Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2018/1

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP. Máte-li zájem o plné texty dokumentů, kontaktujte naši oborovou knihovnu prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@vubp-praha.cz nebo na telefonním čísle +420 221 015 836.

Excerpované časopisy

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2018)
CzechIndustry - č. 4 (2017)
Hygiene et Sécurité du Travail - č. 249 (2017)
Chemagazín - č. 1 (2018)
Inovace - č. 4 (2017)
KANbrief - č. 4 (2017)
Process Safety Progress - č. 4 (2017)
Professional Safety - č. 1 (2018)
Professional Safety - č. 2 (2018)
Références en Santé au Travail - č. 152 (2017)
Sondy revue - č. 1 (2018)
Travail et Sécurité - č. 789 (2017)
Travail et Sécurité - č. 790 (2018)


Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2018)


SIXTOVÁ, ANEŽKA: Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů
anotace: Článek předkládá novinky provedené v právní úpravě pracovnělékařských služeb z pohledu všech relevantních právních předpisů ode dne 1. 11. 2017, kdy nabyla účinnosti novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Přiblíženy jsou upravované oblasti: výpis ze zdravotnické dokumentace, lékařské posudky, ohlašovací povinnost lékařů, posuzování zdravotní způsobilosti, pracovnělékařské služby, lékařské prohlídky, uznávání nemocí s povolání. Článek bude pokračovat v některém z příštích čísel detaily o novele vyhlášky č. 79/2013 Sb.
klíčová slova: služby pracovnělékařské - služby preventivní - předpisy právní - novely - změny - 2017

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Kdo může provádět kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
anotace: Stanovisko Nejvyššího soudu, který řešil způsobilost a právo provádět kontroly, údržbu a servis požárně bezpečnostních zařízení bývalým zaměstnancem (technikem PO) společnosti, která tato zařízení vyrábí a zaměstnanci vystavila "Prohlášení o způsobilosti k revizní činnosti". Společně se stanoviskem je objasněno, co jsou požárně bezpečnostních zařízení a věcné prostředky, a jaké jsou požadavky na kvalifikaci osob, které mohou (jsou oprávněny) provádět kontroly provozuschopnosti.
klíčová slova: bezpečnost požární - bezpečnost provozní - ochrana požární - zařízení požárně bezpečnostní - prostředky věcné - kontroly - odpovědnost - kvalifikace - spory soudní - rozsudky soudní

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Bezpečnost strojů na skupinové a sekundární balení
anotace: Balící stroje na skupinové a sekundární balení jsou stroje, které seskupují dohromady skupinu produktů pro přepravní účely, nebo spojují skupinové obaly. Skupinové obaly v sobě zahrnují krabice, misky, přepravky a rukávce. Článek se věnuje obecným a specifickým nebezpečím u strojů na skupinové a sekundární balení, a dále bezpečnostním požadavkům a opatřením pro tyto balicí stroje. Ani v této stati zde nechybí poznámka autora týkající se návodu pro použití/k obsluze stroje.
klíčová slova: balení - stroje balicí - jednotky paletové - bezpečnost technická - nebezpečí - požadavky bezpečnostní - opatření bezpečnostní - návody

Karta BOZP pro profesi operátor CNC strojů
anotace: Prostředím pro činnosti vykonávané operátory CNC strojů je převážně vnitřní prostředí (průmyslové objekty, haly, skladovací objekty a jiné prostory). Karta BOZP uvádí stručný výčet prováděných pracovních činností, kvalifikační požadavky pro tuto profesi, relevantní mimořádné provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům, rizikové faktory spojené s prací operátorů CNC strojů. Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce jsou v kartě vztaženy odděleně na obecné zásady bezpečnosti práce při provozování CNC strojů a na obrábění materiálu pomocí CNC strojů.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - operátoři - CNC stroje - obráběcí stroje - obrábění

VALA, JIŘÍ: Nebezpečné látky pod kontrolou
anotace: V Evropské unii je ročně přibližně 167 000 úmrtí připisovaných pracovním úrazům a nemocem spojených s prací. Z toho, 160 000 úmrtí následkem nemocí spojených s prací a 7000 úmrtí následkem pracovních úrazů. Před zahájením nové celoevropské kampaně EU-OSHA "Zdravé pracoviště", která bude v období 2018 až 2019 probíhat pod názvem "Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou", věnuje autor pozornost tématu chemických látek z hlediska jejich nebezpečí, rizika poškození zdraví a hodnocení a řízení rizik.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - nebezpečí - rizika zdravotní - hodnocení rizik - kampaně evropské - 2018 - 2019

KRÁL, MIROSLAV: K problematice vlivu mikroklimatických podmínek na člověka v pracovním procesu
anotace: Třetí část článku se za účelem uspokojivého řešení vlivu tepelných podmínek na člověka a tepelné zátěže v pracovním procesu zaměřuje na poznatky vycházející z platných právních předpisů, ergonomických norem a z fyziologie termoregulačních procesů.
klíčová slova: podmínky mikroklimatické - podmínky tepelně-vlhkostní - člověk - prostředí vnitřní - prostředí tepelné - zátěž tepelná - zátěž chladová - termoregulace - ukazatele - normy ergonomické

 

CzechIndustry - č. 4 (2017)


Navzdory chytrým technologiím zaostáváme v produktivitě práce
anotace: Produktivita práce dosahuje v současnosti v Česku pouze 77 procent úrovně Německa. Za posledních 10 let vzrostla o pouhých 6 procent. Nárůst produktivity práce je přitom spojován především se zaváděním nových technologií, kde se ochota českých firem je přijímat dlouhodobě pohybuje na úrovni téměř 90 % našeho západního souseda. Důvodem tohoto rozporu je nízká míra jejich praktického využití způsobená zejména nedostatečnou podporou při jejich zavádění a nízkou motivací zaměstnanců je aktivně používat. Údaje vyplývají z analýzy ekonoma Aleše Michla, kterou představil na konferenci Čas digitálních týmů.
klíčová slova: produktivita práce - technologie digitální - využití - Česká republika

GEIGER, WINFRIED: Automatizace založená na robotech je nezbytná pro toho, kdo chce být připraven na výzvy Industry 4.0
anotace: Obráběcí stroje by měly vyrábět stále produktivněji, rychleji a přesněji. Počty kusů ve výrobních sériích se snižují a tím se zvyšují nároky na úpravu strojů pro jednotlivé operace a také mzdové náklady na vyrobený kus.
klíčová slova: obrábění - stroje obráběcí - roboti - automatizace - průmysl 4.0

 

Hygiene et Sécurité du Travail - č. 249 (2017)

KORFMACHER, SEBASTIAN - MATTIUZZO, CORRADO: Passage a l´industrie 4.0 / Průmysl 4.0: aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví
anotace: Průmysl 4.0 znamená propojení člověka, stroje a zařízení. Díky interakci těchto tří komunikátorů není již dostačující pro ochranu lidí pouze základní bezpečnost (např. zastavení stroje při porušení světelné bariéry). Je potřebné využívat dalších možností, jako např. informační bezpečnost (ochrana proti chybě v naprogramování robota při manipulaci). Článek si všímá právních aspektů, technických řešení a spolupráce techniků a informatiků. Přináší koncept průmyslu 4.0 v budoucnosti.
klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - systém člověk-stroj - informatizace - BOZP - člověk

 

Chemagazín - č. 1 (2018)

ZAJÍC, RADEK: Optimální skladování látek citlivých na teplotu
anotace: Společnost DENIOS, s. r. o., vyvíjí a vyrábí skříně nebo kontejnery na nebezpečné látky. Díky sortimentu společnosti lze řešit skladování látek citlivých na teplotu, a dále látek, které je při používání v provozu třeba ohřívat, tavit nebo chladit.
klíčová slova: skladování - uchovávání - látky nebezpečné - chemikálie - látky citlivé na teplotu - skříně bezpečnostní

STRACHOTOVÁ, D. - RANČÁK J. - SOUČEK, I.: Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu: Může být údržba skutečně produktivní?
anotace: Cílem údržby by mělo být pozitivní ovlivňování hodnot podniku. Současné přístupy k údržbě jsou v podnicích s moderními metodami organizace práce a řízení postupně nahrazovány metodami, jejichž základem je zvyšování spolehlivosti, řízení majetku a jeho efektivní využívání, řízení zásob a řízení rizik. Příspěvek přináší výsledky výzkumu, který sledoval dopady změny strategie v údržbě na efektivnost podniku zaměřeného na biologické procesy. Klíčovým pro navržení možných řešení byl audit zaměřený na poruchy výrobní linky, z nichž většina byla způsobena vinou nepořádku na pracovišti. Společně s výsledky výzkumu je uveden základní přehled a klasifikace matematických a statistických metod a benchmarkingových analýz, které je možné využít v procesu hodnocení efektivnosti údržby.
klíčová slova: řízení podnikové - management - podniky průmyslové - podniky výrobní - údržba - procesy podnikové - produktivita - efektivita - metody matematické - metody statistické - výzkumy
výzkumy

 

Inovace - č. 4 (2017)

Nemoci z povolání a pracovní úrazy stojí ročně 476 miliard EUR
anotace: Na 21. světovém kongresu o BOZP, který se uskutečnil v Singapuru ve dnech 3. až 6. září 2017, byla vedle dalších témat diskutována na jedné straně otázka nákladů spojených s nedostatečnou úrovní BOZP, a na druhé straně otázka ekonomických přínosů správné praxe v BOZP. Evropská agentura pro BOZP zde v té souvislosti prezentovala nové odhady nákladů. Představila také nedávno vytvořený nástroj pro vizualizaci dat o celosvětových nákladech vynaložených v důsledku vzniklých nemocí z povolání a pracovních úrazů.
klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání - náklady úrazů - náklady ekonomické - BOZP - odhady - svět - kongresy mezinárodní - Singapur - 2017

I hrdinové potřebují ochranu
anotace: Článek upozorňuje na změny, ke kterým dojde v souvislosti se zrušením směrnice Rady 89/686/EHS (od 21. dubna 2018) a vydáním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích. Přibližuje praxi očekávanou v následujícím přechodném období, a dále se věnuje kategorii tepelně odolných oděvů, jichž se nový evropský předpis také týká.
klíčová slova: předpisy evropské - nařízení - změny - OOPP - prostředky ochranné - oděvy ochranné - oděvy tepelně odolné - ochrana proti teplu - 2018

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Zásadní novela zákona o požární ochraně
anotace: Trochu skrytě proběhla před časem již osmnáctá novela zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb.). Autor seznamuje se změnami, které vyplývají z novely zákona o PO zákonem č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela účinná od 1. srpna 2017 zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností s vysokým a se zvýšeným požárním nebezpečím.
klíčová slova: ochrana požární - nebezpečí požární - činnosti - požadavky - změny - 2017

Nebezpečné látky na pracovišti: technika a snadné ovládání pro maximální bezpečnost při práci
anotace: Poučení od frmy asecos GmbH, jak zajistit bezpečnost a ochrany zdraví při práci tam, kde se pracuje s nebezpečnými látkami, a kde jsou tyto látky uchovávány (skladovány).
klíčová slova: látky nebezpečné - skladování - skříně bezpečnostní - výrobky - BOZP - bezpečnost provozní

TILHON, JIŘÍ: Skladování a značení průmyslových olejů a hořlavých látek
anotace: Pokud zaměstnanec pracuje s průmyslovým olejem, musí dostat i základní bezpečnostní informace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Autor upozorňuje na povinností zaměstnavatelů a provozovatelů činností v souvislosti s manipulací a skladováním průmyslových olejů a hořlavých látek. Stať je doplněna výčtem relevantních evropských a národních předpisů k této problematice.
klíčová slova: látky chemické - látky hořlavé - oleje průmyslové - předpisy evropské - nařízení - REACH - manipulace - skladování - bezpečnost chemická - bezpečnost procesní - bezpečnost provozní

Prevence vyjde levněji - bezpečná práce ve skladech
anotace: Rozhovor na téma bezpečnosti práce ve skladech vedl s odborníkem z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., zástupce nejmenované obchodní firmy.
klíčová slova: skladování - sklady - prostory skladové - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - bezpečnost provozní - rozhovory

KYSELA, JIŘÍ: Bezpečný prostor ve skladu
anotace: Metodik-inspektor úseku inspekce BOZP Státního úřadu inspekce práce připomíná základní pravidla pro zajištění bezpečného prostoru a podmínek pro bezpečnou práci ve skladu.
klíčová slova: prostory pracovní - prostory skladové - sklady - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci - bezpečnost provozní

Ochranné varovné oděvy
anotace: Průzkum trhu s OOPP se zaměřil na ochranné varovné oděvy pro různé oblasti použití a pro různé činnosti. Přehled výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - oděvy ochranné - oděvy pracovní - oděvy varovné - oděvy fluorescenční - obleky výstražné - ochrana těla - výrobky - trh

Kvalita životního a pracovního prostředí
anotace: Ministerstvo zdravotnictví opět připomíná problematiku a význam kvality pracovního a životního prostředí. Věnuje tuto stať otázce stresu, nanotechnologií, toxických látek, škodlivého záření, hluku a dalších faktorů a jejich vlivu na zdraví člověka.
klíčová slova: prostředí životní - prostředí pracovní - ovzduší vnitřní - ovzduší venkovní - prostředí vnitřní - faktory rizikové - faktory škodlivé - stres - nanomateriály - látky toxické - odpady - záření - hluk - doprava

Ochranné brýle
anotace: Průzkum trhu s OOPP na ochranu zraku přináší přehled vybraných ochranných brýlí pro široké spektrum oblastí použití a činností. Je doplněn fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů.
klíčová slova: OOPP - brýle ochranné - ochrana zraku - výrobky - trh

 

KANbrief - č. 4 (2017)

HANNEN, PETRA: Industry 4.0 / Průmysl 4.0: od vize k realitě
anotace: V továrně budoucnosti budou lidské bytosti a stroje propojeny datovými sítěmi. "Věci" a systémy budou také vzájemně komunikovat: pracovní součástka s nástrojem, trh s výrobou, výroba s dodavatelem. Síťování tohoto typu v rámci výrobních procesů a přes hranice společnosti je však možné pouze tehdy, jsou-li zavedeny standardy a specifikace, které platí po celém světě, a pokud je k dispozici dobře kvalifikovaná pracovní síla.
klíčová slova: průmysl 4.0 - automatizace - sítě - komunikace - kvalifikace - síla pracovní

KORFMACHER, SEBASTIAN: Criteria for the realization of Industry 4.0 / Kritéria pro realizaci průmyslu 4.0
anotace: Článek se zabývá tím, co vlastně znamená průmysl 4.0, tedy čtvrtá průmyslová revoluce, a jakých podmínek musí být zavedeny, aby jí bylo dosaženo. Klade si otázky, zda jou skutečně vyvíjeny zcela nové technologie nebo jsouávající technologie pouze "přebalovány".
klíčová slova: průmysl 4.0 - digitalizace - revoluce průmyslová - podmínky - technologie nové

GROß, ANDREAS: Medium-sized companies are becoming smart / Středně velké společnosti se stávají chytrými
anotace: Rostoucí dostupnost dostupných komunikačních technologií také přináší inteligentní
továrnudov dosahu středních firem. Výrobci čelí výzvě, jak uspokojit stále více odlišná přání svých zákazníků a současně vyrábět své výrobky ve větším množství, rychleji a za nižší cenu. To je jejich jediný způsob, jak udržet své podniky životaschopné tváří v tvář rostoucí konkurenci.
klíčová slova: podniky střední - technologie komunikační - technologie nové - průmysl 4.0

BACCHETTA, ADRIANO PAOLO - NANO, GIUSEPPE: Safe accessing of pressure vessels / Bezpečný přístup do tlakových nádob
anotace: Pracovníci a technici musí často vstupovat do tlakových nádob, aby vykonávali stavební, údržbářské, opravárenské a inspekční práce. Přístupové body, kterými musí pro tento účel projít, jsou často tak malé, že i když je přístup možný, záchrana těchto pracovníků v případě nehody představuje značné obtíže. Polytechnická univerzita v Miláně provedla o této problematice řadu studií.
klíčová slova: nádoby tlakové - prostory omezené - bezpečnost práce - studie

ADENAUER, SIBYLLE - STOWASSER, SASCHA: EN ISO 27500: The human-centred organization – Rationale and general principles / EN ISO 27500: Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy
anotace: Společnosti by měly být měřeny nejen zisky a produktivitu, ale také na to, jak dobře splňují své závazky vůči společnosti a životnímu prostředí. Sedm největších průmyslových zemí na světě (G7) přidalo další aspekt: zaměření se na člověka. Jak lze tento postup zavést ve společnostech, je popsán v nové normě EN ISO 27500: Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy.
klíčová slova: člověk - řízení rizik - management podnikový - normy mezinárodní

 

Process Safety Progress - č. 4 (2017)

CHAMPION, JOHN - GEFFEN, SHEILA VAN - BORROUSCH, LYNNETTE: Reducing process safety events / Snižování počtu mimořádných událostí v procesní bezpečnosti: přístup dokázaný udržitelnými výsledky
anotace: Společnost Dow Chemical Company výrazně snížila počet událostí stupně 1 na úrovni procesu z 69 v roce 2008 na průměr 10 v letech 2013-2015. Tento článek sdílí některé klíčové prvky, které vedly k tomuto úspěšnému a udržitelnému snížení incidentů. Poskytuje podrobnosti o systémech Dow's Operational Discipline, které umožňují každodenní úspěch. Mezi tyto systémy patří: programy pro využití kultury, školicí programy z oblasti procesní bezpečnosti a sítě pro spolupráci v oblasti bezpečnosti procesů.
klíčová slova: události mimořádné - bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti - programy bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti - školení - praxe - průmysl chemický - USA

JAMES, MICHAEL - SKELTON, DAVID: Consequence modeling at the Eastman Kingsport site / Modelování následků ve společnosti Eastman Kingsport
anotace: Záměrem tohoto článku je přezkoumat metody používané v lokalitě a společnosti Eastman Kingsport při určování rozsahu důsledků toxických, termických a výbuchových scénářů. Zahrnuje diskusi o modelování disperze, metodách odezvy na dávku pro toxické a tepelné probity a také o posuzování zranitelnosti cestujících pomocí nástrojů BakerRisk's Explosion Risk Cooperative tools.
klíčová slova: průmysl chemický - scénáře - havárie chemické - modelování - důsledky - příčiny - prevence závažných havárií - funkce probitová

AITAO, ZHOU - LINGPENG, FAN: A new insight into the accident investigation / Nový pohled na vyšetřování nehod: případová studie požáru a výbuchu v přístavu Tianjin v Číně
anotace: Zjišťování příčin a učení se z chyb slouží vyšetřování nehod, aby bylo možné se takovým nehodám efektivně vyhnout. Řízení incidentů je jedním z dvanácti klíčových faktorů systému řízení bezpečnosti (PSMS) v Číně a vyšetřování nehod je pro řízení incidentů klíčové. Tento článek se zabýval vyšetřováním havárie v čínském přístavu Tianjin. Byly rozvinuty tři základní komponenty: analýza příčin, přiřazení odpovědnosti a nápravná opatření. Problémy byly analyzovány z hlediska procesní bezpečnosti a vzniku havárie.
klíčová slova: havárie závažné - havárie průmyslové - analýzy rizik - vyšetřování - příčiny - systémy řízení bezpečnosti - Čína - studie případové

AITAO, ZHOU: Chinese process safety management core elements and control measures / Základní elementy řízení procesní bezpečnosti a kontrolní opatření v Číně
anotace: Díky popularizaci a aplikaci systémů řízení chemických procesů (PSM) v chemickém průmyslu se využívání takových systémů v Číně stalo centrem velkého objemu výzkumu. 12 prvků obsažených v současném čínském systému řízení chemických procesů je rozděleno do čtyř etap ze strukturálního hlediska. Malé a středně velké chemické továrny tvoří velkou část čínských chemických zařízení a v těchto továrnách dochází k mnoha chemickým nehodám, takže je pro provozy v praxi třeba najít zjednodušený systém PSM. Navržený zjednodušený čínský systém PSM se skládá ze čtyř základních prvků: informace o procesní bezpečnosti, analýza rizik procesů, školení a řízení krizových situací.
klíčová slova: procesy chemické - průmysl chemický - řízení rizik - systémy řízení bezpečnosti - nehody průmyslové - bezpečnost procesní - analýzy rizik - školení - řízení krizové

SUN, FENG: A technique to control major hazards of the coal gasification process developed from critical events and safety barriers / Technika pro řízení závažných havárií při zplyňování uhlí vyvinutá z kritických událostí a bezpečnostních bariér
anotace: V Číně nedávno došlo k mnoha nehodám spojeným se zplyňováním uhlí. Z vyšetřování nehod vyplývá, že významnou roli hraje výkonnost bezpečnostních bariér a vliv rizikových faktorů. Nedostatečná pozornost týkající se výkonnosti bezpečnostních bariér a souvisejících faktorů ovlivňujících rizika brání důkladnému pochopení těchto nehod, a proto je třeba je vyřešit poskytnutím nové metodiky analýzy. V tomto případě autoři vyvinuli přístup z analýzy kritických událostí a bezpečnostních bariér pro řízení hlavních rizik během procesu zplyňování uhlí. Metoda spočívá v identifikaci nebezpečnosti procesů na základě kritických událostí, hodnocení bariérového výkonu založeného na bariérových schématech a kvantifikaci faktorů vlivu rizika založených na bayesovské síti. Použití metody naznačuje, že je vhodný pro řízení hlavních rizik procesu zplyňování uhlí a dalších chemických procesů.
klíčová slova: uhlí - plyny hořlavé - bariéry - rizika - řízení rizik - události kritické - události mimořádné - hodnocení rizik - metody

ZAREI, ESMAEIL: Dynamic safety risk modeling of process systems using bayesian network / Dynamické modelování bezpečnostních rizik procesních systémů pomocí bayesovské sítě
anotace: Zpracování komplexních systémů, zejména ropných a plynárenských zařízení kvůli využívání nebezpečných látek v těžkých provozních podmínkách, je velmi náchylné ke katastrofickým nehodám. V této souvislosti je analýza bezpečnostních rizik rozhodujícím nástrojem pro vypracování účinných strategií pro prevenci nehod a poskytnutí opatření. Analýza dynamických rizik (DRA) je jedním z nejpraktičtějších přístupů pro analýzu rizik, která pomáhá zajistit bezpečnější provoz složitých procesních systémů. Tato práce je zaměřena na prokázání uplatnění integrovaného přístupu DRA k komplexnímu kvantitativnímu modelování a analýze obou aspektů rizika, tj. posouzení pravděpodobnosti a důsledků. V tomto přístupu je nejdříve zjištěn nejhorší scénář a poté byl vyvinut robustní nástroj pro modelování dynamického modelu nehod a posouzení rizik pomocí Bayesian Network. Tento přístup se aplikuje na analýzu rizik systému skladování hořlavých kapalin v rafinérii plynu. Práce poskytuje cenné informace o identifikaci a komplexní analýze nejhorších havarijních scénářů, jejich hlavních důsledcích, základních kritických událostech a minimálních řezných souborech, které vedou k nehodám a také k dynamické aktualizaci pravděpodobností a rizik.
klíčová slova: bezpečnost provozní - látky nebezpečné - analýzy rizik - hodnocení rizik - modelování - pravděpodobnost - důsledky - scénáře - havárie závažné

BOOGAERTS, GEERT - DEGRÉVE, JAN - VERCRUYSSE, GEERT: Process safety education and training academic education as a foundation for other process safety initiatives on education / Vzdělávání v procesní bezpečnosti a vzdělávání na akademické úrovni jako základ pro další iniciativy týkající se vzdělávání v bezpečnosti
anotace: Závazek k zajištění bezpečnosti procesů je zásadní pro zpracovatelský průmysl. Řízení, propagace a účast na akademických a souvisejících vzdělávacích programech jsou důkazem odhodlání průmyslu a dalších zúčastněných stran. Vzdělávání v procesní bezpečnosti a školení v oblasti bezpečnosti je velmi široké téma. Spolupráce mezi průmyslem a akademickým sektorem je nezbytná pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání a školení o bezpečnosti procesů. Tento článek se zabývá vývojem vzdělávacích a školicích programů pro studenty v programech Advanced Master na evropské úrovni a pro zkušené průmyslové pracovníky. Pokročilé bezpečnostní inženýrství vyvinuté na univerzitě má prokázané zkušenosti s realizací zamýšlených výsledků učení spolu s vysokou úrovní akademické a profesní orientace, včetně orientace mezinárodní.
klíčová slova: průmysl zpracovatelský - bezpečnost procesní - vzdělávání - školení - školy vysoké - programy vzdělávací - bezpečnost průmyslová - bezpečnost práce

 

Professional Safety - č. 1 (2018)

FLYNN, MICHAEL A. - CASTELLANOS, ELIZABETH - FLORES-ANDRADE, AUGUSTO: Safety across cultures / Bezpečnost napříč kulturami: pochopení problémů
anotace: Kultura tvaruje, jak lidé chápou svět kolem sebe; ve svém důsledku tedy ovlivňuje práci bezpečnostních pracovníků. Tento článek pojednává o tom, jak musí být bezpečnostní pracovníci v rostoucí globální ekonomice schopni řešit otázky související s kulturou tak, aby byly účinné a obchodovatelné. Ať už pracují doma nebo v zahraničí, bezpečnostní pracovníci si musí být vědomi dopadu kultury na jejich práci. Interkulturní porozumění je v oblasti bezpečnosti nezbytné, ale odborníci na BOZP jsou zřídka výslovně vyškoleni v interkulturní kompetenci.
klíčová slova: kultura - kultura práce - rozdíly kulturní - profesionálové bezpečnosti práce - kompetence - dovednosti

KOSHY, KOSHY: Online PPE training / Online školení v používání OOP: vytvoření pilotního programu pro střední školy
anotace: Mladí pracovníci v odvětvích s vysokým rizikem potřebují školení v oblasti používání OOP zaměřené na jejich kariéru. Online školení OOP pro klastry s vysokým rizikem je účinné využití omezených zdrojů a efektivní mechanismus poskytování OOP. Tento článek představuje vývoj pilotního výcvikového programu OOP, který autoři považují za dobrou obnovu OSHA školení pro dospělé.
klíčová slova: OOPP - prostředky ochranné - prostředky pracovní - použití - školení - programy výukové - pracovníci mladí

 

Professional Safety - č. 2 (2018)


BENDICKSON, NANCY J. - HAMMER, BRIAN - ROSS, PEGGY E.: Drive excellence / Vynikající řízení: audit bezpečnosti vozového parku pro řízení rizik
anotace: Audit vozového parku a audity obecně mohou být obtížnější i pro nejpřísnější bezpečnostní pracovníky. Tento článek pojednává o důležitosti auditu vozového parku, vysvětluje, jak řídit proces auditu zaměřený na vozový pak a přináší podrobnosti o prvcích auditu vozového parku. Definuje také komplexní proces auditu vozového parku, který může být použit k identifikaci závěrů, které pomáhají podpořit změny a rozvíjet efektivní nápravná a preventivní opatření.
klíčová slova: parky vozové - vozidla motorová - podniky - audity bezpečnostní - řízení rizik - řízení bezpečnosti

CURRY, DAVE - MEYER, JOHN - PAPPAS, MARY M.: Sometimes the rules are wrong / Někdy jsou pravidla špatná: otázka zdravého rozumu
anotace: Tento článek zkoumá příklad bezpečnostních pravidel týkajících se řízení a zkoumání bezpečnosti, která jsou běžně přijímána bez kritického hodnocení. Mnoho z těchto bezpečnostních heuristik je založeno na tom, co se jeví jako zdravý rozum nebo kmenová moudrost, ale ve skutečnosti je v rozporu s existujícím vědeckým a technickým výzkumem.
klíčová slova: pravidla bezpečnostní - bezpečnost práce - řízení bezpečnosti práce - myšlení kritické

IVENSKY, VLADIMIR: Business risks / Obchodní rizika: co se stane, když se vedoucí pracovníci zavázali k neoptimálním systémům BOZP
anotace: Výkonný závazek k bezpečnosti je pro firmu rozhodující. Tento článek přezkoumává angažovanost vedoucích pracovníků v neoptimálních systémech BOZP jako podnikatelské riziko a jaký mohou mít nedostatky systému BOZP, jako je nerovnováha mezi prvky bezpečnostního programu, neoptimální návrh organizace BOZP a nesprávné předpoklady týkající se nízké míry incidentů, na podnik vliv.
klíčová slova: programy bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - management bezpečnosti práce - pracovníci vedoucí - rozhodování - rizika

 

Références en Santé au Travail - č. 152 (2017)

GUILLEMOT, M.: Base de données " Plastiques, risque et analyse thermique" / Databáze "Plasty, riziková a termická analýza"
anotace: Požadavky na analýzy v oblasti plastů se v posledních letech neustále zvyšují. Hlavním důvodem je potenciální působení nebezpečných chemických látek obsažených v plastech, zejména při tepelných procesech. Se zaměřením na problematiku rizik a termické analýzy byla vytvořena databáze plastů s těmito údaji.
klíčová slova: plasty - rizika - analýzy rizik

 

Sondy revue - č. 1 (2018)

KAŠPAROVÁ, JANA: Porušování práv zaměstnanců a odborů v roce 2017
anotace: Rámcové poznatky ze zprávy o porušování práv zaměstnanců a odborů, kterou každoročně zpracovává Českomoravská konfederace odborových svazů. Stať seznamuje s aktuální tendencí v oblasti porušování práv zaměstnanců a odborových práv a podává výčet typických příkladů porušování těchto práv.
klíčová slova: práva - zaměstnanci - odbory - zprávy - 2017 - příklady

Kde jsou u nás porušována odborová práva
anotace: Konkrétní příklady některých kauz, týkajících se porušování práva v oblasti pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a odborových práv, které skončily u soudu. Příklady čerpají z obsáhlého materiálu ČMKOS s názvem "Informace o porušování zaměstnaneckých a odborových práv v roce 2017".
klíčová slova: práva - zaměstnanci - odbory - zprávy - 2017 - kazuistika - příklady
příklady

KOLEV, PETR: Zákon o prodejní době přiblížil Česko úrovni vyspělých evropských zemí
anotace: Podle českých odborů se zákon o prodejní době (zákon č. 223/2016 Sb.), který upravuje prodejní dobu v maloobchodě a velkoobchodě a stanovuje obecný zákaz prodeje v zákonem určené svátky, osvědčil a jsou pro jeho zachování. Jedná se o regulaci vycházející vstříc zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců pracujících v obchodech nad 200 čtverečních metrů prodejní plochy, která je řadě okolních zemí zažitou praxí.
klíčová slova: odbory - obchod - podmínky pracovní - doba pracovní - doba provozní - regulace - zákony

MUŠKA, FRANTIŠEK: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání
anotace: Odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání je jedním z druhů odpovědnosti zaměstnavatele. Tuto odpovědnost autor v článku detailně rozebírá.
klíčová slova: škody - odpovědnost za škody - odpovědnost zaměstnavatele - úrazy pracovní - nemoci z povolání

DANDOVÁ, EVA: Zákaz alkoholu na pracovišti
anotace: Požívání alkoholických nápojů na pracovišti a rizika s tím spojená jsou stále aktuálním tématem. Z rizikovosti alkoholu v zaměstnání vyplývají zákonem stanovené povinnosti pro zaměstnavatele i zaměstnance (zákoník práce a zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek). Vedle výčtu povinností poskytuje článek další důležitá sdělení, např. doporučení, jak správně provádět kontrolu zaměstnanců na přítomnost alkoholu v organismu.
klíčová slova: ochrana zdraví - alkohol - látky návykové - pracoviště - zákony - zaměstnavatelé - zaměstnanci - povinnosti

Průlom
anotace: Evropská unie na konci r. 2017 přijala evropský pilíř sociálních práv. Jde o dvacítku principů, podle kterých by měla být formulována budoucí evropská sociální politika, zaměřující se na rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a na sociální ochranu a začleňování. Obsahem přijatého dokumentu jsou rovněž teze, které se týkají rovnosti z hlediska odměňování, mezd, bezpečnosti při práci, přístupu ke zdravotní péči a podobně. Převážná část článku se věnuje prohlášení evropských sociálních partnerů k principům evropské sociální politiky.
klíčová slova: aspekty sociální - práva sociální - strategie sociální - strategie evropské - politika sociální - partneři sociální - Evropská unie

SMEJKALOVÁ, KATEŘINA: Index dobré práce 2017 aneb Jaká je pracovní spokojenost v Německu
anotace: Politoložka a současně vědecká pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung (Nadace Friedricha Eberta) předkládá výsledky průzkumu s názvem Index dobré práce za r. 2017. Reprezentativnímu vzorku respondentů jsou v tomto průzkumu kladeny otázky související s jejich pracovní situací v různých oblastech (vliv na podobu práce, příležitosti k dalšímu rozvoji, pracovní klima, smysl práce, pracovní doba, intenzita práce, nároky na práci, výše příjmu atd.). Vedle dalších zjištění je prostor v článku věnován především otázce a pohledu respondentů na slaďování pracovního a soukromého života, vč. otázek, jako je flexibilita pracovní síly nebo výše či flexibilita pracovních úvazků a pracovní doby.
klíčová slova: práce - průzkumy - život pracovní - život soukromý - doba pracovní - úvazky pracovní - flexibilita - spokojenost - 2017 - Německo

 

Travail et Sécurité - č. 789 (2017)

RAVALLEC, CÉLINE: Des espaces á hauts risques / Vysoce rizikové prostory
anotace: V řadě průmyslových odvětví se pracuje v uzavřených prostorech. Tyto činnosti bývají špatně identifikovány a jsou z hlediska prevence rizik vysoce rizikové a personál v nich je vystaven smrtelným rizikům. Hlavními zdroji rizika je nedostatek přirozeného větrání, uspořádání objektu, použité zařízení, povaha prováděné práce. K zajištění nejbezpečnějších možných postupů existují preventivní opatření a školení. Je třeba, aby tato rizika byla plně identifikována, zohledněna a kontrolována v praxi dotyčných odvětví.
klíčová slova: prostory uzavřené - prostory nebezpečné - prostory omezené - rizika - prevence - opatření bezpečnostní - školení - bezpečnost práce

 

Travail et Sécurité - č. 790 (2018)

BRASSEUR, GRÉGORY: De la bonne analyse du risque / Kvalitní analýza rizik
anotace: Pracovníci biologických laboratoří jsou konfrontováni s řadou rizikových situací. V posledních letech dochází k modernizaci těchto provozoven. Při návrhu úprav prostor, stejně jako v případě jakékoliv organizační změny, zůstává hodnocení všech případných rizik důležitým a nezastupitelným prvkem.
klíčová slova: laboratoře - bezpečnost práce - rizika biologická - analýzy rizik - hodnocení rizik

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail