Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 10 (2020)Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2020) | Časopis lékařů českých - č. 5 (2020) | Hygiena - č. 3 (2020) Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2020)Journal of Safety Research - č. 74 (2020)Národní pojištění - č. 10 (2020) | Professional Safety - č. 10 (2020) | Références en santé au travail - č. 163 (2020)Sicher ist Sicher - č. 10 (2020)Sondy revue - č. 10 (2020)Travail et Sécurité - č. 818 (2020)Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2020)

 

 

112 - č. 10 (2020)

PECL, JAN: Fotovoltaické systémy při požáru z pohledu jednotek požární ochrany
anotace: Problematika fotovoltaických systémů (FV systém) provází hasiče velmi intenzivně již několik let, a to v důsledku značného technologického rozvoje v této oblasti s následným rapidním nárůstem počtu montáží. Na místě zásahu se hasiči setkávají se širokou škálou technických pojetí těchto instalací – od rozsáhlých FV elektráren zbudovaných jako investiční záměr přes lokální ostrovní samozásobitelské systémy až po „skromnější“ instalace na střechách výrobních budov nebo rodinných domů. Bez ohledu na druh instalace je třeba definovat specifická rizika vzniku závady takovýchto systémů, speciálně v podmínkách následného požáru a vytvořit pro jejich zvládání odpovídající postupy a doporučení.
klíčová slova: pole fotovoltaická - fotovoltaika - instalace - bezpečnost požární - ochrana požární - rizika - požáry

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2020)

VALA, JIŘÍ: Zemědělství a lesnictví jedno z nejrizikovějších odvětví
anotace: Zemědělství, lesnictví a rybářství spadají do skupiny nejrizikovějších odvětví v České republice, což vyplývá z údajů Českého statistického úřadu a Státního úřadu inspekce práce. Odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství tak patří mezi nejrizikovější, ale i zároveň mezi nejmenší skupinu povolání v České republice.
klíčová slova: zemědělství - lesnictví - rybářství - rizika pracovní - kontroly - předpisy bezpečnostní - prevence rizik - BOZP - bezpečnost práce

HRUBÁ, KATEŘINA: Novinky v BOZP 2020
anotace: Zdá se, že rok 2020 se zapíše do dějin jako rok ve znamení pandemie koronaviru. Během nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s touto pandemií od 12. března do 17. května 2020, i po jeho skončení se objevovala různá opatření a doporučení zaměstnavatelům k ochraně zdraví zaměstnanců a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Kromě toho došlo k novelám následujících důležitých právních předpisů, které se významně dotýkají i oblasti BOZP.
klíčová slova: BOZP - opatření bezpečnostní - 2020 - pandemie - koronavirus - zákoník práce - změny - Česká republika - legislativa

VARTA, ONDŘEJ - KYSELA, JIŘÍ: Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení
anotace: Manipulace s břemeny různých tvarů a rozdílné hmotnosti pomocí zdvihacích zařízení, kterými mohou mostové nebo mobilní (automobilové) a hydraulické nakládací jeřáby, ale i používání pracovních plošin, dále stavebních výtahů apod., se z pohledu možných rizik a vzniku pracovních úrazů řadí mezi odvětví, která zaujímají po stavebnictví a lesnictví jedno z čelních míst.
klíčová slova: zařízení zdvihací - manipulace s břemeny - jeřáby - plošiny - obsluha - školení - kontroly - stav technický - úrazy pracovní - úrazy smrtelné - BOZP

HRUBÁ, KATEŘINA: Manipulace s břemeny
anotace: Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou u pracovníků v Evropě velmi časté. Jistě také proto kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022 pořádaná agenturou EU-OSHA bude tentokrát pod názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Její vyhlášení je plánováno na říjen 2020.
klíčová slova: zátěž fyzická - manipulace s břemeny - onemocnění muskuloskeletální - kampaně evropské - Evropská agentura pro BOZP - pracoviště

HLAVIČKOVÁ, HANA: Zahájení evropské kampaně "Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž"
anotace: Řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací zlepšuje životy pracovníků a z ekonomického hlediska se vyplatí. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) připravila na období 2020-2022 další ze svých kampaní, tentokrát zaměřenou na muskuloskeletální poruchy související s prací.
klíčová slova: zátěž fyzická - manipulace s břemeny - onemocnění muskuloskeletální - kampaně evropské - Evropská agentura pro BOZP

JOUZA, LADISLAV: S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
anotace: Když je počasí, že by psa nevyhnal, sedá do aut daleko víc lidí než obvykle. Raději postojí v kolonách, ale v teple a třeba při příjemné hudbě, než aby přešlapovali v nečase na zastávce MHD. Jenomže i z pohodlnější jízdy se náhle může stát problém. Například když cestou nabouráte nebo vám auto zaparkované před firmou vykradou. A co když se vám něco stane s firemním autem na služební cestě? V celé řadě případů se totiž jedná o pracovní úrazy a potom platí výhodnější právní úprava.
klíčová slova: automobily služební - cesta do práce a z práce - cesty služební

PETIK, LUKÁŠ: Karta BOZP pro profesi: Strážník obecní policie
anotace: Karta BOZP pro profesi strážník obecní policie uvádí výčet pracovních činností, spadajících do obvyklé pracovní náplně této profese. Dále jsou uvedeny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, charakteristika místa výkonu práce, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: karta BOZP - policisté - policie - rizika pracovní - faktory rizikové - kvalifikace - činnosti pracovní - události mimořádné - OOPP - prostředky ochranné

 

Časopis lékařů českých - č. 5 (2020)

BENCKO, VLADIMÍR: Psychosomatické a psychosociální aspekty percepce zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
anotace: Psychosociální hlediska mohou mít při vnímání potenciálních zdravotních rizik z prostředí i alimentární cestou zásadní význam. Platí to zejména tehdy, kdy naše znalosti reálných zdravotních důsledků expozice danému rizikovému faktoru jsou neúplné nebo se intenzita této expozice pohybuje v hodnotách vzbuzujících pochybnosti z hlediska možných biologických účinků. Nejzávažnějším rysem těchto situací, zvláště v případě problémů v prostředí u psychicky labilnějších jedinců, je výskyt často úporných neuropsychických a psychosomatických problémů. Vzhledem k obtížné objektivizaci představují pro své nositele různou míru obtíží až utrpení, které nelze z hlediska kvality jejich života podceňovat. Kvalifikovaný odhad potenciálních zdravotních rizik v životním i pracovním prostředí, existujících i plánovaných objektů a projektů průmyslových, dopravních či jiných staveb je nezbytnou součástí jejich auditu. Zatímco počáteční fáze odhadu rizika, jeho identifikace a odhad expozice mají ryze přírodovědný charakter, vlastní odhad míry rizika již zahrnuje arbitrární hlediska (např. koeficienty bezpečnosti). Sdělování rizika (risk communication) a zejména jeho zvládání/řízení (risk management) znamená, že přes psychosociální hlediska se rozhodování o opatřeních ke zmírnění důsledků posuzovaného rizika posléze dostává do politické polohy. Prevencí těchto problémů může být systematická a včasná výchovná či osvětová činnost, cílená zdravotní výchova v době příprav průmyslových, dopravních, vojenských či jiných staveb a zapojení místních občanských aktivit či aktivistů. Jejím smyslem nesmí být laciná bagatelizace rizika, ale srozumitelné přesvědčování o únosnosti jeho míry s uvedením výhod, které realizace projektu přinese. Dodatečné snahy vysvětlit veřejnosti skutečný stav věcí jsou zpravidla přijímány s nedůvěrou až se záští, často s tím, že tyto informace jsou „dobře zaplacenými“ dezinformacemi, jež zakrývají pravý stav věcí.
klíčová slova: hodnocení míry zdravotního rizika – vnímání rizika – hodnocení a odhad rizik prostředí – psychosomatické aspekty vnímání rizika – kvalita života

 

Hygiena - č. 3 (2020)

WICHSOVÁ, JANA - HORÁKOVÁ, ANDREA - TALIÁNOVÁ, MAGDA: Dodržování pravidel hygieny rukou v perioperační péči
anotace: Cílem práce bylo zjistit a porovnat teoretické znalosti a praktické dovednosti vztahující se k dodržování pravidel hygieny rukou mezi perioperačními sestrami pracujícími na operačním sále. Mezi hlavní kontrolované oblasti šetření patřilo dodržování bezpečných zásad hygieny rukou včetně předepsané úpravy rukou u perioperačních sester. Z porovnání výsledků dotazníkového a pozorovacího šetření vyplynulo, že respondentky mají často dobré teoretické znalosti, které v praxi nevyužívají a dopouštějí se tak chyb. Je třeba se zamyslet nad kvalitou pravidelného proškolování personálu o hygieně rukou i nad frekvencí a důkladností auditů a kontrol v této oblasti.
klíčová slova: infekce - nemoci infekční - hygiena - ruce - péče zdravotní - sestry zdravotní - sály operační

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 10 (2020)

VERMA, NITIN: Risk assessment studies of the impact of occupational exposure of pharmaceutical workers on the development of antimicrobial drug resistance / Studie hodnocení rizik dopadu expozice pracovníků ve farmaceutickém průmyslu na vývoj rezistence vůči antimikrobiálním látkám
anotace: Farmaceutičtí pracovníci podílející se na výrobě antimikrobiálních léčiv jsou vystaveni expozici různým antimikrobiálním chemikáliím v různých fázích výroby, jako je mletí, prosévání, lisování, granulace, míchání a plnění. Tato expozice může vést k rozvoji multirezistence (MDR) vůči bakteriím. Vědecké zprávy o zdravotních rizicích pro farmaceutické pracovníky podílející se na výrobě antibiotik jsou vzácné. Cílem této studie bylo porovnat stupeň bakteriální rezistence farmaceutických pracovníků v Indii s mírou rezistence jednotlivců, kteří nejsou zapojeni do farmaceutické výroby.
klíčová slova: průmysl farmaceutický - léčiva - výroba - expozice pracovníků - bakterie - rezistence - odolnost - hygiena práce - posuzování rizik

AUGENBRAUN, BENJAMIN L.: Assessment and mitigation of aerosol airborne SARS-CoV-2 transmission in laboratory and office environments / Posouzení a zmírnění vzdušného aerosolového přenosu SARS-CoV-2 v laboratorním a kancelářském prostředí
anotace: Je známo, že bioaerosoly jsou důležitou přenosovou cestou pro SARS-CoV-2. Autoři uvádí rámec pro odhad rizika přenosu SARS-CoV-2 prostřednictvím aerosolů v laboratorních a kancelářských podmínkách na základě exponenciálního modelu reakce na dávku a analýzy proudění a čištění vzduchu v typických vytápěcích, ventilačních a klimatizačních systémech (HVAC). Vysoce cirkulující systémy HVAC s vysoce účinnou filtrací částicového vzduchu (HEPA) dramaticky snižují expozici viru ve vnitřním prostředí a chirurgické masky nebo respirátory N95 expozici dále snižují. Jako příklad uvedeného modelu hodnocení rizik považují autoři preventivní opatření potřebná pro typickou experimentální skupinu z oblasti fyzikálních věd k udržení nízkého rizika přenosu po dobu šesti měsíců provozu.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - přenos - infekce - bioaerosoly - aerosoly - vzduch - kanceláře - laboratoře - analýzy rizik - hodnocení rizik

SUMMAN, AHMED SALEH: Noise exposure among teachers in technology educational shops in selected British Columbia, Canada, high schools / Expozice hluku u učitelů při výuce v dílnách na středních školách v Britské Kolumbii
anotace: Učitelé v dílnách na středních školách jsou vystaveni různým pracovním rizikům v souvislosti s fyzickou zátěží, prací s chemikáliemi, výskytem pevných částic a expozicí hluku, a rovněž neoptimálním pracovním podmínkám negativně ovlivněným teplotou, vlhkostí a osvětlením. Tato studie hodnotila expozici hluku 17 učitelů pracujících v 17 dřevozpracujících, kovozpracujících a automobilových dílnách na vybraných středních školách v Britské Kolumbii v Kanadě a zkoumala kvalitu akustiky výukových prostor s ohledem na hluku v pozadí. Studie charakterizovala opatření pro tlumení hluku dílnách a sledovala bezpečnostní postupy učitelů během výuky. Výsledky tohoto šetření naznačily, že téměř 60 % zúčastněných učitelů bylo během výuky a práce v dílně vystaveno nepřijatelné úrovni hluku. Rovněž se ukázalo, že akustická kvalita prostředí dílen byla nepříznivě ovlivněna vysokou úrovní šumu pozadí kvůli špatnému prostorovému designu. Byla poskytnuta praktická doporučení ke snížení a řízení expozice hluku v dílnách a ke zvýšení ochrany zdraví, bezpečnosti a kvality výuky učebnách.
klíčová slova: dílny - školy střední - výuka - hluk - expozice pracovníků - učitelé - podmínky pracovní

ZISOOK, RACHEL E.: Emissions associated with operations of four different additive manufacturing or 3D printing technologies / Emise spojené s provozem čtyř různých technologií aditivní výroby nebo 3D tisku
anotace: V této pilotní studii byla hodnocena široká škála potenciálních emisí pro čtyři typy strojů pro aditivní výrobu (additive manufacturing, AM). Jednalo se o technologii vytlačování materiálu (za použití akrylonitril-butadien-styrenu [ABS]); tryskání materiálu (pomocí kapalného fotopolymeru); 3D tisku s práškovým ložem; a fotopolymerizace kádě (pomocí kapalného fotopolymeru) v průmyslovém laboratorním prostředí. Během izolované činnosti strojů AM byly odebrány vzorky přilehlých sloučenin, včetně celkových a jednotlivých těkavých organických sloučenin (VOC), nanočástic a mikročástic a anorganických plynů.
klíčová slova: výroba aditivní - 3D tisk - tiskárny - emise - nanočástice - mikročástice - ochrana zdraví

JOHANNESSEN, LENE N.: Embedded systems and the Internet of Things / Integrované systémy a internet věcí: lze při hodnocení rizika expozice na pracovišti použít nízkonákladové plynové senzory?
anotace: Internet věcí (IoT) zkoumá nové pohledy a možná zlepšení v postupech hodnocení rizik a ukazuje potenciál pro měření dlouhodobé expozice v zaměstnání v reálném čase. To může být užitečné při monitorování plynů s krátkodobými maximálními úrovněmi a pro časově vážené průměrné koncentrace (TWA) používané ve standardních postupech měření. Byl navržen funkční vestavěný systém využívající nízkonákladová elektrochemická čidla oxidu uhelnatého (CO), pro připojení k Internetu byla použita technologie rádiové komunikace (LoRaWAN) s dlouhým dosahem v celé oblasti. Tento systém byl použit k nepřetržitému monitorování hladin plynu v pracovní atmosféře spalovny po dobu 2 měsíců.
klíčová slova: spalovny - plyny - detekce plynů - oxid uhelnatý - senzory - měření - internet - digitalizace

 

Journal of Safety Research - č. 74 (2020)

KINCL, LAUREL D.: Efficacy of text messaging apprentices to reinforce ergonomics and safety voice training / Účinnost textových zpráv na školení učňů v ergonomii a BOZP
anotace: Úrazy a muskuloskeletální poruchy související s prací jsou u zedníků běžné. Program SAfety Voice for Ergonomics (SAVE) integruje školení v ergonomických a bezpečnostních dovednostech do učňovského výcviku budoucích zedníků. Účelem této studie bylo posoudit účinnost využití textových zpráv k posílení obsahu programu SAVE.
klíčová slova: zprávy textové - SMS - školení - výcvik - komunikace - programy vzdělávací - bezpečnost práce - ergonomie - učni - zedníci

HAIGHT, JOEL M.: Adaptive automation and its health and safety challenges / Adaptivní automatizace a její výzvy v oblasti zdraví a bezpečnosti
anotace: Svět se každým dnem stále více automatizuje. Dnes je běžnější vidět například autonomní automobily, automatizované řídicí systémy a výrobní roboty než kdykoli předtím. Autonomní systémy mají více funkcí než dříve a technologie se vyvíjejí stále rychleji. Umělá inteligence přináší výkonné systémy, které jsou čím dál častěji schopné provozu bez lidského zásahu. Díky přesnému programování a adekvátnímu školení provádějí systémy své funkce spolehlivě, efektivně a přesně bez únavy, chyb nebo platu. Přechod však pravděpodobně povede k provozní nejistotě, zmatku, úbytku dovedností, chybám, a pravděpodobně k úrazům.
klíčová slova: automatizace adaptivní - digitalizace - technologie nové - výzvy - bezpečnost práce - úrazy pracovní

FRANKLIN, CAROLE S.: Collaborative robotics / Kolaborativní robotika: nová éra spolupráce člověka s robotem na pracovišti
anotace: Kolaborativní robotické systémy jsou novou robotickou technologií, která umožňuje robotům a lidským operátorům spolupracovat způsoby, které dříve nebyly možné. S touto novou schopností však přicházejí nová nebezpečí a rizika, která je nutné vyhodnotit pro každou jednotlivou aplikaci. Tento článek pojednává o povaze spolupracujících robotů a o tom, jak se v současné době používají v průmyslu; o dobrovolných průmyslových konsensuálních normách pro bezpečnost aplikací spolupracujících robotů; a o osvědčených postupech při hodnocení a zmírňování nových rizik souvisejících s aplikacemi spolupracujících robotů.
klíčová slova: robotika kolaborativní - roboty průmyslové - bezpečnost práce - systémy bezpečnostní - normy bezpečnostní - spolupráce - posuzování rizik

YORIO, PATRICK L.: Lagging or leading? / Zaostávání nebo vedení?: zkoumání časového vztahu mezi indikátory zaostávání v těžebních zařízeních v letech 2006-2017
Literatura o řízení bezpečnosti práce obecně kategorizuje klíčové ukazatele výkonu (KPI) jako indikátory vedení a zaostávání. Tradiční indikátory zaostávání jsou opatření související s negativními bezpečnostními incidenty, jako jsou úrazy, zatímco indikátory vedení se používají k predikcím (a lze je proto použít k prevenci) pravděpodobnosti budoucích negativních bezpečnostních incidentů. Nedávná teorie naznačuje, že tradiční indikátory zaostávání mají také charakteristiky indikátorů vedení a naopak, avšak empirické důkazy jsou omezené. Tento výzkum tedy zkoumal časové vztahy mezi úrazy na úrovni provozovny, skoronehodami a smrtelnými událostmi pomocí údajů o úrazech a zaměstnanosti ze vzorku 24 910 těžebních zařízení za období 12 let.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce, indikátory, ukazatele, výkonnost, vedení, zaostávání, prevence nehod, prevence úrazů

SCHWATKA, NATALIE V. - GOLDENHAR, LINDA M. - JOHNSON, STEFANIE K.: Change in frontline supervisors' safety leadership practices after participating in a leadership training program / Změna postupů vedení v oblasti bezpečnosti práce u vedoucích pracovníků v první linii po účasti na programu školení pro vedoucí pracovníky: záleží na velikosti společnosti?
anotace: Většina stavebních společností jsou malé podniky a malé podniky často postrádají zdroje potřebné k tomu, aby zajistily, že jejich nadřízení mají dovednosti v oblasti řízení bezpečnosti práce a mohou tak budovat a udržovat silné bezpečnostní klima na pracovišti. Výcvikový program Foundations for Safety Leadership (FSL) byl navržen tak, aby poskytoval vedoucím pracovníkům v podnicích všech velikostí dovednosti v oblasti bezpečnostního vedení. Tento článek zkoumá dopad školení FSL podle velikosti podniku.
klíčová slova: stavebnictví - podniky malé - BOZP - řízení bezpečnosti práce - vedení lidí - transformace - pracovníci vedoucí - školení - programy vzdělávací - klima bezpečnostní

GU, JA K.: Occupational injury and psychological distress among U.S. workers / Pracovní úrazy a psychické potíže mezi pracovníky v USA: průzkum The National Health Interview Survey, 2004-2016
anotace: Pracovní úrazy, v jejichž důsledku došlo ke ztrátě zaměstnání nebo ke zkrácení pracovní doby a finanční zátěži způsobené výdaji na léčbu, mohou negativně ovlivnit duševní zdraví. Cílem tohoto průzkumu bylo prozkoumat u pracovníků v USA a) prevalenci vážného psychického utrpení (serious psychological distress, SPD) podle stavu úrazu (pracovní, mimopracovní a bez úrazu) a charakteristik úrazu a b) souvislost mezi úrazovým stavem a psychickým stresem. 4,7 % pracovníků s pracovním úrazem mělo vážné psychické potíže (SPD). Pracovníci s poraněním hlavy a krku měli nejvyšší prevalenci SPD. U pracovníků s pracovním úrazem byla dvakrát větší pravděpodobnost, že budou mít SPD, než u těch, kteří nebyli zraněni. Z výsledků průzkumu tedy vyplývá, že program péče o duševní zdraví na pracovišti je pro zraněné pracovníky zásadní.
klíčová slova: zdraví duševní - stres psychický - zátěž psychická - úrazy - úrazy pracovní - pracovníci - USA - průzkumy

LÓPEZ GÓMEZ, MARÍA ANDRÉE: The relationship of occupational injury and use of mental health care / Vztah pracovního úrazu a využívání péče o duševní zdraví
anotace: Příznaky deprese a úzkosti jsou častým důsledkem pracovního úrazu bez ohledu na jeho příčinu a typ. Péče o duševní zdraví je nicméně zřídka kryta systémy odškodňování pracovníků. Cílem této studie bylo posoudit využití péče o duševní zdraví po pracovním úrazu. Z analýzy vyplynulo, že zranění pracovníci s větší pravděpodobností vyhledají nějakou službu péče o duševní zdraví po úrazu.
klíčová slova: úrazy pracovní - deprese - úzkost - stres psychický - zdraví duševní - péče o zdraví - kompenzace

DAVIS, ANDREA L.: Moving FOCUS - The Fire Service Organizational Culture of Safety survey - from research to practice / Posun průzkumu FOCUS - Průzkum organizační kultury bezpečnosti hasičů - od výzkumu k praxi
anotace: Průzkum FOCUS - Organizační kultura bezpečnosti práce hasičů (The Fire Service Organizational Culture of Safety survey) byl vyvinut v rámci výzkumu a byl uveden do praxe v rámci hasičských a záchranných sborů USA. Nástroj FOCUS byl vyvinut prostřednictvím grantu FEMA Assistance to Firefighters Research & Development. K dnešnímu dni se průzkumu účastnilo více než 35 000 hasičů. Aktuální grant FEMA pro prevenci a bezpečnost může podpořit hodnocení průzkumu FOCUS až u 1 000 hasičských sborů s potenciálem téměř 120 000 respondentů. S každým cyklem financování je cílem programu FOCUS růst a měřit jeho výzkum tak, aby se uplatnil dopad.
klíčová slova: klima bezpečnostní - hasiči - průzkumy - prevence úrazů - USA

BROWN, BRANDY: Exploring differences in the workplace violence experiences of young workers in middle and late adolescence in the United States / Zkoumání rozdílů ve zkušenostech pracovníků ve středním a pozdním věku dospívání v USA s násilím na pracovišti
anotace: Mladí pracovníci, obvykle charakterizovaní věkem 15-24 let, jsou obvykle zaměstnáni na pracovních místech, kde je vysoké riziko násilí na pracovišti. Není známo, jak by tito mladí pracovníci v různých fázích vývoje mohli chápat násilí na pracovišti a jak by na něj reagovali. Autoři zkoumali, zda se zkušenosti a chápání mladých pracovníků lišily mezi těmi ve středním (ve věku 15-17) a pozdním (ve věku 18-24) věku dospívání. Závažnost sexuálního obtěžování a fyzického napadení se u těchto věkových skupin liší. Pracovníci v pozdním věku dospívání používají různé formální a neformální mechanismy hlášení o násilí na pracovišti. Násilí na pracovišti má negativní dopad na duševní zdraví mnoha mladých pracovníků.
klíčová slova: pracovníci mladí - adolescenti - násilí na pracovišti - vnímání - zkušenosti - průzkumy

ROBSON, LYNDA S.: Preventing fall-from-height injuries in construction / Prevence úrazů při pádu z výšky ve stavebnictví: účinnost standardu školení
anotace: V provincii Ontario v Kanadě se v roce 2015 stal povinným školicí standard pro stavební dělníky k používání zařízení na ochranu proti pádu. Na konci přechodného období v roce 2017 bylo podle nového standardu proškoleno 418 000 pracovníků. Byly položeny dvě základní výzkumné otázky: 1) do jaké míry ovlivňuje školení práce ve výškách (Working at Heights, WAH) postupy na pracovišti; a 2) došlo ke změně výskytu úrazů pádem z výšky současně se zavedením výcvikového standardu WAH.
klíčová slova: práce ve výškách - pády z výšky - prevence úrazů - školení - bezpečnost práce - předpisy

DALE, ANN MARIE: The association between subcontractor safety management programs and worker perceived safety climate in commercial construction projects / Spojení mezi programy řízení bezpečnosti subdodavatelů a vnímání bezpečnostního klimatu pracovníkem v projektech komerčních staveb
anotace: Programy řízení bezpečnosti jsou určeny ke zmírnění rizika úrazů na pracovišti a k vytvoření bezpečného pracovního prostředí. Účelem tohoto projektu bylo vyhodnotit vztah mezi programy řízení bezpečnosti u dodavatelů vnímání bezpečnostního klimatu a bezpečného chování pracovníky malých a středních stavebních subdodavatelů. Programy řízení bezpečnosti se lišily v malých, středních a velkých stavebních firmách. U malých dodavatelů bylo méně pravděpodobné, že by se vyskytly prvky konkrétního bezpečnostního programu. Bezpečnostní klima uváděné pracovníky se u různých dodavatelů nelišilo. Mezi programy řízení bezpečnosti a bezpečnostním klimatem byla malá souvislost.
klíčová slova: programy bezpečnosti práce - klima bezpečnostní - podniky - stavebnictví - dodavatelé - subdodavatelé - systémy řízení - řízení bezpečnosti práce - ukazatele - prevence úrazů

 

Národní pojištění - č. 10 (2020)

SALAČOVÁ, MARIE: Dvoudenní pracovní cesty
anotace: V rámci pracovních cest zaměstnanců se velice často vyskytují dvoudenní pracovní cesty, které však vykazují určité problémy při výpočtu cestovních náhrad. Je to způsobeno nepochybně tím, že pro ně platí specifický režim. Zmíněná zvláštní úprava je obsažena v ustanovení § 163 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zde je přesně stanoveno, že při pracovní cestě, která spadá do dvou kalendářních dnů, se upouští od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
klíčová slova: cesty pracovní - legislativa - zákoník práce

FETTER, RICHARD W.: Agenturní a kmenoví zaměstnanci
anotace: Kde leží hranice rovného zacházení s agenturními a kmenovými zaměstnanci? Kdo je tzv. srovnatelný zaměstnanec? Agentura práce a uživatel přidělených agenturních zaměstnanců musejí zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky agenturních zaměstnanců nebyly horší, než jsou podmínky srovnatelných kmenových zaměstnanců. Platí to ale vždy? Otázkou, kdo je v tomto ohledu oním srovnatelným zaměstnancem, a otázkou, kdy je nerovné zacházení s oběma kategoriemi zaměstnanců ospravedlnitelné, se zabýval Nejvyšší správní soud.
klíčová slova: zaměstnanci - zaměstnanci agenturní - agentury práce - zaměstnávání agenturní - zacházení rovné - podmínky pracovní - mzdy

 

Professional Safety - č. 10 (2020)

MORTON, BRUCE: COVID-19 / COVID-19: jeden z důvodů, proč brát duševní zdraví vážně
anotace: I v těch nejlepších dobách je duševní pohoda ve stavebnictví jedním z hlavních problémů. Mnoho studií naznačuje, že lidé, kteří pracují ve stavebnictví, mají vyšší úroveň problémů s duševním zdravím. Zprávy centra CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) uvádí, že toto odvětví má oproti ostatním profesím jednu z nejvyšších hodnot sebevražd. S příchodem pandemie COVID-19 stavební dělníci čelí dalším tlakům: riziku nakažení sebe nebo svých blízkých, skutečným nebo potenciálním ztrátám pracovních míst, zavírání škol a dalším problémům. Otázkou je, jak zvládnou tento mimořádný tlak v práci a doma, jak to ovlivní přímo jejich vztahy se spolupracovníky, rodinou a přáteli. Článek se zabývá tím, jak mohou dodavatelé a spolupracovníci na stavbách podpořit duševní zdraví svých zaměstnanců.
klíčová slova: zdraví duševní - stavebnictví - podpora zdraví - dodavatelé

MATTIS BERNARDO, ANGELA - SMEAK, RONA - WILLIAMS, ADELLE M.: Accomodating the older workers / Vyjít vstříc starším pracovníků: důsledky pro bezpečnostní odborníky
anotace: Pracovní síla bude i nadále stárnout. Bezpečnostní odborníci musí být schopni posoudit potřeby pracovní síly, aby zajistili náležité přizpůsobení programu BOZP s cílem chránit nejen stárnoucí, ale všechny pracovníky. Pochopení fyziologických aspektů stárnutí a toho, jak stárnutí ovlivňuje bezpečnost, může odborníkům v oblasti BOZP pomoci posoudit pracovní prostředí a upravit bezpečnostní programy tak, aby zmírňovaly některé dopady stárnutí. Mnoho společenských, ekonomických, bezpečnostních a lékařských mýtů o starších pracovnících je založeno na vnímání, že starší pracovníci jsou křehcí, nespolehliví a neschopní účinně a bezpečně pracovat. Oddělení faktů od mýtů je pro zvýšení bezpečnosti zásadní.
klíčová slova: pracovníci starší - stárnutí - síla pracovní - odborníci BOZP - programy BOZP - prevence rizik - prevence úrazů

WILBANKS, DAVID W. - BYRD, TRACI: The relevance and benefit of ISO 31000 to OSH practice / Důležitost a přínos normy ISO 31000 pro praxi BOZP (management rizik)
anotace: Odborníci v oblasti BOZP a souvisejících specializacích by měli začlenit teorii řízení (managementu) rizik do každodenní praxe. Mezinárodně uznávaná konsenzuální norma pro řízení rizik poskytuje potřebné pokyny pro rozvoj kompetencí v oblasti BOZP založených na riziku. K zajištění souladu s hlavními cíli organizace pro úspěch v oblasti BOZP jsou nutné aplikované zásady řízení rizik.
klíčová slova: řízení rizik - management rizik - normy mezinárodní - principy - cíle - BOZP

SCHROTH, LORI - HODY, BRANDON J.: The business case for moving to electronic documentation / Obchodní případ přechodu na elektronickou dokumentaci
anotace: Přijetí a akceptace elektronické dokumentace na pracovišti je na vzestupu, což může mít dopad na programy a procesy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výzkum ukazuje, že elektronická dokumentace zajišťuje lepší soulad s normami BOZP a požadavky na uchovávání dokumentů, a elektronické dokumenty poskytují organizacím možnosti, které papírová dokumentace nemá. Pochopení výhod elektronické dokumentace a nedostatků a ekonomických dopadů papírové dokumentace může společnostem pomoci učinit informovaná rozhodnutí ohledně správy dokumentace BOZP. Tento článek popisuje 10krokový přístup k úspěšnému přechodu od papírové k elektronické dokumentaci. Organizace mohou tento proces sledovat, aby odstranily překážky při implementaci elektronického dokumentačního systému a podporovaly změnu kultury v podniku.
klíčová slova: BOZP - dokumentace - digitalizace - systémy

GEHRK, RICK: Five strategies for improving OSH training program effectiveness / Pět strategií pro zlepšení účinnosti školicího programu BOZP
anotace: Vedoucí pracovníci chtějí podpořit konkrétní chování a návyky k zajištění produktivity, prevenci úrazů a špatného zdraví a udržení zaměstnanců. Kritické pro tento cíl je sledování a zlepšování účinnosti školení BOZP v organizaci. V tomto článku autor sdílí poznatky nahromaděné z více než 25 let praxe zkušeností z průmyslových podniků.
klíčová slova: BOZP - školení - výcvik - programy vzdělávací - efektivita - strategie - vzdělávání

 

Références en santé au travail - č. 163 (2020)

BARLIER-SALSI, A.: Diodes électroluminescente / Elektroluminiscenční diody: rizika pro zaměstnance vystavené vlivům modrého světla
anotace: Elektroluminiscenční diody (LED) ovlivňují zdraví zaměstnanců. Nezpůsobují riziko úrazu, avšak mohou poškozovat sítnici očí a mohou mít vliv na fungování biologických hodin, negativně ovlivňovat spánek. Článek rozebírá, jaká opatření lze přijmout k prevenci těchto rizik. Limity expozice neřeší vše.
klíčová slova: LED světla - světlo - osvětlení - oči - rizika zdravotní expozice pracovníků - opatření bezpečnostní

 

Sicher ist Sicher - č. 10 (2020)

JAHN, MARIE-LUISE - FEMPPEL, PATRICIA - BELLIN, NICOLA: Die Chancen interdisziplinärer Zusammenarbeit / Šance na interdisciplinární spolupráci: část 1 z 2: co se můžeme naučit z koronavirové pandemie
anotace: Vypuknutí respiračního onemocnění COVID-19, vyvolaného koronavirem SARS-CoV-2, náhle změnilo pracovní svět v Německu. Vzrostl význam digitalizace a spolupráce na dálku, změnila se forma práce. V rámci celoplošného přesunu prací z kanceláří do domova byl započat projekt Zdravý domov. Vývoj v posledních týdnech a měsících také průběžně měnil práci projektového týmu. Autorky popisují východiska a cíle projektu, složení projektového týmu, kde spolupráce je založena na interdisciplinárním přístupu. Cílem této 1. části článku je tedy představit práci projektového týmu a poskytnout návrhy dalším firmám a společnostem, jak využít koronavirové pandemie k přehodnocení jejich pracovního světa a vytváření spolupráce různých odborníků na opatřeních týkajících se home office.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - formy práce - práce dálková - práce z domova - projekty - Německo - opatření - týmy pracovní

BUSCH, DÖRTE - KOHTE, WOLFHARD: Behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen durch digitale Assistenzsysteme / Vytváření pracovních míst pro zdravotně postižené prostřednictvím digitálních asistenčních systémů
anotace: Autoři konstatují, že potenciál digitálních asistivních systémů lze v budoucnu mnohem lépe využít pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nově vyvinuté asistivní systémy, jako jsou např. exoskeletony, musí především splňovat obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a rovněž požadavky na designu pracoviště vstřícného pro zdravotně postižené. Exoskeletony jsou motoricky a počítačem řízené protetiky, které umožňují uživatelům vstávání z polohy vsedě a omezenou chůzi. Co se týče legislativního rámce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, digitální asistivní systémy, exoskeletony a srovnatelné pomůcky se obecně klasifikují jako stroje, na které se vztahuje směrnice 2006/42/ES a prováděcí vyhláška o strojních zařízeních. Cílem je uvést na trh pouze zařízení, která splňují základní standardy ochrany a nejnovější stav techniky. Srovnatelný požadavek vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, pokud exoskeletony jsou kvalifikovány jako osobní ochranné prostředky. Autoři dále rozebírají německou legislativu v této oblasti. Závěrem uvádějí, že v posledních letech byla vyvinuta řada digitálních pracovních zařízení a dalších pomůcek, které jsou vhodné zejména pro umožnění nebo podporu integrace osob se zdravotním postižením do společnosti. Tyto možnosti však dosud nebyly dostatečně využity. Zavádění digitalizace ve větší míře očekávané v souvislosti s koronavirovou krizí však lze využít k lepší podpoře integrace osob se zdravotním postižením.
klíčová slova: exoskeletony - systémy asistenční - technologie moderní - postižení zdravotní - osoby hendikepované - digitalizace - integrace - BOZP - zaměstnávání - legislativa

DEHNBOSTEL, PETER: Lernen und Kompetenzen in der digitalen Transformation der Arbeit / Učení a kompetence v digitální transformaci práce
anotace: Digitální transformace práce mění/má vliv na učení a kompetence. Stejně jako v dřívějších průmyslových revolucích jsou kvalifikační požadavky určovány z hlediska technologie a organizace práce, nikoli však z hlediska způsobu kvalifikace a učení. V digitální transformaci se učení stává nedílnou součástí práce, jsou zavedeny základní digitální dovednosti a práce je koncipována tak, aby napomáhala učení a dovednostem. Autor úvodem popisuje proběhnuté průmyslové revoluce. Dále se pak dostává do současnosti a uvádí, že restrukturalizované organizační koncepty a digitalizace práce již nějakou dobu určují změnu práce a s ní spojené nové kvalifikační požadavky. Klíčová slova jako "štíhlé vedení“ (Lean Management), "učící se společnost", "Průmysl 4.0" a "Práce 4.0" označují nové koncepce řízení a organizace práce. Více si všímá kompetencí v digitální transformaci práce, které se musejí dle jeho názoru rozvíjet, ale přímo nespecifikuje, jakým směrem. Závěrem autor konstatuje, že digitální transformace práce nevede k deterministickým kvalifikačním konceptům. Ty vydává stát, sociální partneři a hospodářské organizace. V současné době se uvádí do pohybu budoucí povaha práce a odpovídající kvalifikace a odborné vzdělávání. Je obtížné posoudit potřeby a standardy digitálních dovedností a je rovněž obtížné posoudit dopad digitální práce a učení integrovaného do práce na svět práce.
klíčová slova: učení se - kompetence - digitalizace - transformace - práce - dovednosti - kvalifikace

HAMACHER, WERNER: Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes / Další rozvoj bezpečnosti práce: další rozvoj vzdělávání specialistů na bezpečnost práce (Sifa): část 2 ze 2
anotace: Jedná se o pokračování článku z čísla 9/2020. Tato část se zabývá dalším rozvojem školení vyvíjeného v rámci pilotního projektu Sifa, z hlediska obsahu a kompetencí. Byl rozvinut profil kompetencí Sifa. Dále Sifa obsahuje modelové situace - poškození zdraví (vysvětluje, jak může mít úraz nebo nemoc z práce nepříznivé účinky na osobu); stresový model (vysvětluje, jak se požadavky práce dotýkají lidí a do jaké míry je práce vykonávána způsobem, který je k lidem spravedlivý); model zdrojů systémových požadavků (vysvětluje, jaký vliv mají organizační zdroje v pracovních podmínkách na udržení nebo posílení zdraví). Pro zajištění účinného začlenění řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti jsou nezbytné tyto kroky: integrace BOZP do řízení; účast zaměstnanců; integrace BOZP do organizace práce; integrace BOZP do provozu; provádění hodnocení pracovních podmínek; podpora organizace v oblasti BOZP; stanovení cyklu PDCA pro zlepšení BOZP. Závěrem autor uvádí, že odborná příprava Sifa je vhodná pro současné pracovní výzvy a pro ekonomické a sociální změny.
klíčová slova: bezpečnost práce - školení bezpečnosti práce - situace modelové - projekty - vzdělávání - odborníci BOZP

 

Sondy revue - č. 10 (2020)

STANĚK, EVŽEN: Česko - země nerovných (mezd)
anotace: Rovná mzda za stejnou práci v Praze i na venkově? Zákon s ní počítá, v praxi neexistuje. Řidič České pošty nedávno uspěl s žalobou, ve které si stěžoval na nerovné odměňování pracovníků na stejných pracovních pozicích v různých regionech. V žalobě tvrdil, že jeho mzda v Olomouci i v Brně byla nižší, než měl kolega v Praze na stejné typové pozici a tarifním stupni. Považoval to za nerovné zacházení. Poštu zažaloval již v roce 2016, protože dostával o 3 tisíce nižší základní mzdu než kolega z Prahy.
klíčová slova: mzdy - rovnost - zacházení rovné - regiony - Praha - profese - nerovnosti

 

Travail et Sécurité - č. 818 (2020)

DELAVAL, KATIA: Éviter la tuile / Vyhněte se nehodě
anotace: Současný projekt pokrývačské firmy Métropole Couverture spočívá v renovaci dvou pyramidových taškových střech třípodlažní rezidence, která se nachází několik kilometrů od centra historického hlavního města Pikardie. Zaměstnavatel nepodceňuje riziko pádu z výšky, které je jednou z nejčastějších nehod v oboru, a následky bývají také nejvážnější. Střecha je umístěna 8 metrů nad zemí na třech stranách budovy a dokonce 14 metrů na jejím západním křídle kvůli nerovnosti půdy. Pracoviště bylo obklopeno ochrannou sítí proti pádu, byl pořízen kvalitnější kladkostroj a byla uplatněna další opatření k zamezení pádu pracovníků z výšky.
klíčová slova: práce ve výškách - pády z výšky - pády osob - pokrývači - střechy - prevence rizik

 

Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2020)

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v roce 2019
anotace: V roce 2019 bylo v České republice nově hlášeno celkem 44 552 případů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 14 484 pracovních úrazů utrpěly ženy. Celkově 43 959 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou pracovní neschopností nad 3 dny, z toho se
jich 14 296 událo ženám. V důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz bylo denně v práci nepřítomno v průměru 6 939 osob, tj. o 104 osob méně než v roce 2018. Pokles počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v letech 2010–2019 činil 14 % a je znázorněn v grafu. Počet pojištěnců byl v roce 2019 nejvyšší po roce 1998. V letech 2010–2019 došlo ke zvýšení počtu pojištěných mužů o 7 % a pojištěných žen o 13 %
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost pracovní - statistiky - Česká republika - 2019

MATEŘANKOVÁ, JARMILA: Dopady vysílání zaměstnanců do členských států EU, přeshraniční zjišťování informací a vymáhání rozhodnutí
anotace: Kontrola a správní spolupráce při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb je upravena ustanoveními §§ 37a, 37b a 37c v části páté zákona o inspekci práce a probíhá v rámci systému IMI a jeho uživatelské aplikace. SÚIP spolupracuje s orgány jiných zemí sdruženými v systému IMI při vzájemné výměně informací o zaměstnavatelích a vysílaných pracovnících za účelem kontroly dodržování právních předpisů, při doručování rozhodnutí a souvisejících písemností a při vymáhání uložených pokut.
klíčová slova: vysílání zaměstnanců - spolupráce přeshraniční - Evropská unie - kontroly - inspekce práce - pokuty - informace - sdílení

VELCOVÁ, MARCELA: Kontrola rovného odměňování mužů a žen
anotace: Již od roku 2014 je jedním z hlavních úkolů činnosti SÚIP „kontrola rovného zacházení se všemi zaměstnanci, zákazu diskriminace a rovného odměňování mužů a žen“, a to z důvodů, že se jedná o jedny ze základních zásad pracovněprávních vztahů. Tento úkol je úzce spojen s projektem „22 % K ROVNOSTI“, který je zaměřen na rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů.
klíčová slova: ženy - muži - odměňování - zacházení rovné - kontroly - inspekce práce

HAKEN, OLDŘICH: Dodržování zásad bezpečné práce na strojích určených ke sklizni v rostlinné výrobě
anotace: V zemědělské prvovýrobě se stále zavádí nové trendy a technologie. To platí i pro mechanizační prostředky určené pro sklizeň pícnin, obilnin, kukuřice, brambor a zeleniny. Zemědělská technika a stroje se dělí na samochodné stroje (např. kombajny na sklizeň obilí, kombajny na sklizeň cukrovky), stroje tažené (kombajny na sklizeň brambor a kořenové zeleniny, lisy na slámu) a stroje nesené (např. nesené žací stroje, obraceče a shrnovače píce). Pohon tažených a nesených strojů je zajištěn kloubovým hřídelem mezi vývodovým hřídelem traktoru a vlastním sklízecím strojem. Zemědělská technika a stroje musí plnit požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a to i v případě průvodní dokumentace. Průvodní dokumentace je soubor dokumentů obsahující mimo jiné návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu zařízení. Není-li z nějakých důvodů stroj vybaven návodem, musí zaměstnavatel vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis, který upravuje zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců na pracovištích.
klíčová slova: zemědělství - výroba rostlinná - stroje - technika zemědělská - bezpečnost práce - zásady

KELLNEROVÁ, ALŽBĚTA: Z rozhodovací činnosti orgánů inspekce práce - švarcsystém
anotace: V rámci kontrol nelegálního zaměstnávání se orgány inspekce práce setkávají na pracovištích, na kterých působí více subjektů, s případy, kdy přítomné osoby vykonávají práci nejen jako zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, ale též jako osoby, které mají uzavřen pouze vztah obchodněprávní. Inspekce práce se však vždy zabývá skutečným charakterem práce vykonávané na pracovišti, tedy zkoumá naplnění znaků závislé práce dle ust. § 2 odst. 1 zákoníku práce.
klíčová slova: vztahy pracovněprávní - zaměstnávání nelegální - kontroly - inspekce práce

SLADKÝ, ADAM: Navržení činnosti jeřábu dle ČSN ISO 12480-1
anotace: Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, v § 5 hovoří o požadavcích na organizaci práce a pracovní postupy. V oblasti jeřábů je tato problematika blíže rozebrána v české technické normě ČSN ISO 12480-1, a to v bodu 4.1 Systém bezpečné práce a jeho písmenu a) navržení činností jeřábu.
klíčová slova: jeřáby - bezpečnost práce - požadavky bezpečnostní - normy

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail