Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/07-08

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 7 (2020)Acta Oeconomica Pragensia - č. 3-4 (2019)BauPortal - č. 2 (2020)BauPortal - č. 3 (2020)Bezpečná práca - č. 4 (2020)Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2020)Časopis lékařů českých - č. 3-4 (2020) | Die BG - č. 6 (2020)Die BG - č. 7-8 (2020) Hygiena - č. 2 (2020) | Chemagazín - č. 4 (2020)Chemické listy - č. 6 (2020)International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2020)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7-8 (2020) Journal of Safety Research - č. 73 (2020) KANbrief - č. 1 (2020)KANbrief - č. 2 (2020) | Le travail humain - č. 1 (2020) | Le travail humain - č. 2 (2020) | MM Průmyslové spektrum - č. 6-8 (2020) | Národní pojištění - č. 8-9 (2020)National Geographic - č. 9 (2020) | Professional Safety - č. 8 (2020) Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2020)Sicher ist Sicher - č. 6 (2020)Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2020)Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2020)

 

112 - č. 7 (2020) 

TOMÁŠEK, MARTIN: Požáry tržnic představují pro hasiče stále velké riziko
anotace: Při každém požáru prodejních prostorů tržnic se zasahující potýkají s celou řadou komplikací a faktorů, které mají negativní vliv na samotný průběh zásahu. Jde o rychlost šíření požáru, přítomnost celé řady nebezpečných látek, ale i samotné chování prodejců.
klíčová slova: požáry - tržnice - hasiči - rizika

JUGASOVÁ, LUCIE: Požárně bezpečnostní zařízení
anotace: Problematika požární bezpečnosti se v poslední době velmi rychle rozvíjí. Zásluhu na tom má především stále rostoucí náročnost a členitost průmyslových komplexů, obytných domů, administrativních center, hotelů, nemocnic a supermarketů. Požárně bezpečnostní zařízení jsou další velmi důležitou oblastí, které je věnována pozornost z hlediska ochrany života, majetku a v neposlední řadě např. citlivých dat.
klíčová slova: bezpečnost požární - ochrana požární - budovy průmyslové - budovy kancelářské - zařízení požárně bezpečnostní - zařízení ochranná

ZEMANOVÁ, DAGMAR - ZEMAN, DALIBOR - SEDUNKA, RUDOLF: Modernizace infrastruktury jednotného systému varování a vyrozumění v zónách havarijního plánování jaderných elektráren
anotace: V roce 2016 započala mezinárodní spolupráce v předávání zkušeností při řešení mimořádných událostí (MU) v petrochemickém průmyslu ve formě výměnných stáží mezi jednotkou HZS Středočeského kraje ze stanice Kolín, profesionálními podnikovými hasiči společnosti Lučební závody Draslovka, a.s., Kolín (Draslovka) a hasičským sborem chemického parku Chemelot, který leží nedaleko nizozemského města Maastricht. Těchto stáží se vždy účastní nejen příslušníci v pozicích techniků chemické služby, velitelů družstev nebo velitelů čet, ale i velitelů stanic.
klíčová slova: události mimořádné - průmysl petrochemický - Hasičský záchranný sbor - spolupráce mezinárodní

 

Acta Oeconomica Pragensia - č. 3-4 (2019)

GLASEROVÁ, MARTINA: Value preferences and frustration in the workplace / Hodnotové preference a frustrace na pracovišti
anotace: Dlouhodobá personální krize, zejména mezi zdravotnickými pracovníky, sužuje české zdravotnictví, přestože průměrné platy neustále rostou. Faktor finanční odměny proto není rozhodující pro udržení zaměstnanců. Existuje mnoho dalších faktorů ovlivňujících míru fluktuace, jako je spokojenost s prací a role jasnosti, ačkoli se tento článek zabývá vlivem hodnotových preferencí. Cílem studie bylo zmapovat hodnotové preference zaměstnanců na dvou odděleních vybraného zdravotnického zařízení.
klíčová slova: pracoviště - frustrace - fluktuace - zaměstnanci - hodnoty - řízení lidských zdrojů - zdravotnictví

 

BauPortal - č. 2 (2020)

IMHOF, STEPHAN - STEUER, DOMINIK: Digitalisierungsstrategien aus der Praxis / Digitalizační strategie z praxe: jak stavební společnost úspěšně prochází cestou ke kompletní digitalizaci
anotace: Článek pojednává o společnosti Steuer Tiefbau GmbH, která dokázala integrovat současné technologie do svých pracovních procesů pomocí inovativních prostředků. Vedení zvládlo digitalizaci organizačních procesů i provoz na staveništi pomocí modelů budov a odpovídajícího hardwaru. Autoři podrobněji popisují v souvislosti se strategií digitalizace společnosti, jak probíhala modernizace strojního parku, jak se úspěšně zapojili pracovníci do tohoto procesu a všímají si i překážek a příležitostí z pohledu společnosti. Závěrem konstatují, že tato stavební společnost převzala průkopnickou roli v oblasti kompletní digitalizace a své zkušenosti a tipy nabízí předat dalším stavebním firmám.
klíčová slova: digitalizace - inovace - stavebnictví - procesy - modernizace - technologie - staveniště - budovy

PURMANN, ROBERT: Normgerechtes Arbeiten inklusive Begutachtungen nach der DIN ISO 45001 aufbauend auf dem AMS-BAU-Standard / Práce v souladu s normami, včetně posouzení v souladu s německou normou DIN ISO 45001 založeném na základě normy AMS-BAU
anotace: Od března 2018 existuje celosvětový standard pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: DIN ISO 45001. Mezitím tato norma nahradila britskou normu BS OHSAS 18001 jako předchozí globální normu. Firmy si mohou např. nechat implementaci DIN ISO 45001 potvrdit stranou mimo organizaci. Od loňského roku nabízí společnost BG BAU také test založený na normě AMS-BAU k potvrzení příslušného prohlášení. Autor rozebírá, jaké jsou výhody normy DIN ISO 45001 a jaké jsou výhody hodnocení prováděné společností BG BAU. Hodnocení podle DIN ISO 45001 provedené BG BAU je nejen rovnocenné s certifikáty jiných posuzovacích nebo certifikačních orgánů, ale také zdarma pro členské společnosti BG BAU, jako je hodnocení "AMS BAU". V AMS BAU je poradenství také bezplatné a úspěšné přehodnocení je finančně odměněno bonusem za bezpečnost práce. Kromě zákonných úrazových pojišťoven, ke kterým BG BAU patří, jurisdikce také zastávají názor, že společnost, která prokazatelně provozuje řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, splňuje zákonné požadavky na vhodnou organizaci (oddíl 4 německého zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci).
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - normy - hodnocení - řízení bezpečnosti práce - Německo

IMHOF, STEPHAN - BAEHR, ALINA: Arbeits-, Brand- und Lärmschutz beim A 7-Ausbau / Ochrana při práci, požáru a hluku v rozšíření dálnice A 7: výstavba tunelu Stellingen na ochranu proti hluku jako součást "Hamburského krytu"
anotace: V rámci rozšíření dálnice A 7 bude dálnice vedena několika tunely na ochranu před hlukem v Hamburku, na nichž budou v budoucnu vytvořeny volné prostory. Článek popisuje zabezpečení staveniště, bezpečnost práce na staveništi, požární ochranu a ochranu před hlukem, které jsou nejvyšší prioritou stavebních prací v provozu.
klíčová slova: dálnice - výstavba - BOZP - ochrana zdraví - ochrana proti hluku - ochrana požární - provoz - hluk

 

BauPortal - č. 3 (2020)

Sommer, Sonne und Coronavirus / Léto, slunce a koronavirus: nové plakáty s tipy na zdravou práci na staveništi
anotace: Při vysokých teplotách je důležité přijmout vhodná opatření na staveništi k ochraně před infekcí koronaviry, např. používání ochrany úst a nosu. Ochrana úst a nosu však pro mnohé ztěžuje dýchání. Známky hrozícího tepelného onemocnění mohou být také obtížněji detekovatelné díky ochraně úst a nosu. O to důležitější je věnovat pozornost kolegům. Časté přestávky na pití, přesouvání práce do doby mimo špičku a pokud možno do stínu, jsou další opatření ke snížení dopadu vysokých teplot na zdraví zaměstnanců. Je také důležité měnit ústenky, jakmile zvlhnou. Pokud lze při práci venku udržet vzdálenost mezi zaměstnanci nejméně 1,5 m, nemusí se používat roušky. Pravidla ochrany proti koronaviru v horku jsou jasně shrnuta na dvou plakátech, z nichž jeden je určen pojištěným osobám a druhý společnostem. Plakáty lze stáhnout zdarma na webové adrese www.bgbau.de/medien-center.
klíčová slova: koronavirus - ochrana obličeje - prostředky ochranné - staveniště - opatření bezpečnostní - zdraví - počasí

Sonnige Aussichten / Sluneční záření: věnujte pozornost UV ochraně: údaje z průzkumů a rakoviny kůže ukazují, že je třeba jednat - BG BAU podporuje společnosti četnými nabídkami
anotace: Sluneční a letní teploty znovu upozorňují na problematiku ochrany před UV zářením. Pracovníci ve stavebnictví a zemědělství jsou zvláště vystaveni UV záření. Ti, kteří se nechrání komplexně a včas, riskují rozvoj rakoviny kůže. Rakovina bílé kůže je stále nejběžnějším hlášeným onemocněním z povolání ve stavebnictví. V roce 2019 bylo v Německu vydáno 14 mil. eur na lékařská ošetření, rehabilitace a důchody v souvislosti s rakovinou kůže. Účinná ochrana je však již možná pomocí jednoduchých opatření, která nabízí BG BAU (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft - Sdružení zaměstnavatelů pro pojištění odpovědnosti ve stavebnictví) a která jsou v článku podrobně popsána.
klíčová slova: záření sluneční - záření ultrafialové - ochrana - opaření - kůže - rakovina

ROUGOOR, CLAUDIA: Wenn das Dach der Kirche leckt und die Kirchturmspitze abgebrochen ist / Když střecha kostela prosakuje a věž se zlomila: drony se ukázaly jako efektivní pro zdokumentování rozsahu poškození městského kostela v Langenu jako účinný a bezpečný prostředek
anotace: Autorka popisuje projekt týkající se zdokumentování rozsahu poškození městského kostela v Langenu, při kterém byly využity drony. Konstatuje, že letecké snímky z dronů nabízejí značný potenciál úspory času a nákladů, a to jak při použití v důsledku akutního poškození, tak v rámci pravidelného sledování, a to s krátkou dobou přípravy a maximální bezpečností při práci. Kvalitní záznamy umožňují důkaz o auditu, mohou být zpracovány do různých výstupních produktů a použity ostatními účastníky v projektu. Existuje obrovská výhoda softwaru dostupného na trhu, který se také používá v Langenu a ze kterého mohou být data exportována v různých formátech do jiných softwarových produktů. Inženýři, architekti, zaměstnanci stavebních úřadů a řemeslníci pak mohou data použít ve svých vlastních zařízeních. Pomocí modelu 3-D lze také digitálně naplánovat jakékoli potřebné lešení. Tento projekt lze využít jako podnět k ochraně památek, protože historický inventář lze rychle a levně zaznamenávat. Kromě toho je také možné létat nebo skenovat interiéry pro levnou dokumentaci a měření.
klíčová slova: drony - použití - památky - dokumentace - výhody - projekty

CHRIST, FRANK - MERZ, BERND - RAHMING, HENDRIKJE: Sicheres Arbeiten auf Dächern / Bezpečná práce na střechách: jak zabránit pádům
anotace: 1. dubna 2020 vstoupily v platnost v Německu nové stavební předpisy pro prevenci úrazů (UVV) pro staveniště (stavební práce). Jedná se o revidovanou verzi, která obsahuje základní soubor pravidel pro bezpečnost práce na staveništích. Týká se mj. i používání žebříků, kde jsou změny oproti původnímu nařízení. Autoři se v článku zabývají správným výběrem žebříků, bezpečnými žebříky a jejich lepším zajištěním, dávají poučení o správném chování při používání žebříků a zmiňují i nutnost jejich kontroly a testování. Závěrem uvádějí, že je nutné předcházet nehodám ve výškách (střechy) za použití žebříku výběrem horolezecké pomůcky a žebřík musí být až druhou volbou.
klíčová slova: střechy - pády osob - pády z výšky - předpisy - žebříky - staveniště - stavebnictví - prevence úrazů

 

Bezpečná práca - č. 4 (2020)

GORZÁS, MICHAL: Analýza rizík oblúkových výbojov podľa NFPA 70E a IEEE 1584
anotace: Osoby pracující na elektrických zařízeních jsou vystavovány riziku způsobeného obloukovým výbojem. Ačkoli vznik obloukových výbojů je vzácnou událostí, nesmí být tato problematika zanedbávána. Základem bezpečnosti práce na zařízeních , na kterých může vzniknout tento jev, je stanovení bezpečné vzdálenosti, aby při jeho případném výskytu nebyl pracovník přímo v místě vzniku. Stejně je nutné definovat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), které mají být přiměřené druhu rizika a nesmí omezovat pracovníkapři provádění pracovních činností. Tím se zabývají normy EN 50 110-1, IEEE 1584 a NFPA 70E, a i když je cíl všech stejný - určení bezpečné vzdálenosti od zdroje obloukových výbojů, mají různé pohledy na to, jak tuto vzdálenost určit.
klíčová slova: oblouk elektrický - zařízení elektrická - rizika pracovní - prostředky ochranné - OOPP - vzdálenosti bezpečné - normy

ONDREJKOVÁ, ĽUDMILA: Zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie, účinné od 21. mája 2020
anotace: V souvisloti s uvolňováním opatření v době krizové situace v oblasti zdravotnictví Národní rada Slovenské republiky (SR) schválila 13. 5. 2020 zákon č. 125/2020 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 578/2004 Sb., o poskytovatelích zdravotní péče, zdravotnických pracovnících, profesních organizacích ve zdravotnictví a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabyl účinnosti 21. 5. 2020.
klíčová slova: situace krizové - péče zdravotní - poskytovatelé - zdravotníci - zdravotnictví - ochrana zdraví - zákony - Slovensko

MAČEK, IGOR: Smrteľný pracovný úraz na Železniciach SR
anotace: Železnice Slovenské republiky (ŽSR) už dlouhé roky neevidovaly na svých pracovištích závažný úraz s následkem smrti. Tento článek popisuje smrtelný pracovní úraz, při němž byl traťový mistr při čištění a mazání výhybky zachycen kolejovým vozidlem. Svým zraněním bohužel podlehl.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - železnice - vozidla kolejová - příklady

HÚŠEK, JÁN: Prevádzka vodíkového generátora v automobiloch
anotace: Příspěvek je věnovaný vyhodnocení bezpečnosti provozu vodíkového generátoru v automobilech jako pomocného zařízení pro spalovací motory. Předmětem posouzení byla protipožární a protivýbuchová bezpečnost v běžném provozu a při kolizních událostech. Výsledkem je návrh organizačních a technických opatření.
klíčová slova: generátory - vodík - automobily - motory spalovací - ochrana požární - ochrana protivýbuchová - bezpečnost provozní

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Pandémia COVID-19 zvyšuje potrebu ochrany pracujúcich pred vystavením biologickým látkam 
anotace: Nová zpráva Evropské agentury BOZPpřináší přehled výsledků velkého projektu zaměřeného na řešení vystavení člověka biologickým látkám na pracovišti a souvisejících účinků na zdraví. Ačkoli byl projekt realizován ještě před pandemií Covid-19, jeho výsledky jsou mimořádně aktuální vzhledem ke globální situaci. Výsledky pokrývají kritické okruhy, zranitelné skupiny, vznikající rizika a monitorovací systémy.
klíčová slova: látky biologické - činitelé biologičtí - rizika biologická - expozice - pracoviště

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Choroby súvisiace s prácou zapríčinené biologickými agensmi
anotace: O biologických činitelích je známo, že způsobují zdravotní problémy. Podle Evropského průzkumu pracovních podmínek je infekčním agens při práci vystaveno stále větší procento evropských zaměstnanců (13%, což je 1,5krát více než před 10 lety). K biologickým agens patří viry, bakterie, houby a paraziti a mohou zapříčiňovat zdravotní problémy buď přímo, nebo prostřednictvím expozice příslušným alergenům či toxinům.
klíčová slova: látky biologické - činitelé biologičtí - rizika biologická - expozice - pracoviště - průzkumy - Evropská agentura pro BOZP

RAJZINGER, JOZEF: Kontroly požitia alkoholických nápojov na pracovisku
anotace: Alkohol má na člověka dvojí účinek: nejprve má uklidňující účinek, ale při nadměrném množství je pak účinek nepříjemný a dráždivý. Zklidňující efekt na nervový systém nás může vést k pocitu štěstí nebo smutku, uvolnění či hněvu. Podráždění pak může vést k bolestem hlavy, nevolnosti či k jiným nepříjemným symptomům. Konzumace i toho nejmenšího množství může na pracovišti způsobit velké problémy, neboť ovlivňuje rozum člověka a jeho motorické schopnosti. Neexistuje takové množství požití této látky, které by jednotlivce neovlivňovaly.
klíčová slova: alkohol - látky návykové - pracoviště - kontroly

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Riziká vznikajúce v dôsledku nových technológií
anotace: Práce a pracoviště se neustále mění vlivem nových technologií, látek a pracovních procesů, změn struktury pracovní síly a trhu práce a nových forem zaměstnávání a pracovní organizace. To může vést ke vzniku nových rizik a výzev pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Tato nová rizika se musí předpokládat a řešit s cílem zajistit bezpečnost a zdraví pro pracoviště v budoucnosti.
klíčová slova: rizika nová - technologie nové - BOZP - pracoviště - trendy

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: ESENER 2019 poukazuje na najväčšie problémy na pracoviskách v Európe - poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká
anotace: Evropská agentura BOZP zveřejnila zjištění z průzkumu podniků v kontextu nových a vznikajících rizik (ESENER) z roku 2019, přičemž poukazuje na hlavní rizikové faktory hlášené z evropských pracovišť. Těmi jsou poškození podpůrně-pohybové soustavy a psychosociální rizika.
klíčová slova: rizika nová - podniky - průzkumy - Evropská agentura pro BOZP - rizika psychosociální - aparát pohybový - onemocnění muskuloskeletální

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2020)

FOŠUM, PAVEL - HABERNALOVÁ, JANA - KYSELÝ, ZDENĚK: Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
anotace: V důsledku současné epidemiologické situace způsobené koronavirem, resp. SARS-CoV-2, příspěvek reflektuje a navrhuje opatření ke snížení rizika šíření COVID-19. V dané rovině se zaměřujeme na přizpůsobení pracoviště pro návrat jeho zaměstnanců a jeho přizpůsobení ke snížení možnosti cesty přenosu onemocnění v prostorách pracoviště. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům ucelenou materii informací, která by mohla vést ke snížení rizika šíření onemocnění na pracovišti a k obecnému přizpůsobení pracoviště k možnému zamezení šíření biologických činitelů, kteří nejsou běžnou součástí pracoviště, tedy není s nimi vědomě nakládáno. Příspěvek lze aplikovat na běžné provozy, a to zejména k eliminaci rizika respiračních onemocnění.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - pracoviště - opatření - hodnocení rizik - rizika biologická - činitelé biologičtí - doporučení - zaměstnavatelé

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k novele zákoníku práce
anotace: V článku se autorka zaměřuje především na některé změny právní úpravy pracovní doby, neboť právní úprava pracovní doby je v praxi bezprostředně provázaná s právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: zákoník práce - novelizace - doba pracovní - dovolená - BOZP

STÁDNÍK, JAROSLAV - DEKAN, JERONÝM: Novela zákona o inspekci práce 
anotace: Tento článek se zaměřuje novelu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, která je součástí nedávno přijaté novely zákoníku práce, a která nabude účinnosti 30. července tohoto roku. Jakkoliv se svým rozsahem nejedná o rozsáhlou novelu zákona o inspekci práce, obsahuje několik důležitých změn.
klíčová slova: inspekce práce - zákony - novelizace

FOŠUM, PAVEL: Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
anotace: Postup, který byl usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 umožněn a následně doplněn mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 vyvolal několik otázek v odborné veřejnosti, jak postupovat při provádění pracovnělékařských prohlídek v souvislosti s epidemiologickou situací v první polovině roku 2020. Některé z nich jsou diskutovány v tomto příspěvku.
klíčová slova: koronavirus - opatření - prohlídky lékařské

KYSELOVÁ, LUCIE: Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
anotace: Článek se věnuje problematice specifik v otázkách bezpečnosti práce, hodnocení rizik a pandemických opatření v koronavirové době.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - epidemie - bezpečnost práce - BOZP - opatření bezpečnostní - hodnocení rizik

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Motivační školení k prevenci rizik
anotace: V rámci přechodu na systém managementu BOZP podle ČSN ISO 45001 je nutné najít způsob, jak dostát některým novým nebo jinak formulovaným požadavkům. Jedním z možných řešení některých z nich je zavedení motivačního školení zaměstnanců (pracovníků) na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik.
klíčová slova: management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - normy bezpečnostní - zaměstnanci - motivace - školení

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů III
anotace: Oproti dřívějším dobám, kdy jsme většinou měli možnost setkávat se s regály o výškách pouze několika metrů, a to zejména ve výrobě, popř. v oblasti zásobování, jsou dnes k vidění podstatně vyšší celé regálové systémy. V dnešních výškových skladových objektech jsou v rámci regálového skladování používány regály o výškách i několika desítek metrů, a to i s plně automatickým zakládáním nejčastěji pomocí regálových zakladačů.
klíčová slova: regály - skladování - požadavky - výšky

VALA, JIŘÍ: Muskuloskeletální poruchy problémem v oblasti BOZP na evropských pracovištích
anotace: Z evropských statistik vyplývá, že nejčastějšími důvody pracovní neschopnosti v Evropě jsou muskuloskeletální poruchy a problémy spojené se stresem. Pracovní neschopnost z důvodu muskuloskeletálních poruch nebo stresu obvykle trvá déle než pracovní neschopnost pro jiné zdravotní problémy a stojí tak zaměstnavatele a národní ekonomiky miliardy eur.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - stres - neschopnost pracovní - rizika zdravotní - faktory rizikové - hodnocení rizik

JOUZA, LADISLAV: Pracovní úrazy ve zvláštních případech
anotace: Statistické údaje potvrzují stálý růst netypických pracovních úrazů. Mezi příčiny lze řadit nepříznivé pracovní podmínky, vysoké psychické a fyzické zatížení, zejména vedoucích pracovníků, zanedbávání prevence apod. Jaké jsou nejčastější druhy těchto úrazů a jak řešit jejich důsledky ve světle právních předpisů.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - druhy - důsledky

BĚHOUNEK, MICHAL: Karta BOZP pro profesi: Betonář (obsluha stavebních strojů betonáren)
anotace: Karta BOZP pro pracovníky betonáren (betonář - obsluha stavebních strojů). V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti, kvalifikační požadavky pro tuto činnost, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem, rizikové faktory a další důležité informace.
klíčová slova: karta BOZP - betonárny - stroje stavební - obsluha - činnosti pracovní - kvalifikace - události nebezpečné - faktory rizikové - OOPP

 

Časopis lékařů českých - č. 3-4 (2020)

TUČEK, MILAN - NAKLÁDALOVÁ, MARIE: COVID-19 jako nemoc z povolání
anotace: Dne 1. března 2020 bylo oznámeno, že v České republice se vyskytly první případy nemoci označované COVID-19. Jedná se o vysoce infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2, jež se přenáší z člověka na člověka. Existuje rovněž možnost jeho přenosu při výkonu povolání, tj. při práci. Článek se zabývá uznáním této nemoci jako nemoci z povolání.
klíčová slova: nemoci z povolání - nemoci infekční - uznávání - koronavirus

 

Die BG - č. 6 (2020)

HENSIEK, JOERG: Ausgabeautomaten / Automatické dávkovače: bezpečný výstup z PSA dávkovače (výdejního automatu) nejen v době koronaviru
anotace: Konvenční dodávka osobních ochranných prostředků má některé nevýhody, zejména z důvodu nemožnosti ochrany před infekcemi ve firmách. Autor se zamýšlí nad otázkami, zda dávkovače PSA mají rozhodující výhody při implementaci nového standardu bezpečnosti práce SARS-CoV-2, který zpracovalo Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s profesními asociacemi a fondy úrazového pojištění a který zveřejnilo na konci dubna 2020. Tento standard je pro společnosti závazný, přestože se nejedná o zákon či jiný právní předpis. Koronavirová krize totiž vedla k zásadnímu přehodnocení bezpečnosti práce, novým heslem se stává "sociální distancování" a ve firmách musí být tato sociální vzdálenost podle standardu důsledně uplatňována s ohledem na zdraví zaměstnanců. Změny směn, přestávky nebo každodenní práce ve výrobě musejí být nyní upraveny vhodnými organizačními opatřeními a kontakty mezi zaměstnanci v rámci směnového plánu musí být sníženy na minimum. To v zásadě snižuje riziko infekce. Vzhledem k omezenému prostoru v některých společnostech to však není vždy snadné. Tento problém lze vyřešit automaty, kde si zaměstnanci mohou prostřednictvím ID karty vyzvednout osobní ochranné pomůcky bez zbytečného přímého kontaktu s ostatními zaměstnanci. Výdejní stojany by měly být prostorově úsporné a měly by mít kompaktní rozměry. Umístěny by měly být po celém závodě a přesně tam, kde zaměstnanci pracují. Dlouhé cesty celým závodem s možností setkat se s dalšími zaměstnanci by tímto moh
klíčová slova: koronavirus - nemoci infekční - ochrana - dávkovače - pomůcky ochranné - prostředky ochranné

MAGIERA, CARSTEN - GEYER, MICHAEL: Atemschutzmasken / Respirátory
anotace : Před koronavirovou krizí byla pravidelně stanovována bezpečnost práce podle hodnocení rizik ochrany dýchacích cest. Je důležité vědět, pro jakou činnost má být maska ochranou (prach, aerosol, kapičky), a tomu je pak přizpůsobeno i hodnocení rizik. Osobní ochranné prostředky vstupují do hry pouze tehdy, pokud nelze provést náhradu, technické řešení ani organizační řešení. Správná ochranná maska by pak měla být vybrána na základě zamýšleného použití, tj. expozice a pracovní situace. Základní rozlišení se dělí na dva typy masek: ochrana úst a nosu a ochrana dýchacích cest filtrujících částice (FFP - Filtering Face Piece). V lékařství pro ochranu pacientů se používá obvykle ochrana úst a nosu (tzv. ústenky). Pokud však má být uživatel masky chráněn, nestačí to, a musí být použity ochranné masky FFP. Je třeba vzít v úvahu, že ústenky jsou zdravotnickým prostředkem, a proto musí splňovat požadavky DIN EN 14683 pro lékařské obličejové masky - požadavky a zkušební metody. Masky FFP jsou považovány za osobní ochranné prostředky a musí splňovat požadavky evropského nařízení o PSA (nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích). Pro polomasky pro filtraci částic navíc platí požadavky DIN EN 149 Respirátory - Filtrační polomasky pro ochranu před částicemi - požadavky, testování, označování. Autoři dále popisují, jaká je vhodná maska na ochranu před COVID-19. Podle doporučení BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) o používání ochranných masek ve spojení s S
klíčová slova: respirátory - ochrana dýchadel - prostředky ochranné - OOPP - štíty obličejové - koronavirus - epidemie - normy - nařízení - likvidace

WALTER-KLOSE, CHRISTIAN: Perspektiven für die Gestaltung inklusiver Arbeitswelten / Perspektivy návrhu inkluzivního pracovního prostředí
anotace: Začlenění a snaha zajistit, aby lidé se zdravotním postižením měli stejný podíl na pracovním životě jako lidé zdraví, jsou z hlediska lidských práv a podnikání zásadní. Lidem se zdravotním postižením ztěžují přístup na trh práce různé překážky, které mohou mít i negativní dopad na pracovní situaci. Nedostatek znalostí, předsudků nebo strachů snižuje motivaci k začlenění, takže finanční a osobní podpůrné zdroje jsou často ignorovány. Autor popisuje situaci v Německu, co se týče lidí se zdravotním postižením (jejich míru nezaměstnanosti, začlenění, podmínky úspěchu a požadavky na přizpůsobení). Závěrem konstatuje, že vzhledem k demografickému vývoji a nedostatku kvalifikovaných pracovních pracovníků či pracovníků, kteří onemocní v průběhu zaměstnání, bude třeba aktivně motivovat lidi se zdravotním postižením, aby se zaměstnali. S tím samozřejmě souvisí i návrh inkluzivního pracovního prostředí.
klíčová slova: inkluze - pracoviště - osoby hendikepované - postižení zdravotní - prostředí pracovní - Německo

MAGIERA, CARSTEN - GEYER, MICHAEL: Brand- und Explosionsschutz auf Baustellen / Ochrana proti požáru a výbuchu na staveništích
anotace: Autoři uvádějí, že v případě časového tlaku a spěchu jsou pravidla pro ochranu před požárem a výbuchem na staveništích často zapomenuta, nebo nejsou brána vážně. To má pravidelné důsledky, o kterých pak čteme v tisku. Na stavbách bohužel často dochází k požárům a příležitostným výbuchům. Nejde jen o škodu na majetku nebo nenávratné zničení kultury a umění, ale především o ochranu zaměstnanců. Požáry bývají většinou způsobeny tzv. horkou prací, jako je svařování nebo řezání. Autoři popisují, jak má vypadat požární ochrana na evropských, ale i mimoevropských staveništích. Tato pravidla by měli implementovat na staveništích pracovníci (požární technici) zodpovědní za tuto oblast.
klíčová slova: staveniště - stavby - požáry - výbuchy - ochrana požární - ochrana protivýbuchová

 

Die BG - č. 7-8 (2020)

POPPELREUTER, STEFAN: Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt / Duševní choroby ve světě práce: v době koronavirové krize aktuálnější než kdy předtím
anotace: Autor uvádí, že problematice duševního stresu a duševních nemocí při práci se v posledních letech věnovala zvýšená pozornost. Důvodem bylo nejen zvýšení skutečných údajů o prevalenci, ale také poznání, že v měnícím se pracovním prostředí se mění také rizika týkající se stresu a nemocí. Ovlivňujícími faktory jsou digitalizace, globalizace, flexibilní práce, zvýšené nároky na efektivitu, rychlejší životní cykly produktů, zrychlené procesy, konkurenční tlak apod. K tomu se i přidávají změněné sociodemografické, ale také sociologické okolnosti, a dále koronavirová krize, která stále trvá. V současné době nelze určit, jak dlouho bude trvat a jaké střednědobé a dlouhodobé důsledky bude mít, a to nejen v oblasti zdraví. Bez spolehlivých údajů o tom, co Covid-19 udělal na pracovišti, se autor zabývá otázkami, která duševní onemocnění by mohla být pandemií způsobena, jak je rozpoznat na pracovišti a jaká konkrétní opatření nastavit, abychom se přiměřeně vypořádali s dalšími psychickými stresy, které krize přináší.
klíčová slova: koronavirus - krize - zdraví duševní - stres - opatření - ochrana zdraví

KREIZBERG, KURT: Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard / Standard bezpečnosti práce SARS-CoV-2: standard s mnoha variabilitami
anotace: Autor podrobně rozebírá standard bezpečnosti práce SARS-CoV-2. Uvádí, že není technickým předpisem. Využívá četné koncepční vazby, především s ohledem na právo na pracovišti. Je jakýmsi vodítkem pro dozorové orgány/dozorové služby při poradenství a monitorování společností v oblasti dodržování nezbytných pokynů k zajištění ochrany před infekcí v provozu. Dozorové orgány mohou sankcionovat společnosti za nedodržování nezbytných opatření, nicméně ve standardu není uveden vlastní katalog sankcí. Standard slouží jako měřítko toho, jak společnosti již plní povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle přísnějších požadavků vzhledem ke koronavirové pandemii. Standard obsahuje 3 oddíly - I. Práce v pandemii - větší bezpečnost a ochrana zdraví při práci II. Provozní koncepce dočasných opatření na ochranu před infekcí před SARS-CoV-2 (standard bezpečnosti SARS-CoV-2) III. Implementace a přizpůsobení společného standardu bezpečnosti práce SARS-CoV-2. Celkem obsahuje 17 bodů: Zvláštní technická opatření - 1. Návrh pracoviště; 2. Sanitární místnosti, jídelny, přestávky; 3. Větrání; 4. Opatření na ochranu před infekcemi na staveništích, v zemědělství, v terénu a v doručování; 5. Opatření na ochranu před infekcemi pro hromadné ubytování; 6. Home office; 7. Služební cesty a schůzky. Zvláštní organizační opatření - 8. Zajištění přiměřených bezpečných vzdáleností; 9. Pracovní vybavení/nářadí; 10. Pracovní doba a přestávky; 11. Skladování a čištění pracovních oděvů a OOP;
klíčová slova: koronavirus - opatření bezpečnostní - opatření organizační - opatření technická - bezpečnost práce

MAGIERA, CARSTEN - KERSTING, CHRISTIAN: Aktiv statt reaktiv / Aktivní místo reaktivního: zabezpečení IT bylo uvažováno jinak
anotace: Autoři navrhují pro interní sítě použít tzv. Demingův cyklus neboli PDCA cyklus, který probíhá formou opakovaného provádění čtyř základních činností: P (Plan) - naplánování zamýšleného zlepšení (záměr); D (Do) - realizace plánu; C (Check) - ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru a A (Act) - úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná implementace zlepšení do praxe. Autoři podrobně popisují jednotlivé fáze tohoto cyklu. Tento cyklus se dlouhodobě používá v oblastech, jako je řízení projektů, kvalita, bezpečnost práce atd. Jedná se o standardní postup v průmyslových podnicích a v sektoru služeb. Analýza rizik k základní ochraně IT se provádí podle Standardu BSI 200-3, který popisuje jednotlivé kroky, jak postupovat. Závěrem autoři upozorňují, že bezpečnost IT by se měla stát rutinou. Protože se jedná o nepřetržitý proces, měly by být pravidelně vyhodnocovány hrozby a opatření, stejně jako je tomu v oblasti bezpečnosti práce. Musí být definovány odpovědnosti, procesy a metody pro řešení bezpečnostních incidentů.
klíčová slova: technologie informační - bezpečnost - analýzy rizik - hrozby bezpečnostní - opatření

SKARABIS, NOEMI: Arbeitsfähigkeitsmanagement in öffentlichen Verwaltungen im Rahmen des demografischen Wandels / Řízení pracovních schopností ve veřejné správě v souvislosti s demografickými změnami
anotace: Dnešní svět práce se vyznačuje vysokou mírou složitosti a dynamiky pod vlivem globalizace, ekonomizace, technického rozvoje a strukturálních změn, jako je posun směrem ke společnosti služeb a znalostní společnosti. Demografický vývoj v Německu ukazuje, že je stále důležitější udržovat zaměstnance ve společnosti produktivní a zdravé až do důchodu. Podnikatelské koncepty hrají ústřední roli při překonávání problémů demografických změn, protože rozhodujícím způsobem určují pracovní příležitosti a rizika starších pracovníků a ovlivňují tak jejich zdraví, výkonnost nebo osobní rozvoj. Autorka popisuje výsledky případové studie, co se týče faktorů, které jsou z pohledu veřejné správy považovány za důležité pro udržení pracovní schopnosti. Uvádí, že vzhledem k vysokému podílu starších pracovníků a silným hierarchickým strukturám ve veřejné službě mají nehmotné faktory značný potenciál. Závěrem konstatuje, že doposud neexistuje jednotný, institucionalizovaný koncept ani teoreticky vyvinutá teorie pro řízení pracovních schopností.
klíčová slova: koronavirus - pracovníci starší - schopnosti pracovní - faktory - demografie - služby veřejné - opatření - práva - občané

 

Hygiena - č. 2 (2020)

OBROVÁ, JANA: Stres jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění
anotace: Psychosociální a socioekonomické faktory přispívají k riziku rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, zhoršují jejich klinický průběh i prognózu. Stres se pak významně uplatňuje na několika úrovních - ovlivňuje rizikové faktory kardiovaskulárních nemocí, vznik a vývoj aterosklerotického procesu, může být spouštěčem kardiovaskulární příhody. Modifikuje chování a životní styl, které zpětnovazebně ovlivňují psychické a fyzické zdraví. Článek pojednává o stresu, jeho vlivu na kardiovaskulární systém a poukazuje na to, jak akutní stres a chronicky působící stresory mohou ovlivňovat vznik a vývoj kardiovaskulárních onemocnění ve světle epidemiologických a patofyziologických důkazů a jak tyto poznatky využít v praxi.
klíčová slova: nemoci kardiovaskulární - rizika zdravotní - faktory rizikové - stres

 

Chemagazín - č. 4 (2020)

KUZMA, M.: Dekontaminace virů pomocí par peroxidu vodíku
anotace: Současná epidemie koronaviru velmi aktualizovala problematiku metod, které brání šíření infekcí v prostředí se zvýšeným výskytem lidí, jako jsou zdravotnická zařízení, dopravní prostředky, nebo administrativní budovy. V těchto prostorech není možné efektivní nasazení kapalných dekontaminačních prostředků. Vhodnou alternativou jsou metody využívající plynných dekontaminačních prostředků, mezi nimiž jsou páry peroxidu vodíku efektivním a bezpečným prostředkem pro eliminaci virové zátěže.
klíčová slova: infekce - šíření - dekontaminace - činidla - peroxidy

 

Chemické listy - č. 6 (2020)

KAIMLOVÁ, MARKÉTA - ŠVORČÍK, VÁCLAV - SIEGEL, JAKUB: Nanostrukturované stříbro v biologických aplikacích
anotace: Nanostrukturované stříbro se v současné době stalo široce rozšířeným materiálem v biologických aplikacích. Jeho mnohastupňový mechanismus antibakteriálního účinku zabraňuje vzniku bakteriální rezistence, což ho činí velice účinným činidlem v boji proti nozokomiálním infekcím. Bezpečné povlaky polymerních zdravotnických prostředků tvořené nanostrukturovaným stříbrem musí ale k dosažení antibakteriální účinnosti uvolňovat určité koncentrace Ag+ iontů, které zároveň nesmí působit cytotoxicky. Jako prokazatelně cytotoxicky působící stříbrné nanostruktury byly vyhodnoceny Ag nanočástice a nanodrátky. Jejich používání v medicínských aplikacích by tedy mělo být omezeno, a to zejména v případě, jsou-li v přímém kontaktu s živými tkáněmi. Bezpečnějšími alternativami se zdají být stříbrné nanovrstvy a nanoostrůvky, případně doposud méně probádané nanostruktury palladia.
klíčová slova: nanostruktury - nanočástice - stříbro - použití - polymery - aplikace


International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 3 (2020)

ALTINPINAR, ISHAK - BASAR, ERSAN: Comparison of the safety cultures of Turkish aviation and maritime transportation workers / Srovnání kultur bezpečnosti tureckých pracovníků v letecké a námořní dopravě
anotace: S ohledem na potřeby rostoucí světové populace se význam odvětví dopravy neustále zvyšuje. Námořní a letecká doprava jsou považovány za dvě zásadní části tohoto odvětví. Dopravní nehody musí být minimalizovány, aby bylo zajištěno včasné dodání přírodních zdrojů, udržitelná produkce a bezpečnost života a majetku. Lidská chyba hraje důležitou roli při dopravních nehodách a je příčinou 70-90% všech leteckých a námořních nehod. Tyto chyby lze minimalizovat zvýšením vnímání kultury bezpečnosti pro jednotlivce, korporace a národy. V této studii byl proveden dotazníkový průzkum mezi 318 tureckými lidmi, kteří pracují na různých pozicích v leteckém a námořním průmyslu. Srovnání vnímání kultury bezpečnosti v různých profesích a profesních skupinách. Výsledky ukázaly statisticky významné rozdíly mezi leteckým a námořním sektorem.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - doprava letecká - letectví - doprava námořní - Turecko

BAHRAMPOUR, SAMIRA: Determining optimum seat depth using comfort and discomfort assessments / Stanovení optimální hloubky sedadla pomocí posouzení pohodlí a nepohodlí
anotace: Cílem této studie bylo zjistit optimální hloubku sedadla pomocí subjektivních hodnocení. K nalezení optimální hloubky sedadla bylo použito hodnocení pohodlí a nepohodlí, stejně jako ergonomické vyhodnocení ergonomie. Celkem 36 vysokoškolských studentů hodnotilo pohodlí a nepohodlí šesti různých hloubek sedadel v průběhu 90 minut pomocí kontrolního seznamu pro hodnocení židlí. Výsledky ukázaly, že hloubka sedadla 40,2 cm (ekvivalentní 5. percentilu BPL - buttock-popliteal length) byla pohodlnější a způsobila méně nepohodlí po 90 minutách ve srovnání s jinými experimentálními hloubkami sedadla. Tato zjištění naznačují, že vhodnou hloubku sedadla pro studovanou populaci lze doporučit jako antropometrické kritérium na základě 5. percentilu BPL.
klíčová slova: židle - sedadla - pohodlí - komfort - diskomfort - hodnocení ergonomické - hodnocení subjektivní - antropometrie - studenti - školy vysoké

AKYUZ, KADRI CEMIL - YILDIRIM, IBRAHIM - GUNGOR, CELAL: Validation of a pre-existing safety climate scale for the Turkish furniture manufacturing industry / Ověření již existujícího bezpečnostního měřítka pro kulturu bezpečnosti v tureckém nábytkářském průmyslu
anotace: Pochopení úrovně bezpečného klimatu je zásadní pro realizaci proaktivního bezpečnostního programu. Cílem této studie je prozkoumat možnost mít k dispozici měřítko pro bezpečnostní klima v tureckém průmyslu na výrobu nábytku, protože dosud nebylo k dispozici žádné měřítko. Dotazník přijalo 783 subjektů.
klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - průmysl nábytkářský - výroba - řízení bezpečnosti práce - Turecko

LIANG, HUAKANG - ZHANG, SHOUJIAN - SU, YIKUN: The structure and emerging trends of construction safety management research / Struktura a nové trendy výzkumu v oblasti řízení bezpečnosti staveb: bibliometrický přehled
anotace: V poslední době se postupy a systémy řízení bezpečnosti staveb (construction safety management, CSM) staly důležitými tématy pro zúčastněné strany, aby se postaraly o lidské zdroje. Jen málo studií se však pokusilo zmapovat globální výzkum CSM. V této studii bylo provedeno komplexní bibliometrické hodnocení založené na mnoha metodách. Celkem bylo prozkoumáno 1172 příspěvků souvisejících s CSM z databáze Web of Science Core Collection. Analýzy byly zaměřeny na rok publikace, zemi, zdroj, autory a témata výzkumu. Výsledky naznačily, že USA, Čína, Austrálie a Velká Británie zaujaly ve výzkumu CSM vedoucí postavení. Byla identifikována dvě odvětví, a to obor strojírenství a bezpečnost vědy a sociální vědy. Kromě toho bylo zjištěno sedm témat spolu s 28 konkrétními tématy, aby vědci mohli sledovat hlavní strukturu a časový vývoj výzkumu CSM. Nakonec byly projednány hlavní výzkumné trendy a potenciální směry výzkumu, které povedou budoucí výzkum.
klíčová slova: stavebnictví - stavby - bezpečnost staveb - řízení bezpečnosti práce - výzkumy - bibliometrie - trendy

YILDIZ, AHMET: The effect of nurses' empowerment perceptions on job safety behaviours / Účinek vnímání postavení zdravotních sester na chování při práci: výzkumná studie v Turecku
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat vliv vnímání postavení zdravotních sester na chování při práci. Byl proveden průzkum u 377 zdravotních sester pracujících v pěti nemocnicích v Turecku s využitím dotazníku o podmínkách pracovní efektivity, nástroje pro posílení psychologické způsobilosti, stupnice souladu s univerzálními preventivními opatřeními a stupnice dodržování povinností v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.
klíčová slova: sestry zdravotní - chování - pracoviště - bezpečnost práce

KIM, JUN SIK - JEONG, BYUNG YONG: Human errors and occupational injuries of older female workers in residential healthcare facilities for the elderly / Lidské chyby a pracovní úrazy starších zaměstnankyň v rezidenčních zdravotnických zařízeních pro seniory
anotace: Cílem této studie bylo popsat charakteristiku pracovních úrazů pracujících žen v rezidenčních zdravotnických zařízeních pro seniory a analyzovat lidské chyby jako příčiny úrazů. Z národních údajů bylo analyzováno 506 zranění žen podle věku a zaměstnání. Výsledky ukázaly, že nejčastějším byl zraněn zdravotnický pracovník (54,1%), za ním následoval sociální pracovník (20,4%). Mezi úrazy mělo 55,7% sester pracovních zkušeností <1 rok a 37,9% bylo ve věku ? 60 let. Nejčastějším typem nehody byly skluzy/pády (42,7%) a podíl zraněných skluzy/pády se s věkem zvyšuje. Mezi lidskými chybami byly hlavní příčiny chyby při činnostech, následované chybami vnímání a chybami poznání. Kromě toho se podíly úrazů způsobených chybami vnímání a chybami jednání s věkem zvyšují. Z výsledků této studie vyplývá, že je třeba navrhnout pracoviště, která by odpovídala charakteristice starších zaměstnankyň.
klíčová slova: úrazy pracovní - příčiny - chyby lidské - sestry zdravotní - pracovníci starší - stárnutí - zařízení zdravotnická - domovy pro seniory

RAMDAN, IWAN MUHAMAD - CANDRA, KRISHNA PURNAWAN - FITRI, ALFIANI RAHMA: Factors affecting musculoskeletal disorder prevalence among women weavers working with handlooms in Samarinda, Indonesia / Faktory ovlivňující výskyt muskuloskeletální poruch u žen tkalkyň pracujících s ručními stroji v Samarindě v Indonésii
anotace: Průřezová studie byla provedena na vzorku 40 žen-tkalkyň sarongů, aby bylo možno identifikovat prevalenci a rizikové faktory muskuloskeletálních poruch pohybového aparátu (MSD). Ke znázornění závažnosti MSD, držení těla a antropometrických rozměrů tkalkyň byla použita severská mapa těla, rychlé posouzení horní končetiny a antropometrické nástroje. Věk, vzdělání, pracovní doba a dlouhodobé sedací pozice tkalkyň byly získány přímým rozhovorem. Mezi ženami byla zjištěna prevalence MSD 80,5%, přičemž MSD byly klasifikovány jako nízké, střední a vysoké u 15,0, 75,0 a 7,5% respondentů. Prevalence MSD významně korelovala se vzděláním (p = 0,025), pracovní dobou (p = 0,015), prodlouženou dobou sezení (p = 0,032), držením těla (p <0,001) a tkalcovskou antropometrií (p <0,001).
klíčová slova: tkalci - ženy - stroje ruční - onemocnění muskuloskeletální - polohy pracovní - práce vsedě - antropometrie - ergonomie - Indonésie

MISIUREK, KATARZYNA - MISIUREK, BARTOSZ: Improvement of the safety and quality of a workplace in the area of the construction industry with use of the 6S system / Zlepšení bezpečnosti a kvality pracoviště v oblasti stavebnictví s využitím systému 6S
anotace: Tento článek představuje vývoj standardního přístupu ke zlepšení kvality pracoviště (systém 5S: Seiri - Rozděl, Seiton - Setřiď, Seiso - Uspořádej, Seiketsu - Zdokumentuj, Shitsuke - Dodržuj) s dalším krokem "S - bezpečnost", který vytváří přístup zvaný systém 6S. Článek popisuje literární rešerši o používání standardního systému 5S ve stavebnictví a systému 6S ve zpracovatelském průmyslu. Na základě provedené analýzy byl navržen způsob implementace systému 6S ve stavebnictví, přičemž bylo uvedeno, jak by měl být proveden další krok "S - bezpečnost". Článek dále popisuje dotazníky na podporu úspěšné implementace kroku "S - bezpečnost" ve stavebnictví.
klíčová slova: staveniště - bezpečnost práce - řízení bezpečnosti práce - přístupy

PAN, XING - WU, ZEKUN: Performance shaping factors in the human error probability modification of human reliability analysis
anotace: Nehody způsobené člověkem naznačují důležitost analýzy spolehlivosti člověka (human reliability analysis, HRA) při snižování a odstraňování lidských chyb, čímž se zvyšuje spolehlivost systémů člověk-stroj. HRA využívá jak kvalitativních, tak kvantitativních přístupů k určení chyb operátorů a kontextů, ve kterých jsou úkoly prováděny. Aby bylo zajištěno, že výsledky HRA mohou objektivně hodnotit chování při lidských chybách, je kvantifikace pravděpodobnosti lidských chyb (human error probability, HEP) obvykle založena na kvalitativní analýze lidských faktorů a kontextu úkolů a je dále upřesňována faktory ovlivňujícími výkonnost (performance shaping factors, PSF). Dobrý vývoj procesu HEP zahrnuje výběr PSV, hodnocení PSV a kvantifikační strategii HEP. V současných studiích HRA byla široce přijata řada kvantifikačních analýz HEP založených na PSF. Tato práce shrnuje tři hlavní kvantifikační strategie používané v HRA metodách. Navíc zobecňujeme modifikaci HEP pomocí PSF do paradigmatu.
klíčová slova: analýzy rizik - chyby lidské - pravděpodobnost - spolehlivost - činitel lidský - operátoři - výkon pracovní - úkoly pracovní - faktory

FENG, ZHONGXIANG: The association between musculoskeletal disorders and driver behaviors among professional drivers in China / Souvislost mezi muskuloskeletálními onemocněními a chováním řidičů mezi profesionálními řidiči v Číně
anotace: Hlavním cílem této studie bylo prozkoumat korelace mezi závažností muskuloskeletálních poruch (MSD) a aberantním (nenormálním) řízením u profesionálních řidičů taxi. Dotazníky byly rozdány 162 řidičům taxi v čínském městě. Řidiči s těžšími MSD hlásili obecnější a nebezpečnější chování při chybách a negativní nálady. Je zajímavé, že MSD ovlivňují chování řidičů při chybách prostřednictvím negativních nálad. Studie také zkoumala účinky věku, zkušeností s řízením, dopravních nehod, stavů nálady, povědomí o bezpečnosti a řidičských dovedností na aberantní chování při řízení. Výsledky ukázaly, že věk a zkušenost s řízením byly významnými prediktory aberantního chování při řízení. Hněv byl významným prediktorem agrese a nebezpečných chyb. Kromě toho řidiči, kteří hlásili vyšší úroveň povědomí o bezpečnosti, také uvedli méně agresivních porušení a řidiči s vyššími úrovněmi řidičských dovedností hlásili méně nebezpečného chybového chování.
klíčová slova: řidiči z povolání - taxikáři - onemocnění muskuloskeletální - řízení motorových vozidel - chyby lidské - chování - dovednosti - agresivita - dotazníky - Čína

EFE, BURAK - KURT, MUSTAFA - EFE, ÖMER FARUK: Hazard analysis using a Bayesian network and linear programming  / Analýza rizik pomocí bayesovské sítě a lineárního programování
anotace: Aby byl systém bezpečnější, je nutné určit, která nebezpečí by měla být odstraněna zvážením interakcí všech rizik v procesu. V této studii je zkoumán vliv rizik souvisejících s železárnami ve stavební firmě přístupem využívajícím bayesovské sítě. Pokud je identifikováno a odstraněno pouze nejdůležitější riziko z pracovního prostředí, může být chybně komentována úroveň zbývajících rizik. Pro odstranění tohoto problému je navržena bayesovská síť. Pokud bude na proces více času a rozpočtu, než bylo plánováno, bude nutné tyto kapacity v jiných procesech snížit. K odstranění tohoto problému se navrhuje lineární programování. Spojením bayesovské sítě a lineárního programování byl vytvořen silný systém podpory rozhodování. Použití navržené metody bylo demonstrována jeho aplikací ve stavební firmě.
klíčová slova: analýzy rizik - sítě bayesovské - programování - stavebnictví - bezpečnost práce

DURNIAT, KATARZYNA: Development and psychometric properties of the Polish basic version of the SDM questionnaire for measuring bullying  / Vývoj a psychometrické vlastnosti polské základní verze dotazníku SDM pro měření šikany
anotace: Tento článek představuje konstrukci, validaci a psychometrické vlastnosti polské základní verze dotazníku o šikaně na pracovišti (tzv. dotazník SDM). Hlavní verze dotazníku SDM zahrnuje dvě konzistentní, korelační stupnice: hlavní stupnice chování (stupnice SDM-IDM, 43 položek; Cronbachův ? = 0,96) používaný k diagnostice expozice šikanování; a pomocná emocionálně-kognitivní škála (SDM-ODC, 21 položek; Cronbachova ? = 0,97), která doplňuje psychologický obraz šikanovací interakce. Každá z těchto stupnic může být rozdělena do tří, konkrétnějších dílčích stupnic. Všechny škály dotazníku SDM pozitivně korelují s dotazníkem negativních aktů - revidovaným a se třemi vlastními hodnotami stresorů práce. Dotazník SDM je přesný a spolehlivý psychometrický nástroj pro měření šikany na pracovišti v polských podmínkách.
klíčová slova: šikana - násilí na pracovišti - bullying - mobbing - měření - nástroje - dotazníky - validace

RAJITHA KAWSHALYA MAILAN ARACHCHIGE DON: ELF-MF occupational exposure in die-casting and electroplating workers in Korea / Pracovní expozice extrémně nízkofrekvenčním magnetickým polím (ELF-MF) u pracovníků v oblasti tlakového lití a galvanického pokovování v Koreji
anotace: Posouzení 24hodinové expozice bylo provedeno ve dvou skupinách dělníků pracujících na zařízení na tlakové lití a zařízení na galvanické pokovování za účelem zkoumání úrovní expozice extrémně nízkofrekvenčním magnetickým polím (ELF-MFs) pomocí dozimetru EMDEX Lite (Enertech, USA). Expozice pracovníků ELF-MF ze závodu na tlakové lití (aritmetický M ± SD 0,649 ± 1,343 µT) je vyšší než u galvanických pracovníků (0,138 ± 0,045 µT). K vyšší expozici ELF-MF došlo u pracovníků žijících ve stejné budově jako jejich pracoviště ve srovnání s ostatními pracovníky. Tato studie naznačuje, že při poskytování kolejí pracovníkům by se měly brát v úvahu úrovně expozice ELF-MF, aby se minimalizovaly úrovně expozice ELF-MF v domácnosti kvůli emisím z průmyslových zařízení. Studie doporučuje, aby byli dělníci informováni o opatřeních k minimalizaci jejich expozice vlivům prostředí, jako jsou ELF-MF a elektromagnetická pole během práce, např. udržování bezpečné vzdálenosti mezi stroji a zamezení nežádoucího chování se zařízením.
klíčová slova: dělníci - lití - galvanizace - pole magnetické - expozice pracovníků - hodnocení - Korea

BESHARATI, ALIREZA: Work-related musculoskeletal problems and associated factors among office workers / Muskuloskeletální problémy spojené s prací a související faktory mezi administrativními pracovníky
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat muskuloskeletální poruchy související s prací a související faktory mezi pracovníky íránského úřadu. Do této průřezové studie bylo zařazeno 359 íránských úředníků. Zjištění ukázala, že nejvyšší míra prevalence MSD za posledních 12 měsíců a nejvyšší závažnost bolesti/nepohodlí souvisely s bolestmi krku účastníků. Ke snížení a odstranění problémů s pohybovým aparátem u administrativních pracovníků se navrhuje zlepšení podmínek na pracovišti (psychických i fyzických).
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - kanceláře - administrativa - zátěž fyzická - bolesti - hodnocení

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7-8 (2020)

KEIL, CHRIS - MILLER, GRANT: Modeling the size of small spills of pure volatile liquids for use in evaporation rate and air concentration modeling / Modelování velikosti malých úniků čistých těkavých kapalin pro použití při modelování rychlosti odpařování a koncentrace ve vzduchu
anotace: Modelování expozice je cenným nástrojem pro hodnocení expozice chemickým parám, ke kterým dochází během přechodných událostí, jako jsou malé úniky těkavých kapalin. K dispozici jsou modely pro odhad rychlosti odpařování kapaliny a výsledné koncentraci látek ve vzduchu. Modely rychlosti odpařování kapalin však vyžadují povrchovou plochu louže, aby se zajistily rychlosti tvorby par z hlediska hmotnosti za čas. Tato studie vyvinula přístup k modelování povrchové plochy malých úniků čistých kapalin.
klíčová slova: páry - kapaliny - látky těkavé - odpařování - rychlost - modelování - úniky látek - koncentrace

CRUL, MIRJAM: Occupational exposure of pharmacy technicians and cleaning staff to cytotoxic drugs in Dutch hospitals / Profesionální expozice farmaceutických techniků a úklidového personálu cytotoxickým lékům v nizozemských nemocnicích
anotace: Řada studií povrchové kontaminace nemocničního prostředí prokázala, že expozice cytotoxinům dermální cestou zůstává možným pracovním a zdravotním rizikem. V této studii autoři hodnotí skutečnou dermální expozici rukou farmaceutických techniků a úklidového personálu v prostředí nemocnic provádějících úkoly, které představují riziko expozice. Porovnávají dermální expozici s orientační limitní hodnotou pro cyklofosfamid.
klíčová slova: léčiva - cytotoxiny - expozice profesionální - kůže - nemocnice - personál - Nizozemí

IERARDI, MICHAEL A. - PAVILONIS, BRIAN: Heat stress risk among New York City public school kitchen workers / Riziko tepelnému stresu mezi pracovníky veřejné školní kuchyně v New Yorku: kvantitativní posouzení expozice
anotace: Navzdory známým zdravotním rizikům spojeným s nadměrným vystavením teplu, zejména v pracovních podmínkách, jsou údaje popisující potenciální vystavení teplu ve školních kuchyních vzácné a dosud nezveřejněné studie neprováděly kvantitativní posouzení vystavení teplu u pracovníků zaměstnaným v tomto prostředí. Účelem této studie bylo kvantifikovat rozsah tepelného stresu v 10 veřejných školních kuchyních v New Yorku a posoudit potenciální riziko onemocnění způsobeného teplem a / nebo akutního poškození. Údaje shromážděné v této studii naznačují, že kuchyňský personál zaměstnaný ve veřejných školách v New Yorku může být vystaven nadměrné vnitřní teplotě. Pro pracovníky v kuchyni by měly být zavedeny přiměřené plány odpočinku, kromě dalších proveditelných technických a administrativních kontrol, aby se zmírnilo potenciální riziko nemocí souvisejících s teplem a / nebo akutního zranění.
klíčová slova: teplo - prostředí pracovní - stres tepelný - zátěž tepelná - školy - kuchyně - expozice pracovníků - měření - hodnocení - USA

JEKLIN, ANDREW T.: Fatigue and sleep patterns among Canadian wildland firefighters during a 17-day fire line deployment / Únavové a spánkové vzorce u kanadských hasičů v divoké přírodě během 17denního nasazení hasičské jednotky
anotace: Účelem tohoto šetření bylo zlepšit porozumění účinkům současného hasičského plánu British Columbia Wildfire Service (BCWS) na vývoj únavy a spánku. Jednalo se o kohortovou studii, která objektivně a subjektivně měřila množství spánku, kvalitu spánku a únavu během 17denního nasazení hasičů v divočině v Britské Kolumbii. Hasiči v divočině (n = 30) prováděli denní testování měření spánku a únavy během 14 dnů činnosti a tři dny bezprostředně po nasazení během jejich doby odpočinku, celkem 17 dnů sběru dat.
klíčová slova: hasiči - směny pracovní - hašení požárů - únava - spánek - kvalita - hodnocení

 

Journal of Safety Research - č. 73 (2020)

JONES, LAURA E.: Injury surveillance trends in career-technical education / Sledování trendů v úrazech v kariérně-technickém vzdělávání
anotace: Dospívajícím, kteří se účastní pracovních zkušeností sponzorovaných školou, může být riziko úrazu způsobeno faktory, jako je nezkušenost. Tento článek zkoumá trendy v hlášených zraněních za období 20 let mezi adolescenty z New Jersey (NJ), kteří se účastní pracovních zkušeností sponzorovaných školou, a porovnává přechod z papírového na online formát hlášení.
klíčová slova: BOZP - vzdělávání - výuka - adolescenti - studenti - školy střední - praxe - úrazy pracovní - hlášení úrazů

GUERIN, REBECCA J. - OKUN, ANDREA H. - GLENNIE, ELIZABETH: A qualitative investigation of factors affecting school district administrators' decision to adopt a national young worker curriculum / Kvalitativní zkoumání faktorů ovlivňujících rozhodnutí správců školních obvodů přijmout národní učební plán o BOZP pro mladé pracovníky
anotace: Přestože většina mladých lidí v USA pracuje a pracovníci mladší 18 let jsou při práci vážně zraněni ve srovnání s dospělými, většina dospívajících postrádá poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti. Metoda: Tato kvalitativní studie zkoumá, do jaké míry vybrané školní oblasti v USA poskytují studentům informace o bezpečnosti a zdraví na pracovišti, a zkoumá faktory, které ovlivňují rozhodnutí okresů přijmout bezplatný základní vzdělávací program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
klíčová slova: BOZP - vzdělávání - výuka - učitelé - pracovníci mladí - adolescenti - školy střední

KANbrief - č. 1 (2020)

MEWES, O.: Luminous high-visibility clothing is in sight / Svítící oděv s vysokou viditelností je na dohled
anotace: U běžných oděvů s vysokou viditelností podle EN ISO 204711 jsou retroreflexní prvky určeny k zajištění 360° viditelnosti nositelé ve tmě. Takové oblečení je však do značné míry neúčinné, pokud není osvětleno cizím zdrojem světla. Řešením může být světelný oděv s vysokou viditelností. Institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci DGUV (IFA) otestovala účinnost takového oblečení a výsledky předává vývojovým pracím na předběžné normě.
klíčová slova: oblečení - obleky ochranné - viditelnost - prvky bezpečnostní - normy

BREUER, JOACHIM: Disruptive changes in technology, the economy and society / Rušivé změny v technologii, ekonomice a společnosti
anotace: Dokáže standardizace držet krok se stále rychlejším tempem změn a inovací a stále v budoucnu přispívat k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stejné míře jako v současnosti? Nyní probíhá vývoj, který se liší od změn v minulosti tím, že má rušivý charakter. Věci se mění v krátkém čase a díky radikálně novým filozofiím již úhledně nezapadají do stávajícího systému. Když se hovoří o změnách ovlivňujících společnost, často je to zaměřeno na nový technický vývoj. Jedná se však pouze o jeden aspekt procesu jako celku. Tento vývoj je doprovázen také společenským, kulturním, právním a ekonomickým vývojem, který závisí na technologii, a naopak. To je hmatatelné například v odvětví dopravy, ve kterém jsou ničeny úplné obchodní modely napříč celými odvětvími a nahrazeny novými modely.
klíčová slova: společnost - změny - trendy - technologie - standardizace

 

KANbrief - č. 2 (2020)

DAMMANN, ANNA: Hygiene is trumps / Hygiena je trumf: nová norma pro nemocniční čištění
anotace: Současné šíření koronaviru SARS-CoV-2 podtrhuje význam správné hygieny pro prevenci infekcí. Zejména v nemocnicích má čištění důležitou funkci při snižování počtu mikroorganismů na površích a tím při snižování rizika infekce pro pacienty, pracovníky a návštěvníky. Nová norma DIN 13063 upravující nemocniční čištění má stanovit jednotné standardy pro proces čištění.
klíčová slova: hygiena - prevence nemocí - nemoci infekční - nemocnice - čištění - normy

RYMON LIPINSKI, KATHARINA VON: Basic knowledge / Základní znalosti: postupné vytváření evropské normy
anotace: Tento článek se věnuje procesu evropské normalizace. Pokud má někdo nápad na novou normu či návrh na úpravu stávající, popisuje článek jednotlivé kroky a ukazuje body, ve kterých je možné postup standardizace nějaké normy ovlivnit, a jak.
klíčová slova: standardizace - normalizace - normy - procesy

KRAUSE, RAHEL: Smart protective equipment for the fire services / Chytré ochranné prostředky pro hasiče: co je potřebné a užitečné?
anotace: Osobní ochranné prostředky s integrovanými inteligentními funkcemi (smart PPE) jsou příslibem zvýšené ochrany člověka. Aby se však inteligentní OOP mohly úspěšně vyvinout a uvést na trh, musí být do procesu vývoje zapojeni uživatelé (design zaměřený na uživatele). Průzkum uživatelů provedený v celém Německu týkající se inteligentních OOP pro použití hasiči odhalil cenné informace.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - technologie nové - senzory - design - vývoj - uživatelé - potřeby

 

Le travail humain - č. 1 (2020)

CHIZALLET, MARIE - PROST, LORÉNE - BARCELLINI, FLORE: Supporting the design activity of farmers in transition to agroecology / Podpora projektové činnosti zemědělců při přechodu na agroekologii: směrem k porozumění
anotace: Tváří v tvář mnoha výzvám se zemědělství musí změnit. Agroekologie, způsob zemědělství, který se opírá o místní ekologické a biologické předpisy, je slibnou možností. Vyžaduje transformaci práce zemědělců, kteří již nejsou vnímáni jako uživatelé řešení na klíč navržených aktéry výzkumu a vývoje, ale jako skuteční designéři jejich výrobních systémů. Jak lze charakterizovat tuto projekční činnost? Tento článek poskytuje porozumění problémům s návrhem a činnosti prováděné zemědělci zabývajícími se agroekologickými přechody a podporovanou metodou zvanou Chronicle of Change. Poskytujeme přehled rozmanitosti vzájemně souvisejících a víceméně strukturovaných problémů s designem, kterým čelí zemědělci, a ukazujeme, že agroekologické přechody zahrnují systémovou transformaci práce.
klíčová slova: ergonomie - zemědělství - design - agroekologie

 

Le travail humain - č. 2 (2020)

SCHUHL, JENNIFER - CHATARD, ARMAND - LAMBERT, ÉRIC: Réduire la stigmatisation des salariés reconnus handicapés / Snižování stigmatizace zaměstnanců se zdravotním postižením: příklad intervence ve firmě
anotace: Osoby s tělesným postižením jsou často ostrakizováni kvůli převládajícím negativním stereotypům o zdravotním postižení. Minulé výzkumy naznačují, že přijímání perspektiv a představovaný meziskupinový kontakt mohou snížit negativní stereotypy směrem ke stigmatizované sociální skupině. V kontextu velké francouzské společnosti tato studie testovala, zda krátká intervence perspektivního pohledu může snížit negativní stereotypy vůči osobám se zdravotním postižením. Cílem této studie je přesně vyzvat zaměstnance, aby prováděli rutinní činnosti z pohledu osoby s tělesným postižením, a měřit účinek této perspektivy na stereotypy. Tato studie si klade za cíl přinést vědeckou platnost povědomí o zdravotním postižení ve velké francouzské společnosti. Výzkum se zaměřuje na oblast experimentální psychologie a jeho cílem je poskytnout psychosociální pohled na problém profesní integrace osob s uznaným zdravotním postižením.
klíčová slova: osoby hendikepované - postižení zdravotní - práce - vnímání - aspekty psychosociální - postoje

NASCIMENTO, ADELAIDE: Changement organisationnel, changement culturel? / Organizační změna, kulturní změna?: pohledy na ergonomické intervence
anotace: Oblast ergonomie doposud významně přispěla k otázce provádění organizačních změn, ale méně diskutovala o pojetí kultury a zejména o koncepci organizační kultury při provádění těchto změn. Dokonce, i když se velký počet ergonomů shodne na vazbách mezi aktivitou a kulturou, definice a status pojmu kultura z hlediska frankofonní ergonomie se do dnešního dne dočkaly jen malé formalizace, a to navzdory zjevnému zájmu příbuzných oborů, jako je jako sociologie nebo management. Cílem tohoto přehledu je navrhnout teoretické odkazy a pozadí pro to, co by mohlo představovat kritické umístění oblasti ergonomie v konkrétní problematice kulturního rozvoje, když se během intervencí projeví jako forma "kulturní změny", kterou vymýšlejí manažeři, a v důsledku projektu technokratické organizace.
klíčová slova: ergonomie - kultura - kultura podniková - teorie - změny organizační

 

MM Průmyslové spektrum - č. 6-8 (2020)

REJNOCH, MATĚJ: Virtuální a rozšířená realita zvyšuje konkurenceschopnost
anotace: Dnes již máme řadu možností, jak můžeme v byznysu prakticky využít virtuální a rozšířenou realitu. A to doslova ve všech dostupných oborech a firemních procesech. Progresivní podniky je používají například pro školení a výcvik zaměstnanců, k simulaci nových výrobních postupů, ke kontrole kvality výroby apod. Ostravská firma Tasty Air, která má dlouholeté zkušenosti z vývoje těchto řešení, se zabývá jejich aplikací a pomáhá firmám při jejich nasazení a využití.
klíčová slova: realita virtuální - využití - vzdělávání - školení - podniky

 

Národní pojištění - č. 8-9 (2020)

FETTER, RICHARD W.: Změny v odškodnění pozůstalých při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu
anotace: Novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) s účinností od 1. ledna 2021 rozšiřuje okruh oprávněných osob (manžel, resp. manželka, registrovaný partner, resp. partnerka, nezaopatřené dítě, rodič sdílející domácnost), kterým přísluší jednorázové odškodnění pozůstalých v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to zejména o zaopatřené děti zaměstnance a rodiče nežijící se zaměstnancem v domácnosti, současně jednorázovou náhradu nemajetkové újmy zvyšuje a zavádí její pravidelnou valorizaci. Podobná opatření přináší novela ohledně náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Příspěvek popisuje tyto a bezprostředně související změny zákoníku práce.
klíčová slova: odškodňování - úrazy pracovní - rodina - zákoník práce - novelizace

 

National Geographic - č. 9 (2020)

MAŘÍK, VLADIMÍR - TUREČEK, TOMÁŠ: Roboti už lezou z klecí
anotace: Jedním z hlavních témat toho čísla National Geographic je robotická revoluce. Rozhovor s Vladimírem Maříkem, zakladatelem a vědeckým ředitelem Českému institutu informatiky, robotiky a kybernetiky přináší otázky, zda jsme připraveni na vstup robotů do našich životů či jaké je současná pozice naší země v této oblasti.
klíčová slova: robotizace - roboty - trendy - budoucnost - rozhovory - Česká republika

BERREBY, DAVID: Roboti jsou_tady
anotace: Článek se věnuje masivnímu rozvoji robotizace. Stroje přebírají celou řadu činností, které doposud vykonávali lidé.
klíčová slova: robotizace - roboty - trendy - vývoj - odvětví

 

Professional Safety - č. 8 (2020)

GARRAHAN, GARY J.: Using machine safety risk assessment for alternative methods to lockout/tagout / Použití posouzení rizika bezpečnosti stroje pro alternativní metody uzamčení/označení
anota ce: Tento článek pojednává o nedávné žádosti americké agentury OSHA o informace týkající se aktualizace standardu pro uzamčení/označení stroje, zejména pokud jde o dvě oblasti standardu: zařízení typu regulačních obvodů a robotiku. V obou oblastech jde o to, zda technologie dosáhla bodu, kdy lze použít alternativní metody uzamčení, aniž by se snížila úroveň bezpečnosti vyžadovaná pro pracovníka. Tento článek popisuje metodiku hodnocení rizik, která může být použita v situacích, kdy jsou k ochraně pracovníků před nebezpečnou energií používány alternativní metody blokování.
klíčová slova: stroje a zařízení - uzamčení - bezpečnost práce - normy - robotizace - hodnocení rizik

WALASKI, PAM: The role of leading and lagging indicators in OSH performance management / Role ukazatelů vedení a zaostávání v řízení výkonnosti BOZP
anotace: Role výkonnostních ukazatelů (obvykle známých jako ukazatele vedení a zaostávání) byla v nedávné době v komunitě BOZP předmětem mnoha diskusí. Odborníci v oblasti BOZP by se měli poučit o historickém používání těchto ukazatelů, o výhodách a nevýhodách jejich současného používání. Tento článek poskytuje důvod k odklonu od typického použití těchto ukazatelů a k postupu, který je založen na strategických obchodních cílech organizace.
klíčová slova: výkonnost - BOZP - ukazatele - indikátory - řízení bezpečnosti práce

GRIEVE, RODNEY - STAP, TANIA VAN DER: Safety and entropy / Bezpečnost a entropie: otázka vedení
anotace: V návaznosti na entropický model (Van der Stap, 2018) existují dva typy rizik: reziduální a entropický. Ten je způsoben degradací systémů a, jak je vysvětleno v tomto článku, také degradací lidského chování a organizačních faktorů. Aby bylo možné účinně řídit riziko, musí vůdci pochopit, proč dochází k degradaci lidského chování a jak podporovat lidi, aby minimalizovali riziko entropické bezpečnosti na nepřetržitém a konzistentním základě. Lídři mohou efektivněji zapojovat zaměstnance prostřednictvím interakcí, které rozvíjejí nové technické kompetence a zároveň vytvářejí důvěru a odolnost jednotlivců prostřednictvím rozpoznávání a zpětné vazby, která se postupně zvyšuje na vyšší úroveň organizační kapacity. Vůdci musí pochopit entropické riziko spojené s organizačními faktory, jako je vedení, kompetence, systémy řízení a odolnost. Pokud nejsou aktivně řízeny, podléhají také degradaci.
klíčová slova: bezpečnost práce - BOZP - entropie - management bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - řízení lidských zdrojů - vedení lidí - chování - participace - strategie bezpečnosti práce

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2020)

RUDKJOEBING, LAURA A.: Work-related exposure to violence or threats and risk of mental disorders and symptoms / Expozice násilí nebo hrozbám souvisejícím s prací a riziko duševních poruch a symptomů: systematický průzkum a metaanalýza
anotace: V tomto prvním systematickém přehledu epidemiologických důkazů o riziku duševních problémů po expozici násilí na pracovišti a hrozbách násilí autoři identifikovali 24 studií, které až na několik výjimek uváděly zvýšené riziko depresivní poruchy a symptomů duševního zdraví. V důsledku metodických omezení však mohou být kauzální asociace (pokud existují) silnější nebo slabší než ty, které jsou uvedeny v této studii.
klíčová slova: zdraví duševní - nemoci duševní - poruchy psychické - stres - násilí na pracovišti - úzkost - syndrom vyhoření - průzkumy - studie

ALBERTSEN, KAREN: Shift work and use of psychotropic medicine / Práce na směny a používání psychotropního lékařství: navazující studie s vazbami na registr
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat možné spojení mezi prací na směny a využití psychotropní medicíny. Výsledky podporovaly, že práce na směny v rozsahu, v jakém se v současné době v Dánsku praktikuje, není spojena se zvýšeným výskytem celkového užívání psychotropních léčiv. Budoucí studie by měly vyzkoušet, zda existuje rozdílný výskyt různých drog u pracovníků na směny, jak naznačují sekundární analýzy, a zda existuje předpojatost předepsaná pro výsledek psychotropní medicíny.
klíčová slova: zdraví duševní - ochrana zdraví - práce na směny - směny pracovní - léčiva - látky psychotropní

TÖRÖK, E.: Physical workload, long-term sickness absence, and the role of social capital / Fyzická pracovní zátěž, dlouhodobá nepřítomnost v nemoci a role sociálního kapitálu: víceúrovňová analýza velké skupiny profesí
anotace: Tato studie určila budoucí vztah mezi fyzickou pracovní zátěží a dlouhodobou nepřítomností z důvodu nemoci (LTSA) a zkoumala, zda sociální kapitál jednotlivce může tlumit účinek vysoké fyzické pracovní zátěže na LTSA. Do kohorty Danish Well-being in HospitAL Employees (WHALE) zařadili autoři 28 925 účastníků a sledovali je dva roky. Fyzická pracovní zátěž a sociální kapitál byly hlášeny a rozděleny do kategorií nízkých, středních a vysokých. Fyzická pracovní zátěž byla analyzována na individuální úrovni, zatímco sociální kapitál byl analyzován na úrovni pracovní jednotky. Data LTSA byla získána ze systému mezd zaměstnavatelů.
klíčová slova: zátěž fyzická - zátěž pracovní - kapitál sociální - absence pracovní - péče zdravotní - stres - důvěra - prostředí pracovní

FLOVIK, LISE: How leadership behaviors influence the effects of job predictability and perceived employability on employee mental health / Jak chování vedení ovlivňuje účinky předvídatelnosti zaměstnání a vnímané zaměstnatelnosti na duševní zdraví zaměstnanců: víceúrovňová prospektivní studie
anotace: Cílem této studie bylo objasnit potenciální zmírňující účinek spravedlivého a podpůrného chování vůdčích pracovníků na vztah mezi předvídatelností zaměstnání, budoucí zaměstnatelností a následnou klinicky relevantní duševní úzkostí a stresem. Nebyly nalezeny žádné zmírňující účinky, byl však prokázán přímý účinek chování vedení na úrovni jednotlivce, což zdůrazňuje význam chování vedení při zajišťování duševního zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: zaměstnanost - zdraví duševní - jistota - vedení lidí - chování - úzkost - pracovníci vedoucí

LUND, TAMARA: Risk of work-related hand eczema in relation to wet work exposure / Riziko ekzému ruky související s prací ve vztahu k pracovní expozici za mokra
anotace: I když je klíčovým rizikem rozvoje ekzému ruky (HE), vztah mezi expozicí a odezvou mezi mokrou prací a HE musí být prozkoumán. Znalosti o expozici a její odezvě jsou důležité, pokud jde o preventivní opatření, lékařsko-právní předpisy a pracovní poradenství. Nedávno byla vyvinuta matice pracovní expozice (JEM) pro mokrou práci, která poskytuje informace o pravděpodobnosti mokré práce. Kombinací JEM s údaji o HE se autoři zaměřili na prozkoumání vztahu mezi rozsahem mokré práce a ekzémem na rukách.
klíčová slova: ekzémy - dermatitidy - ruce - expozice profesionální - hodnocení - matice - vlhkost - prostředí pracovní

GARDE, ANNE HELENE: The effects of the number of consecutive night shifts on sleep duration and quality / Účinky počtu po sobě jdoucích nočních směn na dobu a kvalitu spánku
anotace: Organizace práce na noční směny ovlivňuje délku a kvalitu spánku. Cílem této studie bylo prozkoumat účinky počtu po sobě jdoucích nočních směn na délku spánku a jeho kvalitu mezi policisty s noční prací jako součástí jejich běžného pracovního harmonogramu.
klíčová slova: doba pracovní - směny pracovní - směny noční - práce na směny - spánek - délka - kvalita - policisté

 

Sicher ist Sicher - č. 6 (2020)

SCHMIDT, GUIDO: Der Beitrag des Arbeitsschutzes zum Krisenmanagement im Pandemiefall / Příspěvek bezpečnosti práce k řešení krizí v případě pandemie
anotace: Krize vyvolaná novým virem korony (SARS-CoV-2) představuje pro mnoho společností velkou výzvu. Výhodou jsou společnosti, které již předem pracovaly na zavedení systému řízení krizí. Bohužel to neplatí pro mnoho malých a středních společností. Zde musí být použity stávající struktury a procesy. Důležitými nositeli znalostí se tak stávají firemní lékaři a odborníci v oblasti BOZP, kteří jsou metodicky způsobilí. Tito lidé jsou pro firmy nepostradatelní, neboť nyní pomáhají svým zaměstnancům nebo klientům úspěšně projít koronavirovou krizí, a oprávněně tak získávají i uznání. Využívají své odborné znalosti k tomu, aby umožnili firmám pokračovat v obchodních činnostech za podmínek, které jsou z hlediska ochrany před infekcemi možné, a v mnoha případech tak zabránili nebo brání větší finanční škodě společnosti.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - Německo - lékaři - odborníci BOZP - bezpečnost práce - aspekty ekonomické

LEHNER, BIRGIT SUSANNE - FALLER, HEIKE: SARS-CoV-2/Covid-19-Epidemie / Epidemie SARS-CoV-2/Covid-19: co může a mělo by poskytovat řízení zdraví při práci?
anotace: Autorky uvádějí, že opatření k omezení SARS-CoV-2/Covid-19 mají dalekosáhlé důsledky pro společnost a pracovní život, a tedy i pro řízení zdraví při práci (BGM). V současné době se BGM zaměřuje na ochranu před infekcemi, práci na dálku a psychosociální stres. Z hlediska bezpečnosti práce, řízení pracovní integrace a podpory zdraví při práci autorky seznamují s oblastmi činností a perspektiv řízení zdraví při práci v důsledku SARS-CoV-2 / Covid-19. Konstatují, že hospodářská a personální politika a psychosociální dopady ovlivňují odvětví a pracovníky v různé míře. Pro krátkodobé pracovníky jsou důsledky spojeny s finanční zátěží, živobytím a nejistotou zaměstnání. Pokračující omezování sociálních kontaktů, o kterém je třeba hovořit z epidemiologického, politického, ekonomického a etického hlediska, stejně jako i přechod na kanály digitální komunikace, ovlivňují mnoho průmyslových odvětví a zaměstnanců. Epidemie jde ruku v ruce s výrazně zvýšenou pracovní zátěží pro zvláště požadované skupiny lidí a specializované oblasti (např. management, personalisté, právní a komunikační oddělení) a částečně nižší pracovní zátěží v jiných oblastech (např. v určitých oblastech rozvoje, řízení projektů nebo produktů či osobního náboru). Práce na dálku vyžaduje školení a přináší i technické problémy. To vše zvyšuje potenciál konfliktů. Změny v někdy velmi krátkých časových obdobích vyžadují rychlá řešení. Tyto nejistoty a konání neplánovaných a cílených činností zase vytvářejí strach a tlak.
klíčová slova: koronavirus - pandemie - epidemie - zdraví - stres - prevence

LANGER, PHILIPP - BEERHEIDE, EMANUEL: "Wann und warum soll ich da reingucken?" / "Kdy a proč bych se tam měl podívat?": zkušenosti s nabídkami podpory na podporu zdraví na pracovišti v malých společnostech: část 2
anotace: Existuje mnoho nabídek podpory pro malé podniky k provádění opatření na podporu zdraví na pracovišti. Ve druhé části článku dva další typy společností popisují různé výzvy pro použití podpůrných služeb v malých společnostech a poskytují výhled v této oblasti do budoucna. Je zřejmé, že produkty podpůrných služeb musí být založeny na různých individuálních podnikatelských požadavcích, aby se zvýšila šance na úspěch při provádění opatření na podporu zdraví v malých podnicích.
klíčová slova: podniky malé - podpora - ochrana zdraví - pracoviště - pobídky

 

Sicher ist Sicher - č. 7-8 (2020)

HEISTERKAMP, FABIAN - ARENDT, ILKA - ROMANUS, ERIK: Geräuschemissionsangaben / Informace o emisích hluku: metrologická kontrola venkovních zařízení
anotace: BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) provedl kontrolu údajů o emisích hluku u zařízení určených pro použití venku. Jednalo se o zahradní vysavače, drtiče a odfukovače listí, sekačky na trávu a kultivátory. Na základě kontroly pak proběhla diskuse o konceptu "tichého nákupu" ("Buy Quiet"), tzn. nakupovat tišší stroje, a tím chránit zdraví zaměstnanců. Autoři v článku uvádějí doporučení, jak získat nejtišší venkovní zařízení. Jedním z doporučení je porovnání zaručené hladiny akustického výkonu LWA. Kandidátem pro tišší alternativu by bylo zařízení, jehož LWA je specifikována alespoň 3 dB, lépe 5 dB pod mezní hodnotou. Dalším srovnávacím kritériem pro implementaci konceptu "Buy Quiet" je úroveň akustického tlaku emisí LpA, která musí být uvedena v provozních pokynech a prodejní literatuře a která také obsahuje údaje o výkonu, aby byly splněny požadavky MRL, pokud jde o emise hluku. Dalším doporučením je porovnání hladiny akustického tlaku s hladinou akustického výkonu. Při nákupu tišších strojů, zejména u větších objednávek, by měla být součástí kupní smlouvy informace o emisích hluku.
klíčová slova: hluk - emise hlukové - zařízení - drtiče - sekačky - vysavače - zaměstnanci - zdraví

UDOVICIC, LJILJANA - PRICE, LUKE L. A. - KHAZOVA, MARINA: Lichtexposition von schichtarbeitenden Krankenpflegekräften / Světelná expozice zdravotních sester pracujících na směny: studie ze dvou center
anotace: Autoři uvádějí, že světlo je nejúčinnějším časovačem, který harmonizuje cirkadiánní fyziologické procesy v těle s rytmem 24 hodin denně. Nejsnadněji rozpoznatelný cirkadiánní rytmus je rytmus spánku a bdění. Ale změny tělesné teploty a krevního tlaku, uvolňování mnoha hormonů nebo bdělosti také závisí na denní době. Znalost expozice světla profesními skupinami pracujícími na směny je však stále omezená. Z těchto důvodů byla provedena studie ve dvou centrech (v Dortmundu a v Londýně), do které se zapojilo v Dortmundu 42 pracovníků (33 z nich pracovalo ve směnném provozu, 9 v denním provozu) ve věku 22-54 let a v Londýně 43 pracovníků (39 z nich pracovalo ve směnném provozu, 4 v denním provozu) ve věku 22-53 let. Autoři popisují průběh výzkumu a některé dílčí výsledky.
klíčová slova: světlo - expozice - rytmy cirkadiánní - sestry zdravotní - směny pracovní - provoz směnný

OEHME, JENS: Licht für den Menschen / Světlo pro lidi: tak individuální, jak je to možné
anotace: V roce 2017 byla Nobelova cena za medicínu udělena americkým vědcům, kteří dešifrovali tzv. "vnitřní hodiny" na molekulární úrovni. Vnitřní hodiny jsou časovány denním světlem. Umělé osvětlení pracoviště, zejména pokud není přizpůsobeno dennímu světlu a individuálním potřebám, může mít nepříznivé účinky na pohodu a zdraví zaměstnanců. V praxi se však často zjistí, že stávající osvětlovací systémy pro pracoviště již nesplňují normativní požadavky. Autor rozebírá tuto problematiku a technická pravidla pro pracoviště, co se týká osvětlení (ASR A3.4). Dochází k závěru, že ASR A3.4 ve své platné verzi potřebuje revizi z hlediska biologického účinku světla a osvětlení. Rovněž obecně platné standardní minimální úrovně osvětlení pro příslušná pracoviště nejsou aktuální, zejména pokud se bere v úvahu demografický vývoj pracující populace. Zde by měly být minimální úrovně osvětlení upraveny podle věku s cílem poskytnout projektantům a osobám odpovědným za pracoviště vhodné nástroje pro praktické použití. Protože v praxi se často zjistí, že na základě platných technických předpisů bylo toho vykonáno dost v oblasti osvětlení pracoviště. Zejména v případě existujících osvětlovacích systémů jsou další volně stojící lampy vhodné k zajištění lepší úrovně osvětlení na pracovišti a především nabízejí více individuálních možností nastavení než standardní plošné osvětlení.
klíčová slova: světlo - osvětlení - pracoviště - předpisy technické - revize

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2020)

BRETSCHNEIDER, MAXIMILIAN: Digitalisierung und Psyche / Digitalizace a psychika: rámec pro zdravé pracovní prostředí: výsledky projektu GAP
anotace: Současný svět práce se vyznačuje procesy digitalizace, které se postupně projevují ve všech oblastech výdělečné činnosti. Většina změn v organizaci práce spojených s těmito procesy zůstává ve svých účincích ambivalentní a vždy nabízí výchozí body pro opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společný projekt "Zdravá práce v průkopnických oborech (GAP)" financovaný BMBF zkoumal vliv technologických změn na duševní a fyzické zdraví, jakož i struktury a míry bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě toho měla být odvozena počáteční doporučení pro udržitelné zdraví a bezpečnost při práci. Výsledek ukazuje, že známá nebezpečí, zejména fyzicky těžká práce, lze snížit. Současně lze pozorovat nová nebezpečí a zesílení známých nebezpečí, jakož i posun ve stresu. Kromě toho se projevuje výrazný nárůst duševního stresu v pracovním kontextu. Technologické změny, jako je digitalizace, automatizace a inteligentní propojení výrobních kroků, představují pro design podporující zdraví jak příležitosti, tak výzvy.
klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - BOZP - zdraví - zdraví duševní - psychika

FROST, MARTINA: Produktive, sichere und gesunde Arbeitsgestaltung mit digitalen Technologien und Künstlicher Intelligenz / Produktivní, bezpečný a zdravý pracovní design s digitálními technologiemi a umělou inteligencí: znalost pozadí a návrh doporučení
anotace: Digitální technologie a procesy umělé inteligence (AI) nabízejí společnostem ve všech průmyslových odvětvích četné příležitosti ke zvýšení jejich přidané hodnoty a tím i jejich konkurenceschopnosti. V praxi je však využívání digitálních technologií a zejména procesů umělé inteligence v malých a středních podnicích dosud nízké. Důvodem může být nedostatek dovedností a jasně definovaných procesů jako předpoklad nových technologií a umělé inteligence, jakož i komplexní přizpůsobení organizace práce. Na jedné straně tento článek poskytuje teoretické základní informace o čtyřech klíčových oblastech činnosti (1) vedení a kultura, (2) organizace, (3) bezpečnost a (4) zdraví výrobního a bezpečného designu práce a popisuje požadavky z pohledu zaměstnance a z hlediska tradičního drobného řemesla. Na druhé straně jsou představeny dva nástroje související s aplikací, implementační pomůcky "Work 4.0" a potenciální analýza "Work 4.0". Tyto nástroje mohou podporovat zavádění a používání digitálních technologií a procesů umělé inteligence ve společnostech.
klíčová slova: technologie digitální - digitalizace - inteligence umělá - organizace práce - činnosti pracovní - BOZP

GILBERT, KRISTIN: Gestaltungshinweise für die praktische Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung / Návrhové informace pro praktické provedení posouzení rizik psychického stresu
anotace: Rostoucí význam psychologických požadavků jde ruku v ruce s potřebou opatření pro vytvoření zdravotně nezávadných pracovních podmínek s ohledem na psychický stres. Za účelem identifikace psychologických rizik a odvození vhodných opatření jsou zaměstnavatelé povinni provést posouzení rizik psychického stresu. V praxi se osvědčilo pět modulů úspěchu. Úspěšná implementace hodnocení rizik psychického stresu dává společnostem šanci být "o krok napřed" s ostatními společnostmi a udržovat zdraví a výkonnost zaměstnanců i v časech změn.
klíčová slova: stres psychický - zdraví duševní - rizika pracovní - hodnocení rizik - podmínky pracovní - opatření

GOPPOLD, MARVIN - FRENZ, MARTIN: Lernen im Prozess der Arbeit / Učení v procesu práce: vývoj, implementace a vyhodnocení dalšího školení pro ruční montáž pomocí autorských systémů
anotace: Příspěvek představuje další vzdělávací seminář pro heterogenní cílovou skupinu formálních nekvalifikovaných pracovníků v průmyslové ruční montáži. Autoři se opírají o výsledky analýzy úkolů v průmyslovém inženýrství a vytvářejí konstruktivistický koncept školení, který implementují do strategie učení založeného na práci s tvorbou videonávodů. Použití metody učení systému pro tvorbu obsahu umožňuje překrýt pracovní proces s procesem učení. To pomáhá odrážet návrh pracovního procesu. Příspěvek začíná didaktickou vodicí myšlenkou reflexní manipulační kompetence a ukazuje implementaci od analýzy práce až po pracovní učení. Výsledky z bilance dovedností a hodnocení výuky shrnují rozdíly v cílové skupině a naznačují oblasti zlepšení.
klíčová slova: dovednosti - učení se - vzdělávání - výuka - materiály - montáže

GAHR, SABRINA - KURZ, WOLFGANG - KURZ, BERNHARD: Schwellungsmessung mit Textilsensor für Sitz- und Steharbeit / Měření otoků nohou pomocí textilního senzoru pro práci vstoje a vsedě
anotace: S cílem kontinuálního a na místě nezávislého měření otokův oblasti nohou byl do systému StrainTex dále vyvinut textilní snímač napětí s přenosnou signalizační jednotkou. Při rozsáhlých přípravných pracích mohly být technické vlastnosti přizpůsobeny požadavkům v reálných provozních podmínkách. Vybrané případové studie potvrzují proveditelnost a detekci otoků s rozlišením obvodu 0,2 mm. To znamená, že jak krátkodobé účinky v důsledku svalového napětí, tak dlouhodobé účinky v důsledku otoku způsobeného lymfatickým nebo krevním přetížením mohou být nyní diagnostikovány nepřetržitě a bez jakýchkoli účinků. Další vyšetření s kolektivy testovaných osob během dlouhodobého sezení a stání se ukázaly velmi významné rozlišovací vlastnosti. Na základě těchto výsledků se zváží další vývoj měřicího systému směrem k uživatelsky přívětivé diagnóze otoků integrovaných do každodenního oděvu.
klíčová slova: práce vsedě - práce vstoje - nohy - otoky - rizika zdravotní - oděvy - senzory - zátěž - napětí

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail