Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/6

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 6 (2019)

Bezpečná práca - č. 3 (2019)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2019)

Die BG - č. 6 (2019)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 254 (2019)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2019)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2019)

MM Průmyslové spektrum - č. 6 (2019)

Process Safety Progress - č. 2 (2019)

Professional Safety - č. 5 (2019)

Professional Safety - č. 6 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 6 (2019)

Sondy revue - č. 5 (2019)

Sondy revue - č. 6 (2019)

Travail et Sécurité - č. 805 (2019)

 

112 - č. 6 (2019)

MINTUCHOVÁ, ŠÁRKA: Mimořádné události řešené na úrovni Evropské unie
anotace: V minulém čísle se čtenáři dočetli o ničivém tropickém cyklonu Idai, který na začátku března 2019 nelítostně zasáhl pobřeží jihovýchodní Afriky. Likvidace jeho následků si vyžádala aktivaci Mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus) a následnou finanční, materiální i personální pomoc ze strany několika členských států Evropské unie (EU). Dne 25. dubna 2019, tedy ani ne dva měsíce po této katastrofě, zasáhl africké pobřeží další tropický cyklon pojmenovaný Kenneth. Poprvé v historii došlo k tomu, že Mozambickou republiku zasáhly dva tropické cyklony během jedné sezony. Kenneth je navíc nejsilnějším cyklonem, jaký kdy byl na tomto území zaznamenán.
klíčová slova: události mimořádné - katastrofy přírodní - povodně

STEINZ, MIROSLAV: Ochrana obyvatel v okolí chemických provozů
anotace: Moderní průmysl nebo i dozvuky dříve významných továren, to je průmysl v České republice. Aniž si to uvědomujeme, nachází se kolem nás, ať už v běžném životě nebo v pracovním prostředí, spousta chemických látek. Některé mohou být v blízkosti v takovém množství, že by pro nás mohly být v případě úniku nebezpečné.
klíčová slova: provozy chemické - průmysl chemický - havárie průmyslové - havárie závažné - látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - plánování havarijní - prevence

KOTOUČ, DAVID: Hrozby ohrožující zdroje požární vody v České republice
anotace: V současnosti čelí zdroje vod rostoucím tlakům na zabezpečení sociálních, ekonomických a environmentálních potřeb rostoucí světové populace. Všeobecný pohled na problematiku nedostatku vodních zdrojů se pomalu mění a společnost již nepovažuje vodu za samozřejmost. O šetrném hospodaření s ní se v České republice diskutuje řadu let.
klíčová slova: voda - hašení požárů - zdroje - hospodaření - Česká republika

Bezpečná práca - č. 3 (2019)


HATINA, TEODOR: 50 rokov ŠOD nad bezpečnosťou práce
anotace: Nedávno jsme si připomněli 50. výročí, kdy v parlamentu bývalé ČSSR přijali zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru (SOD) nad bezpečností práce. Přijetí tohoto zákona položilo základ vzniku státního kontrolního systému bezpečnosti práce do velké míry v podobě, v jaké ho známe dnes. Na základě tohoto zákona tehdy vznikl Slovenský úřad bezpečnosti práce a následně inspektoráty bezpečnosti práce, které zřídil. Rovněž i Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který do té doby řídila Slovenská odborová rada, se tímto zákonem začlenil do státního systému péče o bezpečnost práce.
klíčová slova: dozor státní odborný - kontroly - bezpečnost práce - Slovensko - historie

FLIMEL, MARIÁN: Využitie ergonomickej racionalizácie pri expozícii človeka prenosom kmitania na jeho ruky
anotace: Autor se v příspěvku zaměřuje na řešení optimální zátěže pracovníků při přenosu kmitání na ruku. Ergonomická racionalizace zde vychází ze dvou forem řešení. V první formě - organizační - popisuje aplikaci metody "job rotation", která je deklarovaná v systémovém řešení. V druhé, kterou je technické řešení, se realizuje příklad úpravy ručně ovládaného stroje - vibrační desky používané ve stavebnictví.
klíčová slova: kmitání - ruce - končetiny horní - ergonomie - racionalizace - přístupy - expozice pracovníků - vibrace

MOTYČKA, VÁCLAV: Bossing
anotace: Pokud zaměstnanec - subjekt pracovněprávních vztahů zažije mobbing, může to mít dalekosáhlé důsledky pro jeho psychickou a fyzickou integritu. V této souvislosti je nejrizikovější formou mobbingu právě bossing, při kterém dochází k šikanování podřízeného pracovníka jeho nadřízeným. Existuje několik důvodů pro takové konstatování. Nejpodstatnější faktor je tu zejména stížená možnost ochrany oběti bossingu vůči agresorovi, který v případě bossingu zneužívá existenci subordinačního principu, tedy vztahu podřízenosti a nadřazenosti, jako jednoho z důležitých pilířů pracovního práva.
klíčová slova: bossing - mobbing - stres psychický - šikana - násilí na pracovišti - charakteristiky

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Materiály a stavebné výrobky v stavbe z hľadiska ich vplyvu na rozvoj požiaru a protipožiarnu bezpečnosť stavby v nadväznosti na najčastejšie príčiny vzniku požiarov
anotace: Článek je dalším pokračováním předcházejících článků, v kterých se autor zaměřil na některé negativní skutečnosti a jevy ovlivňující úroveň protipožární bezpečnosti při provozu staveb a v nich používaných elektrických zařízení, resp. jiných zařízení a výrobků, které mohou podstatným způsobem působit na požární bezpečnost. Tato část je zaměřená na požadavky na materiály obsažené ve stavebních konstrukcích a v prostorách staveb z hlediska jejich použití a protipožární bezpečnosti.
klíčová slova: stavby - materiály - výrobky stavební - ochrana požární - bezpečnost požární - požáry - příčiny - zařízení protipožární

FARÁRIK, PAVOL: Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zamestnávateľa
anotace: Vnitřní předpisy jsou dokumenty, bez kterých se zaměstnavatelé v rámci organizace a řízení práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalších aspektů spojených se vztahy se zaměstnanci v podstatě neobejdou. Zaměstnavatelé je vydávají pod různými označeními, např. jako směrnice, řády, provozní předpisy apod. Jde o velmi širokou škálu různých druhů dokumentů využívaných nejen u zaměstnavatelů v podnikatelském sektoru, ale i ve veřejné a ve státní správě. Pro označení těchto dokumentů neexistuje závazně stanovený sjednocující obecný pojem. V aplikační praxi se nejčastěji označují pojmem vnitřní předpisy, který i když dosud nebyl oficiálně uznán, je výstižný a jeho používání se ustálilo. Vedle něj se však setkáváme i s označeními interní předpisy, interní směrnice, vnitropodnikové normativní akty, vnitropodnikové předpisy. První část článku se věnuje vnitřním předpisům na obecné úrovni (charakteristika, podmínky platnosti, závaznost, druhy).
klíčová slova: předpisy vnitřní - zaměstnavatelé - podniky - druhy - charakteristiky

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Bezpečnosť technických zariadení
anotace: Příspěvek popisuje průběh XI. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost technických zařízení, který se konal v květnu 2019 v Nízkých Tatrách. Cílem konference je diskutovat aktuální otázky a problémy a sdílet nové poznatky týkající se bezpečnosti technických zařízení.
klíčová slova: zařízení technická - konference mezinárodní - Slovensko

PAVLÍK, JAROSLAV: Trhový dohľad nad určenými výrobkami podľa Nového legislatívneho rámca EÚ
anotace: V roce 2019 se inspektoři práce Inspektorátu práce v Trenčíně v rámci plánovaných prověrek zaměřují i na posuzování shody určeného výrobku a jeho zpřístupnění na trhu ve smyslu požadavků zákona č. 56/2018 Sb., o posuzování shody výrobku, dodávání určeného výrobku na trh a o změně některých zákonů. Obsahem tohoto zákona jsou základní principy Nového legislativního rámce Evropské unie pro Slovenskou republiku. Cílem stávajícího tržního dozoru je prozkoumat produkty uvedené na trh (bez ohledu na jejich původ) a vyhodnotit, zda byly navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky technických předpisů v oblasti posuzování shody a zda byly dodrženy požadavky na označení a dokumentaci určeného výrobku.
klíčová slova: výrobky - požadavky - trh - posuzování shody - inspekce práce

RAMPAŠEK, PETER: Odborné znalosti a osvedčené postupy v oblasti BOZP v členských štátoch EÚ
anotace: V rámci rumunského předsednictví Rady Evropy se 9. dubna 2019 v Bukurešti konala konference o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) zaměřená na tuto problematiku v novém světě práce. Cílem konference bylo pokračovat v diskusi o BOZP v kontextu nových forem práce a usnadnit výměnu relevantních informací a osvědčených postupů, které vyvinuli klíčoví aktéři v této oblasti.
klíčová slova: BOZP - svět práce - trendy - konference mezinárodní - Rumunsko

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Pozvanie na stretnutie za okrúhlym stolom
anotace: Národní inspektorát práce SR (NIP), který působí také jako kontaktní místo Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA) připravil setkání zástupců úzkého okruhu odborných médií a zástupců NIP, na kterém zazněly informace o nových přístupech NIP ke zvyšování povědomí o BOZP a o aktivitách národního kontaktního místa EU-OSHA. Setkání se uskutečnilo 30. května 2019 ve Štrbském plese.
klíčová slova: inspektoráty práce - Slovensko - činnosti - osvěta - BOZP

URÍKOVÁ, SOŇA: Novelizácia nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
anotace: Dne 1. 5. 2019 nabylo na Slovensku účinnosti nařízení vlády (NV) SR č. 110/2019 Sb., kterým se mění NV SR č. 356/2006 Sb., o ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenním a mutagenním faktorům při práci ve znění pozdějších předpisů.
klíčová slova: karcinogeny - mutageny - ochrana zaměstnanců - ochrana zdraví - legislativa - nařízení vládní - Slovensko

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2019)

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Svařování
anotace: Svařování je činnost spojená s celou řadou nebezpečí, zvlášť jedná-li se o přechodná svářečská pracoviště. Z togoto důvodu se zde prolínají požadavky na zajištění bezpečnosti jak z oblasti požární ochrany, tak i z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Autor uvádí přehled požadavků zakotvených v právních předpisech a také normách.
klíčová slova: svařování - požadavky bezpečnostní - BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - legislativa - normy technické

KYSELOVÁ, LUCIE: Připravovaná právní úprava bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
anotace: Článek se věnuje problematice připravované právní úpravy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Autorka seznamuje s předmětem nové právní úpravy a jejím účelem, pověřenou organizací (Technická inspekce ČR), odborné způsobilosti a povinnostem provozovatelů.
klíčová slova: zařízení technická vyhrazená - bezpečnost provozní - předpisy právní - způsobilost odborná - provozovatelé - povinnosti

HLAVIČKOVÁ, HANA: Národní kolo soutěže Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP má své vítěze
anotace: Cílem soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018-2019 je vyzdvihnout nejlepší příklady organizací, které aktivně řídí rizika, jež představují nebezpečné látky na pracovišti. V článku jsou představeny vítězné projekty národního kola v I. a II. kategorii.
klíčová slova: kampaně evropské - ceny - správná praxe - Česká republika - podniky

ŠIMÁČKOVÁ, VLASTA: Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy
anotace: Karta BOZP pro řidiče silniční osobní dopravy identifikuje činnosti, které může tento pracovník provádět. Dále jsou v kartě uvedeny kvalifikační požadavky na tyto osoby, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro zajištění bezpečnosti práce.
klíčová slova: karta BOZP - řidiči z povolání - doprava silniční - automobily osobní - kvalifikace - faktory rizikové - události mimořádné - OOPP

HORÁČKOVÁ, ALENA: (Ne)bezpečný svět chemie
anotace: Stručný článek infornuje o vítězích dětské výtvarné soutěže, která nesla název (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE. Tematicky vycházela ze záměrů kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2018-2019 s názvem Zdravé pracoviště má chemické látky pod kontrolou.
klíčová slova: kampaně evropské - ceny - soutěže - děti - osvěta - látky chemické

VALA, JIŘÍ: Synergie hodnocení rizik a bezpečných pracovních postupů
anotace: Bezpečný pracovní postup je nedílnou součástí procesu řízení rizik, neboť popisuje nebezpečí, rizika související preventivní opatření, která mají být použita k zajištění toho, aby byl úkol/činost prováděn tak, aby se snížilo riziko zranění zaměstnance. Bezpečný pracovní postup musí vycházet a být koncipován na základě hodnocení rizik na daném pracovišti.
klíčová slova: postupy pracovní - postupy bezpečné - pracoviště - hodnocení rizik - ESAW - úrazy pracovní - příčiny

Die BG - č. 6 (2019)

NÜRNBERG, VOLKER - HINTSCHICH, LENA: Das Recht auf Homeoffice / Právo na home office
anotace: Ve věku digitalizace stoupá zájem pracovat z domova (home office). Zatímco v Nizozemsku již existuje právní nárok na home office, SPD plánuje zakotvit zákonem tuto možnost práce i v Německu. Podle provedených studií by asi 40 % pracovníků mohlo vykonávat svou práci z domova, ale jen cca 12 % z nich uvádí, že pravidelně využívají home office. Výhody práce z domova dle autorů spočívají v následujícím: vnitřní motivace, která vede ke zvýšení produktivity; úspory nákladů; ochrana životního prostředí a lepší sladění práce a rodiny. Přibližně 64 % Němců by uvítalo právní nárok na home office, zatímco 31 % se proti tomu staví (jako důvody uvádějí nerovné zacházení se zaměstnanci, bezpečnost informací a porušování BOZP, špatná týmová spolupráce). Přibližně 53 % zaměstnanců uvádí, že mají pocit, že by jim chyběly důležité sociální a obchodní interakce a nedostatek informací.
klíčová slova: práce z domova - výhody - nevýhody - Německo - právo

ZITTLAU, KATRIN: Herausforderungen für die Fachkraft für Arbeitssicherheit in der digitalen Transformation / Výzvy pro odborníky na bezpečnost práce v oblasti digitální transformace
anotace: Budoucnost práce je rozhodujícím způsobem ovlivněna autonomními nástroji a internetem věcí. Tento vývoj má vliv na pracovní podmínky zaměstnanců. Profesionálové v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně jako související poradci, se musí přizpůsobit novým výzvám, které ovlivňují jejich vlastní činnost. VDSI - Sdružení pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí při práci se intenzivně zabývá tématem poskytování pomoci svým členům. Autorka uvádí, že specialisté v oblasti BOZP musí zvážit tyto oblasti činnosti: posouzení pracovních podmínek v průběhu celého procesu 4.0; pozitivní a negativní účinky technologií 4.0; příležitosti pro bezpečnost práce; faktory jako je psychický stres, pracovní doba, účast, přijetí; zvážení software 4.0 a zpracování dat.
klíčová slova: digitalizace - transformace - průmysl 4.0 - společnost - práce 4.0 - technologie - software - BOZP - odborníci BOZP

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 254 (2019)

KERANDUEVEN, KAREN - VALLADEAU, ANNE-SOPHIE: Usage professionel de gyropodes
anotace: Článek aktualizuje dosud zjištěná rizika používání segwayů pro profesní účely (policisté, ochranka, kontroloři jakosti, pracovníci logistiky, opraváři na velkých staveništích apod.), a to z hlediska zdraví a bezpečnosti samotných uživatelů, ale i ostatních pracovníků a event. veřejnosti.
klíčová slova: segwaye - prostředky dopravní - doprava osob - rizika - posouzení rizik - bezpečnost

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2019)

ROTH, GARY A.: Potential occupational hazards of additive manufacturing / Potenciální pracovní rizika při výrobě aditiv
anotace: Aditivní výroba (AM), často nazývaná 3-D tisk, se stává prominentní součástí moderního průmyslu díky své užitečnosti při urychlení vývoje a prototypování výrobků, jakož i při výrobě složitých a přesných dílů. AM je soubor procesů pro vytváření produktů selektivním spojením malých množství materiálu založeného na počítačově podporovaném konstrukčním souboru. Tento přístup přináší průmyslu několik výhod: zkrácení výrobních cyklů, snížení nákladů na nástroje, snížení množství odpadu, snadnější přizpůsobení výrobku, nové možnosti designu a nové možnosti v distribuci a plnění. AM již ovlivnila automobilový průmysl, letecký průmysl, zdravotnické přístroje a výrobu elektroniky; očekává se, že v biomedicínských aplikacích poroste; a našel si cestu do staveb, kanceláří, škol a knihoven. Z hlediska BOZP je nutné zkoumat potenciální rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků.
klíčová slova: aditiva - 3D - tisk - výroba - materiály - rizika pracovní - bezpečnost práce - ochrana zdraví

REMPEL, DAVID - BARR, ALAN - COOPER, MICHAEL R.: Effect of hollow bit local exhaust ventilation on respirable quartz dust concentrations during concrete drilling / Vliv duté lokální odsávací ventilace na dýchatelné koncentrace křemenného prachu při vrtání betonu
anotace: Vrtání velkých otvorů (např. průměr 10-20 mm) do betonu pro konstrukční úpravy budov, dálnic, mostů a letištních drah může způsobit koncentrace dýchatelného prachu oxidu křemičitého výrazně nad prahovou hodnotou ACGIH (TLV = 0,025 mg / m3). Cílem této studie bylo zhodnotit novou metodu lokálního odsávání, duté lokální ventilace prachu a porovnat ji se standardním místním odsávacím odvětráváním a bez lokálního odsávání.
klíčová slova: beton - vrtání - prach křemenný - ventilace - odsávání

MARCHAM, CHERYL L.: E-cigarette nicotine deposition and persistence on glass and cotton surfaces / Depozice a přetrvání nikotinu z e-cigaret na skleněném a bavlněném povrchu
anotace: Nikotin z elektronického cigaretového aerosolu se uloží na povrchy bezprostředně po vapingu, ale jak dlouho zůstane uložený nikotin na různých površích, není známo. Tato práce vystavila skleněné a froté (bavlněné) materiály elektronickým cigaretovým aerosolům po dobu 1 hodiny, hodnotila počáteční sorpci nikotinu a charakterizovala povrchovou perzistenci po dobu 72 hodin. Exponenciální pokles povrchové koncentrace byl pozorován u obou materiálů. Terrycloth měl vyšší počáteční nikotinovou depozici a zadržel nikotin podstatně déle než sklo. Zbytkové koncentrace nikotinu přetrvávaly na obou typech povrchů po dobu 72 hodin. Trvanlivost nikotinu byla dostatečně dlouhá, aby představovala potenciální riziko expozice nikotinu z třetí strany, ale je zapotřebí další studie.
klíčová slova: cigarety elektronické - nikotin - aerosoly - povrchy - sklo - bavlna

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2019)

HARRIS, MIKE: Welding fume is a Group 1 carcinogen with no OEL and no method / Svařovací dým je karcinogen skupiny 1 bez OEL a žádné metody: návrhy na cestu vpřed
anotace: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala "svařovací dým" jako karcinogen skupiny 1 s plícemi jako cílovým orgánem. Zatímco pro některé složky svařovacího dýmu existují mezní hodnoty expozice při práci (OEL), pro nediferencovaný dým svařování (agregovaný svařovací dým bez ohledu na jednotlivé složky) neexistuje OEL. Je třeba zdůraznit, že tato klasifikace se nezabývá možnými rozdíly v karcinogenitě, které mohou být projeveny rozdílnými kombinacemi použitých kovů a procesů svařování nebo tepelného řezání. Situaci dále komplikují nové informace, které osvětlují roli železa ve vývoji neuroplastického onemocnění. Stručně řečeno, ještě nemáme dostatek informací o zdravotních účincích dýmu při svařování v různých kombinacích komponentů nebo o vlivech na zdraví železa pro stanovení jednoho OEL nebo alternativně sady OEL pro svařovací dýmy. Tento komentář má za cíl zahájit odbornou diskusi zaměřenou na obavy týkající se expozice výparům ze svařování. Patří mezi ně úloha železa při podpoře neoplastického onemocnění, potenciálních synergických a/nebo aditivních zdravotních účinků různých složek běžných svařovacích výparů a vývoje OEL svařovacího dýmu.
klíčová slova: svařování - dýmy - kouře - kovy - karcinogenita - limity přípustné

ZEIDLER-ERDELY, PATTI C. - FALCONE, LAURYN M. - ANTONINI, JAMES M.: Influence of welding fume metal composition on lung toxicity and tumor formation in experimental animal models / Vliv složení kovového svařovacího dýmu na plicní toxicitu a tvorbu nádorů na experimentálních zvířecích modelech
anotace: Miliony pracovníků v USA a na celém světě jsou vystaveny komplexním výparům, které jsou bohaté na kovy. I když je svařování klíčovým průmyslovým procesem, je známo, že generované výpary způsobují při vdechování akutní a chronické účinky na zdraví. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala v roce 2017 svařovací výpary jako pro člověka karcinogenní (skupina 1), a to na základě dostatečných epidemiologických důkazů a omezených důkazů u zvířat, modernizace z dřívější klasifikace skupiny 2B (možná karcinogenní na člověka). Existují důkazy o tom, že jak svařovací výpary z měkké oceli (MS), tak i chrom a nikl obsahující nerezové oceli (SS) přispívají ke zvýšenému riziku rakoviny plic. Nedávné studie na zvířatech ukazují, že svařovací výpary mohou působit jako promotory plicních nádorů, a to bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost potenciálně karcinogenních kovů, jako je chrom a nikl.
klíčová slova: svařování - dýmy - toxicita - karcinogenita - kovy - chróm - nikl - onemocnění nádorová

BERLINGER, BALÁZS: Workplace exposure to particulate matter, bio-accessible, and non-soluble metal compounds during hot work processes / Profesionální expozice částicím, biologicky přístupným a nerozpustným kovovým sloučeninám během procesů horkého zpracování
anotace: Zatímco v posledních pěti desetiletích byla intenzivně zkoumána expozice znečištění ovzduší z obloukového svařování kovů na pracovištích, další procesy horkého zpracování, jako je řezání plamenem a plazmou, drážkování uhlíkem a povrchové broušení nezískaly tolik pozornosti. V článku byly měřeny expozice částicím během vybraných procesů horkého zpracování, jako je svařování kovovým aktivním plynem (MAG) a ruční svařování kovovým obloukem (MMA), řezání plamenem a plazmou, drážkování vzduchovým uhlíkovým obloukem a povrchové broušení. Respirační, inhalovatelné a "celkové" frakce PM byly shromážděny s různými vzorkovači vzduchu v dýchací zóně pracovníků.
klíčová slova: svařování - zpracování tepelné - broušení - řezání obloukem - řezání plazmou - částice - inhalace - expozice pracovníků

GONZALEZ-PECH, NATALIA I.: Size, composition, morphology, and health implications of airborne incidental metal-containing nanoparticles / Velikost, složení, morfologie a zdravotní důsledky vedlejších vzdušných nanočástic obsahujících kov
anotace: Existují velké obavy, pokud jde o nepříznivé zdravotní důsledky umělých nanočástic. Existuje však mnoho okolností, kdy výroba náhodných nanočástic, tj. nanočástic, které byly neúmyslně vytvořeny jako vedlejší produkt nějakého antropogenního procesu, má ještě větší zájem. V této studii byly měřeny vedlejší nanočástice na bázi kovů ve dvou pracovních podmínkách: obráběcí centrum a slévárna.
klíčová slova: nanočástice - výroba - produkty - kovy - rizika zdravotní

KENDZIA, BENJAMIN: Modelling of exposure to respirable and inhalable welding fumes at German workplaces / Modelování expozice dýchatelným a inhalovatelným parním dýmům na německých pracovištích
anotace: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovala svářecí výpary jako karcinogenní pro člověka a měly by být stanoveny pracovní limity pro ochranu svářečů. Cílem této studie je odhadnout úrovně expozice inhalovatelných a dýchatelných výparů při svařování pomocí svařovacích metod pro posouzení expozice v epidemiologických studiích a odvodit expoziční limity.
klíčová slova: svařování - výpary - dýmy - karcinogenita - limity přípustné - koncentrace - Německo

INSLEY, ALLISON L.: Occupational survey of airborne metal exposures to welders, metalworkers, and bystanders in small fabrication shops / Pracovní průzkum expozic vzdušným kovům u svářečů, kovářů a okolostojících osob v malých výrobnách
anotace: Cílem této studie bylo charakterizovat expozici pracovníků vzdušným kovům a částicím v obchodech, kde byly prováděny různé druhy kovoobráběcích úkolů. Strategie vzorkování zahrnovala osobní vzorky na pracovištích u pracovníků, kteří prováděli obloukové svařování s tavným obloukem, osobní vzorky na pracovnících, kteří prováděli nesvařovací kovoobráběcí práce, a vzorky v blízkosti svářečů, které zastupovali okolostojící.
klíčová slova: kovoprůmysl - obrábění kovů - kovy - částice polétavé - expozice pracovníků

MM Průmyslové spektrum - č. 6 (2019)

LOBGESANG, STEFFEN - GRAUMANN, LUTZ: Minimalizace rizik v rozváděčích
anotace: Vysoké teploty představují vážné riziko pro rozváděče, ale především pro lidi v jejich okolí. V případě poruchy též mohou způsobit výpadky napájení. Nový typ diagnostického systému pro nízkonapěťové rozváděče umožňuje riziko minimalizovat. Nyní může být teplota v kritických místech uvnitř rozváděče sledována nepřetržitě a efektivně.
klíčová slova: rozváděče - teplota - rizika - minimalizace rizik - systémy řídicí - varování

Process Safety Progress - č. 2 (2019)

KERIN, TRISH: Human factors in real life applications / Lidský faktor v reálných aplikacích: příklad SCUBA
anotace: Použití lidského faktoru v procesní bezpečnosti je klíčovým krokem k dalšímu zlepšování řízení bezpečnosti, ale je zde ještě mnoho, co je třeba pochopit o tom, co tato aplikace znamená v reálných podmínkách. V tomto příkladu se autor zabývá aplikací problematiky lidského faktoru na jeskynní potápění, což je přirozeně nebezpečný sport s potenciálně katastrofickými následky. Autor se zabývá paralely mezi řízením bezpečnosti procesu a potápěním, které spojuje praktickou aplikaci lidského činitele. I když toto téma není přímo spojeno s procesní bezpečností, bude výzvou a povzbudí diskusi o aplikaci lidského faktoru v procesních zařízeních.
klíčová slova: faktor lidský - činitel lidský - aplikace - podmínky - řízení bezpečnosti - potápění

DOWELL III, ART M.: Understanding IPL boundaries / Pochopení hranic IPL (nezávislé vrstvy ochrany)
anotace: Analýza vrstev ochrany (LOPA, Layer of protection analysis) je zjednodušený nástroj hodnocení rizika, který je používán téměř tři desetiletí. Technika zlepšila zaměření na nezávislé vrstvy ochrany (IPL), které mohou zabránit postupu iniciační příčiny k nežádoucím následkům (scénářům). Pro provedení zjednodušeného přístupu LOPA musí být protokol IPL nezávislý na iniciační příčině a jiných IPL. Článek poskytuje příklady a ilustrace pro několik typů IPL: bezpečnostní přístrojové funkce, hráze, reliéfní zařízení s ohnivzdornou izolací a pláštěm na nádobě, provozní reakce na poplach a pojistku proti deflagraci. Článek obsahuje diagramy pro ilustraci konceptů.
klíčová slova: analýzy rizik - LOPA - vrstvy ochranné - limity - bariéry - ventily - zařízení poplašná

MURPHY, MICHELLE R. - BORENE, MATTHEW J.: How to conduct a dust hazards analysis / Jak provést analýzu nebezpečí prachu
anotace: Pro všechna stávající zařízení musí být podle normy NFPA 652 Národní asociace pro požární bezpečnost dokončena analýza nebezpečí prachu (DHA). Tento dokument srovnává a kontrastuje podobnosti a rozdíly mezi analýzou chemických procesů a DHA. Pojednává o základních charakteristikách prachu a o tom, jak aplikovat informace během DHA. Poskytuje metodiky pro vedení DHA, které umožní co nejefektivnější využití času týmu. Jsou uvedeny potenciální zdroje vznícení, které je třeba vzít v úvahu během DHA. Je poskytnuto vysvětlení posouzení rizika prachu, jak se liší od DHA a jak může být během procesu využito. Je demonstrována aplikace typického přístupu matice rizika. Čtenář díky těmto informacím pochopí, jaké informace jsou potřebné před zavedením DHA, jaké nástroje jsou potřebné k úspěšnému dokončení DHA a co očekávat po dokončení DHA.
klíčová slova: prach hořlavý - nebezpečí - analýzy rizik - metody - zdroje vznícení - hodnocení rizik

BOTWINICK, DREW - DAVIS, SCOTT: Getting it right for projects in early design phase / Správná realizace projektů v rané fázi návrhu: pokročilé techniky pro zajištění přesného vyhodnocení možnosti výbuchu
anotace: Velká exploze parních mraků následovaná požárem je jednou z nejnebezpečnějších a nejvýraznějších událostí, které se v petrochemických zařízeních vyskytují. Vzhledem k tomu, že se velikost a složitost zvětšují, projektové návrhy musí brát v úvahu potenciální nepříznivé účinky spojené s explozemi parních mraků ve velkých oblastech. Navrhování spolehlivých vrchních konstrukcí tak, bylo možné se vyhnout nepřijatelné eskalaci událostí a poškození zařízení kritických z hlediska bezpečnosti, je nezbytnou součástí cesty k bezpečnějším návrhům. Jedním z hlavních faktorů zabraňujících inherentně bezpečnějším konstrukcím je nedostatek podrobných geometrických informací v rané fázi návrhu. Když nejsou malé komponenty součástí přetížení, jsou integrovány do modelu analýzy tlaku ve výbušném prostředí. Tento článek porovnává podrobné modely počítačového návrhu (CAD), které byly získány jak pro počáteční konstrukční fázi, tak i pro podrobný projektový návrh, a demonstruje hrubé předpovědi náhodných explozivních zatížení modelů s počáteční fází návrhu ve srovnání se stavbou.
klíčová slova: exploze - výbuchy - predikce - modely - stavby - návrhy - design - projektování - hodnocení rizik - průmysl petrochemický

ROCHE, ELOISE - DUPONT, WATSON - SUMMERS, ANGELA: Beyond HAZOP / Za analýzou HAZOP: analýza společných příčin a systémových scénářů
anotace: Výrobní operace se často skládá z několika provozních jednotek, které jsou podpořeny provozem v rámci celého závodu, jako je přístrojová technika, výkon, elektronická komunikace a chladicí voda. Výrobní činnost může být pokryta několika rizikovými studiemi, které rozdělují výrobní provoz na základě netechnických důvodů, jako je správa jednotky, délka studie a užitečnost. Použití vícenásobných studií je zvláště běžné u velkých výrobních jednotek nebo u integrovaných zařízení. Přístup "rozdělit a zdolat", který se týká studií, je vhodný pro plánování a provedení, ale výsledná analýza "kusů a dílů" může dopustit, aby pozornosti unikly významné scénáře, které by mohly způsobit ztráty. Tradiční přístupy analýzy HAZOP (Hazard and Operability Analysis) se obecně zaměřují na párování jednotlivých příčin s odchylkami a důsledky. Tento tradiční přístup může vést k nedostatečnému zvážení složitějších scénářů. Tyto složité scénáře jsou často vzájemně provázány, a proto nejsou vhodné pro analýzy metodou HAZOP, které vyžadují vztah mezi příčinami a důsledky. Tento článek navrhuje rozšíření typického procesu HAZOP, který by tyto výzvy řešil komplexnějším způsobem.
klíčová slova: bezpečnost funkční - analýzy rizik - rizika bezpečnostní - HAZOP - LOPA

MOYER, LAUREN - HEDLUND, MATTHEW: Creating an effective asset integrity program / Vytvoření programu pro efektivní řízení integrity aktiv/majetku
anotace: Vytvoření programu pro efektivní řízení integrity majetku/aktiv (asset integrity management, AIM) začíná vytvořením vedoucího týmu na odpovídající úrovni řízení. Členství v týmu by mělo zahrnovat všechny oblasti odpovědnosti za integritu aktiv. Management na podnikové úrovni nemůže účinně řídit provádění detailů. Dohled na nízké úrovni v organizaci může mít za následek nesrovnalosti v implementaci napříč celým podnikem nebo nedostatečné zdroje pro plnou implementaci programu AIM. Program AIM by měl řídit celkové řízení rizik pro všechna aktiva. Regulační procesy mohou mít vyšší bezpečnostní rizika, ale nekrytá aktiva mohou stále představovat významné podnikatelské riziko, které vyžaduje zvýšené krytí. Program AIM by měl být vytvořen jako program s plným životním cyklem, od návrhu až po vyřazení z provozu. Jasné definování a dokumentování standardů, rolí a odpovědností pro každou fázi životního cyklu je nezbytné pro efektivitu program AIM. Každá role musí být naplněna experty, kteří se aktivně angažují ve vedení týmu. Úspěšný program AIM může zlepšit stávající úsilí o řízení rizik a spolehlivost prostřednictvím vhodného řízení, promyšlené aplikace programu na všechna aktiva a jasnou dokumentaci pro celý životní cyklus zařízení.
klíčová slova: zařízení - majetek - integrita - údržba - řízení bezpečnosti - programy

GAO, YUAN: Procedural management of safety regulations and rules for the chemical industry / Procesní řízení bezpečnostních předpisů a pravidel pro chemický průmysl
anotace: Chemické společnosti v různých zemích si v posledních letech uvědomily význam řízení v rámci bezpečnostních předpisů a pravidel. V Číně vyšetřovací zprávy o závažných haváriích ukázaly, že čínské chemické společnosti často před nehodou nedodržely předpisy. Ve skutečnosti je většina chemických společností současně regulována různými regulačními orgány. Musí být v souladu s přebytkem bezpečnostních předpisů a norem vyhlášených různými regulačními orgány. Výsledkem je pro chemické společnosti obrovská zátěž. K vyřešení tohoto problému navrhuje tento článek novou klasifikační metodu, která kombinuje administrativní řady a rozsah činností v oblasti chemické bezpečnosti. Tato nová klasifikace pomáhá chemickým společnostem rychleji a snadněji identifikovat a chápat vnější předpisy. Jako příklad pro sběr materiálů byl vzat park chemického průmyslu v Dalian. Bylo zjištěno, že zde existuje 658 předpisů a norem týkajících se bezpečnosti, životního prostředí a zdraví. Pomáhá společnostem řešit situace, kdy vnější předpisy chybí nebo jsou nepřiměřené. Tento článek také navrhuje, aby regulátoři navázali dobrou komunikaci se společnostmi a zvýšili diskreční pravomoc společností na podporu provádění tohoto rámce.
klíčová slova: bezpečnost chemická - řízení bezpečnosti - předpisy bezpečnostní - klasifikace - průmysl chemický

YOUSEFI, ABOUZAR - RODRIGUEZ HERNANDEZ, MANUEL - LOPEZ PEŇA, VALENTIN: Systemic accident analysis models / Systémové modely analýz nehod: srovnávací studie mezi AcciMap, FRAM a STAMP
anotace: V současné době se používají různé modely stanovení příčin nehod, většina z nich však byla vyvinuta již dávno. Existuje argument, že v průmyslu došlo k významným změnám a tradiční modely mohou mít při určování příčin nehod v moderním průmyslu v rámci složitého sociálně-technického prostředí omezení. Následně byly zavedeny nové modely nehod založené na teorii systémů, které však využívají především akademičtí výzkumníci. Mezi systémovými modely nehod jsou nejčastěji citované modely STAMP (Systems?Theoretic Accident Model and Processes), FRAM (Functional Resonance Accident Model) a AcciMap. Článek prezentuje srovnání těchto tří modelů na základě případové studie. STAMP a FRAM byly použity k analýze havárie rafinérie Chevron Richmond, která je vyšetřována radou CSB . Vyšetřovací tým CSB vyvinul model nehod AcciMap. Výsledky jsou porovnány a diskutovány rozdíly. Závěrem lze říci, že STAMP bude pravděpodobně mnohem instrumentálnější a komplexnější při určování faktorů, které přispívají ke vzniku nehod.
klíčová slova: nehody - příčiny - modely - porovnání

DHOLAKIYA, NISHABEN DESAI: Virtual learning for safety, why not a smartphone? / Virtuální učení pro bezpečnost, proč ne chytrý telefon?
anotace: Tento článek si klade za cíl prozkoumat efektivitu virtuálního vzdělávacího prostředí (VLE) s využitím Kolbovy experimentální teorie učení (ELT) pro chemickou bezpečnost laboratoří. Model VLE destilační kolony na oddělení chemického inženýrství na University of Nottingham (UK) byl navržen pro účely školení o bezpečnosti a informovanosti o nebezpečí pro studenty prvního ročníku. Základními pedagogickými myšlenkami modelu bylo porovnat účinnost pasivního učení používaného v tradičním bezpečnostním výcviku se způsobem, jakým může VLE poskytovat aktivní vzdělávací platformu. Na základě získaných zkušeností tento článek zkoumá problémy, které vznikly při korelaci modelu VLE s Kolbovým ELT. Některé z nevýhod modelu VLE byly vzaty v úvahu při navrhování aplikace pro mobilní hry pro účely školení bezpečnosti v laboratořích ve Výzkumné laboratoři Ústavu energetických materiálů Univerzity Pardubice (Česká republika).
klíčová slova: bezpečnost - laboratoře - školení - vzdělávání - metody vzdělávací - technologie mobilní - telefony chytré - školy vysoké

VAUGHEN, BRUCE K.: An approach for teaching process safety risk engineering and management control concepts using AIChE's web?based concept warehouse / Přístup k výuce řízení rizik v procesní bezpečnosti a koncepce řízení kontrol pomocí webového konceptu AIChE
anotace: Jednou z mnoha snah pomáhat instruktorům učit koncepcím souvisejícím s bezpečností procesů vysokoškolské chemické inženýry je použití webového Concept Warehouse (koncepční sklad) společnosti AIChE, interaktivního výukového nástroje v reálném čase, kterého lze využít při přednáškách a při výuce předmětů chemického inženýrství. Tento článek popisuje studentské úsilí AIChE o bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem pomoci naplnit koncepční sklad prověřenými problémy souvisejícími s bezpečností procesů. Účelem tohoto článku je popsat, jak lze překlenout mezeru mezi odborníky z praxe a členy fakulty, kteří mají zájem o začlenění současných koncepcí souvisejících s procesní bezpečností do svých tříd. Cílem tohoto úsilí je poskytnout ucelený instruktážní nástroj, který může být použit k tomu, aby pomohl naučit koncepty projektového bezpečnostního procesu související s procesní bezpečností a také aby pomohl naučit základní koncepty bezpečnosti administrativních procesů a řízení rizik pomocí problémů, které popisují jak technické, tak administrativní kontroly potřebné pro bezpečný a spolehlivý provoz.
klíčová slova: bezpečnost procesní - školy vysoké - výuka - vzdělávání - nástroje vzdělávací - koncepce - aplikace

Professional Safety - č. 5 (2019)

DUNLAP, E. SCOTT - BASFORD, BRYAN - SMITH, MICHELLE: Remodeling Heinrich / Přetvoření teorie prevence nehod podle Heinricha: aplikace pro moderní řízení bezpečnosti
anotace: Tento článek prezentuje autorovu analýzu současných dat Úřadu statistik práce na úrovni národních a průmyslových sektorů s cílem zjistit, zda jsou jednoduché revize Heinrichovy teorie v pořádku, a nikoliv v plném rozsahu, jak bylo nedávno navrženo. Autoři určili, že Heinrichova teorie má zásluhu na současném řízení bezpečnosti prostřednictvím analýzy zaznamenaných, omezených prací, údajů o ztrátách a úmrtnosti na národní úrovni a úrovni průmyslových sektorů. Autoři zjistili, že namísto singulárního modelu je v pořádku používat více modelů, o čemž svědčí modely prezentované ve výsledcích výzkumu.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - prevence nehod - prevence úrazů - analýzy nehod - úrazovost pracovní - ztráty - modely - teorie

HAYDEN, MARIE - SCHWERHA, DIANA: Value stream maps / Mapy hodnotového toku: zlepšení nákupu ergonomického kancelářského vybavení
anotace: Tento článek představuje výzkum, který ukazuje, jak byly mapy hodnotového toku (VSM, value stream maps) používány pro dokumentování procesu zadávání zakázek na kancelářské vybavení, aby byly vytvořeny lepší metody, které uživatelům pomohou získat vybavení, které bude snižovat riziko zranění a nadměrné zátěže. Výzkum se skládal ze dvou částí: 1) průzkum u zaměstnance týkající se kancelářského vybavení; a 2) tři cílové skupiny zaměstnanců, kteří byli aktivní v zadávacím řízení. VSM aktuálního procesu byly vytvořeny z dat průzkumu a vylepšeny vstupem cílových skupin. Mezi výhody používání VSM patří získávání uživatelského vstupu, vytváření lepší dokumentace a nabízení doporučení pro zefektivnění procesu. VSM jsou doporučeny jako strukturovaný způsob pro profesionály v oblasti BOZP, aby získali informace o potřebách uživatelů a způsobech, jak zlepšit procesy ke snížení zranění na pracovišti.
klíčová slova: kanceláře - vybavení - ergonomie - pracovníci - řízení výběrová - angažovanost - modely - přístupy

Professional Safety - č. 6 (2019)

SUSCA, PETER T.: Measuring up / Měření: hodnocení efektivnosti spíše než výsledků
anotace: Hodnota vedoucích ukazatelů je již delší dobu důležitým tématem diskuse v komunitě BOZP. Společným očekáváním je, že tyto ukazatele budou účinnými prediktory, což umožní organizaci rozpoznat a odvrátit nežádoucí výsledky. Tento článek nabízí způsoby, jak se podívat na strategie, iniciativy a úspěšná opatření k určení, kde mohou existovat slabé stránky a příležitosti.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - efektivnost - měření - ukazatele

MAMAN, ZAHRA SEDIGHI: A DMAIC perspective on physical fatigue management / DMAIC pohled na řízení fyzické únavy
anotace: Ve studii financované nadací ASSP výzkumníci zkoumali únavu mezi výrobními pracovníky a zkoumali intervence pro řešení únavy. Tento článek nastiňuje praktický přístup, který odborníci v oblasti BOZP mohou využít k uplatnění výzkumu ke zlepšení úsilí o zvládání únavy na pracovišti. V tomto článku autoři ukazují, jak lze rámec využít DMAIC (data-driven define, measure, analyze, improve and control) jako průvodce pro neustálé zlepšování postupů řízení únavy na pracovišti.
klíčová slova: únava fyzická - zátěž fyzická - řízení rizik - přístupy

NORRIS, MICHAEL W. - SPICER, KRISTEN - BYRD, TRACI: Virtual reality / Virtuální realita: nové cesty pro efektivní školení bezpečnosti
anotace: Tento článek vysvětluje pojem virtuální realita. Popisuje využití virtuální reality a její dopad na bezpečnostní školení. Autoři diskutují o výhodách a nevýhodách školení s pomocí virtuální reality a vysvětlují důsledky této technologie pro profesionály v oblasti BOZP.
klíčová slova: školení bezpečnosti práce - vzdělávání - realita virtuální - využití - výhody - nevýhody

Sicher ist Sicher - č. 6 (2019)

WESSELS, CHRISTINA - FÜSERS, FRAUKE - KRAUSS-HOFFMANN, PETER: Arbeitsschutz 4.0 / Bezpečnost práce 4.0: účinnost bezpečnosti práce v době home office
anotace: Home office není samozřejmostí. Představuje výzvy jak pro zaměstnance, tak pro zúčastněné strany v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aby byla zajištěna zdravá, produktivní a bezpečná práce v rámci home office, je nezbytné podporovat zaměstnance v jejich odpovědnosti za účast. Autoři v úvodu vysvětlují pojem home office, čísla, fakta a data týkající se home office v Německu a Evropské unii. Dále uvádějí 10 podnětů pro pracovníky v oblasti BOZP k navržení formy ochrany zdraví a bezpečnosti práce zaměstnanců, kteří využívají home office.
klíčová slova: práce z domova - práce 4.0 - BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví

MÜLLER, RAINER - LARISCH, JOACHIM: Schweden / Švédsko: zajištění zaměstnatelnosti a profesní reintegrace do zaměstnání po chronických onemocněních a při chronických onemocněních v evropských zemích: část 4 ze 6
anotace: V roce 2007 ratifikovala Komise Evropské unie Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva zavádí řadu zvláštních ujednání o životních podmínkách osob se zdravotním postižením. Pro její realizaci přijala Komise v roce 2010 strategii pro lidi se zdravotním postižením, která se týká také pracovního světa. Tento článek, který má šest pokračování, se zabývá stavem implementace strategie ve vybraných zemích EU (Dánsko, Finsko, Švédsko, Francie). Čtvrtá část článku odkazuje na situaci ve Švédsku.
klíčová slova: Švédsko - zaměstnanost - reintegrace - postižení zdravotní - osoby hendikepované - nemoci chronické - strategie evropské - implementace

THOREIN, ANKE - WIRTH, ANNA: Dienstleistungsarbeit ist Interaktionsarbeit / Práce ve službách je interakční práce: konkretizace hodnocení rizik psychického stresu
anotace: Autorky konstatují, že 70 % zaměstnanců ve službách pracuje velmi často nebo často s klienty. Na rozdíl od průmyslových činností je interakční styl práce jádrem těchto služeb. Interakce nemusí být pouze při jednání s klienty "tváří tvář", ale ve stále větší míře jsou služby poskytovány v dálkové komunikaci, ať už v call centrech, na servisním telefonu nebo v servisním chatu na internetu. Interakce jsou často spojeny se specifickými požadavky - často vyžadují speciální komunikační dovednosti. Interakční styl práce by měl být navržen tak, aby zahrnoval i speciální požadavky na zátěž a obranu proti psychickému stresu. Z těchto důvodů je třeba provést hodnocení rizik, aby mohla být navržena opatření pro lidskou interakci. Slibné přístupy spočívají v zapojení zaměstnanců do organizace práce. Zapojení zaměstnanců umožňuje nalézt praktická řešení i proti nekalým praktikám, neboť zaměstnanci jsou nejlepšími odborníky pro každodenní činnosti, které vykonávají.
klíčová slova: služby - komunikace - dovednosti - interakce - zátěž psychická - hodnocení rizik - opatření

Sondy revue - č. 5 (2019)

HEJDUK, RADIM: Evropská unie 4.0
anotace: V současnosti se Evropská unie stala strašákem, který automaticky znamená zbytečnou regulaci. Je ale třeba vnímat, že Evropská unie poskytuje České republice příležitosti. V souzčasné době před ČR stojí otázka, zda využije evropských struktur k tomu, aby provedla výrazný skok k ekonomice, která nebude založená jen na levné práce.
klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - ekonomika - Evropská unie - Česká republika - příležitosti pracovní

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
anotace: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejíž nedílnou součástí je opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným kurzům, a opatřením pro zaměstnávání těchto osob.
klíčová slova: zaměstnanost - osoby hendikepované - rekvalifikace - trh práce - příležitosti rovné - zacházení rovné - rehabilitace

DANDOVÁ, EVA: Význam a postavení odborové organizace
anotace: Odborové organizace mají postavení účastníka pracovněprávních vztahů stějně jako zaměstnavatel a zaměstnanec. Mohou vstupovat do právních vztahů se zaměstnavatelem, jednat s ním jménem všech zaměstnanců a uzavírat s ním kolektivní smlouvy. Toto oprávnění se vztahuje na všechny odborové organizace bez ohledu na počet jejích členů.
klíčová slova: odbory - organizace - zaměstnavatelé - vztahy právní - činnosti - legislativa

KAŠPAROVÁ, JANA: Podpora kvalitního stravování zaměstnanců je investice, která se vyplatí
anotace: Expertní kulatý stůl nazvaný Daňová podpora zaměstnaneckého stravování se za účasti představitelů zaměstnavatelů, odborů, státní správy a Asociace provozovatelů poukázkových systémů uskutečnil začátkem dubna v Praze. Jeho účastníci se shodli, že systém stravování zaměstnanců s podporou stravenek má pozitivní vliv na zdraví zaměstnanců, státní rozpočet i na výdělky českých restaurací.
klíčová slova: zaměstnanci - stravování - kvalita - diskuse

HOMFRAY, ŠÁRKA: Evropští zaměstnanci si zaslouží více
anotace: The European Trade Union Institute (ETUI) je významná instituce zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblastech bezprostředně souvisejících s odborovou problematikou, zejména jde o trh práce a průmyslové vztahy na evropské úrovni. Již od roku 2001 pravidelně publikuje zprávu Benchmarking Working Europe, která obsahuje nejen řadu cenných makroekonomických údajů, ale také interpretuje aktuální situaci, vývoj a tendence světa práce. V letošní zprávě klade důraz především na reflexi uplynulé dekády jako období po velké ekonomické krizi a na kritické hodnocení prvního výročí přijetí Evropského pilíře sociálních práv a uvádění jeho principů v život. To vše v kontextu čtyř velkých trendů, kterými jsou klimatická změna, digitalizace, demografické změny a globalizace.
klíčová slova: organizace mezinárodní - Evropská unie - ekonomika - ukazatele - hodnocení - trendy - zprávy - trh práce - svět práce

Sondy revue - č. 6 (2019)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Zaměstnávání cizinců v České republice
anotace: Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v části čtvrté. Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan EU a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana ČR, který není státním příslušníkem ČR ani jiného členského státu EU. K tomu, aby by mohl být cizinec zaměstnán na území ČR, musí splňovat podmínky stanovené zákonem o zaměstnanosti.
klíčová slova: cizinci - zaměstnávání - Česká republika - legislativa - podmínky

Travail et Sécurité - č. 805 (2019)

RAVALLEC, CÉLINE: Du son á la nuisance, entre gene subjective et réel danger / Od hluku ke sluchové zátěži, rozdíl mezi subjektivním vnímáním a skutečným nebezpečím: povědomí o všech úrovních
anotace: Až příliš často zůstává hluk špatně preventivně ošetřen. Buď je zcela ignorován nebo je předmětem pouze individuální ochrany prostřednictvím přileb nebo špuntů do uší. Toto riziko má různé následky, od nepohodlí až po nevratná poškození. Kromě poškození sluchu však mohou vysoké hladiny hluku způsobit i nehody: zakrývají varovné signály, ruší komunikaci nebo odvádějí pozornost. Preventivní řešení spočívají především ve snížení emisí hluku u zdroje, s důrazem na nejméně hlučné zařízení. Pokud takový přístup není možný, řeší se problém omezením šíření vln v pracovním prostoru: uzavřením strojů, příčkami, akustickým ošetřením prostor apod. Článek popisuje další možnosti ochrany.
klíčová slova: hluk - pracoviště - opatření preventivní - poškození zdraví - sluch

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail