Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bau Portal - č. 7 (2015)
Process Safety Progress - č. 3 (2015)
Professional Safety - č. 5 (2015)
Professional Safety - č. 7 (2015)
Professional Safety - č. 8 (2015)
Professional Safety - č. 9 (2015)
Sicher ist sicher - č. 11 (2015)
Travail Sécurité - č. 766 (2015)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2015)

Bau Portal - č. 7 (2015)

BUTTGEREIT, ALEXANDER: Lärmmindernde
Asphaltfahrbahnen in Kommunen
/ Nižší hlučnost asfaltových povrchů v
obcích
anotace:
Zvyšování dopravní zátěže v obcích způsobuje zvyšující se hladinu hluku,
stávající klasická ochranná opatření k zajištění dodržení limitů hluku
selhávají. Proto v současnosti probíhají výzkumy k nalezení takových
povrchů, které by snižovaly hluk způsobený pneumatikami. Článek seznamuje s
využitím a zkušenostmi při použití nových stavebních metod, které hluk
snižují.
klíčová slova:
asfalt - hluk - studie

Process Safety Progress - č. 3 (2015)

BAYBUTT, PAUL: The treatment of
domino effects in process hazard analysis
/ Domino efekt v analýze
procesního
nebezpečí
anotace:
Dominové efekty vytváří scénáře nebezpečí, které se týkají eskalace
důsledků jako řetězce propojených událostí. Tyto scénáře byly předmětem
průzkumu studií nehod a kvantitativní analýzy rizik, ale jejich identifikace
v analýze procesních rizik (process hazard analysis, PHA) obdržela méně
pozornosti. Tento článek popisuje povahu a druhy dominového efektu a postup,
jak jich využít při řešení v PHA. Je popsána role samostatné dominového
efektu a jsou identifikovány některé nástrahy při řešení domino efektu.
Identifikace dominového efektu v PHA je znázorněna na skutečné nehodě, k níž
došlo v rafinerii.
klíčová
slova:
bezpečnost procesní - analýzy rizik - domino efekt - scénáře

NAZIR, SALMAN - MANCA, DAVIDE: How a
plant simulator can improve industrial safety /
Jak tovární simulátor
může zlepšit úroveň
bezpečnosti
anotace:
Článek představuje a popisuje řešení pro působivé školení bezpečnosti
průmyslových subjektů, které umožňuje získat zkušenost z různorodých scénářů
v reálných provozech. Tento nástroj, nazvaný Plant Simulator (PS), kombinuje
simulátoru procesů a simulátor nehod pro dynamickou simulaci scénářů
obvyklých i neobvyklých nehod. Článek popisuje funkce PS a popisuje dvě
případové studie, které ukazují potenciální zlepšení dosažitelné v
bezpečnosti procesů.
klíčová
slova:
bezpečnost procesní - továrny - provoz - procesy - školení -
prostředí virtuální - simulátory

VAUGHEN, BRUCE K.: Guidelines for
integrating management systems and metrics to improve process safety
performance /
Pokyny pro integraci systémů řízení a metrik pro zlepšení
výkonnosti procesní
bezpečnosti
anotace:
Tento článek poskytuje sumarizaci přístupu řízení procesní bezpečnosti,
který je popsán v knize Pokyny pro integraci systémů řízení a metrik pro
zlepšení výkonnosti procesní bezpečnosti, která byla vydána v roce 2015.
Popisuje, jak může firma identifikovat a upřednostnit svá rizika související
s bezpečností procesů napříč samostatnými skupinami jako je bezpečnost
práce, ochrana zdraví, životního prostředí, kvalita a zabezpečení, a pomáhá
zajistit, aby rozhodnutí přijatá na všech úrovních ve společnosti, ať už
korporátní, regionální nebo místní, nezvyšovala celkové
riziko.
klíčová slova:
bezpečnost procesní - řízení bezpečnosti - metriky - přístupy - ochrana
zdraví - prostředí životní - zabezpečení - cyklus životní

Professional Safety - č. 5 (2015)

IVENSKY, VLADIMIR: Multiemployer
sites in the U.S. : project control & duty of safety care
/ Více
zaměstnavatelů na stavbách v
USA
anotace:
Bezpečnostní rizika spojená se využitím subdodavatelů jsou také
významnými podnikatelskými riziky, kterým čelí dodavatel, které využívá jiné
dodavatele. Zmírnění těchto rizik je důležitým úkolem pro manažerský tým.
Smluvní dodavatel by měl uznávat zákonné, smluvní a kontrolní povinnosti
péče subdodavatelům. Tento článek pojednává o povinnosti zajistit
bezpečnostní péči prostřednictvím řízení subdodavatelů nebo a ostatních
smluvních stran projektu, a o způsobech, jak zmírnit související
závazky.
klíčová slova:
stavebnictví - dodavatelé - rizika - bezpečnost práce - řízení rizik -
péče o pracovníky - scénáře - USA

RICKETTS, MITCH: Using stories to
teach safety : practical, research-based tips /
Použití příběhů k učení
bezpečnosti práce : praktické, na výzkumu založené
tipy
anotace:
Vzdělávání a informace mohou mít velký vliv na postoje a chování, zvlášť
souvisejících s bezpečností, pokud zprávy obsahují vzdělávací příběhy o
jednotlivých tragédiích na pracovištích. Bezpečnostní profesionálové mohou
vytvářet vlastní příběhy založené na případových zraněních a situacích,
které jsou volně k dispozici z různých zdrojů. Všechny bezpečnostní příběhy
nejsou stejně účinné. Tento článek obsahuje na výzkumu založené tipy pro
výběr příběhů a popisuje způsoby jejich sdílení, které mají největší
dopad.
klíčová slova: BOZP
- bezpečnost práce - vzdělávání - školení bezpečnosti práce - příběhy

BETHANCOURT, JEREMY - CANNON, MARK:
Fall protection : structural efficacy of residential structures for fall
protection systems /
Ochrana proti pádu : strukturální účinnost obytných
staveb pro systémy ochrany proti
pádu
anotace:
Stavitelé obytných staveb v celých USA odsunují problematiku ochrany
před pádem kvůli dodatečným nákladům. Některé pády zaujaly pozornost
odborníků kvůli instalaci systémů ochrany před pádem v souladu s pokyny
výrobce k nemodifikovaným konstrukcím. Tyto případy ukazují, že technické
služby nejsou vždy nutné. Autoři v této studii podrobně rozebrali několik
pádů tak, že popisují okolnosti, za kterých došlo k pádu, scénář,
konstrukci, vzdálenost pádu, systém v provozu a
výsledek.
klíčová slova:
pády - ochrana proti pádům - systémy zádržné - analýzy - scénáře -
stavby - USA

Professional Safety - č. 7 (2015)

MCMANUS, NEIL - HADDAD, ASSED N.:
Oxygen levels during welding : assessment in an Aluminum shipbuilding
environment

anotace:
Nedostatek kyslíku při použití inertních plynů, jako je argon a helium
při svařování elektrickým obloukem, je závažný problém. Tento článek podává
zprávu o téměř 15 000 měřeních množství kyslíku (minutu po minutě) pomocí
přenosných přístrojů pro odběr vzorků, které pomohly určit potenciál pro
nedostatek kyslíku v poměru k běžně používaným předepsanému limitu 19,5%.
Měření bylo provedeno v loďařském prostředí. Téměř všechny hodnoty byly
překročeny o 20,5%. Výsledky podporují další používání kontinuálních
monitorovacích
nástrojů.
klíčová slova:
svařování - oblouk elektrický - kyslík - měření - odběr vzorků -
podmínky pracovní - lodi

GALLAGHER, VINCE: Worker protection :
moving beyond basic OSHA compliance /
Ochrana pracovníků : hnací prvek
nad rámec dodržování OSHA
požadavků
anotace:
Tento článek shrnuje zvláštních případy, kdy jednoduše nesplnění norem
OSHA, jako například ty, které souvisejí s požadavky ochrany proti pádu z
ocelových konstrukcí, lešení, alarmy a jiným nebezpečím, může pracovníky
vystavit nebezpečí. BOZP odborníci, kteří pracují pro společnosti, jejichž
politikou je nedělat víc, než co stanovují požadavky OSHA, čelí velkému
dilematu a následně mohou čelit i nepříjemným otázkám v případě úrazu
pracovníka nebo soudního
řízení.
klíčová slova:
ochrana zaměstnanců - požadavky bezpečnostní - pády osob - politika
bezpečnostní - USA

IVENSKY, VLADIMIR: Statutory duty
of safety care to subcontractors : U.S., Canadian & U.K. perspectives /
Statutární povinnost zajistit péči a bezpečnost subdodavatelů :
americká, kanadská a britská
perspektiva
anotace:
Bezpečnostní rizika spojená se subdodavateli jsou významná podnikatelská
rizika, kterým čelí dodavatelé, kteří využívají práci jiných dodavatelů.
Zmírnění těchto rizik je důležitým úkolem manažerského týmu, který by měl
uznat zákonné, smluvní a kontrolní povinnosti zajistit bezpečnostní péči
subdodavatelů. Tento článek pojednává o zajištění bezpečnosti práce
subdodavatelů u velkých projektů a srovnává pohledy z USA, Kanady a Velké
Británie.
klíčová slova:
bezpečnost práce - dodavatelé - povinnosti

- USA - Kanada - Velká Británie

Professional Safety - č. 8 (2015)

IVENSKY, VLADIMIR: Reporting and
recordkeeping requirements : their influence on safety management in the
U.S. and the U.K. /
Požadavky na výkaznictví a vedení záznamů : jejich

vliv na řízení bezpečnosti v USA a Velké
Británii
anotace:
Předpisy o podávání zpráv a zaznamenávání pracovních incidentů ovlivňují
programy řízení bezpečnosti, jejichž cílem je být v souladu s těmito
předpisy. Článek srovnává dva regulační systémy hlášení nehod a vedení
záznamů: normu OSHA 29 CFR 1.904 - Zaznamenávání a hlášení pracovních úrazů
a nemocí z povolání a britské Nařízení o podávání zpráv o úrazech, nemocech
a nebezpečných událostech. Standardní OSHA nezahrnuje "nebezpečné události",
které představují hlavní rozdíl mezi oběma nařízeními, a britské nařízení
tak přispívá k vynikajícím výkonům v oblasti bezpečnosti ve stavebnictví ve
Velké Británii.
klíčová slova:
úrazy pracovní - nemoci z povolání - události nebezpečné - hlášení úrazů
- zprávy - normy - nařízení - USA - Velká Británie

ALTABBAKH, HANAN: Safety awareness
: identifying a need for undergraduate engineering students /
Povědomí o
bezpečnosti : identifikace potřeb vysokoškolských studentů strojírenských
oborů
anotace:
Studenti technických oborů musí absolvovat vědecké laboratorní kurzy a
mnoho z nich pak může uplatnit své znalosti a zapojit se do různých
konkurenčních technických konstrukčních týmů. To vyžaduje, aby studenti
trávili čas v laboratořích a/nebo na workshopech, kde mohou pracovat v
nebezpečném prostředí. Průzkum tady zkoumá expozici bezpečnostnímu výcviku a
znalosti mezi studenty technických týmů. Po získání vysokoškolského titulu
se tito studenti stanou praktikujícími inženýry a vědci. Jejich bezpečnostní
povědomí a postoj k riziku se často formuje již na vysoké škole a bude je
následovat jejich profesní
kariérou.
klíčová slova:
studenti - školy vysoké - laboratoře - prostředí pracovní - školení
bezpečnosti práce - postoje

KASIROSSAFAR, MOHAMMAD -
SHAHBODAGHLOU, FARZAD: Construction design : its role in incident
prevention /
Konstrukční design : jeho role v prevenci mimořádných
událostí
anotace:
Stavebnictví zůstává velmi nebezpečný průmyslem. Koncepce prevence
pomocí designu (PTD, prevention through design) či design pro bezpečnost
(DFS, design for safety) získává v tomto odvětví větší pozornost jako
efektivní způsob, jak odstranit celu řadu nebezpečí. Tento článek analyzuje
vztah mezi mimořádnými událostmi ve stavebnictví v Íránu a koncepcí
projektu. Koncepce PTD/DFS vyžaduje spolupráci všech zainteresovaných stran,
vývoj nových konstrukčních norem a předpisů a lepší dostupnost PTD/DFS
nástrojů.
klíčová slova:
design - bezpečnost práce - řízení bezpečnosti práce - přístupy -
koncepce - stavebnictví - Írán

Professional Safety - č. 9 (2015)

GARVEY, DONALD J.: Hearing
conservation in construction : new perspective on an old problem
/ Ochrana sluchu ve stavebnictví : nový pohled na starý
problém
anotace:
Hluk a ztráta sluchu zůstávají hlavními obavami o pracovní sílu ve
stavebnictví pro vedoucí projektů a manažery a odborníky BOZP. Tento článek
se zaměřuje na dvě oblasti ochrany sluchu ve stavebnictví: používání
prostředků ochrany sluchu a odbornou přípravu, z nichž obě mohou podpořit
konzistentní využívání a rozšiřování ochranných
pomůcek.
klíčová slova:
sluch - ochrana sluchu - prostředky ochranné - OOPP - stavebnictví -
hluk

MARTIN, DONALD K. - BLACK, ALISON:
Preventing serious injuries and fatalities : study reveals precursors and
paradigms /
Prevence vážných úrazů a úmrtí : studie odhaluje předchůdce
a paradigmata
anotace:
Během posledních deseti let se počet lehkých pracovních úrazů snížil,
ale počet úmrtí se snižuje mnohem pomalejším tempem. Výzkum ukazuje, že
faktory, přispívající k úrazům, jsou odlišné mezi méně závažnými událostmi a
závažnými úrazy a úmrtími. Předchůdci vážných úrazů a smrtelných nehod
existují ve většině organizací a mohou být identifikovány a měřeny. Nová
paradigmata by měla přispět ke změnám množství závažných úrazů a
úmrtí.
klíčová slova:
úrazy pracovní - úrazy smrtelné - úrazovost - vývoj - příčiny - přístupy
- prevence úrazů

CHANDRASEKARAN, SRINIVASAN - KIRAN
A: Quantified risk assessment : understanding the hazards of LPG filling
stations /
Kvantifikované posouzení rizik : pochopení nebezpečí
čerpacích stanic
LPG
anotace: Mnoho
mimořádných událostí se týká zkapalněného ropného plynu (LPG), jak uvádějí
zprávy. Z toho vyplývá, že čerpací stanice LPG jsou nebezpečné. Předložená
práce je předběžnou studií, která se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti v LPG
továrnách. Tento článek zkoumá důsledky a rizika pro různé případy selhání,
které by mohly nastat. Jako případové studie pro kvantitativní hodnocení
rizik byly využity dvě čerpací stanice LPG na dvou různých místech. Na
základě získaných výsledků doporučují autoři bezpečnostní
opatření.
klíčová slova:
LPG - stanice čerpací - rizika - hodnocení rizik - opatření bezpečnostní

Sicher ist sicher - č. 11 (2015)

HIEN, WOLFGANG: Anmerkungen zur
(unrühmlichen) Geschichte des Asbest-Problems /
Připomínka (neslavné)
historie problémů s azbestem

Travail Sécurité - č. 766 (2015)

NAVAL, CHANTIER: Un travail
constant d, amélioration

anotace: Autor
představuje podnik Multiplast, ve kterém se soustřeďují různorodé zdroje
rizik - chemické látky, prach, hluk, muskuloskeletální rizika, práce v horku
atd. Po několik posledních let podnik věnuje velkou pozornost zjišťování,
hodnocení a řešení těchto
rizik.
klíčová slova:
rizika pracovní - hodnocení rizik - opatření

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3 (2015)

SCHMIDT, MATHIAS: Was soll nur aus
euch werden: Arbeitslos, ziellos, perspektivlos? Eine Untersuchung zur
Zielorientierung jugendlicher Arbeitsuchender /
Co z nich bude? Bez práce,
cílů a perspektivy? Studie žebříčků cílů pro mladé nezaměstnané
anotace:
Nezaměstnanost mladých v EU dosáhla nového rekordu - téměř 22 procent.
Mladí ztrácejí motivaci, nemají dané cíle. Studie hierarchie cílů mezi 265
nezaměstnanými mladými lidmi (17-27 let) ukázala, že mladí netrpí ztrátou
motivace, ale absencí konkrétního a realistického stanovení cíle, který
podpoří jejich motivaci k naplnění záměru. Zjištění poskytla základ pro
praktická doporučení v oblasti vzdělávání, konzultací a péče o mladé
nezaměstnané tak, aby jim byla ulehčena re(integrace) ve společnosti i v
pracovním životě.
klíčová
slova:
nezaměstnanost - mládež - motivace - cíle - studie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail