Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/05

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 5 (2020)Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2020)Die BG - č. 5 (2020)International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2020)Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2020) | Národní pojištění - č. 5 (2020)Národní pojištění - č. 6 (2020) Process Safety Progress - č. 1 (2020) | Process Safety Progress - č. 2 (2020) Professional Safety - č. 5 (2020)Sicher ist Sicher - č. 5 (2020)Sondy revue - č. 5 (2020)

 

 

112 - č. 5 (2020)


DVOŘÁK, OTTO: Výpočetní odhady velikosti havarijních úniků plynů a kapalin
anotace: Příspěvek stručně specifikuje možnosti výpočetních odhadů velikosti havarijních úniků plynů a kapalin z nádrží a potrubí pod tlakem. Uvádí také fyzikálně chemické vlastnosti chemických látek.
klíčová slova: plyny hořlavé - kapaliny hořlavé - úniky látek - havárie - výpočty - odhady - vlastnosti fyzikální - vlastnosti chemické

DVOŘÁK, MICHAL - ČERMÍN, ALEŠ: Zpracování vnějšího havarijního plánu státního podniku DIAMO
anotace: Oblast prevence závažných havárií byla v minulosti postupně řešena zákonem č. 353/1999 Sb. a následně zákonem č. 59/2006 Sb. V roce 2015 nabyl účinnosti nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), který změnil nebo upravil některé oblasti. Mezi nejdůležitější změnu pro hasičský záchranný sbor kraje (HZS kraje) patří ustanovení, že vnější havarijní plán (VHP) zpracovává HZS kraje. Do nabytí účinnosti nového zákona platilo, že zpracování VHP zajišťuje krajský úřad a HZS kraje se pouze vyjadřuje jako dotčený orgán veřejné správy. Článek seznamuje se vznikem vnějšího havarijního plánu státního podniku DIAMO.
klíčová slova: plánování havarijní - plány havarijní - prevence havárií - látky chemické - podniky

ŠENKÝŘ JANSOVÁ, IRENA: Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie
anotace: Evropská komise (EK) chce podporovat členské státy Evropské unie (EU) v opatřeních, která tyto státy již přijaly, a rychlým, flexibilním a přímým způsobem doplnit jejich úsilí v boji proti COVID-19. V článku je představena možnost financování projektů, které jsou přímo spojené s náklady vynaloženými na boj proti pandemii koronaviru.
klíčová slova: pandemie - epidemie - koronavirus - opatření - podpora finanční - Evropská unie

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2020)
 

FOŠUM, PAVEL: Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
anotace: Od 1. května 2020 je v některých svých částech účinný zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterými je též míněn zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
klíčová slova: zdraví veřejné - služby zdravotní - legislativa - novely - Česká republika - zaměstnanci agenturní - služby pracovnělékařské

MIKYSKA, MARTIN - ŠENK, ZDENĚK: Zproštění odpovědnosti zaměstnavatele
anotace: Podmínky úplného nebo částečného zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz (úvahy nad rozsudkem Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3706/2019 ze dne 5. prosince 2019) - pohledem právníka i osoby odborně způsobilé v plnění úkolů prevence rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
klíčová slova: zaměstnavatelé - odpovědnost zaměstnavatele - judikatura - judikáty - rozsudky soudní

JOUZA, LADISLAV: Odškodňování školních úrazů
anotace: Od 1. června letošního roku nabývá účinnosti novela zákoníku práce č. 366/2019 Sb., z 11. prosince 2019. Je významná zejména pro mateřské školy, neboť doplňuje § 391 odst. 2 zák. práce o právní úpravu odpovědnosti mateřských škol za úrazy dětí při pobytu v těchto zařízeních. Zákoník práce dosud takovou úpravu postrádal.
klíčová slova: úrazy - děti - školy mateřské - odškodňování

VALA, JIŘÍ: (Ne)bezpečný provoz a používání strojů a zařízení
anotace: Ze statistických údajů informačního systému Státního úřadu inspekce práce vyplývá, že nejvíce pracovních úrazů vzniká ve zpracovatelském průmyslu, kde je také zaměstnáno nejvíce zaměstnanců. Důvodem tohoto nepříznivého vývoje pracovní úrazovosti za poslední období je práce na obráběcích a tvářecích strojích.
klíčová slova: stroje a zařízení - provoz - použití - stroje obráběcí - stroje tvářecí - úrazy pracovní - příčiny - bezpečnost práce - seznamy kontrolní

KOŽMÍN, PETR: Karta BOZP pro profesi: Sanitář
anotace: Karta BOZP pro sanitáře uvádí pracovní činnosti těchto osob, kvalifikační požadavky na tyto osoby, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.
klíčová slova: sanitáři - karta BOZP - kvalifikace - faktory rizikové - události mimořádné - činnosti pracovní - prostředky ochranné - OOPP - rizika pracovní

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k ochranným prostředkům
anotace: Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaným jako COVID-19, se stále častěji hovoří o používání osobních ochranných pracovních prostředků a o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Přinášíme zde proto základní fakta k této problematice.
klíčová slova: prostředky ochranné - prostředky pracovní - OOPP - koronavirus - epidemie - dezinfekce - prostředky dezinfekční - prostředky mycí

JOUZA, LADISLAV: Špatné pracovní podmínky
anotace: Podle Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA) přibližně polovina zaměstnanců pravidelně zažívá na svém pracovišti stres. Ten má negativní dopad na lidské zdraví a nemalou měrou zvyšuje pracovní neschopnost zaměstnanců. Tuto neblahou skutečnost potvrzuje průzkum Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, podle něhož je zaměstnání zdrojem stresu pro 39 % Čechů. Nespokojený a přetížený zaměstnanec má vyšší riziko pracovních úrazů a chyb, má i nižší pracovní výkonnost.
klíčová slova: stres - zdraví duševní - podmínky pracovní - faktory rizikové - prostředí pracovní - zátěž psychická - open space

 

Die BG - č. 5 (2020)

HARTMANN, VEIT - STAHN, CATHARINA - ALTUN, UFUK: Die ganzheitliche Gestaltung mobiler Arbeit / Ucelený design mobilní práce
anotace: Rostoucí zájem firem o flexibilní a mobilní práce (např. pro lepší nábor pracovníků) a zaměstnanců (pro lepší sladění pracovního a soukromého života) vede k návrhovým výzvám na úrovni společnosti. Vzhledem k různorodému chápání mobilní práce a různým motivacím zúčastněných se "jedno nejlepší řešení" pro zavedení mobilní práce ve společnosti, které uspokojí obě strany společnosti, nezdá být realistické. Autoři v článku seznamují s novou rámcovou koncepcí, která byla zpracována v Ústavu aplikované ergonomie (Institut für angewandte Arbeitswissenschaft) a která zohledňuje holistický návrh na zavedení mobilní práce a podporuje společnosti při jejím zavádění. Tento koncept byl poprvé představen na výročním zasedání Společnosti pro průmyslovou vědu v Drážďanech v roce 2019 jako součást posterové prezentace. V současnosti ho využívají při zavádění mobilní práce založené dvě společnosti v kovozpracujícím a elektrotechnickém průmyslu. Autoři popisuje požadavky a opatření.
klíčová slova: formy práce - flexibilita - práce dálková - práce doma - koncepce - přístupy

DIETRICH, MATTHIAS - PILLAR, FLORIAN: Über die Aufschlagrichtung von Notausgangstüren / O směru nárazu nouzových únikových dveří
anotace: Příslušné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stavební předpisy stanoví různé požadavky na směr, kterým se nouzové únikové dveře otevírají v průběhu únikových cest. Cílem článku je zahájit diskuzi o tom, jak by zapojení zákonodárci mohli sjednotit legislativu v této oblasti.
klíčová slova: dveře - únik - východy nouzové - legislativa - Německo - požadavky bezpečnostní

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2020)

ASILIAN-MAHABADI, HASSAN: Factors affecting unsafe behavior in construction projects / Faktory ovlivňující nebezpečné chování ve stavebních projektech: vývoj a validace nového dotazníku
anotace: Bezpečnost práce obecně, a zejména bezpečnost na stavbách, je komplexním jevem. Cílem této studie bylo vyvinout nové platné opatření k vyhodnocení faktorů ovlivňujících nebezpečné chování ve stavebnictví. Zdá se, že nový nástroj je platným, spolehlivým a citlivým nástrojem, který přispěje k prozkoumání základních příčin nebezpečného chování pracovníků, a tím podpoří bezpečnostní výkonnost ve stavebnictví.
klíčová slova: chování nebezpečné - faktory - dotazníky - nástroje - validace - spolehlivost - stavebnictví

DEHGHANI, FATEME: Occupational health risk assessment of volatile organic compounds emitted from the coke production unit of a steel plant / Posouzení zdravotních rizik těkavých organických sloučenin emitovaných z jednotky na výrobu koksu v ocelárně
anotace: V této studii byla vyhodnocena rizika rakoviny a nerakovinného rizika expozice těkavým organickým sloučeninám v jednotce výroby koksu v ocelárně. Pro stanovení individuální expozice benzenu, toluenu, xylenu a ethylbenzenu byly odebrány osobní vzorky z dýchací zóny pracovníků podle metody Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) 1501. Analýza vzorků ukázala, že koncentrace benzenu v energetice a biochemii a v sekcích rafinace benzolu byla vyšší než expoziční limity na pracovišti. Riziko rakoviny u benzenu ve všech řezech bylo významně vyšší než přípustný limit; nerakovinové riziko benzenu ve všech sekcích a toluenu v rafinační sekci benzolu bylo také vyšší než 1,0. Závěrem lze říci, že současná kontrolní opatření nejsou dostatečná a měla by být zlepšena pro účinnou kontrolu pracovních expozic.
klíčová slova: sloučeniny organické - látky těkavé - expozice profesionální - rizika zdravotní - hodnocení rizik - koksovny

NAZERIAN, RAMTIN - KORHAN, ORHAN - SHAKERI, EHSAN: Work-related musculoskeletal discomfort among heavy truck drivers / Muskuloskeletální diskomfort související s prací u řidičů těžkých nákladních vozidel
anotace: Řidiči těžkých nákladních vozidel jsou vystaveni různým psychologickým, psychosociálním a fyziologickým faktorům, z nichž některé mohou způsobovat muskuloskeletální nepohodlí v různých oblastech těla. Cílem této studie bylo prozkoumat korelaci mezi různými faktory muskuloskeletálního nepohodlí u řidičů těžkých nákladních vozidel. Ze závěrů vyplynulo, že 57% řidičů trpělo diskomfortem v dolní části zad. Navíc bylo zjištěno, že pohodlí sedadla vysoce korelovalo s nepohodlím v oblasti krku, ramen a horní části zad. Se stárnutím se také zvyšuje pravděpodobnost nepohodlí v oblasti krku, horní části zad a kolen.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - řidiči z povolání - vozidla nákladní - diskomfort - dotazníky

LIAO, PIN-CHAO: Interdependency of construction safety hazards from a network perspective / Vzájemná závislost rizik bezpečnosti na stavbách z hlediska celé sítě: případ mechanické instalace
anotace: Předpoklad, že bezpečnostní rizika ve stavebních projektech jsou nezávislá, vede k slabému základu pro hodnocení rizik a související strategie řízení mohou být zkreslené. Z tohoto důvodu je pro pochopení vzájemných závislostí pro posouzení rizik rozhodující v konstrukční bezpečnosti. Tato studie navrhla kvalitativně kvantitativní hybridní přístup k vymezení asociací mezi riziky. Na základě modelu sítě nebezpečí pro instalaci výtahu autoři identifikovali charakteristiky sítě nebezpečí a určili typy kritických rizik na základě asociací nebezpečí.
klíčová slova: bezpečnost - hodnocení rizik - asociace - spolehlivost - faktor lidský - stavebnictví - výtahy - instalace elektrické

IPHAR, MELIH - CUKURLUOZ, ALI KIVANC: Fuzzy risk assessment for mechanized underground coal mines in Turkey / Fuzzy hodnocení rizika pro mechanizované podzemní uhelné doly v Turecku
anotace: Metoda rozhodovací matice je upřednostňována jako míra hodnocení rizika s ohledem na hodnotu rizika získanou dvěma rizikovými faktory, jako je pravděpodobnost a závažnost nebezpečí. Má však určité nedostatky, protože ostré skóre rizika je přiřazeno podle pravděpodobnosti a závažnosti. V tomto článku je zavedena metoda hodnocení bezpečnosti založená na fuzzy logice, která má zlepšit proces posuzování rizik, aby se překonaly nejistoty, s nimiž se setkává klasická metoda hodnocení rizika při rozhodovací matici. Navrhovanou metodou je realističtější hodnocení rizik, která mohou být k dispozici v mechanizovaných uhelných dolech v Turecku.
klíčová slova: hodnocení rizik - matice - fuzzy logika - metody - těžba uhlí - doly uhelné

HUSSAIN, RAHAT: Impact of safety training and interventions on training-transfer / Dopad školení o bezpečnosti a intervencí na transfer informací ze školení: zaměřené na migrující stavební dělníky
anotace: Navzdory značnému úsilí o zlepšení školení v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví je míra nehod migrujících pracovníků stále vysoká. Jedním z primárních faktorů přispívajících k neefektivnosti školení jsou mezery v poskytování informací během školení (přenos znalostí). Kromě toho neexistují dostatečné důkazy o tom, že jsou tyto školicí programy samy o sobě dostatečně účinné, aby migrujícím pracovníkům umožnily přenést své dovednosti na pracoviště (převod školení). Tento výzkum se snaží identifikovat a vyhodnotit další intervence ke zlepšení přenosu získaných znalostí na pracoviště. Za tímto účelem tato studie představuje první známé experimentální úsilí o posouzení účinku intervencí na pracovní skupiny migrantů v nadnárodním stavebním projektu v Kataru. Analýza dat ukazuje, že přijetí školicích programů se zahrnutím intervencí výrazně zlepšuje přenos školení. Odborníci v oblasti bezpečnosti staveb mohou výsledky této studie využít k posílení přenosu školení zvýšením bezpečnosti pracovníků a schopností identifikace rizik.
klíčová slova: migranti - pracovníci migrující - stavebnictví - intervence - znalosti - přenos - sdílení

KEE, DOHYUNG: An empirical comparison of OWAS, RULA and REBA based on self-reported discomfort / Empirické srovnání metod OWAS, RULA a REBA na základě vlastních hlášení diskomfortu
anotace: Tato studie měla za cíl porovnat tři pozorovací techniky/metody pro odhad posturálního stresu: Systém analýzy pracovní polohy Ovako (OWAS), Rychlé hodnocení horní končetiny (RULA) a Rychlé hodnocení celého těla (REBA), založené na nepohodlí celého těla. Experimentu měření diskomfortu se zúčastnilo patnáct vysokoškoláků. Jako nezávislé proměnné byly použity délka ruky, vzdálenost ruky a vnější zatížení. Na základě zjištění z provedených měření byl učiněn závěr, že ze tří metod může být RULA nejlepší pro odhad posturálního stresu.
klíčová slova: diskomfort - aparát pohybový - onemocnění muskuloskeletální - zátěž fyzická - pozorování - metody - držení - tělo lidské - postoje - končetiny horní

SIMUKONDA, WAKISA: Occupational safety and health management in developing countries / Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozvojových zemích: studie stavebních společností v Malawi
anotace: Přestože je řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) považováno za důležitý mechanismus pro řešení špatné výkonnosti BOZP, má stavební management v subsaharské Africe o řízení BOZP omezený empirický náhled. Tato studie zkoumala management BOZP stavebních společností (tj. dodavateli) v Malawi s cílem odhalit problémy s implementací, které vyžadují pozornost.
klíčová slova: stavebnictví - země rozvojové - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - Afrika - průzkumy

AHN, GILSEUNG - HUR, SUN - JUNG, MYUNG-CHUL: Bayesian network model to diagnose WMSDs with working characteristics / Bayesovský síťový model pro diagnostiku WMSD s pracovními charakteristikami
anota ce: Je nezbytné pochopit, do jaké míry pracovní charakteristiky ovlivňují muskuloskeletální poruchy související s prací (WMSD), a vypočítat pravděpodobnost, že zaměstnanec bude trpět muskuloskeletální poruchou vzhledem k jeho pracovním podmínkám. Cílem tohoto výzkumu je identifikovat vztahy mezi WMSD a pracovními charakteristikami pomocí vývoje modelu bayesovské sítě (BN) pro výpočet pravděpodobnosti, že zaměstnanec bude trpět poruchou pohybového aparátu.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - činnosti pracovní - charakteristiky - modely - prognózy

FARGNOLI, MARIO: Hazard function deployment / Zavádění rizikových funkcí: nástroj založený na QFD pro hodnocení pracovních úkolů: praktická studie ve stavebnictví
anotace: Přes vynaložené úsilí se počet nehod ve stavebnictví výrazně nesnížil. Hlavní důvody lze nalézt ve zvláštnostech pracovních činností v tomto odvětví, kde je analýza nebezpečí a řízení bezpečnosti obtížnější než v jiných průmyslových odvětvích. K řešení těchto problémů je zapotřebí komplexního přístupu k analýze rizik se zaměřením na činnosti, ve kterých je stanovena pracovní úloha, protože jsou charakterizovány různými typy nebezpečí, a tedy i úrovní rizik. Studie navrhuje metodologii, která integruje nasazení kvalitních funkcí (QFD) a metody analytických síťových procesů pro korelaci pracovních činností, nebezpečných událostí a možných důsledků. To poskytuje dostatek relevantních informací pro efektivnější rozhodování a zároveň snižuje nejednoznačnost kvalitativních hodnotících kritérií. Dosažené výsledky mohou rozšířit znalosti o použitelnosti QFD ve výzkumu bezpečnosti a poskytnout základ pro její aplikaci pro další studie.
klíčová slova: stavebnictví - analýzy rizik - hodnocení rizik - metody - BOZP - nebezpečí - rizika pracovní - činnosti pracovní - řízení bezpečnosti práce

SASIKUMAR, VISHNU - BINOOSH, SECOND CHAMPAKKADAYIL ABDUL BASHEER: A model for predicting the risk of musculoskeletal disorders among computer professionals / Model předpovídání rizika muskuloskeletálních onemocnění u počítačových profesionálů
anotace: Cílem této studie bylo vyvinout model pro predikci rizika muskuloskeletálních onemocnění pohybového aparátu u počítačových odborníků. V rámci studie byla provedena předběžná studie s upraveným severským muskuloskeletálním dotazníkem, aby se identifikovalo riziko v různých částech těla profesionálů během jejich práce. Diskrétní posturální hodnocení bylo hodnoceno pomocí rychlého posouzení horní končetiny (RULA). Za atributy modelu byly považovány posturální, fyziologické a pracovní faktory. Model byl vyvinut pomocí různých algoritmů strojového učení a poté byl testován a ověřen.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - končetiny horní - hodnocení rizik - modely - predikce - učení strojové

BELOWSKA, JAROSŁAWA: Promoting evidence-based practice / Podpora praxe založené na důkazech: vnímané znalosti, chování a postoje polských sester: průřezová validační studie
anotace: Zdravotnická komunita uznává praxi založenou na důkazech (evidence-based practice, EBP) jako zlatý standard pro poskytování bezpečné a soucitné zdravotní péče. Cílem bylo popsat znalosti, chování a postoje sester ohledně EBP.
klíčová slova: sestry zdravotní - ošetřovatelé - péče zdravotní - zkušenosti - správná praxe

OKHIRIA, MONIKA - TRUSZCZYŃSKA-BASZAK, ALEKSANDRA - TARNOWSKI, ADAM: Assessment of work-related fatigue in Polish physiotherapists and of its effect on their diagnostic accuracy and physiotherapy planning / Posouzení únavy související s prací u polských fyzioterapeutů a jejího vlivu na jejich diagnostickou přesnost a plánování fyzioterapie
anotace: Práce fyzioterapeuta vyžaduje neustálé soustředění, pozornost a dobrou fyzickou konstituci. V současné době můžeme pozorovat rostoucí poptávku po službách fyzioterapeutů, protože se zvyšuje počet pacientů a pracovní doba. Výsledkem je, že fyzioterapeuti zažívají rostoucí pracovní zátěž a s ní související únavu. Cílem této studie bylo posoudit míru a vlastnosti únavy fyzioterapeutů a posoudit její vliv na přesnost jejich funkční diagnostiky a terapeutickou léčbu, kterou navrhují.
klíčová slova: fyzioterapie - únava - zátěž pracovní - rozhodování - diagnostika

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2020)

VO, EVANLY: A technique to measure respirator protection factors against aerosol particles in simulated workplace settings using portable instruments / Technika měření faktorů ochrany dýchacích orgánů proti aerosolovým částicím v simulovaném pracovišti pomocí přenosných nástrojů
anotace: Cílem této studie bylo vyvinout novou metodu měření faktorů ochrany dýchacích orgánů pro aerosolové částice pomocí přenosných nástrojů, zatímco pracovníci vykonávají svou normální práci. Přenosné přístroje, včetně sady dvou ručních čítačů kondenzačních částic (CPC) a dvou přenosných spektrometrů pro mobilitu aerosolu (PAMS), byly vyhodnoceny pomocí sady dvou referenčních skenovacích mobilních částic (SMPS). Přenosné nástroje byly namontovány do taktické nosné vesty nebo batohu a byly nošeny testovacím subjektem při provádění simulovaných činností na pracovišti.
klíčová slova: aerosoly - částice - měření - přístroje - respirátory - faktory - ochrana dýchadel

ALJAROUDI, ALI M.: Effect of continuous cooling on inhibition and attention while wearing firefighter's PPE in a hot environment / Vliv nepřetržitého chlazení na inhibici a pozornost při nošení OOP hasičů v horkém prostředí
anotace: Hasiči mají fyzicky i psychicky namáhavou práce, která vyžaduje rychlé a vhodné rozhodování v horkých prostředích. Neporušená kognitivní funkce je nezbytná pro výkonnost a bezpečnost hasičů. Účelem této studie bylo prozkoumat vliv hypertermie a účinek ochlazení těla na trvalou pozornost a inhibici reakce při nošení osobních ochranných prostředků hasičů po cvičení v horkém prostředí.
klíčová slova: hasiči - prostředí tepelné - horko - stres tepelný - rozhodování - prostředky ochranné - OOP

 

Národní pojištění - č. 5 (2020)

FETTER, RICHARD W.: Odpovědnost škol žákům a studentům za škodu, zvláště způsobenou úrazem
anotace: Je to poněkud zvláštní a nekoncepční, ale žákům a studentům škol – základních, základních uměleckých, středních škol, konzervatoří, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, vyšších odborných a vysokých škol – odpovídá za škodu vzniklou při vyučování, resp. studiu nebo v přímé souvislosti s ním škola stejně jako zaměstnavatel zaměstnancům, tedy podle zákoníku práce. Třeba za věcnou škodu nebo za škodu na zdraví. Určuje to § 391 zákoníku práce. Rozsah odpovědnosti není vždy stejný. Odpovědnost studentům základních škol a základních uměleckých škol (dle § 391 odst. 2 zákoníku práce) je přísnější, objektivní, nezáleží, zda škola něco zavinila, kdežto odpovědnost ostatních škol – např. středních a vysokých – nastává za podmínky, že škoda vznikla porušením právních povinností (§ 391 odst. 3 a 4 zákoníku práce).
klíčová slova: školy - odpovědnost organizace - úrazy pracovní - pojištění

BIČÁKOVÁ, OLGA: Sdílené pracovní místo
anotace: Sdílení pracovního místa je flexibilní forma organizace práce, kdy více lidí (obvykle dva) pracuje na částečný úvazek na pracovní pozici, kterou obvykle vykonává jeden pracovník na plný úvazek. Odměna se mezi ně rozpočítává. Zaměstnanci se sami dohodnou na střídání tak, aby pokryli celou pracovní dobu. Sdílení pracovního místa se stává čím dál běžnějším na začátku 21. století, kdy se ženy začínají více věnovat kariéře a hledají alternativní uspořádání pracovního poměru.
klíčová slova: místa pracovní sdílená - formy práce - flexibilita - doba pracovní

 

Národní pojištění - č. 6 (2020)

JOUZA, LADISLAV: Zaměstnavatelé a pandemie
anotace: Aktuální situace vyvolaná stavem nouze z důvodu pandemie je prakticky pro všechny na trhu práce, zaměstnance i zaměstnavatele, naprosto novou a neznámou. Především zaměstnavatelé jsou a hlavně budou vedeni snahou udržet své podniky a mít v nich dost zaměstnanců, kteří zabezpečí jejich další existenci a prosperitu. Vybrali jsme několik otázek, které si v dnešní době mohou zaměstnavatelé klást, a poskytli jsme i příslušné odpovědi.
klíčová slova: pandemie - epidemie - zaměstnavatelé

 

Process Safety Progress - č. 1 (2020)

WANG, JIANHAO - FU, GUI - YAN, MINGWEI: Comparative analysis of two catastrophic hazardous chemical accidents in China / Srovnávací analýza dvou katastrofických nebezpečných chemických havárií v Číně
anotace: 21. března 2019 došlo k závažné explozi nebezpečných chemických látek ve společnosti Tianjiayi, která se nachází v parku chemického průmyslu Xiangshui v městě Yancheng, provincie Ťiang-su v Číně. 78 lidí bylo zabito a 716 zraněno. Jde o nejzávažnější nehodu od požáru a výbuchu v nebezpečném chemickém skladu v přístavu Tianjin v Číně v roce 2015. Podle předběžné analýzy havárie v Yanchengu a přezkumu předchozích studií o havárii v přístavu Tianjin existují podobnosti týkající se obou nehod. Důležitým cílem této práce je proto kromě ohlašování výsledků vyšetřování havárie v Yanchengu také zaměření se na krátkou srovnávací analýzu mezi oběma haváriemi. Srovnání byla prováděna hlavně na základě základních informací o událostech, spouštěčích a procesech, jednotlivých faktorech, faktorech organizačního řízení, vnějších regulačních faktorech a poté jsou shrnuty rozdíly a podobnosti mezi oběma nehodami. Lze tak využít užitečných lekcí o aspektech skladování a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, školení o bezpečnosti a učení z nehod, implementace systému řízení bezpečnosti, vládního dohledu atd., aby se zabránilo podobným chybám v tomto odvětví.
klíčová slova: havárie závažné - výbuchy - exploze - chemikálie nebezpečné - látky nebezpečné - Čína - analýzy nehod - porovnání

WANG, WEI: Major explosion at Yibin Hengda Technology Company / Velká exploze v technologické společnosti Yibin Hengda: příčiny a poučení
anotace: 12. července 2018 došlo ve městě Yibin v čínské provincii Hengda Technologyin Sichuan k ničivému incidentu, který měl za následek 19 úmrtí a 12 zranění. Během dehydratace operátor nahradil butyramid neznačeným chlorečnanem sodným a přivedl ho do reaktoru, což způsobilo explozi a požár kvůli reakci chlorečnanu sodného s butyramidem. Incident odráží obecné nedostatky v řízení bezpečnosti procesů v malých a středních podnicích. Tento článek představil systematickou analýzu incidentu.
klíčová slova: výbuchy - exploze - analýzy nehod - Čína

DONG, HANHAI: Lessons learned from analyzing an explosion at Shanghai SECCO petrochemical plant / Poučení z analýzy výbuchu v petrochemickém závodě v Šanghaji SECCO
anotace: 12. května 2018 zemřelo na místě výbuchu šest pracovníků ze společnosti Shanghai AIJINKE Engineering Construction Services Co., když udržovali benzenový tank v Shanghai SECCO Petrochemical Co. v omezeném prostoru. Cílem tohoto článku bylo analyzovat incident v chronologickém pořadí pomocí diagramu sekvencí událostí.
klíčová slova: prostory omezené - nehody provozní - výbuchy - analýzy nehod - diagramy

BOSCOLO, MARCO: An enquiry into the causes of an explosion accident occurred in a biogas plant / Vyšetřování příčin exploze v bioplynové stanici
anotace: Bioplyn je všestranným nositelem obnovitelné energie produkované trávením plodin, zbytků nebo jiných odpadů a skladováním plynu ve vyhrazených závodech. Bezpečnostní předpisy ukládají provozní a technická omezení do oblastí, které mají zájem o přítomnost bioplynu, aby se omezilo riziko výbuchu. Naopak na jiné oblasti závodu se nevztahují přísné bezpečnostní požadavky. Výbuchy však mohou být vyvolány i v těchto oblastech, jak potvrzuje současné šetření. V konkrétním případě způsobila exploze samotné budovy produkce bioplynu anaerobní digescí v nádrži s dešťovou vodou a její infiltrace a akumulace do technické budovy potrubím. Autoři popisují postupy přijaté pro šetření a navrhují možná zlepšení bezpečnostních předpisů pro bioplynové stanice.
klíčová slova: bioplyny - biopaliva - stanice bioplynové - exploze - výbuchy - nehody - příčiny - analýzy nehod - vyšetřování

WANG, BING - ZHU, ZHAOZHEN: A brief report and analysis on the July 19, 2019, explosion in the Yima gasification plant in Sanmenxia, China / Stručná zpráva a analýza exploze v zařízení na zplyňování Yima v Sanmenxii v Číně 19. července 2019
anotace: Tento krátký článek představuje některá základní fakta týkající se exploze, ke které došlo 19. července 2019 v zařízení na zplyňování Yima v Sanmenxia City v provincii Henan v Číně. Tato obrovská exploze zabila 15 lidí a vážně jich zranila 16. Článek představuje pozadí, scény a možné příčiny této exploze. Tato studie navíc navrhuje některá opatření k prevenci a kontrole podobných nehod. Tento článek může poskytnout některé základní informace pro další zkoumání a analýzu tohoto výbuchu.
klíčová slova: exploze - výbuchy - chemikálie - havárie - příčiny - analýzy nehod

WU, DAMING: Analysis on the work safety level in different provinces and regions of China / Analýza úrovně bezpečnosti práce v různých provinciích a regionech Číny
anotace: Tento článek vybírá pět relativních ukazatelů a používá šedou metodu shlukování pro komplexní vyhodnocení úrovně bezpečnosti práce v různých čínských provinciích. Podle výsledků hodnocení hodnotili autoři úroveň bezpečnosti práce v geografických a ekonomických regionech a nalézali mezeru v různých provinciích a regionech. Tato analýza naznačuje, že úroveň bezpečnosti práce v různých provinciích a regionech je v zásadě v souladu se stádiem procesu industrializace, ale fluktuovaná analýza dat naznačuje, že teorie vztahu mezi procesem bezpečnosti práce a industrializací má své vady a deformovaný konec.
klíčová slova: bezpečnost práce - industrializace - úroveň BOZP - Čína - regiony - hodnocení

LI, XIANGCHUN: Research on evaluation of safety literacy based on social network analysis / Výzkum hodnocení gramotnosti v oblasti bezpečnosti založený na analýze sociálních sítí
anotace: Mezi výskytem úrazů a nedostatkem bezpečnostní gramotnosti zaměstnanců jsou neoddělitelné vazby. Výzkum hodnocení gramotnosti v oblasti bezpečnosti má velký význam pro nalezení nedostatků odborníků v oblasti bezpečnostní gramotnosti. Na základě analýzy sociálních sítí tento článek provádí analýzu centrálnosti pro analýzu indikátorů modelu gramotnosti v oblasti bezpečnosti, určuje 16 klíčových indikátorů modelu gramotnosti a konstruuje systém indexu gramotnosti v oblasti BOZP. Skutečná případová studie ukazuje, že systém hodnocení gramotnosti v oblasti bezpečnosti může účinně určit úroveň gramotnosti zaměstnanců a vysvětlit dopad gramotnosti na osobní nebezpečné chování, firemní organizační chování a produkci podnikové bezpečnosti.
klíčová slova: bezpečnost práce - gramotnost - chování - sítě sociální - hodnocení

THOMPSON, MICHAEL - FALCO, JENNA: Leveraging technology to minimize operational error and hazards / Využití technologie k minimalizaci provozních chyb a rizik: vzestup operátora 2.0
anotace: Žijeme v době, kdy jsou operace a spolehlivost ovlivňovány limity naší vlastní lidskosti. Desetiletí výzkumu v oblasti inženýrství lidských faktorů ukázalo, že často jsme my, lidé, ve skutečnosti nejslabším článkem úspěšného provozu závodu nebo zařízení. Složité systémy spojené s lidským prvkem vedou k nové třídě problému - sociálně-technickému problému. Naštěstí jsme ověřili technologii, která zmírňuje některé z našich vlastních nedostatků. Použití této technologie může radikálně změnit způsob, jakým pracujeme, a povede k tomu, čemu říkáme operátor 2.0. Představte si automatizované pracovní postupy, které se objevují v pracovním prostředí operátorů, které je vedou prostřednictvím činnosti, okamžitý přístup ke vzdáleným odborným znalostem, které je vedou prostřednictvím řešení problémů odkudkoli na světě, a technologie, která může zkrátit dobu školení operátorů a techniků z let dolů na měsíce.
klíčová slova: operátoři - automatizace - realita virtuální - faktor lidský - technologie nové

MARTINS, FERNANDA T. M. - MITRE, JOAO F. - FERREIRA, GERALDO DE S.: Risk mitigation of biodiesel production through the replacement of methanol by ethanol in the production process / Snížení rizika výroby bionafty nahrazením metanolu etanolem ve výrobním procesu
anotace: Přestože je bionafta považována za bezpečnou látku pro životní prostředí, její výroba může být nebezpečná, protože zahrnuje hořlavé a toxické látky, jako je metanol. Kromě rizik spojených s požárem a výbuchem představuje metanol také riziko pro zdraví pracovníků, kteří tento produkt neustále vdechují, a to i v nízkých koncentracích. Přes všechna související rizika většina brazilských průmyslových odvětví vyrábí bionaftu z metanolu. S cílem nalézt alternativu, aby byl výrobní proces bionafty bezpečnější, bylo provedeno několik výzkumných studií, v nichž byly zváženy výhody a nevýhody náhrady metanolu za etanol. Odtud bylo zjištěno, že největší výhodou je skutečně zvýšení bezpečnosti výrobního procesu. Bylo však také zjištěno, že tento návrh stále není proveditelný, protože výroba bionafty ethylovou cestou výrazně zvyšuje výrobní náklady. Vzhledem k výše uvedenému byl učiněn závěr, že předložená alternativa je proveditelná pouze prostřednictvím opatření, která kompenzují zvýšení nákladů, jako jsou daňové pobídky.
klíčová slova: biopaliva - výroba - rizika - bezpečnost - metanol - udržitelnost trvalá

ZAKARIA, JUNAIDAH: Safety climate factors at selected chemical manufacturing plant in Malaysia / Faktory bezpečnostního klima ve vybraném chemickém výrobním závodě v Malajsii
anotace: Statistiky v Malajsii ukazují, že nehodovost ve zpracovatelském průmyslu je nejvyšší ve srovnání s jiným sektorem. Koncept bezpečnostního klimatu získal zájem v mnoha průmyslových odvětvích jako prostředek ke snížení nehodovosti. Tato studie hodnotila vnímání pracovníků vůči bezpečnostním klimatickým faktorům, závazek managementu, komunikaci, prioritu bezpečnosti, postupy bezpečnostních pravidel, sociální prostředí, podpůrné prostředí, zapojení, osobní priority a potřebu bezpečnosti, osobní zhodnocení rizika, fyzické pracovní prostředí a závazek a priorita nejvyššího vedení.
klíčová slova: klima bezpečnostní - kultura bezpečnosti - faktory - průmysl zpracovatelský - dotazníky - Malajsie

KAS, KATHLEEN A. - JOHNSON, GARY K.: Using unmanned aerial vehicles and robotics in hazardous locations safely / Bezpečné používání bezpilotních vzdušných vozidel a robotiky na nebezpečných místech
anotace: Vstupy do omezených prostor a práce na vyvýšených místech jsou dva z nejnebezpečnějších postupů v chemickém průmyslu. V rámci své průlomové iniciativy Manufacturing 4.0 společnost Dow Chemical Company využívá zařízení, jako jsou bezpilotní vzdušná vozidla (UAV nebo "drony") a roboty, aby eliminovala potřebu zaměstnanců vstupovat do stísněných prostorů nebo provádět práce ve výšce a zároveň umožnila efektivní, vzdálené kontroly. Od pilotování UAV a robotů v roce 2016 v Dow bylo zabráněno více než 1000 vstupům omezených prostor. UAV se používají ke kontrole destilačních kolon, světlic, přenosových věží a potrubí - vyhýbají se tak potřebě více než 2200 inspekcí lidmi. Robotické miniaturní ponorky se také používají k umožnění dálkového snímání při podvodních inspekcích. Úloha UAV a robotů v bezpečnosti stále roste nad rámec shromažďování vizuálních dat; Roboti jsou nyní vybaveni sofistikovanými nástroji pro shromažďování vzorků a nedestruktivních dat, což zvyšuje schopnost sledovat výkonnost prostředí a zajišťovat mechanickou integritu. Výhody UAV a robotů při snižování lidského rizika, zvyšování sběru dat a zvyšování produktivity jsou zcela jasné; nebezpečí těchto technologií je však třeba pečlivě posoudit, aby se zajistilo, že zařízení lze bezpečně používat ve specifických aplikacích. UAV i roboty mohou představovat celou řadu rizik a nebezpečí (např. kolize a špatně zvolená dráha letu může mít za následek zranění člověka, významné poškození procesního zařízení nebo ztrátu UAV
klíčová slova: roboty - drony - zařízení bezpilotní - technologie nové - robotizace - průmysl 4.0 - aplikace - rizika

 

Process Safety Progress - č. 2 (2020)

HERBER, JOHN W.: Managing process safety during difficult economic times / Řízení bezpečnosti procesů v obtížných ekonomických časech
anotace: V důsledku pandemie koronaviru celosvětově dochází k ekonomickému útlumu. Z pohledu autorů tohoto články by se ale dopady neměly projevit na omezování podpory bezpečnosti. Účelem tohoto článku je připomenout některé dopady snižování nákladů na oblast bezpečnosti procesů a představit nástroje pro boj proti ztrátě efektivnosti bezpečnosti procesů.
klíčová slova: bezpečnost procesní - řízení procesní bezpečnosti - náklady - snižování - ukazatele hospodářské - ekonomika - rizika - krize hospodářská

VAUGHEN, BRUCE K.: The Risk Analysis Screening Tool / Screeningový nástroj pro analýzu rizik: část 1: přehled
anotace: Společnost Dow Chemical Company poskytla pro mezinárodní použití soubor nástrojů, které pomáhají ostatním společnostem efektivně porozumět a řídit svá rizika a rizika související s bezpečností procesů a pomáhat globální komunitě pro bezpečnost procesů zlepšovat jejich výkon v oblasti bezpečnosti procesů. Nástroje popsané v tomto dokumentu byly velkoryse věnovány Centru pro bezpečnost chemických procesů (CCPS) a Evropskému centru pro bezpečnost procesů (EPSC). Část I poskytuje přehled softwaru Risk Analysis Screening Tool (RAST) a jak jej lze použít při provádění identifikace nebezpečí a analýzy rizik.
klíčová slova: bariéry - identifikace rizik - vrstvy ochranné - analýzy rizik - bezpečnost procesní

LUO, FENG - VAUGHEN, BRUCE K.: The Risk Analysis Screening Tool (RAST) / Screeningový nástroj pro analýzu rizik (RAST): část 2: využití metody RAST k vyhodnocení uvolňování amoniaku
anotace: Toto je druhý článek o nástroji Risk Analysis Screening Tool (RAST). Tento článek se zaměřuje na jeden kus zařízení: zásobník amoniaku umístěný v hustě osídlené univerzitní kampusu. Potenciální scénáře selhání u tohoto zařízení navržené softwarem RAST potvrdily scénáře vygenerované týmem pro analýzu rizik procesů. RAST lze použít s použitím minimálních požadovaných vstupů a obecných předpokladů a výchozích hodnot v softwaru. Výsledky jsou uvedeny v tomto článku spolu s další podobnou případovou studií o chloru. Matice rizik a karty souhrnu rizik poskytují vizuální prezentaci toho, zda scénáře selhání nalezené RAST jsou v rámci přijatelného tolerovatelného rizika. Uživatel nebo společnost provádějící studii může změnit požadovaný cílový kmitočtový faktor a poté pracovat na dosažení těchto hodnot pomocí implementace ochranných vrstev.
klíčová slova: bariéry - identifikace rizik - vrstvy ochranné - analýzy rizik - metody - nástroje - software - studie případové - amoniak - zásobníky

SUMMERS, ANGELA - ROCHE, ELOISE: A practical approach to preventing systematic error in the maintenance of instrumented safeguards / Praktický přístup k předcházení systematickým chybám při údržbě
anotace: Údržba přístrojů a elektrických zařízení (I&E) se obvykle řídí pomocí celostátních zásad a postupů. Vzhledem k tomu, že zařízení I&E je součástí řídicího systému a téměř každé jiné úrovně ochrany, může kumulativní dopad špatného výkonu I&E významně přispět k významným událostem. Systematické problémy s řízením spolehlivosti zařízení I&E snižují bezpečnost provozu v rámci celé sítě. Je zapotřebí praktických pokynů o tom, jak posoudit zranitelnost stávajících lokalit vůči selhání zabezpečení podle instrumentů z důvodu nedostatků údržby. Tento dokument využívá model organizační havárie společnosti Reason jako rámec pro diskusi o faktorech specifických pro danou lokalitu, které mají vliv na náchylnost místa k chybě údržby. Tabulka s více než 60 lidskými faktory pokrývající činnosti údržby I&E byla vyvinuta a uspořádána podle čtyř prvků kauzality: organizačních procesů, praktik na pracovišti, osobnostních rysů a podmínek umožňujících událost. Tabulku lidských faktorů lze použít k ohodnocení průmyslového areálu v záporném až pozitivním měřítku, přičemž se zdůrazní oblasti, kde by systematické změny pravděpodobně zlepšily výkonnost údržby a spolehlivost přístrojů a zařízení.
klíčová slova: zařízení elektrická - stroje a zařízení - údržba - faktor lidský - činitel lidský - selhání - bezpečnost

DIAZ, ELISE - WATTS, MURRAY: Metrics-driven decision-making improves performance at a complex process facility / Rozhodování na základě metrik zlepšuje výkon v komplexním procesním zařízení
anotace: Důležitost použití vedoucích a zaostávajících metrik pro zvýšení výkonu v oblasti bezpečnosti procesů ve složitých procesních zařízeních byla dobře zdokumentována. Organizace jsou vyzvány, aby vyvinuly vhodnou sadu metrik, které poskytnou holistický pohled na zdraví systému řízení bezpečnosti procesů, aby umožnily nápravná opatření proti špatnému výkonu. Tento článek sdílí novou cestu komplexního procesu při stanovování metrik, metrický revizní cyklus aplikovaný na zlepšování a příklady těchto vylepšení.
klíčová slova: metriky - indikátory - bezpečnost procesní - výkonnost - kultura bezpečnosti

NABHANI, NADER - MAHMOODI, HOSSEIN - AKBARIFAR, AHMADREZA: Consequence modeling of major accidents of a real butane storage tank / Modelování následků závažných havárií skutečného butanového zásobníku
anotace: Chemické havárie jsou stále častější se zvyšující se industrializací a zvýšenou měřenou manipulací s velkým množstvím chemikálií. Mohou způsobit velké ztráty na životech a majetku a dopad na životní prostředí, budou-li opomenuty řádné bezpečnostní pokyny. To zdůrazňuje důležitost analýzy důsledků rizik spojených s chemickými podniky. Účelem této studie je analyzovat důsledky závažných havárií případové studie v kulovém butanovém tanku v přístavu Bandar Imam (Írán). V této práci byly studovány tři možné scénáře selhání včetně (a) úniku z nakládacího potrubí, (b) úniku z šachty nádrže (výstupní potrubí), (c) prasknutí v kulové butanové nádrži za účelem modelování incidentů.
klíčová slova: požáry - výbuchy - butan - skladování - havárie - scénáře - studie případové

STOJILJKOVIC, EVICA: Complex index assessment of operator's reliability in the control room / Komplexní indexové hodnocení spolehlivosti obsluhy v dispečinku
anotace: Spolehlivost operátora v dispečinku (control room, CR) je do značné míry ovlivněna konstrukcí prvků CR (ovládací pult, zobrazovací panel), souladem mezi operátorem a těmito prvky a vlivem pracovního prostředí na práci operátora. Metodický přístup popsaný v tomto článku byl proto založen na multidisciplinárním výzkumu lidských faktorů (operátorova úloha zpracování informací, motorický a logický úkol, lidská chyba, monotonie, přetížení, stres); pracoviště (přizpůsobení pracoviště antropometrickým a fyziologickým charakteristikám operátora) a faktory vnitřního prostředí (osvětlení, jas, hladina hluku, teplota vzduchu, relativní vlhkost a rychlost vzduchu).
klíčová slova: operátoři - dispečeři - dispečinky - spolehlivost - faktor lidský - indexy

JOHNSON, MICHAEL D.: Interpretation of damage caused by a vapor cloud explosion / Interpretace poškození způsobeného výbuchem oblaku páry
anotace: Pochopení explozí parních mraků (VCE) se v posledních letech výrazně změnilo. Zatímco se již dříve předpokládalo, že incidenty VCE se týkaly pouze deflagrací omezených na dobře definované regiony s přetíženým procesem, je nyní všeobecně přijímáno, že deflagrace na detonační přechod (DDT) byla zapojena do hlavních incidentů VCE. Jakmile dojde k DDT, budou generovány vysoké tlaky v jakémkoli zbývajícím nespáleném oblaku, nejen v přetížené oblasti procesu.
klíčová slova: páry - exploze - výbuchy

 

Professional Safety - č. 5 (2020)

SMEAK, RONA: Safety in the multigenerational workplace / Bezpečnost na multigeneračním pracovišti
anotace: V dnešní pracovní síle pracují čtyři odlišné generační skupiny, z nichž každá má výrazně odlišné postoje, motivace a priority. Znalost různých charakteristik těchto generačních skupin může pomoci odborníkům BOZP pochopit motivace a složitosti pracovníků a vyvinout programy ke zlepšení celkové kultury bezpečnosti organizace.
klíčová slova: generace - charakteristiky - pracoviště - bezpečnost práce - kultura podniková

MEMARIAN, BABAK - BROOKS, SARA B. - CAIN, CHRIS TRAHAN: Health hazards in construction / Zdravotní rizika ve stavebnictví: přístup k odhadu expozice založený na důkazech
anotace: Technické kontroly jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit vystavení stavebních pracovníků zdravotním rizikům. Vzhledem k variabilitě stavebních úkolů a dynamické povaze staveniště je však posouzení expozice pracovníků a výběr nejvhodnějších kontrol na počátku projektu náročné. Tento článek pojednává o vývoji, funkčnosti a použití databáze Exposure Control Database, což je řešení založené na důkazech, které odhaduje expozici stavebních dělníků čtyřem běžným zdravotním rizikům: oxidu křemičitému, výparům ze svařování, hluku a olovu. Zdůrazňuje také omezení a nejednotnost postupů vzorkování vzduchu a nastiňuje nový přístup ke standardizaci a neustálému zlepšování procesů sběru a sdílení údajů.
klíčová slova: rizika zdravotní - staveniště - expozice profesionální - odhady - přístupy - oxid křemičitý - olovo - výpary - svařování - vzduch

BENNETT, MARK R. - OGUTU, JACK - OLAWOYIN, RICHARD: Intelligent risk management / Inteligentní řízení rizik: sedm praktických kroků k silné kultuře rizik a finanční vyspělosti
anotace: Tento článek obsahuje praktické kroky navržené k okamžitému a udržitelnému dopadu na bezpečnostní programy. Vysvětluje, jak mohou vedoucí představitelé podniků, jako jsou manažeři rizik a profesionálové v oblasti BOZP, dosáhnout úspěchu prostřednictvím inteligentních programů řízení rizik. Ukazuje, jak používat architekturu rizik k překonání problémů a minimalizaci dopadu překážek.
klíčová slova: řízení rizik - management rizik - kultura bezpečnosti - programy bezpečnosti práce

 

Sicher ist Sicher - č. 5 (2020)

REUTER, MARVIN - LUNAU, THORSTEN - ENGELS, MIRIAM: Präsentismus in Zeiten der COVID-19-Pandemie / Prezentace v době pandemie COVID-19: proč lidé pracují, když jsou nemocní, a co mohou dělat společnosti
anotace: Důležitým opatřením ke zpomalení šíření COVID-19 je zabránit infikovaným zaměstnancům chodit do práce. Studie však ukazují, že zaměstnanci často chodí do práce navzdory nemoci nebo jejím symptomům. Průzkum z roku 2018 ukázal, že přibližně 21 % zaměstnanců v Německu v roce 2017 pracovalo, když mělo příznaky nemoci a vůbec nenavštívilo lékaře. Na základě těchto skutečností článek shrnuje nejdůležitější poznatky empirického výzkumu současného stavu a pojmenovává možná preventivní opatření a příslušné cílové skupiny. Lidé s vedoucí rolí (manažeři apod.) by si měli být vědomi své role jak vzoru během pandemie a měli by také kriticky posoudit, zda je jejich přítomnost na pracovišti nezbytná, a to i v případě příznaků nebo rizikového kontaktu. Alternativy k tomu jsou práce z domova, které by měly být zaměstnancům k dispozici na všech úrovních hierarchie, pokud to úkoly umožňují. Zaměstnanci ve školství a zdravotnictví mají větší pravděpodobnost, že budou nemocní kvůli nenahraditelnosti. Školy a další učební zařízení jsou v současné době uzavřena, ale doba trvání infekce je stále nejistá. Pokud se výuka bude odehrávat během budoucí vlny infekcí, lze využít e-learning. Zdravotníci si musí být vědomi své úlohy v "infekčním řetězci". Je třeba věnovat zvláštní pozornost dočasně přiděleným zaměstnancům, kteří jsou přiděleni kmenovým zaměstnavatelem k jinému zaměstnavateli z důvodu, že jejich pracovní místa byla v době pandemie přerušena. Rozhovory s těmito zaměstnanci a otevřené diskuse m
klíčová slova: epidemie - pandemie - koronavirus - opatření bezpečnostní - pracovníci - omezení

DEHNBOSTEL, PETER - RICHTER, GÖTZ - SCHRÖDER, THOMAS: Lernen in der digitalen Transformation der Arbeit / Učení v digitální transformaci práce: přednáškový cyklus BAuA a TU Dortmund osvětluje digitalizaci ve spolupráci s odborníky
anotace: Digitalizace je stále více středem vývoje a změn v našem pracovním a životním prostředí. Zásadně mění způsob práce, komunikace, učení a v konečném důsledku také společenský kontext. Obsahuje jak příležitosti, tak rizika. Vědecká diskuse na toto téma je zásadní, důležité je to i pro veřejnost vzhledem ke změnám, které je čekají v budoucnu. Dle autorů je obtížné posoudit relevanci tématu a vyvstává otázka, zda digitalizace funguje pouze jako módní slovo pro různé změny ve světě práce, nebo zda lze s tímto pojmem spojit podstatné inovace. Z těchto důvodů proběhl přednáškový cyklus odborníků ze Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví (BAuA) a Univerzity TU Dortmund. Přednášky se týkaly nejen změn ve světě práce, ale také ústředních dimenzí učení v digitální transformaci práce. Kromě interdisciplinarity je multidimenzionalita důležitou vlastností analýzy současných změn ve světě práce. Na úrovni trhu práce se ukázalo, že digitalizace je spojena s různými příležitostmi a riziky pro různé skupiny zaměstnanců. Zatímco digitalizace v některých oblastech znamená úplnou transformaci a je spojena s pracovními nejistotami zaměstnanců, jiní vnímají zrychlení procesu tvorby hodnot s možnými dopady na požadavky na dovednosti i na zdraví. Na druhé straně digitalizace otevírá nové pracovní příležitosti. Na průmyslové a profesionální úrovni se projevila různá očekávání ohledně přizpůsobivosti stávajících profilů zaměstnání a požadavků na dovednosti. Bylo však také zřejmé, že digita
klíčová slova: digitalizace - svět práce - kvalita práce - učení se - vzdělávání - činnosti pracovní

SOMMER, SABINE: Digitalisierung. Flexibilisierung. Arbeitsschutz. Unsichtbarkeit / Digitalizace. Flexibilita. Bezpečnost práce. Neviditelnost
anotace: Organizace a konstrukce bezpečných a zdravých pracovních podmínek je na pozadí digitální transformace zpochybňována dvojitou nebo vzájemnou neviditelností. Struktury, procesy a opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejsou pro společnosti a zaměstnance široce dostupné. Svědčí o tom reprezentativní průzkumy společností a zaměstnanců, výsledky pracovních programů GDA a údaje o kontrolních opatřeních spolkových států a institucí úrazového pojištění. Ve flexibilních a digitalizovaných formách práce zátěž a hrozby také ztrácejí možnosti designu pro ty, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Autorka uvádí, že ve stále více propojeném, digitálním a flexibilním pracovním světě již nebudou mít aktéři v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přístup ke svým "předmětům" zavedeným způsobem. Zajištění účinnosti struktur bezpečnosti a ochrany zdraví při práci navzdory rostoucí neviditelnosti digitalizované a flexibilní práce není jen věcí zvláštních opatření (např. rozšíření oblastí uplatňování předpisů a pravidel). Oblasti přístupu, akčních strategií, spolupráce a odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví musí být spíše položeny do celkového kontextu. S cílem zviditelnit společnosti a zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a synchronizovat je s dynamikou pracovního světa, je třeba dále rozvíjet komunikační kanály a porozumění rolím a omezování úkolů aktérů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - digitalizace - flexibilita - formy práce - opatření - průzkumy - Německo

LANGER, PHILIPP - BEERHEIDE, EMANUEL: "Wann und warum soll ich da reingucken?" / "Kdy a proč bych se tam měl podívat?": zkušenosti s nabídkami aktivit na podporu zdraví na pracovišti v malých společnostech: část 1
anotace: Existuje mnoho nabídek podpory pro malé podniky k provádění opatření na podporu zdraví při práci. Ale za jakých podmínek podnikatelé takové produkty skutečně používají? Tento článek používá tři typy firem k prezentaci prospěšných a inhibičních faktorů pro použití uznávané podpory. Je zřejmé, že produkty transferu musí být založeny na různých individuálních podnikatelských požadavcích, aby se zvýšila šance na úspěch při provádění opatření na podporu zdraví v malých podnicích. V souhrnu lze uvést následující příznivé podmínky pro uplatňování akční pomoci: komunitní a participativní charakter firmy ("jsme rodinný podnik"), vysoká ochota zaměstnanců účastnit se, existence osobních a provozních zdrojů v souvislosti s předchozími nebo současnými činnostmi na podporu prevence a ochrany zdraví při práci a existující tlak ve formě rostoucího nedostatku kvalifikovaných pracovníků a vnímaného rostoucího významu psychického stresu při práci.
klíčová slova: podniky malé - podpora zdraví - ochrana zdraví - požadavky - podmínky

GRÖNER, HARALD: Wie erreiche ich ein gesundes und sicher arbeitendes Team? / Jak se dostanu ke zdravému a bezpečnému týmu?: správná cesta k "vizi 0"
anotace: "Naším cílem jsou nulové nehody", díky tomuto prohlášení bezpečnostní odborníci pravidelně konfrontují své manažery ve společnostech. Autor popisuje, jak lze dosáhnout tohoto cíle. Manažeři a vedoucí pracovníci musí plnit své role a působit jako vzory v oblasti BOZP. Zaměstnanci zase musí o sebe navzájem pečovat a aktivně požadovat změnu v týmu, pokud je to nutné. Tím se zvyšují relevantní parametry společnosti (např. míra zdravotního stavu, index motivace) a snižuje se počet nehod a nákladů, a tak lze dosáhnout "vize 0".
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - zdraví - podniky - týmy pracovní - vize strategické

 

Sondy revue - č. 5 (2020)

DANDOVÁ, EVA: Důležité osobní překážky v práci
anotace: Jednou ze základních zásad zákoníku práce je, že zaměstnavavtel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanopvené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem a že zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
klíčová slova: překážky - práce - legislativa

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail