Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/06

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 6 (2021) Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2021)Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2021)Chemagazín - č. 3 (2021)Práce a mzda - č. 6 (2021)Professional Safety - č. 6 (2021) |Sicher ist Sicher - č. 5 (2021)Sondy revue - č. 6 (2021)Travail et Sécurité - č. 826 (2021)Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2021)

 

112 - č. 6 (2021)

VYSTRČIL, VÁCLAV - HASALOVÁ, LUCIE: Měření tepelného toku v prostředí požáru
anotace: Veličina, která je s požárem neodmyslitelně spjata a je intuitivní, je teplota. Samotná teplota ale často nemá vypovídající hodnotu pro posouzení odezvy materiálu na působení tepla. Jedna ze základních veličin, která nám pomáhá stanovit vliv požáru na jeho okolí, zejména reakci materiálů a konstrukcí vystavených působení tepelné energie, je tepelný tok. Měření tepelného toku v prostředí požáru je relativně komplikovanou problematikou. Jde o prostředí, kde v čase a prostoru dochází k dynamickým změnám jak proudění, tak teploty, dvou veličin, které tepelný tok přímo ovlivňují.
klíčová slova: požáry - energie tepelná - tok tepelný - měření - snímače

KEMROVÁ, JANA: Prevence a informovanost v oblasti požární ochrany
anotace: V závěru loňského roku proběhlo mezi veřejností online dotazníkové šetření na téma Prevence a informovanost v oblasti požární ochrany. Vznik online dotazníku, díky jehož výsledkům bude moci MV-generální ředitelství HZS ČR cíleně zaměřit preventivní kampaně v oblasti požární ochrany, iniciovalo oddělení zjišťování příčin vzniku požárů odboru prevence MV-generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s Centrem behaviorálních experimentů CEBEX. Online průzkum, kterého se v první fázi zúčastnilo na 500 obyvatel ČR, přinesl zajímavé výsledky.
klíčová slova: ochrana požární - prevence - informovanost - ochrana obyvatelstva - šetření - dotazníky - výsledky - Hasičský záchranný sbor

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2021)

VALA, JIŘÍ: Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
anotace: Rakovina, ať už souvisí nebo nesouvisí s výkonem povolání, je po kardiovaskulárních onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. Je označována za jeden z hlavních faktorů přispívajících k předčasným úmrtím v EU a připadá na ni přibližně čtvrtina všech úmrtí. Rakovina má dopad nejen na zdraví jednotlivců a rodinný život, ale i na produktivitu a růst hospodářství. Článek se zabývá novelizací nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s účinností od 20. 5. 2021. Hlavním důvodem novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je povinnost členských států přizpůsobit své právní řády požadavkům práva Evropské unie, konkrétně pak transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.
klíčová slova: karcinogeny - expozice profesionální - limity bezpečnostní - směrnice evropské - transpozice - předpisy právní - novelizace

DANDOVÁ, EVA: Homeworking a BOZP
anotace: Flexibilní formy práce a zaměstnávání byly a jsou prosazovány zejména v souvislosti se skloubením pracovního a rodinného života. Flexibilních forem práce je celá řada, od práce na kratší (částečný) úvazek, pružné pracovní doby, nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a konta pracovní doby až k homeworkingu, teleworkingu a home office.
klíčová slova: práce z domova - teleworking - formy práce - flexibilita - vztahy pracovněprávní - pracoviště - BOZP

BĚHOUNEK, MICHAL: Karta BOZP pro profesi: Chemický technik
anotace: Karta BOZP pro profesi chemický technik. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a další.
klíčová slova: karta BOZP - technici - chemie - kvalifikace - faktory rizikové - činnosti pracovní - OOPP - prostředky ochranné

SKŘEHOT, PETR A.: Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví
anotace: O novinkách v oblasti BOZP se můžeme pravidelně dočítat nejen v tomto časopise, ale také se je dozvídat na nejrůznějších vzdělávacích akcích, seminářích či diskusních fórech. Ačkoli bylo těchto informací v poslední době poměrně dost, některé zajímavé novinky se do všeobecného povědomí zatím nedostaly. První část série je zaměřena na profesní vzdělávání osob působících v BOZP.
klíčová slova: BOZP - vzdělávání - kvalifikace profesní

HLAVSA, PETR - VESELÁ, ELIŠKA - BĚHOUNEK, MICHAL: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: Další osobností z oblasti BOZP je pedagog Rudolf Stára. Svou činností a energií vynaloženou na přípravu manažerů BOZP v rámci jejich studia na VOŠ ovlivnil začátek kariéry desítek „bezpečáků“.
klíčová slova: BOZP - osobnosti - rozhovory - vzdělávání - pedagogika

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů IV
anotace: Další část seriálu o regálových systémech pohledem současných bezpečnostních předpisů je zaměřena na kontroly stability stohovaných materiálů. Ztráta stability stohovaných materiálů (manipulačních jednotek) představuje základní riziko při stohovém skladování a váže na sebe i úrazovost. Z dosud publikované části seriálu je zřejmé, že mimořádnou pozornost je nutno věnovat již výrobním tolerancím a provedení regálových konstrukcí. Obdobné platí také pro jejich instalaci a montáž. Po ukončení montáže je účelné provést proměření celé regálové konstrukce, a to ještě v nezatíženém stavu. Doložitelnost výchozího stavu nezatíženého regálu (ještě před zahájením i za zkušebního provozu), má pro zaměstnavatele provozujícího příslušný regál/y zásadní význam.
klíčová slova: regály - systémy - předpisy bezpečnostní - stabilita

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2021)


BAU, SÉBASTIEN: Mesure en temps réel de l'exposition individuelle aux nanoparticules sous forme d'aérosols / Měření osobní expozice nanočásticím ve formě aerosolu v reálném čase: příklad výkonu a použití přístroje DiSCmini
anotace: V posledních letech se v souvislosti s hodnocením expozice nanočásticím formou inhalace významně rozvinulo používání individuálních měřicích zařízení v reálném čase, jako je DiSCmini. Práce francouzského národního institutu pro bezpečnost (Institut National de la Recherche Scientifique, INRS) umožnila vyhodnotit spolehlivost těchto zařízení. Článek prezentuje výsledky experimentů provedených v laboratoři a během měření uskutečněných v podniku.
klíčová slova: nanočástice - aerosoly - expozice profesionální - měření - zařízení měřicí

Chemagazín - č. 3 (2021)

ŠPAČEK, MIROSLAV - PŮLPÁN, PETR - KOPECKÝ, ZDENĚK: Využití simulačních přístupů k analýze a řízení rizik průmyslových procesů
anotace: Článek se zabývá riziky a nejistotami, které souvisí s řízením průmyslových procesů. Manažerská praxe ukazuje, že rizika a nejistoty (vyjádřené jako tzv. rizikové faktory) mohou významně ovlivnit výkonnost organizace, utváření hodnot a dlouhodobou udržitelnost. Hlavním výstupem článku je představení cíleně vyvinutého softwarového nástroje, který využívá stochastickou simulaci rizik a nejistot podnikových procesů k podpoře optimálních manažerských rozhodnutí. Software je schopen simulovat jakékoli rizikové faktory procesu, které lze popsat matematickým modelem. Model byl testován na příkladech manažerských rozhodnutí vztahujících se k praktickému řízení procesů v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Předkládaná případová studie se zaměřuje na výběr optimální technologie, která konfrontuje náklady a rizika dvou zvažovaných technologií.
klíčová slova: procesy průmyslové - analýzy rizik - řízení rizik - management rizik - simulace

Práce a mzda - č. 6 (2021)

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU
anotace: V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. V tomto článku se autorky soustředí na Portugalsko a Lotyšsko.
klíčová slova: vysílání pracovníků - předpisy evropské - směrnice evropské - Portugalsko - Lotyšsko

BOČANOVÁ, VERONIKA: Stanovisko CzELA k právním otázkám institutu home office
anotace: Home office (práce z domova) představoval v České republice až donedávna vyhledávaný benefit, který byl využíván v omezené míře, ne-li sporadicky. To se však poměrně radikálně změnilo na jaře 2020 v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19; samotné šíření koronaviru, snahy firem o zavádění hygienických opatření a v neposlední řadě i krizová opatření vlády vedly k tomu, že se potřeba využití práce z domova masivním způsobem zvýšila a tato problematika tak představuje nebývale aktuální téma.
klíčová slova: práce z domova - místa pracovní - doba pracovní - náklady - monitorování osob - podmínky

Professional Safety - č. 6 (2021)

LOMBARDO, KEVIN: Hand and wrist injuries / Úrazy rukou a zápěstí: přístup se třemi směry
anotace: Míra úrazů zápěstí a rukou, jako je syndrom karpálního tunelu (Carpal tunnel syndrome, CTS), za posledních 20 let soustavně roste. Třístupňový přístup k CTS a prevenci úrazů horních končetin by měl být zaměřen 3 směry: na tělo, chování a životní prostředí.
klíčová slova: končetiny horní - ruce - úrazy pracovní - ergonomie - prevence - přístupy

CURRY, DAVID - MEYER, JOHN - PAPPAS, MARY: What is normal driving? / Co je to normální řízení?: skutečné chování vs. dodržování pravidel
anotace: Bezpečnost je funkcí úrovně rizika, kterou je populace jako celek ochotna přijmout pro konkrétní činnost, nikoli dodržování určitého standardu nebo eliminace všech rizik. Akce nebo chování z nedbalosti musí být hodnoceny s ohledem na normální chování populace. Řízení motorových vozidel obvykle nemůže být nedbalé, ale nezbavuje řidiče následků, které mohou vyplynout z nedodržování platných pravidel.
klíčová slova: řízení motorových vozidel - řidiči - chování - pravidla - faktory rizikové - rizika - rychlost - limity - počasí - prostředí - nehody dopravní

HOPWOOD, DANIEL G. - BRADBURY, WYATT: Critical considerations for mentoring relationships / Kritické úvahy pro mentorské vztahy: přístup fázového modelu
anotace: Mentoring je v posledních letech předmětem zájmu komunity bezpečnostních profesionálů ASSP (American Society of Safety Professionals). Článek pokračuje v analýze daného tématu. Zdůrazňuje důležité vlastnosti mentora i mentorovaného. K úspěšnému mentorovi se váží vlastnosti motivační, zmocňující a etické, zatímco pro mentorované osoby je důležité být ve vztahu oddaný a aktivní. Dodatečný důraz je kladen na význam posílení formálnosti mentorského vztahu. Ve vztahu mentor vs. mentorovaný se vyskytují přirozené fáze. Je důležité, aby tyto fáze byly správně sladěny tak, aby byl zajištěn úspěch.
klíčová slova: mentoring - vedení lidí - řízení lidských zdrojů - kompetence - vlastnosti

THAPER, RAVINDER - SESEK, RICHARD - OH, JONGHWA: Performance of smart device noise measurement applications / Výkon aplikací pro měření hluku chytrých zařízení: recenze literatury
anotace: Profesní ztráta sluchu je závažný problém, který každoročně postihuje miliony amerických pracovníků. Vysoké náklady na profesionální přístroje pro měření hluku však omezují jejich dostupnost pro pracovníky a pro mnoho podniků. Mnoho aplikací pro měření zvuku pro inteligentní zařízení bylo vyvinuto jako potenciální alternativa k nákladným přítrojům pro měření zvuku. Tento článek shrnuje aktuální literaturu o aplikacích měření hluku se dvěma cíli: shrnout přesnost různých aplikací pro měření zvuku pro chytré telefony a identifikovat aplikace s funkcemi vhodnými pro hodnocení expozice hluku na pracovišti.
klíčová slova: hluk - zvuk - měření - telefony chytré - aplikace - expozice profesionální

KLEIN, JAMES A.: Factors that impact safety performance / Faktory, které ovlivňují výkonnost v oblasti bezpečnosti práce: jak dosáhnout a udržet vynikající výkon
anotace: Primárním cílem efektivních bezpečnostních programů je vynikající výkon. Toho je dosaženo prostřednictvím silného a trvalého závazku každého jednotlivce v organizaci dosáhnout nulových úrazů, nulových významných škodlivých událostí a nulového poškození životního prostředí. Vynikající výkon v oblasti bezpečnosti vyžaduje aktivní zapojení a každodenní vytrvalost ze strany vedení a všech zaměstnanců při implementaci, zlepšování a udržování účinných bezpečnostních programů.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - výkonnost - programy bezpečnosti práce - zapojení zaměstnanců - participace

Sicher ist Sicher - č. 5 (2021)

MICHEL, ALEXANDRA - ALTHAMMER, SARAH ELENA - WÖHRMANN, ANNE: Förderung der Selbststeuerung als Ansatz für eine gesunde und effektive Gestaltung orts- und zeitflexibler Arbeit / Podpora sebeovládání jako přístup ke zdravé a efektivní organizaci práce, která je flexibilní z hlediska času a místa
anotace: Autorky uvádějí, že v souvislosti s pandemií covid-19 stále více zaměstnanců v Německu pracuje flexibilně kdykoliv a kdekoliv. Aby bylo možné organizovat práci zdravým a efektivním způsobem, která je flexibilní z hlediska času a místa, tak jsou nutná opatření k prevenci chování a vztahů. Práce tedy musí být navržena způsobem, který je lidský a podporuje zdraví. Je nutné podporovat dovednosti a individuální strategie sebeovládání zaměstnanců při řešení zvláštních výzev. Autorky podrobněji popisují příležitosti a rizika flexibilní práce. Konstatují, že časová hranice mezi pracovním a soukromým životem se může stírat a je obtížnější se v době volna duševně odpoutat od práce. Za důležité považují podporu individuálního sebeovládání i sebeovládání v týmu.
klíčová slova: formy práce - flexibilita - organizace práce - doba pracovní - místa pracovní - sebeovládání - podpora zdraví

FIGGEN, MARTIN - MEICHSNER, JASMIN: Betriebliche Veränderungen gesund und sicher gestalten / Zajištění zdravých a bezpečných provozních změn: akční aktivní podpora pro malé a střední podniky
anotace: Sociální a ekonomický vývoj vyžaduje, aby se společnosti připravily na provozní změny, které jsou často spojeny s technickými, organizačními a personálními úpravami. Státní institut pro rozvržení prací (Landesinstitut für Arbeitsgestaltung, LIA) v Severním Porýní-Vestfálsku nabízí pomoc malým a středním podnikům při přípravě provozních změn. Lze totiž předpokládat, že mnohé společnosti se budou muset restrukturalizovat. Restrukturalizace by měla proběhnout dobře promyšleným a plánovaným způsobem. Změny by měly být prováděny tak, aby to neovlivnilo motivaci a zdraví zaměstnanců. Autoři se podrobněji věnují rizikům restrukturalizace a jejímu správnému provedení.
klíčová slova: podniky malé - podniky střední - restrukturalizace - změny organizační - rizika

WODTKE, CARSTEN: Für Sicherheit begeistern / Nadchněte se bezpečím
anotace: Otázka, jak lze udržitelně zvýšit kulturu bezpečnosti ve společnostech, byla po mnoho let předmětem mnoha diskuzí. Jednou z možných odpovědí by mohly být reklamní kampaně. Instituce úrazového pojištění i řada velkých společností již dlouhodobě organizují kampaně bezpečnosti práce, ve kterých jsou populárně prezentována klasická bezpečnostní témata a v některých případech i nekonvenční prostředky k motivaci zaměstnanců k bezpečnému chování. Zkušenosti dotazovaných jasně ukázaly, že kampaně zvýšily povědomí zaměstnanců o důležitosti bezpečnosti práce, někdy kolem nich proběhla i velká debata na internetu. Kampaně mají však své limity. Úspěch kampaně je do značné míry určen a omezen kvalitou práce v oblasti provozní bezpečnosti a rovněž závisí na jejím přijetí ze strany manažerů. Zatím však tyto kampaně neprošly výzkumem, zda a jakým způsobem zvýšily kulturu bezpečnosti ve společnostech, nicméně by mohly být základem pro další výzkumné studie. Kampaně v oblasti bezpečnosti práce jsou samozřejmě pouze jedním z mnoha způsobů, jak poskytnout komunikační podporu tématu bezpečnosti práce, a pozitivně tak ovlivnit kulturu bezpečnosti ve společnosti. Strategicky plánovaná komunikace však může být cestou k moderní a aktuální bezpečnosti práce a může poskytnout odpověď na jednu z ústředních otázek bezpečnosti práce, a to jak motivovat lidi, aby se chovali bezpečně.
klíčová slova: kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - bezpečnost práce - BOZP - kampaně - osvěta - komunikace

Sondy revue - č. 6 (2021)

DANDOVÁ, EVA: Co je a co není pracovní doba při pracovní cestě
anotace: Článek odpovídá na čtenářský dotaz týkající se pracovní doby, kdy je zaměstnanec na pracovní cestě. Autorka vysvětluje, co je či není pracovní doba při pracovní cestě.
klíčová slova: doba pracovní - cesty pracovní - předpisy právní

Sezóna přispěla k mírnému poklesu nezaměstnanosti
anotace: K 30. dubnu 2021 evidoval Úřad práce ČR celkem 297 876 uchazečů o zaměstnání. Proti březnu nezaměstnanost mírně klesla, a sice o 4,1 %. Průměrný věk nezaměstnaných byl 42,9 roku. Článek se zabývá tím, co se během hledání práce děje (disproporčnost ekonomické krize, rekvalifikace) a představuje projekt OUTPLACEMENT, jehož cílem je pomoci lidem přejít plynule z práce do práce.
klíčová slova: nezaměstnanost - zaměstnávání - úřady práce - Česká republika

HOMFRAY, ŠÁRKA: Jak pandemie dopadá na ženy a jejich práci
anotace: Vzdělávací akce nazvaná "Gender a pracovní trh ve světle pandemie covid-19 - úkoly a výzvy pro odbory", kterou 19. května stále ještě online uspořádal Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů, měla potenciál přispět nejen ke vzdělávání, ale i ke sdílení zkušeností s tématem, které osobní a pracovní životy nás všech ovlivňuje již dlouhou řadu měsíců.
klíčová slova: příležitosti rovné - příležitosti pracovní - trh práce - ženy - pandemie - vzdělávání - workshopy

Travail et Sécurité - č. 826 (2021)

LARROQUE, DAMIEN: Qui veut travailler bien maintient ses engins / Kdo chce dobře pracovat, musí udržovat stroje v pořádku
anotace: Článek popisuje efektivní řešení údržby ve společnosti Binet Travaux Publics se sídlem v Yvelines, která kromě své hlavní činnosti také pronajímá stroje dalším subjektům. Vzhledem k tomu, že její vozový park strojů, nákladních a lehkých vozidel vyžaduje pravidelné opravy a údržbu, rozhodla se tato společnost již v době svého vzniku integrovat do programu i činnosti údržby. Údržbě strojů je věnována velká pozornost. 26 metrů dlouhá kontrolní jáma pro stroje a nákladní automobily je svého druhu unikátní. Aby se předešlo riziku pádu, zabraňuje detekční systém otevření, když není přítomno žádné vozidlo, a automaticky jej zavře, když vozidlo odjede. Jáma je větraná a osvětlená neonovými světly, má úložné výklenky a silný pneumatický zvedák, který se používá ke zvedání strojů, lze zasunout podél schodů na obou koncích. Aby se předešlo omezením v držení těla, byla výška pracovního stolu vypočítána podle výšky zaměstnance, který se může při sestavování a otáčení nejtěžších dílů spolehnout na zvedák. Dílna pro údržbu lehkých vozidel má vlastní vstupní dveře, aby se zabránilo křížení komunikačních tras. Centrální rozvod kapalin a odsávání emisí z motoru též zlepšují pracovní podmínky. Zlepšením pracovních podmínek svých zaměstnanců v údržbářských dílnách se v podniku zkracuje doba údržby a oprav.
klíčová slova: stroje a zařízení - údržba - opravy - podmínky pracovní - prevence rizik

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2021)

ŠINDLÁŘ, MAREK: Výsledky kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegální práce
anotace: Oblastní inspektoráty práce provedly v roce 2020 celkem 5 557 kontrol přímo zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. V rámci těchto kontrol bylo odhaleno 3 110 nelegálně zaměstnaných osob, přičemž se jednalo o 556 občanů ČR, 225 občanů zemí EU (nejčastěji státní příslušníky Slovenské republiky, Rumunska a Bulharska) a 2 413 osob z dalších zemí (nejčastěji státní příslušníky Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu).
klíčová slova: práce nelegální - kontroly - inspekce práce - 2020

PRŮKA, KAREL: Bezpečný podnik
anotace: V minulém roce v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina požádalo o prověření svého systému řízení bezpečnosti práce v rámci programu Bezpečný podnik 7 žadatelů. Prověřovaní zaměstnavatelé, u kterých byly v roce 2020 prováděny prověrky, jsou dlouhodobě ekonomicky stabilní a obhajují titul Bezpečný podnik již po několikáté. Prověrky byly zahájeny v Jaderné elektrárně Temelín v polovině února 2020, kdy ještě nebyla přijata žádná opatření, a prověrka zde tudíž proběhla standardním způsobem. Prověrky u ostatních zaměstnavatelů byly postupně uskutečňovány až od poloviny května 2020, kdy skončil celostátně vyhlášený nouzový stav.
klíčová slova: Bezpečný podnik - systémy řízení bezpečnosti - řízení bezpečnosti práce - prověrky

KAŇA, PETR: Institut zaručené mzdy a jeho význam ve vztahu ke mzdě minimální
anotace: Pojem minimální mzda, zdá se, patří mezi nemnoho pojmů pracovního práva, které jsou všeobecně známy drtivé většině široké veřejnosti. Alespoň pokud možno soudit z pohovorů v rámci výběrových řízení konaných Oblastním inspektorátuem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Otázka týkající se minimální mzdy je totiž jednou z těch, které jsou žadatelům o přijetí do služebního poměru pokládány nejčastěji.
klíčová slova: mzdy minimální - inspekce práce

LANT, RADEK: Bezpečnost práce při mechanizované těžbě dříví
anotace: Situace v oblasti lesnictví je nadále ovlivněna pokračující kůrovcovou kalamitou, při které je upřednostňována nahodilá těžba kůrovcem napadaného dříví před plánovanou mýtní těžbou. Ke kůrovcové kalamitě se také v posledních letech přidalo i několik větrných kalamit. Aby se zabránilo ještě větším škodám v případě napadení poškozených stromů podkorním hmyzem, je nezbytné provést jejich urychlené zpracování. Při zvládání kalamity prostřednictvím harvestorové technologie je bezpodmínečně nutné vyžadovat odpovídající zabezpečení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce, aby nedocházelo ke zbytečným pracovním úrazům, případně i ke ztrátám na životech.
klíčová slova: těžba dřeva - mechanizace - bezpečnost práce

ZROSTLÍKOVÁ, JANA: Změny v potvrzeních o zaměstnání u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
anotace: Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, přinesl významné změny do oblasti pracovního práva. Vedle robustních změn dotýkajících se výpočtu dovolené přináší zákon č. 285/2020 Sb. i subtilnější, byť neméně významné změny, mezi nimiž je i změna § 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění účinném do 29. 7. 2020.
klíčová slova: předpisy právní - novelizace - právo pracovní - poměr pracovní - potvrzení o zaměstnání

WERDANOVÁ, JANA: Koupě podniku jako cesta k agenturním zaměstnancům?
anotace: Koupí podniku nebo jeho části může převzít kupující (agentura práce) od prodávajícího, který není agenturou práce, mimo jiné také zaměstnance prodávajícího. Jak je uvedeno v článku, při splnění zákonných požadavků je možné cestou koupě závodu či jeho části získat zaměstnance, včetně možnosti učinit z nich zaměstnance agenturní.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail