Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/04

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 4 (2021) | Bezpečná práca - č. 2 (2021) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2021) | Die BG - č. 4 (2021) | Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2020)Chemické listy - č. 3 (2021) Le travail humain - č. 1 (2021)Praktická personalistika - č. 3-4 (2021)Professional Safety - č. 4 (2021) Références en santé au travail - č. 165 (2021) | Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 2 (2021) Sicher ist Sicher - č. 4 (2021) Sondy revue - č. 3 (2021) Sondy revue - č. 4 (2021) Travail et Sécurité - č. 825 (2021)Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2021) | Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2021) 

 

112 - č. 4 (2021)

TILHON, JIŘÍ: Rozdíl mezi rouškou a respirátorem aneb co je ochrana dýchacích cest
anotace: Článek se věnuje rozdílům mezi rouškou a respirátorem, popisuje způsob ochrany u obou těchto ochranných prostředků, věnuje se filtrům proti částicím a metodám zkoušení a testování (Fit faktor, normy).
klíčová slova: respirátory - roušky - prostředky ochranné - ochrana dýchadel - testování

Bezpečná práca - č. 2 (2021)

SABO, MILAN: Ublíženie na zdraví s následkom smrti pri ťažbe dreva
anotace: V příspěvku je popisován a analyzován případ ublížení na zdraví s následkem smrti při těžbě dřeva, při kterém nebyly z důvodu nedbalosti či podcenění nebezpečí a ohrožení a přecenění vlastních schopností dodrženy požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - těžba dřeva - analýzy

MAČEK, IGOR: Novela Zákonníka práce - práca z domu
anotace: Článek se věnuje novele slovenského zákoníku práce, která se dotýká také práce z domova či teleworkingu. Novelizace reaguje na potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců, na jejich možnosti výkonu práce klasicky na pracovišti nebo alternativně z domova.
klíčová slova: práce z domova - teleworking - práce dálková - pracoviště - zaměstnanci - zaměstnavatelé - předpisy právní - zákoník práce - Slovensko

BALLUCH, RICHARD: Základné princípy bezpečnosti výťahov a ich bezpečnostných častí
anotace: Výtah je technické zdvihací zařízení, které přepraví v porovnání s ostatními technickými zařízeními v budovách více osob. V příspěvku jsou blíže představené základní bezpečnostní požadavky kladené na výtah, jeho bezpečnostní a další části, které musí plnit důležité funkce z hlediska bezpečnosti nejen cestujících, ale i servisních pracovníků.
klíčová slova: výtahy - bezpečnost - provoz - požadavky bezpečnostní - servis

KOTIANOVÁ, ZUZANA - ORAVEC, MILAN - GLATZ, JURAJ: Rozšírená realita
anotace: Rozšířená realita je moderní digitální nástroj využívající kombinaci reálného zobrazení a digitální informace ve formě modelu, který vytváří u člověka výsledný vjem. Model může být všechno - od textové zprávy až po složité výsledky výpočtů. Data v podobě informací vložených mezi objekt reálného světa a oko jsou vkládané zařízeními běžného života, jako jsou smartphony, tablety, brýle. Autoři v příspěvku poukazují na to, že rozšířená realita poskytuje pro vzdělávání v oblasti BOZP nové možnosti.
klíčová slova: realita rozšířená - realita virtuální - možnosti - vzdělávání - BOZP

PECHOVÁ, DOMINIKA - PAČAIOVÁ, HANA: Inovatívny koncept generačného vzdelávania v oblasti BOZP
anotace: Vzdělávání v oblasti BOZP je slovní spojení vyjadřující proces, který u zainteresovaných osob evokuje představu různých typů školení, tematických přednášek či poučení s cílem osvojit si informace. Předmětem toho školení jsou často zejména právní předpisy poskytované účastníkům v podobě jejich rozsáhlého čtení/citování bez příkladů možné a efektivní aplikace v reálných podmínkách na pracovišti. Článek se věnuje inovativnímu přístupu ke generačnímu vzdělávání v BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost - vzdělávání - koncepty - inovace - generace

KORDOŠOVÁ, MIROSLAVA: Respirátory, respirátory... a opäť respirátory
anotace: Už delší čas platí na Slovensku povinnost chránit své zdraví a zdraví blízkých či zaměstnanců nošením vhodné ochrany dýchacích cest před onemocněním covid-19. Postupně se nahrazovala jednoduchá ochrana podomácky vyrobených látkových roušek chirurgickými jednorázovými rouškami až po současný příkaz nosit respirátory. Od 8. 3. 2021 je povinné nošení respirátorů bez výdechového ventilu v obchodech a v prostředcích veřejné dopravy a od 15. 3. 2021 i ve vnitřních prostorech, kde dochází ke shromažďování veřejnosti. Autorka se v souvislosti s onemocněním covid-19 v příspěvku zabývá aktuální problematikou respirátorů a jejich používání na veřejnosti a na pracovištích.
klíčová slova: respirátory - ochrana dýchadel

U. S. Steel
anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci byla ve společnosti U. S. Steel, Košice, s.r.o., prioritou číslo 1 už od jejího vstupu do Košických železáren v roce 2001. Generální manažer pro oblast BOZP Ing. Robert Meitner představuje cestu k plnění závazku společnosti dostat pracovní úrazovost ve společnosti na nulu, který trvá už 20 let.
klíčová slova: BOZP - železárny - úrazovost pracovní - řízení bezpečnosti práce - podniky - praxe - Slovensko

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2021)

KREJČÍ, LIBOR: Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
anotace: V tomto příspěvku jsou popsány nejdůležitější změny v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, dohoda ADR a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Vzhledem k tomu, že je snahou podpořit multimodální přepravu nebezpečných věcí harmonizací mezinárodních předpisů, platí většina uvedených změn i pro železniční přepravu nebezpečných věcí – RID, a dokonce i pro přepravu vnitrozemskými vodními cestami – ADN.
klíčová slova: látky nebezpečné - přeprava - doprava silniční - smlouvy mezinárodní

FENCLOVÁ, ZDENKA - URBAN, PAVEL - PELCLOVÁ, DANIELA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2020
anotace: Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2020.
klíčová slova: nemoci z povolání - statistiky - registry - Česká republika - 2020

KYSELOVÁ, LUCIE: Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP
anotace: Článek se věnuje problematice inovací a předpokládanému vývoji v procesu virtuální reality v oblasti vzdělávání na úseku BOZP. Digitalizace, potažmo virtuální realita, na níž je primárně článek cílen, může pomoci při vzdělávání zaměstnanců, jejich zaškolování, zvýšení uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání se zdravotními limity a (při) mnohém dalším.
klíčová slova: digitalizace - realita virtuální - vzdělávání - školení - BOZP

DANDOVÁ, EVA: Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
anotace: I za normálních okolností se prevence rizik musí provádět průběžně, natož v době pandemie. Cílem přijatých opatření k prevenci rizik musí být zajistit podmínky, které rizika odstraní u zdroje jejich původu nebo minimalizují ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Pokud riziko zcela odstranit nejde, jedná se o tzv. zbytkové (reziduální) riziko.
klíčová slova: způsobilost zdravotní - zaměstnanci - pandemie - prevence rizik - prohlídky pracovnělékařské - testování

MAREK, JAKUB: Karta BOZP pro profesi: Dělník ve strojírenské výrobě
anotace: Karta BOZP pro profesi dělník ve strojírenské výrobě. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako jsou pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a další.
klíčová slova: karta BOZP - dělníci - průmysl strojírenský - výroba - rizika pracovní - události mimořádné - požadavky kvalifikační - faktory rizikové - OOPP - opatření bezpečnostní

HLAVSA, PETR - VESELÁ, ELIŠKA: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: Odborové sdružení železničářů je největším odborovým svazem na železnici, který sdružuje téměř 40000 členů. Nedílnou součástí odborového svazu je i oddělení BOZP, ve kterém působí 6 svazových inspektorů bezpečnosti práce. Hlavním úkolem svazové inspekce bezpečnosti práce je provádění kontrolní činnosti nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatelů v působnosti Odborového sdružení železničářů v rámci celé ČR. Vedoucím oddělení je JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, se kterým je tento rozhovor veden.
klíčová slova: BOZP - odbory - inspekce práce - osobnosti - rozhovory

VALA, JIŘÍ: Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
anotace: Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti představují závažný problém jak pro organizace, tak pro celou společnost. Šikana může negativně ovlivnit psychický, ale i fyzický stav zaměstnance. Duševní zdraví a pohoda při práci (wellbeing) zaměstnanců je stále více vnímána jako důležitý aspekt, který by se měl stát trvalou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: šikana - násilí na pracovišti - diskriminace - zacházení rovné - pracoviště - zdraví duševní - stres psychický - pohoda pracovní

ELBEL, JAROMÍR: Zamyšlení nad pojmem „Bezpečnost při práci“
anotace: Článek je zamyšlením nad pojmem "bezpečnost při práci". „Bezpečnost práce“ není jednoduché zajišťovat. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví požadavky na odbornou a zvláštní odbornou způsobilost osob pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců. Autor se obává, že tato činnost je u nás poněkud podceňována. Neexistuje „univerzální“ bezpečnostní technik. Výuce směřující k bezpečné práci je zapotřebí věnovat dostatečnou péči na školách všech stupňů, aby v praxi mohli být při prevenci rizik a vytváření bezpečných pracovišť efektivně nápomocni i sami zaměstnanci.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - terminologie - definice - úvahy

Die BG - č. 4 (2021)

FRIEDL, WOLFGANG J.: Aufgaben von Brandschutzbeauftragten / Úkoly preventisty požární ochrany
anotace: V úvodu autor konstatuje, že neznalost práva a odpovědnosti v jakémkoliv oboru činnosti jsou u soudu přitěžující okolností (neznalost zákona neomlouvá a nechrání před trestem). V každé společnosti musí být v Německu písemně jmenován preventista požární ochrany (speciálně vyškolená osoba), který odpovídá za provozní požární ochranu. V závislosti na velikosti společnosti může být jmenován např. pro více poboček společnosti či na zkrácený pracovní úvazek. Nemusí tedy být vždy fyzicky na místě. Dále autor popisuje jednotlivé úkoly preventisty požární ochrany, mezi které patří např. tvorba a aktualizace předpisů o požární ochraně; účast na realizaci koncepce požární ochrany; spolupráce při vypracování provozních pokynů, pokud se týkají požární ochrany; účast na hodnocení požárního nebezpečí na pracovišti; pokyny k hořlavým pracovním postupům a použití hořlavých látek; spolupráce při tvorbě strukturálních, technických a organizačních opatření, pokud se týkají požární ochrany; kontrola dodržování předpisů požární ochrany pro nové budovy, přestavby a jejich rozšíření či změny v používání; kontrola aktuálnosti únikových a záchranných, hasičských a poplachových plánů a v případě potřeby zajištění jejich aktualizace; plánování, organizace a provádění evakuačních cvičení; účast na úředních požárních průzkumech a provádění vnitřních kontrol požární ochrany; podpora vedení při pravidelném školení zaměstnanců v požární ochraně; kontrola skladování hořlavých kapalin, plynů a další.
klíčová slova: ochrana požární - osoby odborně způsobilé - činnosti - úkoly pracovní - Německo

ZIMMERMANN, BERND: Flurförderzeuge auf öffentlichen Straßen und Verkehrsräumen / Průmyslové vozíky na veřejných komunikacích a dopravních plochách
anotace: Autor v úvodu definuje průmyslové vozíky podle předpisu DGUV 68. Průmyslové vozíky jsou převládajícím dopravním prostředkem používaným v interní logistice. Používají se také k nakládání a vykládání vozidel. V důsledku této činnosti často přicházejí do styku s veřejným silničním provozem se všemi jeho riziky pro účastníky silničního provozu. Výsledkem je, že, kromě běžného rizika úrazů při použití vysokozdvižných vozíků, existuje nezanedbatelné další riziko úrazů pro všechny zúčastněné v silničním provozu. Autor proto definuje veřejný dopravní prostor, neveřejný dopravní prostor, kdo může omezovat dopravní prostor a jakými omezovacími mechanismy. Dále uvádí požadavky na řízení průmyslového vozíku, jak má vypadat správné pojištění jeho řidiče, ale všímá si i nedostatečného pojištění či vykonávání práce řidiče bez řidičského průkazu. Vše demonstruje na konkrétních případech z praxe, které skončily u soudu s rozsáhlými právními důsledky nejen pro řidiče, ale i pro podnikatele, provozní manažery a školitele. Závěrem konstatuje, že musí být dodržována provozní povolení a vysokozdvižní vozíky, které nejsou schváleny pro použití na veřejných komunikacích, na nich nesmí podniknout ani sebekratší jízdu.
klíčová slova: vozíky dopravní - vozíky manipulační - vozíky vysokozdvižné - logistika - doprava silniční - komunikace veřejné - požadavky

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2020)

ADER, DENIS - FORTASSI, SAPHIA: Comment améliorer la prise en compte du risque chimique et de la prévention des cancers professionnels dans la normalisation des machines? / Jak zlepšit zohlednění chemických rizik a prevenci rakoviny z povolání při stanovení standardů pro stroje?
anotace: V technických normách pro stroje je chemické riziko pro reprodukci spojené s karcinogenními, mutagenními a toxickými látkami řešeno jen omezeně. Proto je méně viditelné než mechanické riziko a ztěžuje definování požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost pro různé fáze životnosti produktu. Je však možné zavést řešení, která zohlední prevenci rakoviny z povolání zaváděním vhodných standardů. Tento článek popisuje několik možných řešení této problematiky.
klíčová slova: rizika chemická - rizika zdravotní - rakovina - prevence - standardizace

Chemické listy - č. 3 (2021)

SKŘEHOT, PETR A. - MAREK, JAKUB - PTÁČKOVÁ, VERONIKA: Nové legislativní změny týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
anotace: Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která vstoupila v platnost 1. května 2020, přinesla také několik změn v problematice nebezpečných chemických látek a chemických směsí. Nejvýznamnější změnou je vypuštění dlouho používaných zkratek právních předpisů, jako jsou „vysoce toxické“, „toxické“ a „žíravé“, a jejich nahrazení terminologií založenou na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Dále byly upraveny požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob pro manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, kterým byla přiřazena třída nebezpečnosti kategorie akutní toxicity 1 nebo 2. Třetí podstatnou změnou je zrušení povinnosti vypracovat písemná pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi dříve označovanými jako vysoce toxické, toxické a žíravé. Všechny tyto změny vyvolaly odezvu odborné veřejnosti a do určité míry oprávněnou kritiku, která je stručně shrnuta v tomto článku.
klíčová slova: látky chemické - předpisy právní - legislativa - bezpečnost práce - ochrana zdraví

Le travail humain - č. 1 (2021)

PIPERINI, MARIE-CHRISTINE: Prévalence et déterminants des risques psychosociaux du personnel en hôpital psychiatrique / Prevalence a determinanty psychosociálních rizik pro zaměstnance v psychiatrických léčebnách
anotace: Cílem této studie bylo stanovit diagnózu psychosociálních rizik v kontextu psychiatrické léčebny zkoumáním jejich determinantů. Za tímto účelem byl proveden průzkum pomocí dotazníků mezi dobrovolníky z řad zaměstnanců (ošetřovatelskými, administrativními a technickými) z 3 léčeben v regionu Rhône-Alpes-Auvergne. Výsledky naznačují, že u respondentů tohoto průzkumu je překročen rámec primární prevence: 510 respondentů svědčilo o kritické subjektivní zkušenosti o několika dimenzích psychosociálních rizik. Výsledky otevírají užitečné perspektivy v oblasti managementu. Zlepšení vnímání sociální podpory poskytované orgány dohledu by pomohlo snížit pozorované vyhoření.
klíčová slova: rizika psychosociální - zdraví duševní - syndrom vyhoření - léčebny psychiatrické - ošetřovatelé - dobrovolníci - personál

Praktická personalistika - č. 3-4 (2021)

HORVÁTHOVÁ, MICHAELA: Staffing aneb když zaměstnanci šikanují nadřízeného
anotace: Článek se věnuje jedné z forem šikany na pracovišti, a to tzv. staffingu. Jedná se o šikanování nadřízeného (šikanování ze strany podřízených). Článek diskutuje, jak se v takové situaci bránit a zda právo pamatovalo i na ochranu nadřízených pracovníků.
klíčová slova: staffing - šikana - násilí na pracovišti - pracoviště - pracovníci vedoucí

Professional Safety - č. 4 (2021)

ESTEP, RALPH - BROWN, JILLIAN: Safety challanges of commissioning and operation of a COVID-19 treatment only hospital / Bezpečnostní výzvy při uvádění do provozu a provozem nemocnice, v níž se léčí pouze covid-19
anotace: Článek popisuje přeměnu nemocnice akutní péče na specializované léčebné centrum covid-19 na začátku pandemie a podrobně se zabývá problémy a poučení z oblasti řízení bezpečnosti a mimořádných událostí. Mezi získanými ponaučeními vyvstává jako nezbytná komunikace, včetně komunikování spolupráce mezi mnoha odděleními a specializacemi. Klíčové je také aktivní zapojení a podpora vrcholového vedení v rozhodování o bezpečnosti a ochraně zdraví, jakož i včasné zapojení komunitních partnerů a zdrojů. V neposledním případě je nutná flexibilita, aniž by byla ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: nemocnice - bezpečnost práce - ochrana zdraví - BOZP - pandemie - řízení bezpečnosti práce - management

HALLOWELL, MATTHEW: The statistical invalidity of TRIR as a measure of safety performance / Statistická neplatnost TRIR jako míra výkonnosti bezpečnosti
anotace: Tato studie zpochybňuje konvenční platnost měření bezpečnosti s empirickou analýzou 3,26 bilionu pracovních hodin údajů o celkové zaznamenatelné míře incidentů (total recordable incident rate, TRIR) a statistickým prokázáním důkazů. Parametrická a neparametrická statistická analýza odhalila, že mezi TRIR a úmrtím neexistuje zjevná asociace. Tato analýza také zjistila, že výskyt zaznamenaných úrazů je téměř zcela náhodný. Dále bylo zjištěno, že TRIR není přesná a neměla by být sdělována na několik desetinných míst přesnosti. A konečně, analýza odhalila, že téměř za všech okolností je statisticky neplatné používat TRIR k porovnání společností, obchodních jednotek, projektů nebo týmů.
klíčová slova: bezpečnost práce - výkon - statistiky - metody - validita

BRACE, TONY - NUSSER, JIM: Guided brainstorming / Řízený brainstorming: metoda řešení ergonomických problémů
anotace: Po identifikaci ergonomického rizika může být pro profesionály v oblasti BOZP náročné přinášet řešení, protože je k dispozici jen málo pokynů, jak dospět k návrhům pro konkrétní ergonomická řešení. Tento článek představuje metodiku a nástroj, který lze použít ke generování inovativních řešení pro ergonomická rizika. Strukturovaný brainstorming může zlepšit množství a kvalitu potenciálních ergonomických řešení.
klíčová slova: ergonomie - rizika ergonomická - analýzy ergonomické - řešení - inovace - nástroje - metody

Références en santé au travail - č. 165 (2021)

COATES-VERLEY, L. - WATHIER, L. - POUYATOS, B.: Ototoxicité des métaux / 0totoxicita kovů
anotace: Skupina odborníků zpracovala klasifikaci toxicity pro sluch u několika skupin chemických prvků, včetně kovů, jako je kadmium, rtuť, olovo, arsenik, magnesium, cín, germanium nebo kobalt. Článek je syntézou skutečností, na které odkazuje analýza studií publikovaných za účelem poskytnutí aktualizované klasifikace toxicity pro zaměstnance z různých odvětví, u nichž toto riziko existuje.
klíčová slova: látky ototoxické - látky chemické - kovy - toxicita - rizika zdravotní - sluch

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health - č. 2 (2021)

GUSEVA CANU, IRINA: Harmonized definition of occupational burnout / Harmonizovaná definice syndromu vyhoření: systematický přehled, sémantická analýza a shoda z Delphi ve 29 zemích
anotace: V současné době chybí konsensuální definice syndromu vyhoření souvisejícího s prací. Cílem autorů bylo harmonizovat definici pracovního vyhoření jako zdravotního výsledku v lékařském výzkumu a dosáhnout shody ohledně této definice v rámci Sítě pro koordinaci a harmonizaci evropských pracovních skupin (OMEGA-NET). Vytvořená definice konceptu syndromu vyhoření z povolání byla schválena odborníky z 29 zemí. Oficiální lékařský slovník by měl integrovat tento koncept a jeho definici. To sníží sémantický zmatek spojený s tímto pojmem, zlepší kvalitu důkazů o tomto výsledku a podnítí výzkum diagnostických standardů, které jsou rozhodující pro léčbu a prevenci syndromu vyhoření způsobeného prací.
klíčová slova: syndrom vyhoření - nemoci z povolání - stres pracovní - ochrana zdraví - sémantika - definice - terminologie

BALOGH, REBEKA - GADEYNE, SYLVIE - VANROELEN, CHRISTOPHE: Non-standard employment and mortality in Belgian workers / Nestandardní zaměstnání a úmrtnost belgických pracovníků: šetření založené na sčítání lidu
anotace: Existuje stále více důkazů o tom, že nestandardní formy zaměstnání mají nepříznivý vliv na zdraví. Málo byl však zkoumán vztah mezi různými nestandardními zaměstnáními a následnou úmrtností zaměstnanců z různých příčin. Tento vztah zkoumala s využitím údajů o celé belgické populaci tato studie. Ukazuje, že typy (nestandardního) zaměstnání zkoumané v roce 2001 byly v následujících 13 letech v Belgii spojeny s různými a genderově závislými riziky a modely úmrtnosti. Zejména mužští dočasní a sezónní pracovníci na počátku vykazovali zvýšenou úmrtnost z různých příčin ve srovnání se stálými zaměstnanci. Politika BOZP by měla zvláště chránit tyto skupiny, a to zejména před nehodami a různými expozicemi škodlivým faktorům práce a pracovního prostředí.
klíčová slova: zaměstnání - formy práce - práce dočasná - zaměstnávání agenturní - úmrtnost - příčiny - Belgie

JONSSON, JOHANNA: Exploring multidimensional operationalizations of precarious employment in Swedish register data / Zkoumání vícerozměrných operacionalizací nejistého zaměstnání ve Švédském datovém registru: typologický přístup a přístup sumativního skóre
anotace: Tato studie si kladla za cíl prozkoumat vícerozměrné operacionalizace nejistého zaměstnání (precarious employment, PE) ve švédských datových registrech pomocí dvou přístupů: (i) typologický přístup a (ii) rozměrový přístup v souhrnné škále. Rovněž zkoumala distribuci sociodemografických a pracovních charakteristik zaměstnanců v nejistém zaměstnání ve Švédsku.
klíčová slova: zaměstnání - zaměstnání nejisté - kvalita práce - epidemiologie - ochrana zdraví - Švédsko

SCHRAM, JOLINDA L. D.: Working conditions and health behavior as causes of educational inequalities in self-rated health / Pracovní podmínky a chování ovlivňující zdraví jako příčiny nerovností ve vzdělávání v oblasti zdraví se sebehodnocením: přístup založený na inverzní pravděpodobnosti
anotace: Tato studie pomocí nové metody zprostředkování, která přináší nezaujaté výsledky i za přítomnosti interakcí expozic, odhadla, do jaké míry pracovní podmínky a chování ovlivňující zdraví přispívají k nerovnostem ve vzdělávání v oblasti sebehodnocení zdraví ze strany pracovní síly. Preventivní intervence zaměřené na zlepšování pracovních podmínek a chování ovlivňujícího zdraví u skupin s nízkým vzděláním mohou přispět ke snížení těchto nerovností ve vzdělávání v oblasti sebehodnocení zdraví.
klíčová slova: pracovní podmínky - zdraví - chování - ochrana zdraví - vzdělávání - aspekty socioekonomické - analýzy - hodnocení subjektivní

BJORVATN, BJORN: The effects of bright light treatment on subjective and objective sleepiness during three consecutive night shifts among hospital nurses / Účinky léčby jasným světlem na subjektivní a objektivní ospalost nemocničních sester během tří po sobě jdoucích nočních směn: studie
anotace: Cílem bylo zkoumat účinky léčby časovaným jasným světlem na subjektivní a objektivní míru ospalosti nemocničních sester během tří po sobě jdoucích nočních směn. Tato léčba přesvědčivě nesnížila ospalost mezi nemocničními sestrami. Ani nedošlo ke zhoršení adaptace na denní rytmus. Příliš málo po sobě jdoucích nočních směn, nevhodné načasování světla a možné použití jiných protiopatření může vysvětlit omezené účinky jasného světla v této studii.
klíčová slova: sestry zdravotní - ospalost - směny noční - práce v noci - léčba - světlo

PEDERSEN , JULIE ELBAEK: Breast cancer among Danish women occupationally exposed to diesel exhaust and polycyclic aromatic hydrocarbons, 1964-2016 / Rakovina prsu u dánských žen profesionálně exponovaných výfukovým plynům z nafty a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, 1964-2016
anotace: Tato studie hodnotí rizika podtypů rakoviny prsu u žen profesionálně exponovaných výfukovým plynům a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAH) na základě historie celoživotního zaměstnání. Zjištění naznačují, že výfukové plyny z nafty mohou mírně zvyšovat riziko časně vznikajících nádorů negativních na estrogenový receptor. To může zvýšit povědomí o možných zdravotních rizicích pro zaměstnankyně, pokud se to potvrdí v budoucích studiích.
klíčová slova: rakovina - prsa - ženy - expozice profesionální - plyny výfukové - nafta - uhlovodíky aromatické - uhlovodíky polycyklické

VESTED, ANNE: Dust exposure and the impact on hospital readmission of farming and wood industry workers for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) / Expozice prachu a vliv na opětovné hospitalizace pracovníků ze zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu pro astma a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
anotace: Stále není dostatečně prokázáno, jak látky znečišťující pracovní ovzduší ovlivňují prognózu astmatu nebo chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Tato studie využívá celonárodní dánské registry a kvantitativní matice expozice průmyslovému prachu (IEM) pro zemědělství a dřevařský průmysl k odhadu, zda má úroveň expozice prachu z předchozího roku dopad na hospitalizaci pracovníků s diagnostikovaným astmatem nebo CHOPN.
klíčová slova: ovzduší pracovní - znečištění vzduchu - astma - nemoci plicní - prach - expozice profesionální - zemědělství - průmysl dřevařský

Sicher ist Sicher - č. 4 (2021)

LÜCK, MARCEL: Zum Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit / O stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
anotace: Autor seznamuje s obsahem zprávy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Německu. Jedná se o výroční statistickou zprávu s vykazovaným rokem 2019, kterou za Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA). Pro zprávu jsou analyzována data z různých tematických oblastí: pracovní úrazy (včetně školáků); nemoci z povolání (včetně školáků); pracovní neschopnost, včetně odhadů nákladů a ztrát; pracovní podmínky; důchody; personál a činnost státního inspektorátu ochrany práce a institucí úrazového pojištění. Autor uvádí, že v roce 2019 klesal počet pracovních úrazů a nehod při dojíždění, ale bylo hlášeno více nemocí z povolání než v roce 2018. Údaje o pracovní neschopnosti a důchodech z důvodu snížené výdělečné kapacity dále poukazovaly na přetrvávající vysoký význam účinků duševních chorob na svět práce. Autor závěrem zdůrazňuje důležitost výzkumu v oblasti řešení psychologických stresových faktorů (řešení časového tlaku a tlaku na výkon) a dále na nutnost zajištění pohody při práci.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - statistiky - úrazovost - nemocnost - zprávy - 2019 - Německo

HIEN, WOLFGANG - SCHWARZKOPF, HUBERTUS VON - NIENHAUS, ALBERT: Corona-Gefährdung im Erleben von Pflegekräften / Koronavirové riziko na základě zkušeností ošetřujícího personálu: průzkumná studie: část 2
anotace: Výchozím bodem této studie byla otázka, jak zdravotní sestry prožívají koronavirovou krizi v jejich každodenním profesním životě a jaké vlivy je zatěžují a ohrožují na zdraví. Průzkum probíhal v období od května do července 2020 a celkem proběhlo 26 rozhovorů se zdravotními sestrami z nemocnic a lůžkových zařízení. Klíčová témata byla následující: organizační a strukturální požadavky na řešení krizí; průběh krizového řízení a role zdravotního oddělení; pracovní kultura a atmosféra v průběhu krizového řízení; fyzická a psychosociální situace ošetřujícího personálu během krize. Tato druhá část článku pojednává o výsledcích studie s ohledem na fyzickou a psychosociální situaci pečujícího personálu během krize. Závěrem autoři konstatují, že studie poskytuje informace jak pro širší kvantitativní studie, tak pro mezipodnikové a podnikové iniciativy ke zlepšení pandemické prevence, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálním sektoru. Dle jejich názoru je zapotřebí významné zlepšení v oblastech hodnocení rizik, výuky, preventivní péče o zdraví při práci a v oblasti psychosociálního poradenství.
klíčová slova: sestry zdravotní - rizika pracovní - rizika zdravotní - zdravotnictví - pandemie - průzkumy - Německo

BROOKER, IAN - LANG, MATTHIAS: Anlagensicherheit: Elektronische Artikelsicherungssysteme / Elektronické systémy sledování sortimentu (zboží): bez rizika pro vaše zaměstnance!
anotace: Systémy elektronického sledování zboží zajišťují zboží proti krádeži již po celá desetiletí. Autoři uvádějí, že existují rozsáhlé mezinárodní a národní předpisy na ochranu zdraví zaměstnanců a zákazníků, kteří jsou vystaveni vyzařovaným elektromagnetickým polím. Právní předpisy vycházejí z desetiletých zkušeností z bezpečného používání těchto systémů. Pro zaměstnavatele je proto obzvláště důležité porozumět technickým a právním zásadám a posoudit možná rizika, aby bylo možné systémy nadále bezpečně používat.
klíčová slova: zboží - ochrana - pole elektromagnetická - systémy ochranné - rizika - předpisy právní

WILRICH, THOMAS - WILRICH, CORDULA: Abbrucharbeiten mit Asbestabfall aber ohne Aufsicht und Achtung der Gefahrstoffverordnung / Demoliční práce s azbestovým odpadem, ale bez dozoru a dodržování vyhlášky o nebezpečných látkách
anotace: Autoři popisují případ ze září 2019, kdy německá obchodní inspekce (Gewer-beaufsichtsamt eine Baustelle) provedla kontrolu na staveništi, kde byly v rámci renovace střechy také demontovány panely z vlnitého cementu obsahující azbest. Úřad zjistil, že ani jeden ze dvou stavebních dozorů jmenovaných v souladu s přílohou 1.3 Technického pravidla pro nebezpečné látky 519 (TRGS 519) nebyl na staveništi, demontované vlnité vláknocementové panely byly vybaleny vedle budovy a dva zaměstnanci bez osobních ochranných pracovních prostředků prováděli třídicí práce v bezprostřední blízkosti rozbalených panelů. Pracovník úřadu ještě na místě předal oznámení stavebnímu dozoru, a to okamžitě ukončit demontáž střešní krytiny obsahující azbest. Dále rozhodl, že v práci lze pokračovat pouze tehdy, bude-li na místě odborník. Tento zákaz práce odůvodnil porušením bezpečnosti práce při dodržování organizačních, ochranných a skladovacích povinností. Autoři v souvislosti s tímto případem rozebírají i právní předpisy a normy v této oblasti, které musí být dodržovány.
klíčová slova: azbest - látky nebezpečné - demolice - předpisy právní - staveniště

Sondy revue - č. 3 (2021)

KOCIÁNOVÁ, JITKA - ŠEBKOVÁ, ESTER - ZRUTSKÝ, JAROMÍR: Změny v právní úpravě dovolené
anotace: Od 1. 1. 2021 je účinná zásadní změna v právní úpravě dovolené. Tato změna je obsažena v zákoně č. 285/2020 Sb., kterým se novelizuje zákoník práce a některé další související zákony. Hlavním cílem koncepce právní úpravy dovolené bylo odstranit rozdílné a často nespravedlivé stanovení délky dovolené zaměstnance výlučně ve vazbě na rozvržení jeho týdenní pracovní doby ve směnách, které jsou často u zaměstnance v průběhu kalendářního roku různé.
klíčová slova: dovolená - doba pracovní - zákony - novelizace - předpisy právní

DANDOVÁ, EVA: Sociální dialog v praxi
anotace: Sociální dialog představuje realizaci práva na svobodné a autonomní vyjednávání. To lze členit na dvoustranná jednání zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů (kolektivní vyjednávání) a třístranná jednání sociálních partnerů a zástupců státu (tripartita). Cílem toho vyjednávaní je napomoci k udržení sociálního smíru ve společnosti, důležitého pro její fungování a rozvoj, k řešení i prevenci pracovních konfliktů i hospodářských krizí, k humanizaci práce a dodržování základnách lidských, občanských a politických práv a svobod, mezi nimiž zaujímají významné místo práva sociální a hospodářská. Sociální dialog se stal významnou a neodmyslitelnou součástí evropského sociálního modelu. Jak funguje sociální dialog v praxi v ČR, je předmětem tohoto článku.
klíčová slova: dialog sociální - vyjednávání - diskuse - zaměstnanci - zaměstnavatelé - tripartita

BÉRASTÉGUI, PIERRE: Platformoví pracovníci
anotace: U tzv. zakázkové ekonomiky (v angličtině gig economy), jde o zprostředkování jednorázových zakázek přes digitální platformy a k nim náležící aplikace. Příkladem jsou řidiči alternativních taxislužeb nebo poslíčci roznášející jídlo z restaurací. Může jít také o kvalifikovanou práci vykonatelnou odkudkoli na světě, jako je práce grafická nebo programátorská. Pro české prostředí je typické, že se jí zatím věnovalo tak málo pozornosti, že pro tento typ práce nemáme ani ustálený, široce srozumitelný pojem, natož vhodnou regulaci.
klíčová slova: práce platformová - platformy - digitalizace - formy práce

 Sondy revue - č. 4 (2021)

Pandemie přinesla nové pracovní příležitosti
anotace: Pandemie s sebou vedle zdravotních problémů přináší i potíže v oblasti zaměstnanosti. Některé obory jsou utlumené, některé stojí úplně. Jiné, kupříkladu ty, které jsou doma v online prostoru, naopak prosperují. Stávající doba tedy přes všechna negativa přinesla i nové příležitosti. Digitální revoluce probíhá v nevídaném tempu, díky ní vznikají nová pracovní místa a dochází k radikálním změnám.
klíčová slova: digitalizace - formy práce - pandemie - trh práce - příležitosti

Karcinogenní látky z pracovního prostředí nezmizely
anotace: Velké riziko v pracovním prostředí stále představují karcinogenní látky. Podle údajů, které pro Sondy revue shromáždil Marek Nechvátal z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, se v České republice v letech 1975-1990 ročně spotřebovalo kolem 50 000 tun azbestu. Ze 70 % našel využití ve stavebnictví - nejčastěji v podobě azbestocementových desek a potrubí, protipožárních omítek, těsnicích šňůr a azbestopryžových těsnění.
klíčová slova: látky karcinogenní - azbest - rizika zdravotní - prostředky ochranné - školení - prostředí pracovní

EISCH, TOBIAS: Odbory na home office?
anotace: Německá odborová konfederace Deutscher Gewerkschaftsbund zveřejňuje každý rok Index dobré práce neboli výsledky průzkumu, ve kterém jde o to, jak zaměstnanci v Německu vnímají aktuální pracovní podmínky. Loňské vydání se poprvé podrobně věnuje mobilní práci. Co ukazují jeho výsledky pro v současnosti hojně diskutovanou otázku, zda se uchytí home office a ostatní alternativy ke klasickému výkonu práce na pevně daném pracovišti, resp. jestli by se vůbec uchytit měly a jsou žádoucí po odeznění koronavirové pandemie?
klíčová slova: práce dálková - práce doma - teleworking - průzkumy - Německo - formy práce

Travail et Sécurité - č. 825 (2021)

RAVALLEC, CÉLINE: Des espaces de travail en plein questionnement / Pracovní prostory, spousta nových otázek
anotace: Flexibilní kancelář, otevřený prostor, jednotlivé kanceláře, teleworking - podoba kanceláří se v souvislosti s pandemií mění, neúprosně vyvstává otázka organizace práce v "světě po". Téma měnících se způsobů práce v kanceláři však není nové. Organizace pracovních prostorů určuje samotné fungování společnosti, její výkon a samozřejmě spokojenost jejích zaměstnanců. Skutečným prostým umístěním zaměstnanců v nových pracovních prostorech projekt nekončí. Musí se rozšířit o vyhodnocení využití těchto nových míst a v případě potřeby provést úpravy. Vyvíjejí se také dynamické pracovní prostory, které podle potřeby podporují buď reflexi a koncentraci, sdílení a spolupráci nebo sdružování a komunikaci - ve stejný den osoba několikrát mění místo v závislosti na své činnosti.
klíčová slova: prostory pracovní - kanceláře - formy práce - flexibilita - open space - teleworking

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2021)

GÖLLNER, MELANIE - RAU, RENATE: Erreichbarkeit: Symptom oder Merkmal der Arbeit? / Rozšířená dostupnost práce: příznak nebo charakteristika zaměstnání?: co znamená výsledek pro organizaci práce?
anotace: Cílem šetření bylo objasnit, zda se pracovní charakteristiky dosažitelných zaměstnanců liší od těch bez dosažitelnosti. Proto byla práce dosažitelného (n = 79) a nedosažitelného (n = 48) analyzována pomocí pracovních analýz souvisejících s objektivními podmínkami během pracovní směny. Výsledek ukazuje, že práce je navržena tak, aby byla zdraví prospěšná téměř ve všech charakteristikách v souladu s DIN EN ISO 6385 (2016).
klíčová slova: pracovníci - organizace práce - dostupnost - směny pracovní

GALLIKER, SIBYLLE: Women and men in leadership positions / Ženy a muži ve vedoucích pozicích: zdravotní a pracovní postoje a jejich asociace s pracovními stresory, soukromými stresory a konflikty soukromí a práce
anotace: Sladění pracovního a soukromého života je ve vedoucích pozicích obtížné. Reprezentativní vzorek 1070 švýcarských vedoucích pracovníků uvedlo pracovní stresory, soukromé stresory a pracovní zdroje. Ve srovnání s muži uváděly ženy vyšší úrovně soukromých stresorů a poněkud nižší úrovně pracovních stresorů. Pracovní stresory, ale ne soukromé stresory, předpovídali pracovní nasazení, spokojenost s prací a kolísání. Jak pracovní, tak soukromé stresory předpovídaly emoční vyčerpání, vliv na zdravotní stav a psychosomatické potíže. Konflikt soukromí a práce (privacy-work conflict, PWC) byl potvrzen jako prostředník vazeb mezi soukromými stresory a pracovní spokojeností, emočním vyčerpáním, psychosomatickými stížnostmi a zdravotním stavem. Navzdory očekávání byla dráha mezi soukromými požadavky a PWC silnější u mužů než u žen.
klíčová slova: pracovníci vedoucí - ženy - muži - život pracovní - život soukromý - rovnováha - stresory - rizika pracovní - rizika zdravotní - průzkum

HÄRTWIG, CHRISTIAN - SAPRONOVA, ANNA: Keine Angst vor der Digitalisierung! / Nebojte se digitalizace!: o stavu požadavků na digitalizovanou práci v různých průmyslových odvětvích a oblastech práce, jakož i o interakcích mezi požadavky na práci, zdroji a reakcemi na napětí v Německu
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat stav digitalizace ve dvanácti průmyslových odvětvích v Německu. Výsledky dotazníkového šetření 14 007 zaměstnanců ukazují, že digitalizace je ještě v plenkách a je primárně charakterizována využitím systémů ICT. Pokud jde o používání digitálního pracovního vybavení, jakož i požadavky na pracovní místa a zdroje, jsou rozdíly mezi osmi dělnickými a úřednickými pracemi statisticky relevantnější než rozdíly mezi průmyslovými odvětvími, pokud jde o používání digitálního pracovního vybavení, pracovní nároky a zdroje. Zaměstnanci překvapivě vykazovali vysokou úroveň ochoty a sebedůvěry vyrovnat se se změnami v digitalizaci; obavy a nejistoty hrají v šíři pracovních sil poněkud podřízenou roli. Jsou diskutována možná rozšíření existujících teoretických modelů a jsou nastíněny návrhy budoucího výzkumu i provozní praxe.
klíčová slova: digitalizace - technologie informační - technologie komunikační - pracovníci - dělníci - úředníci - pracovní administrativní - odvětví průmyslová - průzkumy - Německo

WÖHRMANN, ANNE M. - DILCHERT, NICOLA - MICHEL, ALEXANDRA: Working time flexibility and work-life balance / Flexibilita pracovní doby a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
anotace: Na základě teorie hranice si autoři kladli za cíl prozkoumat vztah mezi flexibilitou pracovní doby orientovanou na jednotlivce a organizaci a rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem zaměstnanců a také moderátorskou roli preference segmentace. Byly použity údaje od přibližně 18 000 zaměstnanců z průzkumu pracovní doby z roku 2015 Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví v Německu. Hierarchická regresní analýza odhalila, že flexibilita pracovní doby zaměřená na jednotlivce pozitivně souvisí s vyvážením pracovního a soukromého života zaměstnanců, zatímco flexibilita pracovní doby zaměřená na organizaci měla negativní dopad. Individuální preference zaměstnanců týkající se segmentace pracovního a soukromého života hrály jen malou roli. Ti, kteří mají vyšší preferenci segmentace, profitují jen nepatrně více z flexibility pracovní doby zaměřené na jednotlivce a jen nepatrně více trpí požadavky na flexibilitu pracovní doby orientovanou na organizaci.
klíčová slova: život pracovní - život soukromý - rovnováha - doba pracovní - flexibilita

STAMER, KATJA: Berücksichtigung der Beschäftigten im Prozess der Digitalisierung aus Sicht von Personalverantwortlichen / Zohlednění zaměstnanců v procesu digitalizace z pohledu manažerů lidských zdrojů
anotace: Tento příspěvek zkoumá zohlednění zaměstnanců v procesu digitalizace z pohledu manažerů lidských zdrojů. V této souvislosti se kromě psychologických zátěží v pracovním prostředí, které jsou tématem po celá desetiletí, hodnotí a kontrolují také stresory vyvolané digitalizací, aby se zjistilo, která preventivní opatření k hodnocení rizik se ve společnosti používají pro zaměstnance s cílem tato rizika minimalizovat. Výsledky studie ukazují, že u společností, které dostatečně nezohledňují zaměstnance v procesu digitalizace, došlo k nárůstu duševních chorob. 27 % společností nepoužívá preventivní opatření ke snížení stresu; 50,6 % neaplikuje hodnocení psychologických rizik. Nedostatek komunikace, informací a transparentnosti souvisí také s nárůstem duševních chorob ve společnostech.
klíčová slova: digitalizace - pracovníci - stres pracovní - rizika psychosociální - zdraví duševní - opatření preventivní - řízení lidských zdrojů - průzkumy - podniky - Německo

BUNDESVEREINIGUNG DER DEUTSCHEN ARBEITGEBERVERBÄNDE: Arbeitsforschung 2021+ / Pracovní výzkum 2021+: jaké výzkumné otázky se zaměstnavatelé předkládají a jak bude vypadat budoucnost práce?
anotace: Pracovní skupina "Pracovní design a výzkum" Konfederace německých zaměstnavatelských asociací (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA) popisuje důležité potřeby výzkumu pro pracovní prostředí v nadcházejících letech (2021+) z praktického hlediska různých německých průmyslových odvětví a služeb. Cílem je popsat mnoho aspektů a změn ve světě práce, odvodit relevantní pozice a teze pro pracovní výzkum z pohledu zaměstnavatele a podnítit diskusi o dalším rozvoji vědy o práci. Uvažuje se o sociálně-technických aspektech, jako je dopad digitalizace a umělé inteligence na design práce, udržitelnost v ekonomice. Práce se také zaměřuje na různé charakteristiky organizace práce, jako je mobilní práce, agilní práce, požadavky na vedení.
klíčová slova: svět práce - formy práce - organizace práce - digitalizace - budoucnost - výzkumy - Německo

Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2021)

HEISIG, PAVEL: Spolupráce se zahraničními orgány prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI)
anotace: Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu byl ve spolupráci Evropské komise s členskými státy EU vytvořen již v roce 2008. Oblast působnosti systému IMI, jeho účel a povinnosti jednotlivých aktérů a jiné aspekty práce se systémem byly po úspěšném pilotním provozu ukotveny v nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Systém IMI umožňuje zaregistrovaným správním orgánům efektivní a bezpečnou výměnu informací a elektronických dokumentů. Státní úřad inspekce práce je jako národní inspektorát práce zaregistrován v modulu „Vysílání pracovníků“, což mu umožňuje z jiného členského státu EU získat potřebné informace o konkrétních zahraničních vysílajících subjektech a o případech vyslání pracovníků na území ČR.
klíčová slova: vysílání pracovníků - informace - sdílení - trh vnitřní - systémy informační - spolupráce

WERDANOVÁ, JANA: Ochrana dýchacích cest v souvislosti s epidemií COVID-19 v práci
anotace: Rok 2020 přinesl do našich životů mnoho nových jevů a významných změn. Jedním z nich byla i nutnost chránit se před nákazou onemocnění covid-19 pomocí ochrany dýchacích cest rouškou, respirátorem, šátkem (pro zjednodušení dále jen rouška). Do té doby v České republice věc známá pouze pro zdravotníky a turisty z Japonska a dalších zemí asijského kontinentu. V té době se na inspektorát se svými dotazy hromadně obraceli zaměstnanci i zaměstnavatelé. Část odpovědí na dotazy je tedy obsahem tohoto článku.
klíčová slova: pandemie - koronavirus - ochrana dýchadel - ochrana zdraví - inspekce práce

KRÄTSCHMEROVÁ, MARKÉTA: Zkušenosti z kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace zaměřené na uplatnění kritéria věku při koncipování výše odstupného
anotace: Podněty směřující na diskriminaci z důvodu věku patří spíše k výjimečným, proto je přínosné podělit se o zkušenost při kontrole, při níž byla taková diskriminace prokázána. Tentokrát se diskriminace týkala staršího pracovníka.
klíčová slova: diskriminace - zacházení rovné - věk - pracovníci starší - inspekce práce - praxe

HLAVIČKOVÁ, HANA: Veletržní setkání v roce 2021
anotace: Na rok 2021 je naplánována propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Mezinárodním strojírenském veletrhu, jejímž hlavním tématem bude Průmysl 4.0 a Digitální továrna 2.0. Bude zaměřen na prezentaci nejnovějších služeb a produktů v oblasti digitalizace podniků. Cílem společné účasti MPSV, SÚIP a VÚBP na výstavách je příležitostí nejen zviditelnit otázku BOZP, ale upozornit i na úlohu inspekce práce a na výsledky výzkumu v této oblasti a nabídnout pomoc podnikatelům i podnikům při plnění zákonem stanovených požadavků BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - propagace - osvěta - veletrhy - 2021

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny
anotace: Podle názoru inspekce práce je dodržování bezpečnosti práce při manipulaci s břemeny zásadní například ve skladových provozech. Skladové provozy jsou charakterizovány zejména vysokým podílem ruční manipulace (příprava, překládání, evidence atd.) a s tím spojeným pohybem zaměstnanců.
klíčová slova: břemena - manipulace ruční - sklady - prostory skladové - rizika pracovní

SLADKÁ, RADKA: Spolupráce při provádění společných kontrol s Úřadem práce ČR v programu Antivirus 2020
anotace: Ode dne 12. března 2020 byl usnesením vlády zaveden program ochrany zaměstnanosti Antivirus, který byl následně upravován a prodlužován. V rámci tohoto programu stát prostřednictvím Úřadu práce ČR částečně kompenzuje firmám mzdové prostředky vyplacené zaměstnancům v pracovním poměru, aby pomohl zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci, a tito nebyli nuceni propouštět své zaměstnance.
klíčová slova: podniky - podpora - programy - financování - úřady práce - inspektoráty práce - kontroly

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail