Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/05

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 5 (2021) | Bezpečná práca - č. 3 (2021) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2021) |Die BG - č. 5 (2021)Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2021) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4-5 (2021)Práce a mzda - č. 1 (2021) | Práce a mzda - č. 2 (2021)Práce a mzda - č. 3 (2021) | Práce a mzda - č. 4 (2021) | Práce a mzda - č. 5 (2021) | Process Safety Progress - č. 2 (2021) | Professional Safety - č. 5 (2021) | Références en Santé au Travail - č. 165 (2021) | Sondy revue - č. 5 (2021) | Travail et Sécurité - č. 826 (2021)  

 

112 - č. 5 (2021)

WOLF ČAPKOVÁ, MARTINA: Vznik virtuálního asistenčního centra pomoci HZS ČR
anotace: Při mimořádných událostech s velkým počtem zasažených osob je možné poblíž místa události zřídit tzv. asistenční centrum pomoci (ACP). Jeho cílem je poskytnout rodinám zasažených osob a obětí bezpečný prostor a reagovat na jejich potřeby vyplývající ze situace spojené s mimořádnou událostí. ACP poskytuje mimo jiné aktualizované informace (např. informační přepážka, telefonní krizová linka), psychosociální pomoc a další podpůrné činnosti pro osoby zasažené mimořádnou událostí a jejich rodinné příslušníky.
klíčová slova: události mimořádné - rizika psychosociální - oběti - pomoc - centra - podpora - řízení krizové - Hasičský záchranný sbor

BRICHTOVÁ, MARIE - ŘÍHA, ROMAN: Pracovní zátěž a její vliv na partnerské vztahy u příslušníků HZS ČR
anotace: O tom, jestli je práce příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR náročná fyzicky nebo psychicky, není třeba asi dlouze debatovat. Všichni nejspíš máme alespoň přibližnou představu o tom, jak se jejich práce liší od ostatních zaměstnání. Příslušníci se setkávají s těžkými zraněními, se smrtí osob, zohyzděnými těly a často na nich a jejich výkonu závisí něčí život. Samozřejmě ani ostatním zaměstnáním se stres nevyhýbá. Se syndromem vyhoření, s psychickými zhrouceními a podobně se můžeme setkat napříč všemi profesemi. Práce hasičů má však specifické stresory, a tudíž se dá předpokládat, že i jejich pracovní stres bude jiný ve srovnání s ostatními. Pokud se jejich pracovní stres liší od ostatních profesí, odráží se také nějakým zvláštním způsobem do jejich partnerských vztahů? To je otázka, na kterou se autoři snažili nalézt odpověď.
klíčová slova: hasiči - stres pracovní - stres psychický - zátěž pracovní - zátěž psychická - vztahy mezilidské - život soukromý

HYLÁK, ČESTMÍR: Dětská kukla
anotace: Pro nejmenší děti byly a v současné době stále jsou ve skladech civilní ochrany k dispozici ochranné masky pro případ válečného stavu nebo pro použití při mimořádných událostech. Tyto prostředky se však již vyskytují pouze v omezeném množství, a tudíž by nebyly schopny pokrýt potřebu, kdy byly požadovány pro ochranu většího množství dětí. Jejich úbytek kromě jiného souvisí i s nezbytným vyřazováním masek v důsledku jejich poškození, např. vlivem stárnutí materiálu.
klíčová slova: děti - prostředky ochranné - masky ochranné - kukly ochranné - ochrana civilní - požadavky - zkoušky

 

Bezpečná práca - č. 3 (2021)

CYPRICH, FRANTIŠEK: Prevencia vzniku pracovných úrazov a zodpovednosť za ne počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19
anotace: Onemocnění covid-19 negativně ovlivnilo podnikatelské prostředí a přineslo mnoho komplikací ve všech oblastech, včetně podmínek na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Navzdory zhoršující se ekonomické kondici mnoha zaměstnavatelů a hrozbě propuštění zaměstnanců musí BOZP pro zaměstnavatele zůstat prioritou. Mimořádná situace v souvislosti s onemocněním covid-19 byla na Slovensku vyhlášená 12. března 2020 a platí dále i po zrušení nouzového stavu. Nouzový stav trval na Slovensku nepřetržitě od 1. října 2020 až do jeho zrušení 14. května 2021. Krizová situace v souvislosti s covid-19 tedy pokračuje v důsledku mimořádné situace. V současnosti je málo pravděpodobné její brzké ukončení a zaměstnavatelé se musí přizpůsobit této nepříznivé situaci.
klíčová slova: BOZP - pandemie - koronavirus - situace mimořádné - Slovensko - zaměstnavatelé

UHEREK, JURAJ: Etika a kultúra bezpečnosti práce
anotace: Úspěch moderní organizace je v turbulentním světe ekonomických nástrah přímo spojen s motivací jejích zaměstnanců a kvalitou jejich řízení. Budování pozitivní kultury postavené na hodnotách se stalo významným tématem, a vedení téměř každé větší, ale i menší organizace považuje téma firemní kultury za důležité. Pozitivní hodnota určuje cíle pro život člověka a vede ho k lepšímu nebo horšímu naplňování. Navzdory rozdílům vnímaných jednotlivci lze mezi takové cíle zařadit zdraví, svobodu a spokojený život. Naplnění významu těchto cílů se pochopitelně mění vlivem prostředí, kulturních a společenských zvyklostí nebo historického vývoje. Téma bezpečnosti práce se přes jistou nechuť některých zaměstnavatelů stává součástí řízení úspěšných organizací a získává pozici, která mu právem patří. Řízení organizace na základě pozitivních hodnot se snahou o ovlivňování postojů zaměstnanců k bezpečnému chování na pracovišti i doma je nejlepší cestou ke kultuře bezpečnosti.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - kultura podniková - etika - podniky - řízení podnikové

FIRMENTOVÁ, KATARÍNA - PAČAIOVÁ, HANA: Osobitné faktory s dosahom na úroveň BOZP na pracovisku
anotace: Příspěvek je věnován problematice bezpečnostních rizik na společném pracovišti - staveništi, pokud výstavbu stavebního díla zastřešuje a následně realizuje nadnárodní společnost, čili pokud jde o společnosti nebo korporace, která provádějí stavební činnost nebo výrobu jednotlivých dílů nebo komplexní výstavbu i v jiných zemích kromě té domácí, tedy na Slovensku. Cílem autorek je definovat a posoudit jednotlivé faktory a optimální nastavení základních podmínek bezpečnosti práce na pracovišti.
klíčová slova: rizika bezpečnostní - staveniště - stavby - bezpečnost práce - BOZP - kultura bezpečnosti - faktory rizikové

Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2020
anotace: Zpráva podává ucelený přehled o analýze pracovních úrazů, onemocnění souvisejících s prací a závažných průmyslových havárií v organizacích v působnosti slovenských orgánů inspekce práce za rok 2020. Cílem podrobné analýzy pracovních úrazů je specifikace jejich nejčastějších zdrojů a příčin, nejrizikovějších odvětví a profesí.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - havárie průmyslové - úrazovost pracovní - 2020 - analýzy - Slovensko

TOMAŠKOVÁ, MARIANNA: Inovačné hasiace prostriedky a ich význam
anotace: Požáry se vyskytují nejen v přírodním prostředí, ale také v místech s různými průmyslovými, dopravními, výrobními, zpracovatelskými a skladovacími technologiemi i jinde. Kontrolovatelné a řízené procesy hoření mohou být pro člověka užitečné. Nekontrolovatelné procesy hoření (požáry) mohou způsobit vážné ztráty a ohrožení zdraví, života, majetku, hmotných a nehmotných statků i životního prostředí. Článek přináší informace o nových trendech v oblasti požární ochrany (hasicí koule).
klíčová slova: požáry - ochrana požární - systémy hasicí - prostředky hasicí

MARKULIK, ŠTEFAN - VILINSKÝ, TOMÁŠ - KOZEL, RÓBERT: Vplyv nástroja 5S na bezpečnosť pri práci
anotace: Organizace mají v současné době k dispozici různé nástroje na podporu svého řízení. Některé jsou zaměřeny na prevenci, jiné zase na analýzu problémů. Jedním z těchto nástrojů je také 5S, jehož název je odvozen z jeho opodstatněnosti. Obsahuje 5 kroků a každý krok je nazvaný podle slova začínajícího na S. V příspěvku je přiblížen jeho vliv na bezpečnost práce.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - řízení podnikové - management - nástroje - přístupy

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2021)

KYSELOVÁ, LUCIE: Respirátor, nejlepší přítel člověka?
anotace: Článek se věnuje problematice ochrany dýchacích cest, hodnocení rizik a pandemickým opatřením a jejich právním dopadům do pracovněprávních vztahů.
klíčová slova: ochrana dýchadel - respirátory - hodnocení rizik - vztahy pracovněprávní - pandemie - opatření bezpečnostní - OOPP - přestávky pracovní

Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců
anotace: Dnem 19. dubna 2021 byla v Česku zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem „Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců“. Jejím cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.
klíčová slova: zaměstnanci - ochrana zdraví - kampaně - Česká republika

KURTIN, PETR: Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
anotace: Autor v příspěvku volně navazuje na předchozí články v časopisu BHP, kde se zabýval zejména pracovními úrazy z pohledu zodpovědnosti zaměstnanců. Tentokrát se věnuje zaměstnavateli, resp. vedoucím zaměstnancům a statutárním zástupcům a jejich zodpovědnosti na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zaměstnavatelé - pracovníci vedoucí - odpovědnost - úrazy pracovní

KYSELOVÁ, LUCIE: Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
anotace: Článek se věnuje problematice současného stavu legislativního procesu rekodifikace vyhrazených technických zařízení. Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje ke zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu do Senátu. Aktuálně probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.
klíčová slova: zařízení technická vyhrazená - legislativa - Česká republika

SKŘEHOT, PETR A. - MAREK, JAKUB: Karta BOZP pro profesi: Střelmistr
anotace: Karta BOZP pro profesi střelmistr. V kartě jsou uvedeny pracovní činnosti, charakteristika výkonu práce, kvalifikační požadavky, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory, OOPP a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.
klíčová slova: karta BOZP - střelmistři - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - činnosti pracovní - požadavky kvalifikační - rizika pracovní - události mimořádné - opatření bezpečnostní - faktory rizikové - OOPP

HLAVSA, PETR - VESELÁ, ELIŠKA: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: Další osobností z oblasti BOZP je Jan Rusó. Před deseti lety působil ve společnosti Lovochemie a. s., dále pracoval pro různé firmy, nebo zastupoval odborné profesní organizace, například Svaz chemického průmyslu České republiky.
klíčová slova: BOZP - osobnosti - rozhovory

DANDOVÁ, EVA: Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
anotace: Řada věcí v oblasti hygieny práce není upravena s ohledem na probíhající pandemii ani zákonem, ani nařízením vlády, a musí se řešit v návaznosti na časovou a místní situaci a na provedenou prevenci rizik na konkrétním pracovišti. Proto není možné obecně nařizovat zaměstnavatelům, že musí zajistit jednou, dvakrát či třikrát denně dezinfekci klik na pracovišti nebo mytí podlah, nebo jaký konkrétní druh dezinfekčních prostředků mají používat. Zde je třeba spoléhat se výhradně na odpovědnost zaměstnavatele za BOZP zaměstnanců a všech osob vstupujících na jeho pracoviště obecně.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - pracoviště - pandemie - opatření bezpečnostní - pandemie - zaměstnavatelé - odpovědnost zaměstnavatele

VALA, JIŘÍ: Digitální technologie, stres a muskuloskeletální poruchy
anotace: Informační a komunikační technologie na jedné straně způsobily revoluci v komunikaci, ale na straně druhé přinesly i nové výzvy a problémy pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Využívání digitálních technologií se v současnosti stalo běžným, a to jak v odvětví služeb, tak v průmyslovém sektoru. Vzhledem k této skutečnosti je důležité posoudit, zda práce s digitálními technologiemi může mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců. A to například z důvodu, kdy může být využívání elektronických informačních a komunikačních technologií spojeno s časovým tlakem a chybějícími hranicemi mezi prací a soukromým životem. V důsledku toho mohou být zaměstnanci následně vystaveni stresu, který se negativně projeví na jejich duševním a fyzickém zdraví.
klíčová slova: technologie digitální - technologie informační - technologie komunikační - stres pracovní - rizika zdravotní - onemocnění muskuloskeletální

 

Die BG - č. 5 (2021)

RIEDL, JOACHIM - KOTSCHENREUTHER, WERNER: Den Schwung mitnehmen - die "Habenseite" der Pandemie / "Plusová stránka" pandemie: empirická studie provedená mezi manažery lidských zdrojů
anotace: Autoři seznamují s výsledky empirické studie, která byla provedena mezi manažery lidských zdrojů. Nové formy organizace pracovní doby, flexibilita, zpružnění pracovněprávních vztahů umožňující home office - mnoho z toho, o čem se dnes pojednává pod komplexní hlavičkou New Work (nová práce), není nic nového. Ve společnostech jsou to právě manažeři lidských zdrojů s hlubokými znalostmi psychologie organizace, kteří již dlouho znají výhody těchto koncepcí organizace práce. Vědí, že zejména mladší a vzdělanější zaměstnanci stále častěji požadují větší flexibilitu na svém pracovišti, pokud jde o pracovní dobu a způsob práce. Vyvinul se samostatný směr poradenství se zaměřením na novou práci. Práce se provádějí ve flexibilních týmech, pracoviště je tam, kde to úkol vyžaduje. Ke kontaktu dochází pomocí digitálních zařízení a sítí. Provedení práce je založeno na časových specifikacích (harmonogramu) pro dokončení projektu místo na regulované pracovní době. Autoři dále uvádějí, že manažeři lidských zdrojů vyváženě hodnotí výhody a nevýhody důsledků pandemie. Ani domácí kancelář jako individuální opatření, ani nová práce jako zásadní přizpůsobení pracovních vztahů nejsou považovány za zázračné nástroje, ale jsou katalyzátory procesů změny. Pracovní doba, pracoviště, procesy a digitalizace - mnoho z toho, co nebylo možné realizovat, se najednou ukázalo v době koronavirové pandemie jako uskutečnitelné.
klíčová slova: řízení lidských zdrojů - organizace práce - formy práce - flexibilita - přístupy - pandemie

STIEGLER, FRANZISKA: Wissen Sie wirklich, wie es Ihren Beschäftigten geht? / Opravdu víte, jak se vašim zaměstnancům daří?
anotace: Autorka v úvodu konstatuje, že teorie je jednoduchá - společnosti vědí, že zdraví zaměstnanci jsou zdrojem jejich úspěchu. To zahrnuje i duševní zdraví. V praxi se však ukázalo, že snižování psychické zátěže na pracovišti a posilování blahobytu zaměstnanců je cílený úkol a trvalý proces. Z těchto důvodů autorka seznamuje s novým nástrojem psyGA Analysis & Benchmark, který může firmám pomoci při řešení této problematiky. Investice do zaměstnanců a podpora duševního zdraví jsou totiž základním kamenem prevence zdraví při práci. Nástroj psyGA je nejen analytickým a srovnávacím nástrojem, ale také nabízí řadu materiálů pro společnosti, manažery a zaměstnance, které jim mohou pomoci odvodit z analýzy konkrétní opatření. Jedná se například o praktického průvodce "Nestresujte se", určeného pro různé cílové skupiny a průmyslová odvětví; e-learning týkající se duševního zdraví pro manažery a zaměstnance; praktické pomůcky pro ochranu zdraví při práci; seminární podklady pro praktická školení pro osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci apod. Společnosti mají také možnost převést nástroje do svého vlastního designu. Podpora zdraví na pracovišti musí být chápána jako probíhající proces, nikoli jako jednorázová akce. Průzkum zaměstnanců pomocí analytického nástroje psyGA by se měl pravidelně opakovat, aby se ověřilo, zda byla opatření úspěšná, a v čem spočívají nové výzvy.
klíčová slova: zdraví - zdraví duševní - pohoda pracovní - stres psychický - prevence - analýzy - nástroje - podniky

GRONAU, ANOUSCHKA - BEHRENS, JETTE - ROTTMANN, SEBASTIAN: Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit / Flexibilita místa práce a pracovní doby: kdykoli a kdekoli?
anotace: Autoři konstatují, že svět práce se stává digitálnějším, propojenějším a flexibilnějším. Výsledkem je, že se také mění obecné pracovní podmínky: stálé zaměstnání ve společnosti se stává méně důležitým a pracovní činnosti se stále častěji provádějí pružně, pokud jde o čas a místo. Změny přispívají k nové kvalitě práce a jsou spojeny s novou pracovní zátěží i se zdravotními důsledky. Home office se zdál pro mnoho společností do roku 2020 nemyslitelný, ale kvůli koronavirové pandemii se stal na mnoha místech obvyklým. Touto problematikou se zabývá inovativní projekt "Zdraví v pracovním světě 4.0", který byl započat v roce 2017. Zapojilo se do něho 21 společností z Dolního Saska z různých průmyslových odvětví. Jeho cílem je zjistit, jaké jsou výzvy a příležitosti pro blahobyt zaměstnanců v důsledku rostoucí flexibility v místě a čase práce. Autoři seznamují s prvními výsledky tohoto projektu a navrhovanými doporučeními, jako jsou: používat flexibilitu jako součást politiky řízení lidských zdrojů, uzavírat transparentní dohody, poskytnout zaměstnancům vysokou míru samostatnosti a posilovat jejich osobní odpovědnost. Projekt bude ukončen v roce 2022.
klíčová slova: formy práce - digitalizace - flexibilita - doba pracovní - místa pracovní - práce z domova - podmínky pracovní - pohoda pracovní - zdraví - projekty - Německo

MAGIERA, CARSTEN: Koordinatoren auf Baustellen / Koordinátoři na stavbách: jsou nápomocni v koronavirové krizi?!
anotace: Dobrá, aktivní a bezpečná koordinace externích společností nebo subdodavatelů byla vždy jedním z faktorů úspěšnosti projektů na stavbách. V době pandemie je o to důležitější, aby všichni dodržovali společná pravidla a pokyny. Informace o bezpečnosti a zdraví zaměstnanců od externích společností jsou často druhořadým problémem. Koordinátoři nejen zajišťují BOZP na staveništích, ale řeší i stížnosti, které jsou v případě potřeby povinni hlásit úřadům a společně je napravit. Dodavatelé staveb bohužel na staveniště přivádějí méně kvalifikovaný a méně poučený personál. Údaje o nehodách externích zaměstnanců a jejich onemocnění covid-19 v době pandemie ukazují smutný obraz situace. Koordinátor musí mít nad všemi zaměstnanci na staveništi autoritu, aby mohl zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví. V době pandemie je skrývání počtu nemocných na staveništi kvůli rychlé výstavbě nebo možným provozním problémům nejen nemorální, ale také nebezpečím pro všechny. Autor uvádí, že si nelze nevšimnout, jak některé externí společnosti cíleně přehlížejí pozitivní testy na koronavirus nebo předepsanou izolaci zaměstnanců. Zabezpečení zdraví při práci, tedy společenská odpovědnost, je u nich kladena na vedlejší kolej. Nedbalost u externích společností, ať už z různých důvodů, malá kontrola pravidel, omezené dodržování předpisů a pokynů a žádné důsledky za zneužití znamenají stále vysoký počet nemocných. Ke zlepšení této situace by mělo podle odborníků přispět včasné očkování.
klíčová slova: koordinátoři BOZP - staveniště - stavby - povinnosti - dodavatelé - pandemie - koronavirus

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2021)

MALENFER, MARC: Quelles évolutions des organisations de travail dans les cinq prochaines années? / Jaké změny se dají očekávat v organizaci práce v příštích pěti letech?
anotace: Zdravotní krize spojená s pandemií covid-19 narušila organizaci práce, která se možná bude muset udržitelně přizpůsobit tomuto kontextu a jeho ekonomickým a sociálním důsledkům. Článek popisuje čtyři možné scénáře vývoje a čtyři strategické směry myšlení pro společnosti v příštích pěti letech. Je nastíněna problematika nezávislých poskytovatelů služeb v dočasných organizacích, heterogenní organizace práce, flexibility pracovních míst a režimu "přežití" v podnicích.
klíčová slova: organizace práce - formy práce - flexibilita - budoucnost

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4-5 (2021)

MCNAMARA, KATHERINE A. - STANCH, PENNEY MASON: Accommodating workers with disabilities in the post-Covid world / Přijímání pracovníků se zdravotním postižením v postcovidovém světě
anotace: Pandemie covid-19 změnila v mnoha ohledech způsob práce, což na jedné straně přineslo řadu problémů, ale také značně zrychlilo přijetí digitálních technologií pro usnadnění práce na dálku. Přestože práce na dálku představuje určité ergonomické problémy, nabízí současně vítané a velmi potřebné příležitosti k zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnávání - příležitosti pracovní - technologie digitální - práce dálková

BROWN, SAMANTHA - BROOKS, RAINA D. - DONG, XIUWEN SUE: Injury inequalities among U. S. construction workers / Rozdíly v úrazech mezi americkými stavebními dělníky
anotace: Tato studie zkoumala vliv rasových a etnických rozdílů na pracovní úrazy mezi americkými stavebními dělníky. K odhadu počtu pracovních úrazů podle rasy či etnického původu ve stavebnictví byla použita data shromážděná v rámci národního zdravotního průzkumu realizovaného formou rozhovorů v letech 2004–2017. Zjištění naznačují, že rozdíly v úrazech byly u těchto skupin pracovníků silně svázány s demografickými a socioekonomickými nerovnostmi, nikoli s rasovou či etnickou příslušností. Zjištěné rozdíly v úrazech by měly být podnětem k přijetí vhodných preventivních opatření.
klíčová slova: menšiny - úrazy pracovní - stavebnictví - faktory sociodemografické - USA - analýzy

ROSEMBERG, MARIE-ANNE S.: COVID-19 and mental health of food retail, food service, and hospitality workers / Covid-19 a duševní zdraví pracovníků maloobchodu s potravinami, ve stravovacích službách a v pohostinství
anotace: Pandemie koronaviru si vybrala daň na životech jednotlivců na celém světě. Kromě přímého účinku (např. nakažení virem) tato pandemie negativně ovlivnila mnoho průmyslových odvětví, zejména maloobchod s potravinami, stravovací služby a pohostinství. Prostřednictvím této kvalitativní studie zkoumali autoři pohledy pracovníků na dopad pandemie covid-19 na jejich duševní zdraví a na zvládání stresu v této situaci, včetně screeningu posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a užívání alkoholu. Bylo provedeno 27 individuálních rozhovorů, které byly zaznamenány, přepsány a analyzovány pomocí kvalitativní obsahové analýzy. Objevila se čtyři klíčová témata: infikování sebe a ostatních, nejistota z neznámého, izolace a požadavky na práci a zákazníky. Na základě zjištění této studie jsou kriticky nutné programy na podporu pozitivního chování při zvládání stresu u těchto ohrožených pracovníků. Jsou diskutována doporučení pro zaměstnavatele, profesionály v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zúčastněné strany v oblasti politiky pro další podporu těchto pracovníků v odvětví gastronomických a potravinářských služeb.
klíčová slova: pandemie - dopady - zdraví duševní - stres psychický - pracovníci - maloobchod - stravování - pohostinství - potraviny

FLYNN, MICHAEL A.: Reaching "hard to reach" workers / Oslovení "těžko dostupných" pracovníků: hodnocení přístupů k šíření informací o bezpečnosti práce pro pracovníky prostřednictvím mexické konzulární sítě
anotace: Mexičtí přistěhovalci do USA trpí nepřiměřeně velkým počtem pracovních úrazů a úmrtí vzhledem k jejich podílu na americké pracovní síle. Jazykové překážky, kulturní rozdíly a nedůvěra se často uvádějí jako faktory, které komplikují úsilí dostat k těmto pracovníkům dostatek informací týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky partnerství s mexickou vládou a její konzulární sítí ve Spojených státech amerických byli vědci z Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health) schopni posoudit dopad čtyř různých přístupů k šíření informací (plakáty, pasivně distribuované brožury, aktivně distribuované brožury a video kiosky) ve španělštině.
klíčová slova: migranti - pracovníci migrující - Mexiko - USA - BOZP - informovanost - sdělování informací

MUMFORD, ELIZABETH A.: A nationally representative study of law enforcement shiftwork and health outcomes / Výsledky celonárodní studie na téma směnné práce policistů a jejích zdravotních důsledků
anotace: Cílem této studie bylo zkoumat vliv práce na směny na zdraví amerických policistů. V národním reprezentativním vzorku 2 867 policistů s převyšujícím počtem žen odhadovali autoři modely kvality spánku a únavy, výsledků fyzického a duševního zdraví. Práce ve směnném režimu/provozu je spojena s nižší kvalitou spánku a s hypertenzí, cukrovkou a vysokým cholesterolem, ale ne s gastrointestinálními poruchami, vnímaným stresem, emoční pohodou nebo sebevražedností.
klíčová slova: policisté - práce na směny - zdraví fyzické - zdraví duševní - rizika zdravotní - pohoda pracovní - stres - spánek

MARCHANT, GARY: Occupational exposure to glass wool fibers / Pracovní expozice vláknům ze skelné vlny: aktualizace
anotace: Za deset let od poslední zveřejněné zprávy o expozicích na pracovištích s výrobou izolací ze skelné vaty došlo k mnoha procesním a regulačním změnám. Tento článek hodnotí, zda z těchto změn vyplynuly nějaké významné změny v expozici pracovníků vláknům ze skelné vlny. Analýza srovnává expozice pracovníků vůči skelné vatě celkově i napříč různými kategoriemi produktů a pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu před a po roce 2007. Provedená analýza nezjistila žádné významné změny v expozicích pracovníků v odvětví výroby skelné vaty za poslední desetiletí, přičemž expozice zůstala hluboko pod povolenými expozičními limity.
klíčová slova: vlna skelná - materiály izolační - expozice pracovníků - limity

 

Práce a mzda - č. 1 (2021)

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU
anotace: V několika předchozích měsících bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července loňského roku. Série článků se bude zabývat tím, jak a kterým evropským zemím se to povedlo, jakou úpravu státy zvolily a kdo zůstává na mapě Evropy černou ovcí bez transpozice. První zemí, které se série věnuje, je Slovensko.
klíčová slova: vysílání pracovníků - předpisy evropské - směrnice evropské - transpozice - Evropská unie - Slovensko

FARKAČOVÁ, LENKA: Umělá inteligence, nové technologie a s nimi související vývoj náplně práce zaměstnanců
anotace: Stroje, roboti, umělá inteligence, pojmy, které jsou v podnikovém prostředí neoddiskutovatelně spojené s otázkou možnosti substituce lidské práce. Ostatně tato oblast není až takovou novinkou. Již ve vědeckofantastickém dramatu nazvaném R.U.R jeho autor, Karel Čapek, přichází s varováním před negativními vlivy moderní techniky. Cílem článku je analyzovat konkrétní příklady praxe, ve kterých je možné, částečně či zcela, lidskou práci nahradit prací nových technologií či umělé inteligence a zároveň se zaměřit na problematiku, jak vlastně práce strojů mění náplň a nároky práce lidské.
klíčová slova: technologie nové - inteligence umělá - digitalizace - robotizace - práce - pracovníci - nároky

 

Práce a mzda - č. 2 (2021)

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU
anotace: V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. Další článek dříve avizované série je zaměřen na Belgii a Polsko.
klíčová slova: vysílání pracovníků - předpisy evropské - směrnice evropské - Polsko - Belgie

RANDLOVÁ, NATAŠA - SMOLAŘ, DAVID: Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
anotace: Asi nikoho nepřekvapí, že základním znakem dočasného přidělení agenturního zaměstnance k uživateli by měla být dočasnost takového přidělení. České pracovní právo ovšem tento požadavek odpovídajícím způsobem nereflektuje, a to ačkoliv povinnost účinně zajistit, že agenturní zaměstnávání bude skutečně dočasné povahy, vyplývá přímo z práva EU. K této povinnosti se pak nedávno vyjádřil SDEU ve svém rozsudku ze dne 14. 10. 2020 ve věci C-681/18, ve kterém přiblížil, jakým způsobem má být dočasná povaha přidělení zajištěna.
klíčová slova: zaměstnávání agenturní - zaměstnanci agenturní - vztahy pracovněprávní - přidělení dočasné

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
anotace: Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, nebo mu byla zjištěna nemoc z povolání, vzniká nárok na poskytnutí náhrad škody a nemajetkové újmy, které mu v důsledku toho vznikly. Od 1. ledna 2021 došlo k zásadním změnám v této oblasti. Článek seznamuje se změnami v poskytování náhrad po novele zákoníku práce.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - odškodňování - zákoník práce - novely

 

Práce a mzda - č. 3 (2021)

DANDOVÁ, EVA: BOZP, homeworking a home office
anotace: V souvislosti se situací zapříčiněnou pandemií je doporučováno zaměstnavatelům, aby – pokud to jen trochu umožňují jejich provozní podmínky a organizace práce – zaměstnancům přidělovali práci mimo pracoviště. Práci mimo pracoviště zaměstnavatele řadíme do kategorie tzv. flexibilních forem práce. Flexibilních forem práce je celá řada, řadíme sem práci na kratší (částečný) úvazek, pružné pracovní doby, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a konto pracovní doby a samozřejmě též homeworking, teleworking a home office.
klíčová slova: práce z domova - teleworking - flexibilita - BOZP - formy práce - předpisy právní - vztahy pracovněprávní - podmínky pracovní - pracoviště

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU
anotace: V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. Tento článek je zaměřen na Německo a Rakousko.
klíčová slova: vysílání pracovníků - předpisy právní - směrnice evropské - Rakousko - Německo

FARKAČOVÁ, LENKA: Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19
anotace: Je tomu již téměř rok, co nejen tuzemské firmy pocítily vliv pandemie na své podnikání. Za posledních 12 měsíců se pod vlivem dynamických změn v podobě vládních restrikcí i změn na trhu transformovala firemní kultura řady organizací. V některých případech se jednalo o změny pozvolné, v jiných případech/oborech byly změny markantní na první pohled. Ač už se jednalo o změny dílčí či celkové, klíčové je, že firemní kultura přímo ovlivňuje výkon zaměstnanců, a to jak žádoucím, tak nežádoucím směrem, přičemž je potřeba nezapomínat na fakt, že právě HR oddělení je odpovědné za vytváření a zvyšování firemní kultury. Jak se tedy změnila firemní kultura, jaké to může mít důsledky a jak ochránit vlastní firemní kulturu nejen v době pandemie?
klíčová slova: kultura podniková - kultura organizace - pandemie - dopady - změny

 

Práce a mzda - č. 4 (2021)

VEJSADA, DANIEL - ERÉNYI, TEREZA: Povinné testování zaměstnanců
anotace: S účinností od 3. 3. 2021 je mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR zavedeno povinné testování zaměstnanců při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele. Článek přináší přehled základních informací, které s povinným testováním souvisejí a také pohled autorů na některé sporné pracovněprávní otázky, které nová mimořádná opatření přinášejí.
klíčová slova: testování - zaměstnanci - koronavirus - zaměstnavatelé - opatření mimořádná

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU
anotace: V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. Tento článek je zaměřen na Francii a Nizozemsko.
klíčová slova: vysílání pracovníků - předpisy evropské - směrnice evropské - Francie - Nizozemí

 

Práce a mzda - č. 5 (2021)

ŠUDOMA, ONDŘEJ - VODIČKOVÁ, MARTINA: Sdílené pracovní místo
anotace: S poslední novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. byla mimo jiné novinky do zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2021 zavedena také právní úprava tzv. sdíleného pracovního místa. Jedná se v podstatě o pravidelné střídání dvou nebo i více zaměstnanců na jednom pracovním místě a s tím spojenou značnou flexibilitu. Smyslem zavedení tohoto nového institutu bylo přispět k lepšímu sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců a vytvořit podmínky pro větší zapojení zaměstnanců s kratšími pracovními úvazky do pracovního procesu.
klíčová slova: místa pracovní sdílená - formy práce - flexibilita - místa pracovní - podmínky

RANDLOVÁ, NATAŠA - HOŘEJŠÍ, LUCIE: Vysílání zaměstnanců v rámci EU
anotace: V průběhu loňského roku bylo vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb v Evropě široce diskutovaným tématem. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, která novelizovala původní „vysílací“ směrnici (96/71/ES) a která členským státům EU nařídila transponovat předmětná ustanovení nejpozději do 30. července 2020. Tento článek je zaměřen na Lucembursko a Itálii.
klíčová slova: vysílání pracovníků - směrnice evropské - předpisy evropské - Lucembursko - Itálie

 

Process Safety Progress - č. 2 (2021)

MASIN, JINDRICH - FERJENCIK, MILOS: Incorporation of thermal explosion scenarios into the multilevel risk analysis procedure / Začlenění scénářů tepelných výbuchů do postupu víceúrovňové analýzy rizik
anotace: Výchozím bodem práce je postup víceúrovňové analýzy rizik (multilevel risk analysis procedure, MLRAP), jehož obtížnost leží mezi nejjednoduššími kvalitativními studiemi rizik a nejkomplikovanější kvantitativní analýzou. MLRAP byl původně vyvinut pro použití v závodech manipulujících s výbušninami. Během aplikace MLRAP byla zjištěna mezera v postupu. Přístup nebyl snadno použitelný na funkční uzly s možnými exotermickými reakcemi. Tento článek si klade za cíl identifikovat přiměřený počet scénářů analýzy ochrany proti teplotní explozi pro tyto funkční uzly. Článek upravuje původní MLRAP tak, aby pro funkční uzly, kde je možná exotermická reakce, identifikoval iniciační události a scénáře v závislosti na třídě kritičnosti a typu reaktoru. Modifikaci MLRAP doplňuje podrobný vývojový diagram. Aplikaci upraveného MLRAP pro identifikaci scénářů tepelných úniků nejen v procesech manipulace s výbušninami ilustrují dva příklady.
klíčová slova: výbuchy - scénáře - hodnocení rizik - analýzy rizik - metody

CHO, YOUNG-JAE: Vapor explosion in steel mill industries: chemical composition analysis on molten slag and coolant / Výbuch par v ocelářském průmyslu: analýza chemického složení roztavené strusky a chladiva
anotace: Je důležité zabránit explozi par v ocelářském průmyslu z toho důvodu, že exploze mohou způsobit přetlak, který způsobí prasknutí budov a zařízení. Spontánní exploze par nastává, když se roztavená struska dostane do kontaktu s chladicí kapalinou. V tomto výzkumu se používá roztavená struska, která zahrnuje více než 10 chemických sloučenin, které vznikají/jsou vedlejším produktem kovovýroby při práci v ocelárnách. Byly použity tři typy chladicí kapaliny, jako je voda z vodovodu, sladká voda a chladicí kapalina. Spontánní exploze par nastala, když bylo jako chladivo použito chladicí médium, které má vyšší koncentraci soli než voda z vodovodu nebo sladká voda. Když došlo k explozi páry, teplota chladicí kapaliny byla zkoumána výhradně v rozmezí od 40 ° C do 55 ° C. Výbuch páry byl nezávislý na použitých teplotách roztavené strusky. Výbuch páry byl v této práci přičítán vysoké koncentraci solí chladicí kapaliny, což zlepšilo přenos tepla do parního filmu kolem kapičky roztavené strusky. Přenos tepla vedl ke kolapsu parního filmu a spustil spontánní explozi par.
klíčová slova: chladiva - struska - teplota - páry - exploze - chloridy - průmysl ocelářský

LODAL, PETER N.: Can we really learn from the experience of others?: how shared learnings can become actual change / Můžeme se opravdu poučit ze zkušeností ostatních?: jak může sdílené učení přispět ke změně
anotace: Článek informuje o vytvoření prvního bezpečnostního výboru ve společnosti Eastman Kodak Company a o tom, jak jeho vytvoření souvisí s jednou z klíčových průmyslových havárií 20. století - požárem Triangle Shirtwaist v New Yorku  v březnu 1911. Článek zkoumá interní sdělení formující výbor Kodaku pro bezpečnost a diskutuje o tom, jak byl pociťován jeho dopad a jak měl vliv na změny ve společnosti Kodak a v mnoha dalších průmyslových odvětvích. Jsou předloženy dostupné statistiky nehod z počátku 20. století, které ilustrují případné změny a potřebu neustálého (zpětného) přezkoumávání nehodových událostí v celé řadě průmyslových odvětví a činností.
klíčová slova: havárie závažné - požáry - zkušenosti - učení se - sdílení znalostí - vzdělávání

CHOSNEK, JACK: Lessons learned: how to make them stick / Poučení: jak přimět zainteresované strany, aby se jich držely
anotace: Po vyšetřování incidentů jsou shromážděna fakta, přiřazeny příčiny a sestaveny lekce, z nichž je možno se poučit a které by měly zabránit vzniku podobné události. Bohužel příliš často je vidět, že dojde ke stejnému incidentu, někdy ve stejné společnosti, ve které došlo k původnímu incidentu, i když ne nutně ve stejném zařízení, nebo ve společnosti využívající stejnou technologii procesu jako společnost, v níž k incidentu došlo. Autor diskutuje otázku, jak je možné, že jsme se dosud nepoučili. Pro prevenci nehod a havárií je třeba učit se z nehod a havárií a promítnout získané zkušenosti a znalosti do způsobů práce, začlenit je do plánování, technologií, pracovních postupů a každodenního provozu.
klíčová slova: nehody - havárie - vyšetřování nehod - studie případové - vzdělávání - učení se - znalosti - zkušenosti - praxe

GROZDANOVIC, MIROLJUB - BIJELIC, BOJAN: Ergonomic design of display systems in control rooms of complex systems in Serbia / Ergonomický design zobrazovacích systémů velínů komplexních systémů v Srbsku
anotace: Tento článek představuje ergonomický design zobrazovacího systému velínů čtyř komplexních systémů v Srbsku, v železniční dopravě, těžebním a elektrickém průmyslu a v provozu na výrobu sójových vloček. Výzkum analyzuje kódování vizuálních informací, vizuální úhly postav a stávající standardy a doporučení. Jsou uvedeny vizuální úhly obsluhy, vzdálenost mezi očima obsluhy a zobrazovacími panely, velikost vizuálních znaků, srovnávací analýza zobrazovacího panelu a zobrazovacích jednotek používaných ve velínu. Hlavním cílem článku je uplatnit výsledek získaný při navrhování nového velínu v Srbsku, protože adekvátní design zobrazovacích systémů v dispečincích má významný dopad na efektivitu a funkčnost práce operátora.
klíčová slova: jednotky zobrazovací - systémy zobrazovací - informace vizuální - obsluha - dispečinky - design - ergonomie

CUTCHEN, STEVEN S.: Safety-II: resilience in the face of abnormal operation / Bezpečnost II: odolnost vůči abnormálnímu provozu
anotace: Tradiční procesní bezpečnost, Safety-I, je stav, kdy jsou minimalizovány nepříznivé dopady. Ty jsou výsledkem neobvyklých (chybných) akcí za obvyklých podmínek. Safety-I se vztahuje na situace, které byly naplánovány. Zatímco se míra incidentů procesní bezpečnosti dramaticky zlepšila v rámci systému Safety-I, tak zdá se, že průmysl dosáhl asymptoty. U neplánovaných situací, tj. u těch, které nemají stanoveny žádné postupy, existuje bezpečnostní mezera a nelze použít provozní disciplínu definovanou v rámci následujících postupů. Tam, kde je Safety_I slabá, platí/přichází na řadu Safety-II , která maximalizuje adaptaci na bezpečné podmínky. Tento článek představuje koncepty systému Safety-II, odůvodnění přijetí systému Safety-II k pokrytí neplánovaného provozu a návrh pro zahájení implementace.
klíčová slova: bezpečnost procesní - bezpečnost provozní - řízení bezpečnosti - přístupy - prevence rizik

 

Professional Safety - č. 5 (2021)

WHITE, GRIFFIN: Burnout: helping employees avoid and weather the challenges of working from home / Syndrom vyhoření: pomoc zaměstnancům překonat výzvy spojené s prací z domova a vyhnout se mu
anotace: Pandemie covid-19 přinutila odhadem 42 % americké pracovní síly k práci z domova, velkou část bez varování nebo přípravy. Pracovníci v různých průmyslových odvětvích se museli naučit přizpůsobovat se tomuto novému normálu, účastnit se pracovních schůzek prostřednictvím videokonferencí, vytvářet virtuální pracovní postupy a zkoumat nový software, který nahradil fyzické procesy. Existuje mnoho důvodů, proč zaměstnanci mohli nebo stále mohou během pandemie covid-19 zažívat syndrom vyhoření. Tento článek zkoumá některé příčiny vedoucí ke zvýšenému výskytu syndromu vyhoření a představuje možné způsoby, jak tomuto problému čelit.
klíčová slova: syndrom vyhoření - příčiny - práce z domova - rizika zdravotní - zdraví duševní - pandemie

STANLEY, JAMES W. - TAUBITZ, MICHAEL A.: Prevention through design: 2021 and beyond / Prevence prostřednictvím designu: v roce 2021 a v dalších letech
anotace: Článek se věnuje prevenci prostřednictvím designu (prevention through design, PTD) zaměřenou na ochranu strojů a zvládání nebezpečné energie. PTD obecně se věnuje skupina dobrovolných norem ANSI. ANSI B11.0-2010 zavedla model pro hodnocení rizik životního cyklu u průmyslových strojů a zařízení a ve svých aktualizacích v letech 2015 a 2020 navazovala na koncepty PTD.
klíčová slova: design bezpečnostní - stroje a zařízení - energie - řízení rizik - hodnocení rizik - prevence rizik - opatření bezpečnostní - normy - USA

MULLINS-JAIME, CHARMAINE - MOAYED, FARMAN A.: Controlling the variables of COVID-19: through a mass balance equation / Řízení proměnných covid-19: pomocí rovnice hmotnostní bilance
anotace: Pokyny pro prevenci infekčního onemocnění covid-19 pro průmysl jsou do značné míry založeny na prevenci zdrojů infekce na bázi kapének a aerosolů. Porozumění proměnným, které určují respirační infekci v rovnici hmotnostní bilance, a použití zavedených kontrol pro každou proměnnou, může zaměstnavatelům pomoci zajistit spolehlivé preventivní kontroly covid-19 na pracovišti. Vzhledem k tomu, že míra infekce stojí tváří v tvář novým, infekčnějším kmenům, je zapotřebí využít princip předběžné opatrnosti a sladit organizační cíle s principem ALARP ("as low as reasonably practicable" = "tak nízké, jak je to prakticky možné"). Kromě minimalizace šíření infekce covid-19 a umožnění odolnosti při udržování ekonomických aktivit se vedle očkování, nošení OOP, sociálního distancu, hygieny a dalších metod zvládání infekce doporučuje používat také další možnosti technické kontroly, jako je lepší ventilace, filtrace a dezinfekce vzduchu.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - řízení rizik - opatření technická - vzduch - ventilace - filtrace - dezinfekce

NDANA, JEAN: At-a-glance labeling: a proven technique to minimize chemical mismatches and cross contaminations / Na první pohled jasné označení: osvědčená technika minimalizace chemických neshod a křížové kontaminace
anotace: Stručný a na první pohled jasný popis je uživatelsky přívětivý systém vizuální pomoci, který používá barevnou symboliku shodnou pro přenosné obaly chemických látek a směsí ke snížení nebo eliminaci chemických neshod a křížové kontaminace. Mezi výhody zavedení jasného/srozumitelného vizuálního systému patří snížení počtu úrazů a nemocí souvisejících s chemickými riziky; kontinuita v provozu podniku kvůli dostupnosti strojů i pracovníků; soulad s předpisy americké instituce OSHA; snížené náklady spojené s kompenzací pracovníků a údržbou a opravami strojů; zvýšená účinnost zařízení; zkrácení doby trvání školení dočasných pracovníků atd.
klíčová slova: látky chemické - značení - symboly - rizika chemická - kontaminace - prevence rizik

 

Références en Santé au Travail - č. 165 (2021)

CHASELET, S. - BUYEUX-DOUGLAS, M. C. - GUIMON, M.: Evaluation de l´adjustement des apareils de protection respiratoirem: de type piéce faciale (PPF) utilisés en ilieu de soins / Hodnocení prostředků na ochranu dýchacích cest: typy FFP respirátorů používaných ve zdravotnictví
anotace: Bylo provedeno hodnocení prostředků ochrany dýchacích cest – respirátorů třídy FFP, kdy byly změřeny dva rozměry obličeje zkoumaných osob, které byly vybrány pro testování přiléhavosti. Bylo prokázáno, že u velmi malých obličejů je obtížnější dosáhnout dobrého přizpůsobení respirátoru než u velkých obličejů. Zároveň bylo zjištěno zřetelné zlepšení úspěšnosti testu z hlediska přiléhavosti respirátoru a ochrany dýchadel, pokud má subjekt zkušenosti s nošením respirátoru.
klíčová slova: respirátory - ochrana dýchadel - hodnocení - testování

 

Sondy revue - č. 5 (2021)

Zdraví do práce - zdraví z práce!
anotace: V loňském roce zemřelo na následky pracovních úrazů 108 zaměstnanců. Další desítky pak skončily v nemocnici s velmi vážnými poraněními. Na problém bezpečnosti práce a rizika pracovních úrazů opět upozornili zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů, kteří si i v letošním roce, který je značně ovlivněn pandemií, připomněli Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání (28. 4.).
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - úrazovost pracovní - odbory

BIČÁKOVÁ, OLGA: Hromadné propouštění zaměstnanců v dotazech a odpovědích
anotace: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v paragrafech 62 až 64 v souladu s právem Evropské unie, především se směrnicí ES č. 92/56/EEC, zvláštní postup při hromadném propouštění zaměstnanců z důvodů organizačních změn. Citované ustanovení definuje hromadné propouštění jako skončení pracovních poměrů výpovědí z tzv. organizačních důvodů, tj. ve smyslu ustanovení § 52 písm. a) až c) zákoníku práce v období 30 kalendářních dnů u stanoveného počtu zaměstnanců odstupňovaného podle velikosti zaměstnavatele.
klíčová slova: vztahy pracovněprávní - propouštění - výpovědi - změny organizační

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Sledování a další formy monitoringu zaměstnanců
anotace: Zaměstnavatelé mají právo chránit svůj majetek a také kontrolovat, zda zaměstnanci řádně plní své povinnosti a pracují. Kontrola tak patří mezi nedílné součásti výkonu řídící činnosti zaměstnavatele. Neznamená to ovšem, že by každý zaměstnavatel měl nebo musel uplatňovat kamerové sledování nebo jiné formy monitoringu zaměstnanců. Pro takovou formu kontroly stanoví zákoník práce poměrně přísné podmínky. Navíc se jedná o formu zpracování osobních údajů, a proto se uplatňují i pravidla vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR).
klíčová slova: zaměstnanci - monitorování osob - sledování - systémy kamerové - zaměstnavatelé

DANDOVÁ, EVA: Smlouva o kratší pracovní době
anotace: Kratší pracovní doba může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané pracovní době. To jsou zákonné zásady sjednání pracovní smlouvy s kratší pracovní dobou. O jejich aplikaci v praxi je tento článek.
klíčová slova: doba pracovní - vztahy pracovněprávní - zaměstnanci - zaměstnavatelé

KORMANN, ROMAN: Německo uznává pracovníky platforem za zaměstnance
anotace: Digitálně organizovaná práce skýtá spolupracovníkům dané platformy jisté výhody, například nízkoprahový přístup k pracovním příležitostem, mobilitu a vysokou flexibilitu. Zvláště to pak platí pro vysoce kvalifikovanou práci, která je často spojena s podnikatelskou inovací nebo kreativní prací na trzích využívaných lidmi na volné noze. Firmy mohou prostřednictvím paltformové práce získat spolupracovníky, a tím si zajistit přístup ke znalostem, čímž podpoří inovace, urychlí procesy a ušetří peníze.
klíčová slova: práce platformová - vztahy pracovněprávní - zaměstnanci - Německo

Firmy čelí nové hrozbě
anotace: Rok koronaviru si začíná vybírat na zaměstnancích novou daň. Dlouhodobá práce z domova, vysoké pracovní vytížení a záplava negativních zpráv se podepisují pod klesající spokojenost zaměstnanců v osobním i profesním životě. Zhoršuje se také rovnováha mezi osobním a pracovním životem i motivace zaměstnanců. Vyplývá to z čerstvého průzkumu Barometr zaměstnanců, který realizovala společnost Up Česká republika na vzorku 840 respondentů.
klíčová slova: život pracovní - život soukromý - rovnováha - spokojenost - zaměstnanci - pandemie - dopady - průzkumy - Česká republika

 

Travail et Sécurité - č. 826 (2021)

VAUDOUX, DELPHINE: Une fonction essentielle mais des contraintes importantes / Důležitá činnost, ale významná omezení
anotace: Na údržbu, tj. na činnost, která je nezbytná pro správné fungování společností, se někdy zapomíná, protože není tendence ji integrovat do preventivního přístupu. Toto omezení, kterému čelí zaměstnanci odpovědní za údržbu a opravy výrobních zařízení, není bez následků a vlivu na jejich pracovní podmínky. Údržbě není věnována taková pozornost jako např. produkci, na údržbu je často pohlíženo s obavou. Někdy totiž vyžaduje zastavení strojů a je pak považována za příčinu ztráty výdělku. Jak by ale vypadaly podniky bez údržby? Aby společnosti vydržely a byly ziskové, musí zajistit, aby bylo zařízení udržováno v provozuschopném stavu, zajistit přitom kontinuitu a kvalitu výroby (nebo služeb).
klíčová slova: údržba - stroje a zařízení - opatření - prevence - výroba - pracovníci

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail