Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/6

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz  nebo na telefonním čísle +420 221 015 836. Články je též možné dohledat v digitálním archivu BOZP - SAFE.

Excerpované časopisy

Bezpečná práca - č. 3 (2018)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2018)

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 250 (2018)

Inovace - č. 2 (2018)

Journal of Safety Research - č. 63 (2017)

Journal of Safety Research - č. 64 (2018)

Journal of Safety Research - č. 65 (2018)

Le travail humain - č. 2 (2018)

Professional Safety - č. 6 (2018)

Références en Santé au Travail - č. 153 (2018)

Sondy - č. 6 (2018)

Travail et Sécurité - č. 794 (2018)

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2018)

Bezpečná práca - č. 3 (2018)

MURÍN, MARTIN: Fyzikálne faktory pracovného prostredia v legislatíve
anotace: Evropská legislativa v oblasti ochrany pracovníků před nebezpečími/riziky představuje komplex právních nástrojů, jejichž hlavním cílem je zlepšit ochranu profesionálních pracovníků a pracovníků v průmyslu. Na úrovni EU zasřešuje tuto problematiku Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA). Významným aktuálním programem je Strategický rámec Evropské komise pro BOZP na roky 2014-2020.
klíčová slova: faktory fyzikální - prostředí pracovní - legislativa - expozice profesionální

BALLUCH, RICHARD: Bezpečnosť výtahov a najčastejšie zisťované nedostatky
anotace: Výtahy patří mezi zdvihací zařízení, které jsou celosvětově nejpoužívanější prostředek transportu lidí v budovách. Proto je logické, že výtahy se v současnosti vyrábějí pod přísnou kontzrolou, přičemž se uplatňují mnohé bezpečnostní předpisy (směrnice 2014/33/EU a výtahové normy). Výtahy podléhají též stálému vývoji, který nelze zastavit. Avšak s novými technologiemi přicházejí i nová rizika. Tento příspěvek přibližuje problematiku bezpečnosti výtahů z více hledisek.
klíčová slova: výtahy - zařízení zdvihací - bezpečnost - nedostatky

GLATZ, JURAJ: Obezita ako rizikový faktor zamestnancov
anotace: Změna stravy a změna životního stylu za poslední tři desetiletí vedly k "epidemii" obezity ve většině rozvinutých zemí. Článek se zabývá obezitou jako rizikovým faktorem na pracovišti a přímými i nepřímými dopady na zdraví zaměstnanců.
klíčová slova: obezita - faktory rizikové - pracoviště

HRICKO, PETER: Úrazové poistenie zamestnávatel´a vo väzbe na nároky poškodeného zamestnanca a iných oprávnených osob
anotace: Článek se zabývá úrazovým pojištěním zaměstnavatele ve vazbě na nároky poškozeného zaměstnance a jinýchoprávněných osob. Uvádí povinnosti zaměstnavatele a uvádí příklady zbavení se odpovědnosti zaměstnavatele.
klíčová slova: pojištění úrazové - zaměstnavatelé - povinnosti - odpovědnost zaměstnavatele - praxe - Slovensko

KUBICA, RUDOLF: Pracovné prostriedky
anotace: Pojmem pracovní prostředky se rozumí stroje, zařízení, přístroje anebo jiná zařízení, která se používají při práci. S používáním pracovního prostředku jsou spojené určité činnosti, jako je zapínání, vypínání, používání, přeprava, oprava, přestavba, údržba a péče o pracovní prostředek. Příspěvek popisuje případ smrtelného pracovního úrazu, který se stal při práci na pásovém dopravníku akdynebyla dodržena potřebná bezpečnostní opatření.
klíčová slova: prostředky pracovní - úrazy smrtelné - úrazy pracovní - příklady - dopravníky pásové

MADA, MARTIN: BOZP v oblasti pol´nohospodárstva
anotace: Příspěvek informuje o dodržování BOZP v oblasti zemědělství z pohledu inspekce práce a popisuje nejčastější zjištění nedostatky.
klíčová slova: zemědělství - BOZP - bezpečnost práce - inspekce práce - kontroly - nedostatky

Konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2018
anotace: Prosazování BOZP prostřednictvím intenzivní péče o technická zařízení, stejně jako o lidi, které s těmito zařízeními pracují, představuje ústřední téma konference "Bezpečnosť technckých zariadení. Článek poskytuje informace z 10. ročníku konference.
klíčová slova: zařízení technická - BOZP - bezpečnost práce - konference - Slovensko

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: INCOBOZ 2018
anotace: V hotelu Pod zámkom v Bojnicích se 16. - 18. května 2018 sešli odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na mezinárodní konferenci INCOBOZ. Tuto zajímavou a důležitou událost zorganizovalo občanské sdružení Spoločná vízia a Zväz automobilového priemyslu pod záštitou Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR, Ministersstva práce a sociálních věcí ČR a s odbornou záštitou Národného inšpektorátu práce Košice a Státního úřadu inspekce práce ČR.
klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - konference mezinárodní - Slovensko

ORAVEC, MILAN - LIPOVSKÝ, PAVOL - ŠMELKO, MIROSLAV: Nízkofrekvenčné magnetické polia v pracovnom prostredí a ich vplyv na zamestnanca
anotace: Nízkofrekvenční magnetická pole (NMP) existují na Zemi od počátku jejího vzniku, přesto se v praxi tomuto druhu pole věnuje jen malá pozornost. Autoři přistupují k problematice z hlediska bezpečnosti práce. Příspěvek poukazuje na neřešení některých problémů spojených s NMP a se zdroji InTech, které člověku pomáhají ulehčit práci. Dnešní rozvoj techniky přináší nová ohrožení spojená s NMP, ale této otázce se něvěnuje dostatek pozornosti a problémy se řeší jen povrchně bez znalosti širších souvislostí.
klíčová slova: pole magnetické - frekvence - prostředí pracovní - rizika - vlivy - organismus lidský

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2018)

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
anotace: 25. 5. 2018 nabyla účinnosti nová právní úprava ochrany osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zkráceně nazávané GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Toto nařízení se dotýká i zajišťování BOZP a PO. V BOZP dokonce dochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (dříve "citlivých údajů").
klíčová slova: údaje - osoby fyzické - ochrana dat - ochrana osobních údajů - legislativa - Evropská unie - BOZP - ochrana požární

HRUBÁ, KATEŘINA: Mladí lidé a BOZP
anotace: Díky pozitivní situaci na trhu je letos velký výběr studentských brigád. Pracovní servery jich nabízejí okolo 2-3 tisíc. Pod pojmem brigáda si představujeme krátkodobou práci většinou na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Ty mohou mladí lidé nejdříve uzavřít v 15 letech, po ukončení povinné školní docházky.
klíčová slova: pracovníci mladí - mladiství - práce dočasná - BOZP

BUKOVJAN, PETR: Předcházení rizikům a náhrada škody
anotace: Článek popisuje soudní spor a rozhodnutí v oblasti předcházení rizikům a náhrady škody. Předmětem sporu byl vznik odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na zdraví v důsledku ohrožení nemocí z povolání, ke které došlo výkonem rizikové práce zaměstnancem s nadlimitními hodnotami rizikového faktoru. Jsou uvedeny argumenty zaměstnance, zaměstnavatele a zdůvodnění rozhodnutí soudu.
klíčová slova: rizika pracovní - prevence rizik - náhrady škody - zaměstnavatelé - spory soudní - odpovědnost zaměstnavatele - rozhodování

VALA, JIŘÍ: Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP
anotace: Řízení změn, neboli "management of change", je osvědčený postup používaný k zajištění bezpečnostních, zdravotních a environmentálních rizik v organizacích, ve kterých jsou prováděny změny v jejich zařízeních, dokumentaci, personálním obsazení nebo činnostech. Jsou-li změny provedeny příliš rychle, bez příslušného posouzení, může dojít k mimořádným událostem, jejichž příčina je často spojená s provedením poměrně jednoduchých změn na pracovišti.
klíčová slova: změny - změny organizační - řízení bezpečnosti práce - řízení rizik - činitel lidský

Karta BOZP pro profesi: Farmaceut
anotace: Karta BOZP pro profesi farmaceut. V kartě jsou uváděna obvyklá data k profesi, jako jsou: pracovní činnosti a charakteristika místa výkonu práce, kvalifikační požadavky, relevantní mimořádné provozní události a rizikové faktory, pokyny pro zajištění BOZP a další.
klíčová slova: průmysl farmaceutický - karta BOZP - faktory rizikové - opatření bezpečnostní - OOPP - farmaceuti

KRÁL, MIROSLAV: Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi
anotace: Ačkoli se předpokládá, že ergonomie má dostatečnou publicitu, včetně dostupných ergonomických norem a legislativy, je význam pojmu "ergonomie" mezi lidmi velmi málo znám. Jiná situace je u odborníků znalých ergonomie, kteří z titulu své profese, se aktivně zapojují do osvěty a řešení ergonomické problematiky v podmínkách podnikatelské sféry, školství a dalších společenských odvětví. Článek se zabývá poznatky, v čem spočívá význam ergonomie, a problematikou při jejím uplatňování v technické praxi.
klíčová slova: ergonomie - normy ergonomické - praxe - poznatky

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 250 (2018)

JEAN-LOUIS POYARD, JEAN-LOUIS - HARDY, SANDRINE: Instalation électriques / Elektrické instalace: jak zajistit jejich kompletní bezpečnost?
anotace: Elektřina je v současnosti nejvyužívanější forma energie jak v běžném životě, tak v průmyslu. Úrazy elektrickým proudem nejsou příliš časté, jsou ovšem vždy velmi závažné. Je třeba dbát na bezpečnost elektrických instalací a dodržování bezpečnostních zásad. Článek se zabývá různými aspekty prevence, jako je projektování a údržba, OOPP, školení, seznamuje s předpisy a normami. Přináší i zpětnou vazbu z průmyslových podniků.
klíčová slova: instalace elektrické - elektroinstalace - bezpečnost práce - úrazy pracovní - prevence - průmysl

Inovace - č. 2 (2018)

Nebezpečné látky na pracovišti nelze podceňovat
anotace: Nebezpečné látky - jakákoli kapalina, plyn nebo pevná látka, která představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost pracovníků - lze najít těméř na všech pracovištích. Po celé Evropě přicházejí do styku s chemickými a biologickými činiteli, které jim mohou způsobit újmu, miliony pracovníků. V roce 2015 uvedlo 17% pracovníků v EU, že byli vystaveni chemickým výrobkům nebo látkám nejméně čtvrtinu pracovní doby. Tento podíl zůstává od roku 2000 prakticky nezměněn. Dalších 15% pracovníků uvádí, že v práci vdechují kouř, výpary či prach.
klíčová slova: látky nebezpečné - pracoviště - rizika pracovní - rizika zdravotní - expozice pracovníků - prevence rizik - kampaně evropské

Vzdělávání a výchova v oblasti BOZP
anotace: Autorka Eva Grenová se v příspěvku, který zazněl na konferenci BOZP v Ostravici 2018, zamýšlí nad nedostatky vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, u žáků a studentů i odborně způsobilých osob v prevenci rizik. Vzdělávání v oblasti BOZP není v naší zemi jednotně uceleno, a tak dochází k "anarchii". Ani v posledních letech se v praxi nic nezměnilo a lidé i přes neustálá školení, obrázkové ukázky, grafy, animace, upozornění lektorů, zkušeností z praxe i přes svou vlastní "vědomost" porušují předpisy BOZP.
klíčová slova: BOZP - vzdělávání - školení - nedostatky

Pády z malé výšky lze bezpečně zachytit
anotace: Na třetím patře lešení si dává každý člověk pozor, protože dobře ví, že pády z této výšky jsou životu nebezpečné. Naproti tomu kousek nad zemím si nikdo nedělá starosti. Proto je důležité omezit nebezpečí, která hrozí při pádu právě z těchto malých výšek.
klíčová slova: pády z výšky - prevence pádů z výšky - pásy bezpečnostní

Odborné shromáždění ke Světovému dni BP
anotace: Odborné shromáždění, které se každoročně koná u příložitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se těntokrát věnovalo tématu nové kampaně agentury EU-OSHA na léta 2018-2019 - nebezpečným látkám. Dále si účastníci vyslechli přednášky na téma ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR, pracovnbělékařské péče nebo ochrany sluchu před působením implulsního hluku.
klíčová slova: BOZP - konference - kampaně evropské - látky nebezpečné - management bezpečnosti práce - ochrana sluchu - příspěvky

Katalytická technologie versus technologie IR
anotace: Senzory hoření detekují koncentraci plynů na základě LEL - spodního limitu výbušnosti, tj. nejnižší koncentrace hořlavých plynů, které se v ovzduší mohou vznítit, anebo v objemových procentech. Detektory hořlavých plynů mohou využívat katalytickou nebo infračervenou technologii. Katalytická technologie s použitím referenčních elementů je vysoce spolehlivá metoda detekce výbušných atmosfér.
klíčová slova: plyny hořlavé - výbušnost - detekce plynů - detektory - technologie - senzory

Bezpečné osobní ochranné prostředky
anotace: Článek přináší rozhovor s s Ing. Karlem Škrétou z Výzkumnho ústavu bezpečnosti práce a věnuje se osobních ochranným prosředkům a jejich bezpečnosti.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - prostředky pracovní - rozhovory - VÚBP

Dodávání bezpečných OOP
anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/245 z roku 2016 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, které je až na výjimky použitelné od 21. dubna 2018, význmané změny nepřináší. Stanoví požadavky na návrh a výrobu OOP dodávaných na trh, s cílem zajistit ochranu uživatelů a zavést pravidla pro volný pohyb OOP v EU.
klíčová slova: OOP - prostředky ochranné - prostředky pracovní - legislativa - Evropská unie

Kampaň "Zdravé pracoviště" organizovaná mezinárodní agenturou EU-OSHA
anotace: Na mnoha pracovištích v Evropě jsou pracovníci vystaveni nebezpečným látkám. Expozice nebezpečným látkám jsou běžnější, než si uvědomuje většina lidí, a může k nim dojít prakticky téměř na všech pracovištích. To je důvod k velkým obavám týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví.
klíčová slova: látky nebezpečné - expozice pracovníků - prevence rizik - kampaně evropské

Pozor při otevírání kontejnerů
anotace: V nové studii agentury EU-OSHA se přezkoumávají rizika, která hrozí pracovníkům při otevírání fumigovaných přepravních kontejněrů. Ve studii byly zjištěny významné nedostatky v oblasti preventivních opatření a předložena doporučení, která by měla být provedena ke zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků.
klíčová slova: kontejnery - rizika pracovní - bezpečnost práce - opatření bezpečnostní

BOZP není o politice, ale o zdraví
anotace: Jaké mají názory na současnou BOZP, jak hodnotí českou legislativu a s jakými problémy se při své práci potýkají? Vítězové soutěže pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik Profesionál BOZP odpovídali na otázky redakce BOZPinfo.cz.
klíčová slova: BOZP - osoby odborně způsobilé - prevence rizik - profesionálové bezpečnosti práce - soutěže - rozhovory

Masky a polomasky
anotace: Další průzkum trhu v oblasti osobních ochranných prostředků je zaměřen na masky a polomasky. Vedle základních identifikačních údajů jsou uvedeny parametry, vlastnosti, oblast použití, informace o výrobci apod.
klíčová slova: masky - polomasky - průzkumy - přehledy - výrobci

Zástupci MŽP jednali v Bruselu o kvalitě ovzduší
anotace: Delegace vedená náměstkem pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Vladislavem Smržem prezentovala Evropské komisi kroky České republiky v oblasti ochrany a kvality ovzduší. Česko, a s ním 18 členských států EU, zatím nedosáhlo evropských limitů kvality ovzduší.
klíčová slova: ovzduší - kvalita - ochrana ovzduší - limity - Evropská unie - státy členské - jednání

Nekvalitní voda může ohrozit i zdraví, poškodit stroje i technologie
anotace: Podle studie UNESCO je více než 80% světové odpadní vody stále vypouštěno bez dostatečné úpravy zpět do životního prostředí. Mimoto až 64% světové populace nemá přístup k pitné vodě v nezávadné kvalitě. Sucha a plýtvání - to jsou nejčastěji zmiňovaná rizika v souvislosti s vodou coby základní životadárnou surovinou i energetickým zdrojem. V pozadí mhohdy zůstávají další výrazná nebezpečí, a to je využívání či vypouštění vody v nedostatečné kvalitě. Článek se věnuje tomu, co všechno může způsobit nekvalitní voda.
klíčová slova: voda - voda podzemní - voda pitná - kvalita - rizika zdravotní - chemikálie

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV: Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášené v ČR v roce 2017
anotace: Národní registr nemocí z povolání je veden od roku 1991 na Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu. Zákonem č. 156/2004 Sb. byl zařazen mezi 13 zdravotních registrů, které tvoří Národní zdravotnický informační systém (NZIS). Po vstupu České republiky do Evropské Unie v roce 2003 byl napojen na statistický systém EUROSTATu o nemocech z povolání, zvaný EODS (European Occupational Diseases Statistics). Od té doby probíhá proces harmonizace českého systému s praxí zavedenou v EU, což vede k postupnému zlepšování mezinárodní srovnatelnosti českých statistických údajů o nemocech z povolání.
klíčová slova: nemoci z povolání - onemocnění profesionální - registry - statistiky - Česká republika - 2017

Ochranné helmy/přilby
anotace: Přehled helem a přileb s různými ochrannými vlastnostmi. Výčet je doplněn fotografiemi výrobků a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.

Journal of Safety Research - č. 63 (2017)

CHAN, ALBERT P. C.: Investigating ethnic minorities' perceptions of safety climate in the construction industry / Zkoumání vnímání bezpečnosti u etnických menšin ve stavebnictví
anotace: Ve stavebnictví je zaměstnáváno stále více národnostních menšin, aby se zmírnil velký nedostatek pracovních sil v mnoha zemích. Statistické údaje bohužel ukazují, že příslušníci menšin mají mnohem vyšší počet smrtelných a pracovních úrazů než jejich místní protějšky. Etnické menšiny jsou však často nedostatečně zastoupeny ve výzkumu týkajícím se bezpečnostního klimatu, neboť je obtížné získat a posoudit jejich vnímání. Mezi klimatem bezpečnosti a bezpečnostním výkonem byl nalezen pozitivní vztah. Pochopení vnímání bezpečnosti menšinami pomáhá omezovat úrazy a zvyšovat jejich bezpečnost.
klíčová slova: klima bezpečnostní - menšiny - bezpečnost práce - vnímání - stavebnictví - analýzy

WANG, BING: Evidence-based safety (EBS) management / Řízení bezpečnosti na základě důkazů (EBS): nový přístup k výuce praxe řízení bezpečnosti (SM)
anotace: V řízení bezpečnosti (safety management, SM) je důležité přijmout účinná bezpečnostní rozhodnutí založená na spolehlivých a dostatečných bezpečnostních informacích. Mnoho selhání v organizacích však při rozhodování vzniká kvůli nedostatku potřebných informací týkajících se bezpečnosti. Protože jsou fakta důležitým základem pro rozhodování, více snah hledat nejlepší důkazy relevantní k řešení problémů v oblasti řízení bezpečnost může vést k efektivnějším řešením. Proto nové paradigma pro rozhodování s názvem "praxe založená na důkazech" (evidence-based practice, EBP) může mít významné důsledky pro SM, protože využívá současných nejlepších důkazů pro efektivní rozhodování.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - rozhodování - podpora - přístupy

FLYNN, MICHAEL A. - KELLER, BRENNA - DELANEY, SHELI C.: Promotion of alternative-sized personal protective equipment / Propagace osobních ochranných prostředků alternativních velikostí
anotace: S větším rozsahem pracovní síly vyrábějí firmy osobní ochranné pomůcky, jako jsou klobouky, ochranné brýle, kombinézy, ochrana chodidel a bezpečnostní postroje pro větší rozsah tvarů a velikostí těla. Informace z šedé literatury však naznačují, že existují bariéry, aby výrobci dodali OOP pracovníkům, kteří je potřebují. Účelem této studie je zjistit, do jaké míry jsou OOP alternativních velikostí uváděny na trh.
klíčová slova: prostředky ochranné - OOP - velikosti - propagace - marketing

WISHART, DARREN - SOMORAY, KLAIRE - EVENHUIS, AMANDA: Thrill and adventure seeking in risky driving at work / Hledání napětí a dobrodružství při rizikové jízdě v práci: umírňovací úloha bezpečnostního klimatu
anotace: V mnoha průmyslově vyspělých zemích je hlavní příčinou smrtelných úrazů a těžkých zranění silniční trauma a tento významný problém je třeba řešit. Osobnost hledající vzrušení a dobrodružství a bezpečnostního klima hrají důležitou roli při rizikovém chování při jízdě v práci. Bezpečnostní klima má zmírňující účinek mezi vzrušením a dobrodružstvím a rizikovým chováním při jízdě autem v práci.
klíčová slova: klima bezpečnostní - osobnosti - chování nebezpečné - rizika - řízení motorových vozidel - aspekty psychologické - bezpečnost práce

Journal of Safety Research - č. 64 (2018)

YIU, NICOLE S. N. - SZE, N. N. - CHAN, DANIEL W. M.: Implementation of safety management systems in Hong Kong construction industry / Zavedení systémů řízení bezpečnosti ve stavebnictví v Hongkongu: perspektiva bezpečnostních odborníků
anotace: V 80. letech byl ve stavebním průmyslu zaveden systém řízení bezpečnosti (SMS), který snižuje rizika na pracovištích, snižuje rizika úrazů a minimalizuje škody na majetku. Nařízení o továrnách a průmyslových podnicích (bezpečnostní řízení) bylo rovněž zavedeno dne 24. listopadu 1999 v Hongkongu, aby se umožnilo povinné zavádění systému SMS v určitých průmyslových odvětvích, včetně stavebnictví. Proto je nezbytné posoudit účinnost systému SMS při zlepšování bezpečnosti na stavbách a určit faktory, které ovlivňují jeho implementaci v Hongkongu. Přehled současné situace v praxi pomohl vytvořit kritické faktory úspěchu, přínosy a obtíže při zavádění systému SMS ve stavebnictví a strukturované rozhovory byly použity k určení klíčových faktorů implementace SMS.
klíčová slova: řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - systémy řízení - stavebnictví - implementace - praxe - Hongkong

DAHL, OYVIND - KONGSVIK, TROND: Safety climate and mindful safety practices in the oil and gas industry / Bezpečnostní klima a ohleduplné bezpečnostní postupy v ropném a plynárenském průmyslu
anotace: Existenci pozitivního vztahu mezi bezpečnostním klimatem a bezpečným chováním pracovníků pracujících s vysokým rizikem ve vysoce rizikových organizacích podporuje značná část výzkumných studií. Předchozí výzkum analyzoval především dvě složky bezpečnostního chování, jmenovitě dodržování bezpečnosti a bezpečnostní účast. Tato studie rozšiřuje předchozí výzkum tím, že zkoumá vztah mezi bezpečnostním klimatem a jinou složkou bezpečnostního chování, a to bezpečnostními postupy. Dbalé bezpečnostní postupy jsou definovány jako schopnost seznámit se s kritickými faktory v prostředí a náležitě jednat při vzniku nebezpečí.
klíčová slova: klima bezpečnostní - chování bezpečné - postupy bezpečnostní - průmysl ropný - plynárenství

GUO, BRIAN H. W. - TAK WING YIU - GONZÁLEZ, VICENTE A.: Does company size matter? / Záleží na velikosti podniku?: ověření integračního modelu bezpečného chování u malých a velkých stavebních firem
anotace: Předchozí studie o bezpečnostním klimatu se zaměřily především na velké stavební firmy nebo na stavební průmysl jako celek, není však mnoho známo o tom, zda má velikost podniku významný vliv na chápání opatření bezpečnostního klimatu pracovníky a na vztahy mezi faktory bezpečnostního klimatu a bezpečným chováním. Cílem této studie je (a) otestovat rovnocennost měření opatření pro bezpečnostní klima mezi pracovníky malých a velkých společností; (b) zkoumat, zda velikost podniku mění kauzální strukturu integračního modelu, který vyvinuli Guo, Yiu a González (2016).
klíčová slova: klima bezpečnostní - podniky malé - podniky velké - stavebnictví - chování bezpečné - faktory organizační

BREWER, GAYLE - HOLT, BARRY - MALIK, SHAHZEB: Workplace bullying in risk and safety professionals / Šikana na pracovišti u odborníků na BOZP
anotace: Předchozí výzkumy ukazují, že šikana na pracovišti má dopad na blahobyt obětí z řad zaměstnanců, včetně dalších důsledků pro organizaci a profesi. Existuje však nedostatek informací týkajících se šikany zaměřené na pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato studie se tedy zaměřila na tuto cílovou skupinu. 420 odborníků v BOZP vyplnilo dotazník o negativních jevech, včetně tlaku aby změnili své posudky ohledně BOZP na pracovišti.
klíčová slova: odborníci BOZP - šikana - násilí na pracovišti - zdraví - chování - rozhodování

Journal of Safety Research - č. 65 (2018)

XIA, NINI: Is there agreement between worker self and supervisor assessment of worker safety performance? / Existuje shoda mezi sebehodnocením pracovníka a hodnocením supervizora týkající se bezpečnostní výkonnosti pracovníků?: zkouška v oblasti stavebnictví
anotace: Individuální bezpečnostní výkon (chování) kriticky ovlivňuje bezpečnostní výsledky na vysoce rizikových pracovištích. Ve srovnání se studiem pracovní výkonnosti obecně bylo realizováno jen málo studií, které by zkoumaly různá měření bezpečnostních výkonnosti. Obvykle se spoléhají na sebereflexi zaměstnanců o jejich bezpečném chování. Cílem tohoto výzkumu je řešit toto omezení tím, že zahrnuje sebehodnocení pracovníků a další hodnocení supervizorů u dvou dimenzí bezpečnosti práce pracovníků, dodržování bezpečnosti práce a účasti na bezpečnosti práce.
klíčová slova: výkonnost - bezpečnost práce - chování bezpečné - hodnocení - pracovníci - supervizoři - sebekontrola - reflexe - participace

MARCUM, JENNIFER L.: Characteristics of construction firms at risk for future workers' compensation claims using administrative data systems, Washington State / Charakteristika stavebních firem ohrožených budoucími nároky pracovníků o náhradu škody pomocí administrativních datových systémů, stát Washington
anotace: Stavebnictví je průmyslem s vysokým rizikem a stále se řadí mezi ty, které mají nejvyšší nároky na odškodnění zaměstnanců ve státě Washington. Avšak ne všechny stavební firmy jsou na stejné míře rizika. Autoři vyzkoušeli schopnost identifikovat ty stavební firmy, které jsou nejvíce ohroženy budoucími nároky, použili pouze administrativní údaje o zdravotním pojištění a nezaměstnanosti.
klíčová slova: stavebnictví - podniky - odškodňování - úrazy pracovní

 Le travail humain - č. 2 (2018)

CUNY-GUERRIER, AUDE: Les composantes de la marge de maneuvre situationnelle d'encadrants de proximité en situation de sous-traitance : un enjeu pour la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) / Součásti provozní prostorové flexibility supervizorů subdodavatelů: problém prevence muskuloskeletálních poruch (MSD)
anotace: Jedna z výzev prevence MSD se týká vývoje situačních provozních prostorů pro všechny aktéry pracujících v organizaci. Místní orgány dohledu (supervizoři) jsou rozhodující, protože jejich možnosti řešit kritické situace ovlivňují charakteristiky činností kontrolovaných operátorů. Tento článek se zaměřuje na identifikaci složek situačního manévrovacího prostoru dvou subdodavatelů místního dozoru při řezání masa, počínaje analýzou předpisů o kritických situacích, ke kterým dochází při výrobní činnosti. Analýza 15 kritických situací ukazuje, že situační provozní prostor byl vybudován v kombinaci jednotlivých organizačních a kolektivních složek.
klíčová slova: provoz - prostory výrobní - flexibilita - supervizoři - dodavatelé - dozor nad BP

Professional Safety - č. 6 (2018)

O'CONNELL, DANIEL J.: Cargo truck tanks / Cisterny nákladních automobilů: často nerozpoznané riziko omezeného prostoru
anotace: Inspektoři, technici, svářeči a specialisté na čištění u cisternových nákladních automobilů občas musí vykonávat svou práci v omezeném prostoru. Rizika práce v omezeném prostoru jsou pro zaměstnance často nerozpoznanou hrozbou, a proto musí zaměstnavatelé dbát na prevenci s tím spojených závažných událostí. Tento článek zkoumá zjevná rizika pro cisterny a poskytuje přehled proaktivních opatření, která mohou míru rizika snížit.
klíčová slova: cisterny - automobily nákladní - prostory omezené - rizika pracovní - prevence

GALECKA, CRAIG - SMITH, SHAWN: Fall protection / Ochrana proti pádu: top 10 špatných použití a co s nimi dělat
anotace: Nesprávné používání ochranných zařízení může ohrozit často významné investice do zařízení a systémů na ochranu proti pádu. I přes složité požadavky na ochranu proti pádu významnou roli hraje pevnost ukotvení, k němuž jsou pracovníci uchyceni. Dokonce i zdánlivě drobné poškození zařízení na ochranu proti pádu může drasticky snížit jeho schopnosti.
klíčová slova: ochrana proti pádům - pády osob - prostředky ochranné - zařízení bezpečnostní - použití

ALI, RIFATH - BLAIR, EARL: Safety training revisited / Bezpečnostní školení revidováno: efektivní návrh a dodání
anotace: Tento článek poskytuje přehled o teorii a rozsahu bezpečnostního školení. Navrhuje kroky, které je třeba podniknout s cílem zlepšit účinnost odborné přípravy, a nastíní osvědčené postupy pro návrh a realizaci a pro vytvoření příznivých hodnocení po ukončení odborné přípravy. Rovněž se zabývá strategiemi vytváření nových vzdělávacích programů a zlepšení stávajících programů a problémů, které se typicky vyskytují při jejich vývoji a implementaci.
klíčová slova: školení bezpečnosti práce - výcvik odborný - vzdělávání - programy vzdělávací

Références en Santé au Travail - č. 153 (2018)

CLAUDON, L.: Pratique d´exercises physiques au travail et prévention des TMS / Provádění fyzického cvičení v práci a prevence MSD: přehled literatury
anotace: Začlenění rozcviček v práci je účinnou prevencí muskuloskeletálních obtíží. Přináší to však řadu otázek - kde cvičit, jaké cviky, kdo je povede, jaká četnost, začlenění do směny apod. Kromě návrhů řešení přináší článek i obsáhlý přehled související literatury.
klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální - prevence - pracoviště - cvičení - literatura - přehledy

Sondy - č. 6 (2018)

Co řekli politici o zkrácení pracovní doby
anotace: Názory politiků na záměr odborů snižovat pracovní dobu při plném pracovním úvazku o 2,5 hodiny týdně při zachování příjmů.
klíčová slova: doba pracovní - názory - politici - Česká republika

PAVELKA, TOMÁŠ: Proč odbory přicházejí s požadavkem na zvýšení minimální mzdy o 1500 korun?
anotace: Českomoravská konfederace odborových svazů v březnu oznámila svůj požadavek na zvýčení minimální mzdy od ledna příštího roku o 1500 Kč na 13 700 Kč. Článek makroekonoma ČMKOS Tomáše Pavelky přináší argumenty podporující tento požadavek.
klíčová slova: mzdy - mzdy minimální - odbory - analýzy ekonomické

BIČÁKOVÁ, OLGA: Přestupky na úseku zaměstnanosti
anotace: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zakotvuje povinnosti fyzickým osobám, právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám, zaměstnavatelům a poskytovatelům zdravotnických služeb. V případě porušení těchto povinností stanoví negativní následek v podobě sankce, kterou je vždy pokuta. Citovaný zákon upravuje v paragrafu 139 a 140 skutkové podstaty přestupků a zároveň stanoví výši pokut, kterou lze uložit za jejich porušení. Předstupky podle zákona o zaměstnanosti projednávají Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce.
klíčová slova: zaměstnanost - přestupky - sankce - legislativa - Česká republika

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Sjednocení náhrady výdělku nezaměstnaným po pracovním úrazu či nemoci z povolání
anotace: Zákonodárci se zabývají vládní novelou zákoníku práce, jež sjednocuje náhradu výdělku některým lidem po pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných. Pokud norma úspěšně projde celým procesem, už by jim náhrada neklesla s růstem minimální mzdy. Dnes se totiž liší podle toho, u které ze dvou pojišťoven je bývalý pracovníkův zaměstnavatel pojištěný.
klíčová slova: náhrady - příjmy - úrazy pracovní - nemoci z povolání - nezaměstnanost

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Počet pracovních úrazů loni stoupl, smrtelných je ale méně
anotace: Loni bylo zaznamenáno 44 941 pracovních úrazů. Sondám informaci poskytl Státní úřad inspekce práce (SÚIP), počet zaznamenal společně s Českým báňským úřadem. Smrtelných úrazů při práci bylo v loňském roce 95 a tento počet tak poprvé v historii spadl pod stovku. Cílem odborů je nadále je snižovat - až k nule.
klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné - statistiky - Česká republika - 2017

Travail et Sécurité - č. 794 (2018)

LARROQUE, DAMIEN: Un programme pour tous / Program pro všechnyy
anotace: Informace o francouzském programu Asociace pečovatelských služeb a pomocníků v domácnosti a Sdružení solidarity s názvem "Pečovatelé, asistenti a zachování kvality života", jehož cílem je zabránit muskuloskeletálním poruchám a riziku pádu. Prostředkem je uzpůsobení domácího prostředí (tedy pracoviště) a vybavení vhodnými technickými pomůckami tak, aby bylo vhodné jak pro pacienta, tak pro ošetřovatele. Preventivní opatření byla zaměřena na prevenci a provedená školení přispěla k omezení pracovních nehod a vyhoření.
klíčová slova: péče domácí - ošetřovatelé - pracoviště - podmínky pracovní - onemocnění muskuloskeletální - pády osob - programy preventivní

Zpravodaj SÚIP - č. 2 (2018)

MAREČEK, MICHAL: Zajímavosti z nelegálního zaměstnávání cizinců
anotace: Výkon kontrolní činnosti v oblasti nelegálního zaměstnávání je, stejně jako jakýkoliv jiný výkon státní správy, bezpochyby velmi zodpovědnou a náročnou činností. Při výkonu samotných kontrol může pochopitelně docházet i k situacím, které mohou působit stresově jak na kontrolní pracovníky (inspektory), tak i na samotné kontrolované osoby (kontrolované subjekty – společnosti), nebo dokonce i na samotné zaměstnance – cizince.
klíčová slova: zaměstnání nelegální - cizinci - inspekce práce

MENŠÍK, DANIEL: Řetězení pracovních poměrů akademických pracovníků
anotace: Akademická půda je specifickým pracovním prostředím, a to především typickým během akademického roku ve dvou semestrálních úsecích s výkyvy požadavků na personální zajištění výuky, pracovní náplní rozdělenou povětšinou na pedagogickou a vědeckou, resp. další tvůrčí činnost, částečně autonomní organizací rozvrhu pracovní doby samotnými zaměstnanci, ale také prolínáním pracovních úkolů daných evropskými projekty, kterým se původní pracovní poměr v různé formě podřizuje (včleněním do stávajícího úvazku nebo uzavření paralelního pracovněprávního vztahu).
klíčová slova: pracovníci akademičtí - poměr pracovní - vztahy pracovněprávní - inspekce práce

KAZDOVÁ, NAĎA: Zkušenosti z kontrol bezpečnosti práce při práci v lese
anotace: V rámci hlavního úkolu bylo v roce 2017 v České republice v oblasti lesnictví provedeno 226 kontrol, při kterých bylo zjištěno 392 nedostatků. Evidováno je 13 závažných pracovních úrazů a čtyři smrtelné pracovní úrazy.
klíčová slova: lesnictví - práce v lese - inspekce práce - kontroly - úrazy pracovní - nedostatky

POLÁCH, PETR: Smrtelný pracovní úraz na staveništi při sestupování pracovníka z výšky dvou metrů po žebříku
anotace: Pracovní úraz se stal na konci roku 2017 na staveništi, kde pracovníci prováděli práce z prvního patra dočasné stavební konstrukce – systémového lešení.
klíčová slova: úrazy smrtelné - lešení - pády osob - praxe - příklady

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail