Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/07

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 7 (2021) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2021) | Die BG - č. 6 (2021) | Hygiena - č. 2 (2021) | Hygiene et Sécurité du Travail - č. 262 (2021) | Chemagazín - č. 4 (2021) | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2021) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2021) | Journal of Occupational and Environmental |Hygiene - č. 7 (2021) | Komora - č. 4 (2021) | Komora - č. 7-8 (2021) | Práce a mzda - č. 7-8 (2021) | Professional Safety - č. 7 (2021) | Professional Safety - č. 8 (2021) | Références en Santé au Travail - č. 166 (2021) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 3 (2021) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 4 (2021)Sondy revue - č. 7 (2021) |Travail et Sécurité - č. 827 (2021)

 

 

112 - č. 7 (2021)

JELÍNEK, JOSEF - VÍTEK, PAVEL - BRTNICKÝ, MIROSLAV. Vnější havarijní plány v Pardubickém kraji
anotace: Od chvíle, kdy člověk začal používat chemické látky, docházelo zákonitě k jejich únikům. Jejich rozsah byl úměrný množství skladovaných a používaných chemikálií a zpočátku také omezenému sortimentu. Společensky významným problémem začaly být havárie ve 20. století, kdy se chemický průmysl bouřlivě rozvíjel a potřeba chemických produktů významně narůstala. S většími objemy výroby rostly velikosti zásobníků a rozlohy provozů. Tím narůstalo i riziko a rozsah havárií. Článek se v úvodu věnuje směrnici SEVESO a právním předpisům ČR, dále se zaměřuje na chemický průmysl a havárie v Pardubickém kraji a v neposlední řadě představuje vnější havarijní plány pro tento kraj.
klíčová slova: plány havarijní - plány krizové - řízení krizové - kraje - Česká republika - průmysl chemický

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2021)

KYSELOVÁ, LUCIE: Kam kráčíš BOZP?
anotace: Článek se věnuje problematice nového Evropského strategického rámce BOZP a jeho možné aplikační praxi. Je pojat jako zamyšlení nad tím, co nás v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci čeká v dalších letech. Odborníci z praxe, zejména odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, si za poslední rok a kousek prošli velmi nečekaným obdobím, kdy museli vymýšlet zcela nová řešení a koncepty, přehodnocovat původní organizační a technická opatření, přemýšlet jinak - inovativněji a kreativněji - nad procesy na pracovištích tak, aby jejich práce byla dobrou vizitkou ve světle celospolečenské změny, kterou pandemie covid-19 přinesla.
klíčová slova: BOZP - ochrana zdraví při práci - strategie - Evropská unie

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek ke kurzarbeitu
anotace: Dne 18. června 2021 podepsal prezident ČR zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon zavádí dlouho očekávaný tzv. kurzarbeit. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení se dvěma výjimkami, takže nabývá účinnosti 1. července 2021.
klíčová slova: úvazky pracovní -  zaměstnanost - kurzarbeit - předpisy právní

HLAVSA, PETR - VESELÁ, ELIŠKA - BĚHOUNEK, MICHAL. Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.
anotace: Další díl seriálu rozhovorů s osobnostmi oboru BOZP navazuje na předchozí díl, který se z velké části věnoval vzdělávání na úrovni vyšší odborné školy. V žebříčku vzdělávání se tento rozhovor zabývá vysokoškolským studiem díky rozhovoru s Ing. Slavomírou Vargovou, PhD., odbornou asistentkou na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
klíčová slova: BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci - vzdělávání - školy vysoké - osobnosti - rozhovory

CZECH EMPLOYMENT LAWYERS ASSOCIATION: Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office
anotace: Home office (práce z domova) představoval v České republice až donedávna vyhledávaný benefit, který byl využíván v omezené míře, ne-li sporadicky. To se však poměrně radikálně změnilo na jaře 2020 v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19; samotné šíření koronaviru, snahy firem o zavádění hygienických opatření a v neposlední řadě i krizová opatření vlády vedly k tomu, že se potřeba využití práce z domova masivním způsobem zvýšila a tato problematika tak představuje nebývale aktuální téma. Tento posun nicméně dosud nereflektovaly příslušné pracovněprávní předpisy  - zákoník práce problematiku home office upravuje zcela nedostatečně a praxe se tak potýká s množstvím výkladových problémů. Spolek CzELA (Czech Employment Lawyers Association) se proto rozhodl přijmout k dané problematice následující výkladové stanovisko, jehož cílem je přispět ke správné aplikaci pravidel vztahujících se k home office a podpořit případné budoucí legislativní aktivity v této oblasti, a to zejména ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a náhradě nákladů vznikajících při práci z domova.
klíčová slova: práce z domova - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - úrazy pracovní – nemoci z povolání - legislativa - stanoviska

KYSELA, JIŘÍ: Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady
anotace: Článek se věnuje zdrojům a příčinám smrtelných pracovních úrazů, které zaznamenal Státní úřad inspekce práce. V roce 2020 šlo o 106 smrtelných pracovních úrazů, což znamená nárůst oproti 95 případům z roku 2019.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - zdroje - příklady - Česká republika

VALA, JIŘÍ: Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
anotace: Měnící se svět práce a s tím související výzvy a rizika, které mohou tyto změny s sebou přinášet, ovlivňují psychickou pohodu každého člověka. V období pandemie jsou tyto změny ještě více razantní a zaměstnavatelé a zaměstnanci musí být na řízení negativních následků těchto změn připraveni, a to například rozvojem resilientní pracovní síly.
klíčová slova: koronavirus – pandemie - BOZP - rizika - následky - události mimořádné - resilience - odolnost - zdraví duševní - výkonnost - ukazatele - úrazovost pracovní

KURTIN, PETR: Budou absolventi distanční výuky provádět kontroly BOZP distančně?
anotace: Článek se věnuje pohledu inspektora na oblast práce z domova a sdílí jeho zkušenost, kterou éra pandemie covid-19 přinesla do práce inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.
klíčová slova: pandemie – koronavirus - inspekce práce - kontroly - práce z domova

VANCL, DAVID: Karta BOZP pro profesi: Obsluha čerpací stanice s PHL
anotace: Karta BOZP pro profesi obsluha čerpací stanice s pohonnými hmotami a látkami (PHL). V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti, kvalifikační požadavky pro tuto pracovní pozici, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory a doporučený rozsah ochranných pracovních prostředků.
klíčová slova: karta BOZP - stanice čerpací - obsluha - kvalifikace - činnosti pracovní - události mimořádné - rizika pracovní - faktory rizikové - OOPP

SKŘEHOT, PETR A.: Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví: 2. část: školy
anotace: V tomto článku se autor zaměřuje na náležitosti týkající se praktické výuky chemie ve školách. Je bez jakékoli diskuse, že pro bezpečné nakládání s chemickými látkami (nejen ve školách) je odborná kvalifikace pedagogů zcela klíčová. Bohužel, ne vždy jí učitelé nebo vedoucí volnočasových kroužků či dětských táborů opravdu disponují.
klíčová slova: výuka - školy - látky chemické - nakládání - zdraví veřejné - způsobilost odborná - učitelé

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy
anotace: Statické skladovací systémy, v provedení nejčastěji jako kotvené (mohou být ale i nekotvené), jsou vesměs instalovány do uzavřených skladových objektů. V posledním období, a to v narůstajícím rozsahu, jsou používány rovněž skladovací regálové systémy přesuvné - pohyblivé. Jejich pohon je nejčastěji motorický, může být ale i ruční. Článek je věnován bezpečnostně technickým požadavkům pro tento druh regálů.
klíčová slova: regály - skladování - požadavky bezpečnostní - požadavky technické – nebezpečí - opatření bezpečnostní

VALTA, MIROSLAV: Rozhovor s Dr. Ing. Janou Maturovou, LL.M., MBA
anotace: Bezpečnost práce a požární ochrana z pohledu ženy, která stála za tvorbou požárně bezpečnostního inženýrství a u jeho zrodu, a tomuto oboru zasvětila celý svůj profesní život.
klíčová slova: bezpečno ochrana požární - inženýrství bezpečnostní - rozhovory - osobnosti

DANDOVÁ, EVA: Přestávky v práci
anotace: Autorka se zaměřuje na otázku bezprostředně související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a to na přestávky v práci a na bezpečnostní přestávky.
klíčová slova: přestávky pracovní - doba pracovní - práce

JOUZA, LADISLAV: Zaměstnanec odmítl zkoušku na alkohol v krvi
anotace: Do pracovního řádu v jedné firmě zařadili ustanovení, že „přes vrátnici nesmí být přenesena jediná láhev alkoholu.“ Zaměstnanci dobrou snahu zaměstnavatele obcházeli tím, že přenášeli dvě a více lahví alkoholu. Podobně postupují někteří zaměstnavatelé, když zakáží požívání alkoholu na „půdě“ pracoviště. V kancelářích nebo výrobních prostorech, které nejsou půdou, by zákaz při slovním výkladu stanovené povinnosti neplatil.
klíčová slova: alkohol - pracoviště - zkoušky

Die BG - č. 6 (2021)

BARTH, CHRISTOF: Betreuungsmanagement für die ASiG-Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen / Podpora související s bezpečností podle zákona o bezpečnosti práce (ASiG) pro malé a střední podniky
anotace: Autor uvádí, že německý zákon o bezpečnosti práce poskytuje podporu všem společnostem se zaměstnanci při vytváření zdravých pracovních podmínek - bez ohledu na velikost společnosti. To, co funguje velmi dobře ve větších společnostech s převážně interními specialisty na bezpečnost práce, je pro malé a střední podniky stále výzvou, neboť mají často méně zdrojů, a tedy obtížné počáteční podmínky pro rozvoj bezpečnosti práce. Autor popisuje výzkumný a vývojový projekt Alternativní péče plus (Alternative Betreuung plus), který realizuje Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV, Německá zákonná úrazová pojišťovna). Cílem projektu je mj. nabídnout manažerům malých a středních podniků podporu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, neboť hrají ústřední roli v moderní bezpečnosti práce.
klíčová slova: BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci - podpora - podniky malé - podniky střední - pracovníci projekty

NÜRNBERG, VOLKER - FREUDENBERG, LARISSA: Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement von Post-Corona-Mitarbeitern / Provozní řízení opětovného začlenění zaměstnanců po koronaviru
anotace: Autoři uvádějí, že v Německu k 9. květnu 2021 prodělalo onemocnění covid-19 přes 3,5 mil. lidí a 84 775 jich zemřelo. Podotýkají, že ohledně této pandemie existuje řada nezodpovězených otázek a chybí platné studie a zkušenosti týkající se průběhu onemocnění, následné péče a dlouhodobých následků. Proto považují za důležité zkoumat dlouhodobé následky. V současných studiích se předpokládá, že cca 10 až 20 procent nemocných trpí dlouhodobými účinky (poruchy paměti, dlouhodobé příznaky únavy, ztráta slovní zásoby, závratě apod.). I po domnělém uzdravení mohou nastat pozdní komplikace. V mnoha případech nejsou postižení schopni pracovat ani po měsících po prodělání onemocnění. V následném začleňování zaměstnanců po dlouhodobé pracovní neschopnosti v souvislosti s covid-19 by je měly firmy podporovat a plnit svou povinnost péče o své zaměstnance. Je zapotřebí, aby se společnosti a firmy připravily na mimořádné události a vypracovaly plán pandemie, aby nebyl ohrožen jejich chod. Rovněž autoři navrhují integrovat do plánů strategii očkování.
klíčová slova: koronavirus - návrat do práce - podniky - podpora zaměstnanců - očkování - strategie

MAGIERA, CARSTEN - GEYER, MICHAEL: Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit: ASA-Sitzung: mehr als nur gratis Kaffee trinken? / Flexibilizace pracovního místa a pracovní doby: setkání Výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví: více než jen pití kávy zdarma?
anotace: Autoři uvádějí, že stále existují firmy, kde se Výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Arbeitsschutzausschuss (ASA, Výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví) schází pouze formálně, protože je to povinné. Jeho zakladatelem je např. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV, Německá zákonná úrazová pojišťovna) nebo různá profesionální sdružení. Bohužel se nejedná o rozhodovací orgán. Nemá tedy ani žádnou vymahatelnou a závaznou pravomoc rozhodovat. Výbor však může být velmi efektivním orgánem, který bude aktivně podporovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tématy mohou být například výměna zkušeností s implementovanými opatřeními, analýza a hodnocení pracovních úrazů ve společnosti, nemoci z povolání v uplynulém období, doporučení k aktualizaci hodnocení rizik, pracovního vybavení a seznamu nebezpečných látek, je-li to nutné apod. Komunikace těchto témat může přispívat k proaktivní politice v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví včetně sociální odpovědnosti podniků. Podnikatel nebo manažer z rozhodovací pravomocí pak může závěry výboru realizovat a zavádět do praxe.
klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví - podpora - podniky - Německo

Hygiena - č. 2 (2021)

RYCHLÍKOVÁ, EVA a kolektiv: Pilotní studie incidence nemelanomových nádorů (C44) ve dvou lokalitách v Podkrušnohoří a expozice karcinogenním faktorům z těžby
anotace: Cílem projektu bylo zjistit, zda znečištění arzenem a kovy ze spalování a těžby uhlí může ovlivňovat incidenci nemelanomových kožních nádorů (C44) u obyvatel Podkrušnohoří, kde se historicky těžily i polymetalické rudy. V projektu GA ČR, probíhajícím v letech 2017-2019 byl pomocí dotazníků u pacientů sledován vztah faktorů životního prostředí, životního stylu, koníčků a stravování k incidenci nemelanomových kožních nádorů. Účast pacientů byla dobrovolná, získaná data anonymní. Zároveň probíhala měření znečištění ovzduší arzenem a kovy v aerosolových částicích PM10 v Lomu u Mostu a v Sokolově. Data byla statisticky zpracována pomocí Excelu a R+ regresního modelu. Studie se zúčastnilo celkem 69 mužů a 69 žen. V Podkrušnohoří jsou i po významných opatřeních emitovány z velkých zdrojů do ovzduší stovky kilogramů těžkých kovů. Perzistentních látek v prostředí tak přibývá pomaleji než dříve. Incidence nádorových onemocnění včetně kožních nádorů však narůstá, i když je koncentrace karcinogenů v ovzduší nízká. Na vině může být protrahovaná expozice během života nemocných. Ve srovnání s ostatními okresy republiky je incidence onemocnění nemelanomovými kožními nádory v Podkrušnohoří nižší. Výsledky potvrzují převahu kožních nádorů u mužů. Významným faktorem u nemocných byla práce ve venkovním prostředí a styku s chemickými látkami. Vyšší expozici pravděpodobně přineslo zahrádkaření a spotřeba po domácku vypěstovaných produktů.
klíčová slova: těžba uhlí - karcinomy - expozice - faktory

BENCKO, VLADIMÍR - ŠÍMA, PETR - BUŠOVÁ, MILENA. Epidemie, pandemie: poučení z historie infekčních nemocí
anotace: Globální registrace hlášení infekčních onemocnění, např. spalniček, tuberkulózy, HIV, syfilis, cholery, a trvale vysoká incidence malárie a dalších transmisivních nákaz se stále periodicky objevuje, přičemž v řadě případů rostou i počty postižených. Vyvstávají však infekční onemocnění nová, jejichž původci nebyli ještě spolehlivě identifikováni anebo už známi jsou, ale byli pokládáni pro člověka za původně nepatogenní. Současná pandemie virózy covid-19, vyvolaná novým koronavirem SARS-CoV-2, prokázala nezbytnost přesměrovat žádoucí objem biomedicínského výzkumu především na včasnou diagnostiku a racionální terapii zvláště respiračních viróz a také na možnosti prevence jejich šíření nejen klasickými prostředky: omezení bezprostředního kontaktu osob, ochrana rouškami, důkladná hygiena rukou, testování, trasování a karanténa pozitivně testovaných a jejich kontaktů. Zásadní význam má zajištění urychleného vývoje bezpečných a účinných vakcín, přičemž klíčové je využití nejnovějších poznatků současné biomedicíny, počítaje v to i molekulárně-genomové technologie (sekvenace genomu viru SARS-CoV-2) s nadějí, že nově vyvíjené vakcíny budou po nezbytné modifikaci podobně účinné i proti genetickým variantám viru vyvolaným jeho očekávanými mutacemi.
klíčová slova: nemoci infekční - šíření - nákazy - migrace - pandemie - epidemie

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 262 (2021)

GRUSENMEYER, CORINNE: Des expositions professionelles multiplies et des organisations du travail complexes / Vícenásobné expozice při práci a komplexní organizace práce
anotace: Článek zaměřený na úsek údržby nabízí přehled současné situace a konkrétní možnosti rozvoje prevence přizpůsobené situacím, které se v podnicích vyskytují. Pracovníci údržby jsou vystaveni různým profesním omezením a rizikům. Organizace práce je obzvláště složitá. Prevence je tak stále velmi důležitou součástí činnosti zaměřené na pracovní vybavení nebo zařízení. Po přehledu expozice na pracovišti článek osvětluje bezpečnostní otázky spojené s externě zadávanými úkoly, způsoby jak identifikovat rizika, aby bylo možné lépe jim předcházet.
klíčová slova: údržba - prevence rizik - identifikace rizik - expozice profesionální - organizace práce

Chemagazín - č. 4 (2021)

DALECKÝ, J.: Inovativní použití ultrazvuku při výrobě barev a nátěrů
anotace: Pro průmysl barev jsou nanočástice velmi zajímavou komponentou, protože přidáním částic o velikosti nano lze připravit barvy, laky a nátěry se speciálními dekorativními a funkčními vlastnostmi. Charakteristiky barvy a lesku se počítají mezi dekorativní charakteristiky. Vodivost, mikrobiální inaktivace nebo antistatické vlastnosti jsou řazeny k funkčním aspektům. Přidáním nanočástic lze také zlepšit ochranné funkce barev a povlaků, jako je odolnost proti oděru a UV záření. Při přípravě nových receptur barev a nátěrů se prokázalo, že mimořádně slibnými složkami jsou oxidy kovů s velikostí částic nano, jako jsou například oxidy: Ti, Si, Zn, Al a Ce.
klíčová slova: barvy – nátěry – výroba - nanočástice

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2021)

HASHEMI, FATEMEH a kolektiv: A method for prioritizing the modification of ergonomic and physical aspects of the workplace to enhance overall worker satisfaction in control centre buildings / Metoda stanovení priorit pro úpravu ergonomických a fyzikálních aspektů pracoviště s cílem zvýšit celkovou spokojenost pracovníků v budovách řídicích center
anotace: Cílem tohoto článku bylo vyvinout metodu pro stanovení prioritních parametrů kvality vnitřního prostředí na pracovišti (tj. teplota, osvětlení, akustika, kvalita vzduchu, uspořádání, vybavení, čistota a údržba) s cílem zvýšit spokojenost jeho uživatelů. Údaje byly shromážděny pomocí internetového průzkumu ve 12 íránských budovách řídicích středisek (control centre buildings, CCB) paroplynových elektráren. Výsledky ukázaly, že méně než polovina uživatelů je se svým pracovištěm spokojena. Nápravná opatření by majitele stála neúměrně mnoho peněz, pokud by se snažili řešit všechny parametry. Proto byl použit rámec statistické analýzy pro určení důležitosti jednotlivých parametrů ve vztahu k celkové spokojenosti s pracovním prostorem. Na základě podrobné analýzy byly definovány dvě úrovně důležitosti pro ergonomické úpravy každého CCB. Statistický přístup vyvinutý v této studii lze aplikovat na všechny druhy budov a určit, kde ergonomická úprava s největší pravděpodobností přinese vyšší spokojenost s pracovním prostorem.
klíčová slova: prostředí pracovní - spokojenost - ergonomie - požadavky ergonomické - centra řídicí - velíny

CHENG, SHYH-YUEH a kolektiv: Constructing an active health and safety performance questionnaire in the food manufacturing industry / Sestavení aktivního dotazníku o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v potravinářském průmyslu
anotace: Za účelem návrhu komplexního systému řízení výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla přezkoumána existující literatura o ukazatelích výkonnosti v oblasti BOZP a systémech řízení v Tchaj-wanu. Kromě toho byla přezkoumána ustanovení zákonů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celkem třemi hlavními kategoriemi, včetně 28 aktivních kategorií výkonnosti v oblasti BOZP. V této studii byla výkonnost řízení BOZP hodnocena zaměstnanci potravinářského průmyslu. Dotazník pro hodnocení aktivní výkonnosti byl vypracován s využitím delfské metody s cílem získat odborné a expertní názory. S pracovníky potravinářského průmyslu byla vedena hloubková diskuse o stavu ukazatelů aktivní výkonnosti v oblasti BOZP. Bylo stanoveno šest aktivních ukazatelů výkonnosti: reakce na mimořádné události; řízení změn; řízení nákupu; komunikace; řízení prevence; bezpečné chování. Tyto ukazatele výkonnosti nebyly dostatečně zavedeny a vyžadují zlepšení.
klíčová slova: BOZP – výkonnost - ukazatele - indikátory - řízení bezpečnosti práce - průmysl potravinářský

MOTALEBI, GHASEM - MOSLEHIAN, ANAHITA - HASANZADEH, ELMIRA: The most effective indoor environmental quality factors related to worker satisfaction and performance: a case of the administrative office building at Ferdowsi University of Mashhad / Nejúčinnější faktory kvality vnitřního prostředí související se spokojeností a výkonností pracovníků: případ administrativní budovy na Ferdowsi University of Mashhad
anotace: Vliv kancelářského prostředí na zaměstnance přitahuje pozornost mezioborového výzkumu. Tato studie zkoumala rozdíly ve spokojenosti pracovníků a jejich sebehodnocení pracovního výkonu s ohledem na parametry kvality vnitřního prostředí (indoor environmental quality. IEQ) v osobních pracovních prostorech mezi třemi typy kanceláří (uzavřená soukromá kancelář, uzavřená společná kancelář a kóje s vysokými příčkami v rámci velkoprostorových kanceláří). Ke sběru a analýze dat od 175 pracovníků v administrativní budově Ferdowsi University byl použit standardní průzkum provedený Centrem pro zastavěné prostředí (Centre for the Built Environment, CBE). Průzkum CBE klasifikuje parametry IEQ do sedmi hlavních kategorií. Bez ohledu na typ kanceláře byla zjištěna pozitivní korelace mezi spokojeností a vlastními výsledky ve všech faktorech IEQ s výjimkou čistoty a údržby. Na základě analýzy hlavních komponent byl faktor čistoty a údržby nejúčinnější v uzavřené soukromé kanceláři a uzavřené společné kanceláři.
klíčová slova: prostředí pracovní - kvalita - spokojenost - sebehodnocení - výkon pracovní - kanceláře

MARSZAŁEK, ANNA - MŁYNARCZYK, MAGDALENA. Physiological tests on firefighters whilst using protective clothing / Fyziologické testy hasičů při používání ochranných oděvů
anotace: Kromě intenzivního úsilí hasičů při záchranných akcích a nepříznivého tepelného prostředí mohou výkon pracovních činností ztěžovat také vlastnosti používaných oděvů. Tepelná zátěž hasičů při diverzifikované námaze v klimatické komoře byla porovnávána pro dva typy ochranných oděvů (B a S) při dvou úrovních teploty vzduchu (20 a 30 °C). Během testování byly měřeny fyziologické parametry tepelné zátěže a shromažďována subjektivní hodnocení. Při teplotě 20 °C v oděvu S došlo k malému nárůstu fyziologických parametrů a subjektivních hodnocení ve srovnání s výsledky v oděvu B, zatímco při teplotě 30 °C byly tyto rozdíly značné. Konstrukce oděvu S, který zajišťuje ochranu hasičů před vysokými teplotami a plameny, a jeho vodotěsná vrstva tedy výrazně ztěžují tělu výdej tepla.
klíčová slova: hasiči - oděvy ochranné - parametry - zátěž tepelná - stres tepelný - komfort

SANTOS LEITE, WILZA KARLA DOS a kolektiv: Risk factors for work-related musculoskeletal disorders among workers in the footwear industry: a cross-sectional study / Rizikové faktory muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací u pracovníků v obuvnickém průmyslu: průřezová studie
anotace: Cílem studie bylo prozkoumat vliv biomechanických, psychosociálních, environmentálních a individuálních faktorů na lokální a vícedílné symptomy muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací (WMSD) u pracovníků ve společnosti vyrábějící obuv. Vzorek tvořilo 267 pracovníků. Výsledky ukázaly, že a) věk, sedavý způsob života, nevhodné držení těla a vnímaná námaha souvisely s příznaky v oblasti ramen a kombinace těchto faktorů zvýšily pravděpodobnost čtyřnásobně; b) nevhodné držení těla, vnímaná námaha a šikana souvisely s příznaky v oblasti zápěstí a kombinace těchto faktorů zvýšila pravděpodobnost sedminásobně; c) nevhodné držení těla, vnímaná námaha, délka práce v podniku a nízká sociální podpora souvisely s příznaky na více pracovištích a jejich kombinace zvýšily pravděpodobnost až třicetinásobně. Se symptomy WMSD tedy souvisely především biomechanické a psychosociální faktory a jejich kombinace zvyšovaly pravděpodobnost výskytu WMSD.
klíčová slova: onemocněn muskuloskeletální - symptomy - práce - obuv - výroba

QAMRUDDIN, ASRAF AHMAD a kolektiv: Lifetime vibration dose correlates with severity of the neurological component of hand-arm vibration syndrome among tyre shop workers in Kelantan, Malaysia / Celoživotní dávka vibrací koreluje se závažností neurologické složky syndromu vibrací rukou a paží u pracovníků pneuservisů v Kelantanu v Malajsii
anotace: Předpokládá se, že kumulativní celoživotní expozice vibracím přispívá k závažnějším komplikacím syndromu vibrací rukou a paží (hand-arm vibration syndrome, HAVS). Cílem výzkumu bylo zjistit prevalenci neurologické složky HAVS a korelaci mezi celoživotní dávkou vibrací (lifetime vibration dose, LVD) a neurologickou závažností HAVS u pracovníků pneuservisů v Kelantanu. Z výsledků vyplynulo, že kumulativní celoživotní expozice vibracím přenášeným na ruce pravděpodobně souvisí s neurologickou závažností HAVS, a proto je třeba ji zohlednit při posuzování expozice pracovníků vibracím přenášeným na ruce.
klíčová slova: vibrace – končetiny horní - expozice profesionální - syndromy - ochrana zdraví - autoopravárenství

SERRANO-FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ a kolektiv: Predictive power of selected factors over driver stress at work / Prediktivní síla vybraných faktorů pro stres u profesionálních řidičů
anotace: Profesionální řidiči jsou náchylní ke zdravotním rizikům. Z tohoto důvodu provedli autoři prediktivní studii s cílem analyzovat proměnné, které mohou být prediktory stresu při řízení. Této studie se zúčastnili 372 řidiči (93,4 % mužů, 6,6 % žen), kteří byli rekrutováni prostřednictvím nepravděpodobnostního výběru. Cílem studie je vytvořit predikční model pracovního stresu u profesionálních řidičů s využitím následujících ukazatelů: osobnost, impulzivita, osobnostní tvrdost, zaměstnání, věk, pohodlí sedadla, odpružení sedadla, bederní opěrka a doba řízení. Závěrem lze říci, že stres řidičů lze předpovídat pomocí určitých proměnných. Tato studie přispívá k lepšímu pochopení stresu řidičů a podporuje bezpečnost za volantem, čímž pomáhá předcházet dopravním nehodám.
klíčováslova: řidiči profesionální - stres pracovní - stresory - řízení motorových vozidel

JOVANOVIĆ, JOVANA a kolektiv: The relationship between occupational stress, health status, and temporary and permanent work disability among security guards in Serbia / Vztah mezi pracovním stresem, zdravotním stavem a dočasnou a trvalou pracovní neschopností u strážných v Srbsku
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vliv pracovního stresu na zdravotní stav a pracovní neschopnost u strážných v Srbsku. 399 mužů-strážných (ve věku 25-65 let) bylo vyšetřeno během pravidelných lékařských preventivních prohlídek v tamním Ústavu pracovního lékařství. Byly získány údaje o jejich zdravotním stavu a trvalé a dočasné pracovní neschopnosti a analyzovány korelace s úrovní profesionálního stresu (měřeno dotazníkem indexu profesionálního stresu (occupational stress index questionnaire). Z výsledků vyplynulo, že existuje významný nezávislý vliv profesního stresu na rozvoj zdravotních poškození a pracovní neschopnosti u pracovníků ostrahy.
klíčová slova: strážní – ostraha - rizika zdravotní - stav zdravotní - neschopnost pracovní - nemoci z povolání - Srbsko

BELEVSKA, MAJA a kolektiv: The importance of individual predictors and psychosocial working conditions in assessing the work ability index of people with low vision / Význam individuálních prediktorů a psychosociálních pracovních podmínek při hodnocení indexu pracovní schopnosti osob se slabým zrakem
anotace: Cílem tohoto šetření bylo objasnit význam individuálních prediktorů a psychosociálních pracovních podmínek při odhadu indexu pracovní schopnosti (work ability index, WAI) osob se zrakovým postižením. Studie se účastnilo 450 respondentů, kteří měli nízkou zrakovou ostrost v rozmezí 0,05-0,3, a kontrolní skupinu 150 respondentů se zrakovou ostrostí v rozmezí 0,5-0,3. Šetření bylo provedeno pomocí standardizovaných nástrojů Kodaňského psychosociálního dotazníku (Copenhagen psychosocial questionnaire, COPSOQ) a WAI. Výsledky ukázaly pozitivní korelaci COPSOQ/WAI v následujících oblastech: důležitost práce; kariérní vyhlídky; odměny/zpětná vazba; role a definice; kvalita řízení; sociální podpora; spokojenost s prací; zdravotní stav. Negativní korelace byly indikovány v následujících doménách: kvantitativní, kognitivní a emocionální nároky; vyčerpání; stres. WAI osob se slabým zrakem je pozitivně i negativně ovlivněna prostřednictvím různých intenzit spojených s komplexními korelacemi, mezi něž patří: pohlaví; věk; profese; sklon ke stresu; kvantitativní, kvalitativní a emocionální náročnost práce; specifičnost práce, odborné vzdělání; přítomnost stresorů.
klíčová slova: postižení zdravotní - zrak - osoby hendikepované - podmínky psychosociální - prediktory - schopnosti pracovní

BERNARDES, JOAO MARCOS a kolektiv: A low-cost and efficient participatory ergonomic intervention to reduce the burden of work-related musculoskeletal disorders in an industrially developing country: an experience report / Nízkonákladová a účinná participativní ergonomická intervence ke snížení zátěže muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací v průmyslově se rozvíjející zemi: zpráva založená na zkušenostech
anotace: Muskuloskeletální poruchy související s prací (work-related musculoskeletal disorders, WMSD) jsou v Brazílii první příčinou nemocí z povolání a počet případů v průmyslovém odvětví se v posledních šesti letech postupně zvyšuje. Za účelem prevence WMSD se na celém světě často provádějí ergonomické intervence na pracovišti. Tento článek popisuje strategii provádění participativní ergonomické intervence prováděné v oddělení kontroly kvality středně velké brazilské oděvní společnosti. Intervence byla provedena na základě devíti kroků a expozice pracovníků rizikovým faktorům byla zkoumána pomocí metody rychlého hodnocení horních končetin. Bylo navrženo, prototypováno, testováno a nakonec zavedeno technologicky nenáročné a levné řešení, které úspěšně snížilo expozici pracovníků rizikovým faktorům WMSD. Participativní ergonomické intervence mohou být proveditelným a účinným přístupem ke snížení expozice rizikovým faktorům WMSD souvisejícím s prací v průmyslově se rozvíjejících zemích.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - ergonomie - intervence - průmysl oděvní – zkušenosti - země rozvojové

FLANNERY, JOSEPH - AJAYI, SAHEED O. – OYEGOKE, ADEKUNLE S.: Alcohol and substance misuse in the construction industry / Zneužívání alkoholu a návykových látek ve stavebnictví
anotace: Tato studie zkoumá faktory, které přispívají ke vzniku hrozby zneužívání alkoholu a návykových látek (alcohol and substance misuse, ASM) ve stavebnictví, a faktory, které vedou ke zmírnění těchto hrozeb. Zjištění naznačují, že problém ASM je do značné míry způsoben a prohlubován psychickou zátěží, pracovními podmínkami na staveništi, dominancí mužů a neefektivním řízením lidských zdrojů. Jako metody pro zmírnění této hrozby ve stavebnictví byly potvrzeny screening a vzdělávací přístupy. Ze zjištění vyplývá, že zvýšením odpovědnosti stavebních společností za spokojenost jejich pracovníků by mohlo dojít ke změně v tomto odvětví. Studie navrhuje některá praktická opatření pro řešení hrozby ASM, která sužuje toto odvětví.
klíčová slova: alkohol - látky návykové - stavebnictví - zdraví duševní - bezpečnost práce

KWON, YEONG-TAK a kolektiv: Worker safety perception analysis of South Korean construction sites / Analýza vnímání bezpečnosti pracovníky na jihokorejských staveništích
anotace: Cílem tohoto článku bylo změřit úroveň vnímání bezpečnosti práce mezi pracovníky na jihokorejském staveništi a prozkoumat bezpečnostní problémy pomocí dotazníku Nordic occupational safety climate questionnaire (NOSACQ-50). Průzkum byl proveden prostřednictvím tohoto dotazníku se 175 pracovníky z 5 jihokorejských stavebních společností za účelem vyhodnocení úrovně jejich vnímání bezpečnosti práce na tomto jihokorejském staveništi, které je ve srovnání s kritérii NOSACQ-50 vysoké. Tato vysoká úroveň se projevila zejména u sedmé dimenze účinnosti bezpečnostního systému (důvěra pracovníků v účinnost bezpečnostního systému), která vykázala nejvyšší úroveň ze všech dimenzí. Kromě toho navrhli autoři zlepšení a intervence k udržení bezpečnostního klimatu mezi jednotlivými pracovními skupinami.
klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - stavebnictví - staveniště - dotazníky - Jižní Korea

ZAMANI, AHMADREZA a kolektiv: The effect of chronic exposure to flour dust on pulmonary functions / Vliv chronické expozice moučnému prachu na funkci plic
anotace: Cílem této studie bylo zjistit vliv chronické expozice moučnému prachu na plicní symptomy a plicní ukazatele pracovníků mlýnů. Kohortová studie byla provedena na 67 pracovnících v rámci 53 kontrol v letech 2014-2016. Demografické informace byly shromážděny prostřednictvím rozhovorů a plicních indexů; expozice moučnému prachu byla měřena pomocí spirometrie a metod NIOSH 0500 a NIOSH 0600. Výskyt plicních příznaků, včetně kašle, dušnosti, sípání a bronchitidy, byl významně vyšší ve skupině případů než v kontrolní skupině. Na začátku studie nebyl mezi případovou skupinou a kontrolní skupinou významný rozdíl, pokud jde o plicní ukazatele forsírované vitální kapacity (forced vital capacity, FVC), forsírovaného výdechového objemu za 1 s (forced expiratory volume in 1 s, FEV1), vrcholového výdechového průtoku a FEV1/FVC; po dvou letech expozice moučnému prachu se však plicní ukazatele v případové skupině významně snížily a vykazovaly restriktivní vzorec. Na základě lineárního regresního modelu byly nejdůležitějšími prediktivními proměnnými FVC a FEV1 věk, index tělesné hmotnosti, kouření a úroveň expozice respirabilnímu moučnému prachu. Existuje silná korelace mezi chronickou expozicí moučnému prachu a výskytem plicních komplikací a snížením plicních funkcí.
klíčová slova: prach moučný – mlýny - expozice profesionální - symptomy - plíce - funkce

KEKKONEN, PÄIVI a kolektiv: Occupational safety and health in shared workplaces according to workplace inspection reports / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na sdílených pracovištích podle zpráv z inspekce práce
anotace: Cílem této studie bylo vytvořit ucelený pohled na sdílená pracoviště a způsoby, jakými se tyto "zvláštní situace" pro organizaci práce odehrávají v praxi. Předmětem zájmu byly také charakteristiky sdílených pracovišť a s nimi spojené jevy a problémy. Pro získání informací o nedostatcích zjištěných na sdílených pracovištích byly analyzovány zprávy o kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (N = 200) od Regionální státní správní agentury Finska (Regional State Administrative Agency of Finland). Pozorování byla kategorizována a kategorie byly propojeny s prvky modelu pracovního systému. Byly tak vytvořeny profily pozorování pro sdílená pracoviště ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a těžebním a důlním průmyslu. V profilech pozorování byly identifikovány významné rozdíly mezi dvěma nebo více odvětvími, pokud jde o nedostatky týkající se organizace, zaměstnanců, úkolů, nástrojů a technologií a také pracovního prostředí, tj. prvků tvořících model pracovního systému.
klíčová slova: místa pracovní sdílená - organizace práce - formy práce - pracoviště - problémy

TAVAKOLI KASHANI, ALI - MEHDI BESHARATI, MOHAMMAD: An investigation of the relationship between demographic variables, driving behaviour and crash involvement risk of bus drivers: a case study from Iran / Zkoumání vztahu mezi demografickými proměnnými, chováním řidičů a rizikem účasti na nehodě u řidičů autobusů: případová studie z Íránu
anotace: Cílem této studie bylo modelovat riziko účasti řidičů autobusů na dopravních nehodách v závislosti na jejich demografických faktorech a na chování řidičů. Dotazník indexu rizikovosti řidičů autobusů vyplnilo 177 řidičů autobusů. V posledních 3 letech se 19,2 % respondentů účastnilo alespoň jedné zaviněné dopravní nehody. Kromě toho bylo zjištěno, že věková skupina a druhé zaměstnání ovlivňují míru účasti na nehodách. Řidiči kuřáci uváděli výrazně nižší skóre ve faktorech trpělivého řízení a úzkostného řízení. Výsledky také naznačily, že vlastnictví vozidla může zlepšit sledování nebezpečí a chování řidičů. Logistická regrese naznačila, že řidiči ve věku menším či rovno 55 let mají 5,4krát vyšší pravděpodobnost účasti na nehodách ve srovnání s řidiči ve věku menším než 35 let.
klíčová slova: řidiči profesionální - doprava autobusová - nehody dopravní - faktory demografické - chování

KHAN, NOOR ZAMAN a kolektiv: Prioritization of lower back pain risk factors among industrial workers using the best-worst method / Prioritizace rizikových faktorů bolesti dolní části zad u průmyslových dělníků pomocí metody nejlepší-nejhorší
anotace: Ačkoli se uvádí, že bolest dolní části zad (low back pain, LBP) je nejčastější muskuloskeletální poruchou související s prací u zaměstnanců, bylo vyvinuto jen málo systematického úsilí o identifikaci faktorů a určení jejich priority pro vznik LBP. V tomto článku byl učiněn pokus o stanovení priority rizikových faktorů LBP pomocí relativně nové, jednoduché a účinné metody multikriteriálního rozhodování, tj. metody best-worst (nejlepší-nejhorší). Metoda best-worst byla v tomto výzkumu použita proto, že využívá relativně menší počet údajů pro srovnání a poskytuje srovnání s lepší konzistencí, což vede ke spolehlivějším výsledkům. Výsledky studie ukázaly, že profesní faktor je nejvýznamnějším hlavním rizikovým faktorem LBP, následovaný psychosociálními a osobními faktory. Dále jsou nejvíce a nejméně dominantními rizikovými faktory LBP fyzická zátěž a genetika.
klíčová slova: bolesti v zádech - onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - metody

BERGLUND, LEIF a kolektiv: Occupational accidents in Swedish construction trades / Pracovní úrazy ve švédském stavebnictví
anotace: Cílem této studie je analyzovat nehody, ke kterým dochází ve švédském stavebnictví, se zaměřením na situaci v jednotlivých řemeslech. Článek zahrnuje všechny pracovní úrazy s alespoň 1 dnem pracovní neschopnosti, které byly nahlášeny Švédské agentuře sociálního zabezpečení za rok 2016 (Swedish Social Insurance Agency). Výsledky, zaměřené na příčiny úrazů, zraněné části těla a také na úrazy v jednotlivých pracovních dnech, měsících a věkových kategoriích, ukazují, že ačkoli mají jednotlivá řemesla společné rysy týkající se pracovních úrazů, vystupuje do popředí řada problémových oblastí, které jsou pro daná řemesla specifické. S ohledem na to jsou vyvozeny závěry týkající se situace v jednotlivých řemeslech a návrhy pro budoucí studie zaměřené na úrazy ve stavebních řemeslech.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - analýzy - stavebnictví - řemesla - BOZP - Švédsko

SHEZI, BUSISIWE  a kolektiv: Informal-sector occupational hazards: an observational workplace assessment of the traditional medicine trade in South Africa / Pracovní rizika v neformálním sektoru: hodnocení pracoviště metodou pozorování v obchodě s tradiční medicínou v Jihoafrické republice
anotace: Neformální trhy s tradiční medicínou jsou centry obchodu a zpracování řady rostlinných, živočišných a minerálních materiálů, avšak o pracovních rizicích spojených se zpracováním těchto produktů a manipulací s nimi je známo jen málo. Cílem této studie bylo identifikovat pracovní rizika spojená s obchodem s tradičními léčivy. Pozorování pracoviště provedli dva nezávislí pozorovatelé s formálním školením v oblasti hodnocení rizik na pracovišti. Byla identifikována ergonomická, fyzikální, chemická, biologická a environmentální rizika při manipulaci s rostlinnými, živočišnými a/nebo minerálními produkty. Studie umožňuje nahlédnout do jedinečného a rozmanitého odvětví.
klíčová slova: sektor neformální - léčiva - výroba - rizika pracovní

KIM, MIN GI - AHN, YEON-SOON: Associations between lower back pain and job types in South Korean male firefighters / Asociace mezi bolestí dolní části zad a typy práce u jihokorejských hasičů-mužů
anotace: Cílem této studie bylo porovnat prevalenci bolestí dolní části zad (lower back pain, LBP) u hasičů podle typu práce a identifikovat rizikové faktory LBP. Náhodně vybraný vzorek 297 mužů hasičů a 77 zaměstnanců nemocničních kanceláří vyplnil dotazníky a podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí bederní páteře. Prevalence LBP u hasičů (85,1 %) byla vyšší než u kontrolní skupiny (54,5 %). Poměr šancí (OR) LBP u těžké nespavosti (3,84 % interval spolehlivosti [CI] [1,17, 12,06]) byl statisticky vyšší než u LBP bez nespavosti. OR LBP u hernie bederní ploténky 4-5 (1,86, 95% CI [1,03, 3,35]) bylo statisticky vyšší než u LBP bez hernie bederní ploténky. OR LBP u pracovníků zdravotnické záchranné služby (2,57, 95% CI [1,20, 5,58]) a záchranářů (3,69, 95% CI [1,37, 9,94]) bylo statisticky vyšší než u kontrol. LBP se u hasičů vyskytuje častěji než u kontrol a je ovlivněna nespavostí, výhřezem bederní ploténky a typem práce.
klíčová slova: bolesti v zádech - hasiči - faktory rizikové - práce - typologie

ALABDULHADIM, ABDULLAH a kolektiv: Personal noise exposure assessment of Kuwaiti printing industry workers / Hodnocení osobní expozice hluku u pracovníků kuvajtského polygrafického průmyslu
anotace: Nedávná technologická zlepšení v tiskařském průmyslu pomohla změnit expozici hluku v tiskárnách. Z osmi hodnocení hluku v tiskárnách publikovaných od roku 2000 žádné nehodnotilo expozici pracovníků používajících stroje na výrobu základních počítačových desek a pouze dvě používala osobní dozimetrii hluku. Tato metoda měří hladiny hluku při pohybu pracovníka a umožňuje zkoumat impulsivitu hladin hluku. V této studii měli 104 pracovníci osobní dozimetry hluku po dobu jedné celé směny. Obsluha výroby základních deskách byla vystavena hluku v průměru 75 dB (A) a zřídka byla vystavena hladinám hluku vyšším než 85 dB (A). Expozice hluku přesahující 85 dB (A) byla stále běžná u obsluhy ofsetových tiskáren. Ve skutečnosti byli všichni pracovníci obsluhující ofsetové stroje s kotoučovým podáváním více než polovinu směny vystaveni hluku vyššímu než 85 dB (A).
klíčová slova: tiskárny – průmysl polygrafický - expozice pracovníků - hluk - měření hluku - dozimetrie - studie - Kuvajt

LEE, JEONG SUN a kolektiv: Correlation analysis of safety climate and construction productivity in South Korea / Korelační analýza bezpečnostního klimatu a produktivity ve stavebnictví v Jižní Koreji
anotace: Účelem této studie je analyzovat souvislost mezi bezpečnostním klimatem a produktivitou u skutečných stavebních projektů. Mnoho výzkumníků dospělo k závěru, že pokud se zlepší bezpečnostní klima ve stavebním podniku, sníží se počet pracovních úrazů. Snížení počtu nehod nebo úrazů znamená, že se zlepšuje kvalita práce; v důsledku toho lze očekávat zvýšení produktivity. Někteří stavební inženýři však tvrdí, že existuje dilema, protože při zlepšení bezpečnostního klimatu se zvyšují náklady na řízení. Pokud lze provést kvantitativní analýzu korelace mezi bezpečnostním klimatem a produktivitou výstavby, mohou výsledky ukázat, že dodatečné náklady na zlepšení bezpečnostního klimatu jsou kompenzovány zvýšením produktivity. Výsledkem regresní analýzy je závěr, že existuje významný vztah mezi bezpečnostním klimatem a produktivitou. V budoucnu mohou být zjištění autorů studie použita jako východisko pro vývoj modelu predikce produktivity ve stavebnictví ovlivněné bezpečnostním klimatem.
klíčová slova: klima bezpečnostní - produktivita práce - stavebnictví - dotazníky

SANJARI, ASHRAF - SAEEDI, REZA – SKOKOOH, KHALOO S. Semi-quantitative health risk assessment of exposure to chemicals in an aluminum rolling mill / Semikvantitativní hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám ve válcovně hliníku
anotace: Hlavním cílem této studie bylo zhodnotit zdravotní rizika vyplývající z pracovní expozice chemickým látkám ve válcovně hliníku a navrhnout účinná kontrolní opatření. Expozice pracovníků chemickým látkám byla hodnocena na základě metodiky singapurského ministerstva zdravotnictví. Byla posouzena zdravotní rizika vyplývající z expozice identifikovaným chemickým látkám a relativní riziko vzniku rakoviny v důsledku expozice benzenu. Podle výsledků byla míra rizika expozice kyselině sírové v mycí lince a manganu ve výrobní jednotce vysoká. Při posuzování rizika vzniku rakoviny v důsledku expozice benzenu bylo zjištěno celoživotní riziko vzniku rakoviny v rozmezí 10-4-10-6 (možné rozmezí).
klíčová slova: válcování – kovy - hliník - expozice profesionální - látky chemické - kontaminace - rizika zdravotní - rakovina

YILMAZ, MUSTAFA - UGUR, LATIF ONUR: Comparison of estimated occupational health and safety costs with actual costs in maintenance and repair projects of public buildings / Srovnání odhadovaných nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se skutečnými náklady v projektech údržby a oprav veřejných budov
anotace: Veřejné budovy v Turecku stárnou a na jejich opravy a údržbu se převádí více finanční prostředků (58 %). Tato případová studie se zaměřuje na povinné investice do projektů oprav a údržby veřejných budov malého nebo středního rozsahu. Při stanovení nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), které jsou nedílnou součástí nákladů projektu, je využit model kombinující analýzu činností založenou na rizicích a analýzu nákladů založenou na činnostech a počítačový software vyvinutý jako kalkulační nástroj pro tento model. Bylo zjištěno, že poměr skutečných a odhadovaných nákladů na BOZP k přibližným nákladům činí 3,98 % a 3,58 %. Je třeba provést další výzkum, aby se ověřila spolehlivost tohoto modelu a jeho matematický nástroj pro odhad skutečných nákladů na BOZP před fází výběrového řízení.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - náklady - údržba - opravy - budovy veřejné – projekty – stavebnictví

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2021) 

AZZOUGAGH, MOHAMED NOUR a kolektiv: Occupational exposure during metal additive manufacturing: a case study of laser powder bed fusion of aluminum alloy. Profesionální expozice při aditivní výrobě kovů: případová studie laserového tavení hliníkové slitiny v práškovém loži
anotace: Byla hodnocena profesionální expozice při aditivní výrobě kovů (laserová prášková fúze) s použitím hliníkové slitiny (AlSi10Mg). Měření byla prováděna současně u zdroje, v blízkém poli a na člověku během pěti výrobních cyklů. Výroba kovových aditiv je zdrojem potenciální pracovní expozice kovovým nanočásticím v ovzduší. Přístroje na počítání částic ukázaly vysoký počet nanočástic a některé významné piky částic o velikosti od 10 nm do 10 µm nebo větší na konkrétních pracovních úkonech v prostředí aditivní výroby (AM). K charakterizaci emisí částic vznikajících při tomto typu aditivní výroby byl použit multimetrický přístup.
klíčová slova: expozice profesionální - kovovýroba - kovoprůmysl - hliník - tavení - slitiny - nanočástice - aerosoly

WEST, GAVIN H. a kolektiv: Occupational exposure risk during spraying of biocidal paint containing silver nanoparticles. Riziko profesionální expozice při stříkání biocidního nátěru obsahujícího nanočástice stříbra
anotace: Studie hodnotila možnost překročení limitů expozice na pracovišti při stříkání barvy s biocidní přísadou s nanočásticemi stříbra a bez ní. Pracovník prováděl úkoly v uzavřené komoře s filtrovaným přívodem vzduchu. Nanočástice stříbra byly primárně usazeny v kapičkách rozprašované barvy, ale byly pozorovány i jako izolované částice. Studie pomáhá zaplnit mezeru ve znalostech tím, že poskytuje informace o riziku expozice stříbrným nanočásticím (AgNP) mezi stavebními profesemi a ukazuje proveditelnost použití navrhované metodiky pro porovnání s návrhem doporučeného expozičního limitu pro AgNP.
klíčová slova: nanočástice – stříbro - expozice profesionální – limity – nátěry – malíři - lakýrníci

MOFIDI, AMIRABBAS a kolektiv: Economic evaluation of interventions to reduce solar ultraviolet radiation (UVR) exposure among construction workers. Ekonomické hodnocení intervencí ke snížení expozice slunečnímu ultrafialovému záření (UVZ) u stavebních dělníků
anotace: Sluneční ultrafialové záření je v Kanadě jedním z nejčastějších karcinogenů při práci a je zodpovědné za přibližně 5556 nemelanomových případů rakoviny kůže ročně. Velké části těchto případů lze předcházet snížením expozice slunečnímu ultrafialovému záření. V této studii řešitelé odhadovali potenciální ekonomické dopady různých intervencí zaměřených na snížení slunečního ultrafialového záření u stavebních dělníků, neboť ti jsou jednou z nejrizikovějších profesních skupin. Autoři provedli ekonomické hodnocení z celospolečenského hlediska, a to porovnáním přírůstkových nákladů ve vztahu k přírůstkovým přínosům dosaženým dvěma intervencemi - používáním osobních ochranných pracovních prostředků všemi exponovanými osobami a používáním stínicí konstrukce, kdykoli a kdekoli je to možné.
klíčová slova: expozice profesionální - záření ultrafialové - karcinogeny - intervence - prostředky ochranné – OOPP

O'SHAUGHNESSY, PATRICK T. a kolektiv: Characterization of performance and disinfection resilience of nonwoven filter materials for use in 3D-printed N95 respirators. Charakterizace výkonu a dezinfekční odolnosti netkaných filtračních materiálů pro použití ve 3D tištěných respirátorech N95
anotace: Pandemie covid-19 způsobila vysokou poptávku po ochraně dýchacích cest mezi zdravotnickými pracovníky v nemocnicích, zejména po chirurgických filtračních obličejových respirátorech N95 (FFR). S cílem pomoci zmírnit tuto poptávku byl proveden průzkum komerčně dostupných filtračních médií, zda by některá z nich mohla sloužit jako náhrada za FFR N95 ve 3D tištěné masce (Stopgap Surgical Face Mask z NIH 3D Print Exchange). Čtrnáct typů filtračních médií a osm kombinací bylo hodnoceno z hlediska filtrační účinnosti, dýchacího odporu (tlakové ztráty) a průniku kapaliny. Další testování bylo provedeno za účelem vyhodnocení dvou metod dezinfekce filtračních médií pro případ, že by byly filtry v nemocničním prostředí znovu použity.
klíčová slova: koronavirus - ochrana dýchadel - masky filtrační - respirátory - filtrace - materiály - nemocnice

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2021)

AMES, APRIL a kolektiv: Personal formaldehyde exposure during the transportation of embalmed cadavers / Expozice osob formaldehydu při přepravě balzamovaných mrtvol
anotace: Profesionální expozice známému karcinogenu formaldehydu při balzamování (konzervaci mrtvol) je dobře zdokumentována. Mrtvoly mohou být převáženy na univerzity, kde jsou zapůjčovány pro výuku lékařů v kurzech lidské anatomie. Úrovně profesionální expozice formaldehydu spojené s přepravou mrtvol však dosud nebyly publikovány. Současná pilotní studie proto zkoumala expozici formaldehydu během tohoto procesu.
klíčová slova: balzamování - formaldehyd - expozice profesionální - pohřebnictví

DAIN, STEPHEN J. - SLINEY, DAVID H. – NAUMOV, ANDREAS. Optical performance of welding curtains and existing standards / Optický výkon svařovacích závěsů a stávající normy
anotace: Svařovací závěsy a zástěny jsou určeny k ochraně jiných pracovníků než svářeče před účinky optického záření vznikajícího při svařování. Národní a mezinárodní normy pro svařovací zástěny a clony mají různé požadavky. Cílem je porovnat ochranné požadavky různých materiálů svařovacích zástěn a posoudit shodu s mezinárodními a národními normami.
klíčová slova: sváření – světlo umělé -záření neionizující - záření ultrafialové - závěsy - zástěny - materiály – požadavky ochranné - požadavky bezpečnostní

REUTMAN, SUSAN R. a kolektiv: Homemade facemasks: particle filtration, breathability, fit, and other performance characteristicsparticle filtration, breathability, fit, and other performance characteristics / Domácí obličejové masky: filtrace částic, prodyšnost, střih a další výkonnostní charakteristiky
anotace: Během pandemie covid-19 se v důsledku velkého nedostatku osobních ochranných prostředků rozšířily podomácku vyrobené látkové masky a další improvizované kryty obličeje. V této studii byly testovány různé alternativní (většinou běžné domácí) materiály, které se tradičně nepoužívají v prostředcích na ochranu dýchacích cest, z hlediska filtrace částic a prodyšnosti.
klíčová slova: masky obličejové - ochrana dýchadel - výroba - materiály - filtrace - prodyšnost - koronavirus

WILSON, AMANDA M. a kolektiv: Respirators, face masks, and their risk reductions via multiple transmission routes for first responders within an ambulance / Respirátory, obličejové masky a snížení rizika prostřednictvím více cest přenosu pro pracovníky první pomoci v sanitkách
anotace: Pracovníci první pomoci mohou být vystaveni vysokému riziku infekce SARS-CoV-2 kvůli práci s potenciálně infikovanými pacienty v uzavřených prostorách. Cílem studie bylo odhadnout riziko infekce při přepravě pacientů pro pracovníky první pomoci a kvantifikovat, jak může používání respirátorů N95 u pracovníků první pomoci a používání látkových masek u pacientů tato rizika snížit.
klíčová slova: koronavirus - ochrana dýchadel - respirátory - masky obličejové - aerosoly - přenos - sanitáři - ambulance

Komora - č. 4 (2021)

SAMKOVÁ, DANA: Revoluce dovedností: restart
anotace: Personální společnost ManpowerGroup uskutečnila již 4. ročník celosvětového průzkumu Revoluce dovedností, který se uskutečnil ve 43 zemích včetně České republiky na vzorku 26 000 zaměstnavatelů. Článek přináší výsledky průzkumu.
klíčová slova: dovednosti - pracovníci - digitalizace - průzkumy - Česká republika  

Komora - č. 7-8 (2021)

BENEŠ, MIROSLAV: Nový zákon o bezpečnosti práce: komora prosadila efektivní legislativu odpovídající 21. století
anotace: Ačkoliv například výtahář primárně získal strojní vzdělání, potřebuje zasahovat i do elektroinstalace. To dosud možné nebylo, protože tito pracovníci zpravidla nemají příslušné elektrotechnické vzdělání. Současnou překonanou praxi a další náležitosti významně změní zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, který prošel parlamentem a na jehož podobě se výrazně podílela Hospodářská komora.
klíčová slova: bezpečnost práce – předpisy právní - změny

MRÁZEK, DANIEL: Budoucnost (z)mění automatizace: český pracovní trh aktuálně čeká na definitivní schválení kurzarbeitu
anotace: Nezaměstnanost v Česku v prvním pololetí letošního roku klesla. K 31. květnu Úřad práce ČR evidoval 285 822 uchazeče o zaměstnání, což odpovídá úrovni nezaměstnanosti 3,9 %. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí. Ještě ke konci letošního ledna bylo v ČR 308 859 lidí bez práce a celková nezaměstnanost činila 4,3 %. Firmám nejvíce chybějí odborníci na informační technologie, ale také některé dělnické profese. Naopak nejhorší uplatnění v současnosti mají lidé zvyklí na back officové pozice, přepážkoví pracovníci v bankovnictví a pojišťovnictví, a s postupující automatizací zřejmě poleví zájem o pokladní, recepční, vrátné a v budoucnu zřejmě i o řidiče dopravních prostředků.
klíčová slova: zaměstnanost - nezaměstnanost - profese - dovednosti - Česká republika - trh práce

SAMKOVÁ, DANA: Tři způsoby, jak outplacement dokáže podpořit všechny zaměstnance
anotace: Po více než roce od začátku pandemie covidu-19 je zřejmé, že se trh práce na celém světě mění. Podle Světového ekonomického fóra očekává v příštích pěti letech 43 % firem snížení počtu svých zaměstnanců, avšak zároveň ve stejném období 34 % firem očekává zvýšení počtu svých zaměstnanců. S rostoucí digitalizací a automatizací napříč odvětvími prochází stále více společností zásadní transformací, nebo ji často plánují.
klíčová slova: trh práce – změny - digitalizace - podniky

SAMKOVÁ, DANA: Největší nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem za posledních 15 let
anotace: Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky průzkumu Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem 2021, který zkoumá, jak je pro zaměstnavatele náročné obsadit svá volná pracovní místa, které profese obsazují s největšími obtížemi a jaké měkké dovednosti nejvíce u svých zaměstnanců očekávají.
klíčová slova: trh práce – profese - dovednosti - místa pracovní - průzkumy - Česká republika

Práce a mzda - č. 7-8 (2021)

POLÁK, PETR: Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením: data, právní úprava, kazuistiky a praktická doporučení
anotace: Český prvostupňový soud vynesl dne 26. května 2021 historicky první rozsudek týkající se nepřijetí přiměřeného opatření vůči zaměstnanci s postižením. Jednalo se o případ muže (vychovatele ve věznici), který žádal na základě doporučení svého ošetřujícího lékaře o přeřazení do organizační složky zaměstnavatele (Vězeňské služby ČR), která je blíže jeho bydlišti. Zaměstnanci se totiž vlivem každodenního dlouhého dojíždění do práce zhoršoval zdravotní stav. Zaměstnavatel přeřazení odmítl a nevysvětlil, v čem by pro něj požadované opatření znamenalo nepřiměřené zatížení. Soud dospěl k závěru, že došlo k diskriminaci z důvodu postižení a uložil zaměstnavateli zaplatit náhradu škody v podobě ušlé mzdy a náhradu nemajetkové újmy ve výši 100 tisíc Kč.
klíčová slova: postižení zdravotní - osoby hendikepované - místa pracovní - rozsudky soudní - antidiskriminace - zákoník práce

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU: Kypr, Španělsko
anotace: V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. Tento článek se věnuje Kypru a Španělsku.
klíčová slova: vysílání pracovníků - vztahy pracovněprávní - Evropská unie - Kypr - Španělsko

URBAN, JAN: Příčiny a důsledky demotivace zaměstnanců
anotace: Namísto úvah, jak lépe motivovat své zaměstnance, by se řada podniků měla zamyslet spíše nad tím, jak bránit jejich demotivaci. Účinně motivovat, tj. stimulovat výkon a odpovědnost zaměstnanců lze totiž většinou jen tam, kde tito zaměstnanci netrpí nespokojeností či dalšími pocity, které jejich motivaci brání. Článek se zabývá nejčastějšími příčinami a důsledky demotivace zaměstnanců a tím, jak jí předcházet.
klíčová slova: motivace - demotivace - zaměstnanci - příčiny - důsledky

Professional Safety - č. 7 (2021)

SCHWARTZ, STEVEN J.: Minimizing severe injury and fatality risk in warehouse operations / Minimalizace rizika vážných úrazů a úmrtí ve skladových provozech
anotace: Vážné a smrtelné úrazy jsou ve skladových prostorech výsledkem vystavení osob nebezpečné energii. Obecně skladové provozy stále představují pro zaměstnance a dodavatele vysokou pravděpodobnost expozice zdrojům pohybové energie (náraz vysokozdvižného vozíku do člověka nebo náraz vysokozdvižného vozíku do jiného vysokozdvižného vozíku) a gravitační energie (spadlé předměty). Hierarchie kontrol poskytuje odborníkům na skladový provoz a BOZP přístup založený na technologiích ke snížení těchto expozic. Každý plán opatření musí být posuzován na základě dvojího předpokladu dopadu (tj. jak moc daná intervence sníží jeho pravděpodobnost nebo závažnost) a snadnosti implementace (z hlediska času, peněz, lidí).
klíčová slova: sklady – skladování - rizika pracovní - úrazy pracovní - faktory rizikové - energie - prevence úrazů – opatření bezpečnostní - kontroly - řízení rizik

GUEST, M. AARON: Social worker safety: an area worthy continued professional concern and attention / Bezpečnost sociálních pracovníků: oblast hodná trvalého profesionálního zájmu a pozornosti
anotace: Mnoho faktorů přispívá ke stále nepředvídatelnějšímu prostředí, v němž sociální pracovníci poskytují služby. S podporou grantu Ruth Fizdale Chapter provedla jihokarolínská pobočka Národní asociace sociálních pracovníků (the National Association of Social Workers, NASW) hodnocení potřeb vnímání a reality bezpečnosti sociální práce v Jižní Karolíně. Výsledky ukazují, že ačkoli jsou si mnozí sociální pracovníci vědomi zásad a postupů a snad i rozumí správnému bezpečnostnímu protokolu, nemusí to nutně vést k opatřením v terénu. Výsledky také upozorňují na potenciálně nebezpečné chování vzhledem k povaze pozic v sociální práci, pracovním povinnostem, organizační struktuře a očekáváním. Směrnice NASW by měly být využívány jako nástroj a zdroj pro budování informovanosti a možností školení ze strany organizací, které zaměstnávají sociální pracovníky, aby zajistily odpovídající vzdělání a bezpečné pracovní prostředí
klíčová slova: práce sociální - pracovníci sociální - služby sociální - bezpečnost práce - prostředí pracovní - rizika pracovní - chování - vnímání - doporučení - vzdělávání

STRAUB, FRED D.: Toxic carbon dioxide exposures: the unacceptable risk / Expozice toxickému oxidu uhličitému: nepřijatelné riziko
anotace: Oxid uhličitý je často mylně považován za pouhý dusivý prostředek, zatímco ve skutečnosti se jedná o silnou toxickou látku. Smrtelně jedovatý oxid uhličitý na téměř dvojnásobné úrovni, než je bezprostředně nebezpečný životu nebo zdraví, může stále představovat přiměřenou koncentraci - nebezpečí s vysokým rizikem, které většina měřičů pro odběr vzorků atmosféry nezjistí. Nadměrná expozice oxidu uhličitému je na pracovištích v USA běžným problémem, protože mnoho zaměstnavatelů, dodavatelů chemických látek a regulačních orgánů si toto riziko stále neuvědomuje. Riziko způsobené oxidem uhličitým lze výrazně snížit zavedením programu kontroly expozice oxidu uhličitému.
klíčová slova: oxid uhličitý - látky toxické - toxicita - rizika - expozice profesionální

MUHAMMAD, KELLY - MARCHAM, CHERYL L.: Ages´s influence on workplace safety / Vliv stáří na bezpečnost práce
anotace: Věk pracovníka má vliv na úrazovost. S bezpečnostními problémy a obavami se potýkají jak mladší, tak starší věkové skupiny pracovníků. Odborníci na bezpečnost by se měli zaměřit na intervenční metody, které zmírní nebezpečné vlivy, s nimiž se setkávají všechny věkové skupiny. Pracovníci ve věku 65 let a starší mají druhou nejnižší úrazovost ze všech věkových skupin, čím jsou ovšem pracovníci starší, tím více času mohou potřebovat mimo práci, aby se zotavili z úrazů a nemocí z povolání.
klíčová slova: věk – faktory demografické - pracovníci starší - úrazy pracovní - úrazovost pracovní - intervence

VARWIG, DAVID: The equation for a safe worker / Rovnice pro bezpečného pracovníka
anotace: Daryl Balderson (2016) navrhl model bezpečné práce, který zahrnuje tři hlavní faktory: bezpečný systém, bezpečné místo a bezpečnou osobu. Pokud přijmeme tento vzorec pro bezpečnou práci, jaká je potom rovnice pro osobu jako bezpečného pracovníka? Tento článek se zaměřuje na složku bezpečné osoby podle Baldersonova modelu bezpečné práce, a to z několika důvodů. Balderson koncept bezpečné práce především důkladně vysvětluje. Dále se koncepcí bezpečného systému zabývá z pohledu dobrovolných konsensuálních norem, jako např. ANSI/ASSP Z10 a ISO 45001.
klíčová slova: bezpečnost práce – BOZP - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - pracovníci - chování bezpečné - koncepty - přístupy

PAULEY, JEFFREY L.: Cold fire scene health hazards: recognizing the hidden dangers / Zdravotní rizika na místě po požáru: rozpoznání skrytých nebezpečí
anotace: Až na vzácné výjimky obsahuje každé požářiště zdravotní rizika, která vyžadují použití osobních ochranných prostředků, včetně ochrany dýchacích cest. Tento článek pojednává o typech nebezpečí, která se mohou vyskytovat na požářišti, a o tom, jak tato nebezpečí mohou ovlivnit pracovníky, kteří do těchto míst vstupují. Mohou to být úklidové čety, technici, pracovníci pojišťoven a právníci. Popisuje také ochranné prostředky a bezpečnostní protokoly, které lze zavést a dodržovat, aby pomohly ochránit osoby vstupující na požářiště. Např. filtr N95 není adekvátní ochranou dýchacích cest v prostředí po požáru.
klíčová slova: požáry - místa - rizika zdravotní - ochrana dýchadel - opatření bezpečnostní

BLAIR, EARL: Great leaders do not solve problems: moving from good to great safety leadership /  Skvělí lídři neřeší problémy: přechod od dobrého ke skvělému vedení v oblasti bezpečnosti
anotace: Dobří lídři v oblasti řízení BOZP problémy řeší, ale skvělí lídři problémům předcházejí. Tento článek poskytuje vodítka k řešení dvou základních problémů: proč zůstávají rizika v organizacích skrytá a jak skrytá rizika odhalit. Profese bezpečnostního odborníka je o prevenci. Profesionálové v oblasti bezpečnosti přinášejí svým organizacím přidanou hodnotu tím, že proaktivně identifikují existující hrozby a příležitosti, jak předcházet úrazům a smrtelným úrazům.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - odborníci BOZP - pracovníci vedoucí - rizika pracovní

DASGUPTA, PRIYADARSHINI - DICKEY, ALISSA MICHAEL: Health literacy as a predictor of worker perceptions of safety in the workplace / Zdravotní gramotnost jako prediktor vnímání bezpečnosti na pracovišti
anotace: Článek přináší výsledky výzkumu založeného na průzkumu zdravotní gramotnosti jako prediktoru vnímání bezpečnostního klimatu na pracovišti. Dva konstrukty bezpečnostního klimatu, výkon při únavě a bezpečnostní chování, byly významně korelovány se zdravotní gramotností. Čtyři konstrukty bezpečnostního klimatu se zdravotní gramotností významně nekorelovaly: 1. bezpečnostní postupy, 2. výkonnost v oblasti bezpečnosti, 3. angažovanost vedení v oblasti bezpečnosti a 4. znalosti v oblasti bezpečnosti. Úroveň zdravotní gramotnosti ovlivňuje bezpečnostní chování pracovníků ve stresu. U osob s vyšší úrovní zdravotní gramotnosti je větší pravděpodobnost, že budou pokračovat v bezpečné práci na pracovišti, i když jsou unaveni, v přítomnosti jiných pracovníků a pod tlakem dodržování termínů. Jedinci s nižší úrovní zdravotní gramotnosti nemusí být schopni udělat totéž. Článek se zabývá praktickým využitím těchto zjištění pro vzdělávání pracovníků v oblasti zdravotní gramotnosti.
klíčová slova: klima bezpečnostní - gramotnost - zdraví - chování bezpečné - únava - stres - průzkumy

GUNDERSON, SCOTT: Climate change and the safety profession / Změna klimatu a profese bezpečnosti práce
anotace: Změna klimatu je složité téma se závažnými a rozsáhlými dopady. Je to také dynamické téma, které se rychle vyvíjí v kontextu vědeckých poznatků, veřejného mínění, veřejné politiky i technologií. Existují pádné důkazy o tom, že odborníci na bezpečnost práce budou muset reagovat na dopady a rizika související se změnou klimatu pro zaměstnavatele, zaměstnance a klienty.
klíčová slova: klima – změny – dopady - prostředí životní - odborníci BOZP - profese - výzvy

Références en Santé au Travail - č. 166 (2021)

THEUREL, J. - ATAIN KOUDAIO, J. J. – KERANGUEVEN, L. Les exosquelettes pour prévenir les troubles musculosquellettiques et role des services de santé au travail / Exoskelety pro prevenci muskuloskeletálních poruch a úloha pracovnělékařských služeb
anotace: Používání exoskeletů proniká stále do širších oblastí průmyslu, kde účinně napomáhají prevenci muskuloskeletálních poruch. Jejich využití však přináší řadu otázek týkajících se zdraví a bezpečnosti práce. Nasazení exoskeletů ve firmách vyžaduje kontinuální, strukturovaný a kolektivní přístup. Zásadní je proto i úloha pracovnělékařských služeb. Článek se zabývá výhodami a omezeními používání profesionálních exoskeletů pro prevenci MSD a pojednává o výhodách a omezeních používání profesionálního exoskeletu nejen v praxi, ale i pro výcvik a vzdělávání. Zabývá se teoretickými, praktickými a provozními aspekty a jeho cílem je pomoci pracovnělékařským službám účinně podporovat společnosti při pořizování a integraci exoskeletů.
klíčová slova: exoskeletony - onemocnění muskuloskeletální - podmínky pracovní - ergonomie - klouby - patologie

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 3 (2021)

ODDO, VANESSA M. a kolektiv: Changes in precarious employment in the United States: a longitudinal analysis / Změny v nejisté zaměstnanosti ve Spojených státech amerických: longitudinální analýza
anotace: Cílem této longitudinální studie bylo změřit nejisté zaměstnání v USA pomocí vícerozměrného ukazatele. Od roku 1988 do roku 2016 se skóre nejistého zaměstnání zvýšilo o 7 % a bylo vyšší u lidí s tmavou barvou pleti a u osob s nižším vzděláním a příjmy. Nárůst nejistého zaměstnání by mohl poškodit sektor veřejného zdraví a přispět ke zdravotním rozdílům.
klíčová slova: zaměstnání nejisté - nejistota - ukazatele - zaměstnanost - USA

VIRTANEN, MARIANNA a kolektiv: Shift work, work time control, and informal caregiving as risk factors for sleep disturbances in an ageing municipal workforce / Práce na směny, řízení pracovní doby a neformální péče jako rizikové faktory pro spánek u stárnoucích pracovníků v komunálních službách
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, jak se na poruchách spánku u stárnoucích zaměstnanců podílí práce na směny, kontrola pracovní doby (work time control, WTC) a neformální péče, a to samostatně i v kombinaci. Z výsledků vyplynulo, že neformální péče a nízká WTC jsou spojeny s rizikem poruch spánku u stárnoucích zaměstnanců. Zjištění také naznačují, že nízká WTC v kombinaci s neformální péčí může zvyšovat riziko poruch spánku, zatímco vysoká WTC může nepříznivý dopad neformální péče na spánek zmírnit.
klíčová slova: doba pracovní - směny pracovní - práce na směny - spánek - nespavost - pracovníci starší – pečovatelé - ošetřovatelé

YILDIZ, BERIVAN - BURDORF, ALEX – SCHURING, MEREL: The influence of chronic diseases and multimorbidity on entering paid employment among unemployed persons / Vliv chronických onemocnění a multimorbidity na vstup do závislépráce u nezaměstnaných osob: longitudinální studie založená na registrech
anotace: Cílem této studie bylo zjistit vliv chronických onemocnění a multimorbidity na vstup do závislé práce u nezaměstnaných osob. Sekundárním cílem bylo odhadnout podíl osob, které nenastoupily do závislé práce, který lze přičíst konkrétním chronickým onemocněním v různých věkových skupinách. Výsledky ukázaly, že chronická onemocnění a multimorbidita jsou důležitými faktory, které snižují šance na zaměstnání u všech věkových skupin. Výsledky poskytují návod pro vhodná opatření politik zaměřená na konkrétní věkové skupiny nezaměstnaných a nemocných osob s cílem zlepšit možnosti jejich zaměstnatelnosti.
klíčová slova: zaměstnanost - nezaměstnanost - nemoci chronická - faktory

SÖDERBERG, MIA a kolektiv: Industry mobility and disability benefits in heavy manual jobs: a cohort study of Swedish construction workers / Průmyslová mobilita a dávky pro osoby se zdravotním postižením v těžkých manuálních profesích: souborná studie mezi švédskými stavebními dělníky
anotace: Cílem této studie bylo zjistit, zda přechod ze stavebnictví na práci v jiných odvětvích ve věku 45-55 let snižuje riziko invalidních důchodů v pozdějším věku (60-64 let). Autoři předpokládali, že rizika se nejvíce sníží u těch, kteří přecházejí z fyzicky nejvíce náročných profesí. Výsledky ukázaly, že riziko invalidních důchodů se snížilo u pracovníků, kteří přešli ze stavebnictví do jiných odvětví, a to nejen v případě fyzicky náročných profesí, ale i u méně fyzicky náročných profesí.
klíčová slova: práce manuální - zátěž fyzická - stavebnictví - profese - důchod invalidní - schopnosti pracovní - dělníci - Švédsko

OUDE HENGEL, KAREN, M. a kolektiv: Effects of changes in early retirement policies on labor force participation: the differential effects for vulnerable groups / Účinky změn v politice předčasného odchodu do důchodu na účast na trhu práce: rozdílné účinky pro zranitelné skupiny
anotace: Tato studie zkoumala dopady dánské reformy předčasného odchodu do důchodu, která byla zavedena v roce 2006 a která předčasný odchod do důchodu penalizovala, na závislou práci a na různé způsoby odchodu z trhu práce a zkoumala, zda se tyto dopady liší podle pohlaví, výše příjmu a zdravotního stavu. Studie ukázala, že tato vnitrostátní reforma úspěšně prodloužila pracovní život starších pracovníků. Pracovníci se středním příjmem, ženy a pracovníci s chronickými onemocněními však byli více ohroženi předčasným odchodem z trhu práce v důsledku nezaměstnanosti nebo toho, že zůstali bez jakéhokoli příjmu či dávky.
klíčová slova: trh práce - zaměstnanost - participace - odchod do důchodu - důchod invalidní – nemoci chronické - pracovníci starší - věk - pohlaví - příjmy

YU, YU-LING a kolektiv: Two-year neurocognitive responses to first occupational lead exposure / Dvouleté neurokognitivní reakce na první profesní expozici olovu
anotace: Expozice olovu způsobuje neurokognitivní dysfunkce u dětí, ale její souvislost s neurokognitivními funkcemi u dospělých při současných úrovních profesionální expozice je nejistá, zejména kvůli nedostatku longitudinálních studií. Ve studii na podporu zdraví při recyklaci olova (NCT02243904) hodnotili autoři dvouleté reakce neurokognitivních funkcí u pracovníků bez předchozí známé profesionální expozice nově přijatých do závodů na recyklaci olova.
klíčová slova: olovo – recyklace - expozice profesionální - funkce neurokognitivní

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 4 (2021)

BURDORF, ALEX - PORRU, FABIO: The COVID-19 pandemic: one year later: an occupational perspective / Pandemie covid-19: rok poté: profesní pohled
anotace: Přibližně před rokem psali autoři o tom, jak se pandemie covid-19 rozvíjí po celém světě a začíná ovlivňovat osobní i profesní život milionů lidí. O rok později zemřelo více než 2,5 milionu lidí, přičemž nejvyšší počet úmrtí byl zaznamenán v Evropě, Severní Americe a Latinské Americe. Zatímco v mnoha zemích se průměrná délka života v posledních desetiletích neustále prodlužovala o několik měsíců ročně, nově se objevující důkazy ukazují, že pandemie covid-19 tento trend v různých zemích náhle ukončila. V USA jako v jedné z nejvíce postižených zemí došlo již v první polovině roku 2020 ke snížení očekávané délky života o 1 rok oproti roku 2019. Prognózy naznačují potenciální pokles střední délky života v roce 2020 o 1,13 roku pro celou populaci USA, což by vedlo k nejnižší střední délce života od roku 2003. Neúměrná zátěž úmrtnosti na covid-19 se projevuje ohromující ztrátou 3,1 roku u latinskoamerické populace a 2,1 roku u afroamerické populace. Lze očekávat, že rozdíly v předpokládané délce života mezi sociálními a etnickými skupinami se v mnoha zemích zvýšily, což dokazuje, že covid-19 postihl různé skupiny odlišně.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - dopady - život - délka - věk - etnika

LI, WENZHEN a kolektiv: Is job strain associated with a higher risk of type 2 diabetes mellitus?: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies / Je pracovní zátěž spojena s vyšším rizikem diabetu mellitu 2. typu?: systematický přehled a metaanalýza prospektivních kohortových studií
anotace: Epidemiologické studie zkoumaly vztah mezi stresem spojeným s prací a rizikem vzniku diabetu mellitu 2. typu (T2DM), ale stále není jasné, zda stres spojený s prací může zvyšovat riziko vzniku T2DM. Cílem této studie bylo zhodnotit souvislost mezi pracovní zátěží a rizikem T2DM. Z výsledků studie vyplynulo, že pracovní zátěž je důležitým rizikovým faktorem T2DM, zejména u žen. Vhodné preventivní intervence v populaci s vysokou pracovní zátěží by přispěly ke snížení rizika T2DM.
klíčová slova: stres pra pracovní - zátěž pracovní - požadavky pracovní - rizika psychosociální - cukrovka

KLASEN, SOPHIE H. a kolektiv: Efficacy of an indicated prevention strategy on sickness absence and termination of the employment contract: a 5-year follow-up study / Účinnost indikované preventivní strategie na pracovní neschopnost a na ukončení pracovní smlouvy: pětiletá následná studie
anotace: Ukázalo se, že indikovaná preventivní strategie (indicated prevention strategy, IPS) založená na screeningu a včasné intervenci může v průběhu jednoho roku výrazně snížit budoucí riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti (long-term sickness absence, LTSA>28 dní). Vzhledem k povaze intervencí může existovat potenciál účinku intervencí přesahující původně naplánované jednoleté sledování. Cílem této studie bylo zjistit účinnost IPS na LTSA a na ukončení pracovní smlouvy v průběhu pěti let prostřednictvím prodlouženého sledování studií IPS.
klíčová slova: intervence – prevence - neschopnost pracovní - odchod do důchodu - ochrana zdraví

SHIRI, RAHMAN a kolektiv: The associations of working hour characteristics with short sickness absence among part- and full-time retail workers / Souvislosti charakteristik pracovní doby s krátkodobou pracovní neschopností u pracovníků v maloobchodě na částečný a plný úvazek
anotace: Cílem této studie bylo zjistit souvislosti charakteristik pracovní doby s krátkodobou (1-3denní) pracovní neschopností u pracovníků v maloobchodě. Výsledky studie naznačují, že procento a počet krátkých (< 11 hodin) intervalů mezi směnami významně predikují krátkodobou pracovní neschopnost u pracovníků v maloobchodě, a to v závislosti na délce Týdenní pracovní doba menší než 40 hodin a noční směny rovněž mohou pozitivně ovlivnit délku pracovní neschopnosti u pracovníků v maloobchodě.
klíčová slova: doba pracovní - charakteristiky - směny noční - směny pracovní - faktory rizikové - neschopnost pracovní - absence pracovní

BOVENZI, MASSIMO - SCHUST, MARIANNE: A prospective cohort study of low-back outcomes and alternative measures of cumulative external and internal vibration load on the lumbar spine of professional drivers / Prospektivní kohortová studie výsledků a alternativních opatření kumulativního vnějšího a vnitřního vibračního zatížení bederní páteře profesionálních řidičů
anotace: Cílem této studie bylo porovnat účinnost alternativních měřítek kumulativní celoživotní dávky vibrací pro předpověď výskytu bolestí dolní části zad (low back pain, LBP) u souboru 537 profesionálních řidičů vyšetřených na začátku studie a po dobu dvou let sledování. Jedná se o první epidemiologickou studii s prospektivním kohortovým designem, která zkoumá vztah mezi následky v oblasti dolní části zad a kumulativním vystavením bederní páteře profesionálních řidičů celotělovým vibracím. Vnitřní bederní síly byly vypočteny na základě anatomickým modelům bederní páteře přizpůsobených různým polohám při sezení a individuálním antropometrickým údajům.
klíčová slova: bolesti v zádech - vibrace - faktory rizikové - řidiči profesionální

ANDERSEN, LARS L.: Combined ergonomic exposures and development of musculoskeletal pain in the general working population: a prospective cohort study / Kombinované ergonomické expozice a rozvoj muskuloskeletální bolesti u běžné pracovní populace: prospektivní kohortová studie
anotace: Tato prospektivní kohortová studie ukazuje, že kombinované profesní ergonomické expozice hrají důležitou roli při vzniku muskuloskeletální bolesti u běžné pracující populace. Preventivní přístupy na pracovišti by měly tuto skutečnost zohlednit při hodnocení rizik a organizaci práce.
klíčová slova: bolesti v zádech – krk - končetiny horní - expozice profesionální - faktory ergonomické - ergonomie - onemocnění muskuloskeletální

JONES, ANDREA MARIE a kolektiv: Impact of anxiety and depression disorders on sustained return to work after work-related musculoskeletal strain or sprain: a gender stratified cohort study / Vliv úzkostných a depresivních poruch na trvalý návrat do práce po muskuloskeletálním přetížení nebo podvrtnutí souvisejícím s prací: kohortová studie stratifikovaná podle pohlaví
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vliv úzkostných a depresivních poruch na trvalý návrat do práce (return to work, RTW) u mužů a žen s muskuloskeletálním přetížením. Na rozdíl od dosavadních studií s malými klinickými vzorky a psychickými symptomy uváděnými samotnými pacienty zahrnuje tato populační kohortová studie klinicky ověřené psychické diagnózy a kvantitativní analýzu pohlaví. Zjištění naznačují, že politika a praxe v oblasti řízení invalidity by měla brát v úvahu jak již existující, tak nově diagnostikované a nově vznikající úzkostné a depresivní poruchy po muskuloskeletálním zranění, i pohlaví a duševní zdraví.
klíčová slova: zdraví duševní – úzkosti – deprese – pohlaví - onemocnění muskuloskeletální - zátěž pracovní - absence pracovní – odškodňování - návrat do práce

WAONGENNGARM, POORIPUT a kolektiv: Effects of an active break and postural shift intervention on preventing neck and lowback pain among high-risk office workers: a 3-arm cluster-randomized controlled trial / Účinky aktivní přestávky a posturální aktivity na prevenci bolestí krční páteře a zad u vysoce rizikových kancelářských pracovníků: randomizovaná kontrolovaná studie
anotace: Tato studie hodnotila vliv podpory aktivních přestávek a posturálních aktivit na nový výskyt bolestí šíje a dolní části zad během šestiměsíčního sledování u vysoce rizikových kancelářských pracovníků. Obě intervence pomáhají snižovat výskyt bolestí krku a dolní části zad, ale nevedou ke snížení výskytu bolestí krku a dolní části zad. Nesnižují také intenzitu bolesti ani míru invalidity u osob, které trpí bolestí krku, páteře a dolní části zad.
klíčová slova: bolesti v zádech - krk - onemocnění muskuloskeletální - postoje pracovní - přestávky - práce vsedě - kanceláře - pracovníci kancelářští

RUSSO, SIMONE a kolektiv: Developing a cost-estimation model for work-related stress: an absence-based estimation using data from two Italian case studie / Vývoj modelu odhadu nákladů na stres související s prací: odhad založený na absenci s využitím údajů ze dvou italských případových studií
anotace: Článek se zabývá vývojem modelu odhadu nákladů na stres související s prací na základě expozice psychosociálním rizikům a nepřítomnosti v práci. Seznamuje se zjištěními z jeho implementace a hodnocení ve dvou organizacích v Itálii s využitím nástrojů na národní úrovni vyvinutých italským úřadem pro odškodňování pracovníků (Instituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL). Poskytuje také doporučení pro vývoj podobných metod výpočtu nákladů v jiných zemích.
klíčová slova: zdraví duševní - stres - rizika psychosociální - expozice profesionální - absence pracovní – náklady - studie - Itálie

Sondy revue - č. 7 (2021)

DANDOVÁ, EVA: Nemoc z povolání a ohrožení nemocí z povolání
anotace: Článek se věnuje rozdílům mezi nemocí z povolání a ohrožením nemocí z povolání a tomu, jaké konkrétní právní důsledky z toho vyplývají.
klíčová slova: nemoci z povolání - ohrožení - předpisy právní - důsledky právní

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Pravidla výkonu práce přesčas
anotace: Výkyvy ve výrobních zakázkách či v poptávce služeb, stejně jako sezónní charakter některých prací, s sebou u některých zaměstnavatelů přináší potřebu výkonu práce přesčas. Zákoník práce obsahuje pravidla, podle nichž může zaměstnavatel zaměstnanci výkon práce přesčas nařídit, případně se na něm dohodnout. Platí ovšem i určitá omezení. Ta se týkají jednak rozsahu práce přesčas a jednak podmínek, za nichž může zaměstnavatel práci přesčas jednostranně nařídit. Článek se zaměřuje na objasnění uvedených základních záležitostí a vysvětluje práva a povinnosti zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce přesčas.
klíčová slova: práce přesčas - zaměstnanci - práva - povinnosti - zaměstnavatelé

DANDOVÁ, EVA: Rozvržení pracovní doby
anotace: Článek se věnuje problematice rozvržení pracovní doby. Vzhledem k tomu, že jde o právní úpravu značně rozsáhlou, je pozornost zaměřena na některé speciální problémy, které v praxi často nejsou jednoznačně vykládány.
klíčová slova: doba pracovní - směny pracovní - práce přesčas

FLEXI aneb zkrácený úvazek pro lidi, kteří mají problém sehnat práci
anotace: Až do 30. června 2023 potrvá zajímavý projekt nazvaný Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI), který spustil Úřad práce České republiky. Díky němu získají 4000 lidí šanci se zaměstnat na zkrácený pracovní úvazek v rámci sdíleného pracovního místa nebo generačního tandemu.
klíčová slova: formy práce - flexibilita - místa pracovní sdílená - projekty - úřady práce

Travail et Sécurité - č. 827 (2021)

BRASSEUR, GRÉGORY: Les paradoxes des chantiers souterrains / Paradoxy podzemních pracovišť
anotace: V některých oblastech, kde se razí tunely v rámci budoucího železničního spojení Lyon-Turín, bude teplota horniny dosahovat více než 40 °C. Proto je řízení tepelného prostředí na staveništi promýšleno s dostatečným předstihem. To platí zejména s ohledem na vlhkost a teplo, které stroje vytvářejí. Teplota ve výkopových tunelech s vysokou vlhkostí může rychle dosáhnout velmi vysokých hodnot, což velmi komplikuje pracovní podmínky. V labyrintu staveniště jsou po každém kilometru umístěny buňky pro přežití. V případě události, která brání okamžité evakuaci, mohou tato zařízení pojmout 20 nebo 30 osob a umožnit obsluze únik z nebezpečného prostředí před příjezdem záchranných složek. Jsou navrženy tak, aby zde pracovníci mohli být ukryti před nebezpečím po dobu nejméně 24 hodin. Zvláštní pozornost je věnována teplotním rozdílům mezi tunelem a vnějším prostředím. Zohledňuje se potřeba aklimatizace. Zaměstnanci jsou proškoleni a informováni o rizicích a podílejí se na výběru osobních ochranných prostředků, jako jsou např. chladicí vesty.
klíčová slova: stavby podzemní – tunely - pracoviště - výkopy - teplota - vlhkost - podmínky pracovní - OOPP – prostředky ochranné

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail