Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2021/03

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 3 (2021)Bezpečná práca - č. 1 (2021) | Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2021)CzechIndustry - č. 3 (2020)CzechIndustry - č. 4 (2020)Die BG - č. 3 (2021) | Hygiena - č. 1 (2021) | Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2021) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2021)Journal of Safety Research - č. 76 (2021) | KANbrief - č. 1 (2021)Komora CZ - č. 2 (2021)Komora CZ - č. 3 (2021) Pracovní lékařství - č. 1-2 (2020)Pracovní lékařství - č. 3-4 (2020)Process Safety Progress - č. 1 (2021) Professional Safety - č. 3 (2021)Références en Santé au Travail - č. 164 (2020) Sicher ist Sicher - č. 3 (2021) Sondy revue - č. 1 (2021) Sondy revue - č. 2 (2021) Travail et Sécurité - č. 824 (2021)

 

112 - č. 3 (2021)

MOURKOVÁ, PAVLA: Přehled certifikace v Technickém ústavu požární ochrany v roce 2020
anotace: Článek se věnuje certifikaci pro nové výrobky uváděné na trh. Certifikované výrobky podle zpětné vazby od klientů mají vždy vyšší váhu (tzv. kredit) oproti obdobným necertifikovaným. Vždy záleží na legislativních požadavcích a především také na přístupu žadatele k certifikaci - posouzení shody. Pozitivní je, že ve většině případů chce mít výrobce/dovozce či distributor jistotu, že je výrobek nejen funkční, ale také bezpečný a zároveň odpovídá požadavkům technických norem a právním předpisům.
klíčová slova: výrobky - certifikace - posouzení shody - ochrana požární

FINDEISOVÁ, TEREZA: Distanční výuka v podmínkách Školního výcvikového zařízení HZS ČR
anotace: Opakované přerušení prezenční výuky ve vzdělávacích zařízeních Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) související s postupným zhoršením epidemické situace na území ČR bylo impulsem k rozšíření distanční formy vzdělávání příslušníků HZS ČR a členů jednotek požární ochrany.
klíčová slova: vzdělávání - výuka - online - Hasičský záchranný sbor - ochrana požární

Bezpečná práca - č. 1 (2021)

ONDREJKOVÁ, ĽUDMILA: Novela nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci účinná od 24. 11. 2020
anotace: Dne 24. listopadu 2020 nabylo účinnosti slovenské nařízení č. 333/2020 Z. z., kterým se mění nařízení vlády č. 83/2013 Z. z., o ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci. Tímto nařízením vlády byly do slovenského právního řádu transponovány dvě směrnice EU pro ochranu zdraví zaměstnanců před biologickými riziky.
klíčová slova: rizika biologická - expozice profesionální - ochrana zaměstnanců - ochrana zdraví - legislativa - Slovensko

SABO, MILAN: Nebezpečná airsoftová hra v budove určenej na demoláciu
anotace: V příspěvku je rozebráno ublížení na zdraví s následkem smrti při "airsoftové" hře, kterou organizovala osoba samostatně výdělečně činná, resp. živnostník, pro různé osoby v jejich volném čase. Airsoftové hry se konaly v opuštěné budově určené k demolici nacházející se v jedné části Bratislavy. Jejich organizátor byl současně i jednatelem jistého podnikatelského subjektu.
klíčová slova: úrazy smrtelné - příčiny - budovy - demolice - analýzy

GLATZ, JURAJ - KOTIANOVÁ, ZUZANA - GORZÁS, MICHAL: Fit test
anotace: Ochranné masky neposkytují dostatečnou ochranu, pokud jimi pronikají nebezpečné látky. Jejich proniknutí může být způsobeno nesprávným nasazením masky na obličej nebo nedostatky na ochranné masce, jako je například znečištěný výdechový ventil nebo poškozené těsnění. Ochranná maska by měla uživateli správně sednout a uživatel by měl vědět, jak ji má zkontrolovat. Je nepravděpodobné, že by jedna maska vyhovovala všem uživatelům na pracovišti. Posouzení správného nasazení a provedení testu vhodnosti - fit testu masky - je nevyhnutelná součást procesu jejich výběru pro každodenní používání.
klíčová slova: masky - polomasky - respirátory - ochrana obličeje - prostředky ochranné - OOPP - testování - metody - účinnost

MAČEK, IGOR: Dvojnásobná tragická nehoda na ŽSR
anotace: Článek analyzuje úmrtí dvou pracovníků na železnici Slovenské republiky, jednalo se o pracovní úraz s následkem smrti. K úmrtím došlo v lednu roku 2020. Autor rozebírá, co nehodě předcházelo, jak proběhl úrazový děj a jaké právní předpisy byly porušeny.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - doprava železniční - železnice - analýzy - příčiny

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Bezpečnosť a ochrana zdravia
anotace: Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil v pořadí již 33. ročník mezinárodní konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Tento ročník proběhl v online podobě. Cílem konference bylo prezentovat nové trendy, postupy při prevenci a zkušenosti správné praxe v oblasti BOZP a managementu rizik. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - prevence rizik - řízení rizik - konference mezinárodní - Slovensko

ONOFREJOVÁ, DANIELA - BALÁŽIKOVÁ, MICHAELA: Minimalizácia fyzickej záťaže na pracoviskách v priemysle použitím exoskeletov
anotace: Montážní a manipulační průmyslová pracoviště z pohledu snižování pracovní zátěže operátorů korigoval ergonomický přístup. Dochází tam však k pracovním úrazům a roste evidence nemocí pohybového aparátu. Aktuálním trendem ve světě je v rámci prevence pracovních úrazů a zabezpečení zdravého pracoviště testování nových řešení formou podpůrných zařízení v podobě exoskeletonů. Jde většinou o mechanizované nebo zčásti elektronicky aktivované prostředky. Tato zařízení distribuují pracovní zátěž a rozloží ji na větší plochu těla, resp. jeho silné nosné části. V průmyslové praxi mají zaměstnavatelé na Slovensku a v ostatních státech EU zatím malé zkušenosti s exoskeletony, a tak pro širší nasazení do průmyslové praxe je nutné realizovat cílený průzkum. Pouze ten může dát podnikům argumenty pro efektivní využívání exoskeletonů podle typu zátěže v zájmu BOZP.
klíčová slova: zátěž fyzická - rizika zdravotní - exoskeletony - požadavky

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2021)

KYSELOVÁ, LUCIE: Jak pandemie urychlila změny v BOZP
anotace: Článek se věnuje problematice modernizace a předpokládaného vývoje v procesu digitalizace v otázkách bezpečnosti práce, hodnocení rizik a pandemických opatření. Březen 2020 zahájil v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci novou éru, která stále nabírá na nových a nových rozměrech, a ač je to důsledek druhotný, zvýšil povědomí zaměstnanců o nezbytnosti BOZP, o povinnostech zaměstnavatele i jich samotných, a odborníkům i státnímu aparátu toto období ukázalo, že je potřeba některé otázky řešit jinak, flexibilněji a moderněji. Zatímco v loňském roce se všichni snažili zejména zorientovat v nastalé nové situaci a hledat dočasná řešení, nyní, téměř o rok později je již třeba myslet na řešení a přístupy dlouhodobější.
klíčová slova: BOZP - vývoj - změny - pandemie - digitalizace - hodnocení rizik - opatření bezpečnostní

DANDOVÁ, EVA: Klady a zápory sdíleného pracovního místa
anotace: Poslední novela zákoníku práce zavedla s účinností k 1. lednu 2021 do zákoníku práce nový institut, tzv. sdílené pracovní místo neboli job sharing. Klasicky se jedná o flexibilní formu práce, která má vést ke zvýšení počtu kratších pracovních úvazků, které zaměstnavatelé nabízejí, a tedy také k vyššímu počtu příležitostí např. k přivýdělku na rodičovské dovolené nebo skloubení péče o rodinu s pracovní kariérou.
klíčová slova: místa pracovní sdílená - formy práce - flexibilita - výhody - nevýhody

KURTIN, PETR: Bezpečnost práce je věc kolektivní
anotace: Inspektoři oblastních inspektorátů práce, oddělení BOZP a VTZ, se při šetření pracovních úrazů setkávají nejen se suchými fakty v písemných dokladech, ale také s příběhy lidí. Autor se vrací k pracovním úrazům, které popsat v článku v časopisu BHP č. 11/2020 a nahlíží je z jiného úhlu pohledu.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - analýzy - bezpečnost práce

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Máme veliké štěstí
anotace: Pojmy jako bezpečnost práce, resp. bezpečnost a ochrana zdraví při práci, slýcháme, čteme, a ve své mluvě také poměrně často používáme. Otázkou ale je, co si pod tímto pojmem představují řečníci při svých promluvách, či autoři při psaní příslušných textů, kteří ten který výraz používají. Zcela zásadní ale je, co si mají představit čtenáři při čtení určitého textu, popřípadě posluchači při sledování řečníka.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - úvahy - diskuse

ŽÁKOVÁ, DANA: Karta BOZP pro profesi: Montér elektroinstalací a elektrotechnických zařízení
anotace: Karta BOZP pro profesi montér elektroinstalací a elektrotechnických zařízení. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a OOPP.
klíčová slova: karta BOZP - montéři - elektroinstalace - zařízení elektrotechnická - kvalifikace - faktory rizikové - rizika pracovní - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP - prostředky ochranné

VALA, JIŘÍ: Motivační faktory a bariéry pro hodnocení rizik a řešení otázek BOZP
anotace: Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) je průzkum, který zjišťuje, jak jsou řízena rizika BOZP na evropských pracovištích. V rámci třetího Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 3) byly podniky dotazovány na způsob řízení rizik BOZP na jejich pracovištích.
klíčová slova: rizika nová - pracoviště - podniky - řízení bezpečnosti práce - řízení rizik - průzkumy evropské

HLAVSA, PETR - VESELÁ, ELIŠKA: Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
anotace: Druhý díl seriálu rozhovorů s předními osobnostmi z oblasti BOZP nabízí rozhovor s Danielem Kulíškem, manažerem bezpečnosti ve společnosti MONDI. Společnost MONDI je známá svým nekompromisním přístupem k zajištění bezpečnosti práce. Ochrana zdraví je zde skutečně prioritou číslo jedna a tomu se podřizují všechny prováděné činnosti. Společnost je zajímavá i tím, že jde o globální organizaci, která působí po celém světě. Jednotný systém řízení bezpečnosti proto musí pracovat i s různou úrovní vnímání bezpečnosti v jednotlivých zemích. Do areálů MONDI vstupuje mnoho dodavatelských a servisních firem. Každá z nich je jiná. A to nejen profesním zaměřením, ale i úrovní zajištění bezpečnosti práce. Společnost MONDI má však na všechny dodavatele stejné požadavky jako na vlastní kmenové zaměstnance. Zároveň má i propracovaný systém vzdělávání a podpory svých dodavatelů v oblasti BOZP.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - řízení bezpečnosti práce - rozhovory - osobnosti

JOUZA, LADISLAV: Náhrada škody i bez záznamu o pracovním úrazu
anotace: Otázky kolem náhrady škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání patří v personální praxi mezi nejčastější a složité právní záležitosti. V této souvislosti se objevuje celá řada problémů, které je nutné řešit v závěrečné fázi v podobě soudních návrhů. Dotazy se týkají zejm. toho, zda lze úraz odškodnit i bez vyhotovení/vyhotoveného záznamu o úrazu k tomu, zda lze úraz odškodnit i bez vyhotovení této písemnosti.
klíčová slova: úrazy pracovní - odškodnění - hlášení úrazů - záznamy úrazů

CzechIndustry - č. 3 (2020)

Nebezpečné látky ve firmě, jejich skladování a manipulace s nimi
anotace: Každá firma či organizace používající při své činnosti látky ohrožující životní prostředí, zdraví zaměstnanců či přinášející požární riziko, je povinna řešit skladování a manipulaci s těmito látkami v souladu s platnými právními předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, zdraví či životů osob a předcházelo se vzniku požárů.
klíčová slova: látky nebezpečné - manipulace - skladování - podniky - rizika

Kolaborativní roboty
anotace: Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti pro automatizaci obrábění kovů. Jsou charakteristické svou schopností pracovat ve specifické výrobní oblasti, po boku pracovníků. Dále pak rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly. V neposlední řadě i intuitivním programováním a obsluhou. Mohou firmám všech velikostí pomoci v procesech jako je obsluha strojů, konstruování, nebo svařování.
klíčová slova: roboty kolaborativní - využití - průmysl kovoobráběcí - obrábění

CzechIndustry - č. 4 (2020)

BEZUCKÝ, PAVEL: Kolaborativní roboty
anotace: Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti v automatizaci plastového a polymerového průmyslu. Vyznačují se schopností pracovat v omezené výrobní oblasti, po boku pracovníků, rychlé implementace a přesunu na nové úkoly, stejně jako intuitivním programováním a zacházením. Mohou pomoci v procesech jako je injekční vstřikování, obsluha strojů nebo balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.
klíčová slova: roboty kolaborativní - automatizace - digitalizace - výroba - plasty - polymery - využití

CAJTHAML, TOMÁŠ: Nanoplasty jsou neviditelnou hrozbou, varuje environmentální chemik
anotace: Denně je polykáme ve vodě, pivu i čaji, „koření“ nám jídlo i každý nádech. „Mikroskopickým částečkám plastu se dnes už nedá vyhnout. Na Zemi neexistuje místo, kam by se nedostaly,“ říká toxikolog a environmentální chemik Tomáš Cajthaml z Mikrobiologického ústavu AV ČR, čerstvý držitel titulu doktor věd.
klíčová slova: nanoplasty - nanomateriály - rizika - prostředí životní - rozhovory

Die BG - č. 3 (2021)

HENSIEK, JOERG: Nach Corona /  Po koronaviru: jaká jsou ponaučení pro bezpečnost práce?
anotace: Autor uvádí, že od druhé světové války nedrželo téma zdraví svět v napětí, jako je tomu nyní při koronavirové pandemii. Zabývá se tématy, jako např. jaké slabiny odhalila v oblasti bezpečnosti práce pandemie v Německu, jak bude po skončení koronavirové pandemie snahy o zlepšeno zdraví, bezpečnost a preventivní kultura společnosti a klade si otázku, zda nové formy práce a procesů, jako je digitalizace a práce z domova, nepovedou k novým problémům, co se týče zdraví zaměstnanců. Odpovídá, že zatímco digitalizace a automatizace pracovních procesů zajišťuje, že je práce méně fyzicky náročná a dochází tak k menšímu počtu nehod, na druhé straně to však způsobuje zaměstnancům, zejména v důsledku časového tlaku, přetížení informacemi a multitaskingu, výrazně větší psychický stres. U zaměstnanců se výrazně zvyšují bolesti hlavy, nervozita a poruchy spánku. Při práci z domova, která by bez digitalizace nebyla možná, mohou existovat další sociální a následná rizika, např. psychické problémy vznikající při narušení obvyklých sociálních vazeb práce na pracovišti. Kromě toho nadřízení očekávají od zaměstnanců vyšší výkon, neboť se někteří z nich domnívají, že zaměstnanci nepracují z domova tak intenzivně, jako na pracovišti. Důsledkem pak je, že tito zaměstnanci jsou vystaveni stálému tlaku a pracují déle a bez přestávek. Problémy lze řešit otevřenou komunikací a jasnou dohodou o rozdělení úkolů a odpovědností.
klíčová slova: pandemie - bezpečnost práce - výzvy - změny - formy práce - digitalizace - automatizace - zaměstnavatelé - práce z domova

MAGIERA, CARSTEN: Muskelshirt, Arbeitsbermuda und Sicherheitssandale / Tílka, pracovní bermudy a sandály: na staveništi se opět otepluje
anotace: V mnoha profesích lidé používají určité typy pracovních nebo ochranných oděvů včetně bezpečnostní obuvi. Ochranné oděvy jsou vyžadovány z bezpečnostních důvodů. Na mnoha stavbách však lze v létě vidět muže v tílkách, pracovních bermudách a sandálech. Autor uvádí, že existují informace od profesionálních asociací a úrazových pojišťoven týkající se odpovědnosti zaměstnavatelů za ochranu zaměstnanců před slunečním zářením ve stavebnictví. Zaměstnavatelé však "běžné oblečení" stále tolerují. To nesplňuje požadavky podle správně provedeného posouzení rizik. Tato nedbalost vede k mnoha chorobám a zraněním. Autor dále zmiňuje, že i když například v Německu neexistuje žádný zvláštní právní předpis, který by zakazoval na stavbě šortky s vylepšenou konstrukcí, existují kromě zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci další předpisy různých institucí z oblasti BOZP. V důsledku toho by jakékoli správné a úplné posouzení rizik na stavbě nebo staveništi vedlo k zákazu používání nevhodných oděvů nebo nevhodné ochrany nohou. Košile s dlouhými rukávy, kalhoty s dlouhými nohavicemi a uzavřená bezpečnostní obuv musí být na staveništi nošeny stejně samozřejmě jako ochranná přilba. Účinnou ochranou pokožky je vždy textilní ochrana kůže.
klíčová slova: stavby - staveniště - oděvy ochranné - oblečení - teplo - slunce - BOZP – prostředky ochranné - OOPP

WAHL, HEINER: Gefährdungen durch Rauche am Arbeitsplatz / Nebezpečí z kouře na pracovišti
anotace: Autor popisuje (z chemického hlediska), co je škodlivý kouř, který vzniká při vysokých teplotách. Dále uvádí hlavní zdroje škodlivého kouře, kterými jsou např. svařovací práce, emise vznětového motoru, kouř z nedokonalého spalování a požáry, a podrobně je rozebírá (technické parametry, povolené emise, ochrana dýchacích cest, normy, BOZP).
klíčová slova: kouře - rizika - pracoviště - svařování - emise - motory vznětové - požáry - BOZP - bezpečnost práce

Hygiena - č. 1 (2021)

KOTLÍK, BOHUMIL: Testování nově vyvíjených technologií sanitace povrchů a vzduchu ve vnitřních prostorách budov
anotace: Příspěvek informuje o výsledcích testů účinnosti specifických aplikačních metod sanace povrchů a vzduchu ve vnitřním prostředí staveb, jejichž rozsah a nabídka se významně rozšířily v souvislosti s probíhající epidemií SARS-CoV-2. Testy byly zaměřeny na nejčetněji nabízené postupy, tj. na použití otevřených a uzavřených (čističky vzduchu) zdrojů UV-C záření, fumigaci (použití biocidních látek) a ozonizaci. Zvláštní pozornost je věnována naplnění dikce souvisejících zákonů a předpisů EU a dodržování bezpečnostních zásad při aplikaci těchto postupů v pracovním i komunálním prostředí. Jsou uvedeny i příklady hojně se vyskytujících problémů a nedostatků při aplikaci těchto technologií.
klíčová slova: prostory vnitřní - povrchy - sanace - dezinfekce - fumigace - ozonizace - záření ultrafialové - účinnost

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 261 (2021) 

ROBERT, LAURENCE - KLINGER, JENNIFER - GUICHARD, ROMAIN: Port de masques chirurgicaus / Nošení chirurgických roušek: velmi nízké chemické emise
anotace: S nárůstem používání chirurgických masek, které je v současnosti povinné nejen na pracovištích, ale i na veřejných místech, se studie francouzského institutu Institut national de recherche et de sécurité (INRS) zaměřila na měření a analýzu chemických emisí chirurgických masek typu II. Studie odhalila pouze velmi nízké emise, které pro uživatele nepředstavují toxikologické riziko. Článek přináší kromě závěrů i popis způsobu hodnocení.
klíčová slova: masky chirurgické - masky obličejové - látky chemické - emise - hodnocení rizik - toxikologie

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2021)

CHUBB, LAUREN G. - CAUDA, EMANUELE G.: A novel sampling cassette for field-based analysis of respirable crystalline silica / Nová vzorkovací kazeta pro terénní analýzu dýchatelného krystalického křemene
anotace: Použití terénních metod pro analýzu dýchatelného krystalického oxidu křemičitého je nyní možné díky dostupnosti přenosného vybavení. Takové metody vyžadují použití kazet, které usnadňují přímou analýzu terénních vzorků. Konvenční kazety pro odběr vzorků lze upravit tak, aby bylo možné je analyzovat přímo na filtru, přičemž zůstanou kompatibilní s běžnými dýchatelnými vzorkovači prachu. V článku jsou popsány požadované úpravy a je popsána a hodnocena jedna verze takové kazety připravené k analýze ve srovnání s tradičnějšími vzory kazet. Bylo zjištěno, že nová kazeta má za následek mírně vyšší množství sebraného dýchatelného materiálu (za stejnou dobu vzorkování), i když je to pravděpodobně způsobeno vodivým materiálem kazet, který ve srovnání s běžněji používaným styrenem zabraňuje ztrátám částic.
klíčová slova: křemen - prach křemenný - oxid křemičitý - částice - odběr vzorků - kazety filtrační - expozice profesionální

DELLWEG, DOMINIC: Bench testing of noninvasive ventilation masks with viral filters for the protection from inhalation of infectious respirable particles / Laboratorní testování neinvazivních ventilačních masek s virovými filtry na ochranu před vdechováním infekčních dýchatelných částic
anotace: Na začátku pandemie viru SARS-CoV-2 byl všude ve světě nedostatek masek a respirátorů na ochranu zdravotnických pracovníků. Jako alternativní ochranná opatření mohly sloužit masky pro neinvazivní ventilaci (noninvasive ventilation, NIV) v kombinaci s antivirovými filtry, které zdravotníci nosí. Autoři článku tedy tyto ochranné masky testovali pro použití v této situaci. Autoři zkoumali simulovaný ochranný faktor (SPF) těchto zařízení ve srovnání s konvenčními chirurgickými maskami, respirátory N95 a FFP3. Z výsledku testování vyplynulo, že masky běžně používané pro NIV s filtry odolnými proti virům mohou účinně filtrovat dýchatelné částice.
klíčová slova: masky chirurgické - respirátory - ochrana dýchadel - infekce - viry - pandemie

HAO, WEIXING - XU, GUANG - WANG, YANG: Factors influencing the filtration performance of homemade face masks / Faktory ovlivňující filtrační výkon domácích obličejových masek
anotace: Vypuknutí pandemie covid-19 způsobuje na celém světě nedostatek osobních ochranných prostředků. Jako reakce podporující ochranu veřejného zdraví ke zvládnutí pandemie se osvědčilo používání domácích obličejových krytů jako možnosti ochrany nositele i ostatních před kapičkami a přenosem aerosolů. Přestože lze aerosoly a kapičky odstraňovat prostřednictvím těchto nelékařských materiálů pomocí řady filtračních mechanismů, jejich filtrační vlastnosti nebyly podrobně hodnoceny. Kromě toho mnoho faktorů, jako jsou vlastnosti tkaniny a způsob použití, také ovlivňuje filtrační výkon. V této studii byly komplexně hodnoceny filtrační výkony nelékařských materiálů. Byl také zkoumán odpor proudění přes tyto filtrační materiály, indikátor prodyšnosti. Rovněž byl studován vliv vlastností materiálů, prací a sušicí cykly a triboelektrický účinek na filtraci částic. Výsledky ukázaly, že účinnost filtrace se mezi látkovými materiály značně lišila od 5-50 % kvůli vlastnostem materiálu, jako je hustota a mikroskopická struktura materiálů.
klíčová slova: aerosoly - viry - částice - koronavirus - pandemie - ochrana dýchadel - masky obličejové - roušky - filtrace - vlastnosti - účinnost

CRAWFORD, KATHRYN: Assessment of occupational personal sound exposures for music instructors / Posouzení profesionální expozice zvuku pro hudební instruktory
anotace: Každodenní činnosti prováděné hudebními instruktory generují vysoké hladiny zvuku, které by mohly vést k přeexponování. Nepříznivé výsledky spojené s vysokou expozicí hluku, jako je ztráta sluchu a tinnitus, mohou být zvláště zničující pro hudební instruktory, protože sluch je nezbytný jak pro jejich pracovní výkon. Primárním cílem této studie bylo porovnat zvukové expozice hudebních instruktorů s doporučenými expozičními limity. Sekundárními cíli studie bylo identifikovat činnosti s vysokou expozicí osob zvuku a vyhodnotit potenciálně podobné skupiny expozice zkoumáním variability expozice.
klíčová slova: hudebníci - učitelé - hluk - expozice profesionální - dozimetrie - ochrana sluchu

Journal of Safety Research - č. 76 (2021)

BOULAGOUAS, WAFA: On the contribution to the alignment during an organizational change: measurement of job satisfaction with working conditions / K přínosu podpory během organizačních změn: měření spokojenosti s pracovními podmínkami
anotace: Moderní přístupy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dokázaly přínos zlepšování pracovních podmínek k motivaci zaměstnanců, jejich následnému výkonu, a tedy ke konkurenceschopnosti organizace či podniku. Navzdory tomu nemají zaměstnanci změny rádi. Průzkum literatury, ze které autoři čerpali, ukazuje, že spokojenost zaměstnanců představuje základ a katalyzátor pro efektivní implementaci postupů vedoucích ke zlepšování pracovních podmínek.
klíčová slova: podmínky pracovní - zaměstnanci - výkon pracovní - motivace - podpora zaměstnanců - spokojenost - změny organizační - BOZP - přístupy - řízení bezpečnosti práce

KANbrief - č. 1 (2021)

STOWASSER, SASCHA: The DIN Ergonomics standards committee / Výbor pro německé ergonomické normy DIN: 50 let
anotace: Ergonomické normy obsahují řadu pokynů pro organizace a podniky. Po dobu 50 let tyto standardy sdělovaly německým pracovištím základní principy ergonomie, představovaly důležité koncepty v oblasti lidských faktorů a vytvářely uznávaný soubor pravidel pro design výrobků i pracovní postupy. Standardizace v oblasti ergonomie, která vytváří důležité spojení mezi výzkumem a průmyslem, se rovněž zabývá budoucími otázkami designu pracovních míst a pracovišť a hledá řešení současných a budoucích výzev, jako jsou kritéria a definice pro řešení duševního stresu spojeného s prací, pracovní podmínky pro stárnoucí pracovní sílu a řízení digitální transformace a umělé inteligence.
klíčová slova: ergonomie - požadavky ergonomické - normy - standardizace

EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK: Healthy workplaces - lighten the load
anotace: Kampaň Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) na období 2020-2022 se sloganem "Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž" si klade za cíl zvýšit povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a jejich prevenci. Cílem je povzbudit zaměstnavatele, zaměstnance a další zúčastněné strany ke spolupráci při prevenci MSD.
klíčová slova: zátěž fyzická - zátěž pracovní - onemocnění muskuloskeletální - kampaně evropské - Evropská agentura pro BOZP

MATTIUZZO, CORRADO: Is product safety compatible with complex‚ artificial intelligence? / Je bezpečnost produktu kompatibilní se složitou umělou inteligencí?
anotace: Tam, kde nelze předvídat chování systémů, je stanovení požadavků na ně pro zákonodárce výzvou. Neexistuje žádná všeobecně přijímaná definice umělé inteligence. Je však zřejmé, že různé metody umělé inteligence jsou určeny na podporu osob při rozhodování nebo dokonce k tomu, aby tato rozhodnutí činila za ně. Dosud nevyřešenou otázkou je, v jakých případech a na základě jakých kritérií je možné, aby rozhodnutí s dopadem na bezpečnost byla přijímána automaticky za použití metod umělé inteligence nebo pod jejich vlivem.
klíčová slova: inteligence umělá - rozhodování - metody - produkty - bezpečnost

DAMMANN, ANNA: Hand-arm vibration exposure caused by isolated shocks / Expozice paží vibracím v důsledku zpětného rázu: komunita bezpečnosti a ochrany zdraví při práci usiluje o standardizovaný postup měření
anotace: Nastřelovací pistole (hřebíkovačky, sponkovačky a jiné druhy nastřelovacích pistolí) jsou nářadím, které při použití vyvolává zpětný ráz. Zpětný ráz a zejména jeho časté opakování může představovat pro jejich obsluhu (myslí se pro pracovníky) významné zdravotní riziko. Posouzení a následné snížení rizika vyžaduje provádění standardizovaného postupu měření.
klíčová slova: paže - ruce - vibrace - nářadí - expozice - měření

WOLF, TORSTEN - BORN, MICHAEL: The state of the art for hazardous substances at the workplace / Současný stav nebezpečných látek na pracovišti: nejlepší nebo obvyklý?
anotace: Úroveň ochranných opatření, která musí být přijata na pracovišti při činnostech zahrnujících nebezpečné látky, musí odpovídat současnému stavu techniky. Podle definic německé vyhlášky o nebezpečných látkách (GefStoffV) je nejnovějším stavem stav vyspělých procesů, zařízení nebo provozních metod, které odůvodňují předpoklad, že opatření je v praxi vhodné pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Doporučený postup při určování nejnovějšího stavu techniky lze najít v Technických pravidlech pro nebezpečné látky (TRGS) 4602.
klíčová slova: látky nebezpečné - pracoviště - opatření ochranná - pravidla technická - stav technický - Německo

SCHWANNECKE, HOLGER: An appeal from the skilled crafts sector to the standardization community / Odvolání sektoru kvalifikovaných řemesel k normalizační komunitě: transparentní, praktické a s větší účastí
anotace: Německo má kolem milionu řemeslných podniků ve více než 130 různých oborech. Tito řemeslníci využívají pro svou tvorbu řadu technologií od těch jednoduchých po technologie velmi složité. Tyto specifické pracovní postupy jsou popsány v normách. Tyto standardy musí být vysoce kvalitní a zejména musí odpovídat konkrétním potřebám řemesel.
klíčová slova: řemesla - práce ruční - technologie - normy - standardizace

Komora CZ - č. 2 (2021)

HEROLDOVÁ, EVA: Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0
anotace: Český trh práce prochází dramatickými změnami. Včasná identifikace nových (nově vyžadovaných) dovedností v jednotlivých odvětvích a profesích může zásadně urychlit změny ve vzdělávání dětí a dospělých. Díky aktivitě Ministerstva práce a sociálních věcí o to v sektorech hospodářství usilují experti z firem, výzkumu i vzdělávání. Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (tzv. kompetence 4.0) je systémovým projektem, jehož ambiciózním cílem je nastavit pružné změny v systému kompetencí v souvislosti s novými potřebami, které s sebou přináší v pořadí již čtvrtá průmyslová revoluce.
klíčová slova: vzdělávání - kompetence - trh práce - požadavky - průmysl 4.0 - projekty - MPSV

Komora CZ - č. 3 (2021)

Ani drahé ergonomické vybavení nemusí od bolestí pomoci
anotace: Ze svého pohledu vidíme lidské tělo jako základní pracovní nástroj každého z nás. Stav takového nástroje pak úzce souvisí s efektivitou a s pracovní morálkou. Konkrétní pokles produktivity zaměstnanců v době zhoršeného zdravotního stavu lze změřit - pohybuje se od 18 do 43 %, a to v závislosti na druhu onemocnění a práci/činnosti, kterou pracovník vykonává.
klíčová slova: místo pracovní - vybavení - ergonomie - ochrana zdraví - zaměstnanci - stav zdravotní

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2020)

TREŠLOVÁ, M.: Manipulační techniky jako prevence rizik poranění a zajištění bezpečné péče
anotace: Problematika fyzické manipulace s pacientem při poskytování ošetřovatelské péče je dlouhodobě sledovaným fenoménem především v zahraničí. V realizovaném projektu se řešitelé zaměřili na méně publikované faktory, kterými jsou bezpečné manipulační techniky a možná rizika pro ošetřující personál a ošetřované osoby. Pro zjištění stavu fyzické manipulace při ošetřovatelské péči s pacienty se zaměřením na prvky technik fyzické manipulace, které sestry realizují, byla použita kvalitativní metoda, technikou strukturovaného skrytého, zúčastněného pozorování. Na záznamovém archu bylo sledováno 10 ošetřovatelských činností, při kterých se používá zvedání, posunování, otáčení. Činnosti byly sledovány v souvislosti s prožíváním a stavem pacienta a prožívanými bolestmi sester při jejich realizaci. Bylo provedeno 131 pozorování v jihočeských nemocnicích. Analýza získaných dat byla provedena pomocí programu Microsoft Excel. Z pozorování byly vytvořeny 4 kategorie.: 1. Fyzická manipulace a zapojení pacienta; 2. Fyzická manipulace – komfort, bezpečí, rizika; 3. Principy fyzické manipulace – prevence rizik; 4. Principy bezpečné manipulace; Možnosti snížení fyzické zátěže sestry při fyzické manipulaci. Je konstatováno, že fyzická manipulace je převážně poskytovaná správně. Největší rizika existují v nedostatku efektivních pomůcek, nedostatku času, který nedovoluje efektivní manipulaci, nedostatečně využívanou kinestetiku těla ošetřujících osob a komunikaci s pacientem.
klíčová slova: sestry zdravotní - zdravotníci - zátěž fyzická - pacienti - manipulace - rizika - prevence

KOVÁČIKOVÁ, Z. - ZAPLETALOVÁ, L.: Bolesť spodnej časti chrbta ako dôsledok fyzického preťažovania na pracovisku
anotace: Bolest spodní části zad v důsledku působení různých faktorů na pracovišti je častou příčinou nárůstu pracovní neschopnosti, dnes už v téměř každém povolání. Tato studie se zaměřuje na jeden z nejvíce diskutovaných faktorů souvisejících s prací ve vztahu k bolesti – na fyzickou zátěž. Jelikož výzkumné práce z této oblasti často prezentují rozdílná až protichůdná zjištění, cílem bylo zjistit nedostatky v současné odborné literatuře, které by mohly být důvodem těchto nesrovnalostí. Na základě použitého pětistupňového metodologického přístupu podle autorů Arksey & O'Malley, je možné rozdíly v zjištěních mezi studiemi připsat převážně jejich metodologickým nedostatkům.
klíčová slova: zátěž pracovní - zátěž fyzická - faktory fyzické - bolesti v zádech - povolání

LEGÁTH, Ľ.: Choroby z povolania a rizikové kategórie
anotace: Výskyt hlášených nemocí z povolání patří k nejdůležitějším ukazatelům péče o zdraví zaměstnanců. K nejúčinnějším opatřením na zlepšení ochrany zdraví zaměstnanců patří pracovnělékařské preventivní prohlídky, které se provádějí u zaměstnanců, jejichž práce je z pohledu kategorizace prací zařazena do třetí a čtvrté kategorie. Cílem studie byla analýza hlášených nemocí z povolání na Slovensku u pracovníků do méně rizikových kategorií (kat. 1 a 2) a do více rizikových kategorií (kat. 3 a 4).
klíčová slova: nemoci z povolání - kategorizace prací - Slovensko - analýzy - povolání

Pracovní lékařství - č. 3-4 (2020)

KOLEČKOVÁ, M.: Rizikové faktory práce na oddělení patologie
anotace: Charakter náplně práce na odděleních patologie prošel za poslední desetiletí radikálním vývojem. Současný trend oboru je zaměřen především na přesnou histologickou diagnostiku a určení etiopatogeneze onemocnění. K těmto účelům se využívá řada pomocných metod. Zavádění molekulární patologie do moderní medicíny, neustále se otevírající nové možnosti v odhadu prognózy a predikci odpovědi na podanou terapii, upevňuje klíčovou pozici patologa v životě pacienta. Práce na odděleních patologie jsou z hlediska míry zdravotního rizika většinou řazeny do výsledné 3. kategorie, kde je možný negativní dopad na zdraví zaměstnanců. V závislosti na pracovním zařazení se zdravotničtí pracovníci setkávají především s nejrůznějšími chemickými a biologickými rizikovými faktory. Nelze však opomenout ani významnou zrakovou, psychickou a fyzickou zátěž. Cílem sdělení je informace o základních postupech práce na jednotlivých pracovištích patologie v souvislosti s rizikovými faktory práce i souvisejícími právními předpisy.
klíčová slova: patologie - faktory pracovní - faktory rizikové - rizika pracovní - kategorizace prací - látky chemické - faktory biologické - zdravotníci

HOLUBOVÁ, M. - KANTOROVÁ, D.: Onemocnění covid-19 jako nemoc z povolání
anotace: Článek je zaměřen na problematiku onemocnění covid-19 z pohledu nemoci z povolání. Popisuje proces posuzování a uznávání nemoci z povolání a výčet nároků s tím souvisejících. Z ryze právního hlediska se nejedná o jednoduchou a přímočarou problematiku, jak by se při stávající krizové situaci mohlo na první pohled zdát.
klíčová slova: koronavirus - nemoci z povolání - rizika - nákazy - zaměstnanci

Process Safety Progress - č. 1 (2021)

LACOME, JEAN-MARC: Experimental data and numerical modeling of flashing jets of pressure liquefied gases / Experimentální data a numerické modelování záblesků tlakových zkapalněných plynů
anotace: V průmyslových činnostech zahrnujících zkapalněné stlačené plyny (LPG) existuje několik situací, které mohou vést k nebezpečným zábleskům dvoufázových proudů s toxickými a výbušnými následky. Cílem této studie bylo prohloubit chápání těchto jevů a vyvinout nástroje, které umožní přijímání vhodných provozních rozhodnutí a opatření v rámci hodnocení rizik.
klíčová slova: plyny zkapalněné - plyny stlačené - LPG - chlazení - rizika - výbuchy - hodnocení rizik

LV, PENGFEI: Influence of branch pipes on the deflagration characteristics of methane in confined space / Vliv bočních potrubí na deflagrační vlastnosti metanu v uzavřeném prostoru
anotace: K prozkoumání deflagračních charakteristik směsi CH4 se vzduchem ve stísněném prostoru byl použit fluidní software Fluidyn k vytvoření numerických modelů, z nichž každý sestával z vodorovného potrubí a vertikálních větví (odboček) ke studiu vlivu různých počtů větvených potrubí na charakteristiky šíření deflagrace CH4. Poznatky z výzkumu naznačují, že trend oscilace časové křivky tlaku v testovacím bodě oslabil a vrcholový počáteční deflagrační tlak se úměrně lineárně zmírnil se zvětšením vzdálenosti šíření v horizontálním potrubí.
klíčová slova: potrubí - prostory omezené - prostory uzavřené - deflagrace - plyny - výbuchy - exploze

GANGADHARI, RAJAN KUMAR - MURTY, SHANKAR - KHANZODE, VIVEK: Analysis of accidents involving petroleum tankers and their consequences in India / Analýza nehod ropných tankerů a jejich následků v Indii
anotace: Se silniční přepravou ropných produktů v Indii je spojena vysoká úmrtnost. Podle zprávy ředitelství pro bezpečnost ropného průmyslu klesá v posledních dvou letech míra dopravních nehod. Ropné společnosti v Indii zaznamenaly za posledních 5 let 1635 dopravních nehod. Zprávy úřadů nezaznamenávají skutečné škody způsobené těmito nehodami. Autoři se zabývají vyhodnocením hlavních příčin dopravních nehod a identifikaci skutečných škod způsobených těmito nehodami a provedli jejich podrobnou analýzu s využitím primárních a sekundárních dat. Analýza údajů o nehodách odhalila, že společnost Hindustan Petroleum Corporation Ltd. zaznamenává nejvyšší počet dopravních nehod v Indii. Dále státy Karnataka a Maharashtra zaznamenávají nejvyšší počet těchto dopravních nehod. Uvolňování paliva, rozlití, požár a výbuchy jsou hlavními typy nehod, ke kterým dochází. Hlavními důvody těchto nehod jsou nedbalost řidiče, stav vozovky a porucha zařízení. Byly provedeny rozhovory s odborníky v terénu s cílem analyzovat faktory, které jsou základem pro nedbalé chování řidičů. Analýza zpráv o nehodách a vstupů odborníků je shrnuta, aby bylo možné navrhnout prevenci nehod v průmyslu. Tato studie je první studií zabývající se analýzou dopravních nehod vozidel přepravujících ropu a jejich následků v Indii.
klíčová slova: ropa - produkty ropné - přeprava - doprava nákladní - tankery - nehody dopravní - příčiny - důsledky - analýzy - Indie

BHUSARI, ANVAYA: Process safety incidents across 14 industries / Incidenty v procesní bezpečnosti ve 14 průmyslových odvětvích
anotace: Mnozí považují incidenty v procesní bezpečnosti za omezující události především v chemickém a rafinérském průmyslu. V této práci si autoři všímají závažných/katastrofických bezpečnostních incidentů v širokém spektru 14 průmyslových odvětví, včetně zemědělství, potravinářství, výroby ohňostrojů, výrobního průmyslu a těžby. Bylo zkoumáno 81 incidentů, zpravidla nejméně tři v každém odvětví, a také pozoruhodné historické incidenty. Autoři hledali globální mimořádné události, pokud šlo o ztráty na životech, škody a dopad na životní prostředí, se zaměřením na mimořádné události během tohoto století s dostupností moderní technologií a postupů. Většina studovaných incidentů vedla k finančním ztrátám větším než 1 milion USD. Nejdůležitější bylo nalézt faktory, které přispívají k incidentům, běžných pro každé odvětví, a poté ty, které převládají ve všech 14 průmyslových odvětvích. Mezi nejčastější faktory patří kultura bezpečnosti, připravenost na mimořádné události a mechanická integrita.
klíčová slova: bezpečnost procesní - incidenty - nehody - havárie průmyslové - havárie závažné - události mimořádné - příčiny - důsledky - analýzy - odvětví průmyslová

STAUFFER, TODD - CHASTAIN-KNIGHT, DENISE: Do not let your safe operating limits leave you S-O-L (out of luck) / Nedopusťte překročení bezpečných provozních limitů
anotace: Shromažďování a využívání metrik bezpečnosti procesů je důležitým nástrojem pro zvyšování úrovně bezpečnosti. Přední ukazatele třetího stupně (výzvy k bezpečnostnímu systému) naznačují selhání systémů řízení bezpečnosti procesů a zdůrazňují oblasti, které je třeba zlepšit, aby se zabránilo závažnějším událostem. Překročení bezpečného provozního limitu (SOL) je běžně používaným předním indikátorem úrovně 3. Překvapivě existuje v průmyslu mnoho různých přístupů používaných k výpočtu bezpečných provozních limitů a jejich použití. Tato nekonzistence potenciálně snižuje užitečnost překročení SOL jako účinného indikátoru. Tento dokument pojednává o současných průmyslových postupech týkajících se bezpečných provozních limitů stanovených nedávným globálním srovnávacím průzkumem mezi více než 150 odborníky na bezpečnost. Mezi oblasti zkoumané při průzkumu SOL patří: metodika výpočtu, jak/kde jsou informace uloženy, jak/kdy jsou zkontrolovány stanovené hodnoty, použití jako hlavní indikátor, integrace s operacemi (školení, dokumentace), identifikace a sledování případů, kdy došlo k překročení, a přijatá opatření. V příspěvku jsou představeny klíčové výsledky a závěry a doporučení, kde by je v průmyslu prostor pro zlepšování.
klíčová slova: limity bezpečnostní - indikátory - metriky - bezpečnost provozní - bezpečnost procesní

CHENG, YULONG - LUO, YUN: Analysis of Natech risk induced by lightning strikes in floating roof tanks based on the Bayesian network model / Analýza rizik u havárie typu Natech vyvolané úderem blesku do nádrží s plovoucím víkem na základě modelu Bayesovské sítě
anotace: Na základě Bayesovské sítě byl vytvořen model Natech havárie k hodnocení rizik spojených s bleskem. Na základě stávajících výsledků výzkumu a odborných analýz byl sestrojen kauzální vztah mezi různými parametry a byly stanoveny hodnoty podmíněné pravděpodobnosti uzlů. Tento model Natech pro posouzení rizik byl použit k předpovědi a analýze požárního výbuchu vnitřních plovoucích nádrží způsobeného bleskem. Výsledky ukázaly, že modely pro hodnocení rizika Natech havárií Bayesianskou sítí mohou jasně vyjádřit přímou příčinnost rizikových faktorů a provádět prediktivní i diagnostické analýzy.
klíčová slova: Natech havárie - rizika - katastrofy přírodní - blesky - analýzy rizik - nejistota - sítě bayesovské

ASGARI, ALIREZA - KIBALA, MUKE - BEAUREGARD, YVAN: A framework for the risk assessment of residual hazardous material in the dynamic environment of a composite production process considering operational time variation / Rámec pro hodnocení rizik zbytkového nebezpečného materiálu v dynamickém prostředí kompozitního výrobního procesu s ohledem na změnu provozní doby
anotace: V procesu výroby chemických produktů zvyšují činnosti spojené s přepravou a skladováním zbytkových nebezpečných materiálů riziko kontaminace pracoviště a související negativní dopady na zdraví a bezpečnost pracovníků. V této souvislosti dynamická povaha procesu komplikuje studium parametrů souvisejících s příslušnými operačními riziky. Současná norma pro hodnocení provozních rizik, ISO 31000, nemůže poskytnout praktickou cestu k hodnocení rizik v dynamických provozních prostředích. Proto autoři modelují dynamické prostředí pro zkoumání vlivu variací funkčního času na hodnocení rizik.
klíčová slova: hodnocení rizik - posuzování rizik - prostředí pracovní - provozy průmyslové - látky nebezpečné - kontaminace - vyšetřování nehod - řízení bezpečnosti

BROADRIBB, MICHAEL P.: Guidelines for integrating process safety into engineering projects / Pokyny pro integraci bezpečnosti procesů do inženýrských projektů
anotace: Tento článek popisuje novou knihu pokynů o integraci bezpečnosti procesů do inženýrských projektů, kterou vydalo Centrum pro bezpečnost chemických procesů (The Center for Chemical Process Safety). Inženýrské projekty ve zpracovatelském průmyslu jsou snahou o vytvoření nového nebo upraveného zařízení a jejich rozsah a velikost se značně liší od velkých kapitálových projektů. Hlavní směry těchto pokynů se zaměřují na proaktivní provádění procesní bezpečnosti v optimálním časovém rámci. Tento přístup zajišťuje, že pokud jsou správné činnosti v oblasti procesní bezpečnosti prováděny ve správný čas, vedení projektu bude mít správné informace, aby bylo možné přijímat správná rozhodnutí v oblasti řízení rizik týkající se bezpečnosti.
klíčová slova: řízení rizik - řízení bezpečnosti - bezpečnost procesní - pokyny - projekty - průmysl zpracovatelský

BOOGAERTS, GEERT - TOETER, LISANNE: Process safety education / Výuka procesní bezpečnosti: výběr konceptů pro program procesní bezpečnosti
anotace: Obsah postgraduálního magisterského studia v oboru bezpečnostního inženýrství je základem pro různé iniciativy týkající se podpory procesní bezpečnosti v chemickém průmyslu v Belgii. Výuka procesní bezpečnosti je velmi široké interdisciplinární téma, ve kterém si různé koncepty zaslouží integraci a dostatečnou a vyváženou akademickou pozornost. Definice, výběr a revize těchto konceptů tvoří páteř popsanou v tomto výzkumu, který zohledňuje výběr relevantních konceptů na základě literární rešerše, analýzy historických a nedávných incidentů, ke kterým došlo ve zpracovatelském průmyslu. Tento článek popisuje metodiku výzkumu a výsledky literární rešerše a analýzy incidentů. Fáze validace průmyslovými odvětvími bude předmětem následujícího článku.
klíčová slova: bezpečnost procesní - výuka - vzdělávání - koncepty - průmysl

TONG, RUIPENG: Progress of work safety standardization in China / Pokrok ve standardizaci bezpečnosti práce v Číně: případová studie stovek místních norem v Pekingu
anotace: V posledních letech Čína urychlila vytváření zákonů o bezpečnosti práce, reformovala národní systém dohledu nad bezpečností a postupně aktualizovala své bezpečnostní požadavky a normy. Od roku 2003 byla zavedena standardizace bezpečnosti práce, která pomáhá podnikům při určování hlavní odpovědnosti za bezpečnost práce a posilování základů bezpečnosti práce. Dva klíčové cíle tohoto dokumentu jsou následující: (a) analyzovat současný stav standardizace bezpečnosti práce v Číně a (b) představit, jak Peking využívá místní standardy k podpoře standardizace bezpečnosti práce.
klíčová slova: bezpečnost práce - standardizace - normy bezpečnostní - Čína

FREEMAN, RAYMOND - WILLEY, RONALD J.: Process safety manuscript archives available to the practitioner / Archivy rukopisů o procesní bezpečnosti, které má odborník k dispozici
anotace: Od roku 1967 sponzoruje Americký institut chemických inženýrů (AIChE) řadu bezpečnostních sympozií. Cílem těchto sympozií je snížit frekvenci a závažnost nehod v chemickém průmyslu (CPI). Byla zřízena divize bezpečnosti a ochrany zdraví při práci AIChE, která má sloužit jako centrální uzel pro sběr a šíření informací o procesní bezpečnosti. Byly shromážděny rukopisy ze symposií a archivovány do databáze přístupné na internetu prostřednictvím Akademie AIChE. Technické dokumenty prezentované na těchto sympoziích pokrývají širokou škálu témat, jako je požární ochrana, snižování rizik, analýza výbuchů, postupy údržby zařízení, řízení bezpečnosti procesů a mnoho dalších témat. Celkem bylo naskenováno 2524 příspěvků a uspořádáno do formy, kterou lze použít k vyhledání informací o různých tématech. Tento dokument popisuje organizaci archivů a představuje příklad toho, jak lze archivy použít k vyhledání informací.
klíčová slova: bezpečnost procesní - konference - sympozia - sborníky - archivy - zdroje informační

Professional Safety - č. 3 (2021)

WEAVER, ALBERT III.: Crane and hoist side pulls / Tahy jeřábů a kladkostrojů: nebezpečí, rizika a alternativní metody
anotace: Navzdory množství regulačních norem zakazujících boční tahy jsou tyto i nadále běžnou příčinou selhání jeřábů a kladkostrojů, což v USA každoročně představuje asi 175 zranění a 45 úmrtí. Americký úřad pro bezpečnost práce (OSHA) zakázal od roku 1971 používání jeřábů a kladkostrojů k tažení nebo tažení nákladu do strany; americké normy ANSI pro jeřáby a kladkostroje obsahují stejné zákazy nejméně od roku 1967 pro mostové a portálové jeřáby a od roku 1968 pro pásové, lokomotivní a nákladní jeřáby. U některých typů kladkostrojů a jeřábů jsou k dispozici výstražné systémy bočního tahu a omezovací systémy. Tento článek zkoumá tyto zakázané praktiky, včetně okolností, za kterých jsou povoleny. Rovněž zkoumá alternativní způsoby manipulace s materiálem, jako je použití portálového jeřábu nebo motorového kladkostroje, aby se zabránilo rizikům spojeným s bočními tahy.
klíčová slova: jeřáby - kladkostroje - zvedání - rizika - nebezpečí - prevence rizik

WILBANKS, DAVID W.: Contractor safety prequalification / Bezpečnostní kvalifikace dodavatele
anotace: Společnosti běžně vyžadují, aby budoucí a zavedení dodavatelé poskytli informace, které prokáží jejich schopnost a pravděpodobnost dokončení práce bez incidentů. Výzvy, které podkopávají proces předběžné kvalifikace dodavatele, jsou však pozorovatelné, včetně výběru kritérií, účinnosti, variability a ignorovaných kritérií. Tento článek pojednává o příkladech netradičních kritérií, která mohou mít významný přínos pro lepší kvalifikaci bezpečnosti dodavatele.
klíčová slova: stavby - stavebnictví - dodavatelé - kvalifikace - bezpečnost práce - kritéria

ESPOSITO, PAUL A.: Safety through accountability and recognition / Bezpečnost za pomoci odpovědnosti a uznání: vysvětlení závazku vedení OHSMS a účasti pracovníků
anotace: Odpovědnost managementu za výkonnost BOZP je základem pro úspěšné řízení BOZP. Článek pojednává o tom, jaké doporučení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) lze použít k návrhu odpovědnosti za správu OHSMS. Je vhodné aplikovat "vyváženou sadu metrik" na strategické cíle BOZP. Uznání pracovníka je základem pro zapojení a účast pracovníků. Článek představuje příklady účasti zaměstnanců na angažovanosti a zdokonalování programů BOZP.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - bezpečnost práce - výkonnost - participace - angažovanost - uznání - odpovědnost - metriky - měření

Références en Santé au Travail - č. 164 (2020)

MALARD, S.: Travail et risques pour la reproduction / Práce a reprodukční riziko: jak ho předvídat a jak mu předcházet
anotace: Chemické, fyzikální, biologické vlivy a psycho-organizační problémy jsou řešeny v mnoha odvětvích. Tyto problémy mohou snížit u zaměstnanců reprodukční schopnost, znesnadňují kojení a způsobují další nepříznivé účinky. Tento článek řeší specifika posouzení rizik pro reprodukci v závislosti na hlavních rizicích, době expozice, nabízí náměty pro prevenci, zprostředkuje kritickou analýzu předpisů a postupů.
klíčová slova: rizika chemická - rizika fyzikální - rizika biologická - rizika psychosociální - expozice profesionální - reprodukce

Sicher ist Sicher - č. 3 (2021)

LIEDTKE, MARTIN: Pandemie-PSA / Osobní ochranné prostředky proti pandemii?: nová pravidla pro zavedené produkty bezpečnosti práce?!
anotace: Nedostatek osobních ochranných prostředků (OOP) způsobený pandemií SARS-CoV-2 přinutil odpovědné německé orgány dočasně vytvořit nové způsoby jejich nákupu a poskytování (od března 2020). Byla změněna osvědčená pravidla pro schvalování výrobků při uvádění na trh, požadavky na výrobky, poskytování a používání OOP. Autor popisuje situaci v Německu a EU v této oblasti a závěrem shrnuje doporučení pro Německo. Ta se týkají zkráceného legislativního procesu (zúčastněné subjekty musí rychle získat přístup k odborným znalostem, je vhodné mít průběžně aktualizovanou dokumentaci expertních sítí a kontaktů v příslušných institucích, užitečná je stručná a výstižná křížová kompilace důvodů a cílů, ideálně sestavená společně zaměstnanci různých spolkových a státních orgánů s odborníky). Pro vývoj testovacích principů pro rychlé testy je dle autora nezbytné, aby vývojáři věděli přesné požadavky a cíle, které mají být testovacím principem od začátku sledovány. Dohled nad trhem musí být ještě lépe propojen na národní i mezinárodní úrovni. Pro používání respirátorů FFP2 na pracovištích existují závazné předpisy pro zaměstnavatele, pokud jde o poučení a preventivní péči o zdraví při práci, které by měly být dodržovány.
klíčová slova: prostředky ochranné - OOPP - pandemie - výrobky - testování - trh - Německo

HIEN, WOLFGANG - SCHWARZKOPF, HUBERTUS VON - NIENHAUS, ALBERT: Corona-Gefährdung im Erleben von Pflegekräften / Koronavirové riziko ve zkušenostech ošetřujícího personálu: průzkumná studie: část 1
anotace: Výchozím bodem této studie byla otázka, jak zdravotní sestry prožívají koronavirovou krizi v jejich každodenním pracovním životě a jaké vlivy je zatěžují a ohrožují na zdraví. Průzkum probíhal v období od května do července 2020 a celkem proběhlo 26 rozhovorů se zdravotními sestrami z nemocnic a lůžkových zařízení v Německu. Klíčová témata byla následující: organizační a strukturální požadavky na řešení krizí; průběh krizového řízení a role zdravotního oddělení; pracovní kultura a atmosféra v průběhu krizového řízení; fyzická a psychosociální situace ošetřujícího personálu během krize. Autoři v 1. části článku shrnují výsledky průzkumu, co se týče těchto klíčových témat.
klíčová slova: sestry zdravotní - rizika pracovní - rizika zdravotní - pandemie - průzkumy - zdravotnictví

Sondy revue - č. 1 (2021)

ZRUTSKÝ, JAROMÍR: Zvýšená ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a v pracovněprávních sporech
anotace: Neustále se mluví o tzv. zvýšené ochraně zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a v pracovněprávních sporech. Cílem tohoto článku je ve stručnosti odpovědět zejména na to, zda je tato zvýšená ochrana někde zakotvena a kde se jí mohou zaměstnanci v praxi domáhat.
klíčová slova: ochrana zaměstnanců - vztahy pracovněprávní - spory pracovněprávní - soudnictví

DANDOVÁ, EVA: Jak správně uzavřít kolektivní smlouvu
anotace: Kolektivní vyjednávání je speciální druh vyjednávání. Je to proces, který probíhá mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi s cílem dojednat soubor pravidel, která se budou uplatňovat v pracovněprávních vztazích u zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů. Kolektivní vyjednávání však nelze chápat pouze jako proces, kdy si zaměstnavatel se zástupci odborové organizace sedne za vyjednávací stůl, a budou jednat o obsahu kolektivní smlouvy.
klíčová slova: smlouvy kolektivní - vyjednávání - zaměstnavatelé - odbory - vztahy pracovněprávní

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Je zaměstnanec povinen podrobit se na žádost zaměstnavatele očkování proti nemoci covid-19?
anotace: Legislativní rada Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) zaujala stanovisko k tomu, zda je zaměstnanec povinen podrobit na žádost zaměstnavatele očkování proti nemoci covid-19.
klíčová slova: koronavirus - očkování - zaměstnanci - zaměstnavatelé - služby pracovnělékařské - stanoviska - odbory

Sondy revue - č. 2 (2021)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2020
anotace: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, deklaruje fyzickým osobám se zdravotním postižením zvýšenou ochranu na trhu práce a za tím účelem mj. stanoví v paragrafech 81 až 84 povinnost zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši plného podílu těchto osob na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 %. U agentur práce je to ale jinak. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle paragrafu 14 odst. 3 písm. b), tj. právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítávají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.
klíčová slova: trh práce - osoby hendikepované - postižení zdravotní - zaměstnanost - zaměstnavatelé - povinnosti

ŠMÍD, DAVID: Zaměstnavatelé mohou číst e-maily zaměstnanců
anotace: Autor se vyjadřuje k dotazu, zda má zaměstnavatel právo číst svým zaměstnancům e-maily. Dotaz vznikl na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který se týkal sledování soukromé korespondence zaměstnanců.
klíčová slova: zaměstnanci - soukromí - komunikace - zaměstnavatelé

Travail et Sécurité - č. 824 (2021)

DELAVAL, KATIA: Ventiler contre l'épidémie / Větrejte proti epidemii
anotace: Jaká preventivní opatření k ventilaci by měla být přijata k omezení šíření covid-19 ve vzduchu v pracovních prostorech? Praktický návod uvádějící jejich seznam byl vypracován několika experty z INRS, Carsat a Cramif. Článek se mj. zabývá popisem zařízení, jejichž cílem je eliminace znečišťujících látek přítomných ve vzduchu, nasávajících vzduch z místnosti a po ošetření různými procesy jej uvolňují zpět. Některé procesy, založené na HEPA filtraci, mohou snížit koncentraci virů v prostoru. Čističky vzduchu však v žádném případě nemohou nahradit přívod venkovního vzduchu a nesmí se používat jako doplňky ventilačních systémů.
klíčová slova: prostředí pracovní - prostory vnitřní - látky znečišťující - ventilace

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail