Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/4

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

112 - č. 4 (2019)

Bezpečná práca - č. 2 (2019)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2019)

CzechIndustry - č. 1 (2019)

Die BG - č. 4 (2019)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 253 (2019)

Inovace - č. 1 (2019)

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2019)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2019)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2019)

KANbrief - č. 1 (2019)

KANbrief - č. 4 (2018)

Le travail humain - č. 1 (2019)

MM Průmyslové spektrum - č. 4 (2019)

Professional Safety - č. 4 (2019)

Références en Santé au Travail - č. 157 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 4 (2019)

Sondy revue - č. 4 (2019)

Travail et Sécurité - č. 804 (2019)

 

112 - č. 4 (2019)

HARTMANN, DAVID: Odborný seminář v Parlamentu ČR
anotace: V pondělí 18. února 2019 se od 9.00 do 13.00 hodin ve spolupráci s MV­ generálním ředitelstvím HZS ČR uskutečnil seminář pod záštitou předsedy podvýboru pro HZS ČR Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Pavla Růžičky na téma „Požární bezpečnost staveb 21. století“.
klíčová slova: stavby - bezpečnost požární - ochrana požární - semináře

PÁLKOVÁ, BARBORA: Moderní technologie v ochraně obyvatelstva
anotace: Digitalizace, Internet věcí (IoT), Průmysl 4.0, Big data, Smart Cities. Slova rezonující dnešní společností, na která by měla reagovat i ochrana obyvatelstva. Sjednocuje je jeden cíl, a to komplexní vytváření sítí pomocí moderního internetu (5G) a komunikačních technologií za účelem automatizace lidské činnosti a tzv. „smart“ řešení.
klíčová slova: ochrana obyvatelstva - technologie nové - technologie informační - technologie komunikační - průmysl 4.0

POKORNÝ, JIŘÍ: Seznamte se s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB - TUO
anotace: Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) je nejmladší fakultou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB - TUO). Její vznik v roce 2002 byl reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědecko­ výzkumnou činnost.
klíčová slova: univerzity - inženýrství bezpečnostní - Česká republika - školy vysoké

Bezpečná práca - č. 2 (2019)

GAŠPARÍK, JOZEF: Čo prináša nová medzinárodná norma STN ISO 45001:2019 v oblasti bezpečnosti práce
anotace: V článku jsou představeny zásadní změny aktuálně platné normy STN ISO 45001:2019 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití s důrazem na nové pojmy a požadavky a jsou vysvětleny hlavní rozdíly mezi touto normou a jejím předchozím vydáním STN OHSAS 18001:2009.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - systémy řízení - management bezpečnosti práce - normy mezinárodní

SABO, MILAN: Pracovný úraz spôsobený vysokozdvižným vozíkom pri nakladaní tovaru do návesu ťahača
anotace: Autor se v příspěvku zabývá porušením všeobecně závazných právních a ostatních předpisů BOZP při pracovním úrazu, který vznikl při rutinní práci a nepozorností řidiče vysokozdvižného vozíku při nakládání zboží do návěsu tahače.
klíčová slova: vozíky vysokozdvižné - úrazy pracovní - předpisy bezpečnostní - předpisy právní - charakteristiky - příčiny - podmínky pracovní

HATINA, PETER: Kultúra bezpečnosti
anotace: Článek se zabývá kulturou bezpečnosti z pohledu člověka, který se problematikou zabývá v praxi. Věnuje se tomu, co tento pojem obnáší, jaké jsou její důsledky a shrnuje nejdůležitější zásady vysoké úrovně kultury bezpečnosti na pracovišti.
klíčová slova: kultura bezpečnosti - kultura podniková - charakteristiky - důsledky - zásady

Rozbor pracovných úrazov za rok 2018, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v posobnosti inšpekcie práce za rok 2018
anotace: Tato zpráva podává ucelený přehled o rozboru pracovních úrazů, nemocí z povolání a závažných průmyslových havárií v organizacích v působnosti inspekce práce za rok 2018 na Slovensku. Cílem podrobné analýzy zpracovaných úrazů je specifikace jejich nejčastějších zdrojů a příčin a stanovení nejrizikovějších odvětví a profesí.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - nemoci z povolání - havárie závažné - inspekce práce - statistiky - Slovensko - 201

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Výmena informácií o Dobrej praxi
anotace: Oficiální partneři kampaně Zdravá pracoviště, mediální partneři a zástupci Evropské komise a Evropské agentury BOZP se sešli 5. a 6. března 2019 v Bruselu, aby si vyměnili informace o osvědčených postupech v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a oslavili 10 let programu partnerství kampaně.
klíčová slova: látky nebezpečné - kampaně evropské - správná praxe - sdílení - informace - partneři sociální - konference mezinárodní

FOLTÍN, MARIÁN: BOZP pri prevádzkovaní mobilných pracovných prostriedkov 
anotace: Zaměstnavatel může provozovat pracovní prostředky a používat pracovní postupy pouze tehdy, pokud odpovídají předpisům na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jsou dodržené podmínky, které vymezil jejich výrobce a po provedení údržby a kontrol ustanovených nářízením vlády NV SR č. 392/2006 Z. z. nebo technickou dokumentací výrobce.
klíčová slova: prostředky pojízdné - prostředky pracovní - zařízení mobilní - vozíky motorové - BOZP - obsluha - požadavky bezpečnostní - využití

FOLTÍN, MARIÁN: Prehľad výkonu Inšpektorátu práce Bratislava
anotace: Inspektorát práce Bratislava v roce 2018 uskutečnil celkem 14 689 výkonů inspekce práce, což proti roku 2017 představuje jejich nárůst v podílovém porovnání na 115,18%. Další statistiky týkající se inspekční činnosti jsou uvedeny dále v článku.
klíčová slova: inspekce práce - nedostatky - statistiky - přehledy - Slovensko

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Spolupráca s Európskou chemickou agentúrou
anotace: Evropská agentura BOZP (EU-OSHA) a Evropská chemická agentura (ECHA) pracují jako partneři při prosazování osvědčených postupů a podpoře nakládání s chemickými látkami na pracovištích. Nástroje a informace agantury ECHA jsou životně důležitým zdrojem v rámci kampaně Zdravé pracoviště pro správu nebezpečných látek.
klíčová slova: látky nebezpečné - kampaně evropské - organizace mezinárodní - spolupráce - partneři sociální - správná praxe

KOMÁR, PAVOL: Materiály a stavebné výrobky v stavbe z hľadiska ich vplyvu na rozvoj požiaru a protipožiarnu bezpečnosť stavby v nadväznosti na najčastejšie príčiny vzniku požiarov
anotace: Příspěvek je pokračováním předcházejících článků, v kterých se autor zaměřil na některé negativní skutečnosti a jevy ovlivňující úroveň protipožární bezpečnosti při provozu staveb a v nich používaných elektrických zařízení, resp. jiných zařízení a výrobků, které mohou podstatným způsobem působit na požární bezpečnost.
klíčová slova: stavby - materiály stavební - výrobky stavební - bezpečnost požární - ochrana požární - požáry - příčiny - zařízení protipožárn

PAGÁČ, PETER: Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení automatizovaných a robotizovaných pracovísk v zmysle platnej legislatívy
anotace: Nejen na Slovensku lze v poslední době zaznamenat výrazný nárůst automatizovaných a robotizovaných pracovišť. Průmyslová automatizace znamená nejen zvýšení produkce, ale také zvýšené nároky na bezpečnost obsluhy strojních zařízení. Často jde o inteligentní a digitální automatizaci. Článek se věnuje odborným prohlídkám a zkouškám elektrických zařízení automatizovaných a robotizovaných pracovišť.
klíčová slova: automatizace - robotizace - digitalizace - zařízení elektrická - prohlídky technické - zkoušky - obsluha - bezpečnost práce - normy - Slovensko

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2019)


KURTIN, PETR: Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu
anotace: Práce ve výškách patří do pracovní náplně mnoha profesí. Samozřejmě jde o stavební dělníky a pokrývače, kteří ve struktuře Státního úřadu inspekce práce patří do specializace stavebnictví. Profesí, kde je pohyb ve výškách na denním pořádku, je však v praxi mnohem víc. Namátkou natěrači ocelových konstrukcí, montéři telekomunikačních antén, větrných elektráren, pracovníci kontrolující sila, prořezávající vysoké stromy, umývající okna a skleněné fasády výsškových staveb, provádějící technickou údržbu budov a další.
klíčová slova: práce ve výškách - ochrana proti pádům z výšky - rizika pracovní - pády z výšky - praxe - chyby

LANT, RADEK: Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
anotace: Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce potvrzuje skutečnost, že nejrizikovější oblastí lesního hospodářství zůstává se značným náskokem těžba dříví, při které dochází ke vzniku velkého počtu pracovních úrazů.
klíčová slova: hospodářství lesní - těžba dřeva - úrazy pracovní - úrazovost pracovní - nařízení vládní

VALA, JIŘÍ: Řízení rizik podle nové normy ČSN ISO 31000:2018
anotace: Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO vydala v roce 2018 normu ISO 31000. Následně k 1. 12 2018 byla v České republice vydána norma ČSN ISO 31000 s účinností k 1. 1. 2019. Tato norma nahrazuje normu ČSN ISO 31000 z října 2010.
klíčová slova: řízení rizik - management rizik - normy mezinárodní

RAJNOCH, MARTIN - BLÁHOVÁ, ROMANA - SKŘEHOT, PETR A.: Karta BOZP pro profesi: Kosmetička a vizážistka
anotace: Karta BOZP pro profesi kosmetička a vizážistka. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako jsou: pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a další.
klíčová slova: kosmetika - karta BOZP - činnosti pracovní - rizika pracovní - kvalifikace - události mimořádné - OOPP - pokyny bezpečnostní

SENČÍK, JOSEF - NECHVÁTAL, MAREK: Bezpečnost práce a výkopy
anotace: Autoři předkládají poznatky získané v rámci řešení jednoho z výzkumných úkolů. V rámci projektu je cílem zv ýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při realizaci výkopových a jim podobných prací na staveništi.
klíčová slova: výkopy - staveniště - práce zemní - bezpečnost práce - BOZP - projekty

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce"
anotace: V předkládaném příspěvku se autor dál zamýšlí nad pojmem "bezpečnost práce". V jeho první části vycházel z používané rozšířené formy BOZP - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mimořádnou závažnost má specifikace pojmu "ochrana zdraví", a to v nejširším slova smyslu. To ale znamená uvažovat a stanovit hranici přijatelných zdravotních rizik.
klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví - rizika zdravotní - BOZP - děti - práce - doprava letecká - doprava železniční - doprava silniční - terminologie - úvahy

CzechIndustry - č. 1 (2019)

Nejvíce smrtelných úrazů v Česku je ve stavebnictví, dělníci se špatně jistí před pádem
anotace: Skoro polovina smrtelných úrazů v Česku se stane při práci ve výškách. K nejrizikovějším oborům patří stavebnictví a nejopakovanější příčinou pracovního úrazu je pád z výšky, zejména kvůli propadnutí nebo sklouznutí ze střešní plochy. Nejčastější nedostatky jsou v nesprávném způsobu zajištění zaměstnanců proti pádu a také v používání nevhodného ochranného pracovního vybavení.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - stavebnictví - pády z výšky - příčiny - OOPP

Die BG - č. 4 (2019)

GEBURTIG, GERD: Organisatorischer Brandschutz als Grundlage wirksamer Brandschutzmaßnahmen / Organizační opatření v oblasti požární ochrany jako základ efektivních protipožárních opatření
anotace: Samotný oheň, a tím i různé doprovodné "požáry", které byly v 19. století nazývány požárními pohromami, způsobenými lidskými úmysly, jako jsou války, žhářství nebo nedbalost, doprovázejí lidstvo od počátku a již mnoho věcí zničily. Autor v úvodu popisuje vývoj historických předpisů požární ochrany, vznik německých požárních předpisů a jejich další rozvoj. Seznamuje s pilíři komplexní požární ochrany, kde nedílnou součástí je i organizační činnost. Dále popisuje ukotvení organizačních opatření ve stavebních předpisech, interakce příslušných protipožárních opatření, požadavky na model stavebního řádu, technické stavební předpisy pro bezbariérovost a představuje normu DIN 18009-1. Závěrem konstatuje, že účinnost prvků požární ochrany musí být udržována po celou dobu životnosti budovy.
klíčová slova: ochrana požární - opatření organizační - předpisy - Německo - stavebnictví - požadavky technické - požadavky bezpečnostní - předpisy právní - normy

HENSIEK, JOERG - KOLBITSCH, MICHAEL: Stressreduzierung / Snížení stresu: co může každý sám dělat?
anotace: Je především úkolem zaměstnavatele poskytnout svým zaměstnancům pracovní prostředí, které je bez stresu. Ale i na ideálním pracovišti může nastat stres. Důvodem může být pracovní vytížení, záplavy e-mailů, vysoké nároky a požadavky jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Pak jsou zapotřebí osobní strategie, jak se vyhnout stresu a snížit tento stres. Jde o: vymezit si hranice, čas na práci a volno lépe rozdělit, udělat si více kratších dovolených, což je dle psychologů lepší než dvě delší dovolené, sportovat apod. Tyto popsané metody snižování stresu jsou podle autorů analytické povahy. Relativně nový, ale praktičtější přístup se zaměřuje na vnímání stresu, tj. myšlení jednotlivce o práci (filozofie všímavosti). Všímavost je definována jako zvláštní forma pozornosti, kterou lze naučit prostřednictvím systematického vzdělávání. Tím, že člověk praktikuje všímavost, tak si stále více uvědomuje své vlastní myšlenky, pocity a tělesné pocity a zároveň rozvíjí větší smysl pro věci a lidi, kteří ho obklopují. Větší jasnost o sobě, o druhých a o situaci, ve které se člověk ocitl, umožňuje jednat ve více sebevědomém, situačně vhodnějším způsobem, což významně snižuje stres na pracovišti.
klíčová slova: stres - zátěž psychická - prostředí pracovní - podmínky pracovní - snižování - podniky - strategie - filozofie - metody - vzdělávání

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 253 (2019)

TROMPETTE, NICOLAS: Systemes de commande vocale en logistique / Systémy hlasového řízení v logistice: posouzení expozice hluku a preventivní opatření
anotace: Nové moderní řízení v podniku zahrnuje i hlasové systémy řízení. Francouzský institut INRS posuzoval míru expozice hluku v podnikové logistice. Ačkoli míra hluku zde nepřesahuje přípustných 75 dB, jedná se o celodenní zátěž. Byla proto zavedena preventivní opatření pro zmírnění hlučnosti, jako např. sluchátka pro příjem povelů, ztišení zvuku povelů, snížení okolního hluku apod.
klíčová slova: logistika - hluk - systémy řízení - opatření preventivní - expozice pracovníků

Inovace - č. 1 (2019)

EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Nemoci související s prací
anotace: V souladu se strategickým rámcem EU pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2014–2020 je jednou z priorit agentury EU OSHA podporovat prevenci nemocí souvisejících s prací. Cílem není jen zlepšovat životy jednotlivých pracovníků, ale i minimalizovat náklady na nemoci a úmrtí související s prací.
klíčová slova: nemoci z povolání - ohrožení zdraví - prevence nemocí - Evropská agentura pro BOZP - strategie

Goretexová membrána chrání před průnikem krve, jemného prachu a chemikálií
anotace: Společnost W. L. Gore & Associates, která už před 30 lety vyvinula prodyšné funkční textilie na ochranu proti průniku vlhkosti, je předním dodavatelem funkčních textilií pro ochranné oděvy hasičů. Gore, renomovaný technologický producent ochranných textilních membrán pokračuje i nadále ve výzkumné činnosti, jejímž cílem je vývoj dalších speciálních textilií s ochrannými vlastnostmi, které umožňují ochranu před stále novými druhy nebezpečí, vznikajících v současném pracovním světě.
klíčová slova: textilie - oděvy ochranné - membrány - ochrana před nebezpečnými látkami - vlhkost - prach - hasiči

Při poranění očí je rozhodující okamžitá pomoc!
anotace: Díky rostoucímu povědomí o bezpečnosti práce a zpřísnění legislativy jsou oční sprchy stále častěji využívány v laboratořích i ve výrobním sektoru. Poranění očí je často neléčitelné.
klíčová slova: ochrana očí - sprchy - prostředky ochranné

VALA, JIŘÍ: Přeprava nebezpečného nákladu znamená odpovědnost
anotace: Článek vznikl jako odpověď na dotaz týkající se přepravy bisfenolů. Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, kde je uvedeno, jaké povinnosti musí splnit osoba předávající nebezpečné věci k přepravě, dopravce a osoba zajišťující vykládku těchto věcí.
klíčová slova: náklady nebezpečné - látky nebezpečné - doprava silniční - přeprava - povinnosti

Jak snížit riziko při práci ve výšce?
anotace: Pomoci lidem, kteří pracují ve výškách, aby se každý večer bezpečně vraceli domů, představuje velkou odpovědnost jak pro podniky, tak pro projektové manažery a další osoby, odpovědné za ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti. Např. rychle se rozvíjející holandské stavebnictví bude pokračovat v růstu o 4.6 % až do roku 2022, a proto patří zajištění bezpečí při práci ve výškách k prioritám BP. Tony Eijkelhof, manažer obchodního oddělení OOP pro ochranu proti pádu společnosti MSA Safety, nabízí nový pohled na dnešní oblast ochrany proti pádu.
klíčová slova: práce ve výškách - ochrana proti pádům z výšky - pády z výšky - prostředky ochranné - vybavení

K polovině smrtelných úrazů v Česku dochází při práci ve výškách
anotace: Skoro polovina smrtelných úrazů v Česku se stane při práci ve výškách. K nejrizikovějším oborům patří stavebnictví a nejopakovanější příčinou pracovního úrazu je pád z výšky, zejména kvůli propadnutí nebo sklouznutí ze střešní plochy. Nejčastější nedostatky jsou v nesprávném způsobu zajištění zaměstnanců proti pádu a také v používání nevhodného ochranného pracovního vybavení.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - práce ve výškách - stavebnictví

Kvalitní pracovní oblečení je pro zaměstnance stále důležitější
anotace: Nejen české firmy investují stále více do ochranných a pracovních prostředků. Pracovní a ochranné pomůcky definuje zákon. Aby přispěli dlouhodobě k ochraně zdraví svých zaměstnanců, mohou zaměstnavatelé nad rámec zákona poskytnout pracovní prostředky, například moderní termo oblečení, které brání pocení a nachlazení, nebo pomůcky v lepší kvalitě, než požaduje legislativa.
klíčová slova: prostředky ochranné - prostředky pracovní - OOPP - oděvy ochranné

I při požáru poskytují drony obraz z míst, kam záchranáři nemohou
anotace: Požární sbory využívají k boji s ohněm a záchraně lidských životů stále modernější techniku. Jednou z novinek výbavy britských požárníků jsou i profesionální bezpilotní prostředky „SkyRanger“ společnosti Aeryon Labs. Ty pomáhají zejména při lepší orientaci na místě požáru a při hledání epicentra, nebo směru a míry šíření ohně.
klíčová slova: drony - prostředky bezpilotní - využití - hasiči - záchranáři

Mušlové chrániče sluchu
anotace: Přehled prostředků na ochranu sluchu, konkrétně mušlových chráničů sluchu. Přehled vybraných výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů prodejců.
klíčová slova: chrániče mušlové - chrániče sluchu - ochrana sluchu - výrobky - přehledy

Filtrační polomasky
anotace: Přehled filtračních polomasek na ochranu dýchacích orgánů doplněný fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: polomasky filtrační - polomasky ochranné - ochrana dýchadel - výrobky - přehledy

MRKVIČKA, PETR: Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2017
anotace: Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2017 a dále jejich vývojem od roku 2008. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a porušené právní předpisy. Text je doplněn tabulkami s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - úrazovost - příčiny - statistiky - ukazatele - Česká republika - 2017

MRKVIČKA, PETR: Smrtelná pracovní úrazovost v odvětvích
anotace: Pro charakteristiku smrtelných pracovních úrazů bylo použito pět ze základních atributů úrazového děje, a to: nehoda, zdroj nehody, zdroj úrazu, příčina a druh zranění, které, kromě zdroje úrazu, byly klasifikované podle klasifikačního schématu databáze smrtelných pracovních úrazů.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - úrazovost - odvětví

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2019)


LIND, CARL MIKAEL - ROSE, LINDA MARIA - FORSMAN, MIKAEL: Development and evaluation of RAMP I / Vývoj a hodnocení RAMP I: praktického nástroje pro screening rizikových faktorů pohybového aparátu při ruční manipulaci
anotace: RAMP I je screeningový nástroj vyvinutý pro podporu odborníků při screeningu rizikových faktorů pohybového aparátu souvisejících s prací při ruční manipulací s břemeny. RAMP I, který je součástí nástroje RAMP, je založen na výzkumných studiích kombinovaných s posudky expertních skupin. Na vývoji RAMP I se podílelo více než 80 praktiků. Nástroj se skládá z dichotomických položek hodnocení seskupených do sedmi kategorií.
klíčová slova: manipulace ruční - břemena - aparát pohybový - onemocnění muskuloskeletální - faktory rizikové - screening - checklisty - hodnocení ergonomické - nástroje - hodnocení rizik

ZHANG, YINGYU: A systems approach to extraordinarily major coal mine accidents in China from 1997 to 2011 / Systémový přístup k mimořádně velkým závažným haváriím v uhelných dolech v Číně od roku 1997 do roku 2011: uplatnění přístupu HFACS
anotace: Tato studie byla zaměřena na lepší pochopení systémových faktorů spojených s haváriemi v uhelných dolech a na zkoumání vztahů mezi faktory přispívajícími na všech úrovních systému. Podle analýzy a klasifikace lidských faktorů (HFACS) bylo analyzováno devadesát čtyři mimořádně velkých havárií v uhelných dolech, ke kterým došlo v letech 1997 až 2011 v Číně. Pro kvantitativní zkoumání vztahů mezi faktory, které k haváriím přispívají, byla použita metoda poměru šancí. Byla objevena různá statisticky významná sdružení, jimž by měla být věnována větší pozornost v budoucích pokusech o rozvoj havarijních opatření. Kromě toho je navrženo několik strategií, které se týkají hlavních faktorů a způsobů selhání, aby se předešlo opakování nehod.
klíčová slova: havárie závažné - události mimořádné - doly uhelné - přístupy - analýzy - faktor lidský - Čína

CHENG, YUNG-HSIANG: Railway safety climate / Bezpečnostní klima na železnicích: studie o organizačním rozvoji
anotace: Bezpečnostní klima organizace je považováno za hlavní indikátor možného rizika pro železniční organizace. Tato studie přijímá přístup k percepčnímu měření - individuálnímu atributu pro zkoumání bezpečnostního klimatu železniční organizace. Atributy bezpečnostního klimatu železnice jsou hodnoceny z pohledu pracovníků železničního systému. Z analýzy průzkumných faktorů identifikujeme čtyři bezpečnostní klimatické dimenze, a to bezpečnostní komunikaci, bezpečnostní školení, řízení bezpečnosti a subjektivně hodnocené bezpečnostní výsledky. Analytické výsledky ukazují, že bezpečnostní klima se liší na vertikální a horizontální organizační úrovni.
klíčová slova: klima bezpečnostní - klima organizační - železnice - doprava železniční - podniky - analýzy faktorové

AGARSKI, BORIS: Comparison of approaches to weighting of multiple criteria for selecting equipment to optimize performance and safety / Porovnání přístupů k vážení více kritérií pro výběr zařízení pro optimalizaci výkonu a bezpečnosti
anotace: V současné době musí každý pracovní prostředek a nářadí splňovat bezpečnostní normy a pravidla. Tato studie zkoumala multikriteriální metody výběru pracovního zařízení s cílem optimalizovat výkonnost a bezpečnost práce. Metoda multikriteriálního rozhodování (multi-criteria decision-making, MDCM) byla aplikována na problém výběru optimálního pracovního zařízení pomocí čtyř různých přístupů vážení kritérií (přímé vážení, revidovaná Simosova procedura, Fullerův trojúhelník a analytický hierarchický proces). Byly definovány skupiny ekonomických, technických a bezpečnostních kritérií a bylo vytvořeno pět scénářů vážení. I když čtyři metody vážení přinášely podobné výsledky, v některých situacích produkovaly různé váhové faktory. Konečným výstupem metody MCDM byla identifikace optimálního vysokozdvižného vozíku v pěti scénářích vážení. Ačkoli autoři aplikovali metodu MCDM na problém výběru vysokozdvižného vozíku, lze ji použít na všechny druhy pracovních zařízení v kontextu, kde lze identifikovat ekonomická, technická a bezpečnostní kritéria výběru.
klíčová slova: zařízení - vybavení - pomůcky pracovní - bezpečnost práce - rozhodování - kritéria - váhy - metody

KULIKOWSKI, KONRAD: One, two or three dimensions of work engagement? / Jedna, dvě nebo tři dimenze práce?: testování faktografické platnosti Utrechtské pracovní angažovanosti na vzorku polských zaměstnanců
anotace: Pracovní angažovanost, jak je konceptualizována Utrechtskou pracovní angažovaností (UWES), je pozitivním stavem mysli spojeným s prací, který se vyznačuje rázem, oddaností a vstřebáváním; stále však zůstává nejasné, kolik rozměrů práce zahrnuje. Tato studie testovala faktoriální platnost 11 různých faktorových modelů UWES, které jsou k dispozici v literatuře s použitím metody ověřovací faktorové analýzy na velkém vzorku polských zaměstnanců různých profesí (N = 1420). Zjištění naznačují, že třífaktorový UWES-9 nemusí být optimálním měřítkem angažovanosti v Polsku.
klíčová slova: práce - participace - analýzy faktorové - Polsko - angažovanost

RACZKIEWICZ, DOROTA: Work conditions in agriculture as risk factors of spinal pain in postmenopausal women / Pracovní podmínky v zemědělství jako rizikové faktory bolesti páteře u postmenopauzálních žen
anotace: Cílem studie bylo zhodnotit rizikové faktory bolesti páteře u polských postmenopauzálních žen pracujících v zemědělství. Do studie bylo zařazeno 1751 náhodně vybraných postmenopauzálních žen ve věku 45-65 let. Ženy byly vystaveny nebezpečným pracovním podmínkám, zejména použití síly a těžkému zvedání, často více než 10 kg a frekvenci nejméně jednou denně. Dvě třetiny z nich trpí bolestí páteře, většinou v bederní páteři a méně často v krční a hrudní páteři. Prevalence bolesti páteře závisela na vystavení se zdravotním rizikům spojeným s přepracováním, časným nástupem menopauzy a zvyšujícím se věkem. Prevalence bolesti v bederní páteři pozitivně korelovala s vyšší frekvencí těžkého zvedání a s použitím nadměrné síly během zemědělské práce. Závažnost bolesti páteře pozitivně koreluje s věkem a negativně s úrovní vzdělání.
klíčová slova: ženy - zemědělství - podmínky pracovní - bolesti v zádech - páteř

VITHARANAGE HASHINI PARAMITHA VITHARANA - CHINDA, THANWADEE: Structural equation modelling of lower back pain due to whole-body vibration exposure in the construction industry /  Modelování strukturálních rovnic bolesti zad v důsledku expozice vibracím celého těla ve stavebnictví
anotace: Expozice vibracím působících na celé tělo (whole-body vibration, WBV) představuje zdravotní riziko mezi pracovníky, což způsobuje bolesti zad (low-back pain, LBP) ve stavebnictví. Tato studie zkoumá klíčové faktory ovlivňující LBP v důsledku expozice WBV s využitím analýzy explorativních faktorů a modelování strukturálních rovnic. Výsledky potvrzují pět klíčových faktorů (vybavení, pracovní místa, organizační, osobní, sociální kontext) se 17 souvisejícími položkami. Nejdůležitější je organizační faktor, který ovlivňuje další čtyři faktory. Výsledky také ukazují, že vhodný typ sedadla, specifický vzdělávací program, rotace pracovních míst, spokojenost pracovníků a fyzický stav pracovníků mají zásadní význam pro snížení LBP v důsledku expozice WBV. Výsledky pomáhají stavebním firmám lépe porozumět klíčovým faktorům ovlivňujícím LBP v důsledku expozice WBV a plánovat lepší program zlepšování a podpory zdraví.
klíčová slova: bolesti v zádech - vibrace - expozice - analýzy faktorové - modelování

DĄBROWSKI, MARIUSZ - GÓRSKI, JAROSŁAW: Influence of the milling tool setup on occupational safety in furniture making / Vliv nastavení frézovacího nástroje na bezpečnost práce při výrobě nábytku
anotace: Jednou z nejzávažnějších příčin nehod při výrobě nábytku je zpětný ráz obráběného materiálu. Cílem této studie bylo zjistit vliv nastavení frézovacího nástroje na nebezpečí spojená se zpětným rázem při výrobě nábytku. Rychlost zpětného rázu byla přijata jako měřítko těchto nebezpečí. Experiment zahrnoval řízené změny v nastavení frézovacího nástroje, promítání řezných nožů přes tělo frézovacího nástroje, počet řezných nožů a úhel vůle. Multifaktorová analýza rozptylu byla aplikována na výsledky jednotlivých experimentů, vykazující statisticky významné faktory a jejich interakce. Kontrola a analýza stop zanechaných řezacími noži nástrojů na zkušebních kusech z dřevěných materiálů podporovala inferenční statistiku. Získané výsledky ověřily některé společné názory a představy o dopadu nastavení frézovacího nástroje na rizika vyplývající ze zpětného rázu při výrobě nábytku.
klíčová slova: nábytek - výroba - rizika pracovní - frézky - frézování - rázy

ASENSIO-MARTÍNEZ, ÁNGELA: Value congruence, control, sense of community and demands as determinants of burnout syndrome among hospitality workers / Hodnotová shoda, kontrola, smysl pro komunitu a požadavky jako determinanty syndromu vyhoření mezi pracovníky v pohostinství
anotace: Zaměstnanci pracující v odvětví pohostinství jsou neustále vystavováni stresorům z povolání, které mohou vést k syndromu vyhoření. Tato studie zkoumala vztahy mezi kontrolou, komunitní a hodnotovou kongruencí/shodou, požadavky na pracovišti a třemi složkami vyhoření. Byly přijaty vzorky 418 zaměstnanců pracujících v různých pohostinských zařízeních včetně restaurací a hotelů ve Španělsku. Výsledky ukazují, že kontrola, komunitní a hodnotová kongruence byly úspěšnými tlumiči ve vztazích mezi požadavky na pracovišti a dimenzemi vyhoření. Současná zjištění nabízejí návrhy pro budoucí výzkum potenciálních zmírňujících proměnných, jakož i důsledky pro snížení vyhoření u zaměstnanců v pohostinství.
klíčová slova: syndrom vyhoření - stres psychický - angažovanost - pohostinství - restaurace - hotely

KANJI, AMISHA - KHOZA-SHANGASE, KATIJAH - NTLHAKANA, LIEPOLLO: Noise-induced hearing loss / Ztráta sluchu vyvolaná hlukem: zkušenosti jihoafrických důlních pracovníků
anotace: Studie měla za cíl prozkoumat znalosti důlních pracovníků, pokud jde o ztrátu sluchu způsobenou hlukem v subsektorech těžby zlata a neželezných kovů v Jižní Africe. Byly provedeny polostrukturované rozhovory s 90 účastníky, kteří se skládali z manažerů, supervizorů a horníků. Data byla kvalitativně analyzována. Většina účastníků (97%) potvrdila práci v hlučném prostředí a prokázala znalosti o důsledcích této expozice na jejich sluchovou funkci. Přestože vědí o důležitosti používání OOP, používá ji méně než 50% dotázaných. To zdůrazňuje mezery ve vzdělávání a odborné přípravě, jakož i monitorování provádění bezpečnostních opatření. Současná zjištění přispívají k důkazům o vnitřních překážkách účinného uplatňování osvědčených postupů v programech ochrany sluchu (HCP). Zjištění zdůrazňují důležitou roli profesionálních audiologů v dolech v Jižní Africe a potřebu individualizovaného vzdělávání během lékařského dohledu, aby se zvýšila účinnost HCP.
klíčová slova: doly - hluk - ztráta sluchu - ochrana sluchu - pracovníci - zkušenosti - znalosti - Afrika

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2019)

COX, AARON: Characterization of CO and NO2 exposures of ice skating rink maintenance workers / Charakterizace expozic oxidu uhelnatému (CO) a dusičitému (NO2)u pracovníků údržby kluzišť
anotace: Kvalita vzduchu je společným zájmem u kluzišť v uzavřených prostorách kvůli použití zařízení využívající benzín a propan na obnovu povrchu. Ačkoli předchozí studie zkoumaly expozici diváků, hostů a bruslařů, přehled literatury odhalil málo publikovaný výzkum týkající se expozice zaměstnanců údržby ledu. Údržba ledu zahrnuje lemování a obnovu povrchu. Účelem této studie bylo charakterizovat expozici CO a NO2 u zaměstnanců v oblasti údržby ledových kluzišť. Zaměstnanci ze čtyř ledových stadionů v Salt Lake County byli vzorkováni pomocí přímých čtecích přístrojů během běžných činností údržby ledu.
klíčová slova: kluziště - led - benzín - propan - oxid uhelnatý - oxid dusičitý - expozice pracovníků - údržba

MAYER, ALEXANDER C.: Firefighter hood contamination / Znečištění kukel hasičů: účinnost praní k odstranění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a látek zpomalujících hoření (FR)
anotace: Hasiči jsou profesionálně exponováni produktům spalování, které obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a látky zpomalující hoření (FR), které potenciálně přispívají k jejich zvýšenému riziku pro některé druhy rakoviny. Osobní ochranné prostředky (OOP), včetně kukly pro hasiče, pomáhají snižovat expozici hasičů toxickým látkám během reakce na oheň tím, že poskytují vrstvu materiálu, na kterém se usazují nečistoty před dosažením kůže hasičů. Časem však mohou kukly, na kterých uvízne určitá kontaminaci, skutečně přispět k expozici hasičů. Autoři zkoumali účinnost praní, aby se snížila nebo odstranila kontaminace, konkrétně PAH a tří tříd FR.
klíčová slova: hasiči - kukly - oděvy ochranné - kontaminace - hoření - uhlovodíky polycyklické - uhlovodíky aromatické - látky toxické - praní - účinnost

REINHARDT, TIMOTHY E. - BROYLES, GEORGE: Factors affecting smoke and crystalline silica exposure among wildland firefighters / Faktory ovlivňující expozici kouři a krystalickému křemeni mezi hasiči v divočině
anotace: Údaje o expozici kouři mezi americkými hasiči požárů s oxidem uhelnatým, dýchatelnými částicemi a dýchatelným krystalickým křemenem jsou prezentovány v rámci programu terénního dohledu v letech 2009 až 2012. Modely pro předpovědi vystavení průměrnému riziku každé inhalace byly navrženy a přizpůsobeny dostupným údajům. Modely identifikují faktory, které je třeba vzít v úvahu při definování podobných skupin expozic a navrhování budoucího sběru dat.
klíčová slova: hasiči - kouře - požáry - oxid křemičitý - oxid uhelnatý - expozice pracovníků - sběr dat

OGURA, ISAMU - KOTAKE, MARI - ATA, SEISUKE: Quantitative evaluation of carbon nanomaterial releases during electric heating wire cutting and sawing machine cutting of expanded polystyrene-based composites using thermal carbon analysis / Kvantitativní hodnocení uvolňování uhlíkových nanomateriálů při řezání elektrických topných drátů a použití pily pro řezání kompozitu na bázi expandovaného polystyrenu za použití termické analýzy uhlíku
anotace: Terénní měření byla prováděna v zařízení, kde byly kompozity uhlíkových nanomateriálů na bázi expandovaného polystyrenu na bázi uhlíku, jmenovitě uhlíkových nanotrubiček a kompozitů z uhlíkových sazí, řezány elektrickými řezačkami drátů nebo kotoučovými pilami. Aerosolové částice uvolněné během řezání kompozitů byly měřeny pomocí monitorování aerosolu v reálném čase, gravimetrické analýzy, termální uhlíkové analýzy a pozorování elektronovým mikroskopem. Tato studie měla dva hlavní cíle: (1) kvantitativně vyhodnotit koncentrace nanomateriálů ve vzduchu při řezání jejich kompozitů; (2) zhodnotit schopnost termické analýzy uhlíku kvantifikovat uhlíkové nanomateriály ve vzduchu za přítomnosti částic expandovaného polystyrenu.
klíčová slova: nanomateriály - nanočástice - kompozity - uhlík - řezání - expozice pracovníků - rizika - pracoviště

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 3 (2019)

MOORE, ASHLEY C.: The power of the crowd / Síla davu: vyhlídky a úskalí pro občanskou vědu v oblasti ochrany zdraví při práci
anotace: Občanská věda je definována jako dobrovolná spolupráce mezi vědci a neodborníky k dosažení vědeckých a společenských cílů. Tato nově vznikající forma vědeckého bádání vzrostla v poslední době na popularitě, zejména ve vědách o životním prostředí, kde lze crowdsourcing využít k překonání omezení zdrojů spojených se shromažďováním empirických dat. Občanská věda je mocným nástrojem, který nejenže využívá lidské zdroje pro vědecké objevy, ale představuje také příležitost k oslovení, vzdělávání a zapojení veřejnosti. Tento komentář zkoumá využití občanské vědy jako potenciálně inovativního a ekonomického přístupu k ochraně a podpoře zdravého pracoviště. Autoři diskutují o různých typech občanské vědy, po níž následuje řada hypotetických aplikací, které demonstrují příležitosti pro praxi ochrany zdraví při práci. Diskutuje také potenciální úskalích a výzvy, které mohou omezit šíření občanské vědy v oboru BOZP.
klíčová slova: věda občanská - ochrana zdraví - BOZP - vědci - občané - spolupráce - crowdsourcing - diskuse

ROSEMBERG, MARIE-ANNE S.: Stressors, allostatic load, and health outcomes among women hotel housekeepers / Stresory, alostatická zátěž a zdravotní výsledky u hotelových hospodyň: pilotní studie
anotace: Hotelové hospodyně jsou vystaveny stresorům při práci i mimo ni. O patofyziologických reakcích těchto pracovnic na stresory je známo jen velmi málo informací. Alostatická zátěž je koncept, který se stále více používá k pochopení patofyziologických projevů tělesné reakce jednotlivců na stres. Účelem této studie bylo prozkoumat asociace mezi pracovními a nepracovními stresory, alostatickou zátěží a zdravotními výsledky u hotelových hospodyň. Byly měřeny pracovní a nepracovní stresory (např. počet traumatických událostí, každodenní diskriminace a pracovní zátěž) a zdravotní výsledky (např. celkový zdravotní stav, tělesné a duševní zdraví a chronická onemocnění).
klíčová slova: hotely - personál - ženy - zaměstnávání nelegální - stresory - zátěž pracovní - zátěž psychická - podmínky pracovní - zdraví - onemocnění profesionální - práce manuální

WEST, GAVIN H.: Exposure to airborne nano-titanium dioxide during airless spray painting and sanding / Expozice vzduchem přenášenému nanotitanu dioxidu během bezvzduchového stříkání barev a smirkování
anotace: Cílem studie bylo měřit a charakterizovat expozici vzduchem přenášenému nanotitanu dioxidu, a to při bezvzduchovém stříkání barev a smirkování nátěrových hmot s nanopovlakem, a zhodnotit účinnost metod zachycení prachu při snižování koncentrací nanočástic ve vzduchu. Ve světle zjištění této studie by zaměstnavatelé a průmysloví hygienici měli charakterizovat expozice a zavést hierarchii kontrol, aby bylo zajištěno, že jsou malíři dostatečně chráněni.
klíčová slova: titan - oxid titaničitý - nanočástice - nanomateriály - expozice pracovníků - inhalace - ventilace - malíři - hmoty nátěrové

DEVOY, JÉRÔME: Occupational exposure to beryllium in French industries / Pracovní expozice berylliu ve francouzském průmyslu
anotace: Beryllium (Be) je kov používaný hlavně ve formě slitin s mědí (Cu) a hliníkem (Al) v kovodělném průmyslu. Jelikož se jedná o extrémně toxický prvek, musí se s ním manipulovat za přísně kontrolovaných podmínek, aby se zabránilo zdravotním rizikům pro pracovníky. Expozice vůči berylliu může být zodpovědná za chronické plicní onemocnění, kterému předchází senzibilizace na prvek, a rakovinu plic. Cílem této studie bylo prozkoumat úrovně expozice berylliu mezi pracovníky ve Francii, a to odběrem vzorků moči a zkoumáním dalších faktorů. 75 dobrovolnických subjektů bylo tedy atmosféricky a biologicky sledováno v pěti francouzských společnostech, které se zabývaly odléváním mědi a hliníku, tavením, obráběním nebo všeobecným strojírenstvím. Expozice ve vzduchu byla poměrně nízká s pouze 2% měření nad současným francouzským limitem expozice (2 µg / m3); potenciálně nejvíce byli exponováni slévárenští dělníci.
klíčová slova: beryllium - berylióza - onemocnění respirační - rakovina - expozice pracovníků - slévárenství - strojírenství - Francie

VÄISÄNEN, ANTTI J. K.: Occupational exposure to gaseous and particulate contaminants originating from additive manufacturing of liquid, powdered, and filament plastic materials and related post-processes / Pracovní expozice plynným a částicovým nečistotám pocházejících z aditivní výroby kapalných, práškových a vláknitých plastových materiálů a souvisejících následných procesů
anotace: Cílem této studie bylo změřit koncentrace plynných a částicových kontaminantů pocházejících z aditivních výrobních operací a následných procesů v pracovním prostředí, kdy byly jako vstupní suroviny použity plasty. Sekundárním cílem bylo vyhodnotit úrovně koncentrací na základě navrhovaných limitů expozice a cílových hodnot a navrhnout prostředky ke snížení expozice kontaminantům uvolňovaným v procesu výroby aditiv. Těkavé organické sloučeniny byly odebrány pomocí adsorpčních zkumavek Tenax TA a analyzovány přístrojem termo desorpční plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie.
klíčová slova: plasty - materiály - kontaminace - ovzduší vnitřní - částice - sloučeniny organické - látky těkavé - limity - ochrana zdraví - výroba

KANbrief - č. 1 (2019)

KORFMACHER, SEBASTIAN: How up to date are harmonized standards governing machine safety? / Jak aktuální jsou harmonizované normy pro bezpečnost strojů?
anotace: Normy mají zásadní význam pro bezpečnost strojů a přispívají k preventivní činnosti. Mohou být použity k návrhu pracovního zařízení, které je bezpečné a ergonomické. Vzhledem k jejich významu provedla
v tomto ohledu Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a standardizaci (KAN) analýzu, která má určit, zda jsou harmonizované normy týkající se bezpečnosti strojů stále aktuální.
klíčová slova: stroje a zařízení - bezpečnost - normy bezpečnostní - standardizace

DAMMANN, ANNA: KAN expert discussion on the design of safe treatment tables / Odborná diskuse KAN o designu bezpečnostních tabulek
anotace: Léčebné stoly s elektrickým nastavením výšky jsou široce používány ve fyzioterapeutických ordinacích a nemocnicích. Dva pracovníci byli nedávno uvězněni pod takovými stoly a utrpěli smrtelná zranění. V lednu 2019 svolala KAN setkání odborníků zastupujících zúčastněné strany k projednání jejich postojů a složitosti situace. Byla zahájena řada projektů s cílem snížit riziko, které představují nové a starší bezpečnostní tabulky.
klíčová slova: tabulky bezpečnostní - značky bezpečnostní - design - prevence rizik

KANbrief - č. 4 (2018)

KORFMACHER, SEBASTIAN: Impressions of Japanese work culture / Dojmy japonské pracovní kultury
anotace: Již několik let organizuje Zaměstnavatelské sdružení Südwestmetall prozájemce studijní cesty do Japonska. Cílem těchto cest je otevřít obzory účastníků a představit inovativní korporátní systémy předních japonských firem. K takové cestě se připojil zaměstnanec sekretariátu KAN a nyní podává zprávy s odpověďmi na tyto otázky: Jak se liší japonská kultura práce od kultury v Německu? Jaký význam má bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Japonsku?
klíčová slova: kultura práce - kultura bezpečnosti - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - Japonsko

CLASSEN, HANS-JÜRGEN: "Robots are not able to improve processes." / "Roboti nejsou schopni zlepšit procesy.": pragmatické využití robotů u Toyoty
anotace: V jiných zemích má Japonsko obecně pověst průkopníka v oblasti robotizace. Nejenže japonský průmysl disponuje největším počtem instalovaných robotů po celém světě, ale roboti si také nacházejí cestu do mnoha oblastí každodenního života. Nicméně, některé z nejúspěšnějších japonských firem mají více nuancí, co se postojů k robotům týče, zejména jde o vlajkovou loď společnosti Toyota Motor Corporation.
klíčová slova: Japonsko - robotizace - roboty - zkušenosti

MIRTSCHIN, NIKOLAUS - SCHOCHOW, THOMAS: Needle puncture testing / Testování propíchnutí jehlou: německá norma DIN SPEC 91365
anotace: Osobní ochranné pomůcky jsou při manipulaci s jehlami často nezbytné. Pro testování a hodnocení výrobků, jako jsou ochranné rukavice pro manipulaci s jehlami, však dosud neexistují vhodné zkušební metody. Nová metoda zkoušení materiálu přidává realistický parametr k existujícím zkouškám defektu a nedávno byla standardizována v německé normě DIN SPEC (PAS).
klíčová slova: jehly - bezpečnost práce - OOPP - prostředky ochranné - rukavice ochranné - normy - Německo

SOESTMEYER, GEROLD - DAMMANN, ANNA: Non-visual effects of light / Non-vizuální efekty světla: významné úspěchy OSH lobby
anotace: Před několika lety byl v lidském oku objeven typ receptoru, který je zvláště citlivý na záření v modrém rozsahu viditelného spektra světla. Prostřednictvím tohoto receptoru - mimo jiné non-vizuální kanály - světlo ovlivňuje lidské biologické hodiny, cirkadiánní rytmus, spánek, důležité tělesné funkce a pohodu.
klíčová slova: světlo - spektrum - oči - vnímání - člověk - vlivy - rytmy cirkadiánní

Le travail humain - č. 1 (2019)

VAYRE, ÉMILIE: Les incidences du télétravail sur le travailleur dans les domaines professionnel, familial et social / Dopady teleworkingu na pracovníka a jeho profesní, rodinnou a sociální sféru života
anotace: Velký počet teoretických a empirických výzkumů v oblasti teleworkingu (práce na dálku) se zaměřuje především na dopady této formy práce (tj. sociální, organizační, individuální apod.). S cílem podpořit další zkoumání a šíření získaných znalosti je účelem tohoto příspěvku poskytnout úplný přehled o existující literatuře a výsledcích předchozích výzkumů zaměřených na dopady práce na dálku na pracovníka a jeho okolí v různých sférách života (tj. ve vztahu k práci, rodině a společenskému životu). V tomto ohledu autorka nejprve představuje definice práce na dálku, kategorie práce na dálku, vlastnosti teleworkerů a situaci teleworkingu ve Francii na základě kvantitativních údajů. Dále podává zprávu o různých fázích procesu průzkumu literatury (včetně databází a klíčových slov, kritérií zahrnutí/vyloučení dokumentů). Publikace obsažené ve vybraném vzorku zdůrazňují pozitivní a negativní, přímé a nepřímé vlivy teleworkingu na pracovníka ve světě práce (tj. účinnost, výkonnost, produktivita, angažovanost, pocit kontroly nad prací, pracovní zátěž, motivace, spokojenost, stres a zdraví při práci, kvalita a povaha vztahů, profesní a sociální izolace) a na způsob, jakým integrují teleworking do svého každodenního života (např. hranice mezi oblastmi života, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, blahobytem a kvalitou života). Nakonec na základě přezkumu literatury a poznatků v této oblasti navrhuje oblasti pro budoucí výzkum a praktické pokyny, které budou podporovat úspěch přechodu
klíčová slova: teleworking - práce dálková - práce doma - charakteristiky - život pracovní - život soukromý - rovnováha

CUVELIER, LUCIE - WOODS, DAVID D.: Sécurité réglée et/ou sécurité gérée / Normativní bezpečnost a/nebo adaptivní bezpečnost: jak inženýrská odolnost navrací ergonomii činnosti
anotace: Tento článek zvažuje tři různé cíle sledované ergonomy při konfrontaci mezi zásadními rozdíly mezi prací, jak je vykonávána (work-as-done, WAD) a prací, jak si ji pracovník představuje (work-as-imagined, WAI): (1) eliminace nebo zmenšení rozdílů mezi WAD a WAI, která je považována za škodlivou pro oba operátory (pro které jsou náklady na překlenutí mezery vysoké) a pro výkonnost podniků, (2) řízení rozdílů WAD a WAI, které je považována za limitující při volnosti v činnostech, přičemž stále trvá na dodržování předpisů; (3) zvýraznění rozdílů WAD a WAI je základním, univerzálním rozměrem systémů lidské práce, které vyžadují dialogické přístupy k překonání těchto protichůdných pólů.
klíčová slova: práce - charakter práce - systém pracovní - bezpečnost - odolnost - ergonomie - činnosti

LÉMONIE, YANNICK: Des marges de manouvre á la diversité et á la variabilité motrice dans la prévention des TMS / Od operativního prostoru až po motorickou variabilitu a rozmanitost v prevenci muskuloskeletálních onemocnění
anotace: Poruchy svalové a kosterní soustavy (muskuloskeletální onemocnění, MSD) zůstávají aktuálním tématem jak pro ergonomy, tak pro oblast prevenci. Francouzská ergonomie založená na centrální koncepci činnosti vyvinula a mobilizovala koncepční soubor, který charakterizuje pracovní situace, které oslabují zdraví operátorů. V kontextu tohoto článku se kriticky zabýváme pojmem operační prostor, jehož teoretický a koncepční základ se jeví nejasný. Domníváme se, že koncept operativního prostoru je založen na kognitivistické koncepci řízení motoriky, která znemožňuje zohlednit variabilitu pohybu. Na základě teoretického rámce nelineárních dynamických systémů se prostřednictvím mezinárodního literárního přehledu ukazuje, že variabilita motorického pohybu hraje důležitou funkční roli. Variabilita a různorodost motorických pohybů jsou nicméně koncepty, které mohou být formulovány ve stejném koncepčním rámci.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - motorika - pohyblivost - pohyby pracovní - ergonomie - prevence

MM Průmyslové spektrum - č. 4 (2019)

WITASSEK, LIBOR: Digitální podnik budoucnosti
anotace: Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, ve druhém díle jsme pak představili různé digitální podnikatelské modely. Dnes pokračujeme v digitální transformaci hledáním digitální konkurenční výhody, odpovědi na třetí klíčovou otázku pro digitální lídry.
klíčová slova: podniky - digitalizace - průmysl 4.0 - konkurence

LOUDA, PETR - BAKALOVA, TOTKA: Aplikace nanomateriálů ve strojírenství
anotace: Nanotechnologie umožňují vývoj nových generací kompozitů s vylepšenou funkčností a širokou škálou aplikací. V současnosti nanokompozity představují mnoho aplikací v mnoha průmyslových oborech. Užitné vlastnosti nanomateriálů vyplývají z jejich výjimečných fyzikálních a chemických vlastností, velikosti, tvaru či povrchové morfologii. Velikostní efekt (size efect) umožňuje výrazně zlepšovat užitné vlastnosti konvekčních materiálů. Nanotechnologie díky svému inovačnímu potenciálu již dnes výrazně ovlivňují moderní průmyslové produkty.
klíčová slova: nanotechnologie - kompozity - strojírenství - využití

KŮS, JIŘÍ: Nanotechnologie v automobilovém průmyslu
anotace: Nanomateriály budou hrát v automobilovém průmyslu bezpochyby významnou roli. Výroba automobilů v budoucnosti se změní na personalizovaný a zakázkový 3D tisk z nanokompozitních materiálů, které nahradí zcela ocel a plasty. Automobil s nanosenzory, které se stanou jeho čidly, se bude sám orientovat a přizpůsobovat okolnímu prostředí.
klíčová slova: nanotechnologie - kompozity - průmysl automobilový - využití - senzory

DIMMLER, GERHARD: Modulární a flexibilní ochranné zábrany
anotace: S nově vyvinutými ochrannými zábranami podle EN ISO 14120 nabízí společnost Engel významné plus z hlediska bezpečnosti. Jejich modulární koncepce přináší zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozváděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.
klíčová slova: zábrany ochranné - pomůcky ochranné - bezpečnost práce

Professional Safety - č. 4 (2019)

REINHART, KEVIN: Legionnaires / Legionella: jak bezpečná je voda?
anotace: Legionářská nemoc (legionelóza) je forma pneumonie, jejíž symptomy zahrnují horečku, zimnici, kašel, bolesti svalů, bolesti hlavy, průjem a dušnost. Legionářská nemoc je v současné době na vzestupu, počet hlášených případů se od roku 2000 zvýšil více než pětkrát. Tomuto onemocnění lze předejít. Správně udržovaný vodní systém může eliminovat tvorbu bakterií Legionella, které mohou způsobit legionářskou nemoc.
klíčová slova: bakterie - legionelóza - nemoci dýchacích cest - voda - čistota - prevence rizik - řízení rizik

WALTERS, JIM: Improving attentiveness / Zlepšování pozornosti: vliv kognitivního tréninku na opatření pro trvalou pozornosti
anotace: Tento výzkum vychází z předchozích studií, které identifikují nepozornost jako kauzální faktor nehod a dalších incidentů. Kognitivní tréninkové cvičení bylo použito k určení, zda by se mohla zvýšit pozornost instalatérů elektrických vedení. Účastníci, vybraní ze dvou elektrárenských společností a od dvou dodavatelů elektrické energie, byli náhodně umístěni buď do kontrolní skupiny, nebo do léčebné skupiny. Pouze léčebná skupina absolvovala kognitivní trénink, přičemž obě skupiny se účastnily pre- a posttestů trvalé pozornosti s využitím úlohy Sustained Attention to Response (SART). Mnohorozměrná analýza kovariancí odhalila významný vliv kognitivního tréninku na výkonnost, přičemž efekt převažoval spíše u změny reakční doby než přesnosti reakce. Výsledky tohoto experimentu vycházely z trendu předchozího výzkumu, který prokázal, že kognitivní trénink může zvýšit schopnost trvalé pozornosti. Je však třeba realizovat v této oblasti další výzkum.
klíčová slova: pozornost - funkce kognitivní - paměť - trénink - reakce - energie elektrická - instalace

CLAYTON, RUSSELL M.: Key characteristics of value-added safety professionals / Klíčové vlastnosti bezpečnostních profesionálů s přidanou hodnotou
anotace: Profesionálové v oblasti BOZP přidávají hodnotu podnikům, kterým slouží, když realizují 10 klíčových charakteristik popsaných v tomto článku. Vedoucí podnikatelé budou mít prospěch z přidané hodnoty těchto odborníků. Odborníci v oblasti bezpečnosti s přidanou hodnotou zlepší zapojení zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.
klíčová slova: odborníci BOZP - profese - charakteristiky - dovednosti - schopnosti - kompetence

BURK, JAMES A. - PRINCE, GARRETT: Mobile electronic devices in the workplace / Mobilní elektronická zařízení na pracovišti: strategie pro řízení rizik
anotace: V dnešním světě se mobilní elektronická zařízení staly nedílnou součástí našeho každodenního životního stylu. Zdá se, že téměř každý vlastní osobní mobilní telefon a používá jej denně, a mnoho lidí nosí nebo mají na své osobě připevněna další elektronická zařízení, jako jsou notebooky, tablety a chytré hodinky i na pracovišti. Mít tato zařízení snadno dostupná v rámci zařízení může vést k efektivní komunikaci a možnosti snadného přístupu k informacím; na druhou stranu však mohou také ovlivnit pracovní prostor negativně.
klíčová slova: zařízení mobilní - technologie mobilní - pracoviště - využití - rizika - řízení rizik

Références en Santé au Travail - č. 157 (2019)

CAETANO, G. - LÉGER, D.: Le risque de cancer du sein chez les travailleuses de nuit / Riziko rakoviny prsu při práci v noci: přehled poznatků
anotace: Práce v noci s sebou přináší nejen obtíže spojené s narušením biologických rytmů člověka, snížení kvality života, ale také možný vznik rakoviny prsu u žen. Článek podává informace o stavu metodologického zkoumání a analýz, přehled celosvětového výzkumu a literatury (Evropa, USA, Kanada, Čína) v oblasti problematiky rakoviny prsu z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: rakovina - ženy - práce v noci - směny noční - organizace práce - výzkumy - studie

Sicher ist Sicher - č. 4 (2019)

PILLAR, FLORIAN: Der Brandschutz im bauordnungs­rechtlichen Genehmigungsverfahren für Arbeitsstätten / Požární ochrana v procesu schvalování stavebních předpisů pro pracoviště
anotace: Protipožární opatření stanoví jak stavební předpisy, tak i posouzení rizik. Navzdory jejich vztahu mají tyto dvě oblasti práva odlišné perspektivy a právní základy. Tento článek je zaměřen na ilustraci schvalovacího postupu stavebních předpisů a na prezentaci stávajících východisek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zároveň je diskutováno nezbytné porovnání příslušných právních předpisů a požadavků.
klíčová slova: ochrana požární - stavebnictví - předpisy - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP - požadavky

HIEN, WOLFGANG: Arbeiten mit bedingter Gesundheit in kleinen und mittleren Betrieben / Práce s podmíněným zdravím v malých a středních podnicích: na příkladu ambulantní péče: část 1 ze 2
anotace: Ambulantní péče je rostoucím odvětvím. Převážně malé podniky a zdravotní sestry, které tam pracují, čelí velkým výzvám, pokud jsou starší a jsou zdravotně postiženy. Článek popisuje situaci na základě případové studie a zkoumá možnosti dalšího zaměstnávání chronicky nemocných zaměstnanců. Existuje úzká korelace mezi primární, sekundární a terciární prevencí, která však funguje pouze v případě, že je vědomě praktikována všemi zúčastněnými a pokud jsou využívány možnosti podpory mezi společnostmi. Častými překážkami jsou však ekonomické úspory, nedostatek informací, znalostí a ztráta motivace. Je proto naléhavě nezbytné vytvořit a udržovat nepřetržité místní podpůrné sítě, které reagují na současnou situaci a pracovní podmínky způsobem, který je pro daný problém vhodný.
klíčová slova: péče ambulantní - pracovníci - nemoci chronické - podmínky pracovní - prevence - překážky - podpora zdraví

MÜLLER, RAINER - LARISCH, JOACHIM: Dänemark: Sicherung von Erwerbsfähigkeit und Betriebliche Wiedereingliederung nach und bei chronischer Erkrankung in europäischen Staaten / Dánsko: zajištění zaměstnatelnosti a reintegrace do zaměstnání po chronických onemocněních a při chronických onemocněních v evropských zemích: část 2 ze 6
anotace: V roce 2007 ratifikovala Komise Evropské unie Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Úmluva zavádí řadu zvláštních ujednání o životních podmínkách osob se zdravotním postižením. Pro její realizaci přijala Komise v roce 2010 strategii pro lidi se zdravotním postižením, která se týká také pracovního světa. Tento článek, který má šest pokračování, se zabývá stavem implementace strategie ve vybraných zemích EU (Dánsko, Finsko, Švédsko, Francie). V této druhé části autoři popisují situaci zaměstnávání chronicky nemocných a zdravotně postižených lidí v Dánsku (existuje Dánský národní program "Návrat do práce").
klíčová slova: osoby hendikepované - nemoci chronické - postižení zdravotní - návrat do práce - reintegrace - strategie - programy - Dánsko

Sondy revue - č. 4 (2019)

STŘEDULA, JOSEF: Argumenty pro zvýšení minimální mzdy v roce 2020 jsou jasné
anotace: Minimální mzda v České republice stále patří mezi nejnižší v rámci Evropské unie. Když zohledníme cenovou hladinu v jednotlivých zemích neboli vyjádříme minimální mzdu v paritě kupní síly, minimální mzda v České republice je čtvrtou nejnižší v rámci zemí EU.
klíčová slova: mzdy - platy - Česká republika

JONÁKOVÁ, ANNA: 100 let Mezinárodní organizace práce
anotace: Mezinárodní organizace práce (MOP) vznikla v roce 1919 v důsledku destruktivní války. Byla založena na vizi, že trvalý mír je uskutečnitelný, je-li založen na sociální spravedlnosti. Versailleská smlouva, která první světovou válku definitivně ukončila, proto obsahovala koncept založení organizace. MOP se soustředí na několik základních cílů. Především jde o formulaci mezinárodní politiky a programů na podporu základních lidských práv, zajištění minimální mzdy, zdokonalování pracovních a životních podmínek, zabezpečování školení, vzdělávání a výzkumů a zajišťování rozsáhlé mezinárodní technické spolupráce se členskými státy. Dále vytváří mezinárodní pracovní standardy a dohlíží na jejich realizaci.
klíčová slova: ILO - organizace mezinárodní - historie - činnosti

PALLA, TOMÁŠ: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
anotace: Ochrana osobních údajů je v poslední době častým mediálním tématem. Může za to především nové evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, jež vstoupilo v účinnost dne 25. 5. 2018. Navzdory všeobecné mediálně přiživované panice mnoha správců a zpracovatelů osobních údajů z nových povinností se po vstupu nařízení v účinnost ukázalo, že pro toho, kdo doposud důsledně dodržoval zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebylo GDPR nijak velkým problémem. Naopak přispělo k tomu, že si mnozí správci a zpracovatelé uvědomili, že osobní údaje jsou skutečně osobní a že by s nimi měli takto nakládat a tyto údaje chránit.
klíčová slova: údaje osobní - ochrana osobních údajů - GDPR - vztahy pracovněprávní

Travail et Sécurité - č. 804 (2019)

DELAVAL, KATIA: Préserver la planéte et penser santé et sécurité / Zachovat planetu a přemýšlet o zdraví a bezpečnosti
anotace: Tzv. kruhová ekonomika spočívá v optimalizaci využívání přírodních zdrojů a snížení dopadu životních cyklů výrobků na životní prostředí. Tento systém výměny a výroby, který spojuje a dotýká se všech sektorů činnosti, by měl vést k hlubokým změnám v práci, jejím prostředí a organizaci. Pro společnosti, které vstupují do tohoto kolektivního kruhu, je to šance na začlenění prevence pracovních rizik v předstihu a na zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.
klíčová slova: bezpečnost práce - zásady - stroje a zařízení - bezpečnost - postupy pracovní - opatření bezpečnostní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail