Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/08

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 2 (2021)Časopis lékařů českých - č. 2-3 (2021) | Die BG - č. 7-8 (2021) Hygiene et Sécurité du Travail - č. 263 (2021)Chemické listy - č. 7 (2021) | Chemické listy - č. 8 (2021) International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2021)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2021)Journal of  Safety Research - č. 77 (2021)| Journal of Safety Research - č. 78 (2021) | KANbrief - č. 2 (2021) Krízový manažment - č. 1 (2021) |  Le travail humain - č. 2 (2021)Process Safety Progress - č. 3 (2021) Références en Santé au Travail - č. 166 (2021)Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 5 (2021)Sicher ist Sicher - č. 6 (2021)Travail et Sécurité - č. 828 (2021)

 

BauPortal - č. 2 (2021)

Corona-Testung in den betrieblichen Infektionsschutz einbeziehen: gemeinsame Aktion der Sozialpartner der Bauwirtschaft zur  Pandemie-Eindämmung / Zahrnutí testování na koronavirus do provozní ochrany před infekcí: společná akce sociálních partnerů ve stavebnictví k potlačení pandemie
anotace: Sociální partneři ve stavebnictví Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) se dohodli na dalších opatřeních k potlačení infekce covid-19 v tomto odvětví, přičemž větší pozornost bude věnována testování na zjištění koronavirové nákazy, což může být dalším elementem při zajišťování bezpečné práce na stavbách během pandemie. Implementaci bude podporovat Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU). Aby testy na koronavirus pomohly omezit pandemii, musí být prováděny správně a pravidelně. Například BG BAU doporučuje testovat zaměstnance se zvýšeným kontaktem se zákazníky, dále zaměstnance, kteří pracují v měnících se týmech, v nemocnicích nebo pečovatelských domech nebo osoby vracející se ze služebních cest z rizikových oblastí.
klíčová slova: koronavirus - testování - zaměstnanci - pracoviště - stavebnictví - Německo - bezpečnost práce

MERZ, BERND: Arbeitsschutz in Ausbaubetrieben umsetzen / Implementace BOZP v expanzivních společnostech
anotace: Dokončovací práce na stavbách, jako jsou potěrové práce, omítky a štuky, izolační práce, malířské a natěračské práce a další, vyžadují, aby jak zaměstnavatel, tak zaměstnanci pravidelně vyhodnocovali možná nebezpečí na svých pracovištích a při svých činnostech, a pokud je to nezbytné, aby přijali technická, organizační a osobní opatření. Tím lze předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání. Přibližně totiž 25 % nehod, vč. pracovních úrazů, vzniká v důsledku kontaktu s kontrolovanými nebo nekontrolovanými pohyblivými částmi (jejich pádem) a nebezpečnými povrchy (uklouznutím). Nehody, ke kterým dochází v souvislosti s přepravou a stěhováním pracovního vybavení, tvoří přibližně 20 % všech pracovních úrazů. Autor podrobně rozebírá pády ze žebříků a uvádí požadavky na jejich bezpečné používání. V další části článku se zaměřuje na nehody způsobené uklouznutím, pádem nebo zakopnutím a jejich prevenci včetně správného vybavení (ochranné přilby a bezpečnostní obuv). Současně uvádí možná nebezpečí při manipulaci s mobilním pracovním zařízením. Kromě technických opatření (jako jsou systémy kamerových monitorů, omezovače pohybu) a organizačních opatření (kontroly pracovního zařízení, bariéry, dopravní trasa a plánování) za obzvláště důležité považuje kvalifikaci zaměstnanců a dodržování pokynů pro zajištění BOZP. Závěrem se věnuje dopravním nehodám v souvislosti s dokončovacími pracemi.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - stavebnictví - prevence rizik - patření bezpečnostní - opatření technická - OOPP - práce stavební

ANNAHEIM, SIMON: Negative Auswirkungen von Hitzebelastung am Arbeitsplatz reduzieren / Snižte negativní účinky působení tepla na pracovišti
anotace: Autor se věnuje výzkumnému projektu Evropské unie Heat Shield (Tepelný štít), ve kterém vědci zkoumají technické a biofyzikální strategie a opatření ke snížení tepelného stresu. Projekt je financován z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Negativní dopady zvýšeného tepelného stresu na pracovišti na zdraví, včetně bezpečnosti práce a produktivity, jsou zkoumány v pěti významných odvětvích: výroby, stavebnictví, dopravy, cestovního ruchu a zemědělství. Cílem projektu je vytvořit udržitelný a meziodvětvový rámec pro vývoj a implementaci technických a biofyzikálních strategií a opatření ke snížení negativních účinků tepelného stresu na zaměstnance. Je zvolen holistický přístup, ve kterém je kromě nepříznivých povětrnostních podmínek zahrnuta také místní produkce tepla vznikající z průmyslové činnosti, v úvahu se bere interní (metabolická) produkce tepla zaměstnanců při jejich fyzické práci a také ochranný oděv a další faktory související s prací, které působí proti fyzickému odvodu tepla. Opatření by měla zahrnovat systémy varování před povětrnostními vlivy pro včasnou detekci vln veder a také řešení na podporu zdraví a omezení ztráty produktivity specifická pro průmysl, která by měla být účinná, proveditelná a udržitelná. Nakonec by měla být v projektu zkontrolována implementace formulovaných opatření a vyhodnoceny jejich zdravotní, ekonomické a sociální dopady.
klíčová slova: stres tepelný - zátěž tepelná - ochrana zdraví - strategie - projekty - Evropská unie - odvětví

 

Časopis lékařů českých - č. 2-3 (2021)

BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, LUCIE: Techniky zvládání stresu jako součást profesní výbavy zdravotníků (nejen) pro boj s pandemií COVID-19
anotace: Pandemie covid-19 klade na zdravotníky bezprecedentní nároky. Podpora psychického zdraví je nedílnou součástí komplexní péče o pracovníky v zájmu zachování jejich plnohodnotného profesního výkonu i jako prevence rozvoje psychických obtíží a duševních poruch. V přehledu jsou uvedeny nejčastější problémy spjaté s extrémními pracovními nároky a konkrétní postupy na zmírnění jejich negativních dopadů na duševní zdraví.
klíčová slova: koronavirus - zdravotníci - stres psychický - zdraví duševní - nemoci duševní - prevence

DOSTÁLOVÁ, NICOL - VRUBEL, MARTIN – KACHLÍK, PETR: Syndrom počítačového vidění: projevy a možnosti předcházení
anotace:
V souvislosti s dlouhodobou prací na digitálních zařízeních, která se v době epidemie stává standardem pro mnoho profesí, se objevuje celá řada zdravotních komplikací, jež souhrnně označujeme jako syndrom počítačového vidění (angl. computer vision syndrome). Nejčastějšími projevy syndromu počítačového vidění jsou únava očí, rozmazané a dvojité vidění, bolesti hlavy, krku a zad. Předpokládá se, že syndrom počítačového vidění se projevuje více především u osob s nekorigovaným latentním strabismem. V rámci výzkumného šetření se ověřuje, zda lidé s nekorigovaným latentním strabismem vykazují častější projevy syndromu počítačového vidění. Výzkumným nástrojem byl standardizovaný dotazník hodnotící syndrom počítačového vidění. Soubor 56 účastníků, z nichž 30 % (17) tvořili muži, 70 % (39) ženy, byl rozdělen na participanty se strabismem (výzkumná skupina) a bez strabismu (kontrolní skupina). Ve výzkumné skupině byla prokázána heteroforie na vzdálenost 70 cm v 54 % (30 osob), 46 % (26) participantů bylo zařazeno do ortoforické skupiny. U participantů s latentním strabismem (heteroforií) činilo výsledné skóre v dotazníku 9,4 ± 6,6 bodu. Účastníci bez heteroforie dosáhli lepšího výsledného průměrného skóre v dotazníku 7,1 ± 5,5 bodu. Osoby s heteroforií častěji uváděly zvýšenou zrakovou nepohodu při práci na blízko spojenou s bolestmi očí a problémy s jednoduchým binokulárním viděním oproti osobám bez heteroforie.
klíčová slova: syndrom počítačového vidění - zrak - hygiena - trénink - ergonomie

 

Die BG - č. 7-8 (2021)

JAGIELLA, SASKIA - MAGIERA, CARSTEN – MALTE, JOACHIM: Impfungen im Außendienst und in Zeiten von Corona: was gilt es zu beachten? / Očkování v terénu a v době koronaviru?: na co je třeba myslet?
anotace: V úvodu si autoři kladou otázku, proč je očkování chápáno jako preventivní mechanismus. Podle Světové zdravotnické organizace averze nebo odmítnutí očkování navzdory dostupnosti vakcín je jednou z největších zdravotních hrozeb na světě. I z pohledu manažerů BOZP každé opatření, tedy i očkování, které vede ke spolehlivé ochraně zaměstnanců, má smysl. V Německu působí Německá očkovací komise (Ständige Impfkommission, STIKO), ústřední nezávislá instituce, která formuluje doporučení pro očkování. Je součástí Institutu Roberta Kocha, a poskytuje také informace o cestovním očkování. Pro osoby se zákonným zdravotním pojištěním jsou doporučená očkování hrazena ze zdravotního pojištění, s výjimkou očkování, která jdou nad rámec tohoto omezení a jsou požadována například pro soukromé cesty. Zaměstnavatel musí uhradit náklady na očkování, které vznikají v pracovním kontextu, a jsou považována za opatření v oblasti BOZP. Existují však také povinná očkování pro přímý nebo nepřímý vstup do Německa, jako je např. žlutá zimnice. Co se týče očkování proti nákaze covid-19, autoři uvádějí, že se očkování etablovalo jako povinné pro vstup do mnoha zemí. Dále autoři seznamují s doporučenými očkováními v souvislosti s prací (tetanus, záškrt, dětská obrna, černý kašel, hepatitida A a B). Existují totiž důkazy, že přibližně dvě třetiny všech infekcí způsobených hepatitidou A jsou zavlečeny ze zahraničí.
klíčová slova: očkování - ochrana zdraví - bezpečnost - koronavirus - Německo

TISCHENDORF, MARKUS: Sicherheit in der Intralogistik / Zabezpečení v intralogistice
anotace: V posledních letech bylo mnoho logistických procesů automatizováno. Automatizované procesy obecně zvyšují bezpečnost ve skladu. Přesto zde existuje přímá interakce mezi člověkem a strojem. Bezpečnost ve skladu proto závisí do značné míry na kvalifikaci řidičů vysokozdvižných vozíků a na bezpečných metodách práce zaměstnanců. Autor popisuje bezpečnostní komponenty, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pracujících ve skladu. Jedná se např. o akustické signály a výstražná světla, interaktivní bezpečnostní vesty, které varují nositele před potenciálním nebezpečím a zvyšují viditelnost samotného jedince, navigační zařízení pro vysokozdvižné vozíky a jejich dovybavení senzory apod.
klíčová slova: sklady - skladování - logistika - bezpečnost práce - vozíky vysokozdvižné - postupy pracovní - prostředky ochranné - zaměstnanci - Německo

ASHTON, PHILIP - BALD, MORITZ - HAMACHER, WERNER: Führungskompetenzen im Arbeitsschutz / Vůdčí schopnosti v oblasti bezpečnost práce
anotace: Autoři uvádějí, že se v době krizí a změn, jako je v současné době celosvětová koronavirová pandemie, očekávají od manažerů dobré vůdčí schopnosti, včetně realizace účinných preventivních opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zaměstnanci nechtějí kvůli práci ohrožovat své zdraví.  Proto musí být v době koronaviru dodržovány standardy pro auditní postupy a zákonné požadavky, jako je např. v případě Německa vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dále autoři popisují své poznatky z praxe (důležitá je kvalifikace a zkušenosti manažera, znalost moderních metod vedení, pořádání pravidelných školení a kurzů, odpovídající učební materiály a intuitivnost služeb). Autoři rovněž seznamují s projektem Alternativní péče plus (Alternative Betreuung plus), jehož cílem je nabídnout manažerům malých a středních podniků podporu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
klíčová slova: pracovníci vedoucí - manažeři - schopnosti - řízení lidských zdrojů - BOZP

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 263 (2021)

MATER, GAUTIER a kolektiv: La mesure des expositions chemiques: techniques et outils / Měření expozice chemickým látkám: techniky a nástroje
anotace: Článek se zabývá třemi hlavními aspekty měření, které se běžně používají k prevenci chemických rizik: odběr vzorků ovzduší, biologické monitorování expozice na pracovišti a průzkum povrchové kontaminace chemickými látkami. Dále jsou popsány četné nástroje měření, které vyvinul nebo shromáždil Francouzský národní výzkumný a bezpečnostní institut pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání (Institut national de la recherche scientifique, INRS nebo jeho partnerské organizace.
klíčová slova: rizika chemická - expozice profesionální - látky chemické - kontaminace - měření - nástroje - metody

 

Chemické listy - č. 7 (2021)

RŮŽIČKA, MARTIN - HERINK, TOMÁŠ: Chyby při navrhování a instalaci pojistných ventilů v chemickém průmyslu
anotace: Přetlakový ventil je autonomní zařízení chránící technologická zařízení před přetlakem a závažnými haváriemi. Článek popisuje běžné i méně běžné typy pojistných ventilů a jednotlivé kroky správného postupu jejich návrhu. Jsou diskutovány běžné nedostatky, které se vyskytují v průmyslové praxi, tj. překročení 3% hranice tlakové ztráty vstupního potrubí, vysoký protitlak, nadměrná nebo nedostatečná kapacita ventilu, nevhodně nastavená hodnota a malá mechanická odolnost. Nesprávná konstrukce se projevuje nestabilitou při ovládání pojistného ventilu nebo akustickou rezonancí s následnými vibracemi, které mohou vést ke ztrátě integrity. Jsou definována základní doporučení pro odstranění konstrukčních nedostatků a možná řešení pro úpravu provozních technologií.
klíčová slova: ventily - přetlak - vibrace - rezonance

 

Chemické listy - č. 8 (2021)

MIŠKOVSKÁ, ANNA - ČEJKOVÁ, ALENA: Přehled bakterií používaných k přípravě nanočástic kovů
anotace: V posledních desetiletích se kovové nanočástice staly velmi populárními díky svým jedinečným optickým, elektronickým, katalytickým, antimikrobiálním, protirakovinným a dalším vlastnostem. Tradičně se kovové nanočástice syntetizují fyzikálními a chemickými metodami, ale tyto přístupy mají různé nevýhody, jako jsou vysoké náklady, vysoký pracovní tlak a teplota nebo použití toxických látek. V současné době se stále větší pozornost věnuje biologickým metodám (nazývaným také "zelené"), které k syntéze nanočástic využívají biologická činidla. Výhodou těchto metod je nákladová efektivita a šetrnost k životnímu prostředí. Jedním ze slibných směrů je využití mikroorganismů - zejména bakterií. Tento přehled se zabývá metodami a výhodami využití prokaryot k biosyntéze kovových nanočástic a shrnuje současné poznatky v této oblasti. Jeho cílem je také poskytnout čtenáři přehledný seznam perspektivních zástupců prokaryot používaných pro syntézu nanočástic různých kovů.
klíčová slova: nanočástice - kovy - výroba - biosyntéza - činitelé biologičtí - bakterie - mikroorganismy

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2021)

CHERAGHI, MORTEZA a kolektiv: Evaluation of hazard distances related to toxic releases in a gas refinery: comparison of chemical exposure index and consequence modeling approaches / Hodnocení nebezpečných vzdáleností v souvislosti s úniky toxických látek v plynové rafinérii: srovnání indexu chemické expozice a přístupů k modelování následků
anotace: Uvolňování toxických chemických látek je důležitým rizikem chemických provozů. Účelem této studie je porovnat index chemické expozice (chemical exposure index, CEI) a modelování důsledků pro určení nebezpečné vzdálenosti při úniku toxických chemických látek na příkladu plynové rafinerie. Byl využit index CEI a byly určeny scénáře úniku. Pro modelování následků scénářů s nejvyšším množstvím úniku do ovzduší byl vyvinut model softwarového nástroje pro analýzu nebezpečí procesů. V případě úniku toxické chemické látky byla na základě CEI i modelování následků jako nejnebezpečnější jednotka identifikována jednotka zachycovače kalů. Nebezpečné vzdálenosti vypočtené pomocí CEI jsou výrazně větší než vzdálenosti vypočtené pomocí modelování následků. Výsledky studie ukázaly postup pro výběr vhodné metody s cílem snížit náklady a čas.
klíčová slova: látky toxické - rizika chemická - úniky látek - ovzduší - vzdálenosti - rafinérie - expozice profesionální - modelování

SHOKOUHI, YASER a kolektiv: Predicting the probability of occupational fall incidents: a Bayesian network model for the oil industry / Predikce pravděpodobnosti pracovních úrazů v důsledku pádů: model bayesovské sítě pro ropný průmysl
anotace: Pravděpodobnost zranění nebo usmrcení v důsledku pracovního úrazu je v ropném a plynárenském průmyslu mnohem vyšší než v případě nehody v jiném odvětví průmyslu. Cílem této studie bylo vytvořit model pro předpovídání pravděpodobnosti pracovních úrazů při pádu z výšky pomocí bayesovských sítí. Výsledky ukázaly, že pravděpodobnost pádu byla 5,34 % (53 případů na 1000 provozních pracovníků za 12 měsíců). Posteriorní pravděpodobnost předpovídala, že používání ochranných zařízení proti pádu a bezpečných pracovních plošin sníží počet pracovních úrazů způsobených pádem o více než polovinu (58 %). Funkce bayesovské sítě, včetně grafického znázornění, snadné aktualizace přesvědčení, testování výkonnosti a analýzy citlivosti, usnadňují proces předpovídání pravděpodobnosti pracovních úrazů včetně úrazů způsobených pádem. Navrhovaný přístup je krokem ke kvantitativní analýze rizik pracovních úrazů.
klíčová slova: úrazy pracovní - pády z výšky - pravděpodobnost - predikce - sítě bayesovské - průmysl ropný

WANG, SHITAN - PARK, JUYEON - WANG, YUNYI: Cross-cultural comparison of firefighters' perception of mobility and occupational injury risks associated with personal protective equipment / Mezikulturní srovnání vnímání rizik mobility a pracovních úrazů hasičů spojených s osobními ochrannými prostředky
anotace: Cílem této studie bylo porovnat vliv osobních ochranných prostředků (OOP) na vnímání mobility hasičů a na rizika jejich pracovních úrazů mezi Čínou a USA. Byl proveden online průzkum, kterého se zúčastnilo celkem 328 hasičů, z toho 203 čínských a 125 hasičů z USA. Jak čínští, tak američtí hasiči označili omezení mobility za nejvíce nevyhovující vlastnost současných osobních ochranných prostředků. Američtí hasiči uvedli jako nejvíce omezenou oblast horní část těla a jako nejvíce nevyhovující položku samostatný dýchací přístroj (SCBA). Čínští hasiči označili za hlavní příčinu nespokojenosti obuv, ale neuvedli žádnou konkrétní nepohodlnou oblast. Kromě toho byly muskuloskeletální poruchy (MSD) nejčastější nemocí z povolání, kterou uváděli jak čínští, tak američtí hasiči. Omezená pohyblivost při nošení osobních ochranných prostředků úzce souvisela s rizikem MSD. Zjištění naznačují, že návrh osobních ochranných prostředků pro americké hasiče by měl zohlednit rovnováhu v rozložení hmotnosti SCBA a celkové rozhraní výstroje a vybavení. U osobních ochranných prostředků čínských hasičů by měl být kladen důraz na flexibilitu materiálů bot, aby se zvýšila mobilita a snížilo riziko MSD.
klíčová slova: hasiči - OOPP - prostředky ochranné - vybavení - mobilita - pohyblivost - úrazy pracovní - USA - Čína

SUMIŃSKA, SYLWIA a kolektiv: Cognitive functions of shift workers: paramedics and firefightersan: electroencephalography study / Kognitivní funkce pracovníků na směny: zdravotníci a hasiči: elektroencefalografická studie
anotace: Práce na směny má negativní dopad na zdraví a kognitivní výkonnost zaměstnanců. Cílem této studie bylo prozkoumat vliv práce na směny na kognitivní funkce - pozornost a pracovní paměť - pomocí behaviorálních a elektrofyziologických měření. Studie byla provedena na skupině 34 zaměstnanců pracujících na směny (18 zdravotníků, 16 hasičů) a na 17 pracovnících mající pouze denní směny. Výsledky naznačují, že záchranáři mají problémy s udržením pozornosti. Záchranáři zpracovávají vizuální podněty jiným způsobem; po noční směně vyžadovalo plnění úkolů větší zapojení kognitivních zdrojů. U hasičů bylo pozorováno snížení funkcí vizuální pozornosti a kognitivní inhibice.
klíčová slova: funkce kognitivní - pozornost - paměť - práce na směny - směny pracovní - hasiči - zdravotníci

ANDERSON, SARAH - STUCKEY, RWTH – OAKMAN, JODI: Work-related musculoskeletal injuries in prosthetists and orthotists in Australia / Pracovní muskuloskeletální poranění u protetiků a ortotiků v Austrálii
anotace: Cílem této studie bylo zjistit prevalenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací ortotiků-protetiků pracujících v Austrálii. Sekundárně bude zkoumán vztah mezi riziky souvisejícími s prací a muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací. V roce 2012 byl proveden sebehodnotící průzkum mezi pracovníky z řad ortotiků-protetiků v Austrálii (N = 139, 56% míra odpovědí). Byly shromážděny údaje o fyzických a psychosociálních rizicích na pracovišti, spokojenosti s prací, rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a o muskuloskeletálních potížích. Prediktory muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací byly hodnoceny pomocí logistické regresní analýzy. Prevalence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací byla 80 %. Vliv pohlaví (? = 1,31, p = 0,030), celkový počet hodin týdně (? = 0,9, p < 0,010), fyzická (? = 1,91, p < 0,010) a psychosociální (? = 1,28, p < 0,010) rizika byla spojena s hlášením muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Ženy uváděly vyšší míru nepohodlí souvisejícího s muskuloskeletálními poruchami ve všech částech těla než muži. Prevalence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je u ortotiků-protetiků vysoká. To naznačuje, že je třeba zaměřit se na prevenci nemoci z povolání. Cílená prevence vyžaduje systematickou identifikaci a následnou kontrolu všech relevantních rizik na pracovišti.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - úrazy pracovní - ortotici - protetici - protetika - výroba

SAEDI, ALI MOHAMMAD - MAJID, AMRAN AB – ISA, ZAIDI: Evaluation of safety climate differences among employees' demographic variables: a cross-sectional study in two different-sized manufacturing industries in Malaysia / Hodnocení rozdílů v bezpečnostním klimatu mezi demografickými proměnnými zaměstnanců: průřezová studie ve dvou různě velkých výrobních odvětvích v Malajsii
anotace: Demografické informace jsou jedním z klíčových parametrů, které organizace využívají k úpravě svých postupů s cílem reagovat na existující rizika v pracovním prostředí. Cílem tohoto článku je posoudit úroveň faktorů bezpečnostního klimatu a také zhodnotit vliv osobních faktorů na bezpečnostní klima ve dvou různě velkých průmyslových odvětvích. Nižší úroveň bezpečnostního klimatu v malých a středních průmyslových odvětvích odhalila nižší porozumění a výkonnost managementu a nevedoucích pracovníků s ohledem na bezpečnostní klima ve srovnání s velkými průmyslovými odvětvími. Kromě toho byly zjištěny významné průměrné rozdíly u některých faktorů bezpečnostního klimatu mezi demografickými proměnnými v obou odvětvích, což zdůrazňuje důležitou roli demografických proměnných zaměstnanců na bezpečnostní klima v závodech. Pro zlepšení úrovně bezpečnostního klimatu zaměstnanců a kontrolu jejich osobnostních rysů se doporučuje zlepšit bezpečnostní klima na úrovni organizace a skupiny.
klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura podniková - faktory demografické - pracovníci - vnímání - výroba - podniky - Malajsie

ŠPELIĆ, IVANA - PETRAK, SLAVENKA – MAHNIĆ NAGLIĆ, MAJA: The correction of clothing insulation and ergonomic design through 3D CAD reverse engineering / Korekce izolace oděvů a ergonomického designu pomocí 3D CAD reverzního inženýrství
anotace: Technologie trojrozměrného (3D) skenování a počítačem podporovaného navrhování (computer aided design, CAD) se v inženýrské a ergonomické praxi používají již několik let, a to díky jejich přípustnosti při vytváření přesné 3D reprezentace objektů, obnově a úpravě skenovaných dat. V poslední době se aplikace rozšířila i na rekonstrukci a modelování 3D skenovaných dat lidského těla, protože umožňuje sledovat informace o geometrii a přesnou analýzu měření. V této studii byla tato technologie použita k analýze naskenovaných modelů oblečeného lidského těla. Pomocí 3D skenování a technologie CAD byly vypočteny změny v mikroklimatickém rozložení vzduchu a ploše oděvu v důsledku změny polohy horních končetin, simulujících funkční pohyby letecké posádky. Výsledky prokázaly, že celkový dosah je pro identifikaci objemu a plochy pomocí 3D skenování nejlepší. Studie bude dále sloužit jako podklad pro úpravu prototypů oděvů pro zlepšení tepelné ochrany.
klíčová slova: oděvy ochranné - 3D - vlastnosti - izolace - design - modifikace - ergonomie - ochrana před teplem - zátěž tepelná

LLAMAZARES, JAVIER a kolektiv: Commuting accidents of Spanish professional drivers: when occupational risk exceeds the workplace / Nehody španělských profesionálních řidičů při dojíždění do zaměstnání: když profesní riziko přesahuje riziko na pracovišti
anotace: Dopravní nehody na pracovišti jsou problémem nejen ve Španělsku, ale i po celém světě a konkrétních údajů o nehodách při dojíždění do zaměstnání je málo. Přestože se v posledních desetiletích zlepšila bezpečnost práce i sociální zabezpečení, počet nehod při dojíždění do zaměstnání celosvětově roste. Cílem této studie bylo prozkoumat a popsat charakteristiky dopravních nehod při dojíždění do zaměstnání u španělských profesionálních řidičů. Bylo zjištěno, že nehody při dojíždění souvisejí s demografickými a pracovními proměnnými profesionálních řidičů. Pohlaví řidičů, časové úseky (špička/mimo špičku) a konkrétní hodina události vysvětlovaly různé trendy v závažnosti a charakteristikách nehod.
klíčová slova: řidiči profesionální - nehody dopravní - doprava silniční - příčiny - podmínky pracovní

STEFANOVIĆ, VIOLETA a kolektiv: Multicriteria ranking of the influential factors of safety as criteria for development of the occupational safety and health climate / Multikriteriální hodnocení vlivu faktorů bezpečnosti jako kritéria pro rozvoj klimatu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Cílem výzkumu popsaném v tomto článku bylo zjistit význam faktorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jako kritérií pro rozvoj bezpečnostního klimatu. Na základě názorů 28 osob odpovědných za systém řízení BOZP byla stanovena významnost kritérií. Získané výsledky ukazují, že rozvoj klimatu BOZP v organizacích závisí především na faktorech pracovního prostředí a angažovanosti vedení v systému BOZP. Výsledky také poukazují na to, že významný vliv má vzdělávání zaměstnanců v BOZP. Byly stanoveny konkrétní dimenze bezpečnostního klimatu na pracovišti a provedeno utřídění a uspořádání faktorů BOZP.
klíčová slova: klima bezpečnostní - BOZP - faktory - podmínky pracovní

MIGUNTHANNA KARIYAKARANAGE JANITHA MADHAVIE – GARDIYAS HEWAWASAM MUMMULLAGE JIMILA SUBASHI DE SILVA: Whole-body vibration exposure of roller compactor operators: characteristics and effect of waste rubber in damping the vibration / Expozice celého těla vibracím u obsluhy válcových kompaktorů: charakteristiky a vliv odpadní pryže na tlumení vibrací
anotace: Expozice vibracím celého těla (whole-body vibration, WBV) byla měřena u 12 operátorů válcových kompaktorů s cílem zjistit charakteristiky WBV a posoudit úroveň jejich expozice na sledované pracovníky. U všech subjektů byl v pozici vsedě měřen přenos vibrací, a to v místě rozhraní mezi obsluhou a sedadlem. Celkem 75 % operátorů mělo vysoké nebo střední potenciální zdravotní riziko definované v normě ISO 2631-1:1997 (Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements). Ke zkoumání účinku tlumení vibrací přenášených na obsluhu byla použita rohož vyrobená z odpadních pryžových kalů. Gumová rohož tlumila přenos WBV ve všech třech směrech - vlivem vibrací v předním a zadním směru byla vibrace snížena o 18 % ve vertikálním směru, o 5 % v bočním směru a o 2 % v předním a zadním směru.
klíčová slova: vibrace - tělo - expozice profesionální - obsluha - operátoři - kompaktory - zemědělství - pryže - prevence rizik

KHATTAK, SILVIA AHMED: Role of ergonomics in re-designing job design in call centres / Úloha ergonomie při změně designu pracovních míst v call centrech
anotace: Ergonomie se v souvislosti s návrhem pracovních míst zaměřuje na řešení otázky přizpůsobení pracovního místa pracovníkovi. To znamená, že pro dosažení optimálního výkonu je třeba pracovníkovi přizpůsobit další aspekty, jako je prostor, pedagogické parametry a organizační prostředí. Proto je důležité, aby byla pracovní místa navrhována tak, aby se celkově pracovní prostředí stalo ergonomicky lepším.
klíčová slova: místa pracovní - design - požadavky ergonomické - call centra

PRASAD, SHILPI K. a kolektiv: Association between duration of coal dust exposure and respiratory impairment in coal miners of West Bengal, India / Vztah mezi délkou expozice uhelnému prachu a postižením dýchacích cest u horníků v Západním Bengálsku v Indii
anotace: Výskyt a závažnost respiračních onemocnění jsou u horníků velmi vysoké, protože nepřetržitá expozice pracovníků v takovém prostředí vede k hromadění prachu v plicích. Cílem této studie bylo posoudit prevalenci poruch plicních funkcí a zjistit, zda existuje nějaká korelace mezi délkou expozice prachu a ukazateli plicních funkcí. Výsledky této studie naznačují pozitivní vztah mezi dobou expozice a zhoršením plicních funkcí.
klíčová slova: horníci - těžba uhlí - expozice pracovníků - prach uhelný - plíce - funkce - rizika zdravotní

EFE, BURAK - KURT, MUSTAFA: A novel approach recommendation for hazard analysis / Nově doporučený přístup k analýze nebezpečí
anotace: Hodnocení nebezpečí obecně definuje pořadí nebezpečí v pracovním prostředí a ignoruje jejich vzájemné působení. Cílem tohoto článku je překonat tento nedostatek pomocí přístupu fuzzy kognitivní mapy (fuzzy cognitive map, FCM) k analýze interakce nebezpečí souvisejících s úkoly při opláštění ve stavební firmě. Přístup FCM může být pro hodnocení nebezpečí z dlouhodobého hlediska nedostatečný vzhledem k určitým rozpočtovým a časovým omezením, která firma vyčlenila. Když firma přidělí více času a rozpočtu na určitý proces, musí omezit přidělený čas a rozpočet pro ostatní procesy. Cílem tohoto článku je překonat tento problém, a proto se k optimalizaci cíle a zdrojů firmy používá lineární programování. Článek přispívá k vyhodnocení nebezpečí u úloh opláštění ve stavební firmě s ohledem na vzájemné působení nebezpečí a kapacity firmy.
klíčová slova: hodnocení rizik - metody - přístupy - fuzzy logika - programování - BOZP - rozhodování - podpora

MAJEED, SALMAN a kolektiv: Chemical mismanagement and skin burns among hospitalized and outpatient department patients / Nesprávné zacházení s chemickými látkami a popáleniny kůže u hospitalizovaných pacientů a pacientů ambulantních oddělení
anotace: Článek se pokouší objasnit povahu chemických látek, které způsobují větší a menší popáleniny kůže, a jejich související charakteristiku v různých průmyslových odvětvích na základě záznamů z nemocnic provincie Fujian (záznamy o příjmech a záznamy z ambulantních odděleních). Výsledky 306 shromážděných odpovědí ukazují, že většina případů popálení kůže je způsobena nedostatečným technickým vzděláním a odborným školením pracovníků, kteří zacházejí s chemickými látkami. Studie naznačuje, že účinný dohled vedení a vládní nařízení mohou pomoci předcházet popáleninám kůže při práci s chemickými látkami a lze je dále kontrolovat zaměstnáváním odborníků, kteří budou současně školeni v zacházení s chemickými látkami, a dále používáním ochranných prostředků a vypracováním vhodných zásad řízení.
klíčová slova: látky chemické - nakládání - popáleniny - prevence úrazů - BOZP - kvalita života - řízení bezpečnosti práce

JAFARI, MOHAMMAD JAVAD a kolektiv: The effects of combined exposure to noise and heat on human salivary cortisol and blood pressure / Účinky kombinované expozice hluku a tepla na kortizol ve slinách člověka a na krevní tlak
anotace: Hluk a teplo jsou nejdůležitějšími fyzikálními nebezpečnými činiteli, které mohou ovlivnit fyziologické parametry. Tato studie zkoumala nezávislé a kombinované účinky expozice hluku a teplu na kortizol ve slinách člověka a na krevní tlak. Výsledky ukázaly, že průměrná hodnota kortizolu ve slinách a hodnota krevního tlaku u mužů a žen se významně zvýšila po nezávislém vystavení hluku o intenzitě 95 dB(A) a WBGT 34 °C. Kombinovaná expozice hluku a teplu zvýšila slinný kortizol a krevní tlak, což bylo statisticky významné pro tři kombinace 95 dB(A) při 34 °C, 95 dB(A) při 29 °C a 85 dB(A) při 34 °C. Kombinovaná expozice hluku a horku mohla ovlivnit slinný kortizol a krevní tlak u skupin mužů i žen.
klíčová slova: hluk - teplo - expozice profesionální - kombinace - kortizol - tlak krevní

LÓPEZ-GONZÁLEZ, M. JESÚS - GONZÁLEZ, SILVA - GONZÁLEZ-MENÉNDEZ, EVA: Prevalence of musculoskeletal problems in laboratory technicians / Prevalence muskuloskeletálních problémů u laboratorních techniků
anotace: Cílem této práce bylo analyzovat výskyt muskuloskeletálních symptomů souvisejících s prací u laboratorních techniků a jejich vztah k osobním a organizačním faktorům, jakož i k nedostatku specifického školení o rizicích souvisejících s prací. Na vzorku 460 španělských laboratorních techniků byl použit standardizovaný severský dotazník vytvořený pro španělskou populaci a průzkum sociodemografických proměnných a organizačních aspektů. Ze zkoumaného vzorku 84,5 % vykazovalo určité muskuloskeletální potíže, přičemž vyšší procento bylo zaznamenáno u žen. Pravděpodobnost výskytu nepohodlí byla osmkrát vyšší u osob starších 46 let a nejvíce postiženou částí těla byl krk. Proměnné, které byly významněji spojeny s pravděpodobností, že pracovníci budou trpět nepohodlím v nejvíce postižených částech těla (krk, pravé rameno a pravé zápěstí), byly pohlaví, stupeň vzdělání, znalost prevence a vyšší věk. Je nutné zavést plány školení o konkrétních rizicích podle činností, které tito odborníci vykonávají.
klíčová slova: laboratoře - technici - onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - dotazníky - ergonomie

THREETON, MARK D. a kolektiv: An investigation of instructional practices which promote occupational safety and health / Zkoumání výukových postupů, které podporují bezpečnost a ochranu zdraví při práci
anotace: S cílem podpořit lepší informovanost o zajištění bezpečného prostředí pro výuku a učení ve školách se tato studie snažila: (a) prozkoumat výukové postupy, které pedagogové využívají k podpoře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ochrany sluchu v rámci programů kariérového a technického vzdělávání; a (b) zjistit, jaké překážky brání instruktorům ve výuce BOZP a ochrany sluchu. Tento výzkum zkoumal instruktory automobilové a dieselové techniky v blíže nespecifikovaném východním státě USA. Na základě analýzy se zdá, že bezpečnost je pro účastníky této studie prioritou. Výsledky však naznačily oblasti, které je třeba zlepšit. Závěry by byly užitečné pro odborníky v oblasti BOZP, pedagogy zabývající se přípravou pracovní síly pro vstup na trh práce a pro vedoucí pracovníky, kteří mají zájem o uplatňování zdokonalených postupů v oblasti BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví pří práci - ochrana sluchu - vzdělávání - školení - školy - výuka praktická - síla pracovní

SHAKERIAN, MAHNAZ: Is 'invisible gorilla' self-reportedly measurable?: development and validation of a new questionnaire for measuring cognitive unsafe behaviors of front-line industrial workers / Je "neviditelná gorila" měřitelná sama o sobě?: vývoj a validace nového dotazníku pro měření kognitivního nebezpečného chování pracovníky průmyslu v první linii
anotace: Nejsložitějším problémem při odhalování rizik na pracovišti je dynamický stav průmyslového prostředí a nepředvídatelnost chování pracovníků. K vyhodnocení nebezpečného chování pracovníků je zapotřebí nově vyvinutá metoda zaměřená na kognitivní rozdíly mezi jednotlivci. Cílem této studie bylo vyvinout a ověřit nový dotazník pro měření kognitivního nebezpečného chování pracovníků průmyslu v první linii. Byl vyvinut nový dotazník s 61 položkami a analyzovány hlavní charakteristiky měření (platnost a spolehlivost). Analýza obsahové validity ukázala, že 61 položek má vynikající index obsahové validity (<0,78) a poměr obsahové validity (>0,42). U nového nástroje byla zjištěna dobrá vnitřní konzistence (Cronbachovo ? = 0,95) a stabilita (vnitrotřídní korelační koeficient = 0,98). Výsledek konfirmační faktorové analýzy ukázal, že zvolený model je vyhovující. Zdá se, že nový nástroj je platným a spolehlivým nástrojem pro hodnocení kognitivního nebezpečného chování pracovníků průmyslu v první linii.
klíčová slova: funkce kognitivní - vnímání - chování nebezpečné - faktor lidský - pracovníci - průmysl

NEGHAB, MASOUD - EBRAHIMI, ALI – SOLEIMANI, ESMAEEL: Respiratory symptoms and lung functional impairments associated with occupational exposure to poultry house pollutants / Respirační symptomy a funkční poruchy plic spojené s pracovní expozicí škodlivinám v drůbežárnách
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit respirační symptomy a funkční test plic (pulmonary function test, PFT) u skupiny drůbežářských pracovníků. Byla stanovena prevalence respiračních symptomů. Koncentrace prachu v ovzduší překračovaly mezní hodnoty. Dominantními rody bakterií byly grampozitivní koky a plísní Cladosporium. Prevalence respiračních symptomů byla významně vyšší u exponovaných osob. Expozice znečišťujícím látkám z drůbeže může mít za následek výrazné zvýšení prevalence respiračních symptomů a také akutní reverzibilní i chronické ireverzibilní poklesy PFT.
klíčová slova: průmysl potravinářský - drůběž - prach - bioaerosoly - expozice pracovníků - plíce - funkce

ZHONG, BU - WANG, XIAOHUA - YANG, FAN: More than an apple: better lunch enhances bus drivers' work performance and well-being / Více než jablko: lepší oběd zvyšuje pracovní výkon a pohodu řidičů autobusů
anotace: Cílem této studie je hledat cenově dostupná řešení, která by profesionálním řidičům autobusů pomohla dosáhnout jejich zdravotních cílů a zlepšit pracovní výkonnost. Studie se řídí Herzbergovou teorií motivace (Herzberg’s motivation theory) a teorií sebeurčení a zkoumá způsoby, jak snížit psychologická rizika, kterým řidiči autobusů čelí, a to tak, že mezi nimi provede experiment v čínském Šen-čenu. Během experimentu byla řidičům po dobu 3 týdnů přidávána k obědu porce čerstvého ovoce (např. jablko nebo banán). Vylepšený oběd pomohl zlepšit pracovní výkon a pohodu. Konkrétně bylo zjištěno, že konzumace jablka nebo banánu navíc snižuje depresi, zlepšuje sebevědomí a má pozitivní vliv na bezpečnost provozu. Výsledky naznačují, že řidiči autobusů by díky výsledkům experimentu mohli být motivováni k většímu pracovnímu nasazení. Tento výzkum přispívá k lepšímu pochopení vlivu stravy na pracovní výkon a pohodu. Je také teoretickým příspěvkem do diskuse o tom, jak mohou hygienické faktory měnit pracovní výkon.
klíčová slova: řidiči profesionální - autobusy - doprava silniční - strava - pohoda pracovní - motivace - výkon pracovní - deprese - podmínky pracovní - Čína

YANG, SEUNG TAE - JEONG, BYUNG YONG – PARK, MYOUNG HWAN: Analysis of occupational injuries and the risk management of automobile parts manufacturing work / Analýza pracovních úrazů a řízení rizik při výrobě automobilových dílů
Anotace: V provozech na výrobu automobilových dílů často dochází k neočekávaným pracovním úrazům. Tato studie zkoumá charakteristiky pracovních úrazů a řízení rizik u pracovníků v tomto odvětví. Z národních údajů o odškodňování pracovních úrazů v Koreji bylo analyzováno 1530 pracovních úrazů podle povahy a zdroje úrazu a nemoci v závislosti na vykonávané práci. Tato studie také odvodila úroveň řízení rizik pro stanovení priorit preventivních opatření. Nejzávažnějšími úrazy byly amputace nebo zachycení, rozdrcení či stlačení (amputation or caught in or crushed or compressed, ACC) způsobené nesprávnou obsluhou nebo poruchou stroje a zařízení ve fázích výroby a údržby. Častými úrazy, u nichž se předpokládala vysoká úroveň řízení rizik, byly také zasažení (úder nebo náraz do předmětů) způsobené nesprávnou obsluhou nebo poruchou stroje a zařízení a ACC, k nimž dochází při instalaci upínacího zařízení a formy v procesu výroby. ACC při údržbě upínacích zařízení a formy je rovněž klasifikována jako vysoká. Na základě výsledků této studie byla navržena a diskutována účinná preventivní opatření ke snížení pracovních úrazů podle míry rizika pro práce při výrobě automobilových dílů.
klíčová slova: průmysl automobilový - díly náhradní - výroba - úrazy pracovní - příčiny - zdroje - rizika pracovní - procesy pracovní - řízení rizik

WESTERGREN, EVA - LUDVIGSEN, METTE SPLIID – LINDBERG, MAGNUS: Prevalence of musculoskeletal complaints among haemodialysis nurses: a comparison between Danish and Swedish samples / Prevalence muskuloskeletálních obtíží u hemodializačních sester: srovnání dánského a švédského vzorku
anotace: Opakující se úkony spojené se zaváděním a demontáží jednorázového materiálu při hemodialyzační léčbě mohou významně přispívat ke vzniku muskuloskeletálních potíží. Cílem bylo proto porovnat výskyt muskuloskeletálních obtíží u hemodializačních sester v Dánsku a Švédsku. Procento sester, které uváděly muskuloskeletální potíže alespoň na jedné části těla, bylo 90,2 % v dánském vzorku a 88,9 % ve švédském vzorku. Anatomickými místy s největším počtem obtíží byly krk, dolní část zad a ruce. S výjimkou podílu obtíží týkajících se krku nebyly mezi zeměmi žádné rozdíly. Nepřítomnost v práci byla nejčastěji způsobena obtížemi týkajícími se rukou. Zdá se, že prevalence muskuloskeletálních potíží je u hemodializačních sester vyšší než u sester obecně. Vzhledem k tomu, že obtíže týkající se rukou jsou časté a souvisejí také s absencemi v práci, je obzvláště důležité, aby výrobci dialyzačních přístrojů a manažeři nemocnic ve svém úsilí o vytvoření dobrého pracovního prostředí brali na vědomí tato zdravotní a bezpečnostní rizika.
klíčová slova: sestry zdravotní - dialýza - činnosti pracovní - onemocnění muskuloskeletální - ergonomie

OLAK, ANDRZEJ JAN: The relationships between the use of smart mobile technology, safety knowledge and propensity to follow safe practices at work / Vztahy mezi používáním chytrých mobilních technologií, znalostmi o bezpečnosti a sklonem k dodržování bezpečných pracovních postupů
anotace: Hlavním cílem této studie bylo prozkoumat vztahy mezi používáním chytrých technologií (mobilních telefonů) a implicitními (tacitními) a explicitními znalostmi zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a jejich sklonem dodržovat bezpečné postupy při práci. Byl proveden průzkum se sedmi konstrukty: (a) používání mobilních technologií; b) tacitní znalosti bezpečnosti; c) explicitní znalosti nebezpečného chování; d) postoje k bezpečnosti - emocionální aspekty; e) kultura bezpečnosti - behaviorální a psychologické aspekty práce; f) kultura bezpečnosti - aspekty práce; g) kultura bezpečnosti - předpisy při práci. Pracovníci tří výrobních podniků v jihovýchodním Polsku vyplnili papírový dotazník. Výsledky ukázaly, že používání mobilních technologií pozitivně ovlivnilo explicitní znalosti zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, stejně jako jimi hodnocenou kulturu bezpečnosti, pokud jde o behaviorální aspekty a jejich postoje k bezpečnosti vyjádřené prostřednictvím psychologických aspektů kultury bezpečnosti.
klíčová slova: telefony mobilní - telefony chytré - chování bezpečné - bezpečnost práce - management znalostní - znalosti - kultura bezpečnosti

ULUSAM, SERAP - ÜNAL, HÜSEYIN: Comparing the alternatives for the most favourable personal protective equipment / Porovnání alternativ nejvhodnějších osobních ochranných prostředků
anotace: Hodnocení vhodnosti osobních ochranných prostředků je velmi náročným úkolem při navrhování účinného programu bezpečnosti práce. Existuje variabilní vybavení, které má zabránit pracovním úrazům, chránit zdraví a bezpečnost pracovníků a minimalizovat škody při případné nehodě. Porovnávání alternativ nejvhodnějšího vybavení, např. pro možné vysoké hladiny hluku, je jednou z nejobtížnějších otázek, které je třeba řešit. Metoda analytického hierarchického procesu, na kterou poukazuje tato studie, umožňuje analytický výběr osobních ochranných prostředků, který se využívá k rozhodování o výběru účinných osobních ochranných prostředků (ochranné obuvi, přileb, chráničů sluchu a protiprachových respirátorů).
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - prostředky pracovní - hodnocení - účinnost - analýzy

AHMADI, OMRAN - MORTAZAVI, SEYYED BAGHER - MAHABADI, HASAN ASILIAN: Application and modification of the Tripod Beta method for analyzing the causes of oil and gas industry accidents / Aplikace a modifikace metody Tripod Beta pro analýzu příčin havárií v ropném a plynárenském průmyslu
anotace: Pochopení příčin nehod hraje důležitou roli při učení se z nehod a při vytváření strategií prevence a kontroly nehod. Tato studie byla zaměřena na aplikaci a modifikaci metody Tripod Beta pro analýzu příčin nehod v ropném a plynárenském průmyslu. Výsledky této studie doplnily poznatky o příčinách nehod. Mohou zároveň pomoci zvýšit možnosti metody Tripod Beta při analýze příčin nehod, jako jsou faktory dohledu a nebezpečné podmínky.
klíčová slova: průmysl ropný - průmysl plynárenský - havárie průmyslové - příčiny - analýzy nehod - metody

BASZCZYŃSKI, KRZYSZTOF: Effects of full body harness design on fall arrest performance / Vliv konstrukce celotělového postroje na účinnost zachycení pádu
anotace: Používání osobních ochranných prostředků, včetně bezpečnostního postroje, je jednou ze základních metod ochrany člověka proti pádu z výšky. Předložené studie zjišťovaly s využitím antropomorfní figuríny vliv nebezpečných jevů provázejících působení bezpečnostního postroje při zachycení pádu na lidský organismus. Byly zvažovány posun figuríny v bezpečnostním postroji, vzájemný posun nastavovacích spon a popruhů postroje, utažení popruhů na figuríně a nárazy, kterými působí prvky postroje na hlavu figuríny. Byla prokázána souvislost mezi konstrukcí bezpečnostního postroje a danými parametry a jevy. Ukázalo se, že pro účely posouzení nových konstrukcí bezpečnostních postrojů je nutné kromě zkoušek odolnosti provést i studie s využitím antropomorfní figuríny.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - ochrana proti pádům - pády z výšky - konstrukce - zachycení pádu - antropometrie - testování

MALIŃSKA, MARZENA - BUGAJSKA, JOANNA: Assessment of the impact of lifestyle and psychosocial working conditions on older employees' work ability / Hodnocení vlivu životního stylu a psychosociálních pracovních podmínek na pracovní schopnost starších zaměstnanců
anotace: Cílem tohoto článku bylo posoudit vliv vybraných prvků životního stylu, psychosociálních pracovních podmínek a celkového duševního zdraví na pracovní schopnost starších zaměstnanců. Výsledky ukázaly, že starší zaměstnanci se vyznačovali dobrou (44,4 %) a střední (36,4 %) pracovní schopností. Průměrné skóre indexu pracovních schopností (work ability index, WAI) bylo významně vyšší u zaměstnanců, kteří nekouřili, konzumovali doporučenou denní dávku zeleniny, pili dostatek vody, snídali každé ráno, omezili sladkosti a měli vegetariánskou stravu. Bylo zjištěno, že nejsilnějšími prediktory skóre WAI jsou dobré fyzické a duševní zdraví, vysoká úroveň kontroly práce, nízká nejistota v zaměstnání a užívání volně prodejných léků. Výsledky výzkumu naznačují, že většina zjištěných determinant pracovní schopnosti na pracovišti je ovlivnitelná, což dává příležitost k provádění některých pracovnělékařských a preventivních programů na pracovišti.
klíčová slova: pracovníci starší - stárnutí - schopnosti pracovní - indexy - styl životní - podmínky pracovní

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2021)

BERG, ROLAND B. VAN DEN a kolektiv: Assessment of occupational exposure to nebulized isopropyl alcohol as disinfectant during aseptic compounding of parenteral cytotoxic drugs in cleanrooms / Hodnocení profesionální expozice rozprašovanému izopropylalkoholu jako dezinfekčnímu prostředku při aseptické přípravě parenterálních cytotoxických léčiv v čistých prostorách
anotace: Při aseptickém sestavování parenterálních cytotoxických léčiv jsou lékárníci vystaveni těkavým organickým sloučeninám, jako je dezinfekční izopropylalkohol (IPA). Profesionální expozice rozprašovanému IPA při aseptickém sestavování léků nebyla dosud zkoumána. Cílem této studie bylo prozkoumat expozici IPA při aseptickém sestavování parenterálních cytotoxických léčiv a posoudit soulad s právními a regulačními limity.
klíčová slova: cytostatika - léčiva - výroba - lékárny - expozice profesionální - limity - sloučeniny organické - látky těkavé

HAMILTON, KERRY A. a kolektiv: Legionnaires' disease in dental offices: quantifying aerosol risks to dental workers and patients / Legionářská nemoc v zubních ordinacích: kvantifikace aerosolových rizik pro zubní lékaře a pacienty
anotace: Legionella pneumophila je oportunní bakteriální respirační patogen, který je jednou z hlavních příčin epidemií pitné vody v USA. Zubní ordinace představují potenciální riziko vdechnutí nebo aspirace L. pneumophila vzhledem k vysokému poměru povrchu a objemu vodovodních potrubí dentálních jednotek, což je vlastnost, která je příznivá pro růst biofilmu. To je spojeno s používáním vysokotlakých vodních zařízení (např. ultrazvukových skalerů), která vytvářejí jemné aerosoly v dýchací zóně. Cílem studie bylo: (1) shrnout důkazy o přenosu a zvládání legionářské nemoci v zubních ordinacích; (2) vytvořit kvantitativní modelový rámec pro předpověď souvisejícího rizika infekce L. pneumophila; a (3) upozornit na vlivné parametry a mezery ve výzkumu, které vyžadují další studium.
klíčová slova: aerosoly - nemoc legionářská - bakterie - přenos - rizika biologická - ordinace zubní - hodnocení rizik

 

Journal of Safety Research - č. 77 (2021)

MACLEAN, CARLA L. - DROR, ITIEL E.: The effect of contextual information on professional judgment: reliability and biasability of expert workplace safety inspectors / Vliv kontextových informací na odborný úsudek: spolehlivost a zaujatost inspektorů bezpečnosti práce
anotace: Důležitým aspektem bezpečnosti práce jsou kontroly pracovišť prováděné odborníky/inspektory, při nichž se zjišťují opatření proti rizikům. Vědecký výzkum ukazuje, že očekávání vyvolaná kontextem (tj. předchozími znalostmi a zkušenostmi) mohou zkreslovat úsudky odborníků a že jednotlivci si většinou neuvědomují, kdy jsou jejich úsudky ovlivněny zkreslením. Výzkum proto testoval spolehlivost a zkreslení úsudků inspektorů bezpečnosti práce.
klíčová slova: inspekce práce - inspektoři práce - pracoviště - kontroly - kompetence - zkušenosti - vyšetřování nehod

LIU, YUNSHUO - YE, LONG - GUO, MING: Does formal mentoring impact safety performance?: a study on Chinese high-speed rail operators / Má formální mentoring vliv na výkonnost v oblasti bezpečnosti?: studie o čínských operátorech vysokorychlostních železnic
anotace: Význam mentoringu jako růstového potenciálu organizací/podniků je dobře zdokumentován. Mechanismus, který je základem vztahu mezi formálním mentoringem a výkonností v oblasti bezpečnosti práce, však dobře definován není. Tato studie na základě teorie osobnostního rozvoje zkoumá vztah mezi formálním mentoringem a výkonností jednotlivce v oblasti bezpečnosti v provozu vysokorychlostních železnic. Autoři předpokládali, že formální mentoring zvyšuje individuální výkonnost v oblasti bezpečnosti. Výsledky studie prokázaly, že formální mentoring pozitivně souvisí s výkonností zaměstnanců v oblasti bezpečnosti. Empiricky studie potvrdila sekvenční mechanismy, kterými formální mentoring podporuje pozitivní výsledky pro organizaci a zaměstnance, a odhalila zmírňující účinek na vztah mezi formálním mentoringem a seberozvojem/osobnostním rozvojem.
klíčová slova: mentoring - řízení lidských zdrojů - rozvoj osobnostní - výkon bezpečnostní - bezpečnost práce - chování bezpečné - doprava železniční

TURNER, NICK a kolektiv: Parents' work injuries and children's mental health: the moderating role of children's work centrality / Pracovní úrazy rodičů a duševní zdraví dětí: zmírňující úloha významu pro následnou práci dětí
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vztah mezi pracovními úrazy rodičů a duševním zdravím jejich dětí a zjistit, zda význam práce pro děti - míra, do jaké dítě věří, že práce bude hrát důležitou roli v jeho životě - tento vztah zhoršuje nebo tlumí. Výsledky ukázaly, že děti, jejichž rodiče častěji zažili pracovní úrazy spojené se ztrátou zaměstnání, vykazovaly horší duševní zdraví.
klíčová slova: úrazy pracovní - rodiče - děti - zdraví duševní - práce - pracovníci mladí

TAGOD, MANAL - ADELEKE, A. Q. – MOSHOOD, TAOFEEQ D.: Coercive pressure as a moderator of organizational structure and risk management: empirical evidence from Malaysian construction industry / Donucování jako prvek ovlivňující organizační struktury a řízení rizik: empirické důkazy z malajského stavebnictví
anotace: Stavebnictví v Malajsii je v poslední době sužováno nesčetnými problémy, které brání jeho hladkému fungování. Tento článek je empirickým hodnocením, jehož cílem je prozkoumat vliv donucování na vztah mezi organizační strukturou a řízením stavebních rizik ve stavebnictví v Malajsii. Výsledky studie potvrdily, že specializace, centralizace a řízení rizik ve stavebnictví spolu pozitivně souvisejí. Jak se předpokládalo, donucování mělo pozitivní moderační korelaci jak s formalizací, tak s řízením rizik ve stavebnictví. Stejně tak bylo zjištěno, že v průběhu provádění stavebních činností má donucování významný vliv na formalizaci, specializaci a centralizaci.
klíčová slova: stavebnictví - řízení rizik - organizace práce - Malajsie

KJESTVEIT, KARI - AAS, ODDFRID - HOLTE, KARI ANNE: Occupational injury rates among Norwegian farmers: a sociotechnical perspective / Pracovní úrazovost norských zemědělců: sociálně-technická perspektiva
anotace: Studie se zabývala relativním rizikem úrazu u norských zemědělců, kteří jsou většinou osoby samostatně výdělečně činné a provozují malé zemědělské podniky. Cílem bylo prozkoumat relativní význam individuálních rizik, rizik podniku a pracovního prostředí pro pracovní úrazy a diskutovat o latentních podmínkách úrazů s využitím teorie sociotechnických systémů. Výsledky ukázaly, že nejdůležitějšími rizikovými faktory úrazů jsou uspořádání pracoviště, typ výroby a pracovní doba mimo farmu. Hlavní výsledky se nezměnily ani po přidání opatření týkajících se bezpečnostního klimatu, ale přijatá opatření zmírnila riziko úrazů při výrobě a zvýšila riziko u zemědělců pracujících s rodinnými příslušníky a/nebo zaměstnanci.
klíčová slova: zemědělství - zemědělci - rizika pracovní - úrazy pracovní - faktory rizikové - podniky malé

YANG, LIU a kolektiv: Assessing disabling and non-disabling injuries and illnesses using accepted workers compensation claims data to prioritize industries of high risk for Oregon young workers / Posouzení úrazů a nemocí, které způsobují či nezpůsobují invaliditu, s využitím údajů o přijatých nárocích na odškodnění pracovníků s cílem stanovit prioritní odvětví s vysokým rizikem pro mladé pracovníky v Oregonu
anotace: Mladí pracovníci jsou obzvláště zranitelní vůči pracovním úrazům a nemocem z povolání. Je třeba i nadále zkoumat úrazovou zátěž mladých pracovníků napříč demografickými skupinami a odvětvími, aby bylo možné informovat o cílených intervencích. Pro kvantifikaci pracovních úrazů a nemocí z povolání jsou důležité žádosti o odškodnění pracovníků, publikované studie se však zaměřují pouze na žádosti o invaliditu. Tato studie rozšířila předchozí výzkum týkající se mladých pracovníků v Oregonu o nejnovější údaje o nárocích na náhradu škody na zdraví, aby bylo možné identifikovat vzorce úrazů a vysoce riziková odvětví.
klíčová slova: pracovníci mladí - úrazy pracovní - nemoci z povolání - odškodňování - kompenzace

HÉRY, MICHEL a kolektiv: Evolution of working conditions under the impact of ICTs / Vývoj pracovních podmínek pod vlivem informačních a komunikačních technologií
anotace: Informační a komunikační technologie (ICT) hrají v současném vývoji práce významnou roli. Jsou jak skvělým nástrojem emancipace člověka od nejúnavnějších a nejnebezpečnějších úkolů, tak účinným prostředkem zintenzivnění práce. Na základě tří prognóz provedených v posledních letech a na základě popisu konkrétních příkladů organizací autoři upozorňují na hlavní možné trendy. V závěru uvádějí několik obecných zásad, které by mohly umožnit zavedení oboustranně výhodné politiky.
klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - BOZP - organizace práce - automatizace - digitalizace - robotizace - podmínky pracovní

ALDASORO, JUAN CARLOS - CANTONNET, MARÍA LUISA The management of the new and emerging musculoskeletal and psychosocial risks by EU-28 enterprises / Řízení nových a vznikajících muskuloskeletálních a psychosociálních rizik v podnicích evropské osmadvacítky (EU-28)
anotace: Přestože strategický rámec Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2014-2020 považoval za jednu z hlavních výzev zlepšení prevence nemocí souvisejících s novými a vznikajícími riziky (new and emerging risks, NER), v literatuře se jich stále mnoho studií netýkalo. Byla provedena průzkumná studie s cílem získat obraz o řízení nových a nově vznikajících rizik v zemích EU-28. Vzorek byl získán z datových souborů průzkumu ESENER-2 (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks), který zkoumá názory manažerů a zástupců zaměstnanců na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ESENER-1 byl proveden v roce 2009 a ESENER-2 v roce 2014. Dotazováno bylo více než 49 000 podniků ve 36 zemích. Získané výsledky potvrzují, že mezi zeměmi EU-28 existují významné rozdíly, pokud jde o identifikaci a řízení NER. NER se stávají stále častěji zkoumaným fenoménem v důsledku změn, které probíhají na trhu práce - zvyšuje se podíl dočasných pracovníků, požadavky na pracovníky jsou v důsledku globalizace trhu komplexnější, a to vše při stárnutí pracovní síly. Bylo by nutné přehodnotit řízení BOZP, aby si manažeři uvědomili, že kombinace muskuloskeletálních a psychosociálních rizik by měla mít globální přístup, aby se snížila míra úrazovosti a invalidity.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - rizika muskuloskeletální - rizika psychosociální - řízení bezpečnosti práce - Evropská unie - státy členské - přístupy

HOMANN, FRANZISKA a kolektiv: Identifying management practices that drive production-line workers' engagement through qualitative analysis / Identifikace manažerských postupů, které podporují zapojení pracovníků u výrobních linek s využitím kvalitativní analýzy
anotace: Výzkum angažovanosti - nejčastěji definované psychickým stavem pracovníka, který je plný energie, odhodlání a zaujetí - věnuje pracovníkům u výrobních linek jen malou pozornost. Tato studie proto zkoumá faktory, které ovlivňují angažovanost pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v kontextu výrobních linek, jakož i jejich vnímání vlivu ze strany vedoucích pracovníků. Kromě toho studie doplňuje soubor výzkumů tím, že zkoumá koncepty angažovanosti v oblasti BOZP pomocí kvalitativních výzkumných metod.
klíčová slova: angažovanost - zapojení zaměstnanců - bezpečnost práce - linky montážní - výroba - pracovníci vedoucí - dovednosti - schopnosti - výzkumy kvalitativní

 

Journal of Safety Research - č. 78 (2021)

BUNNER, JOHANNA - PREM, ROMAN – KORUNKA, CHRISTIAN: Perceived organizational support and perceived safety climate from the perspective of safety professionals: testing reciprocal causality using a cross-lagged panel design / Vnímaná organizační podpora a vnímané bezpečnostní klima z pohledu bezpečnostních profesionálů: testování vzájemné kauzality
anotace: Cílem této studie bylo zjistit vzájemný vztah mezi vnímanou organizační podporou (perceived organizational support, POS) bezpečnostních profesionálů a vnímaným bezpečnostním klimatem (perceived safety climate, PSC). Profesionálové v oblasti bezpečnosti jsou nejefektivnější, pokud vnímají podporu ze strany vedení a zaměstnanců a většinu svých úspěchů přisuzují také podpoře ze strany vedení organizace. Jejich práce přímo zlepšuje bezpečnostní klima a organizace s vysokým bezpečnostním klimatem vykazují pro bezpečnostního profesionála vyšší hodnotu. Příčinný směr tohoto vztahu je však nejasný.
klíčová slova: odborníci BOZP - technici bezpečnostní - klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - vnímání - podpora

EERD, DWAYNE VAN a kolektiv: Implementation of participatory organizational change in long term care to improve safety / Zavedení participativní organizační změny v dlouhodobé péči za účelem zvýšení bezpečnosti
anotace: Zařízení dlouhodobé péče (long term care, LTC) jsou náročným prostředím, kde jsou pracovníci vystaveni značnému riziku úrazů. Intervence v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměřené na řešení rizik v zařízeních dlouhodobé péče jsou náročné na realizaci. Studie hodnotila implementaci a dopady intervence participativní organizační změny. Účastníci popsali dopady programu (kontrola nebezpečí prostřednictvím nákupu/modifikace zařízení, změny praxe a vzdělávání/školení) a pozitivní změny v kultuře, komunikaci a spolupráci. Mezi kontrolními a intervenčními pracovišti byl v průběhu času zjištěn statisticky významný rozdíl v efektivitě manažerů v oblasti prevence rizik muskuloskeletálních poruch (MSD), ale žádné další statistické rozdíly nebyly zjištěny. Mezi klíčové problémy při zavádění programu patřila rizika dlouhodobé nemoci z povolání, nedostatek/obměna personálu, kultura bezpečnosti, čas personálu na participaci a komunikace. Mezi faktory, usnadňující zavedení intervencí, patřilo zapojení pracovníků v první linii během implementace, podpora vedení, zaměření na jedno oddělení, školení a zapojení externího facilitátora programu.
klíčová slova: péče zdravotní - ergonomie - participace - intervence ergonomické - organizace práce - snižování rizik - prevence rizik

HOZ-TORRES, MARÍA L. DE LA a kolektiv: A methodology for assessment of long-term exposure to whole-body vibrations in vehicle drivers to propose preventive safety measures / Metodika hodnocení dlouhodobé expozice celotělovým vibracím u řidičů vozidel s cílem navrhnout preventivní bezpečnostní opatření
anotace: Vzhledem k výskytu muskuloskeletálních poruch (musculoskeletal disorders, MSD) u profesionálních řidičů v důsledku expozice celotělovým vibracím (whole-body vibrations, WBV) je důležité tuto expozici posoudit. Evropská směrnice 2002/44/ES stanoví dvě metody hodnocení expozice WBV (definované v normě ISO2631-1:2008). Tyto metody hodnotí expozici spojenou s osmihodinovým pracovním dnem; MSD způsobené WBV však mohou být způsobeny také kumulovanou dlouhodobou expozicí vibracím, a proto mohou být metody definované v evropské směrnici omezené ve své schopnosti zajistit bezpečnost pracovníků vystavených WBV po celou dobu jejich zaměstnání. Autoři v článku navrhují metodiku, jíž lze použít s cílem zajistit bezpečnost pracovníků po celou dobu jejich pracovního života a poskytnout snadnou implementaci výpočtů normy ISO2631-5:2018.
klíčová slova: vibrace - expozice profesionální - onemocnění muskuloskeletální - hodnocení rizik - metody - normy - intervence - bezpečnost práce - vozidla těžká

TURNER, NICK a kolektiv: Human resource management practices and organizational injury rates / Postupy pro řízení lidských zdrojů a úrazovost v organizaci
anotace: Studie zkoumala, do jaké míry pět postupů používaných pro řízení lidských zdrojů (human resource management, HRM) - systematický výběr, rozsáhlé školení, hodnocení výkonu, vysoké relativní odměny a posílení pravomocí - současně předpovídá pozdější úrazovost v organizaci. Výsledky ze 49 britských organizací ukázaly, že po kontrole rizik na úrovni odvětví, velikosti organizace a ostatních čtyř postupů pro řízení lidských zdrojů pouze posílení pravomocí předpovídalo nižší následnou úrazovost v organizaci.
klíčová slova: řízení lidských zdrojů - úrazovost pracovní - bezpečnost práce - BOZP

KHADAY, SAMSIYA a kolektiv: Risky scenario identification in a risk perception scale for construction workers in Thailand / Identifikace rizikových scénářů na stupnici vnímání rizik u stavebních dělníků v Thajsku
anotace: Staveniště vykazují jedinečné nebezpečné vlastnosti. Zkoumání příčin smrtelných a pracovních úrazů je proto nesmírně důležité pro podporu bezpečnosti práce na staveništích. V odborné literatuře je uvedena škála vnímání rizik (risk perception, RP) u stavebních dělníků; za účelem rozšíření stávajícího výzkumu je cílem této studie identifikovat rizikové scénáře pro hodnocení vnímání rizik thajskými stavebními dělníky s cílem snížit počet pracovních úrazů. Bylo potvrzeno, že škála RP má čtyři dimenze (pravděpodobnost, závažnost, obavy a nebezpečí). Dimenze vnímání rizik u těchto pracovníků negativně korelovaly s jejich rizikovým chováním. Studie dále ukázala, že účastníci s vysokou úrovní afektivního RP měli s větší pravděpodobností vysokou úroveň kognitivního RP. Z toho vyplývá, že osoby s vysokou úrovní RP měly tendenci podílet se na méně rizikovém chování.
klíčová slova: rizika pracovní - vnímání rizik - chování bezpečné - dělníci - stavebnictví - staveniště - faktory demografické - Thajsko

WANG, ZHONGMIN - JIANG, ZHOU – BLACKMAN, ANNA: Linking emotional intelligence to safety performance: the roles of situational awareness and safety training / Propojení emoční inteligence s výkonností v oblasti bezpečnosti: úloha situačního povědomí a bezpečnostního školení
anotace: Výsledky v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti vyžadují, aby se jednotliví zaměstnanci chovali při plnění každodenních pracovních povinností bezpečně. Zatímco literatura naznačuje, že schopnosti nebo vlastnosti v oblasti emočního řízení mohou za určitých podmínek pozitivně souviset s individuálními výkony, není jasné, jak mohou ovlivnit výkony související s bezpečností práce ve vysoce rizikových pracovních kontextech. Na základě teorie aktivace rysů (trait activation theory) je cílem tohoto článku prozkoumat, kdy emoční inteligence (emotional intelligence, EI) prospívá výkonu zaměstnanců z hlediska bezpečnosti. Autoři navrhují, že pokud zaměstnanci absolvují nedostatečné školení v oblasti bezpečnosti, emoční inteligence s větší pravděpodobností aktivuje jejich situační uvědomění a následně podporuje jejich výkonnost v oblasti bezpečnosti. Výsledky ukázaly, že nedostatečnost bezpečnostního školení negativně ovlivňovala vztah mezi emoční inteligencí a situačním uvědoměním, takže EI významně souvisela se situačním uvědoměním pouze tehdy, když byla nedostatečnost bezpečnostního školení výraznější. Čím více bylo bezpečnostní školení nedostatečné, tím větší byl nepřímý vliv emoční inteligence na výkonnost v oblasti bezpečnosti prostřednictvím situačního povědomí.
klíčová slova: emoce - inteligence - chování bezpečné - bezpečnost práce - školení

CASEY, TRISTAN a kolektiv: Making safety training stickier: a richer model of safety training engagement and transfer / Lepší školení o bezpečnosti: bohatší model zapojení do školení bezpečnosti práce a jeho přenos
anotace: V porovnání s jinými typy profesního vzdělávání se školení v oblasti bezpečnosti práce potýká s několika specifickými problémy, které potenciálně zhoršují zapojení účastníků a jejich následné uplatnění nebo "přenos" znalostí a dovedností po návratu na pracoviště. Dosavadní výzkum školení v oblasti bezpečnosti práce se však obvykle zaměřuje na konkrétní izolované faktory. Cílem tohoto výzkumu je vytvořit zastřešující teoretický rámec, který integruje faktory přispívající k zapojení zaměstnanců do školení a přenosu znalostí na pracoviště. Zapojení do bezpečnostního vzdělávání je koncipováno jako třísložkový psychologický stav: afektivní, kognitivní a behaviorální. Organizace by měly upřednostnit moduly připravenosti před školením, aby se zabývaly stávajícími postoji a přesvědčením, optimalizovaly klima přenosu bezpečnostního školení ze školitele na zaměstnance a kriticky se zamyslely nad svou strategií navrhování a poskytování bezpečnostního školení tak, aby zapojení zaměstnanců bylo maximální.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - školení - vzdělávání - zapojení zaměstnanců - participace

 

KANbrief - č. 2 (2021)

FRIEMERT, DANIEL: Smart glasses: from pilot project to application in the field / Chytré brýle: od pilotního projektu k aplikaci v terénu
anotace: Výzkumníci byli pověřeni německou institucí sociálního úrazového pojištění pro obchod a distribuční průmysl (Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, BGHW), aby prozkoumali otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je třeba zohlednit při používání chytrých brýlí. Chytré brýle se již několik let používají v řadě odvětví, včetně skladové logistiky, montáží, plánování výrobků a jako pomůcky při lékařských zákrocích, zejména v rámci pilotních studií.
klíčová slova: brýle ochranné - OOPP - technologie nové - využití - normy

RÖSSEL, VALENTINA: KAN’s contributions to occupational safety and health: the KANPraxis resources at a glance / Příspěvky společnosti KAN k bezpečnosti a ochraně zdraví: přehled zdrojů KANPraxis
anotace: Pod značkou KANPraxis poskytuje společnost KAN (Kommission Arbeitsschutz und Normung) odborníkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci tu nejlepší možnou podporu: značka zahrnuje výukové moduly ergonomie a nástroje pro vyhledávání norem, použití antropometrických údajů a pro ergonomické navrhování strojů.
klíčová slova: ergonomie - antropometrie - vzdělávání - nástroje - podpora

 

Krízový manažment - č. 1 (2021)

LAKATOS, JÓZSEF - DRÉGELYI-KISS, AGÓTA: Improving the methodology of incident investigations: more effective prevention and improved safety culture / Zlepšení metodiky vyšetřování nehod: účinnější prevence a zlepšení kultury bezpečnosti
anotace: Vyšetřování závažných havárií, poruch a jiných nepředvídaných událostí týkajících se nebezpečných látek je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro účinný a efektivní rozvoj systémů řízení bezpečnosti. Mělo by se uplatňovat v každém podnikovém systému řízení, ať už jako specifikace používané normy, nebo jako pokyny. Tyto nástroje/metody se vztahují na havárie, závažné havárie a poruchy spojené s únikem nebezpečných látek. Nevztahují se však na vyšetřování událostí mimo běžný provoz, které nezahrnují únik nebezpečných látek. Proto je nutné události důkladně a logicky vyšetřovat, aby se předešlo výskytu podobných událostí a aby mohlo být vytvořeno poučení, které bude rozvíjet další činnost zaměstnanců s ohledem na bezpečnost osob i pracovišť.
klíčová slova: vyšetřování nehod - havárie průmyslové - příčiny - řízení bezpečnosti práce - systémy řízení

 

Le travail humain - č. 2 (2021)

RENAUD, CHARLIE - MICHINOV, ESTELLE – JANNIN, PIERRE: Impacts de la chirurgie assistée par robot sur le travail d'équipe au bloc opératoire / Dopady roboticky asistované chirurgie na týmovou práci na operačním sále: systematický přehled literatury
anotace: Roboticky asistovaná chirurgie má minimálně zjednodušit invazivní operaci a zlepšit výsledek operace pro pacienta. Použití robota však znamená změny v pracovní činnosti na operačním sále. Cílem tohoto článku je vytvořit systematický přehled studií zkoumajících vliv roboticky asistované chirurgie na netechnické dovednosti (rozhodování, situační povědomí, komunikace, týmová práce, vedení atd.). Pro tento účel byla použita metoda PRISMA (Prefered Reporting Items for Systematic Reviews a Metaanalyses), která umožnila komplexní výběr článků na dané téma. Podle výběrových kritérií bylo vybráno celkem 30 článků. Výsledky poukázaly na operace, členy operačního týmu a netechnické dovednosti, které jsou v literatuře nejvíce studovány. Podobně byly identifikovány i metody použité při rozhovorech s účastníky. Provedené studie se tedy zabývají především robotickou chirurgií v urologii a gynekologii, berou v úvahu chirurga, instrumentářku a chirurgického asistenta a používají metodiku pozorování nebo dotazníku. Ze syntézy hlavních výsledků vybraných článků vyplývá zejména to, že nejčastěji jsou studovány sociální netechnické dovednosti (tj. komunikace a týmová práce) ve srovnání s kognitivními netechnickými dovednostmi (tj. rozhodování a situační povědomí). V závěru jsou uvedena doporučení a řešení (např. pevná sestava týmu, školení, kontrolní seznam a komunikační protokol) pro řešení nových výzev robotické chirurgie.
klíčová slova: chirurgie - robotizace - dovednosti - schopnosti - komunikace - týmy pracovní - rozhodování

 

Process Safety Progress - č. 3 (2021)

LIM, KOK HWA - TENG, CHONG SENG: University engagement to improve safety education / Zapojení univerzit do zlepšování vzdělávání v oblasti bezpečnosti
anotace: Vzhledem k tomu, že v Singapuru byl zaveden regulační rámec pro zařízení, která mají potenciál způsobit závažnou havárii, který vstoupil v platnost v září 2017, musel chemický a farmaceutický průmysl posílit své schopnosti, aby regulačním orgánům prokázal, jak lze rizika závažných havárií ve výrobních prostorech snížit na co nejnižší úroveň. Po diskusi mezi Singapurským technologickým institutem a společností Pfizer bylo iniciováno vydání specializovaného certifikátu v oblasti procesní bezpečnosti. Bylo zjištěno, že existuje potřeba harmonizovat školení o bezpečnosti procesů v celém odvětví a vyškolit odborníky na bezpečnost procesů, aby si vytvořili vlastní schopnosti pro splnění nové normy. Byl vypracován návrh osnovy programu, který byl následně zaslán odborníkům na procesní bezpečnost společnosti Pfizer k připomínkám. Po obdržení jejich zpětné vazby byla vytvořena série seminářů o bezpečnosti procesů pro farmaceutický průmysl. Schéma školení zahrnovalo praktickou výuku na pracovišti s prohlídkami příslušných částí závodu v rámci seminářů. Kromě toho byla základní témata seminářů začleněna do modulu procesní bezpečnosti BE Pharmaceutical Engineering, aby se zajistilo, že noví absolventi technických oborů nastupující do farmaceutického průmyslu budou mít základní dovednosti v oblasti bezpečnosti procesů.
klíčová slova: bezpečnost procesní - bezpečnost provozní - průmysl farmaceutický - prevence nehod - školení - kompetence - vzdělávání - školy vysoké - příprava odborná

BAYBUTT, PAUL: Safety and quality metrics for process hazard analysis / Metriky bezpečnosti a kvality pro analýzu procesních rizik
anotace: Společnosti používají metriky ke sledování své výkonnosti v oblasti bezpečnosti procesů. Metriky procesní bezpečnosti se mohou týkat jakéhokoli aspektu programu procesní bezpečnosti, ale mnoho metrik je vyvinuto pro jednotlivé prvky procesní bezpečnosti, jako je například analýza nebezpečí procesů (process hazard analysis, PHA). Tradiční metriky pro analýzu nebezpečí procesů se většinou týkají aspektů řízení PHA, jako je včasné dokončení nápravných opatření. Existují však i další typy metrik, které jsou zajímavé, konkrétně ty, které charakterizují úroveň bezpečnosti dosaženou pro proces a pro úroveň kvality popsanou ve studii. Tento článek popisuje použití takových metrik v PHA a uvádí příklady jejich použití.
klíčová slova: analýzy rizik - metody - metriky - kvalita - bezpečnost procesní

GARVIN, THOMAS - KIMBLETON, SCOTT: Artificial intelligence as ally in hazard analysis / Umělá inteligence jako spojenec v analýze rizik
anotace: Článek se věnuje využití umělé inteligence (artificial intelligence, AI) jako prostředku k analýze velkého množství písemných analýz rizik, zpráv a pozorování s cílem rychle získat poznatky o nebezpečných podmínkách, činnostech, příčinách incidentů a opatřeních ke zmírnění rizik. Umělá inteligence, vycvičená k pochopení pojmů a souvislostí v oblasti procesní i osobní bezpečnosti, může poskytnout prostor pro průzkum informací v přirozeném jazyce, když během několika sekund prohledá tisíce dokumentů a prezentuje společná témata a související záznamy.
klíčová slova: analýz dat - inteligence umělá - učení strojové

FREEMAN, RAYMOND: A novel method for fault tree uncertainty analysis using error propagation methods / Nová metoda analýzy nejistoty stromu poruch pomocí metod šíření chyb
anotace: Analýza stromu poruch (fault tree analysis, FTA) je široce používanou metodou v procesním průmyslu. FTA se používá pro vývoj mechanismů poruch, výpočet četností poruch a pro stanovení pravděpodobnosti poruchy na vyžádání bezpečnostních systémů. Velká část údajů použitých ve studii FTA je nejistá. Například četnost poruch čerpadla často není známa s velkou přesností. Stejně tak četnosti poruch přístrojového vybavení jsou často známy pouze v určitých definovaných mezích. Běžnou praxí, kterou analytici používají při kvantifikaci stromu poruch, je použití nejpravděpodobnějšího nebo nejlepšího odhadu ohledně potřebných údajů o četnosti poruch. Použití nejlepších odhadů jako vstupních údajů pro kvantifikaci stromu poruch vytváří nejistotu ve vypočtených výsledcích. Tento článek představuje obecnou metodiku pro stanovení dopadu nejistoty na výsledky studie stromu poruch.
klíčová slova: analýzy rizik - analýzy kvantitativní - stromy poruch - nejistota

ATTIA, MOHAMED - SINHA, JYOTI: Improved quantitative risk model for integrity management of liquefied petroleum gas storage tank: mathematical basis, and case study / Zlepšený kvantitativní model rizika pro řízení integrity skladovacích nádrží na zkapalněné ropné plyny: matematický základ a případová studie
anotace: Chemické, petrochemické a rafinérské odvětví čelí v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí a mechanické integrity přísnějším předpisům a také výzvám spojeným s nutností snižovat náklady v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti. Kontrola založená na riziku (risk-based inspection, RBI) je nákladově efektivní přístup k řízení provozních rizik prostřednictvím informovaného rozhodování o četnosti a rozsahu kontrol a typech nedestruktivních zkoušek. Tento článek představuje komplexní praktický model rizik, který dokáže simulovat všechny součásti nádrží na zkapalněné ropné plyny (LPG), tj. střechu, plášť, trysky a spodní desky. Model pravděpodobnosti poruchy (probability of failure, PoF) byl vyvinut na základě údajů o četnosti poruch ze čtyř různých zdrojů, aby bylo možné určit odpovídající obecné četnosti poruch, navíc se zabývá únavovým účinkem v důsledku opakovaného zatížení.
klíčová slova: plyny zkapalněné - nádrže - skladování - rizika - analýzy rizik - poruchy - pravděpodobnost - kontroly

ZHANG, RENYOU - TAN, HENRY - AFZAL, WAHEED: A modified human reliability analysis method for the estimation of human error probability in the offloading operations at oil terminals / Modifikovaná metoda analýzy lidské spolehlivosti pro odhad pravděpodobnosti lidské chyby při vykládce v ropných terminálech
anotace: Lidská chyba je významným faktorem, který přispívá k nehodám při vykládce ropy v ropných terminálech. Fuzzy kognitivní metoda analýzy spolehlivosti a chyb (cognitive reliability and error analysis method, CREAM) je jednou z použitelných metod pro odhad pravděpodobnosti lidské chyby (human error probability, HEP). V současnosti používané fuzzy modely CREAM však mají problémy, které zhoršují kvalitu výsledků HEP. Článek představuje modifikovanou metodu fuzzy CREAM, která všechny tyto problémy řeší a posiluje kvalitu odhadu HEP.
klíčová slova: ropa - vykládání - chyby lidské - faktor lidský - selhání - pravděpodobnost - analýzy rizik - metody - fuzzy logika - průmysl ropný

EBADAT, VAHID - CARTWRIGHT, PAUL: NFPA 652: the gap between industry's understanding and compliance / Norma NFPA 652: rozdíl mezi porozuměním předpisům a jejich dodržováním v průmyslu
anotace: Požadavky normy NFPA 652 týkající se analýzy nebezpečí hořlavého prachu měly být plně implementovány v roce 2020. V tomto článku jsou uvedeny výsledky průzkumu, který testoval, jak dobře porozuměly osoby odpovědné za dodržování normy NFPA 652 jejím požadavkům. Autoři zjistili, že ačkoli existuje dobrá úroveň porozumění tomu, co je požadováno, tak existuje řada oblastí, kde byla norma pochopena špatně.
klíčová slova: prach hořlavý - rizika - analýzy rizik - normy

WINGERDEN, KEES VAN - SCHEPP, PETER – LADE, ROB: On the occurrence of flame instabilities during dust explosions / O výskytu nestabilit plamene při výbuchu prachu
anotace: Je známo, že nestabilita plamene ovlivňuje průběh výbuchu plynu a zejména zvyšuje přetlak při odvětrávání. U výbuchů prachu se nestabilita plamene často nepovažuje za důležitou. Tento článek však předkládá dvě série experimentů, které ukazují, že nestabilita plamene může hrát prvořadou roli a potenciálně výrazně zvyšovat přetlak nad rámec předpovězený obecně uznávanými normami.
klíčová slova: prach - výbuchy - odvětrávání požární - izolace - stabilita

VALLAVANATT, RIMON - SELF, FREEMAN: Gas flare systems: last line defense / Systémy pro spalování plynu: poslední obranná linie
anotace: Spalovače plynů jsou považovány za klíčová zařízení v rafinériích, chemických, výrobních nebo LNG závodech pro řízené vysoce účinné spalování nežádoucích plynů při poruchách, spouštění, odstavování a údržbě. Ale při spalování plynů vznikají také některé nežádoucí vedlejší produkty, jako je hluk, kouř, tepelné záření, světlo a znečišťující látky. Tento článek se zaměřuje na aspekty procesu spalování. Zabývá se podrobnostmi pro spalování plynu, včetně hořáků, konstrukcí, jakož i provozními faktory a předpisy pro spalování.
klíčová slova: hořáky - spalování - zařízení spalovací - plameny - účinnost

WAKIL, WAHEED: Undesired effects of relief systems concerns mitigations / Nežádoucí účinky odlehčovacích systémů se týkají zmírnění dopadů
anotace: Změny v procesech a nedostatek řádné dokumentace odlehčovacích systémů jsou některými z více důvody, proč může být nutné odlehčovací systémy v průběhu životnosti zařízení znovu validovat. Při revalidaci odlehčovacích systémů mohou být zjištěny problémy, jako je nevhodná velikost odlehčovacího zařízení, vysoký pokles tlaku na vstupu nebo výstupu nebo nechráněné zařízení. Bez odborných znalostí různých uznávaných a obecně přijímaných správných technických postupů (RAGAGEP) týkajících se odlehčovacích systémů může zdánlivě jednoduchá oprava vést k nežádoucím důsledkům, které mohou vést k nebezpečnější situaci. Tento článek se zabývá některými příklady nežádoucích důsledků změn odlehčovacích systémů, včetně negativních účinků na předřazené nebo navazující zařízení, účinků změn nastaveného tlaku odlehčovacího zařízení, účinků změn typu odlehčovacího zařízení a účinků změn potrubí.
klíčová slova: bezpečnost procesní - systémy odlehčovací - ventily odlehčovací - potrubí

PROPHET, NEIL - LEA, CHARLES - SAMAYAM, INDIRA: Modeling pressure relief devices mounted on a common inlet manifold / Modelování přetlakových zařízení namontovaných na společném vstupním potrubí
anotace: Velká zařízení, jako jsou systémy destilačních kolon, kompresory nebo velké tlakové nádoby, jsou běžně chráněna několika přetlakovými zařízeními namontovanými na společném vstupním potrubí. Při volbě tohoto typu konstrukce existuje možnost neúmyslného přehlédnutí průtokových charakteristik spojených se společným vstupním rozdělovačem. Metodika popsaná v tomto článku by měla účinně modelovat průtok přes více přetlakových zařízení namontovaných na společném vstupním kolektoru. Tento přístup zajišťuje přesné znázornění průtoku každým odlehčovacím zařízením a zároveň se vyhýbá možným úskalím zkratky spočívající v analýze průtoku pouze jedním zařízením.
klíčová slova: potrubí - přetlak - ochrana - zařízení přetlaková

HEDLUND, FRANK HUESS - ALDRICH, PER TYBJERG: Inherently ill-defined nature of waste: fatal outdoor poisoning of hazmat waste collection driver: lessons learned / Nedostatečně definovaná povaha odpadu: smrtelná otrava řidiče svozu nebezpečného odpadu na volném prostranství: poučení
anotace: Článek se zabývá smrtelnou otravou řidiče vysavače odpadu, který neúmyslně smíchal odpad kyseliny sírové a mravenčí, což vedlo k reakci, při níž v nádrži vozu vznikl plynný oxid uhelnatý. Případ poukazuje na řadu systémových problémů v odvětví likvidace chemického odpadu, které mohou vést k opakovaným nehodám. Autoři tvrdí, že špatně definované složení je neodmyslitelnou vlastností každého odpadu. Hlavní bezpečnostní zásadou by proto mělo být zamezení míchání a minimalizace ruční manipulace v co nejširším rozsahu.
klíčová slova: odpady - věci nebezpečné - nakládání s odpady - hospodářství odpadové - přeprava - manipulace - oxid uhelnatý - rizika chemická - úrazy smrtelné - úrazy pracovní

WANG, ZHENG a kolektiv: Study on accident propagation ability of chemical industry park based on mixture degree decomposition algorithm and accident propagation probability / Studie schopnosti šíření havárií v chemickém průmyslovém parku na základě algoritmu rozkladu stupňů směsí a pravděpodobnosti šíření havárií
anotace: Aby bylo možné lépe charakterizovat mechanismus šíření havárií v chemickém průmyslovém parku (chemical industry park, CIP), je v tomto článku navržena metoda kombinující algoritmus smíšených stupňů rozkladu (mixed degree decomposition, MDD) s pravděpodobností šíření havárií, která umožňuje měřit schopnost uzlů v síti řetězce havárií CIP šířit havárii. Nejprve je pomocí teorie komplexních sítí vytvořen model sítě nehodového řetězce CIP a uzly v modelu sítě jsou rozvrstveny podle schopnosti šíření nehod na základě algoritmu MDD. Za druhé, hodnota pravděpodobnosti šíření nehody každého uzlu v síti je definována a vypočtena podle charakteristických faktorů samotného uzlu. Nakonec se výsledek algoritmu MDD zkombinuje s hodnotou pravděpodobnosti šíření nehody pomocí vzorce Euklidovské vzdálenosti a určí se uzly se silnou schopností šíření nehody v síti nehodového řetězce CIP. Analýza případu ukazuje, že metoda má vyšší rozlišovací schopnost, může účinně měřit schopnost šíření nehod uzlů v síti nehodového řetězce CIP a lépe identifikovat uzly se silnou schopností šíření nehod.
klíčová slova: havárie průmyslové - havárie závažné - šíření - sítě - parky průmyslové - průmysl chemický - analýzy rizik - metody

 

Références en Santé au Travail - č. 166 (2021)

ERB, A. a kolektiv: Utilisation des ccomposés organiquies volatils urinaires non-metabolisés comme biomarqueurs pour evaluer les polyexpositions professionnelles / Použití nemetabolických těkavých organických sloučenin v moči jako biomarkerů pro hodnocení profesionální polyexpozice
anotace: Těkavé organické látky jsou nedílnou součástí pracovního prostředí a jejich přítomnost, zejména v případě vícenásobné expozice, může z dlouhodobého hlediska vést k závažným zdravotním potížím. Pro vyhodnocení této skutečnosti byl sestaven preventivně-analytický protokol pro současné měření 11 aromatických a chlorovaných těkavých organických látek (benzen, etylbenzen, toluen, xyleny, styreny, dichlormetan, chloroform, trichloretylen, tetrachloretylen) v moči. Význam z hlediska citlivosti byl pak ověřen na moči zaměstnanců společností, které tyto sloučeniny používají v různých odvětvích, zejména v rafineriích.
klíčová slova: sloučeniny organické - rozpouštědla - látky organické - látky těkavé - expozice profesionální - rizika zdravotní - rizika chemická - hodnocení rizik - měření

 

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 5 (2021)

CORIN, LINDA a kolektiv: Occupational trajectories of working conditions in Sweden: development trends in the workforce / Profesní trajektorie pracovních podmínek ve Švédsku: vývojové trendy pracovní síly v letech 1997-2015
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vývoj pracovních podmínek v rámci jednotlivých profesí a mezi profesemi na švédském trhu práce v letech 1997-2015 a zjistit, zda mezi profesemi současně došlo k polarizaci pracovních podmínek. Výsledky ukázaly, že švédský trh práce byl celkově stabilní i s některými malými, převážně pozitivními změnami v požadavcích na pracovní místa a zdroje. Různá povolání se vyvíjela odlišnými směry, ale nebyly zjištěny žádné známky polarizace. Zjištění naznačují, že stabilita na makroúrovni může skrývat velmi různorodé vzorce změn mezi různými profesními skupinami. Tento typ analýzy zohledňující kontext by mohl být cenný pro rozhodovací orgány, které mají v úmyslu zlepšit pracovní prostředí.
klíčová slova: profese - povolání - vývoj - trendy - trh práce - síla pracovní - podmínky pracovní - požadavky pracovní - prostředí pracovní - statistiky - Švédsko

ROBLES-PÉREZ, EDUARDO a kolektiv: Infection and death by COVID-19 in a cohort of healthcare workers in Mexico / Infekce a úmrtí na covid-19 u skupiny zdravotnických pracovníků v Mexiku
anotace: Cílem této studie bylo odhadnout riziko infekce SARS-Cov2 a závažné formy nákazy covid-19 u zdravotnických pracovníků. Studie byla provedena v největší mexické instituci sociálního zabezpečení, která poskytuje péči více než 50 % mexické populace. Autoři zjistili, že nejnižší riziko infekce covid-19 mají lékaři, zatímco u ostatních skupin, které poskytují pacientům nepřímou péči, je riziko infekce a úmrtí zvýšené, např. u zdravotních sester, personálu záchranné služby, sociálních pracovníků a dopravců pacientů. Přítomnost komorbidit, jako je diabetes, obezita, arteriální hypertenze, hemolytická anémie a HIV, zvyšovala pravděpodobnost komplikací způsobených covid-19, což vyústilo ve špatnou prognózu.
klíčová slova: koronavirus - nemoci infekční - smrt - zdravotníci - lékaři - rizika zdravotní - ochrana zdraví - Mexiko

LAMMERS-VAN DER, HEIDI M. a kolektiv: Efficacy of intermittent exposure to bright light for treating maladaptation to night work on a counterclockwise shift work rotation / Účinnost přerušované expozice jasnému světlu při léčbě špatné adaptace na noční práci při střídání směn proti směru hodinových ručiček
anotace: Rotující směnný provoz je spojen s nepříznivými dopady v důsledku cirkadiánního posunu, omezení spánku, konfliktů mezi prací a rodinou a dalších faktorů. Autoři testovali využití expozice jasnému světlu ke zlepšení cirkadiánní adaptace při střídání směn proti směru hodinových ručiček. Expozice tomuto světlu zlepšila během nočních směn cirkadiánní adaptaci a snížila výkonnostní deficity, aniž by ohrozila adaptaci v následujících večerních a denních směnách. Zohlednění individuálního cirkadiánního načasování je důležité při aplikaci protiopatření na pracovišti, která mají zlepšit cirkadiánní adaptaci a zabránit zhoršení výkonnosti pracovníků v nočních směnách.
klíčová slova: práce na směny - práce v noci - směny pracovní - rytmy cirkadiánní - světlo - expozice profesionální - výkon pracovní

RYYNÄNEN, KATJA a kolektiv: Effectiveness of training in guideline-oriented biopsychosocial management of low-back pain in occupational health service / Účinnost školení v biopsychosociální léčbě bolesti zad podle pokynů v pracovnělékařských službách: klastrová randomizovaná kontrolovaná studie
anotace: Cílem studie bylo prozkoumat účinnost krátkého školení v biopsychosociální léčbě bolesti dolní část zad (low-back pain, LBP) podle směrnice v pracovnělékařských službách s využitím klastrového randomizovaného designu. Malý vzorek fyzioterapeutů a lékařů z intervenčních oddělení absolvoval tří- až sedmidenní školení zaměřené na biopsychosociální léčbu LBP, zatímco odborníci z kontrolních oddělení (N=15) takové školení neabsolvovali.
klíčová slova: - léčba - školení - služby pracovnělékařské - lékařství pracovní

KORSHOJ, METTE: Heart rate during work and heart rate variability during the following night: a day-by-day investigation on the physical activity paradox among blue-collar workers / Srdeční frekvence během práce a variabilita srdeční frekvence během následující noci: denní zkoumání paradoxu fyzické aktivity u dělnických profesí
anotace: Na rozdíl od volnočasové fyzické aktivity může mít pracovní fyzická aktivita (occupational physical aktivity, OPA) škodlivé účinky na zdraví, tzv. paradox fyzické aktivity. Mechanismus spočívá v tom, že OPA může zvyšovat srdeční frekvenci po dobu několika hodin denně. Cílem studie bylo zkoumat souvislost mezi průměrnou intenzitou OPA a ukazateli variability srdeční frekvence následující noc. Zjištění potvrzují, že zvýšená průměrná srdeční frekvence během mnoha hodin práce denně u může být potenciálním základním mechanismem pro paradox fyzické aktivity u dělníků.
klíčová slova: zátěž fyzická - zátěž pracovní - aktivity fyzické - dělníci - frekvence srdeční - rizika zdravotní

ROSENSTRÖM, TOM a kolektiv: Patterns of working hour characteristics and risk of sickness absence among shift-working hospital employees / Vzorce charakteristik pracovní doby a riziko absence z důvodu nemoci u zaměstnanců nemocnic pracujících na směny: kohortová studie založená na data miningu
anotace: Vytěžování dat (data mining) může doplnit tradiční přístupy založené na hypotézách při charakterizaci nezdravých pracovních expozic. Autoři ho použili k získání bezhypotézové charakteristiky vzorců pracovní doby při práci na směny a porovnání souvislostí s absencí z důvodu nemoci (sickness absence, SA). Informace z výplatních pásek a systémů automatického plánování pracovních směn shromažďují velké množství údajů o charakteristikách pracovní doby, které by mohly informovat o nezdravých pracovních expozicích. S využitím řešení pro data mining identifikovali autoři dříve neznámé nezdravé vzorce pracovní doby při práci na směny, čímž poskytli důkaz konceptu pro přístupy bez hypotéz ve výzkumu ochrany zdraví.
klíčová slova: datamining - analýzy dat - doba pracovní - absence pracovní - práce na směny - ochrana zdraví

DAHLGREN, ANNA a kolektiv: Intensive longitudinal study of newly graduated nurses' quick returns and self-rated stress / Intenzivní longitudinální studie rychlého návratu do práce u nově vystudovaných zdravotních sester a jejich vlastního hodnocení stresu
anotace: O vztahu mezi rychlými návraty do práce (kombinace směn, které vedou k odpočinku mezi směnami menším než 11 hodin) a stresem je známo jen málo. Tato studie zkoumala, zda rozdíly ve frekvenci rychlého návratu do práce, a to jak u jednotlivců, tak ve vzájemném porovnání jednotlivců, souvisejí se změnami v sebehodnocení stresu.
klíčová slova: návrat do práce - odpočinek - sestry zdravotní - směny pracovní - stres

 

Sicher ist Sicher - č. 6 (2021)

FAASCH, MIRIAM: Verkeilte Brandschutztüren: gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen Brandschutz und Nutzerfreundlichkeit? / Zaklíněné protipožární dveře: existuje východisko z dilematu mezi požární ochranou a uživatelskou přívětivostí?
anotace: Protipožární a kouřotěsné dveře jsou nedílnou součástí požární ochrany budov. Mohou však plnit svou funkci pouze tehdy, pokud zůstanou zavřené. Autorka uvádí, že často tyto dveře bývají zaklíněné nebo otevřené. Pokud pak dojde k požáru, neplní ochrannou funkci a oheň a kouř se mohou nerušeně šířit. Existují však flexibilní řešení dovybavení pro stávající protipožární dveře. Aby byly protipožární dveře uživatelsky přívětivé, je třeba volit automatické otevírání dveří a/nebo instalovat systémy přidržování. Tématem používání protipožárních dveří by se mělo vždy zabývat každoroční školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany. Je také důležité zapojit zaměstnance do praxe a nejen vyhrožovat jim pokutami, pokud nechají protipožární dveře otevřené v rozporu s předpisy.
klíčová slova: ochrana požární - dveře - automatizace - technologie - ochrana budov - požáry - kouře

BUEREN, HERMANN: Das agile Unternehmen: Arbeiten in Echtzeit I: Lebenszyklus und Ideologie einer Managementmethode: Teil 1 von 2 / Agilní společnost: práce v reálném čase I: životní cyklus a ideologie metody řízení: část 1 ze 2
anotace: Metody řízení lze chápat jako identifikovatelná opatření a koncepty pro řízení chování. Tyto metody obsahují koncepční představy o určitých vzorcích chování zaměstnanců a jejich využití v zájmu společnosti. Ty jsou často odvozeny z psychologie, obchodní administrativy nebo sociálních věd a v poslední dob také z teorie systémů. Ve společnostech se jeví jako konkrétní postupy, jako techniky řízení. Autor se v první části článku zaměřuje na vysvětlení pojmu agilní metoda řízení. Jedná se o efektivní metodu projektového řízení. Stojí na týmové spolupráci, otevřené komunikaci, zapojení zákazníka (spolupráce se zákazníkem má přednost před vyjednáváním smlouvy) a připravenosti na změnu (zpracování změn má přednost před přísným sledováním plánu). Průzkum německé společnosti Bitkom Research v roce 2018 dospěl k závěru, že každá druhá velká společnost již spoléhá na agilní projektové řízení a dobrých 65 % německých společností považuje agilní projekty za úspěšnější než "klasické" projektové řízení. Nejrozšířenější agilní metodou řízení je takzvaný scrum, což je rozdělení zadaného projektu na jednotlivé funkční části, z nichž každá se řeší samostatně. Tak řeší projekty výrobci automobilů, jako je BMW nebo Audi, ale i společnost Telekom AG. Touto metodou řízení projektů se zabývají také orgány veřejné správy.
klíčová slova: řízení projektové - řízení lidských zdrojů - řízení podnikové - agilita - podniky

 

Travail et Sécurité - č. 828 (2021)

DELAVAL, KATIA: Un secteur sur la route du progres / Odvětví, které je na cestě k pokroku
anotace: Silniční nákladní doprava je odvětvím s obzvláště vysokou rizikovostí (nehody související s ruční manipulací, pády z výšky, dopravní nehody). Ve Francii dochází k dvakrát více pracovním úrazům než v jiných odvětvích činnosti. Pro zaměstnance v silniční dopravě je situace i přes pravidelný pokles četnosti v posledních patnácti letech stále zdrcující. Nehod je více a jsou také závažnější. Přestože dopravní nehody představují polovinu smrtelných nehod, riziko silničního provozu není hlavní příčinou nehod v této profesi. Ve skutečnosti je to až čtvrtá nejčastější příčina nehod v tomto odvětví. Devět z deseti pracovních úrazů se stane, když vozidlo stojí. Vyskytují se zejména při nastupování do vozidla nebo vystupování z něj, při dokování, při nakládání a vykládání nebo při zakrývání a odkrývání přívěsů. Více než polovina těchto úrazů je způsobena ruční manipulací. Následují pády ze stejné úrovně a pády z výšky, které představují třetinu pracovních úrazů. Muskuloskeletální poruchy představují v tomto odvětví 95% hlášených nemocí z povolání. Zvláštností tohoto odvětví je, že řidiči, kteří tvoří většinu pracovní síly, jsou často na cestách mimo firmu. Ke dvěma třetinám pracovních úrazů řidičů dochází na rozhraních pro rozvoz nebo nakládku. Proto je obzvláště důležité proškolit řidiče, aby dokázali identifikovat rizikové situace, ke kterým manažeři dopravních společností nemají přístup, protože někteří z nich jsou mimo pracoviště.
klíčová slova: doprava silniční - řidiči profesionální - úrazy pracovní - nemoci z povolání - příčiny - pády z výšky - nehody dopravní - manipulace - břemena - onemocnění muskuloskeletální

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail