Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2016/03

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 2 (2016)
112 - č. 3 (2016)
Bezpečná práca - č. 6 (2015)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2016)
CzechIndustry - č. 1 (2016)
Die BG - č. 2 (r. 2016)
Inovace - č. 1 (2016)
KANbrief - č. 1 (2016)
MM Průmyslové spektrum - č. 3 (2016)
Professional Safety - č. 10 (2015)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2 (2016)
Sicher ist sicher - č. 1 (2016)
Sondy revue - č. 3 (2016)
Spektrum - č. 2 (2015)
Travail sécurité - č. 769 (2016)

112 - č. 2 (2016)

PÍCHA, ALEŠ: Nižší riziko, vyšší
efektivita zásahu

anotace: V
centru pozornosti článku jsou nebezpečné stavy tlakových láhví a likvidace
takových stavů. Konkrétně se týká talkových láhví na komerční acetylen,
který vykazuje anestetické vlastnosti a je citlivý na teplotu, náraz nebo
tření.

klíčová slova: láhve
tlakové - látky chemické - acetylen - vlastnosti - likvidace - mez
výbušnosti - stavy nebezpečí - rizika požární

PROCHÁZKOVÁ, DANA: Formulovat novou
kulturu bezpečnosti

anotace:
Složitost přírodních, technologických a sociálních systémů (vč. systémů

systémů) ovlivňuje pojetí bezpečnosti. Bezpečnost celku zahrnuje opatření a
činnosti, kterými lidé odvrátí nebo alespoň zmírní dopady nežádoucích vazeb
a toků mezi jmenovanými systémy. Podmíněná změna koncepce tvorby a
provozování systémů je příčinou vytváření nových metodických nástrojů pro
práci s riziky. To je závěr zářijové 25. světové konference o bezpečnosti a
spolehlivosti ESREL 2015.
klíčová slova: rizika
emergentní - bezpečnost systémová - spolehlivost - kultura bezpečnosti -
systémy - teorie rizik - konference mezinárodní - 2015

KARDA, LADISLAV: Požární
technik/technik požární ochrany

anotace: Druhá
část minisérie o historii personálního zabezpečování požární ochrany u
organizací nebo právnických a podnikajících fyzických osob. Tentokrát se
autor zaměřuje na nejdůležitější funkci v oblasti požární ochrany pro provoz
ve firmách.
klíčová slova:
ochrana požární
- prevence požární - technici požární - osoby odborně způsobilé -
historie

112 - č. 3 (2016)

HÜTTER, MAREK: Aplikace požárně
bezpečnostního zařízení zamezujícího iniciaci požáru nebo výbuchu

anotace:
Článek popisuje poměrně nový typ požárně bezpečnostního zařízení, které
pracuje na revolučním přístupu k ochraně prostoru před požáry, tj. zařízení
zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

klíčová slova:
ochrana požární - prevence požární - prevence výbuchu - protiiniciace -
zařízení protipožární - zařízení protivýbuchová

KARDA, LADISLAV: Specialista požární
ochrany

anotace:
Třetí část seriálu o historii personálního zabezpečování požární ochrany
u organizací nebo právnických a podnikajících fyzických osob pojednává o
osobě specialisty požární ochrany. Je zde také popsán způsob získávání
odborné způsobilosti osob zajišťujících PO, a to podle dřívějších i aktuálně
platných právních předpisů.

klíčová slova:
ochrana požární - prevence požární - technici požární - specialisté -
osoby odborně způsobilé - způsobilost odborná - historie

Bezpečná práca - č. 6 (2015)

TUREKOVÁ, IVANA, KOZLÍK, TOMÁŠ,
BULLA, RÓBERT: Význam celoživotného vzdelávania odborných pracovníkov v
BOZP

anotace:
Autoři kategorizují odborné pracovníky, jichž se dotýká vzdělávání v
BOZP. V příspěvku se pak dále věnují výchově a vzdělávání bezpečnostních
techniků a autorizovaných bezpečnostních techniků. Jde o odborné pracovníky
v BOZP podle slovenského zákona 124/2006 Z z., ve znění pozdějších předpisů,
na něž se vztahují požadavky na vzdělávání zakotvené vyhláškou č. 356/2007
Z.z.
klíčová slova:
pracovníci bezpečnosti práce - technici bezpečnostní - technici
bezpečnostní autorizovaní - vzdělávání profesní - vzdělávání celoživotní -
Slovensko

VYSKOČIL, IVAN, MACHÁČ, DRAHOSLAV:
Výskyt chemických škodlivín v pracovnom a životnom prostredí a spôsoby
ochrany pred nimi. 2. časť

anotace:
Článek navazuje na první část publikovanou v č. 5/2015 pod názvem
"Účinky chemických látok a chemických prípravkov na ĺudský organizmus a
životné prostredie". Uvedeny jsou typické nebezpečné práce s chemickými
látkami a přípravky, doporučení k posuzování nebezpečí (resp. rizika) v
pracovním prostředí, způsoby ochrany a další důležité rady a informace.
klíčová slova: látky
chemické - přípravky chemické - škodliviny chemické - nebezpečí - ochrana
zdraví - opatření preventivní - opatření organizační - prostředí pracovní -
prostředí životní


BARTOŇ, BRANISLAV: Fyzická záťaž pri
ručnom ťahaní a tlačení bremien v horizontálnej rovine

anotace:
Používání manipulačních vozíků částečně nahradilo nutnost ručního

zvedání a přenášení břemen, ale současně zvýšilo podíl činností, jako je
opakované tahání a tlačení. Článek se věnuje jak technickému, tak lidskému
aspektu této činnosti. Vedle dalšího se zabývá možnostmi měření tlačné a
tažné síly a opatřeními na snížení nadměrné fyzické zátěže související s
tlačením a taháním břemen.

klíčová slova:
břemena - manipulace - zátěž fyzická - pomůcky manipulační - faktory
ergonomické - opatření technická - síla tažná - síla tlačná - měření

Bezpečnost a hygiena práce - č. 2 (2016)


VALA, JIŘÍ: Zdravotní rizika spojená
s prací na staveništi

anotace:
Staveniště je prostředím, v němž se uskutečňuje řada rozmanitých
pracovních činností a dochází zde k častým změnám těchto činností. Na
pracovní činnosti specifické pro stavebnictví jsou vázána určitá rizika a
nebezpečí. Jim je věnována v příspěvku autorova pozornost.

klíčová slova:
pracoviště - prostředí pracovní - staveniště - rizika zdravotní - rizika
chemická - rizika fyzikální - rizika ergonomická - rizika biologická

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Skladování a
stohové skladování na staveništích

anotace: Autor
se věnuje problematice skladování a stohového skladování na staveništích,
provádí analýzu problému a vyhodnocení analýzy.

klíčová slova:
skladování - stohování - staveniště - požadavky - analýza

Karta BOZP pro profesi:
Autolakýrník

anotace: Karta
BOZP pro pracovníky autolakoven. V kartě jsou uvedeny: pracovní činnosti
autolakýrníků, kvalifikační požadavky pro tuto činnost, relevantní mimořádné
provozní události, základní opatření pro předcházení mimořádným událostem,
rizikové faktory spojené s lakováním aut a další důležité informace.
klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - pracovníci - autolakýrníci - autolakovny

VARTA, ONDŘEJ, KYSELA, JIŘÍ:
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických
zařízení

anotace:
Základní informace o bezpečnosti práce při používání zdvihacích zařízení
pomocí magnetických zařízení s několika příklady pracovních úrazů, jejichž
zdrojem byla manipulace pomocí magnetů.

klíčová slova:
zařízení zdvihací - zařízení magnetická - břemena - manipulace - SÚIP -
inspekce práce - akce kontrolní - výsledky

FOLTISOVÁ, IVONA: Kontrola rovného
zacházení a zákazu diskriminace a výsledky činnosti SÚIP za měsíc prosinec
2015

anotace:
Informace SÚIP o výsledcích kontrol inspekce práce zaměřených na
diskriminaci zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a rovné zacházení.
Informaci doplňuje přehled počtu pracovních úrazů v krajích za r. 2015
(platný k datu 5.1.2016).
klíčová slova:
inspekce práce - akce kontrolní - zaměstnanci - diskriminace - zacházení
rovné - výsledky - úrazy pracovní - 2015 - SÚIP

NECHVÁTAL, MAREK, SENČÍK, JOSEF:
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti

anotace:
Pracovní trh v ČR se v posledních letech rychle proměňuje, vliv na to má
i příliv pracovní síly z jiných zemí (příliv migrantů). Vedle jiných sektorů
jsou cizinci často zaměstnáváni v zemědělských, lesnických a zahradnických
výrobních jednotkách. Autoři předkládají otázku zaměstnávání cizinců
tuzemským zaměstnavatelem a uvádějí základní povinnosti, které musí takový
zaměstnavatel splnit.

klíčová slova:
cizinci - migranti - zaměstnanci - zaměstnavatelé - zaměstnávání -
povinnosti - ČR - trh pracovní - zemědělství

KOŽENÁ, LUDMILA, LIPŠOVÁ,
VLADIMÍRA, JANOŠOVÁ, KATEŘINA: Psychosociální rizika při práci XII.
Závěr/shrnutí

anotace:
Souhrn ke všem dříve publikovaným dílům seriálu s krátkou rekapitulací
poznatků k jednotlivým psychosociálním rizikům.

klíčová slova: rizika
pracovní - rizika psychosociální - zaměstnanci

CzechIndustry - č. 1 (2016)

SMETANA, MAREK - SMETANA, RADIM:
FBI připravuje a školí krizové štáby ORP a měst

anotace:
Jednou z aktivit na Fakultě bezpečnostního inženýrství, je budování a
rozvoj simulačního pracoviště určeného pro přípravu a zvyšování kvalifikace
pracovníků zařazených do krizového řízení. S využitím projektu v rámci
Bezpečnostního výzkumu, zde vzniklo specializované pracoviště – SIMPROKIM.
Toto pracoviště spolu s výstupy z mezinárodní spolupráce s pracovišti v
zahraničí, umožnilo realizovat unikátní paralelní cvičení studentů z Polska
a České republiky. Scénář cvičení byl vytvořen na téma vzájemné pomoci v
případě řešení rozsáhlých krizových
situací.
klíčová slova:
řízení krizové - vzdělávání - školení - kvalifikace - Česká republika

Die BG - č. 2 (2016)

LUCKS, THOMAS: Lärm in der
Bauwirtschaft /
Hluk ve
stavebnictví
anotace:
Onemocnění sluchu je ve stavebnictví častou nemocí z povolání. Mnoha
těmto onemocněním lze však předejít bez velkých nákladů, pouze zavedením
vhodných opatření. Důležité je včasné rozpoznání rizika, jeho definování a
vhodná ochrana.
klíčová slova:
stavebnictví - hluk - sluch - ochrana proti hluku

Inovace - č. 1 (2016)

ŠIMONOVSKÝ, KAREL: Kontrola provozu
zdvihacích zařízení

anotace:
Výsledky kontrol inspekce práce zaměřených na bezpečnost provozu
zdvihacích zařízení, školení obsluh, stanovení lhůt pro kontroly vázacích
prostředků a další problémy související s provozem těchto zařízení.

klíčová slova:
bezpečnost technická - zařízení zdvihací - autojeřáby - provoz -

kontroly technické - pravidla bezpečnostní - pravidla provozní - výsledky -
nedostatky

TILHON, JIŘÍ: Značení nebezpečných
míst

anotace:
Informace o správném značení nebezpečných míst a schodů.

klíčová slova:
pracoviště - místa nebezpečná - schody - značení bezpečnostní - značení
barevné

Měření elektromagnetického pole : možné působení na lidské zdraví
anotace: Nová
směrnice 2013/35/EU o elektromagnetických polích mění limity. V oblasti
nízkých frekvencí se opírá o novější vědecké poznatky. Směrnice výslovně
upozorňuje na to, že zvláštní hodnocení rizika je nutné v případě těhotných
žen, nositelů pasivních nebo aktivních implantátů nebo kardiostimulátoru.
Tyto a další novinky vyplývají z rozhovoru s ředitelkou marketingu jedné
německé firmy.

klíčová slova: pole
elektromagnetická - hranice mezní - limity - ochrana zdraví - metody
stanovení - hodnocení rizik - směrnice evropské - směrnice hygienické

Novinky měřicí techniky pro detekci
plynů především v průmyslu

anotace:
Nabídka nejnovější měřicí a detekční techniky, jako jsou multiplynový
detektor, ultrazvukový detektor úniku plynů a další detektory.
klíčová slova:
technika měřicí - technika detekční - detektory plynů - plyny

Spolehlivá ochrana dýchacích orgánů
- nezbytný prostředek ochrany zdraví

anotace:
Nabídka osobních ochranných prostředků na ochranu dýchacích orgánů při
vysoké námaze.

klíčová slova: OOPP -
ochrana dýchadel - přístroje dýchací - masky obličejové - masky ochranné

Údržba a nebezpečné látky
anotace:
Údržba jako činnost prováděná ve všech odvětvích a na všech pracovištích
zahrnuje řadu úkonů a souvisí s mnoha různými nebezpečími a riziky, vč.
chemických rizik.

klíčová slova: údržba
- látky nebezpečné - rizika chemická - rizika zdravotní - odvětví -
pracoviště

RIEDEL, H.: Multinormní oděvy pro
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

anotace: Stále
častěji se prosazují pracovní oděvy certifikované podle více norem, které
chrání zaměstnance před širším spektrem rizik, tzn. multinormní oděvy. Autor
se zabývá otázkou, jak správně postupovat při výběru vhodného oděvu na
ochranu před tepelnými riziky při práci a v prostředí s nebezpečím výbuchu.
klíčová slova: OOPP -
ochrana těla - oděvy ochranné - oděvy multinormní - prostředí výbušné -
rizika tepelná - rizika fyzikální - nebezpečí výbuchu - normy technické

normy technické

Mušlové chrániče sluchu
anotace:
Přehled prostředků na ochranu sluchu, konkrétně pak na mušlové chrániče
sluchu. Přehled vybraných výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o
výrobcích, včetně kontaktních údajů prodejců.

klíčová slova: OOPP -
chrániče sluchu - chrániče mušlové - ochrana sluchu - výrobky - trh  

Zátkové chrániče sluchu
anotace:
Přehled prostředků na ochranu sluchu, konkrétně pak na zátkové chrániče
sluchu. Přehled vybraných výrobků je doplněn fotografiemi a informacemi o
výrobcích, včetně kontaktních údajů prodejců.

klíčová slova: OOPP -
chrániče sluchu - chrániče zátkové - ochrana sluchu - výrobky - trh

KLAS, MOJMÍR: Prohlídky konstrukcí
na stavbách

anotace:
Článek je věnován tématu dokumentace se vztahem k ocelovým žebříkům,
ochranným zábradlím a dalším ocelovým konstrukcím upevněným na pozemních a
inženýrských stavbách, a dále výchozím a periodickým prohlídkám těchto
konstrukcí.

klíčová slova:
staveniště - stavby inženýrské - stavby pozemní - konstrukce stavební -
konstrukce dočasné - dokumentace technická - prohlídky technické

Filtrační masky a polomasky, masky
a polomasky.

anotace:
Průzkum trhu je orientován na nabídku prostředků k ochraně dýchacích
orgánů převážně s filtrační funkcí. Přehled vybraných výrobků je doplněn
fotografiemi a informacemi o výrobcích, včetně kontaktních údajů prodejců.

klíčová slova: OOPP -
prostředky dýchací - prostředky filtrační - masky - polomasky - ochrana
dýchadel - ochrana proti prachu - ochrana proti plynům - výrobky - trh

MRKVIČKA, PETR: Pracovní úrazovost
v České republice v roce 2014

anotace:
Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014.

klíčová slova:
statistiky - úrazovost pracovní - 2014 - Česká republika

Práce při nadměrných teplotách
anotace: Stať
vycházející z nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
zaměřená na problematiku zátěže teplem při práci ve vysokých teplotách.

klíčová slova: zátěž
tepelná - teplo nadměrné - teplota vysoká - ochrana zdraví - ochrana proti
teplu - opatření - nápoje ochranné

KANbrief - č. 1 (2016)


VANHOUTTE, HENK: Smart personal
protective equipment and systems /
Inteligentní osobní ochranné
prostředky a
systémy
anotace:

Osobní ochranné prostředky (OOP) se neustále dále rozvíjí tak, aby
vyhovovaly potřebám profesionálních i soukromých uživatelů. Jedním z trendů
je směrem k "inteligentním OOP" nebo dokonce "inteligentním osobním
ochranným systémům" (PPS). Zatímco první z uvedených výrobků jsou již
komerčně dostupné, uvedení komplexních OOP primárně určených pro
profesionální použití na trh čelí výzvám, které je třeba ještě
překonat.
klíčová slova:
OOPP - OOP - prostředky ochranné - vývoj - trendy

MM Průmyslové spektrum - č. 3 (2016)

VEBER, JAROMÍR: Společenská
odpovědnost organizací: dobrovolnost či povinnost?

anotace: Nejen
ekonomická či manažerská teorie, ale i praxe prochází v současnosti určitými
názorovými posuny. Stále častěji se objevují hlasy, že Friedmanův ekonomický
liberalismus kladoucí důraz na odpovědnost firmy jako tvůrce zisku má sice
svou klíčovou roli, nicméně je nutné ji doplnit i o přiměřenou společenskou
odpovědnost. Pod vlivem globalizace a sílící konkurence se může jevit jako
lákavý podnikatelský dumping (šetřit na bezpečnostních, sociálních,
ekologických a dalších
požadavcích).
klíčová slova:
podniky - odpovědnost společenská

Professional Safety - č. 10 (2015)

ALLEN ISKE, S.D. - LENGFELLNER,
LINDA G.: Fire, water and books: disaster preparedness for academic
librarie /
Oheň, voda a knihy: havarijní připravenost pro akademické
knihovny
anotace:
Příprava jakékoli činnosti na katastrofu zahrnuje identifikaci možných
nebezpečí, zmírňování jejich účinků a identifikaci opatření. Jedním z
prostředí, kterému je věnováno v této oblasti jen málo pozornosti, jsou
vysokoškolské knihovny. Pochopením situace těchto institucí mohou
profesionálové BOZP mohou provádět hodnocení rizik a doporučovat proaktivní
řešení v oblasti BOZP.
klíčová
slova:
knihovny - školy vysoké - BOZP - bezpečnost práce - hodnocení
rizik - katastrofy - havárie

MCMANUS, NEIL - HADDAD, ASSED N.:
Argon-related fatigue: an investigation in an aluminium shipbuilding
environment /
Únava související s argonem: šetření v loďařském prostředí
využívajícím
hliník
anotace:
Tento článek zkoumá, jakou roli hraje argon při neobvyklé únavě mezi
pracovníky. Pracovní hygiena již dlouho považuje argon za fyziologicky
inertní plyn, avšak literatura uvádí, že argon má účinky i při nízkém tlaku
plynu používaném v malých hloubkách. Expozice argonu se mění podle typu
práce, pracovního místa nebo orientace. Tato studie poskytuje výchozí bod
pro diskusi o nastavení expoziční limitů pro
argon.
klíčová slova:
argon - plyny inertní - expozice pracovníků - limity - hliník - průmysl
lodní - rizika zdravotní - únava

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 2
(2016)

LEMARCHAND, CLÉMENTINE: Prostate
cancer risk among French farmers in the AGRICAN cohort /
Riziko rakoviny
prostaty mezi francouzskými zemědělci ve studii
AGRICAN
anotace:
Rakovina prostaty je jedním z nejčastějších typů rakoviny u mužů po

celém světě. Její etiologie je do značné míry neznámá, ale zvýšené riziko
bylo mezi zemědělci opakovaně pozorováno. Cílem studie bylo identifikovat
profesní rizikové faktory pro rakovinu prostaty mezi zemědělci v
prospektivní kohortové studii AGRICAN. Provedená analýza naznačuje, že
riziko vzniku rakoviny prostaty se zvyšuje u několika zemědělských činností
(chov skotu a vepřů, práce na loukách a pěstování ovoce) a pro některé
úkony, včetně používání
pesticidů.
klíčová slova:
zemědělství - expozice pracovníků - rakovina - muži - pesticidy -
Francie

HANNERS, HARALD - ALBERTSEN, KAREN:
Long working hours and use of psychotropic medicine: a follow-up study with
register linkage.
Dlouhá pracovní doba a užívání psychotropních léků:
navazující studie s vazbou
registry
anotace:
Cílem této studie bylo prozkoumat možnosti prospektivní asociace mezi
dlouhou pracovní dobou a užíváním psychotropních léků. Údaje průzkumu
vyvozené z náhodného vzorku obecné pracující populace Dánska v období
1995-2010 byly spojeny s národními registry pokrývajícími všechny obyvatele.
Výsledky studie nenašly statisticky významnou souvislost mezi dlouhou
pracovní dobou a užíváním psychotropních drog mezi dánskými
zaměstnanci.
klíčová slova:
léky psychotropní - drogy - doba pracovní - zdraví duševní - ochrana
zdraví - Dánsko - zaměstnanci

Sicher ist sicher - č. 1 (2016)

VEDDER, G.: "Ich habe einen Job,
aber kaum Arbeit" - Unterforderung im Beruf als unterschätze Beanspruchung / "Mám zaměstnání, ale ne práci" - Nedostatečné vytížení v práci jako
podceňovaný zdroj
stresu.
anotace:
Rostoucí míře přetěžování v práci, která vede ke vzniku chronického
stresu a může způsobit syndrom vyhoření, je pozornost v podnicích věnována.
Avšak manažeři nemívají na zřeteli i opačný problém - nedostatečné vytížení

v zaměstnání. Autoři popisují výzkum v této oblasti, důsledky takto
způsobeného stresu a možná
opatření.
klíčová slova:
stres - vyhoření - přepracování - nevyužití

Sondy revue - č. 3 (2016)

DANDOVÁ, EVA: BOZP agenturních
zaměstnanců

anotace: Nová
právní úprava agenturního zaměstnávání, promítnutá do zákoníku práce
nahrazením starých ustanovení o zaměstnávání formou dočasného přidělení za
ustanovení nová o agenturním zaměstnávání, způsobuje v praxi řadu problémů a
vyvolává mnoho otázek. Autorka seznamuje s povinnostmi agentur práce ve
smluvním vztahu se zaměstnanci (agenturními zaměstnanci) z hlediska
zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

klíčová slova:
zaměstnanci agenturní - BOZP - bezpečnost práce - agentury práce -
povinnosti - vztahy smluvní - služby pracovnělékařské - úrazy pracovní

VINOPAL, JIŘÍ: Internetová aplikace Kvalita pracovního života v České republice

anotace: S
nástrojem měření kvality pracovního života seznamuje jeden z řešitelů
projektu "Proměny kvality pracovního života", řešeného v letech 2014 a 2015
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., a Sociologickým ústavem AV ČR.
Online prezentace v internetové aplikaci "Kvalita pracovního života v České
republice" znázorňuje dlouhodobý vývoj kvality pracovního života v populaci
ekonomicky aktivních obyvatel ČR, jako celku, v jednotlivých odvětvích,

pozicích v zaměstnání nebo ve vybraných socio-demografických skupinách.
Aplikaci mohou využívat individuální zájemci i organizace za účelem zjištění
vlastního skóre subjektivně vnímané kvality pracovního života.
klíčová slova: život
pracovní - kvalita práce - kvalita života - měření - projekty - výzkum -
software - nástroje

Spektrum - č. 2 (2015)

TRÁVNÍČEK, PETR, KOTEK, LUBOŠ,
JUNGA, PETR, VÍTĚZ, TOMÁŠ: Bezpečnost zásobníků na bioplyn

anotace:
Předmětem článku je téma bezpečnosti zásobníků bioplynu. V první části
jsou vymezeny konstrukční typy zásobníků, které se využívají na bioplynových
stanicích, druhá část shrnuje nejčastější příčiny havárií na zásobnících
plynných a kapalných uhlovodíků a uvádí je do souvislosti s havarijními
situacemi na bioplynových stanicích. Poslední část upozorňuje na základní
bezpečnostní prvky a opatření, která mají vycházet z příslušných technických
norem a právních předpisů, případně ze zkušeností projektantů a
provozovatelů nebo ze zkušeností z provozu a konstrukce zásobníků ostatních
plynných uhlovodíků.

klíčová slova:
bezpečnost technická - bioplyny - zásobníky - stanice bioplynové -
zkušenosti - opatření technická - havárie

Travail sécurité - č. 769 (2016)

C. R.: Les ingrédients sont réunis
pour une plus grande prévention /
Společným úsilím pro lepší prevenci
anotace:
Odborníci v oboru, dodavatelé surovin i vybavení, místní úředníci …
všichni jsou součástí podnikání ve stravovacích službách. Na nich všech
závisí zavádění správných rozhodnutí k ochraně zdraví, zajištění bezpečnosti
a ergonomických požadavků, odstranění rizik. A efektivní spolupráce je
rozhodující.
klíčová slova:
stravování společné - rizika - prevence - ergonomie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail