Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2019/3

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

 

112 - č. 2 (2019)

112 - č. 3 (2019)

BauPortal - č. 2 (2019)

Bezpečná práca - č. 1 (2019)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2019)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2019)

Časopis lékařů českých - č. 8 (2018)

Die BG - č. 3 (2019)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 253 (2019)

Chemické listy - č. 1 (2019)

Chemické listy - č. 2 (2019)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2019)

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2018)

Journal of Safety Research - č. 66 (2018)

Journal of Safety Research - č. 67 (2018)

Journal of Safety Research - č. 68 (2019)

Le travail humain - č. 4 (2018)

MM Průmyslové spektrum - č. 3 (2019)

Process Safety Progress - č. 1 (2019)

Process Safety Progress - č. 4 (2018)

Professional Safety - č. 2 (2019)

Professional Safety - č. 3 (2019)

Références en Santé au Travail - č. 156 (2019)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2019)

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2019)

Sicher ist Sicher - č. 3 (2019)

Sondy revue - č. 3 (2019)

Spektrum - č. 2 (2018)

Travail et Sécurité - č. 802 (2019)

Zpravodaj - č. 1 (2019)

 

112 - č. 2 (2019)

COCHLAR, MAREK: HZS ČR v roce 2018 zvýšil připravenost k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu
anotace: HZS ČR realizuje v letech 2016–2019 projekt „Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“, který je realizován se spolufinancováním z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020. Projekt reaguje na skutečnost, že se v posledních letech stále častěji a s vyšší intenzitou objevují rizika vyvolaná změnou klimatu, jako jsou sucho, orkány a větrné smrště, sněhové srážky, masivní námrazy. HZS ČR jako základní složka integrovaného záchranného systému řeší mimořádné události (MU) v důsledku těchto rizik. Cílem projektu je zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu, které umožní zajistit rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému MU.
klíčová slova: řízení rizik - rizika environmentální - klima - změny klimatické - projekty - integrovaný záchranný systém

ŠENKÝŘ JANSOVÁ, IRENA: Mimořádné události řešené na úrovni EU
anotace: Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) se na přelomu roku 2018/2019 zabývalo situací v jihovýchodní Asii, která byla neustále sužována tropickými cyklony, zemětřeseními, sopečnou činností a následnými vlnami tsunami, kvůli kterým musel být aktivován Mechanismus civilní ochrany Unie (Mechanismus). Počátkem letošního roku se však postupně ukončovaly případy, kvůli kterým k aktivacím došlo. Jde o mimořádné události, které nastaly jak na území členských států Mechanismu1), tak na území států ostatních.
klíčová slova: události mimořádné - Evropská unie - Evropa

SÝKORA, VLASTIMIL: Nanomateriály a jejich možné využití v ochraně obyvatelstva
anotace: V současné době nejde jen o poznání a charakterizování jevů, které se v nanosvětě projevují, ale i o praktické využití nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů, nanosystémů a nanozařízení, které se snažíme cílevědomě vytvářet a spojovat je s objekty větších rozměrů. Nanotechnologie je interdisciplinární a průřezová technologie. Rozvíjí se v řadě oblastí, například v oblasti nanomateriálů, nanochemii, nanoelektronice a nanooptice, nanovýrobě, nanobiotechnologiích a v neposlední řadě v nanoanalytice zabezpečující analytické metody a nástroje pro porozumění základním jevům a pro charakterizování výrobků.
klíčová slova: nanomateriály - nanotechnologie - využití - ochrana obyvatelstva

CIKHARTOVÁ, ZUZANA: Mimořádné události 2018 versus ochrana obyvatelstva
anotace: MV­-generální ředitelství HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava uspořádaly ve dnech 12. a 13. prosince 2018 v Lázních Bohdaneč tradiční Vánoční konferenci. Pod záštitou náměstka generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Daniela Miklóse, MPA, byla hlavním tématem Koncepce ochrany obyvatelstva – strategické cíle a priority 2019.
klíčová slova: ochrana obyvatelstva - události mimořádné - konference - Česká republika

112 - č. 3 (2019)

Koncepce požární prevence 2018-2021
anotace: Hlavním posláním požární prevence je vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požárů a jejich šířením. Koncepce požární prevence představuje zásadní dokument, který upravuje vývoj této oblasti do roku 2021. Nastavení cílů HZS ČR v oblasti požární prevence vychází z vytyčeného globálního cíle, který je rozpracován do pěti samostatných strategických cílů.
klíčová slova: prevence požární - ochrana pokožky - Hasičský záchranný sbor - strategie - koncepce

HARTMANN, DAVID: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2019
anotace: V moravskoslezské metropoli Ostravě se ve dnech 30. až 31. ledna 2019 uskutečnil XVIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019. Stěžejními tématy byly Průmysl 4.0 a jeho dopad na ochranu obyvatelstva a moderní technologie v ochraně obyvatelstva.
klíčová slova: látky nebezpečné - ochrana obyvatelstva - konference mezinárodní - průmysl 4.0 - technologie nové

BauPortal - č. 2 (2019)

JACOBS, RITA - BOC, CHRISTOPH: Wohnen im Industriedom / Bydlení v průmyslové kopuli
anotace: Navzdory zachování památek není vždy možné zachránit stavby v průběhu času. Pozitivním příkladem je však montážní hala bývalého výrobce strojů IBAG. Budova, která byla v průběhu let těžce poškozena, nyní začíná žít druhým životem. Byla rozsáhle zrekonstruována a přeměněna na mezonetové byty. Všechny betonové díly byly opraveny a částečně vyměněny. Důležitým podkladem pro realizaci bylo kromě vhodné stavby také správné a vyhovující plánování a provádění oprav, jejichž řádné provedení bylo zajištěno interním a externím monitoringem.
klíčová slova: bydlení - stavby - rekonstrukce - plánování

SELL, THORSTEN: Verwendung von Gerüsten / Použití lešení: nová technická pravidla TRBS 2121-1
anotace: 11. února 2019 byla zveřejněna revidovaná verze technických pravidel pro provozní bezpečnost - TRBS 2121-1 Nebezpečí pro pracovníky při havárii - používání lešení. Autor v článku popisuje změny a jejich vysvětlení týkající se této revidované TRBS, které jsou platné jak pro montáž, demontáž, tak i pro použití lešení.
klíčová slova: lešení - pravidla - bezpečnost - montáže - demontáže - použití

Bezpečná práca - č. 1 (2019)

ŠADEROVÁ, JANKA: Identifikácia rizík v skladovej prevádzke a ich hodnotenie pre vybrané pracovné pozície v sklade
anotace: Sklady patří mezi nejdůležitější prvky logistických systémů. Článek se věnuje identifikaci rizik ve skladovém provozu a jejich hodnocení na vybrané pracovní pozici ve skladě.
klíčová slova: sklady - logistika - identifikace rizik - hodnocení rizik - pozice pracovní

TROŠANOVÁ, MÁRIA: Obaly a neobalové výrobky a odpady z nich v kontexte zmien v zákone o odpadoch od 1. januára 2019
anotace: Článek se věnuje obalům a neobalovým výrobkům a odpadům z nich z pohledu legislativní změny zákona o odpadech, která je na Slovensku platná od 1. ledna 2019.
klíčová slova: obaly - odpady - hospodářství odpadové - legislativa - Slovensko

SABO, MILAN: Úraz pri demontáži technologických zariadení závlahovej čerpacej stanice
anotace: Příspěvek popisuje a analyzuje porušení všeobecně závazných právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při demontáži technologických zařízení v nefunkční závlahové čerpací stanici, která byla stále připojena ke zdorji elektrické energie.
klíčová slova: stanice čerpací - demontáže - zařízení technická - úrazy pracovní - analýzy úrazů - příčiny - důsledky

MARKULIK, ŠTEFAN - KOZEL, RÓBERT: Význam rizika a systém manažérstva kvality
anotace: Předchozí vydání normy ISO 9001 v roce 2015 s sebou přineslo několik změn. Změny se týkaly samostatné struktury normy, jako i některých požadavků. Norma ISO 9001 přinesla víc volnosti ve způsobu vedení dokumentace systému. Nevyžaduje se příručka kvality, které kdysi tvořila jeden z nejdůležitějších dokumentů manažerského systému. Spolu s normou ISO 9001 byla publikována také norma ISO 9000, která vysvětluje pojmy v oblasti systému řízení, avšak její obsah se od předcházejícího vydání značně rozšířil o nové pojmy. Namísto 8 zásad systému managementu kvality se v současném vydání normy ISO 9000 objevuje už jen 7 zásad. Mezi největší změny patří zavedení pojmů "riziko" a "příležitost". Ty se staly základem přístupu - myšlení založené na rizicích..
klíčová slova: řízení rizik - management rizik - management kvality - rizika - systémy řízení

KUZMA, MILAN: Duálne vzdelávanie
anotace: V systému duálního vzdělávání (SDV) se žák připravuje na výkon povolání či skupiny povolání nebo na výkon odborných činností podle konkrétních potřeb a požadavků zaměstnavatele. Na pracovišti praktické výuky se koná odborný výcvik nebo odborná praxe žáka. Žák je povinný dodržovat právní předpisy a ostatní předpisy na zajištění BOZP, pokyny pro zajištění BOZP, zásady bezpečné práce, zásady ochrany zdraví a zásady bezpečného chování se na pracovišti a určené pracovní postupy, se kterými byl řádně a prokazatelně obeznámený.
klíčová slova: výcvik odborný - výcvik praktický - žáci - příprava odborná - vzdělávání - učiliště - BOZP - zásady

ČECHOVÁ, IVANA - DULINA, LUBOSLAV - GAŠO, MARTIN: Subjektívna odozva sestry na fyzickú záťaž spôsobenú jej prácou
anotace: Autoři příspěvku zpracovali výsledky průzkumu, který se uskutečnil prostřednictvím anonymního dotazníku Nordic Questionnaire. Průzkum byl zaměřený na prověření subjektivní reakce zdravotních sester na fyzickou zátěž způsobenou prací. Příspěvek prezentuje výsledky sumarizující odpovědi statistického vzorku 468 sester z různých lůžkových oddělení zdravotnických zařízení. Sestry v průzkumu odpovídaly na otázky týkající se jejich podpůrně-pohybového aparátu, zvládání konkrétních situací, které mohou nastat v průběhu výkonu jejich práce, jako i znalostní základny v oblasti ergonomie a správné manipulace s břemeny.
klíčová slova: sestry zdravotní - zátěž fyzická - zátěž pracovní - rizika muskuloskeletální - aparát pohybový - průzkumy - Slovensko

MINÁRIK, PETER: Investícia do pochopenia základných princípov fungovania ľudského mozbu sa oplatí
anotace: Článek se věnuje manažerským dovednostem, které se týkají základních poznatků neurovědy a fungování lidského mozku. Investice do pochopení základních principů fungování lidského mozku se podle autora vyplatí.
klíčová slova: mozek - funkce - neurověda - manažeři - dovednosti - vedení lidí

ORAVEC, MILAN - ŠMELKO, MIROSLAV: Magnetické polia mobilných zdrojov
anotace: Autoři v příspěvku poukazují na podceňování poznání o pohybu mobilních zařízení v magnetické poli Země a v lokálních gradientních magnetických polích tvořených trolejovými vedeními, přenosovými soustavami elektrické energie apod. Tyto zdroje jsou příznačné hlavně pro hromadnou dopravu.
klíčová slova: pole magnetické - Země - zařízení mobilní - doprava hromadná - rizika - projekty

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIE: Agentura EU-OUHA si připomíná 25. výročie svojho vzniku
anotace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) odstartovala oslavy 25. výročí svého založení vyzdvižením hlavních milníků v oblasti BOZP v Evropské unii, jako i svých začátků.
klíčová slova: Evropská agentura pro BOZP - oslavy - činnosti

TUREKOVÁ, IVANA: Je potrebné monitorovať oxid uhličitý v triedach?
anotace: Oxid uhličitý je přirozená součást atmosféry. Zařazuje se mezi skleníkové plyny pro svou zvyšující se koncentraci ve venkovním prostředí. Tento nárůst je důsledkem především spalovacích procesů. Negativní účinky má i ve vnitřním prostředí. Vyšší koncentrace způsobují nižší psychický výkon, klesá schopnost soustředění i učení. To jsou důvody pro monitorování oxidu uhličitého v prostředích, kde se vykonávají činnosti vyžadující soustředění, a k těm patří i školy. Výsledky realizovaného měření, které jsou uvedeny v článku, potvrzují, že při hodnocení kvality vnitřního prostředí a současném přirozeném větrání nadměrná obsazenost ve třídách neúměrně překračuje povolené hodnoty oxidu uhličitého po dobu výukového procesu, což může mít významný vliv i na kvalitu vzdělávání a komfort učitelů i studentů, a proto je nevyhnutelné technicky zabezpečit dostatečnou výměnu vzduchu až v projektové fázi nové nebo rekonstruované stavby.
klíčová slova: oxid uhličitý - koncentrace - školy - prostředí vnitřní - měření - vzduch - kvalita

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2019)

STÁDNÍK, JAROSLAV - KIELER, PETR - ŠTEFKO, MARTIN: Vyhrazená technická zařízení a připravovaný zákon o bezpečnosti jejich provozu
anotace: V současné době je v počátečním legislativním procesu projednáván návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, který by měl nahradit zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zněním pozdějších předpisů, který je účinný od 1. 1. 1969 a i přes svých 13 novel již neodpovídá současnému technologickému pokroku, kdy prováděcí předpisy k němu jsou také částečně zastaralé a svým původem sahají do sedmdesátých let minulého století.
klíčová slova: zařízení technická vyhrazená - provoz - bezpečnost práce - legislativa

KYSELOVÁ, LUCIE: Řidiči referenti a jejich školení
anotace: Článek se věnuje problematice školení řidičů referentů v kontextu právní úpravy zákoníku práce a rozhodovací praxe soudů.
klíčová slova: řidiči - školení - legislativa - praxe

BUKOVJAN, PETR: Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance
anotace: Článek rozebírá soudní spor týkající se obecné odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na zdraví zaměstnance.
klíčová slova: zaměstnání - zdraví - zaměstnavatelé - odpovědnost - spory soudní - rozsudky soudní

HLAVSA, PETR: Karta BOZP pro profesi: Pěstitel zemědělských plodin
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností pěstitelů zemědělských plodin. Dále jsou uvedeny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací pěstitelů, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: karta BOZP - pěstitelství - zemědělství - faktory rizikové - rizika pracovní - OOPP - prostředky ochranné - události mimořádné - BOZP

VALA, JIŘÍ: První rok v práci může být fatální
anotace: Nový zaměstnanec, ať už se jedná o jeho první, druhé nebo třetí zaměstnání, čelí vysokému riziku zranění nebo poškození zdraví. Zaměstnanec není dostatečně seznámen s procesy na pracovišti. Statistiky vývoje pracovní úrazovosti v České republice hovoří jasně, k největšímu počtu pracovních úrazů dojde v prvním roce zaměstnání.
klíčová slova: zaměstnanci noví - zaměstnanci mladí - úrazovost pracovní - úrazy pracovní - rizika pracovní

KRÁL, MIROSLAV: Pachové látky v ovzduší hodnocené normativně a jejich vliv na pocity a zdraví člověka
anotace: V článku pojednávající o pachových látkách je posuzován jejich vliv, jak ze subjektivního (pocitového), tak objektivního (normativního) hlediska, promítajících se do podmínek životního prostředí člověka.
klíčová slova: pachy - látky pachové - specifikace - ovzduší - ochrana ovzduší - čich

Bezpečnost a hygiena práce - č. 3 (2019)

VALA, JIŘÍ: Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích
anotace: V letech 2008-2012 v EU-27 připadal největší podíl smrtelných úrazů na pracovníky v podnicích s méně než 50 zaměstnanci. Evropská unie si tedy klade za cíl posílit schopnost těchto podniků zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům, a to například pomocí jednoduchých nástrojů jako je OiRA (Online interactive Risk Assessment).
klíčová slova: podniky malé - mikropodniky - prevence rizik - hodnocení rizik - nástroje

FENCLOVÁ, ZDENKA - URBAN, PAVEL - PELCLOVÁ, DANIELA: Profesionální onemocnění hlášená v ČR v roce 2018
anotace: Autoři předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2018.
klíčová slova: onemocnění profesionální - nemoci z povolání - statistiky - registry - Česká republika - 2018

KYSELOVÁ, LUCIE: Psychosociální rizika
anotace: Článek se věnuje problematice psychosociálních rizik na pracovišti a jejich právnímu zakotvení v českém právním prostředí. Zmiňuje, jak je tato problematika regulována na úrovni Evropy. Závěr je věnován tomu, jak se může zaměstnance bránit.
klíčová slova: rizika psychosociální - rizika pracovní - legislativa - Česká republika - Evropa

PETIK, LUKÁŠ: Karta BOZP pro profesi: Pokrývač
anotace: Karta BOZP uvádí výčet pracovních činností pokrývače a charakteristiku místa výkonu práce. Dále jsou uvedeny kvalifikační požadavky na tyto pracovníky, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací pokrývačů, seznam nebezpečí, doporučený rozsah OOPP a pokyny pro bezpečnou práci.
klíčová slova: pokrývači - karta BOZP - činnosti pracovní - faktory rizikové - události mimořádné - opatření bezpečnostní - OOPP - pokyny bezpečnostní

MRKVIČKA, PETR: Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
anotace: Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2017 klesl proti roku předcházejícímu o 11 případů a dosáhl celkového počtu 94 případů. Tento pokles byl způsoben pouze menším počtem událostí při dopravních nehodách. V roce 2017 se počet těchto úrazů poprvé v historii existence ČR dostal pod hranici 100 případů za rok.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - statistiky - Česká republika - 2017

KRÁL, MIROSLAV: Proces normalizace a užití ergonomických norem v praxi
anotace: Článek je vnímán jako metodologický návod pro práci s ergonomickou normou, opírající se o bohatou poznatkovou základnu ergonomie, při respektování bezpečnostních normativů. Zde se organizace tvorby, řízení a užití ergonomických a bezpečnostních norem promítá v legislativním ošetření.
klíčová slova: ergonomie - normy bezpečnostní - normalizace - využití

Časopis lékařů českých - č. 8 (2018)

KUČERA, IVAN - HLAVÁČ, PAVEL: Kategorizace prací ve vazbě na profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2017¨
anotace: K 31. 12. 2017 vykonávalo v České republice rizikové práce (kategorie 2R, 3, 4) celkem 514 093 osob, z toho 158 944 žen (30,9 %). Nejvíce osob pracujících v riziku bylo v Moravskoslezském kraji (94 507), a to i v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V rizikové kategorii 3 bylo zařazeno 87,8 % pracovníků, v kategorii 2 riziková 9,6 % a ve 4. kategorii 2,6 % pracovníků. Nejčastějšími rizikovými faktory byly hluk (39 % osob), fyzická zátěž (16 % osob), vibrace (9 %) a prach (9 % osob). V roce 2017 bylo hlášeno celkem 1370 profesionálních onemocnění (1278 nemocí z povolání a 92 ohrožení nemocí z povolání). Nejvíce profesionálních onemocnění bylo hlášeno pro příčinný rizikový faktor fyzické zátěže a rizikový faktor vibrace, kde neexistuje účinná osobní ochrana pracovníka a kdy vznikající profesionální onemocnění nejsou včas zachycovány preventivními prohlídkami pracovnělékařské péče.
klíčová slova: kategorizace prací - nemoci z povolání - práce rizikové - expozice

TUČEK, MILAN: Pracovní lékařství a prevence nemocí
anotace: Pracovní lékařství se zabývá studiem vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršených pracovními podmínkami a v tomto smyslu zahrnuje i výkon státního zdravotního dozoru. Tento obor se komplexně věnuje vztahu práce a zdraví; stanovuje požadavky na vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí, řeší přizpůsobení práce schopnostem pracovníků s přihlédnutím k jejich tělesnému a duševnímu zdraví, zabývá se podporou zdraví pracovníků včetně posuzování a rozvoje jejich pracovní způsobilosti a studiem vlivů práce a pracovních podmínek na rozvoj chronických neinfekčních onemocnění, jejichž průběh může být významně negativně ovlivněn prací a pracovními podmínkami. Získaných poznatků studia úrovně faktorů pracovních podmínek a jejich vlivu na zdraví a pohodu zaměstnanců využívá k usměrňování opatření směřujících k zajištění ochrany zdraví při práci, optimalizaci pracovních podmínek a udržení pracovní schopnosti.
klíčová slova: lékařství pracovní - hodnocení rizik - dohled zdravotní - prevence nemocí - služby pracovnělékařské

PELCLOVÁ, DANIELA: Aktuality a úskalí v diagnostice a uznávání nemocí z povolání
anotace: Příčiny nemocí z povolání se mění, proto je třeba pravidelně aktualizovat Seznam nemocí z povolání. V posledních dvou aktualizacích byla zařazena nová onemocnění, jež lze odškodnit jako nemoc z povolání: karcinom hrtanu a maligní nádor ovarií z azbestu a chronická obstrukční plicní nemoc z černého uhlí. Je zde zdůrazněna potřeba rychlého odeslání pacienta na středisko nemocí z povolání, zejména před léčením a operací pro epikondylitidu nebo syndrom karpálního tunelu. Tyto zákroky potlačí známky onemocnění vyžadované jako diagnostická kritéria pro uznání a odškodnění těchto nemocí. Nedostatečně se hlásí exogenní alergická alveolitida, alergická rýma i bronchiální astma; izokyanáty jsou zde nyní významným faktorem. Pouze asi 10 % pacientů s mezoteliomem z azbestu je odškodněno. Latence pro nádory z azbestu nyní dosahuje i více než 50 let.
klíčová slova: nemoci z povolání - nádory - diagnostika - uznávání

KLUSÁČKOVÁ, PAVLÍNA - LEBEDOVÁ, JINDŘIŠKA: Profesionální bronchiální astma a rýma
anotace: Profesionální bronchiální astma a alergická onemocnění horních cest dýchacích tvoří významnou část nemocí z povolání. Mezi nejčastější alergeny, jež v současné době v České republice způsobují profesionální nemocnění, patří izokyanáty a pšeničná a žitná mouka. Izokyanáty jsou látky, které se vyskytují v automobilovém průmyslu při výrobě polyuretanů, jsou součástí barev, lepidel. Základem diagnostiky profesionálního alergického astmatu a rýmy jsou specifické provokační testy s látkami z pracoviště. Testy je možné provádět buď v laboratorních podmínkách v expozičním boxu s látkami odebranými hygienickou službou na pracovišti pacienta nebo přímou expozicí pacienta na pracovišti. K objektivizaci testů je při diagnostice bronchiálního astmatu využívána spirometrie a při diagnostice alergické rýmy přední aktivní rinomanometrie. Z prognostického hlediska je důležitá včasná diagnostika a zamezení dalšího kontaktu s profesionálním alergenem.
klíčová slova: astma - alergie - onemocnění respirační - rýma - nemoci z povolání

VÉVODA, JIŘÍ - VÉVODOVÁ, ŠÁRKA - NAKLÁDALOVÁ, MARIE: Psychosociální rizika ve zdravotnictví
anotace: Profese lékaře i nelékařských zdravotnických pracovníků je charakteristická svým každodenním intenzivním stykem s pacienty či klienty. Tyto interakce však znamenají zvýšené nebezpečí vystavení psychosociálním rizikům. Psychosociální rizika se týkají způsobu, jakým je práce navržena, organizována a řízena, stejně jako sociálního kontextu práce. Mohou mít vážné důsledky pro zdraví a blaho pracovníků. Evropská agentura pro ochranu zdraví při práci řadí mezi základní psychosociální rizika pracovní stres, syndrom vyhoření, mobbing/bullying, násilí, pracovní dobu, zneužívání návykových látek. Cílem tohoto článku je podat stručný přehled základních psychosociálních rizik a jejich důsledků jak pro samotné zdravotníky, tak pro jejich pacienty.
klíčová slova: rizika psychosociální - mobbing - bullying - doba pracovní - násilí na pracovišti - látky návykové - stres pracovní - syndrom vyhoření - bezpečnost práce

Die BG - č. 3 (2019)

HENSIEK, JOERG: Dynamische Einsatzlagen erfordern flexible Schutzbekleidungen / Zásahové jednotky by měly mít flexibilní ochranný oděv
anotace: Autor seznamuje s výsledky projektu týkajícího se nových požadavků na ochranné oděvy policistů. Důvodem je na jedné straně rostoucí násilí demonstrantů a zločinců, na druhé straně pak moderní policejní taktiky. Podrobně popisuje nové požadavky na ochranné oděvy, neboť policie musí jednat rychle, pružně a proaktivně. Domnívá se však, že je stále sporné, zda vyvinuté ochranné oděvní systémy, jakož i jednotlivé elektronické komponenty vždy najdou uplatnění u policie. Závěrem konstatuje, že zbývá prozkoumat, zda a do jaké míry mohou výzkumné projekty tohoto typu vyvolat významný impuls pro další rozvoj policejních služeb.
klíčová slova: oděvy ochranné - oděvy pracovní - flexibilita - policie - projekty - výzkumy

MAGIERA, CARSTEN: Gut gerüstet? / Dobře připraveni?: lešení v oblasti bezpečnosti práce
anotace: Lešení se již používá od starověku. Místo dřeva a lan se používají prefabrikované kovové součásti lešení. Jedná se o systémové řešení, které se v Německu objevilo v roce 1952. Autor se podrobně věnuje jednotlivým typům lešení, typům konstrukcí a druhům použití (pro pracovní, ochranné nebo nosné účely) tak, aby byla vždy dodržena bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků.
klíčová slova: lešení - konstrukce dočasné - použití - typologie - bezpečnost práce

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 253 (2019)

BRACCONIER, ROBERT: Centres de controle technique poids lourds / Centra technické kontroly nákladních aut: větrání montážních jam
anotace: Průzkum byl prováděn při technických kontrolách různých typů vozidel, od osobních po autobusy a těžká nákladní auta. Byly měřeny emise a další plyny vnikající do montážních jam a ohrožující pracovníky. Byl sledován směr proudění, měřeny koncentrace, časy expozice, zpracovány počítačové simulace a hledána řešení bezpečného odvětrávání.
klíčová slova: kontroly technické - automobily - vozidla - montáže - emise - větrání

Chemické listy - č. 1 (2019)

SIEGEL, JAKUB: Nanokompozitné materiály typu striebro-polymér v bioinženýrstve
anotace: Tento přehled pojednává o metodách nanofabrikace kompozitů kov-polymer, zejména těch, které jsou založeny na nanostrukturách stříbra. Výhody kompozitů založených na biokompatibilní polymerní matrici, jakož i jejich modifikace vhodnými technikami jsou široce diskutovány. Jsou sledovány různé formy nanostruktur stříbra se zvláštním důrazem na jejich antimikrobiální aktivitu. Mechanismy antimikrobiálního působení nanostruktur stříbra jsou shrnuty společně s navrhovanými způsoby průchodu buněčnou stěnou a procesy spouštěnými v buněčném prostředí.
klíčová slova: nanomateriály - nanostruktury - stříbro - polymery

STAF, MAREK: Zařízení na přípravu a aktivaci biocharu
anotace: S využitím pyrolýzní aparatury a externí aktivační jednotky vlastní konstrukce byl ze vzorků tří druhů odpad-ní biomasy připraven biochar, jehož parní aktivací vznikly uhlíkaté sorbenty. Jejich specifický povrch, distribuce velikostí pórů i obsah prchavé hořlaviny svědčí o dobré použitelnosti takto získaných produkt pro široké spektrum adsorptivů, na něž jsou běžně nasazovány komerční typy aktivního uhlí nebo koksu. Stejně tak se potvrdilo, že navržené zařízení, jakož i zvolená metodika testování, jsou vhodné pro rychlé a operativní testování konverze různých druhů odpadní biomasy na aktivní uhlíkaté sorbenty. Při zde popisovaných testech bylo učiněno důležité zjištění, týkající se přípravy aktivního uhlíkatého sorbentu z vyluhované kávy. Přestože biochar z tohoto materiálu vykazoval před aktivací mizivou a v praxi nepoužitelnou hodnotu specifického povrchu i objemu pórů, jeho aktivace vedla k úpravě obou parametrů na velmi dobrou úroveň.
klíčová slova: biochar - pyrolýza - povrchy - pára

Chemické listy - č. 2 (2019)

OTŘÍSAL, PAVEL: Změny hodnocení odolnosti izolačních ochranných oděvů proti permeaci toxických látek
anotace: Ochranné materiály určené proti účinkům toxických sloučenin na lidské zdraví musí splňovat mnoho normalizovaných požadavků. Tyto požadavky jsou závazné jak pro výrobce technologických výrobků, tak i pro konečné individuální ochranné prostředky. Odolnost bariérových materiálů musí být hodnocena nejen v procesu jejich vývoje, ale také při jejich používání a skladovatelnosti. Tato práce odhaluje změny standardních přístupů k testování bariérových materiálů proti pronikání toxických sloučenin ve statických a dynamických podmínkách. Hlavním cílem této práce je analýza specifikací a rozdílů mezi zrušenými normami ČSN EN ISO 6529 (2002) a ČSN EN 374-3 (2004) na jedné straně a nově zavedenými normami ČSN EN 16523-1 a 16523-2 (2015) na straně druhé, a to z hlediska jejich vlivu na oblast praktického testování odolnosti ochranných oděvů vůči toxickým látkám. Příspěvek by měl také vyvolat širší diskusi o deklarovaných procesech, metodikách a zkušebních technikách se zaměřením na specifikaci a rozdíly v jednotlivých oblastech (rozsah, termíny a definice).
klíčová slova: oděvy ochranné - materiály odolné - rukavice ochranné - látky toxické - permeace - normy

BRANDEBUROVÁ, PAULA - GRENČÍKOVÁ, ANNA - MACKUĽAK, TOMÁŠ: Nanočastice
anotace: Tato studie shrnuje možnou ekotoxicitu vybraných druhů nanomateriálů, přičemž teoreticky zpracovává dosud publikované poznatky. K základním zjištěním patří zejména fakt, že nanočástice různých druhů materiálů mají v nanoměřítku jiné vlastnosti. Toto může naznačovat jejich možnou nanoekotoxicitu na prokaryotické a eukaryotické buňky. Také je intenzivně zkoumána jejich akumulace v životním prostředí a tedy následně i v organismech, což může představovat potenciální problém při jejich budoucích aplikacích v medicíně či ekologických technologiích. Dosud publikované práce v této oblasti se věnovaly zejména způsobům přípravy nanočástic, cytokompatibilitě a jejich využití v medicíně, a toxicitě nanočástic zejména na lidské zdraví. Oproti dosud publikovaným studiím v této problematice přináší tato studie aktuální obecný pohled (z hlediska různých typů studovaných nanomateriálů) na jejich schopnost akumulace v životním prostředí, jejich možnou ekotoxicitu a zejména na potenciální mechanismy jejich toxického působení.
klíčová slova: nanočástice - ekotoxicita - toxicita - prostředí životní - účinky

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2019)

WATKINS, EMILY R.: The acute effect of training fire exercises on fire service instructors / Akutní účinek tréninku požárních cvičení na instruktory hasičského sboru
anotace: Požární instruktoři (FSI) pravidelně zažívají různé typy požárních cvičení, avšak z těchto scénářů není dobře známa zátěž, které jsou vystaveni. Tato studie si klade za cíl identifikovat fyziologický a percepční zátěž instruktorů požární služby při třech tréninkových cvičeních (DEMO, ATTACK, COMPARTMENT) a v různých rolích (SETTER, INSTRUCTOR). Cílem studie je také posoudit vliv různých vzorců cvičení v rámci jednoho dne (BOX, MULTI, COMBINATION) na imunologické reakce.
klíčová slova: cvičení - instruktoři - Hasičský záchranný sbor - zátěž psychická - ochrana zdraví

MORRIS, COURTNEY E.: Actual and simulated weather data to evaluate wet bulb globe temperature and heat index as alerts for occupational heat-related illness / Skutečná a simulovaná data o počasí pro vyhodnocení teploty a teplotního indexu globálního teploměru ve vlhkém prostředí jako výstrahy pro nemoc z povolání
anotace: V 70. letech byly vyvinuty expoziční limity vlivu teplotního stresu (occupational exposure limits, OELs), aby se předešlo onemocněním souvisejícím s teplem. Hodnoty OEL definují maximální bezpečnou teplotu globálního teploměru (wet bulb globe temperature, WBGT) pro danou úroveň fyzické aktivity. Cílem této studie bylo spočítat citlivost OELs tepelného stresu a určit, zda by mohl být tepelný index náhradou za WBGT.
klíčová slova: teplo - zátěž tepelná - stres tepelný - nemoci z povolání - limity - expozice - teploměry

WESTERLUND, JESSICA: Occupational exposure to trichloramine and trihalomethanes / Pracovní expozice trichloraminu a trihalometanům: nepříznivé účinky na zdraví personálu v rehabilitačních bazénech
anotace: Pracovníci v plaveckých zařízeních mají obvykle zkušenost s očními, nosními a respiračními symptomy způsobenými chlorací vody a následně s expozicí vedlejším produktům dezinfekce ve vzduchu. Cílem studie bylo prozkoumat expozici trichloraminu (chloridu dusitému) a trihalomethanů (chloroform, bromdichlormethan, dibromchlormethan a bromoform) z hlediska nepříznivých zdravotních účinků na personál švédských habilitačních a rehabilitačních bazénů.
klíčová slova: chloridy - trichloraminy - trihalometany - bazény - expozice pracovníků - obtíže zdravotní - symptomy

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 12 (2018)

CRAWFORD, KATHRYN J.: Identifying determinants of noise in a medical intensive care unit / Identifikace determinantů hluku na zdravotnické jednotce intenzivní péče
anotace: Kontinuální a opakovaná expozice hluku zvyšuje stres, zvyšuje krevní tlak a narušuje spánek mezi pacienty na jednotkách intenzivní péče v nemocnici. Účelem této studie bylo zjistit účinnost intervence založené na chování ke snížení hluku a identifikovat determinanty hluku na jednotce intenzivní lékařské péče.
klíčová slova: jednotky intenzivní péče - zařízení lékařská - hluk - expozice pracovníků - intervence

MITCHELL, DIANE C.: Physical activity and common tasks of California farm workers / Fyzická aktivita a obvyklé pracovní úkoly kalifornských zemědělců: Kalifornská studie prevence nemocí způsobených teplem (CHIPS)
anotace: Pracovníci v zemědělství jsou ohroženi nemocemi způsobenými teplem (heat related illness, HRI), ale jejich pracovní tempo, který přispívá k HRI, nebylo objektivně hodnoceno. Studie CHIPS (California Heat Illness Prevention Study) shromáždila data z akcelerometrů a charakterizovala fyzickou aktivitu při hlavních zemědělských úkolech. Demografické informace, pracovní charakteristiky a údaje z akcelerometru byly shromážděny od 575 zemědělských pracovníků v Kalifornii.
klíčová slova: teplo - stres tepelný - zátěž tepelná - tempo pracovní - nemoci z povolání - nemoci z horka - zemědělství

GILBEY, SUZANNE E.: Occupational exposures to agricultural dust by Western Australian wheat-belt farmers during seeding operations / Pracovní expozice zemědělskému prachu mezi zemědělci v západoaustralském pásmu při výsevu pšenice
anotace: Zemědělské činnosti běžně vystavují zemědělské pracovníky vysokým úrovním půdního prachu a jiným částicím ve vzduchu, které byly spojeny s nepříznivými zdravotními důsledky. Hlavním cílem této studie bylo prozkoumat expozici zemědělskému prachu při výsadbě pšenice mezi zemědělskými pracovníky v západní Austrálii.
klíčová slova: prach - částice - zemědělství - expozice pracovníků - obtíže zdravotní

MOHAMMAD SADAT, SEYED: Development of a new method for biomonitoring of multiple metals in occupational exposure / Vývoj nové metody biomonitoringu více kovů v pracovním prostředí
anotace: Posouzení souběžné expozice několika druhům kontaminace kovy představuje překážku pro monitorování pracovního prostředí. Stanovení prvků v biologických vzorcích je důležitým způsobem hodnocení pracovní expozice. Optimalizované metody extrakce více kovů z biologických vzorků však nebyly v nedávných studiích uvedeny. Proto byla navržena extrakce jednotlivých kovů pro potřeby biomonitoringu souběžné expozice kovům.
klíčová slova: kovy - kontaminace - monitorování - prostředí pracovní - extrakce - metody

Journal of Safety Research - č. 66 (2018)

JALIL AL-BAYATI, AHMED - ABUDAYYEH, OSAMA - ALBERT, ALEX: Managing active cultural differences in U.S. construction workplaces / Řízení aktivních kulturních rozdílů na amerických staveništích: perspektivy z hlediska nehispánských pracovníků
anotace: Současné zprávy o sčítání lidu ukazují na rostoucí posun směrem k různorodosti pracovních sil ve stavebním průmyslu v USA, což je do značné míry výsledkem rostoucí účasti ze strany hispánské komunity. Data také naznačují, že hispánská pracovní síla trpí vyšší mírou smrtelných úrazů ve srovnání s jejich nehispánskými protějšky. Proto existuje reálná potřeba vyvinout a využít nové nástroje a strategie řízení, které by zohledňovaly rozdíly v jazyce a kultuře této pracovní síly. Absence těchto nástrojů a strategií představuje několik výzev, včetně překročení nákladů, zpoždění v harmonogramu a co je důležitější, vyšší míry úrazů na pracovišti. Cílem této studie je lépe pochopit přínos kulturní rozmanitosti této pracovní síly jako faktoru, který může ovlivnit celkovou bezpečnost na staveništích.
klíčová slova: síla pracovní - pracovníci hispánští - rozdíly kulturní - bezpečnost práce - staveniště - stavebnictví - prevence rizik - řízení bezpečnosti práce

PROVAN, DAVID J. - DEKKER, SIDNEY W. A. - RAE, ANDREW J.: Benefactor or burden / Přínos nebo zátěž: zkoumání profesní identity profesionálů v oblasti bezpečnosti
anotace: Tato studie zkoumala profesní identitu bezpečnostních profesionálů prostřednictvím pochopení toho, v co odborníci v oblasti BOZP věří, co se bezpečnosti týká, jejich roli v organizacích a jejich profesionálnímu já. Pochopení profesní identity profesionálů v oblasti bezpečnosti je důležitým základem pro zkoumání jejich profesní praxe a širšího chápání organizační bezpečnosti.
klíčová slova: odborníci BOZP - profesionálové bezpečnosti práce - profese - identita

SOWAH, DANIEL: Occupational interventions for the prevention of back pain / Profesionální intervence při prevenci bolesti zad: systematických přehled
anotace: Autoři provedli průzkum systematických přehledů o intervencích pro prevenci bolesti zad (LBP), které lze provádět na pracovišti. Výsledky ukázaly, že cvičení a vzdělávací intervence v oblasti prevence bolesti v zádech jsou účinným preventivním nástrojem.
klíčová slova: bolesti v zádech - pracoviště - intervence - vzdělávání - prevence

MOORE, LIBBY L. - WURZELBACHER, STEVEN J. - SHOCKEY, TAYLOR M.: Workers' compensation insurer risk control systems / Systémy kontroly rizik pojistitelů pracovníků: příležitosti pro spolupráci v oblasti veřejného zdraví
anotace: Pojišťovny odškodňující pracovníky nabízejí služby a programy pro účely budoucího výběru klientů a pro účely kontroly rizik klienta. K těmto cílům sbírají pojistitelé údaje o zaměstnavatelích, které mohou zahrnovat informace o druzích rizik na pracovišti, o programech bezpečnosti a ochrany zdraví a zavedených kontrolách prevence úrazů/nemocí a programů návratu do práce za účelem snížení závažnosti úrazů/nemocí. Pojistitelé tedy shromažďují a uchovávají rozsáhlá data o řízení/kontrole rizik, která jsou užitečná pro výzkum veřejného zdraví pro zlepšení bezpečnosti a zdraví na pracovišti.
klíčová slova: ztráty - řízení rizik - pojišťovny - BOZP - návrat do práce - expozice - hodnocení - databáze

Journal of Safety Research - č. 67 (2018)

MOHAMMADI, AMIR - TAVAKOLAN, MEHDI - KHOSRAVI, YAHYA: Developing safety archetypes of construction industry at project level using system dynamics / Vývoj bezpečnostních archetypů ve stavebnictví na úrovni projektu s využitím dynamiky systému
anotace: Bezpečné chování a pracovní podmínky jsou hlavním problémem stavebních projektů. K nehodám však dochází v důsledku selhání systému, nikoli jediného faktoru, jako je nebezpečné chování nebo stav. Bezpečnost staveniště by měla být zkoumána systematickým pohledem, který je schopen ilustrovat komplexní povahu nehod. Prezentovaný výzkum si klade za cíl průběžně detekovat a kategorizovat vzorce chování, které se opakují v řízení bezpečnosti staveb.
klíčová slova: stavebnictví - řízení bezpečnosti práce - bezpečnost práce - archetypy - chování - projekty stavební

CHEN, MING: Investigating the nonlinear effect of ego depletion on safety compliance / Zkoumání nelineárního efektu vyčerpání ega na dodržování bezpečnosti: moderující role ruminace
anotace: Obecným pohledem v předchozích výzkumech je, že zaměstnanci se zdráhají dodržovat bezpečné pracovní postupy při konfrontaci s nedostatkem zdrojů vlastní kontroly. Tento argument je však omezen pohledem na vyčerpání ega. Pro vyplnění této mezery vytváří tato studie nelineární vztah mezi vyčerpáním ega a dodržováním bezpečnosti z pohledu teorie dvou procesů. Tato studie vysvětluje vztah ve tvaru písmene U mezi vyčerpáním ega a dodržováním bezpečnosti. Ruminace (nutkavé, zdlouhavé a monomanické zabývání se nějakým problémem) může tento vztah ve tvaru písmene U posílit.
klíčová slova: osobnosti - chování bezpečné - bezpečnost práce - ruminace - vlastnosti

NYKÄNEN, MIKKO - SUND, REIJO - VUORI, JUKKA: Enhancing safety competencies of young adults / Zlepšení bezpečnostních kompetencí mladých dospělých: randomizovaná terénní studie (RCT)
anotace: Mladí pracovníci jsou vystaveni různým pracovním rizikům, často s omezenými zkušenostmi a dovednostmi. V této studii zkoumali autoři vliv programu Attitude to Work zaměřený na bezpečnostní kompetence mladých pracovníků. Intervence byla založena na sociálně-kognitivní teorii, aby pomohla mladým lidem aktivně se podílet na prevenci pracovních rizik a překonávat překážky bezpečné práce.
klíčová slova: pracovníci mladí - kompetence - vzdělávání - školení - programy

GHODRATI, NARIMAN - YIU, TAK WING - WILKINSON, SUZANNE: Unintended consequences of management strategies for improving labor productivity in construction industry / Nezamýšlené důsledky strategií řízení pro zlepšení produktivity práce ve stavebnictví
anotace: Produktivita práce a bezpečnost práce jsou ve stavebnictví důležitými tématy. Nicméně literatura poskytuje jen málo informací pro projektové manažery, kteří se snaží zjistit, jak strategie řízení zaměřené na zvýšení produktivity práce ovlivňují bezpečnost. Tento výzkum řeší mezeru měřením dopadu dvou skupin strategií řízení, které zahrnují strategie řízení lidských zdrojů a strategie řízení související s bezpečností stavebních projektů. Údaje byly shromážděny ze 111 obecných stavebních projektů prostřednictvím průzkumu.
klíčová slova: stavebnictví - produktivita práce - bezpečnost práce - řízení - strategie

AL-BAYATI, AHMED JALIL - YORK, DAVID DANIEL: Fatal injuries among Hispanic workers in the U.S. construction industry / Smrtelná zranění u hispánských pracovníků ve stavebnictví v USA: zjištění z vyšetřovacích zpráv FACE
anotace: Identifikace a porozumění charakteristikám pracovních úrazů může poskytnout důležité informace potřebné k objasnění jejich příčin a zabránění podobným nehodám v budoucnosti. Hispánská pracovní síla představuje významný segment pracovní síly v USA. Vládní statistické údaje ukazují vyšší míru úmrtí u hispánských pracovníků ve srovnání s jinými etnickými skupinami. Tato studie si klade za cíl poskytnout informace o trendech smrtelných úrazů mezi hispánskými pracovníky. Studie zkoumala 92 vládních vyšetřovacích zpráv s cílem odhalit obecné trendy, poté bylo provedeno vyšetření smrtelných úrazů při pádu ve studovaném vzorku, protože pád je převažující příčinou smrtelných úrazů.
klíčová slova: úrazy smrtelné - úrazy pracovní - příčiny - stavebnictví - pracovníci hispánští

Journal of Safety Research - č. 68 (2019)

NEWAZ, MOHAMMAD TANVI: Using a psychological contract of safety to predict safety climate on construction sites / Využití psychologické smlouvy o bezpečnosti k předvídání bezpečnostního klimatu na staveništích
anotace: Skutečnost, že bezpečnostní klima ovlivňuje bezpečnostní chování a přináší lepší bezpečnostní výsledky, je ve stavebnictví dobře známa. Stále je však nejasné, jak je vnímání bezpečnosti pracovníků rozvíjeno. V tomto výzkumu je zkoumán vliv bezpečnostního klimatu supervizorů a jeho dopad na bezpečnostní chování pracovníků a jejich konceptualizaci bezpečnosti pomocí "psychologické smlouvy" (PC). Konkrétněji se tvrdí, že "psychologická smlouva o bezpečnosti" (PCS) je důležitým faktorem při vysvětlování toho, jaký pracovníci přikládají význam supervizorovi. Rozsáhlý výzkum navrhuje: a) bezpečnostní klima je založeno na vnímání bezpečnosti pracovníků; a b) PCS je založeno na vnímaných vzájemných závazcích mezi pracovníky a orgány dohledu. Výsledkem tohoto výzkumu je, že pokud budou splněny PCS nebo vzájemné závazky mezi pracovníky a supervizory, pak bude pozitivně ovlivněno bezpečnostní klima v podniku.
klíčová slova: stavebnictví - bezpečnost práce - klima bezpečnostní - psychologie - supervizoři - pracovníci

KIM, SU JIN - CHUNG, EUN KYOUNG: The effect of organizational justice as perceived by occupational drivers on traffic accidents / Vliv organizační spravedlnosti, jak ji vnímají profesionální řidiči, na dopravní nehody: zprostředkování účinků spokojenosti s prací
anotace: Toto je první studie, která ukazuje vztah mezi organizační spravedlností a dopravními nehodami a rozšiřuje výzkum bezpečnosti o organizační spravedlnost pro prevenci dopravních nehod. Přispívá k výzkumu bezpečnosti zkoumáním vztahu mezi organizační spravedlností, která je distálním organizačním faktorem, a dopravními nehodami a zprostředkovatelskou úlohou spokojenosti s prací.
klíčová slova: nehody dopravní - řidiči z povolání - spokojenost - spravedlnost

HERAS-SAIZARBITORIA, INAKI: OHSAS 18001 certification and work accidents / Certifikace OHSAS 18001 a pracovní úrazy
anotace: Dopady normy OHSAS 18001 na výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako je snížení počtu pracovních úrazů, byly v odborné literatuře nedostatečně prozkoumány. Dopad tohoto standardu na další aspekty výkonnosti, jako je ziskovost a produktivita, přitahuje další pozornost. Tento článek si klade za cíl zaplnit tuto mezeru tím, že osvětlí vztah mezi certifikací OHSAS 18001 a mírou méně závažných, závažných a smrtelných úrazů zaměstnanců v certifikovaných i necertifikovaných společnostech.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - systémy integrované - systémy řízení bezpečnosti - normy - standardizace - výkonnost - úrazy pracovní

IQBAL, HASSAN: Mapping safety culture attributes with integrity management program to achieve assessment goals / Mapování atributů kultury bezpečnosti pomocí programu řízení integrity za účelem dosažení cílů hodnocení: rámec pro ropném a plynárenském průmyslu
anotace: Bezpečnost ropovodů a plynovodů je pro veřejnost, vládní regulační orgány a průmysl stále více znepokojující téma. Systém řízení bezpečnosti nemůže být účinný bez účinného programu řízení integrity (integrity management program, IMP) a silné kultury bezpečnosti. IMP je formální dokument (politika, plánování, harmonogram a technické procesy), zatímco kultura bezpečnosti je měřítkem názorů, přesvědčení a tradic o bezpečnosti. Pro regulační orgány a společnosti O&G je hodnocení efektivity jak IMP, tak kultury bezpečnosti prostřednictvím regulačních auditů skličujícím úkolem s nejasnými zjištěními.
klíčová slova: systémy řízení - integrita - programy - kultura bezpečnosti - plynovody - ropovody - plynárenství - průmysl ropný

MACLEAN, CARLA L. - READ, J. DON: An illusion of objectivity in workplace investigation / Iluze objektivity při vyšetřování na pracovišti: graf analýzy příčin a důslednost, přesnost a zkreslení v úsudcích
anotace: Nástroje pro vyšetřování používané při událostech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí podporovat úsudky založené na důkazech, zejména pokud jsou používány v kontextu předpojatosti. Avšak tyto nástroje jsou zřídka empiricky prověřeny. Společný nástroj pro vyšetřování na pracovišti, nazvaný pro tuto studii "Graf analýzy příčin (CA)", je kontrolní seznam, na kterém vyšetřovatelé vybírají nestandardní akce a podmínky, které zřejmě přispěly k pracovním událostem. Tento výzkum testuje, zda graf CA podporuje kvalitní vyšetřovací rozsudky.
klíčová slova: nehody pracovní - události mimořádné - vyšetřování - pracoviště - checklisty - seznamy kontrolní - analýzy - zprávy

LOZANO-DÍEZ, RAFAEL VICENTE: Analysis of the impact of health and safety coordinator on construction site accidents / Analýza vlivu koordinátora BOZP při nehodách na staveništi: případ Španělska
anotace: Postavení koordinátora BOZP, jako nezbytného a kompetentního inženýra ve stavebnictví, vzniklo ve Španělsku 25. prosince 1997 v důsledku implementace evropské směrnice 92/57/EHS. Existuje tedy dostatečné časové období pro stanovení jeho realizace a zhodnocení dopadu ve stavebnictví. Výzkum provedený v tomto článku vznikl na základě analýzy statistických dat získaných veřejnými a profesními orgány. Kvantitativní studie získaných dat je doplněna vytvořením specifických referenčních ukazatelů, které spojují čtyři základní proměnné ve stavebnictví: počet nehod, objem zaměstnaných pracovníků, stavební jednotky a koordinační místa pro bezpečnost a ochranu zdraví.
klíčová slova: koordinátoři BOZP - staveniště - stavebnictví - bezpečnost práce - normy - standardizace

ZHANG, JIANGSHI: Applicability of accident analysis methods to Chinese construction accidents / Použitelnost metod analýzy nehod na nehody v čínském stavebnictví
anotace: Je nutné jasně porozumět nehodám a úrazům ve stavebnictví, aby se zabránilo nárůstu jejich počtu. Pro nehody v čínském stavebního sektoru jsou zapotřebí lepší metody analýzy. Výběr a analýza typické stavební nehody na základě čtyř současných populárních modelů: STAMP, AcciMap, HFACS a 2-4 model. Autoři následně zhodnotili použitelnost modelů na stavební nehody, včetně jejich spolehlivosti a platnosti.
klíčová slova: stavebnictví - nehody pracovní - úrazy pracovní - příčiny - analýzy - modely - Čína

FRUHEN, LAURA S. - GRIFFIN, MARK A. - ANDREI, DANIELA M.: What does safety commitment mean to leaders? / Co znamená bezpečnostní závazek pro vůdčí pracovníky?
anotace: Vnímaný závazek týkající se řízení bezpečnosti jako aspekt bezpečnostního klimatu nebo kultury má zásadní vliv na výsledky v oblasti bezpečnosti v organizacích. Co je nejasné, je to, jak vůdci vytvářejí vnímání závazků. Abychom tuto mezeru v literatuře řešili, považujeme bezpečnostní závazek za vůdčí konstrukt z pohledu vůdců, kteří mají tu zkušenost. V tomto dokumentu je zaveden vícedimenzionální rámec pro bezpečnostní závazek vedoucích pracovníků (skládající se z afektivního, normativního a výpočtového závazku).
klíčová slova: pracovníci vedoucí - manažeři - závazky - řízení bezpečnosti - kultura bezpečnosti - metody

Le travail humain - č. 4 (2018)

PORTOGHESE, IGOR: Patient verbal abuse, emotional exhaustion, and affective commitment among healthcare workers / Pacientovo slovní zneužívání, emoční vyčerpání a afektivní závazek mezi zdravotnickými pracovníky: umírněný model zprostředkování vzájemné podpory
anotace: V posledním desetiletí narůstá násilí pacientů vůči zdravotnickým pracovníkům a stává se nově vznikajícím pracovním rizikem s negativními dopady na individuální i organizační úrovni. Cílem této studie bylo zkoumat zprostředkovatelskou roli emočního vyčerpání na vztah mezi verbálním zneužíváním pacientů a jednotným afektivním závazkem na vzorku zdravotnických pracovníků.
klíčová slova: pacienti - agresivita - emoce - zdravotníci - sestry zdravotní - mediace - podpora

ROUAT, SABRINA - SARNIN, PHILIPPE: L´intervention en sante au travail / Zdravotní intervence na pracovišti: zájem případové studie intervence
anotace: Tento článek navrhuje přivést znalosti o intervenci z kvalitativního přístupu a zaměřit se na intervenční proces. Autoři provedli empirický výzkum a provedli skutečnou intervenci zaměřenou na ochranu zdraví. S použitím případové studie je v článku uvedena intervence, její překážky a úpravy, které se v rámci realizaci ukázaly jako důležité. Model je také inspirován intervenčním schématem navrhovaným ergonomií, který tvoří základ analýzy intervencí. Je navrženo 8 kroků, které by měly iniciovat změnu v organizaci, od vyjádření problému až po rozhodnutí organizace směřovat ke konkrétní akci.
klíčová slova: ochrana zdraví - pracoviště - intervence - procesy - transformace - analýzy

MM Průmyslové spektrum - č. 3 (2019)

Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů
anotace: Mezinárodní federace robotiky (IFR, International Federation of Robotics) zveřejnila v prosinci 2018 zprávu nazvanou Demystifikace kolaborativních průmyslových robotů (Demystifying Collaborative Industrial Robots), která se snaží nalézt odpověď na otázku současné a budoucí úlohy kolaborativní robotiky. Níže uvádíme překlad podstatné části zprávy, kterou nám poskytl jeden ze členů IFR - společnost FANUC.
klíčová slova: robotizace - roboty - robotika kolaborativní

MOLÁČEK, PETR: Průmysl 4.0
anotace: Čtvrtá průmyslová revoluce přináší všem průmyslovým výrobcům, vybaveným digitální technikou a propojeným digitálními sítěmi vedle nových možností i nová provozní rizika. Celý kybernetický ekosystém Průmyslu 4.0 potřebuje strategii, aby byl budován jako bezpečný, odolný a ostražitý k novým kybernetickým rizikům.
klíčová slova: průmysl 4.0 - rizika - kyberbezpečnost

Process Safety Progress - č. 1 (2019)

MOHAMED, RAMUNA - CHE ROSMANI CHE HASSAN MAHAR - HAMID, DIANA: Critical success factors of risk-based inspection / Kritické faktory úspěchu inspekce založené na rizicích
anotace: Inspekce založená na riziku (risk-based inspection, RBI) je nástroj, který pomáhá zajistit bezpečnou a ekonomicky životaschopnou činnost. Pro využití systému RBI je třeba zkoumat faktory, které ovlivňují jeho provádění. Tento výzkum se zaměřuje na identifikaci a hodnocení kritických faktorů úspěchu (RPS).
klíčová slova: řízení rizik - hodnocení rizik - inspekce - faktory

SOUZA, ANDREY O.: A new correlation for hazardous area classification based on experiments and CFD predictions / Nová korelace pro klasifikaci nebezpečných prostor na základě experimentů a CFD predikcí
anotace: V této práci je popsána autory vyvinutá korelace pro predikci rozšíření rizikové oblasti vlivem fugitivních emisí. Korelace je založena na simulačních datech pomocí výpočetní dynamiky tekutin (computational fluid dynamic, CFD).
klíčová slova: plyny - rozptyl - oblasti rizikové - klasifikace - korelace

SONG, GUOZHENG - KHAN, FAISAL - YANG, MING: Integrated risk management of hazardous processing facilities / Integrované řízení rizik u zařízení zpracovávající nebezpečné látky
anotace: Zpracovatelská zařízení, která manipulují s velkým množstvím nebezpečných látek, jsou pro teroristy atraktivními cíli. Tato pracoviště jsou tak vystavena nejen nehodám, ale také záměrným hrozbám. Některé výzkumy samostatně zkoumaly riziko způsobené potenciálními náhodnými událostmi nebo teroristickými činy. Chybí však studie zaměřené na integrované posuzování a řízení rizik (zabývající se otázkami bezpečnosti a zabezpečením). Tento dokument navrhuje přístup k hodnocení a řízení integrovaných rizik. Tato metoda je založena na diagramu vlivu, který zahrnuje faktory bezpečnosti a zabezpečení do jednoho rámce. Posuzuje dopady činností managementu na náhodné i úmyslné riziko. Tato metoda může pomoci odhalit skryté riziko (tj. riziko, které není rozpoznáno během fází návrhu a provozu) a zajistit snížení reálného rizika na přijatelnou úroveň, a to vedením výběru akcí řízení. Účinnost navrhované metody je prokázána pomocí řízení rizika na příkladu přeplněné nádrže na olej.
klíčová slova: rozhodování - řízení rizik - řízení procesní bezpečnosti - zabezpečení - bezpečnost - rizika - diagramy

ZHANG, BO - LIU, YUE - QIAO, SHEN: A quantitative individual risk assessment method in process facilities with toxic gas release hazards / Metoda kvantitativního individuálního posouzení rizik v procesních zařízeních s nebezpečím uvolňování toxických plynů: kombinovaný scénář a CFD přístup
anotace: Jednotlivci pracující v procesních zařízeních obsahujících toxické plyny mohou čelit únikům plynů a riziku otravy. Mnoho studií týkajících se individuálního rizika (IR) bylo provedeno na základě nejhoršího scénáře. Přístup založený na nejhorším scénáři však nemůže představovat realistická rizika uvolnění a může přeceňovat IR. V této studii je navržen přístup založený na kompletním havarijním scénáři (complete accident scenario set, CASS) a výpočetní dynamice tekutin (CFD), který kvantitativně vyhodnocuje IR uvolňování toxických plynů v procesních zařízeních.
klíčová slova: plyny toxické - únik látek - rizika - amoniak - scénáře - plánování havarijní

DREW, DAVID W. - DHARMAVARAM, SESHU - GILBERT, KEVIN L.: Modeling reactive mixtures / Modelování reaktivních směsí: případová studie rozlití formaldehydového roztoku
anotace: Když se kapalná směs, jako je vodný roztok formaldehydu, uvolňuje do životního prostředí, rychlost odpařování do atmosféry silně závisí na chemických reakcích, které regulují vývoj výparů formaldehydu. Většina metod a modelů modelování, které jsou v současné době používány v průmyslu, obvykle ignoruje jakékoli reakční jevy. Tento článek popisuje dynamický model vyvinutý pomocí sady nástrojů Aspen® Custom Modeling (ACM). V případě formaldehydových roztoků se termodynamika a reakční kinetika směsi formaldehydu (HCHO), vody a methanolu (CH3OH) vypočítávají z modelů dostupných v otevřené literatuře. Reverzibilní chemické reakce kapalné fáze mezi vodou a formaldehydem, jakož i methanolem a formaldehydem tvoří oligomery, z nichž většina je netěkavá.
klíčová slova: směsi reaktivní - kapaliny - formaldehyd - únik látek - termodynamika - modelování

CHEN, KUN: Risk analysis of oilfield gathering station / Analýza rizik sběrné stanice na ropných polí
anotace: Analýza a hodnocení rizik na sběrné stanici na ropných polí (OGS) je náročným úkolem vzhledem k tomu, že velká část dostupných údajů je velmi nejistá a vágní a mnoho mechanismů je složitých a obtížně pochopitelných. V této studii je navržena kombinační metoda analytického hierarchického procesu (AHP) a fuzzy komplexního hodnocení (FCE) k posouzení rizik v OGS spojených se selháními více subsystémů. Byl zaveden systém hodnocení bezpečnosti v OGS, který zahrnoval index tankové jednotky, index potrubní jednotky, index digitální monitorovací jednotky a další systémy.
klíčová slova: průmysl ropný - rafinérie - stanice - analýzy rizik - hodnocení rizik - metody

CHEN, MENGMENG - WANG, KAI: A bow-tie model for analyzing explosion and fire accidents induced by unloading operation in petrochemical enterprises / Model bow-tie (motýlek) pro analýzu výbuchů a požárů způsobených vykládkou v petrochemických podnicích
anotace: V petrochemických podnicích se často vyskytují nehody doprovázené výbuchem nebo požárem. Pro zlepšení řízení rizik je použita metoda bow-tie, která analyzuje příčiny, důsledky a kontrolní metody těchto katastrof. Na základě analýzy stromu poruchových stavů bylo dosaženo 42 kombinačních scénářů primárních událostí vedoucích k výbuchu a požární nehodě. Strom událostí je vytvořen tam, kde jsou získány čtyři důsledky, s různou pravděpodobností výskytu a ztrátovostí, s ohledem na úspěch nebo selhání nouzové evakuace a automatického hasicího systému. Struktura modelu bow-tie je vytvořena tam, kde jsou zohledněny tři zdroje havárií, včetně limitní koncentrace zkapalněného ropného plynu, poruchy zařízení nebo provozní chyby a zdroje požáru. Po zjištění příčin a následků havárií jsou navržena preventivní opatření a opatření ke snížení ztrát. Tento model byl použit pro analýzu výbuchu a požární nehody, ke kterým došlo ve skupině Jinyu v Číně. Zpožděný nouzový výkop a selhání automatického hasicího systému vedly k plně rozvinutému požáru a těžkým ztrátám na životech. S cílem omezit tyto katastrofy byly pro skupinu Jinyu poskytnuty návrhy na řízení v oblasti vzdělávání, inteligentního monitorování, správy zařízení a řízení bezpečnosti.
klíčová slova: výbuchy - požáry - události mimořádné - průmysl petrochemický - podniky - analýzy rizik - metody

Process Safety Progress - č. 4 (2018)

EDWARDS, VICTOR - STUDY, KAREN: "It is better to be safe 100 times than dead once." / "Je lepší být 100krát bezpečný než jednou mrtvý." - Mark Twain
anotace: Tento článek, který byl představen na 20. ročníku konference Process Plant Safety Symposium (PPSS), hodnotí příklady toho, jak roky konání tohoto sympózia, který je zaměřen na oblast procesní bezpečnosti, usnadnily pokrok v oblasti procesní bezpečnosti. Článek je uzavřen pohledem do budoucnosti a definuje potřebné pokroky v oblasti bezpečnosti procesů.
klíčová slova: bezpečnost procesní - procesy průmyslové - konference mezinárodní

AMYOTTE, PAUL - IRVINE, YENE - KHAN, FAISAL: Chemical safety board investigation reports and the hierarchy of controls. Zprávy z vyšetřování Rady pro chemickou bezpečnosti a hierarchie kontrol: 2. kolo
anotace: Za období od prosince 2009 do května 2016 bylo analyzováno 25 zpráv Rady pro chemickou bezpečnost USA jako důkazy příkladů souvisejících s přirozeně bezpečnějším designem, pasivním a aktivním řízením bezpečnosti a procesní bezpečností. Tato opatření byla také analyzována z hlediska jejich přínosu k prevenci nežádoucích událostí a zmírňování jejich následků, jakož i jejich použitelnosti na specifické prvky systému PSM doporučené Kanadskou společností pro chemické inženýrství. Tato práce představuje pokračování předchozí studie, která provedla podobnou analýzu pro 60 zpráv CSB psaných v období 1998-2010. Zde uvedená aktualizace dále ilustruje významnou hodnotu vyšetřovacích zpráv společnosti CSB při prokázání získaných zkušeností a v oblasti školení a vzdělávání.
klíčová slova: design bezpečnostní - bezpečnost procesní - zprávy bezpečnostní - analýzy - řízení bezpečnosti

VAUGHEN, BRUCE K. - KLEIN, JAMES A. - CHAMPION, JOHN W.: Our process safety journey continues / Naše bezpečnostní cesta pokračuje: operační disciplína dnes
anotace: Koncem osmdesátých let DuPont definoval operační disciplínu (OD) jako hluboce zakořeněnou oddanost a odhodlání každého člena organizace vykonávat každý úkol pokaždé správnou cestou. Mnoho dalších společností má podobné definice "operační disciplíny" a tento důraz se nezměnil. Provozní disciplína nadále odráží sílu kultury bezpečnosti organizace při vytváření programů procesní bezpečnosti a při poskytování hmatatelných výsledků pro prevenci úrazů a incidentů prostřednictvím účinných systémů bezpečnosti provozu. Co se změnilo, je, jak lépe aplikujeme operační disciplínu jako jeden ze tří základních bezpečnostních základů procesů. Tento článek popisuje, jak toto úsilí pomohlo lépe vyhodnotit operační disciplínu v rámci prvku Řízení provozu na základě rizikového procesu, stručně uvádí, jak lze programy OD realizovat pomocí příkladu od společnosti Dow Chemical Company, a poskytuje praktické pokyny a přístupy, které společnost může využít při své cestě ke zlepšení svého programu OD.
klíčová slova: bezpečnost procesní - provoz - řízení bezpečnosti - disciplína - kultura bezpečnosti - systémy bezpečnosti - podniky

FOREST, JERRY: Don't walk the line-dance it! / Nechoďte po linii - tančete!
anotace: Tento článek poskytuje informace o snaze eliminovat chyby obsluhy v průmyslu. Nastíní další kroky podniknuté společností Celanese a uvádí výsledky, jakož i zdůrazňuje, jak se průmysl spojil, aby zlepšil systémovou příčinu incidentů bezpečnosti procesů.
klíčová slova: obsluha - provoz - bezpečnost procesní - chyby - eliminace

Professional Safety - č. 2 (2019)

SUSCA, PETER T.: The value of effective management systems / Hodnota efektivních systémů řízení
anotace: Systémy řízení jsou strategickým prvkem jakéhokoli efektivního přístupu k řízení rizik. Vytvářejí zastřešující metodiku, ke které jsou vázány všechny akce, a zpracovávají data. Organizace, které skutečně chápou, jak udržovat efektivní systémy řízení, mají mnohem větší šanci předvídat a předcházet škodám pro pracovníky a jejich organizaci. To vyvolává otázku: "Co je potřeba k vytvoření a udržení efektivního systému řízení?" Tento článek se snaží rozvíjet dialog o očekávání výkonnosti systému řízení v celém operačním spektru organizace.
klíčová slova: systémy řízení - systémy managementu - řízení podnikové - řízení rizik - procesy

CURRY, DAVE: Clearly defining loss control terms / Jasné definování pojmů v oblasti řízení ztrát: pochopí vás porota?
anotace: Zmatek a nedorozumění jsou časté, zvlášť když jsou specifické termíny používané k aktuálnímu stavu vědění podobné termínům užívaným v běžném jazyce. Tento problém se stává ještě složitějším, když více mluvčích používá stejné termíny, ale s různými významy. Aby se uskutečnila účinná komunikace, musí existovat společné porozumění jak pro mluvčího, tak pro posluchače toho, co je určitými pojmy míněno.
klíčová slova: terminologie - pojmy - komunikace - řízení rizik - ztráty

O'KELLEY, KEVIN: New employees and safety culture / Noví zaměstnanci a kultura bezpečnosti: perspektiva sociálně-kognitivní teorie
anotace: Pro mnoho pracovníků se změna pracovního místa a poznávání nových bezpečnostních kultur stává novým standardem. Zaměstnanci rychle přijmou kulturu bezpečnosti nového zaměstnavatele. Sociálně-kognitivní teorie poskytuje rámec pro pochopení toho, jak se zaměstnanci učí chovat se na svém novém pracovním místě. Navrhuje také mechanismy potřebné ke zlepšení stávající kultury bezpečnosti.
klíčová slova: zaměstnanci noví - kultura bezpečnosti - chování bezpečné - teorie kognitivní

WANG, JUN - RAZAVI, SAIEDEH: Integrated and automated systems for safer construction site / Integrované a automatizované systémy pro bezpečnější staveniště
anotace: Stavební průmysl vede mezi ostatními průmyslovými odvětvími v celkovém počtu smrtelným úrazům pracovníků v USA. Nebezpečné lidské chování je považováno za významný faktor přispívající k pracovním incidentům ve stavebnictví. Technologie umožňují různým inovativním aplikacím inteligentně zvýšit bezpečnost stavby. Kyberfyzikální systémy (Human-in-the-loop cyber- physical systems, HiLCPS), které jsou integrovanými a automatizovanými systémy, se zavádějí do stavebnictví s cílem zlepšit informovanost o situaci a aktivně předcházet incidentům. Nebezpečí výbuchu podle jednotlivých zařízení je jednou z hlavních příčin smrtelných úrazů. Tento článek prezentuje předběžnou implementaci prototypu HiLCPS pro nebezpečí ohrožených zařízení v kontrolovaném prostředí s cílem přispět k rozvoji HiLCPS pro reálná pracoviště. Pokračování této studie je v plném vývoji a implementaci HiLCPS ve výstavbě. V souladu s tím autoři identifikují tři primární výzvy spojené s implementacemi HiLCPS: 1) bezproblémová integrace tří domén HiLCPS; 2) porozumění a modelování lidského chování a validace systémů spojených s lidským chováním; a 3) vypracování spolehlivých metrik hodnocení výkonnosti.
klíčová slova: systémy kyberfyzikální - automatizace - digitalizace - stavebnictví - staveniště - faktor lidský - rozhraní člověk-stroj - predikce

Professional Safety - č. 3 (2019)

BUTLER, TERRY - GILLETTE, JASON C.: Exoskeletons / Exoskeletony: používané jako OOP pro prevenci zranění
anotace: Článek se zabývá možným zvážením exoskeletonů jako osobního ochranného prostředku (OOP) pro prevenci zranění ramen. Poskytuje stručný úvod k prevenci úrazů a ergonomickému hodnocení a zkoumá studie, které se zabývaly výzkumem únavy svalů ramen a ergonomickým hodnocením exoskeletonů. Autoři uvádějí řadu studií, jejichž cílem je zhodnotit potenciální využití exoskeletonů jako OOP. Prezentované zkušební metody poskytují kvantitativní údaje na podporu rozhodnutí o tom, zda mají být exoskeletony klasifikovány jako OOP.
klíčová slova: exoskeletony - prevence úrazů - OOP - prostředky ochranné - ramena - svaly - únava - hodnocení ergonomické

WINN, GARY L. - DYKES, AVA C.: Identifying toxic leadership and building worker resilience / Identifikace toxického vedení a budování odolnosti pracovníků
anotace: Toxičtí vůdci pracují pro sebe nebo proti cílům svých organizací, což vede k nefunkčnímu prostředí. Tento článek se snaží pomoci managementu pochopit, jak mohou organizační podmínky umožnit některým vůdcům, aby se stali toxickými. Popisuje, jak mohou pracovníci a manažeři bránit sebe a své organizace proti toxickým vůdcům. Nakonec vysvětluje, jak mohou autentičtí vůdci vybudovat kulturu morálky a zlepšenou organizační odolnost.
klíčová slova: manažeři - pracovníci vedoucí - kultura podniková - odolnost

GARRABRANT, CHRISTOPHER: Risk-taking behavior / Rizikové chování: role emocí
anotace: Důvody, proč jednotlivci ohrožují svých chováním sebe nebo na jiné osoby, nemusí být zřejmé. Emoce mohou hrát hlubší roli, než pracovníci věří. Jednání, které je v rozporu se známými bezpečnými pracovními postupy, je často uváděno jako nedostatek úsudku ze strany pracovníka, u něhož je jediným opravným prostředkem často napomenutí tohoto chování. Není-li přítomen žádný druh postižení, ať už z látky nebo únavy, tento pohled je příliš úzce zaměřen na to, aby měl při hledání příčinné souvislosti velkou hodnotu, a může bránit procesům objevování a učení, které se používají k zabránění opakování.
klíčová slova: chování nebezpečné - chování bezpečné - emoce

Références en Santé au Travail - č. 156 (2019)

DURET, C.: Épuisement profesionnel / Pracovní vyhoření: poradenství a návody pro pracovní lékařství
anotace: Výzkum i klinické studie umožnily definovat pojem syndrom vyhoření. Je způsobován zejména stresem a jinými psychosociálními riziky. Pro pracovní lékařství byla zpracována metodologie řešení psychosociálních rizik s použitím řízených konzultací rozdělených do tří etap s využitím záznamového listu. Probíhá roční program sledování, poté je systematické sledování ukončeno.
klíčová slova: syndrom vyhoření - rizika psychosociální - stres - lékařství pracovní - metodologie

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 1 (2019)

SOUZA, R. V.: The effect of shift work on eating habits / Vliv práce na směny na stravovací návyky: systematický přehled
anotace: Cílem tohoto systematického přehledu bylo zhodnotit vztah mezi prací na směny a stravovacími návyky. Tento přehled naznačuje, že práce na směny může ovlivnit kvalitu stravy pracovníků, ale pro potvrzení této asociace jsou nezbytné nové studie, zejména longitudinální studie, které zkoumají dobu expozice práci na směny, délku pracovního dne a vzorce spánku.
klíčová slova: práce na směny - stravování - návyky - metabolismus - nespavost

KIM, DANIEL: Does paid vacation leave protect against depression among working Americans / Chrání placená dovolená pracující Američany před depresí?: národní analýza dlouhodobých fixních efektů
anotace: Spojené státy americké jsou jedinou vyspělou ekonomikou na světě, která nezaručuje zaměstnancům placenou dovolenou. I když empirické studie objevily asociace mezi placenou dovolenou a štěstím či stresem, žádná studie nezkoumala vztah mezi placenou dovolenou a depresí. Pomocí celostátně reprezentativního longitudinálního vzorku 3380 pracujících mužů a žen ve věku 45-52 let z Národního longitudinálního průzkumu mládeže 1979 tato studie zkoumala, zda placená dovolená může chránit před depresí. Politiky, které povolují placenou dovolenou, mohou přinést podstatné pozitivní dopady na zdraví obyvatelstva a ekonomickou zátěž v důsledku depresí mezi pracujícími ženami v USA.
klíčová slova: dovolená - deprese - zdraví duševní - stres - USA

ENDRESEN REM, SILJE: A randomized controlled multicenter trial of individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness / Náhodně řízená multicentrická studie individuálního umístění a podpory u pacientů se středně těžkým až těžkým duševním onemocněním
anotace: Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost individuálního umístění a podpory (IPS) pro osoby, které zápasí s účastí na trhu práce v důsledku středně těžkého až těžkého duševního onemocnění. Studie byla provedena v Norsku, což je prostředí charakterizované komplexním sociálním systémem a silnou legislativou na ochranu zaměstnanosti.
klíčová slova: zaměstnanost - trh práce - zdraví duševní - nemoci duševní - deprese - pacienti - rehabilitace - přístupy

PEREIRA, MICHELLE: The impact of workplace ergonomics and neck-specific exercise versus ergonomics and health promotion interventions on office worker productivity / Dopad ergonomie na pracovišti a cvičení zaměřeného na krk versus ergonomie a intervence v oblasti podpory zdraví na produktivitu pracovníků v kancelářích: klastrová randomizovaná studie
anotace: Studie zaměřená na zaměstnavatele měla za cíl porovnat bezprostřední a dlouhodobý dopad ergonomie na pracovišti a cvičení specifických pro krk ve srovnání s ergonomií a osvětou v oblasti podpory zdraví na produktivitu mezi všeobecnou populací úředníků a pacientů s bolestí krku.
klíčová slova: ergonomie - podpora zdraví - krk - bolesti - cvičení - úředníci - kanceláře - produktivita - onemocnění muskuloskeletální

JENSEN, JOHAN HOY: Longitudinal associations between organizational change, work-unit social capital, and employee exit from the work unit among public healthcare workers. / Dlouhodobé asociace mezi organizačními změnami, sociálním kapitálem pracovních jednotek a odchodem zaměstnanců z pracovní jednotky mezi pracovníky ve zdravotnictví: analýza mediace
anotace: Organizační změny (např. restrukturalizace, snižování stavů, reorganizace) jsou spojeny s vyšší mírou následného odchodu z pracoviště, ale mediační role sociálního kapitálu není známa. Autoři zkoumali asociace mezi organizačními změnami a následným odchodem zaměstnance z pracovní jednotky a mediací prostřednictvím sociálního kapitálu.
klíčová slova: změny organizační - výpovědi - kapitál sociální - mediace - faktory psychosociální - sektor veřejný - zdravotnictví

NOORDT, MAAIKE VAN DER: Changes in working life expectancy with disability in the Netherlands, 1992-2016 / Změny v očekávané délce pracovního života se zdravotním postižením v Nizozemsku v letech 1992-2016
anotace: Nizozemsko stejně jako jiné západní země zrušilo režim předčasného odchodu do důchodu a v současné době zvyšuje zákonný věk odchodu do důchodu. Je pravděpodobné, že i starší pracovníci se zdravotním postižením budou muset pracovat déle. Autoři zkoumali změnu očekávané délky pracovního života (WLE) se zdravotním postižením starších pracovníků porovnáním údajů ze tří období: 1992-1996, 2002-2006 a 2012-2016. Zjištění zdůrazňují význam intervencí na pracovišti, které pomohou starším pracovníkům se zdravotním postižením zůstat v práci spokojeni a produktivní.
klíčová slova: stárnutí - síla pracovní - pracovníci starší - postižení zdravotní - důchod starobní - schopnosti pracovní - práce fyzická - kapacita fyzická - život pracovní

HOLTERMANN, ANDREAS - MATHIASSEN, SVEND ERIK - STRAKER, LEON: Promoting health and physical capacity during productive work / Podpora zdraví a fyzické kapacity během produktivní práce: princip "zlatovláska"
anotace: I přes preventivní úsilí čelí organizace a zaměstnanci několika výzvám souvisejícím s pracovním životem a podporou zdraví na pracovišti, jako je výrazná prevalence poruch pohybového aparátu, sociální nerovnost ve zdraví a fyzické kapacitě, multimorbidita, epidemie obezity a stárnutí pracovní síly. Autoři se domnívají se, že je zapotřebí nový přístup k ergonomii a podpoře zdraví při práci, který přesahuje rámec prevence škod způsobených prací. Navrhují princip "zlatovláska", jak lze produktivní práci navrhnout tak, aby podporovala zdraví a fyzickou kapacitu pracovníků.
klíčová slova: ergonomie - podpora zdraví - ochrana zdraví - aktivity fyzické - kapacita fyzická - práce vsedě  

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2019)

ANDERSEN, JOHAN HVIID: Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace / Systematický přehled literatury o účincích intervencí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na pracovišti
anotace: Cílem tohoto přezkumu bylo posoudit důkazy, že legislativní a regulační politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) by mohla zlepšit pracovní prostředí z hlediska snížení počtu pracovních úrazů a smrtelných úrazů, nemocí pohybového aparátu, stížností pracovníků, pracovní neschopnosti a nepříznivé profesionální expozice. Byl proveden systematický přehled literatury za období 1966-2017 (únor), jehož cílem bylo zachytit jak publikované, tak šedé literární studie o intervencích v pracovním prostředí v oblasti BOZP pomocí kvantitativních měření intervenčních efektů. Studie, které splnily specifická kritéria, prošly hodnocením metodické kvality. Zahrnuté studie byly seskupeny do pěti tematických oblastí: (i) zavedení právních předpisů v oblasti BOZP, (ii) inspekčních/donucovacích činností, (iii) odborné přípravy, jako je zlepšování znalostí, (iv) kampaní a (v) zavádění technických zařízení, jako jsou mechanická zvedací zařízení.
klíčová slova: pracoviště - intervence - účinky - literatura - studie - analýzy

DIEKER, AMY C. M.: The contribution of work and lifestyle factors to socioeconomic inequalities in self-rated health / Přínos faktorů práce a životního stylu k sociálně-ekonomickým nerovnostem ve zdravotním stavu s vlastním hodnocením: systematický přehled
anotace: Cílem této studie bylo systematicky přezkoumat literaturu o přínosech faktorů práce a životního stylu k sociálně-ekonomickým nerovnostem ve zdravotním stavu zaměstnanců (studie indexované v databázích PubMed, PsycINFO and Web of Science). Většina studií samostatně zkoumala fyzikální a psychosociální pracovní faktory. Je třeba realizovat další longitudinální studie, které zhodnotí, které konkrétní pracovní faktory přispívají k nerovnostem v oblasti zdraví.
klíčová slova: zdraví - stav zdravotní - nerovnosti - faktory ekonomické - faktory sociální - literatura - analýzy - styl životní

FLOVIK, LISA - KNARDAHL, STEIN - CHRISTENSEN, JAN OLAV: Organizational change and employee mental health / Organizační změny a duševní zdraví zaměstnanců: prospektivní víceúrovňová studie asociací mezi organizačními změnami a klinicky relevantní duševní úzkostí
anotace: Současný článek objasňuje, jak různé typy samostatných a opakovaných organizačních změn na pracovišti dlouhodobě ovlivňují duševní zdraví zaměstnanců. Výsledky poukazují na potřebu věnovat pozornost duševnímu zdraví zaměstnanců jak při diskrétních, tak i opakovaných, velkých a malých organizačních změnách.
klíčová slova: zdraví duševní - zaměstnanci - změny organizační - úzkost - faktory psychosociální - absence pracovní - studie

JAKOBSEN, MARKUS D.: Participatory organizational intervention for improved use of assistive devices in patient transfer / Participační organizační intervence pro lepší využití asistenčních pomůcek při přenosu pacienta: randomizovaná kontrolovaná studie
anotace: Jedná se o první randomizovanou kontrolovanou studii, která zkoumá vliv participační ergonomické intervence na využití objektivně měřeného použití pomocných zařízení pro přenos pacientů mezi zdravotnickými pracovníky. Dvouhodinové účastnické ergonomické workshopy vedly k obecnějšímu používání asistenčních pomůcek, větší komunikaci a vedení, ale ne častějšímu používání nezbytných pomocných zařízení.
klíčová slova: zdravotníci - sestry zdravotní - pacienti - péče zdravotní - přenos - manipulace - úrazy pracovní - onemocnění muskuloskeletální - bolesti v zádech - intervence - pomůcky manipulační

AZEVEDO DA SILVA, MARINE: Long-term occupational trajectories and suicide / Dlouhodobé profesní trajektorie a sebevražda: 22leté sledování studie skupiny GAZEL
anotace: Většina sebevražd se vyskytuje u osob v produktivním věku. Riziko je v některých profesních skupinách zvýšeno, vztahy mezi dlouhodobými profesními trajektoriemi a sebevraždami však nejsou známy. Autoři popisují profesní trajektorie a zkoumáme jejich vliv na rozhodnutí spáchat sebevraždu.
klíčová slova: život pracovní - deprese - rizika psychosociální - faktory ekonomické - faktory sociální - postavení sociální - sebevraždy

NIELSEN, HELENA B.: Short time between shifts and risk of injury among Danish hospital workers / Krátká doba mezi směnami a riziko zranění mezi dánskými pracovníky v nemocnicích: studie založená na registrech
anotace: Krátká doba mezi po sobě následujícími pracovními směnami (rychlé návraty, tj. méně než 11 hodin mezi směnami) je spojena s ospalostí a únavou, které byly spojeny s rizikem úrazu. Tato práce si klade za cíl studovat rychlé návraty mezi pracovními směnami a rizikem zranění mezi pracovníky dánské nemocnice.
klíčová slova: směny pracovní - odpočinek - rizika - úrazy pracovní - ospalost - únava

Sicher ist Sicher - č. 3 (2019)

SCHICK, RALF: Einsatz von Exoskeletten in Arbeitssystemen / Použití exoskeletonů v pracovních systémech: stav techniky - vývoj - zkušenosti
anotace: Začíná se zkoumat použití robotických exoskeletonů v pracovních systémech. V různých obchodních sektorech se však již objevuje řada řešení pro podporu zaměstnanců. Článek popisuje, jaké praktické prototypy by mohly být využity ve výrobních a logistických oblastech. Očekává se, že v příštích několika letech by první firmy mohly používat exoskeletony v běžném pracovním procesu k podpoře zaměstnanců.
klíčová slova: exoskeletony - robotizace - systémy pracovní - výroba - logistika - podpora - zaměstnanci

SOMMER, SARAH - ROSEN, PATRICIA HELEN - WISCHNIEWSKI, SASCHA: Von der Idee zum routinemäßigen Einsatz / Od myšlenky k rutinnímu použití: úvodní podmínky pro interakci člověk-robot v průmyslu
anotace: Pro úspěšnou realizaci přímé spolupráce lidí a robotů v průmyslu je důležité prověřit různorodé úvodní podmínky. Od otázky bezpečnostního inženýrství a odpovídajícího návrhu robotického systému, přes pracovní obsah až po kvalifikaci zaměstnanců, je třeba nalézt řešení, která podporují úspěšnou realizaci. Autorky popisují aspekty, které hrají hlavní roli při zavádění přímých interakcí člověk-robot. Kromě prezentace nejdůležitějších požadavků jsou shrnuty vybrané zkušenosti výrobců, uživatelů, systémových integrátorů, výzkumníků a odborníků v oblasti bezpečnosti práce, které byly získány během pracovního workshopu.
klíčová slova: rozhraní člověk-stroj - roboty - robotizace - interakce - podmínky pracovní - inženýrství bezpečnostní - uživatelé - zkušenosti

MÜLLER, RAINER - LARISCH, JOACHIM: Sicherung von Erwerbsfähigkeit und Betriebliche Wiedereingliederung nach und bei chronischer Erkrankung in europäischen Staaten /  Zajištění výdělečné schopnosti a zaměstnanecké reintegrace po chronických onemocněních a při chronických onemocněních v evropských zemích: část 1 ze 6
anotace: V roce 2007 ratifikovala Komise Evropské unie Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tato úmluva zavádí řadu zvláštních ujednání o životních podmínkách osob se zdravotním postižením. Pro jeho realizaci přijala Komise v roce 2010 strategii pro lidi se zdravotním postižením, která se týká také pracovního světa. Tento článek, který má šest pokračování, se zabývá stavem implementace strategie ve vybraných zemích EU (Dánsko, Finsko, Švédsko, Francie). V první části se autoři věnují úvodu do problematiky.
klíčová slova: postižení zdravotní - osoby hendikepované - zaměstnávání - reintegrace - strategie evropské - implementace - země evropské

Sondy revue - č. 3 (2019)

BIČÁKOVÁ, OLGA: Ochrana nízkokvalifikovaných pracovníků
anotace: Článek se věnuje tomu, jakou právní ochranu poskytuje náš právní řád nízkokvalifikovaným pracovníkům, konkrétně zákon o zaměstnanosti a zákoník práce.
klíčová slova: pracovníci - kvalifikace - legislativa

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Pravidla výkonu práce přesčas
anotace: Zákoník práce obsahuje pravidla, podle nichž může zaměstnavatel zaměstnanci výkon práce nařídit, případně se na něm dohodnout. Platí ovšem i určitá omezení. Ta se týkají jednak rozsahu práce přesčas a jednak i podmínek, za nichž může zaměstnavatel práci přesčas jednostranně nařídit. Článek se zaměřuje na objasnění uvedených základních záležitostí a vysvětlí práva a povinnosti zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce přesčas.
klíčová slova: práce přesčas - pravidla - zaměstnanci - zaměstnavatelé - povinnosti - práva - zákoník práce

Spektrum - č. 2 (2018)

FRIŠHANSOVÁ, LENKA - KLOUDA, KAREL - NECHVÁTAL, MAREK: Analýza pracovního prostředí a nanočástic uvolněných při zpracování unikátního hořického pískovce a jejich možný vliv na zdraví
anotace: Příspěvek popisuje provedenou analýzu pracovního prostředí provozovny KÁMEN Ostroměř, s.r.o., kde se zpracovává hořický pískovec, který se používal již v dávné minulosti pro stavební, dekorativní a sochařské účely. V rámci této studie se analyzovala pracoviště se zaměřením na koncentraci a velikost nanočástic uvolněných při zpracování pískovce a zároveň jejich vliv na zdraví.
klíčová slova: nanočástice - pískovec - těžba - zpracování - koncentrace - toxicita - fytotoxicita

VYKOPALOVÁ, HANA: Informační společnost, krizová komunikace a komunikace rizik
anotace: Krizová komunikace a teoretické modely krizové komunikace. Inovativní přístupy v krizové komunikaci, internet a sociální sítě. Potenciál sociálních sítí a efektivita virtuální komunikace v krizové situaci. Využití sociálních médií v krizových situacích. Možnosti sociálního mediálního marketinku a jeho využití pro krizové situace.
klíčová slova: komunikace krizová - řízení rizik - společnost informační - sítě sociální - nerovnosti

Travail et Sécurité - č. 802 (2019)

RAVALLEC, CÉLINE: La pluridisciplinarité au service de la sécurisation globale / Multidisciplinarita ve službách globální bezpečnosti
anotace: V závodě Alltub, který se specializuje na výrobu ohebných hliníkových trubek, kazet a aerosolů se multidisciplinární tým zaměřil na globální bezpečnostní přístup, aby byly zajištěny všechny zásady bezpečnosti na výrobních linkách. Jednak se jednalo o průhledné zakrytí strojů k zajištění bezpečnosti i dobré viditelnosti procesů, dále byla na linkách zajišťována ochrana sluchu, řešila se bezpečnost strojů a návaznost pracovních postupů, kdy každý zásah do dílčí operace má vliv na další. Byl stanoven dohled nad pohyblivými částmi, řešeno zastavení strojů a další bezpečnostní prvky.
klíčová slova: linky montážní - výroba - zásady - postupy pracovní - opatření bezpečnostní

Zpravodaj - č. 1 (2019)

KUBÍK, MICHAL: Výsledky kontrolní činnosti v oblasti odhalování nelegální práce
anotace: Oblastní inspektoráty práce provedly v roce 2018 celkem 8 339 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. Při těchto kontrolách bylo zjištěno 4 583 nelegálně zaměstnaných osob, přičemž v 763 případech se jednalo o občany ČR, v 3 595 případech o cizince ze třetích zemí (zejména osoby státní příslušnosti Ukrajina, Vietnam, Moldávie a Srbsko) a ve 225 případech se jednalo o občany členských zemí EU (nejčastěji osoby státní příslušnosti Slovenská republika, Rumunsko a Bulharsko).
klíčová slova: práce nelegální - kontroly - inspekce práce - výsledky - Česká republika

NOVOTNÁ, ELIŠKA: Kontrola zaměřená na dodržování rovného odměňování mužů a žen
anotace: V průběhu roku 2018 byla Oblastním inspektorátem práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj vykonána dle zadání Státního úřadu inspekce práce kontrola zaměřená na dodržování rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci za stejnou práci a práci stejné hodnoty. Kontrolovanou osobou pro daný úkol byla inspektorátem práce náhodně vybrána společnost, která se zabývá lisováním plastů především pro automobilový a elektrotechnický průmysl.
klíčová slova: rovnost - muži - ženy - odměňování - inspekce práce - kontroly

JURAČKA, PAVEL: Bezpečnost práce při nakládce a vykládce silničních vozidel a činností s tím souvisejících
anotace: Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně se v kontrolní činnosti zaměřené na dopravu již dlouhodobě zabývá kontrolou plnění povinností zaměstnavatelů v souvislosti s provozem silničních vozidel. Mimo samotné řízení vozidla je právě nakládka, vykládka a s tím související otáčení a couvání vozidel nejrizikovější činností při práci řidiče v silniční dopravě.
klíčová slova: vozidla silniční - nakládání - vykládání - bezpečnost práce - kontroly - inspekce práce

HLAVIČKOVÁ, HANA: Připravovaná veletržní setkání v roce 2019
anotace: Pozvání do společného výstavního stánku, ve kterém budou zástupci odborných státních i nestátních institucí připraveni poskytnout informace a poradenství v celém spektru problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně nabídky odborných publikací, výukových programů, vzdělávacích aktivit a videoprogramů.
klíčová slova: BOZP - instituce - prezentace - osvěta - veletrhy - Česká republika - 2019

KUZMA, ANDREJ: Informace vyžadované zaměstnavatelem před vznikem a během trvání pracovněprávního vztahu
anotace: Dané téma je součástí problematiky ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Právní úprava rozlišuje postup zaměstnavatele před vznikem a během trvání pracovněprávního vztahu zaměstnance.
klíčová slova: vztahy pracovněprávní - zaměstnavatelé - zaměstnanci - práva - informace

SNĚHOTA, OLDŘICH: Zkušenosti z prověrek systému řízení pokrývající oblast bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v rámci programu Bezpečný podnik
anotace: V letošním roce to bude již 23 let, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo program „Bezpečný podnik“. Ke dni 23. 10. 2018 bylo držitelem platného osvědčení „Bezpečný podnik“ celkově 79 právních subjektů, což představuje přibližně 65 000 zaměstnanců. Oblastní inspektoráty práce prováděly v roce 2018 prověrky dle programu „Bezpečný podnik“ ve firmách, které se nově přihlásily do programu „Bezpečný podnik“, a ve firmách, kterým končila platnost osvědčení uplynutím 3 let. V průběhu prověrek programu „Bezpečný podnik“ byly inspektory ve výrobních a provozních prostorách podniků zjišťovány převážně drobné závady, které byly podniky odstraněny do ukončení prověrky. Největší počet závad byl zjištěn při prověrkách vyhrazených technických zařízení.
klíčová slova: systémy řízení - řízení bezpečnosti práce - Bezpečný podnik - kontroly - inspekce práce - bezpečnost práce - vztahy pracovněprávní

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail