrhuje zásadní změnu v tom, jak organizace definují a přistupují k celkovému zlepšování výkonnosti organizace, a to zahrnutím pracovní pohody neboli well-beingu prostřednictvím mikropraktik. Doporučuje, aby byl význam BOZP přidán do celkového přístupu a hlavního záměru podpořit pracovní pohodu zaměstnanců. Článek zkoumá klíčové složky pracovní pohody a jejich důsledky a uvádí spojení mezi pohodou, bezpečností, zdravím a zlepšováním výkonnosti organizace. V závěru se článek zabývá tím, jak tento posun udržitelným způsobem provést. Zavedení mikropraktik poskytuje nástroje k podpoře pracovní pohody pro sebe i ostatní. Každodenním uplatňováním těchto postupů lze dosáhnout osobní transformace a trvalé organizační změny.
klíčová slova: pohoda pracovní - zaměstnanci - klima organizační - nástroje

CANNADY, RYAN: Pioneering ideas for a new generation of safety. Průkopnické nápady pro novou generaci bezpečnosti
anotace: S nástupem důchodového věku mnoha vedoucích pracovníků s odpovědností za BOZP se blíží nová výzva. Starší odborníci v BOZP musí připravit skupinu nových odborníků. Organizace musí vytvořit organizovaný rámec pro přenos znalostí od zkušených vedoucích pracovníků k začínajícím profesionálům. Odborníci na začátku kariéry musí rozvíjet své technické a vůdčí dovednosti, aby udrželi profesi v oblasti bezpečnosti práce na vysoké kvalitativní úrovni.
klíčová slova: odborníci BOZP - pracovníci vedoucí - zkušenosti - znalosti - sdílení znalostí - kompetence - dovednosti

HAAS, EMILY J. - YORIO, PATRICK L.: Safety climate. Bezpečnostní klima: odvozený význam osobních a situačních faktorů v hornictví
anotace: Ačkoli odborná literatura prokázala systematický vztah mezi situačními a osobními faktory BOZP, výzkum, který by přímo porovnával relativní vliv osobních a situačních faktorů na chování pracovníků v oblasti bezpečnosti, v literatuře a v jakémkoli odvětví, včetně hornictví, chybí. Na základě údajů z průzkumu shromážděných z prostředí těžebního průmyslu v Severní Americe zkoumali autoři relativní význam situačních a osobních konstruktů při předpovídání chování pracovníků. Bylo zjištěno, že situační faktory jsou významné, a proto by se nikdy nemělo opomíjet disciplinované zaměření na systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) a budování silného bezpečnostního klimatu/kultury. Překvapivě však byly v těžebním průmyslu osobnostní faktory větší hnací silou chování v oblasti BOZP. To zdůrazňuje význam systémů OHSMS, které zabudovávají postupy a procesy zaměřené na člověka, a nikoliv pouze na zdůrazňování priority bezpečnosti (tj. bezpečnostního klimatu).
klíčová slova: klima bezpečnostní - chování bezpečné - faktory osobnostní - situace - hornictví - průmysl těžební

KRSTOVSKI, SASO - RUCHALA, JAKE - MCGOUGH, KRISTI: Using augmented reality to develop a safety culture of engagement. Využití rozšířené reality k rozvoji kultury angažovanosti v oblasti bezpečnosti
anotace: Článek popisuje využití prvků rozšířené reality v procesu hodnocení pracovních rizik ve společnosti Ford Motor. Logika a výzkumy ukazují, že více pozorování pomáhá rozvíjet kulturu angažovanosti v oblasti bezpečnosti práce. Při brainstormingu využívá společnost stávající aplikaci pro bezpečnost a ochranu zdraví, která pomáhá řídit revizi kategorizovaných nebezpečí. Replikace stávající aplikace pro průzkum bezpečnosti a ochrany zdraví napříč uživateli umožňuje zvýšit počet pozorování v celém provozu. Pomocí aplikace si posuzovatel vybere kategorizované téma k přezkoumání v rámci pracovní zóny. Formulář pro posouzení vede auditora řadou otázek specificky přizpůsobených vstupům, které určují úroveň nebezpečí. Posuzování pracovních zón pomáhá zmírňovat nebezpečí a přechází od reaktivního k proaktivnímu přístupu.
klíčová slova: realita rozšířená - využití - hodnocení rizik - identifikace rizik - BOZP - zóny pracovní - pracoviště

Références en Santé au Travail - č. 166 (2021) 

MEISSONIER-CIRILLE, L.: Poussieres, nanoparticles en santé. Prach, nanočástice a zdraví: 26. online výzkumný den IIMTPIF, 24. března 2021
anotace: Článek sumarizuje poznatky online konference zabývající se profesní a environmentální expozicí nanočásticím. Definuje polutanty, zabývá se metodami měření a referenčními hodnotami dostupnými pro měření expozice. Zkoumá zdravotní účinky působení částic a možnosti prevence profesních rizik.
klíčová slova: nanočástice - nanobezpečnost - expozice profesionální - měření - metody - rizika zdravotní - prevence rizik

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 6 (2021) 

MATRE, DAGFINN: Safety incidents associated with extended working hours. Nehodové události spojené s prodlouženou pracovní dobou: systematický přehled a metaanalýza
anotace: Autoři provedli jsme systematický přehled odborné literatury s cílem posoudit možné důsledky prodloužené pracovní doby na nehody, skoronehody a úrazy s ohledem na celkovou jistotu důkazů. Bylo prozkoumáno pět databází (Medline, Embase, PsycINFO, Web of Science a Proquest Health and Safety Science Abstract) a identifikováno 10072 studií publikovaných do prosince 2020. Kritéria pro zařazení splnilo 22 studií. Z průzkumu vyplynulo, že denní pracovní doba menší než 12 hodin a týdenní pracovní doba přesahující 55 hodin byly spojeny se zvýšeným rizikem úrazů. Úroveň důkazů však byla nízká. Proto je třeba provést další vysoce kvalitní výzkum k objasnění těchto souvislostí.
klíčová slova: nehody pracovní - úrazy pracovní - doba pracovní - práce přesčas - souvislosti

IKESU, RYO: Association of managerial position with cardiovascular risk factors. Souvislost manažerské pozice s kardiovaskulárními rizikovými faktory: analýza fixních efektů pro japonské zaměstnance
anotace: Ačkoli se uvádí, že zaměstnanci zařazení ve vyšší platové třídě jsou spojeny s lepším zdravím, vědci plně nerozumějí tomu, zda tyto souvislosti vyplývají z pracovní pozice nebo z individuálních charakteristik osoby na dané pozici. Na základě unikátních panelových dat v Japonsku, která každoročně sledují platové zařazení zaměstnanců a jejich zdravotní stav, zkoumali autoři souvislost mezi tím, zda jde o pracovníky na manažerské pozici, a rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění.
klíčová slova: pracovníci vedoucí - manažeři - pozice pracovní - stav zdravotní - zdraví - rizika zdravotní - nemoci kardiovaskulární

OOIJEN, RAUN VAN: The contribution of employer characteristics to continued employment of employees with residual work capacity. Podíl charakteristik zaměstnavatele k prodloužení zaměstnávání zaměstnanců se zbytkovou pracovní schopností: důkazy z údajů registru v Nizozemsku
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat podíl charakteristik zaměstnavatele na prodloužení zaměstnávání zaměstnanců se zbytkovou pracovní schopností. Autoři dále zkoumali, zda se příspěvek charakteristik zaměstnavatele liší u různých typů zaměstnavatelů a typů onemocnění zaměstnanců. Charakteristiky zaměstnavatelů se na variabilitě výsledků zaměstnanosti podílely 10 %. Oproti tomu sociodemografické charakteristiky a charakteristiky onemocnění zaměstnanců se na variabilitě podílely 13 %. Prevalence prodloužení zaměstnání byla nejnižší v menších podnicích a v odvětvích stavebnictví a služeb s nízkými mzdami. Kromě toho existovaly značné rozdíly ve výsledcích zaměstnanosti mezi podobnými zaměstnavateli z hlediska velikosti, odvětví a složení pracovní síly, zejména mezi většími podniky a mezi zaměstnanci s duševními nebo muskuloskeletálními poruchami ve srovnání s ostatními nemocemi.
klíčová slova: postižení zdravotní - zaměstnanost - zaměstnavatelé - podpora zaměstnanců

VEN, HARDY A. VAN DE: The acute effects of working time patterns on fatigue and sleep quality using daily measurements of 6195 observations among 223 shift workers. Akutní vliv rozvržení pracovní doby na únavu a kvalitu spánku na základě denního měření dle 6195 pozorování u 223 pracovníků pracujících na směny
anotace: Cílem této studie bylo odhadnout akutní účinky charakteristik pracovní doby na únavu a kvalitu spánku a zjistit, zda se tyto účinky liší podle jednotlivých charakteristik. Pomocí průzkumu ekologického měření byla denně měřena únava a kvalita spánku u 223 pracovníků pracujících na směny po dobu až osmi týdnů. V dotazníku byly hodnoceny základní charakteristiky a z podnikových registrů byly získány údaje o rozpisu směn za účelem zjištění parametrů rozpisu směn. Vlivy mezi jednotlivými parametry směn na únavu a kvalitu spánku byly odhadnuty pomocí modelů s náhodnými a fixními efekty. Pro zmírnění akutních účinků práce na směny na únavu by se měly dopředu optimalizovat rozvrhy směn zajištěním většího času na zotavení a střídání směn.
klíčová slova: práce na směny - práce v noci - směny pracovní - rizika zdravotní - spánek - únava

MATHISEN, JIMMI: Reducing employee turnover in hospitals: estimating the effects of hypothetical improvements in the psychosocial work environment. Snížení fluktuace zaměstnanců v nemocnicích: odhad účinků hypotetického zlepšení psychosociálního pracovního prostředí
anotace: Špatné psychosociální pracovní prostředí v nemocnicích je spojeno s vyšší fluktuací zaměstnanců. V této prospektivní kohortové studii se autoři snažili zjistit a kvantifikovat, které aspekty psychosociálního pracovního prostředí mají největší vliv na roční míru fluktuace zaměstnanců v nemocničním prostředí, a to jak celkově, tak v rámci profesních skupin. Z 24 385 účastníků jich 2552 (10,5 %) opustilo pracoviště během ročního sledování. Až 44 % této fluktuace bylo potenciálně možné předejít hypotetickým zlepšením psychosociálního pracovního prostředí. Konkrétní hypotetická zlepšení s největším účinkem se týkala spokojenosti s pracovními vyhlídkami, obecné spokojenosti s prací a šikany. Potenciál prevence fluktuace byl větší u zdravotních sester než u lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků.
klíčová slova: nemocnice - péče zdravotní - zaměstnanci - fluktuace - ochrana zdraví - faktory psychosociální - prostředí pracovní

BLINDOW, KATRINA: Sexual and gender harassment in Swedish workplaces. Sexuální a genderové obtěžování na švédských pracovištích: prospektivní kohortová studie o důsledcích pro dlouhodobou pracovní neschopnost
anotace: Cílem této prospektivní kohortové studie bylo prozkoumat obtěžování z důvodu pohlaví a sexuální obtěžování jako rizikový faktor pro budoucí dlouhodobou pracovní neschopnost (long-term sickness absence, LTSA, delší než 21 dní). Dále byla zkoumána podpora ze strany kolegů jako moderující faktor této asociace. Měsíční až každodenní vystavení genderovému obtěžování bylo rizikovým faktorem pro budoucí LTSA u žen a mužů. Vystavení sexuálnímu nebo genderovému obtěžování jednou za posledních 12 měsíců nebylo s LTSA spojeno. Nebyla potvrzena interakce mezi žádnou z expozic a podporou ze strany kolegů ve vztahu k LTSA. Zdá se, že sexuální a genderové obtěžování přispívá k malému nadměrnému riziku LTSA u žen a mužů. Úloha podpory ze strany kolegů nebyla jednoznačná a je třeba ji dále zkoumat.
klíčová slova: obtěžování sexuální - násilí na pracovišti - diskriminace - pohlaví - kolegialita - pracovníci vedoucí - podpora sociální - absence pracovní

Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2021) 

STREHL, CLAUDINE - HOFFMANN, MATHIAS: Gefährdungsbeurteilung bei der Verwendung von UV-C-Strahlern zur Desinfektion. Hodnocení rizik při použití lamp UV-C k dezinfekci
anotace: Dezinfekce pomocí UV-C záření není nové téma. Novinkou však je, že poptávka po způsobech účinné inaktivace virů a bakterií kvůli koronavirové pandemii prudce vzrostla. Z toho plynou zcela nové otázky, zejména s ohledem na to, zda lze tuto technologii použít i za přítomnosti lidí. Při posuzování rizik je třeba vzít v úvahu možná nebezpečí, která mohou vyplývat z UV-C záření. Autoři proto uvádějí seznam nezbytných kroků a pokynů pro hodnocení rizik, z toho vyplývajících opatření a testování v souvislosti s používáním těchto lamp, včetně seznamu norem a literatury. Závěrem doporučují firmám, pokud nebudou schopny provést podle jejich pokynů posouzení rizik, ať se obrátí na svou úrazovou pojišťovnu.
klíčová slova: dezinfekce - záření ultrafialové - lampy - rizika - testování - opatření - Německo

BENDEL, ALEXANDER: Soziotechnische Systemgestaltung. Návrh sociálně-technického systému: na příkladu koncepce a implementace digitálního komunikačního a informačního systému
anotace: Digitalizace světa práce vyžaduje složité komunikační procesy a odpovídající přístupy k návrhu práce. V této souvislosti autor seznamuje s případovou studií z výzkumného projektu APRODI, který probíhal v letech 2017 až 2020 a byl financován Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu a Evropským sociálním fondem. Cílem projektu byla digitalizace práce a procesů v průmyslových podnicích. Na základě sociálně-technického porozumění byly v provozních dílčích projektech vyvíjeny a testovány nové způsoby participativního, integrovaného a holistického návrhu pracovních systémů podporovaných IT. Měly by usnadnit a rozvíjet dovednosti zaměstnanců a zohledňovat konkrétní personální situaci společnosti s ohledem na kompetence a věkovou strukturu.
klíčová slova: digitalizace - svět práce - podniky průmyslové - systémy pracovní - technologie - projekty - Německo

BUEREN, HERMANN: Das agile Unternehmen. Agilní společnost: práce v reálném čase I: životní cyklus a ideologie metody řízení: část 2 ze 2
anotace: Autor se v první části článku zaměřil na vysvětlení pojmu agilní metoda řízení (Sicher ist Sicher č. 6/2021). Ve druhé části se zabývá perspektivami agilního řízení společnosti. Konstatuje, že není jisté, jestli tato forma řízení bude ve větší míře ve společnostech prosazována. Některé společnosti ji považují za vizi budoucnosti, některé firmy naopak mají již praktické zkušenosti s agilními metodami řízení projektů, které jsou založené na týmové spolupráci, přímé komunikaci a připravenosti na změnu.
klíčová slova: řízení projektové - řízení lidských zdrojů - řízení podnikové - agilita - podniky

Sicher ist Sicher - č. 9 (2021) 

ULLRICH, JENS: Wirksamer Arbeitsschutz durch aktives Veränderungsmanagement. Efektivní bezpečnost práce prostřednictvím aktivního řízení změn: příklady z profesionálních hasičských sborů
anotace: Autor uvádí poznatky ze své studie, ve které vedl rozhovory s vrcholovými manažery z 15 profesionálních hasičských jednotek v Německu, Nizozemsku a Švédsku. Klíčovou otázkou bylo, jaká je motivace, tj. která přesvědčení, hodnoty a cíle mohou přimět vedoucí pracovníky, aby přijali postupy řízení s ohledem na bezpečnost práce. Důvodem bylo, že řízení se často provádí nezávisle na požadavcích stanovených v zákoně o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Manažeři se spíše podílejí na řešení problémů, které považují za důležité, a téměř se nestarají o jiné otázky bezpečnosti práce. Zjištění z rozhovorů byla agregována do typologie motivací manažerů v oblasti BOZP v jejich manažerském a regulačním kontextu. Autor rozlišuje dva typy osob s rozhodovací pravomocí. První typ reaguje pouze na sílu formálních pravidel a usiluje o implementaci zákonem požadovaných postupů v oblasti BOZP. Druhý typ navíc vykazuje osobní a morální motivaci, která má vliv na efektivnější přístup k řízení BOZP. Proto autor doporučuje, aby se předpisy a firemní školení zaměřily na senzibilizaci vrcholových manažerů na morální aspekty BOZP.
klíčová slova: BOZP - řízení bezpečnosti práce - hasiči - pracovníci vedoucí - motivace - vedení lidí - studie - Německo - Švédsko - Nizozemí

BROSE, MARTIN - JANICK, EVA: Lichtspiele mit Risiko. Světelné hry s rizikem: laserová zařízení pro show a projekční aplikace
anotace: Autoři seznamují s novou s novým vydáním praktické informace Německé zákonné úrazové pojišťovny (DGUV Information 203-036) z ledna 2021, která poskytuje podporu při hodnocení rizik a výběru ochranných opatření při provozu show a projekčních laserů. Vztahuje se na laserová zařízení ve viditelném rozsahu vlnových délek (400 nm až 700 nm), jejichž záření je směrováno na povrchy nebo předměty za účelem projekce nebo show efektů. Kontrolní seznam nazvaný „Pokyny k posouzení rizik“ lze použít ke snadné kontrole, zda jsou implementovaná opatření dostatečná, nebo zda jsou nutné změny či další opatření. Nesprávné používání těchto zařízení totiž může způsobit trvalé poškození zdraví zaměstnanců a návštěvníků, pokud laserové záření zasáhne lidi, zejména oči.
klíčová slova: lasery - zařízení světelná - průmysl zábavní - hodnocení rizik - rizika

BUEREN, HERMANN: Das agile Unternehmen. Agilní společnost: práce v reálném čase (II): kritika modelu z pohledu zaměstnanců
anotace: Autor rozdělil článek do dvou kapitol, z nichž 1. kapitola byla rozdělena do 2 částí. V první kapitole v 1. části se zabýval vysvětlením pojmu agilní metoda řízení (6/2021) a ve 2. části se zabýval perspektivami agilního řízení společnosti, kde naznačil některé možné problémy při prosazování této formy řízení společnosti (7-8/2021). Tento článek je 2. kapitolou a je zaměřený na důsledky a problémy implementace metody agilního řízení a na požadavky, se kterými se zaměstnanci agilní společnosti potýkají. Velkoprostorové kanceláře a takzvané kampusové světy, jak je postavily společnosti Unilever (Hamburk), Vodafone (Düsseldorf) nebo Allianz AG v Mnichově, vytvářejí prostorové a komunikační prostředí pro agilní práci. Autor hodnotí další vývoj tak, že agilní společnost bude vytvářet nové pracovní vzorce nebo nové pracovní styly, které budou v souladu se životním stylem a kulturními preferencemi mladé, městské a vyšší střední třídy. Na druhou stranu zvýšení produktivity práce (pomocí automatizace a racionalizace) povede ke snížení počtu zaměstnanců na nižších a středních úrovních řízení. Podle autora je tento trend předvídatelný. Snižování počtu pracovních míst se všemi svými důsledky může způsobit, že se agilní práce může stát mezi zaměstnanci méně atraktivní a naopak stresová. Závěrem autor konstatuje, že vedení řady společností neopouští "osvědčené cesty", a to i v budoucí organizaci práce.
klíčová slova: řízení podnikové - metody - agilita - zaměstnanci - Německo

Sondy revue - č. 8 (2021) 

BIČÁKOVÁ, OLGA: Příspěvek v době částečné práce neboli kurzarbeit
anotace: Dnem 1. 7. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 248/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Do zákona o zaměstnanosti se prostřednictvím této novely dostává nový institut - příspěvek v době částečné práce. Toto protikrizové opatření je veřejnosti známé pod názvem "kurzarbeit" a stát jím finančně podpoří zaměstnance těch zaměstnavatelů, kteří budou zasaženi hospodářskými potížemi způsobenými vnějšími faktory, např. epidemií. Příspěvek v době částečné práce je součástí aktivní politiky zaměstnanosti, protože jeho cílem je udržení úrovně zaměstnanosti, a to zachováním dosavadních pracovních míst.
klíčová slova: kurzarbeit - práce - příspěvky - zaměstnanost - politika zaměstnanecká - předpisy právní - Česká republika

HRUBEC, MAREK: Na základní příjem přispěje i práce robotů 
anotace: Článek přináší rozhovor s filozofem a sociálním vědcem Markem Hrubcem, který je spoluautorem knihy "Základní příjem ve světe: argumenty, experimenty, dějiny". Kniha se zabývá nepodmíněným základním příjmem a tím, jak by tento druh příjmu pomohl zaměstnancům a dalším občanům. Uvádí též příklady ze současné praxe.
klíčová slova: příjmy - práce - robotizace - automatizace - rozhovory

Sondy revue - č. 9 (2021) 

BIČÁKOVÁ, OLGA: Hromadné propouštění zaměstnanců
anotace: Zákoník práce upravuje v paragrafech 62 až 64 v souladu s právem Evropské unie, především se směrnicí ES č. 92/56/EEC, zvláštní postup při hromadném propouštění zaměstnanců z důvodu organizačních změn. Citované ustanovení definuje hromadné propouštění jako skončení pracovních poměrů výpovědí z tzv. organizačních důvodů, tj. ve smyslu ustanovení paragrafu 52 písm. a) až c) zákoníku práce v období 30 kalendářních dnů u stanoveného počtu zaměstnanců odstupňovaného podle velikosti podniku.
klíčová slova: propouštění - zaměstnanci - změny organizační - předpisy právní

DANDOVÁ, EVA: Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
anotace: Právní úprava pracovní doby je v nyní platném zákoníku obsažena v části čtvrté, tj. v ustanoveních paragrafů 78 až 100. Tato právní úprava bezprostředně navazuje na právní úpravu obsaženou ještě ve starém zákoníku práce (tedy v zákonu č. 65/1965 Sb.). Právní úprava pracovní doby totiž prošla již ve starém zákoníku práce podstatnou změnou v souvislosti s harmonizací českého práva s právem zemí Evropského společenství.
klíčová slova: doba pracovní - BOZP - odpočinek - práce přesčas - předpisy právní

DROBIŠ, ZBYNĚK: Jak na odškodnění pracovního úrazu poškozeného zaměstnance
anotace: Ročně se stanou tisíce pracovních úrazů. Autor se zabývá náhradami, které může poškozený zaměstnance uplatnit při zranění kvalifikovaném jako pracovní úraz a dále jak postupovat při odškodnění trvalých následků po pracovním úrazu.
klíčová slova: úrazy pracovní - odškodnění

VOKÁČOVÁ, LENKA: Mladí se na trhu práce neztratí
anotace: Mladým lidem je třeba pomoci, aby se jednodušeji dostali na trh práce. Podle autorky z agentury ManpowerGroup je možných několik cest: nabírat lidi nikoli podle praxe, ale dovedností, vytvářet tréninková centra, zaučit je v rámci povinné praxe při studiu či podporovat osvědčené programy neformálního vzdělávání, které mladé lidi nastartují.
klíčová slova: pracovníci mladí - trh práce - dovednosti - trénink

PICKETTOVÁ, KATE: Jak nezaměstnanost zabíjí
anotace: Pandemie opět ukázala, že souvislost mezi ekonomickými obtížemi a nezaměstnaností má přímý vliv na zdraví lidí.
klíčová slova: nezaměstnanost - krize hospodářská - ekonomika - zdraví - dopady - pandemie

Travail et Sécurité - č. 828 (2021) 

FAUVERNIER, LUCIEN: Des mesures en béton pour un transport léger. Konkrétní opatření pro ulehčení přepravy
anotace: Zkušenosti z firmy, která převáží návěsy s různými betonovými prvky, především prefabrikovanými stěnami, z nichž každá váží v průměru 4 250 kg. To vede k tomu, že na 9,30 m dlouhých regálech je uložen náklad o hmotnosti 20 až 24 tun, což představuje skutečnou výzvu z hlediska bezpečnosti v různých fázích dodávky. Vzhledem k velikosti návěsů je operace velmi komplikovaná, ale bezpečnost je zajištěna tím, že zvedáky jsou hydraulické, ovládací prvky jsou na boku v zadní části návěsu. Dveře jsou navíc plně zatahovací, což usnadňuje používání přívěsu při nedostatku místa. Po dokončení manévru se přívěs spustí z kabiny do výšky 20 cm od země, aby bylo možné náklad vyložit. Řidič musí pouze couvat v přímém směru, aby se nosič posunul podél dvou kolejnic přívěsu. Manažeři navíc využívají monitorovací aplikaci, která umožňuje mít v reálném čase k dispozici řadu informací (ujetou vzdálenost, aktuální a průměrnou rychlost atd.) o celém vozovém parku. 
klíčová slova: přeprava - doprava nákladní - beton - prefabrikáty - opatření bezpečnostní - bezpečnost - monitorování - aplikace

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2021) 

HIBA, JUAN CARLOS - JENTSCH, MARINA - ZINK, KLAUS J.: Globalization and working conditions in international supply chains. Globalizace a pracovní podmínky v mezinárodních dodavatelských řetězcích
anotace: Diskuse o globalizaci zahrnuje téma pracovních podmínek v mezinárodních dodavatelských řetězcích již řadu let. Mezinárodní organizace práce (ILO) se v této souvislosti zaměřila na zvláštní ekonomické zóny (special economic zones, SEZ), zejména na tzv. exportní zpracovatelské zóny (export processing zones, EPZ). Je běžné, že rozvojové země lákají investory nabídkou zvláštních rámcových podmínek, například poskytováním daňových prázdnin a omezováním vnitrostátních zákonů na ochranu práce. Jako nesouhlas s touto praxí vypracovala ILO před mnoha lety pokyny pro zajištění "důstojné práce". V úvodní části se článek zabývá touto problematikou z pohledu ILO. Další část diskutuje otázku, proč je toto téma stále aktuální, přičemž porovnává vývoj v posledních letech a pro ilustraci některých bodů používá údaje z textilního průmyslu. Světová obchodní organizace (The World Trade Organization, WTO) a některé regionální obchodní dohody stále více vykazují tendenci omezovat používání dotací a vyrovnávacích opatření a stanoví pravidla, která se zabývají zvláštním zacházením se zónami volného obchodu a jejich pobídkovými systémy. V závěrečné části se autoři zabývají budoucností těchto zón ve světle rostoucí kritiky ekologických dopadů výroby a pracovních a životních podmínek pracovníků.
klíčová slova: práce důstojná - podmínky pracovní - globalizace - řetězce dodavatelské

HEINEN, ANNA: Schutz der Arbeits- und Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten. Ochrana pracovních a lidských práv v rámci konceptu globálních hodnotových řetězců: právní rámec a současný vývoj
anotace: V globálních dodavatelských řetězcích dochází opakovaně k závažnému porušování lidských a pracovních práv. Ani mezinárodní právo, ani vznikající místní právní předpisy situaci pracovníků v těchto řetězcích účinně nezlepšily. Německý zákon o náležité péči v dodavatelských řetězcích představuje první krok správným směrem.
klíčová slova: práva lidská - právo pracovní - řetězce hodnotové - předpisy právní - Německo

WINDEL, ARMIN - HAUS-RYBICKI, SEBASTIAN: Europäische Perspektiven auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Evropské perspektivy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: podněty pro globálněji orientovanou vědu o práci
anotace: V posledních desetiletích se bezpečnost a zdraví pracovníků v Evropě neustále zlepšuje, a to v nemalé míře díky implementaci výsledků ergonomického výzkumu. Evropské systémy BOZP však čelí řadě výzev, na které v souvislosti s pandemií covid-19 stále častěji upozorňují politici i veřejnost. Tento článek se zabývá některými z těchto ústředních výzev v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z evropské perspektivy. Vychází z dokumentu, který připravil německý Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA) spolu s dalšími evropskými institucemi v oblasti BOZP z výzkumné sítě PEROSH u příležitosti konzultačního procesu Evropské komise k nové evropské strategii BOZP. Článek poukazuje nejen na evropská specifika mnoha výzev, ale chápe tyto výzvy také jako strategické oblasti působení ergonomie a ukazuje potenciál ergonomie při vývoji společných evropských řešení v BOZP - jako základ pro řešení problémů způsobených globalizací.
klíčová slova: BOZP - Evropská unie - strategie - výzvy - digitalizace - ergonomie - nemoci z povolání

KOHTE, WOLFHARD: Arbeits- und Gesundheitsschutz im Rahmen der Arbeitnehmerentsendung. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v souvislosti s vysíláním pracovníků
anotace: Vysílání pracovníků vede k problémům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože vytváření paralelních světů v rámci podniku, které jsou často jazykově a kulturně izolované, způsobuje nedostatky, pokud jde o obecnou firemní politiku BOZP. Předchozí studie ukázaly, že to vede k nárůstu pracovních úrazů a zdravotních problémů u vyslaných pracovníků. Evropská unie v roce 1996 směrnicí o vysílání pracovníků uložila členským státům povinnost zajistit, aby byly u vyslaných pracovníků dodržovány předpisy o pracovní době a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato povinnost byla stanovena v § 2 německého AEntG, ale stále chybí potřebná implementace. Orgány BOZP nedostávají potřebné informace, takže dosud neprobíhá ani cílená kontrola. Informování vyslaných pracovníků v jejich mateřském jazyce je stále nedostatečné. Vzhledem k této situaci spočívá těžiště politiky BOZP v lepší povinnosti německých dodavatelů, která již byla ustanovena v oblasti stavebního práva a v masném průmyslu. 
klíčová slova: vysílání pracovníků - podmínky pracovní - BOZP - průmysl masný - stavebnictví - předpisy právní - Německo

HEILMANN, JOACHIM: Änderungsbedarf im Arbeitsrecht. Potřeba změny pracovního práva: nezbytné reakce na digitalizaci, rušení hranic a obecně na lidskou práci v procesu transformace
anotace: V pojmové rozmanitosti se právní postava "zaměstnance" stále více rozplývá. Na jejich místo nastupují fiktivní smlouvy, fiktivní samostatně výdělečná činnost a různé formy prekarizace. Práce jako taková prochází velkými změnami, především v důsledku digitalizace a rušení hranic, přičemž psychická zátěž stále roste. Historické i současné snahy pracovního práva o vytvoření humánních pracovních podmínek byly úspěšné jen částečně. Všechny vědy související s lidskou prací musí úzce a synergicky spolupracovat, přičemž spolurozhodování je důležitým projevem aktivní účasti těch, kterých se týká. Pracující člověk v celku svých pracovních a životních podmínek je středem zájmu veškeré pracovní teorie a praxe.
klíčová slova: právo pracovní - ergonomie - podmínky pracovní - design

BARTH, VANESSA - FUß, ROBERT: Crowdwork und die Aktivitäten der IG Metall. Crowdwork a aktivity společnosti IG Metall
anotace: Po představení významu a rozšíření crowdworku je diskutována platformová práce v organizační oblasti společnosti IG Metall. Crowdwork jako technologický vývoj a podniková strategie má své příležitosti i rizika. Společnost IG Metall pro ni vyvinula širokou škálu podpory. Vzhledem k tomu, že je platformová ekonomika globálním fenoménem, vyžaduje také mezinárodní propojení. Rostoucí růst platformové ekonomiky má významný dopad na pracovní podmínky.
klíčová slova: práce platformová - formy práce - vývoj - podmínky pracovní

BERTOLINI, ALESSIO: Towards decent work in the digital age. Na cestě k důstojné práci v digitálním věku: představení projektu Fairwork v Německu
anotace: Projekt Fairwork je mezinárodní akční výzkumný projekt, který v současné době probíhá ve více než 20 zemích. Projekt se zaměřuje na pracovní podmínky v platformové ekonomice s cílem vytvořit "hodnocení spravedlnosti" pro digitální pracovní platformy. Pokud jde o Německo, projekt hodnotil pracovní podmínky nabízené deseti digitálními pracovními platformami, a to tak, že je hodnotil podle zásad Fairwork a sestavil národní žebříček. 
klíčová slova: práce platformová - práce důstojná - právo pracovní - podmínky pracovní - modely obchodní - koronavirus - projekty mezinárodní

ZINK, KLAUS J. - SCHMAUDER, MARTIN - BENGLER, KLAUS: Konsequenzen der Globalisierung für die Arbeitswissenschaft. Důsledky globalizace pro vědu o práci: předběžný závěr
anotace: Změny v právním rámci odpovědnosti podniků za jejich dodavatelský řetězec nebo předvídatelné změny v Německu a Evropě vyžadují zajištění kvality pracovních (a životních) podmínek ve smyslu "důstojné práce" u dodavatelů. Věda o práci může poskytnout nástroje pro kontrolu této situace. Článek se zabývá potřebou nových cílových skupin pro obsah věd o práci a diskutuje o tom, jak lze rozšířit učební osnovy věd o práci. Globalizace vyžaduje také mezinárodní spolupráci ve výzkumu.
klíčová slova: řetězce dodavatelské - globalizace - podmínky pracovní - BOZP - faktor lidský - ergonomie - práce důstojná

NACHREINER, FRIEDHELM: Arbeits(zeit)schutz nach Art der BRD. Zdravotní a bezpečnostní předpisy týkající se pracovní doby podle SRN: na příkladu nařízení o pracovní době covid-19 (COVID-19-ArbZV)
anotace: Po krátké diskusi týkající se rozporů nařízení o pracovní době covid-19 (COVID-19-ArbZV) s existujícími ergonomickými poznatky o uspořádání pracovní doby a jejích účincích na bezpečnost, zdraví a pohodu byly pomocí počítačového hodnocení rizik odhadnuty možné účinky tohoto nařízení s ohledem na rizika úrazů, zdravotní a sociální poškození pracovníků. Výsledky ukazují výrazně zvýšené odhady rizik pro všechny analyzované systémy a pro všechny oblasti, což svědčí o ztrátě účinnosti a efektivity zdravotní a bezpečnostní prevence. Aplikace těchto výsledků na zdravotnický sektor vede ke snížení péče o pacienty a jejich bezpečnosti. Uvádí se, že prodloužení pracovní doby a zkrácení doby odpočinku pracovní síly není účinným řešením problémů s nedostatkem lidských zdrojů vzhledem k jeho nepříznivým vedlejším účinkům na zaměstnance a třetí strany.
klíčová slova: BOZP - ochrana zaměstnanců - doba pracovní - odpočinek - rizika pracovní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail