Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2020/03

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 3 (2020) Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2020)Die BG - č. 2 (2020) | Hygiena - č. 1 (2020)Hygiene et Sécurité du Travail - č. 257 (2019) | Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2-3 (2020)Národní pojištění - č. 3 (2020) Národní pojištění - č. 4 (2020) | Professional Safety - č. 3 (2020) | Références en Santé au Travail - č. 160 (2020) | Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2020) | Sicher ist Sicher - č. 2 (2020)
Travail et Sécurité - č. 813 (2020) | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2020) | Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2020) 

 

 

112 - č. 3 (2020)

STEHLÍK, VLADIMÍR: Řešení dekontaminace na území Jihomoravského kraje v souvislosti s jaderným zařízením
anotace: V říjnu loňského roku se uskutečnil výcvik složek integrovaného záchranného systému u Masarykova okruhu Brno. Záměrem výcviku bylo ověření vhodnosti vytipované lokality (parkoviště u Masarykova okruhu Brno) k provedení kontroly kontaminace osob a techniky a následné dekontaminace v případě radiační havárie na Jaderné elektrárně Dukovany.
klíčová slova: havárie závažné - havárie průmyslové - havárie chemické - elektrárny jaderné - dekontaminace - kontaminace - cvičení

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2020)

KYSELOVÁ, LUCIE: Vyhledávání rizik aneb jak se naučit správně hledat
anotace: Článek se věnuje problematice inspekční činnosti (řízení rizik) pracovišť na základě zahraniční dobré praxe, výzkumu a české judikatury Ve světle minulého roku, který nebyl z hlediska pracovní úrazovosti nijak výjimečným, je stále třeba upozorňovat na skutečnost, že přes sofistikovanější způsoby managementu rizik nedochází k rapidnímu úbytku pracovních úrazů, ani změně segmentů, kde se vyskytují, či dokonce druhů nejčastějších pochybení. Jako i v jiných oblastech i zde, tedy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je základním kamenem prevence, nikoliv jen zpětně přihlížet k nastalým krizovým situacím. Proto je třeba důsledně řešit problematiku managementu rizik, což ostatně předpokládá i zákoník práce a další pracovněprávní předpisy.
klíčová slova: management rizik - řízení rizik - inspekce práce - pracoviště - úrazy pracovní

MATUROVÁ, JANA - VALTA, MIROSLAV: Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
anotace: Také jste se setkali s externím školitelem, hrdě někdy nazývaným instruktorem nebo komisařem, který vaše zaměstnance, vás nebo vaše kolegy nejen že v rámci školení neseznámil s obsluhou konkrétních manipulačních vozíků s vlastním pohonem (dále jen MVVP) na konkrétním pracovišti, neprovedl praktický zácvik v ovládání, ale vlastně vám neposkytl téměř žádnou užitečnou informaci, a to nejužitečnější, co pro vás v tomto směru udělal, bylo spuštění série videí a předložení prezenční listiny, a v lepším případě i testů se zaškrtávající tabulkou? Pak vězte, že v tom rozhodně v ČR nejste sami.
klíčová slova: vozíky manipulační - manipulace - školení - školitelé - znalci soudní - kvalifikace

FENCLOVÁ, ZDENKA - URBAN, PAVEL - PELCLOVÁ, DANIELA: Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2019
anotace: Stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2019.
klíčová slova: nemoci z povolání - onemocnění profesionální - hlášení úrazů - registry - Česká republika - 2019

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Regálové systémy pohledem současných bezpečnostních předpisů I
anotace: Regálové skladování, jako nejmladší a v posledním období nejintenzivněji se rozvíjející způsob skladování, si vyžaduje zvýšenou pozornost - zejména pak u příslušných vedoucích a zodpovědných osob. Důvodem je i ta skutečnost, že zejména v průběhu první dekády tohoto století byly do naší soustavy technických norem přebírány evropské normy, řešící komplexně skladovací systémy (regály); od etapy jejich terminologie, specifikace, konstrukce, výroby, způsobu a přesnosti montáže, jakož i celé stavby apod. Zmíněná soustava evropských norem současně představuje pro uživatele, resp. provozovatele skladových objektů, návody k bezpečnému užívání příslušných skladovacích systémů, včetně jejich kontrol apod. Přitom lze důvodně předpokládat, že povědomí o uvedených bezpečnostních předpisech, ale zejména o jejich obsahu a znalostech, jsou stále značně omezené.
klíčová slova: regály - skladování - předpisy bezpečnostní - normy technické

MAREK, JAKUB - VACL, DAVID: Karta BOZP pro profesi: Operátor autonomního robotického traktoru
anotace: Karta BOZP pro operátory autonomních robotických traktorů identifikuje činnosti, které mohou tito pracovníci provádět, jaké jsou potřebné kvalifikační požadavky. Dále jsou v kartě uvedeny relevatní mimořádné provozní události, rizikové faktory, doporučené OOPP, základní zásady bezpečnosti práce atd.
klíčová slova: traktory - robotizace - operátoři - obsluha - BOZP - činnosti pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - OOPP - požadavky bezpečnostní - karta BOZP

VALA, JIŘÍ: Měnící se svět práce a wellbeing
anotace: Celosvětový trh práce prochází v posledních letech zásadní proměnou. Mění se také pracovní podmínky, technologie a způsob, jakým lidé pracují. S rozvojem IT technologií, sociálních sítí a změnou hodnot zaměstnanců i zaměstnavatelů se objevují i nové formy zaměstnávání. Téměř každý šestý pracující Čech má zkušenost s prací na dálku nebo z domova, a přibližně každý sedmý své pracovní místo sdílel s někým jiným. Nové formy zaměstnávání sebou přináší i nové výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: svět práce - kvalita práce - pohoda pracovní - formy práce - trendy - online - práce fyzická - rizika psychosociální - zdroje lidské

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
anotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách zveřejnilo aktuální pokyny a doporučení Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví, se kterými by se měli seznámit zaměstnanci, kteří se vrátili z oblasti zasažené koronavirem, a rovněž zaměstnavatelé.
klíčová slova: epidemie - pandemie - doporučení - zaměstnavatelé - koronavirus

Die BG - č. 2 (2020)

GUHLEMANN, KERSTIN - GEORG, ARNO: Arbeitsschutz in der flexibilisierten Arbeitswelt / Bezpečnost a ochrana zdraví ve flexibilním pracovním světě
anotace: Na základě digitálních možností se vyvinulo rostoucí spektrum forem práce a zaměstnání, které se více či méně liší od tzv. běžného pracovního poměru. Autoři se v tomto kontextu věnují digitalizaci a flexibilitě v pracovním světě, požadavky na zdraví a bezpečnost při práci a jejich kritikou. Konstatují, že navzdory úspěchům v digitalizaci je systém ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v hluboké krizi. Jako důvod uvádějí skutečnost, že vývoj ve světě práce probíhá v jiné dynamice než vývoj struktur v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obě oblasti se tímto stále více od sebe vzdalují.
klíčová slova: digitalizace - formy práce - práce flexibilní - flexibilita - svět práce - bezpečnost práce - ochrana zdraví

HENSIEK, JOERG: Elektrofahrzeuge im Betrieb / Elektrická vozidla v provozu: "revoluce" v elektromobilitě: jaké jsou výzvy, jaké jsou odpovědi?
anotace: Autor uvádí, že trh s elektrickými vozidly ještě není tak dynamický, jak předpovídalo mnoho odborníků v posledních letech. Triumfální nástup elektromotoru je však jen otázkou času. Německé společnosti by měly být proto připraveny čelit dnešním výzvám a podle toho přizpůsobit požadavky na oblast ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Dále konstatuje, že v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti se nové hrozby spojené s elektromobilitou zdají být zvládnutelné správným plánováním a přípravou. Podle zprávy Federálního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) z roku 2012 zejména manipulace s vysoce výkonnými zásobníky energie na bázi lithia, tj. jejich výroba, instalace, skladování, likvidace a určité provozní podmínky, může mít dopad na bezpečnost práce. U dodatečných komponentů a celého životního cyklu výrobku není zapotřebí neobvyklých nebo konkrétních opatření, kromě dodatečných výdajů na kvalifikace ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Hlavními výzvami zůstává přizpůsobení a důsledné provádění stávajících bezpečnostních požadavků na výrobní a dílenské prostory, které musí zejména očekávat nebezpečí vyplývající z vyšších napětí a dalších nebezpečných látek (např. lithia).
klíčová slova: elektromobilita - vozidla elektrická - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zásobníky - výroba - lithium - požadavky

Hygiena - č. 1 (2020)

LOOSOVÁ, JANA: Zdraví a GIS
anotace: Geografické informační systémy (GIS) jsou v současnosti v řadě oborů využívány jako efektivní metody správy, analýzy, sdílení a vizualizace geografických dat. Krajské hygienické stanice v České republice však v pozitivním trendu digitalizace své práce nepostupují stejně intenzivně, jako je tomu v jiných oborech (např. u hasičských záchranných sborů). Objektivními důvody jsou dle provedené sondy jak problémy s nedostatkem vhodného technického vybavení, tak, a to především, nedostatky personální. Vzdělávání, které patří mezi nezbytná opatření ve směru zvyšování povědomí o výhodách a příležitostech implementace metod GIS bylo v letech 2018 a 2019 podpořeno v Liberci dvojicí akcí na téma GIS v oblasti veřejného zdraví. Jejich výsledkem je rovněž lepší zmapování situace v České republice a síťování aktérů s potenciálem situaci řešit. Příspěvek představuje hodnocení aktuálního stavu implementace metod GIS do práce krajských hygienických stanic v ČR dle sondy provedené v roce 2018 ve spolupráci Technické univerzity v Liberci a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Příspěvek prezentuje zaměření, průběh a výsledky dvou akcí řešících problematiku GIS v oblasti veřejného zdraví, které Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci uspořádala v letech 2018 a 2019. Text je zakončen diskuzí a doporučením pro další kroky směrem k budoucí úspěšné implementaci GIS do práce orgánů ochrany veřejného z
klíčová slova: zdraví veřejné - data - informace - vizualizace - geografie - systémy informační - analýzy - stanice hygienické - orgány veřejné

KROMEROVÁ, KATARÍNA - BENCKO, VLADIMÍR: Minimalizácia rizika z expozície rtuti
anotace: Lidské aktivity a přírodní procesy zapříčinily výskyt rtuti v životním prostředí. V důsledku kapacity dálkového atmosférického transportu, biotransformace na organické formy, bioakumulace a biomagnifikace v potravinovém řetězci v kombinaci s vysokou toxicitou se rtuť stala prioritním environmentálním kontaminantem, který Světová zdravotnická organizace označila za jednu z deseti nejnebezpečnějších chemických látek pro lidské zdraví. Expozice rtuti ve vyspělých zemích ukazují značné ekonomické náklady, a to zejména ve formě ztrát ekonomické produktivity. Studie také poukázaly na značné ekonomické výhody prevence znečištění životního prostředí rtutí v USA a na celém světě. Strategie Evropského společenství týkající se rtuti (The Community Strategy concerning Mercury) přispěla k rozvoji a posílení komplexního souboru právních předpisů Evropské Unie, které se zabývají různými aspekty problému s výskytem rtuti. Rostoucí obavy vedly ke vzniku mnoha forem mezinárodního úsilí k řešení těchto otázek. V říjnu 2013 byla podepsána mezinárodní smlouva Minimatský úmluva o rtuti na kontrolu globálního uvolňování rtuti do životního prostředí.
klíčová slova: rtuť - expozice - kontaminace - potraviny - rizika zdravotní - řízení rizik

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 257 (2019)

Intégrer la prévention dans la gestion des déchets / Začleňte prevenci do nakládání s odpady
anotace: Soubor článků představuje kontext (regulační, institucionální), ve kterém nyní působí subjekty v "odpadním" sektoru. Nabízí také přehled preventivních opatření, zejména prováděných sítí zdravotního pojištění, ať jsou to profesní rizika, styk s dodavateli (komunitami atd.), společnostmi a sektory. Zabývá se organizačními aspekty i aspekty souvisejícími s řízením lidských zdrojů a tradičními aspekty fyzických rizik (MSD) nebo chemických rizik (znečišťujících látek) generovaných těmito činnostmi.
klíčová slova: odpady - nakládání s odpady - rizika - prevence rizik - hospodářství odpadové

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2-3 (2020)

AGIOUTANTI, ELEFTHERIA - KELES, CIGDEM - SARVER, EMILY: A thermogravimetric analysis application to determine coal, carbonate, and non-carbonate minerals mass fractions in respirable mine dust / Aplikace termogravimetrické analýzy pro stanovení hmotnostních frakcí uhlí, uhličitanu a neuhličitanových minerálů v dýchatelném důlním prachu
anotace: Nemoci z povolání, jako je pneumokonióza u důlních pracovníků, často nazývaná černé plíce, jsou způsobeny expozicí dýchatelnému prachu z uhelných dolů. Složení prachu je stále více chápáno jako důležitý faktor nemoci a může se významně lišit v závislosti na materiálech zdroje prachu a procesech výroby. Pro účely dodržování předpisů je v uhelných dolech v USA monitorována hmotnostní koncentrace a procento vdechnutelného křemenného prachu, ale celé složení obvykle není určováno. Předchozí práce ukázala, že termogravimetrická analýza (TGA) může být použita k rozdělení dýchatelného prachu na tři důležité složky frakcí (tj. uhlí, neuhličitanové minerály a uhličitan), které by obecně měly korelovat se třemi různými zdroji prachu (tj. uhlí, vrstvy hornin a vápencové horniny, které se používají v dole). Primárním nedostatkem předchozích prací však bylo použití vláknitých vzorkovacích filtrů, které omezovaly regeneraci prachu a tím analytickou přesnost. V této studii je představena vylepšená aplikace TGA pomocí hladkých polykarbonátových filtrů. Na základě experimentů s laboratorně generovanými vzorky prachu (hmotnosti v rozmezí 95-1 319 µg) bylo zjištěno, že hmotnostní frakce odvozené od TGA (uváděné jako procentuální hodnoty) pro všechny tři složky jsou obecně v rozmezí ± 10% očekávaných hodnot.
klíčová slova: pneumokoniózy - plíce - prach - částice - doly uhelné - horníci - analýzy

BAU, SÉBASTIEN: Characterizing particle emissions from a direct energy deposition additive manufacturing process and associated occupational exposure to airborne particles / Charakterizace emisí částic z výrobního procesu aditiv pro přímou depozici energie a související pracovní expozice vzdušným částicím
anotace: Tato studie si klade za cíl charakterizovat vzdušné částice emitované ze stroje na výrobu kovových aditiv a související úroveň pracovní expozice. Byla zavedena kompletní metodika měření kolem stroje pro přímé ukládání energie. Byly zkoumány různé provozní podmínky na základě konfigurace dvou materiálů a dvou vstřikovacích trysek. Pro každou podmínku byly provedeny dvě opakování. Vzdušné částice emitované během opakovaných výrobních cyklů byly měřeny současně u zdroje, v blízkém poli, ve vzdáleném poli a u operátora.
klíčová slova: aerosoly - emise - expozice - částice polétavé - aditiva - výroba - větrání

BANKS, ANDREW P. W.: The occurrence of PAHs and flame-retardants in air and dust from Australian fire stations / Výskyt polycyklických aromatických uhlovodíků a retardanty hoření ve vzduchu a prachu na australských hasičských stanicích
anotace: Hasiči jsou exponováni širokému spektru chemikálií, včetně polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), zpomalovačů hoření organofosfátů (OPFR) a polybromovaných difenyletherů (PBDE). Tyto skupiny chemikálií souvisejí s emisemi ze spalování. PAH se tvoří během spalování. OPFR a PBDE jsou retardanty hoření a jsou neúmyslně uvolňovány během spalování. K expozici těmto chemikáliím dochází při účasti na požárech a hasiči mohou tyto chemikálie zpětně zanést také do hasičských stanic, což vede k další expozici. Cílem této studie bylo porozumět koncentracím PAU, OPFR a PBDE v hasičských stanicích, posoudit faktory, které ovlivňují chemickou koncentraci, a posoudit, jak může vzduch a prach přispět k příslušnému riziku expozice hasičů.
klíčová slova: hasiči - stanice - chemikálie - emise - spalování - uhlovodíky polycyklické - uhlovodíky aromatické - expozice pracovníků

FETHKE, NATHAN B.: Biomechanical factors during common agricultural activities / Biomechanické faktory během běžných zemědělských činností: výsledky posouzení expozice na farmě pomocí metod přímého měření
anotace: Zemědělská práce je spojena se zvýšeným rizikem nepříznivých zdravotních následků pro muskuloskeletální systém. Účelem této studie bylo kvantifikovat expozici biomechanickým faktorům u vzorku (n = 55) zemědělců v regionu Midwest v USA, zatímco prováděli různé běžné zemědělské činnosti, a porovnat úrovně expozice mezi těmito činnostmi.
klíčová slova: zemědělství - činnosti - rizika zdravotní - onemocnění muskuloskeletální - ergonomie - kinematika - elektromyografie - faktory biomechanické

Národní pojištění - č. 3 (2020)

JOUZA, LADISLAV: Postavení vedoucího zaměstnance
anotace: Některé chybné kroky vedoucích zaměstnanců–manažerů mají důsledky pro celou firmu. Jedná se např. o nesplňování předpokladů a požadavků, jež od nich vyžaduje zákoník práce (ZP). Manažer musí dobře organizovat a řídit práci, důsledně kontrolovat plnění úkolů, správně a objektivně hodnotit zaměstnance, zejména při poskytování odměn apod. Riziko vyplývající z nesprávného postupu může být velmi citelné: nejen zkrácení či odnětí pohyblivých složek mzdy, ale i možná výpověď z pracovního poměru. Postavení vedoucích pracovníků v pracovněprávních vztazích vymezuje zákoník práce v § 11. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
klíčová slova: pracovníci vedoucí - právo pracovní

Národní pojištění - č. 4 (2020)

DANĚK, ANTONÍN: Mezinárodní prvek
anotace: Pohyb osob za účelem získání zaměstnání v jiném státě není v poslední době jevem nijak mimořádným. Vstupem České republiky do Evropské unie k datu 1. května 2004 se výrazně zlepšily podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci unie, jakož
i států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska. Pro všechny tyto státy, na které se vztahuje režim dále uvedených koordinačních nařízení, v roce 2020 i ve vztahu k osobám a institucím z Velké Británie a Severního Irska, budu používat pojem „členský stát“. Našim občanům se tak s nezbytným minimem administrativních překážek otevřel prostor pro získání zkušeností včetně možnosti pracovního uplatnění v těchto státech.
klíčová slova: zahraničí - zaměstnání - migrace - pojištění sociální - státy členské

Professional Safety - č. 3 (2020)

SUTHERLAND, M. B.: Safety culture / Kultura bezpečnosti: nápady a rady z bezpečnostních zákopů
anotace: Termín kultura bezpečnosti je v myslích profesionálů v oblasti BOZP již mnoho let. Kultura bezpečnosti podporuje snižování počtu pracovních úrazů a zajištění bezpečnosti pracovníků. V praxi existuje celá řada přístupů, které vedou k podpoře úrovně bezpečnosti práce v podniku. Autor z rozhovorů s vedoucími pracovníky sestavil seznam 4 komponent, které podporují úroveň bezpečnosti práce na pracovišti: školení bezpečnosti, zvyšování shody, zapojení zaměstnanců a posílení jejich postavení a posilování podpory těch zaměstnanců, kteří podporují bezpečné chování na pracovišti.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - kultura podniková - přístupy - podpora

CANNADY, RYAN: Noise / Hluk: nejen na pracovišti
anotace: Ztráta sluchu je třetím nejčastějším chronickým onemocněním v USA. Expozice hluku z povolání je monitorována a kontrolována, u rekreačního hluku bylo prokázáno, že překračuje regulační limity bez řádných kontrol. Každoročně spravované audiogramy na pracovišti často nedokážou rozlišit mezi pracovním hlukem a hlukem nesouvisejícím s prací a v důsledku toho musí zaměstnavatel převzít odpovědnost. Bezpečnostní profesionálové musí zavést účinnější programy na ochranu sluchu, aby se snížila ztráta sluchu způsobená hlukem.
klíčová slova: hluk - sluch - ztráta sluchu - rizika - řízení rizik - činnosti mimopracovní

RADWAN, AHMED: Alternative seat designs / Alternativní konstrukce (design) sedadel: systematický průzkum kontrolovaných zkoušek
anotace: Tvůrci alternativních návrhů (designu) sedadel tvrdí, že jejich návrhy zlepšují držení těla, výkon a aktivitu, ale podpora výzkumu je omezená. Tento systematický přehled analyzuje účinky netradičních alternativních návrhů sedadel na produktivitu a stížnosti administrativních pracovníků ve srovnání se standardními kancelářskými židlemi. Vědci vyhodnotili kvalitně kontrolované pokusy, které porovnávaly různé návrhy sedadel. Autoři poskytují doporučení na základě závěrů analýzy.
klíčová slova: sedadla - židle - konstrukce - design - požadavky ergonomické - práce vsedě - doporučení

ALI, KARIM A.: Nonregulated safety cases / Neregulované bezpečnostní případy: efektivita ve vrtném průmyslu
anotace: Režim bezpečnostních případů jako kontrolní opatření pro nebezpečí závažných incidentů byl zaveden pro ropný a plynárenský průmysl ve Velké Británii po tragédii Piper Alpha v roce 1988. Zdá se, že neregulované bezpečnostní případy neprošly analýzou nákladů a přínosů, jejich účinnost nebyla zjištěna, by tedy přidávat hodnotu dobře rozvinutému systému řízení. Neregulované bezpečnostní případy se ukázaly jako neúčinné a nelze je považovat za osvědčený postup.
klíčová slova: řízení rizik - management rizik - plošiny ropné - průmysl vrtný - těžba - regulace - přístupy - efektivnost

Références en Santé au Travail - č. 160 (2020)

TURPIN-LEGENDRE, E.: Travaille dan sun ambiance thermique froide / Práce v chladném prostředí
anotace: Práci v chladu jsou vystaveni pracovníci ve venkovním prostředí, ve vodě, ve velkých nadmořských výškách. Je důležité sledovat jejich pracovní podmínky, vyhodnotit možná rizika s ohledem na vlivy chladu na tělo, typy chladného prostředí, individuální faktory termoregulace, vliv na zdraví apod. Dále je nutné stanovit opatření - změnit organizaci práce, provést technická opatření, zaměřit se na prevenci, organizovat školení, poskytnout vhodné OOPP.
klíčová slova: práce v nízkých teplotách - chlad - podmínky pracovní - hodnocení rizik - organizace práce - opatření technická - OOPP

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2020)

LUTZ, NATHANAEL: Health economic evaluations of interventions to increase physical activity and decrease sedentary behavior at the workplace / Zdravotní ekonomická hodnocení intervencí ke zvýšení fyzické aktivity a snížení sedavého chování na pracovišti: systematický přezkum
anotace: Pracoviště je ideálním prostředím k provádění strategií v oblasti veřejného zdraví, ale pro takové intervence je nutné ekonomické zdůvodnění. Proto provedli autoři kritické hodnocení a syntézu zdravotně ekonomických hodnocení intervencí na pracovišti s cílem zvýšit fyzickou aktivitu a/nebo snížit sedavé chování.
klíčová slova: pracoviště - intervence - podpora zdraví - hodnocení - aspekty ekonomické - aktivity fyzické - práce vsedě

HULSEGGE, GERBEN: Shift work and its relation with meal and snack patterns among healthcare workers / Práce na směny a její vztah k vzorcům stravování u zdravotnických pracovníků
anotace: Nepříznivé stravovací návyky při práci na směny mohou přispět k nepříznivým zdravotním dopadům. Cílem článku bylo prozkoumat rozdíly ve frekvenci jídla a občerstvení, jakož i kvalitu občerstvení, mezi pracovníky na směny a denními pracovníky a mezi různými typy směn. Z výsledků studie nevyplynuly žádné rozdíly mezi denními pracovníky a pracovníky na směny, a to ani v četnosti jídla a občerstvení, ani v kvalitě občerstvení. Budoucí výzkum by měl prozkoumat, zda stravovací vzorce přispívají k nepříznivým zdravotním účinkům práce na směny.
klíčová slova: stravování - návyky - zdravotníci - sestry zdravotní - práce na směny - práce v noci

ZHOU, MIN: Shift work and the risk of knee osteoarthritis among Chinese workers / Práce na směny a riziko osteoartrózy kolen mezi čínskými pracovníky: retrospektivní kohortová studie
anotace: Práce na směny je spojena s metabolickými poruchami, protože narušuje cirkadiánní rytmy. Potenciální spojení práce na směny s osteoartrózou kolene (KOA) a metabolickým onemocněním však nebylo potvrzeno. Cílem této studie bylo kvantifikovat asociaci prací na směny s rizikem KOA.
klíčová slova: dělníci - práce na směny - rytmy cirkadiánní - metabolismus - nemoci - ochrana zdraví

LEE, SANGYOON: Relationship of shift work with endoscopic gastritis among workers of an electronics company / Vztah práce na směny s endoskopickou gastritidou mezi pracovníky elektronické firmy
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat průřezové spojení mezi prací na směny a gastritidou pomocí endoskopického hodnocení. Autoři shromáždili dotazníková data od 964 pracovníků bez směny a 290 pracovníků na směny ve věku 22-40 let ve společnosti vyrábějící elektroniku, která zahrnují věk, kouření, konzumaci alkoholu, fyzickou aktivitu, pracovní stres a gastrointestinální příznaky. Byly provedeny gastroendoskopie účastníků. Spolu s popisem gastroendoskopických výsledků pak byly analyzovány korelace mezi gastritidou a prací na směny pomocí vícenásobné logistické regresní analýzy.
klíčová slova: práce na směny - nemoci žaludeční - symptomy

KORSHOJ, METTE: Does occupational lifting affect the risk of hypertension? / Ovlivňuje pracovní zvedání břemen riziko hypertenze?: průřezové a budoucí asociace v kodaňské studii Copenhagen City Heart Study
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat průřezové a perspektivní souvislosti mezi pracovním zvedáním těžkých břemen a hypertenzí. Z výsledků vyplynulo, že mezi běžnou populací nebyly pozorovány žádné asociace. Mezi uživateli antihypertenziv a účastníky starších 50 let byly zaznamenány pozitivní asociace, což ukazuje, že tyto skupiny jsou při expozici zvedání náchylné ke zvýšení krevního tlaku.
klíčová slova: manipulace ruční - břemena - zvedání - zátěž fyzická - tlak krevní - rizika zdravotní - Dánsko

KIM, SUN-YOUNG: Association between work stress and risk of suicidal ideation. Souvislost mezi pracovním stresem a rizikem sebevražedných myšlenek: kohortová studie mezi korejskými zaměstnanci, která zkoumá rozdíly mezi pohlavími a věkovými skupinami
anotace: Cílem této studie bylo identifikovat pracovní stres spojený s rozvojem sebevražedných myšlenek se zaměřením na rozdíly mezi pohlavími a věkem mezi korejskými zaměstnanci. Výsledky naznačily, že určité pracovní stresory jsou rizikovými faktory sebevražedných myšlenek. Rovněž byly pozorovány genderové a věkové rozdíly ve složkách pracovního stresu spojené se sebevražednými myšlenkami.
klíčová slova: stres pracovní - deprese - zdraví duševní - sebevraždy - rizika - věk - pohlaví - Korea

NYBERG, ANNA: Status incongruence in human service occupations and implications for mild-to-severe depressive symptoms and register-based sickness absence / Stavová inkongruence v zaměstnání a důsledky pro mírné až těžké depresivní symptomy a pracovní neschopnost: prospektivní kohortová studie
anotace: Cílem této studie bylo prozkoumat hypotézu, že inkongruence negativního stavu může přispět k vysvětlení vyššího rizika duševního onemocnění a pracovní neschopnosti v důsledku nemoci v povoláních zaměřených na služby pro lidi (human service occupations, HSO). Studie přispívá ke zcela nové hypotéze, a to té, že rozpor mezi negativním stavem mezi dosaženým vzděláním a subjektivním sociálním stavem může částečně vysvětlit nadměrné riziko duševního onemocnění a pracovní absenci z důvodu nemoci u zaměstnanců. Výsledky podporují tuto hypotézu s možnými důsledky pro asociace mezi zavedenými pracovními stresory a zdravím.
klíčová slova: deprese - nemoci duševní - symptomy - služby - pohlaví - absence pracovní - neschopnost pracovní

TROELSTRA, SIGRID A.: Multimorbidity is common among young workers and related to increased work absenteeism and presenteeism / Multimorbidita (přítomnost více chorob u téhož jedince) je běžná u mladých pracovníků a souvisí se zvýšenou pracovní absencí a prezenteismem: výsledky z populační kohorty Raine Study
anotace: Cílem této studie bylo zjistit rozsah multimorbidity (přítomnosti více chorob u téhož jedince) a ztráty produktivity práce u mladých dospělých s placenou prací a analyzovat jejich vztah. Prevalence multimorbidity byla podstatně vyšší u žen (63%) ve srovnání s muži (41%). Ztráta produktivity se zvýšila se zvyšováním počtu kategorií podmínek. Nejvyšší zátěž ztráty produktivity byla zjištěna u poruch pohybového aparátu (42 444 hodin / 1 000 pracovníků / rok), problémů se spánkem (33 581 hodin / 1 000 pracovníků / rok), duševních a neurologických stavů (15 650 hodin / 1 000 pracovníků / rok), a "jiné" zdravotní stavy (22 519 hodin / 1 000 pracovníků / rok). Multimorbidita se tedy zdá být vysoce převládající mezi mladými dospělými s placenou prací a silně souvisí se ztrátou produktivity práce. Proto by na mladé pracovníky měli být zaměřeni intervence, jejichž cílem je snížit multimorbiditu a její dopad na produktivitu práce.
klíčová slova: absence pracovní - neschopnost pracovní - produktivita práce - pracovníci mladí

Sicher ist Sicher - č. 2 (2020)

BRETSCHNEIDER-HAGEME, MICHAEL: Anmerkungen zur Revision der Maschinenrichtlinie / Připomínky k revizi směrnice pro strojní zařízení: bezpečnost a "lidský faktor" čelící novým výzvám prostřednictvím umělé inteligence?
anotace: Technická bezpečnost strojů a "lidský faktor" jsou zřídka posuzovány společně. Digitalizace a zejména tzv. umělá inteligence vyžadují toto společné posouzení vzhledem k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Připravuje se revize evropské směrnice pro strojní zařízení s cílem zlepšit úroveň bezpečnosti a zohlednit nejnovější inovace v oblasti IT. Navrhovaná revize by měla uvést směrnici v soulad s harmonizovanými právními předpisy EU o zdraví a bezpečnosti výrobků a řešit problémy, které mohou vyplynout z technického pokroku v digitalizaci. Veřejná konzultace Evropské komise již byla dokončena. Předpokládá se, že se směrnice EU stane nařízením EU.
klíčová slova: bezpečnost technická - ochrana zdraví - stroje a zařízení - digitalizace - faktor lidský - směrnice evropské

ODRY, MATTHIA VON - WIENHOLD, LUTZ: "Liberaler Arbeitsschutz" / "Liberální bezpečnost práce": návrh změny směru: část 2 ze 3
anotace: Autoři se zamýšlejí nad změnou směru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzhledem k bouřlivému vývoji v oblasti digitalizace a sociálních změn ve společnosti. Strategicky se jedná o změnu rovnováhy mezi regulační kontrolou státu a nezávislým jednáním ve společnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Domnívají se, že zdraví a bezpečnost při práci není udržitelná pouze prostřednictvím právních předpisů a monitorování.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - digitalizace - trendy - změny

JAHN, MARIE-LUISE: Kompetenzen und Rollenverständnis betrieblicher Arbeitsschutzexperten / Kompetence a porozumění rolím odborníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: posouzení duševního stresu při posouzení rizik: část 2 ze 2
anotace: Tématu duševního stresu v hodnocení rizik od přeformulování § 5 odst. 3 německého zákona o provádění opatření bezpečnosti práce při zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (ArbSchG) v roce 2013 se věnuje zvýšená pozornost. Ačkoli roste povědomí o tom, že duševní stres je součástí holistické analýzy pracovních systémů a pro interakci s fyzickým stresem je nezbytné, aby ho bylo možné cíleně posoudit, dosud nebyly věnovány dostatečné kompetence aktérům, kteří působí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako konzultanti. Autorka představuje studii, která byla vypracována na toto téma a kde konzultanty jsou míněni pracovní lékaři, co se týče jejich kompetencí v hodnocení psychického stresu v souvislosti s hodnocením rizik. Za tím účelem byl proveden online průzkum. Bylo zjištěno, že existuje rozpor mezi praktickými požadavky v každodenním pracovním životě a teoretickou přípravou na posouzení psychického stresu. V této souvislosti byl zdůrazněn význam přiměřeného výcviku, který propojuje teorii a praxi a ještě více se zabývá profesní realitou pracovních lékařů.
klíčová slova: zdraví duševní - stres - posuzování rizik - hodnocení rizik - bezpečnost práce - ochrana zdraví - lékaři - kompetence

Travail et Sécurité - č. 813 (2020)

RAVALLEC, CÉLINE: Prendre soin des animaux et de soi / Péče o zvířata i o sebe
anotace: Na veterinárních klinikách se setkáváme s mnoha profesními riziky - biologickými, chemickými, muskuloskeletálními atd. Autorka se podívala do zařízení, které prošlo celkovou renovací, jejímž cílem bylo usnadnit všechny každodenní úkoly personálu, a zejména snížit omezení spojená s přepravou nákladu. Jako příklad jsou uvedeny výškově nastavitelné stoly, malé vysokozdvižné vozíky, nákladní výtah apod.
klíčová slova: zvířata - veterinářství - rizika pracovní - pracoviště - rekonstrukce - vybavení

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 1 (2020)

BÖHLE, FRITZ - WEIHRICH, MARGIT: Das Konzept der Interaktionsarbeit / Koncept interaktivní práce
anotace: Interakce hraje zvláštní roli při práci na lidech a s lidmi, protože lidé jsou specifickým druhem "předmětu práce". Na jedné straně sledují své vlastní zájmy a mají své vlastní potřeby; na druhé straně úspěch služby závisí také na jejich vlastních činnostech. Tento článek představuje ucelený koncept interaktivní práce, která je schopna zachytit tento specifický druh práce se svými zvláštními rysy. Zahrnuje to vytváření spolupráce, což je náročný úkol; vypořádat se s pocity dělníků; ovlivňovat pocity zákazníků, klientů a pacientů; a vypořádat se s nepředstavitelností, která patří k jakékoli práci na lidech a s lidmi. Nejprve je uveden přehled současného stavu výzkumu a nakonec jsou zpracovány otevřené výzkumné otázky.
klíčová slova: práce interaktivní - interakce - spolupráce - služby - lidé - zdroje lidské - řízení lidských zdrojů - sociologie

HACKER, WINFRIED - STEPUTAT-RÄTZE, ANNE - PIETRZYK, ULRIKE: Verhältnis- und verhaltenspräventives Gestalten dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit / Prevence zaměřená na podmínky a chování v placené interaktivní práci
anotace: Příspěvek nastiňuje specifické požadavky interaktivní práce s klienty. Zdůrazňuje možnosti interaktivního designu zaměřeného na podmínky a chování v odvětví lidských služeb. Uvádí se řešení ve zdravotnictví, geriatrickém ošetřovatelství, vzdělávání a v maloobchodních a velkoobchodních pracovních místech, které ilustrují příklady prevence zaměřené na chování v interaktivních pracovních službách. Zdůrazňuje se nevyhnutelná kombinace prevence zaměřené na stav a chování, zejména při interaktivní práci; jsou zmíněny důsledky pro odborné a další vzdělávání.
klíčová slova: práce interaktivní - služby - interakce - bezpečnost práce - ochrana zdraví - podmínky - chování - design

PETZ, ANDREAS - MÜTZE-NIEWÖHNER, SUSANNE: Produktivität von wissensintensiven, interaktiven Dienstleistungen / Produktivita interaktivních služeb náročných na znalosti
anotace: Tradiční přístupy k hodnocení produktivity nezohledňují vlastnosti interaktivních služeb náročných na znalosti. Příspěvek proto představuje model produktivity služeb založených na znalostech, který umožňuje integrované a komplexní hodnocení produktivity z pohledu zákazníka a poskytovatele služeb. Základní rozšířené chápání produktivity považuje produktivitu za výsledek souhry dimenzí účinnosti, efektivity a spokojenosti zákazníků. Byl proveden online průzkum (N = 386), aby se prozkoumaly postulované vztahy mezi příčinami a faktory úspěchu. Zjištění umožňují vývojovým vědám v oblasti služeb a průmyslového inženýrství vyvinout nové koncepce a metodiky.
klíčová slova: práce interaktivní - interakce - služby - znalosti - produktivita

TISCH, ANITA: Interaktionsarbeit / Interaktivní práce (služby): výzvy pro aplikovaný výzkum
anotace: V posledních desetiletích byla empiricky zkoumána různá povolání charakterizovaná interaktivní prací. Kromě toho bylo vyvinuto několik konceptualizací interaktivní práce - definované jako práce zahrnující lidi. Přes toto úsilí se otázka, zda a jak interaktivní práce ovlivňuje bezpečnost a zdraví při práci, téměř nezohlednila. Z pohledu profesní vědy neexistuje systematický přehled současné odborné debaty. Cílem tohoto článku je proto objasnit současné diskuse o interaktivní práci v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci s cílem zdůraznit obecnou potřebu dalšího aplikovaného výzkumu. To se provádí ve dvou vzájemně propojených krocích. Nejprve je definována a odlišena interaktivní práce od ostatních forem práce. Zadruhé je proveden souhrn a systematická integrace předchozího výzkumu interaktivní práce a jejích důsledků, což umožňuje identifikovat mezery ve výzkumu.
klíčová slova: práce interaktivní - služby - BOZP - diskuse - výzkum - design - zákazníci

MEYER, KYRILL: Vom Service Engineering zum Social Service Engineering / Od inženýrství služeb k inženýrství sociálních služeb: požadavky na integraci inženýrství služeb a vědy o BOZP
anotace: Digitalizace a průmysl 4.0 mění obchodní modely mnoha společností. Pro mnoho výrobních společností to znamená změnu ze zaměření se na zboží, které se prodává, na poskytované služby a řešení. Současně jsou služby v klasičtějším smyslu stále častěji doplňovány informačními technologiemi. Výsledkem je vytvoření nových interaktivních vztahů, které je třeba navrhnout. Zatímco ve výrobním plánování jsou metody plánování práce již integrovány do vývoje produktu, nevztahuje se to na současné metody systematického vývoje procesů v oblasti služeb a na návrh interaktivních prací. Úkolem je tedy vyvinout řešení a přístupy k návrhu systému služeb a práci lidí v těchto systémech nebo s nimi. Na základě příkladu ze zpracovatelského průmyslu je uveden první impuls pro propojení servisního inženýrství a designu práce a jsou na něm ukázána možná východiska a otázky.
klíčová slova: práce interaktivní - služby - design - řízení práce - budoucnost - digitalizace

Zpravodaj SÚIP - č. 1 (2020)

KUBÍK, MICHAL: Výsledky kontrolní činnosti ti odhalování nelegální práce
anotace: Kontroly zaměřené na odhalování nelegální práce patří dlouhodobě mezi hlavní kontrolní úkoly orgánů inspekce práce. I v roce 2019 byl výrazný převis poptávky po pracovní síle nad její nabídkou. Nedostatek pracovních sil se odrazil i ve velké poptávce po pracovní síle ze zahraničí. Zaměstnávání zahraničních pracovníků je však administrativně, finančně a časově náročný proces, proto se řada zaměstnavatelů uchyluje k nelegální práci cizinců. Od roku 2016 je patrný nárůst počtu odhalených nelegálně pracujících cizinců, zejména osob ukrajinské státní příslušnosti.
klíčová slova: práce nelegální - inspekce práce - kontroly

VÁLEK, DALIBOR: Analýza stížností podaných na činnost oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu za rok 2019 a jejich řizování
anotace: Cílem tohoto příspěvku je provést kvantitativní a obsahovou analýzu stížností ve smyslu ust. § 175 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jež v průběhu roku 2019 obdržel a vyřizoval Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu. Na základě této analýzy autor dochází k určitým
poznatkům a závěrům.
klíčová slova: inspekce práce - inspektoráty práce - činnosti - stížnosti - Praha

HLAVIČKOVÁ, HANA: Připravovaná veletržní setkání v roce 2020
anotace: Za účasti zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce, Výzkumného ústav
bezpečnosti práce, oblastních inspektorátů práce a dalších partnerů budou veletržní setkání a doprovodné akce probíhat pod patronací a s podporou Evropské agentury pro BOZP v rámci Evropské kampaně BOZP 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž.
klíčová slova: veletrhy - výstavy - Česká republika - VÚBP

MELECKÝ, MARTIN: Specifikum kontrol pracovněprávních vztahů v oblasti školství
anotace: Mezi jedno z významných odvětví, na které se oblastní inspektoráty práce zaměřují ve své inspekční a preventiv- ní činnosti, patří oblast školství. Kontrolována je jak problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), tak i oblast pracovněprávních vztahů (PVP). Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že v minulosti každoročně oblastní inspektoráty práce provedly kontrolu ve zhruba 500 školách (od mateřských škol po univerzity) se zjištěním více než 1 000 porušení vyplývajících z právních předpisů. Většina kontrol se v rámci preventivní činnosti zaměřila na proble- matiku BOZP. Tomu odpovídá i skutečnost, že drtivá část zjištěných nedostatků, a to více než 90 procent z celkového počtu, byla konstatována právě v oblasti BOZP.
klíčová slova: školství - vztahy pracovněprávní - kontroly - inspekce práce

CHARVÁT, ZDENĚK: Bezpečnost práce v ochranných pásmech elektrických zařízení
anotace: Prvním, kdo vyhodnocuje riziko možného úrazu vysokým napětím, a vytváří opatření proti jeho působení, je výrobce zařízení a stroje. Pohybem anebo svojí činností v ochranném pásmu VN může způsobit úraz anebo škodu na majetku. Rizika a opatření musí obsahovat průvodní dokumentaci, která je k dispozici po dobu používání zařízení. Druhým, kdo vyhodnocuje rizika možného úrazu při styku s vysokým napětím, je provozovatel zařízení, který v souladu s dokumentací pravidelně školí a upozorňuje pracovníky na možná ohrožení a vysvětluje nebezpečí při nerespektování ochranných pásem VN. Třetí, kdo vyhodnocuje riziko možného úrazu VN je pracovník, který provádí se zařízením činnosti a může se přiblížit, nebo dostat do ochranného pásma VN.
klíčová slova: napětí vysoké - pásma ochranná - zařízení elektrická - rizika - bezpečnost práce - BOZP - hodnocení rizik

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail