Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/11

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

Bau Portal - č. 6 (2015)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2015)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2015)
Hygiéne & Sécurité du Travail - č. roč. 240 (2015)
Chemické listy - č. 9 (2015)
Le travail humain - č. 3 (2015)
Pracovní lékařství - č. 2 (2015)
Sicher is sicher - č. 9 (2015)
Sicher ist sicher - č.10 (2015)
Travail Sécurité - č. 764 (2015)
Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2015)

Bau Portal - č. 6 (2015)

STAUPE, THOMAS: Universitätsklinikum
Bergmannsheil in Bochum - Abbruch und Rückbau bei laufendem
Krankenhausbetrieb /
Univerzitní klinika Bergmannsheil v Bochumu -
Demolice a demontáž za provozu
nemocnice
anotace:
Článek popisuje postup prací při demolici a demontáži dvou nemocničních
budov v centru města Bochum. Práce probíhaly v bezprostřední blízkosti
dalších objektů nemocnice v plném provozu, což bylo velkou výzvou pro
všechny subjekty této akce. K zajištění bezpečnosti na staveništi byla
vytvořena komplexní bezpečnostní
koncepce.
klíčová slova:
bezpečnost - koncepce - demolice - demontáže

Bezpečnost a hygiena práce - č. 10 (2015)

DANDOVÁ, EVA: Odškodňování pracovních
úrazů - novela zákoníku práce

anotace: 1.
října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje zákon
č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění
některé další zákony. Autorka podrobně informuje o tom, jaké změny přináší,
pokud jde o náhrady škody a nemajetkové újmy v souvislosti s pracovními
úrazy nebo nemocemi z povolání a zproštění se povinností k náhradě. Zmiňuje
též otázku bolestného do konce r. 2013.

klíčová slova: zákony
- zákoník práce - změny - úrazy pracovní - nemoci z povolání - pojištění
úrazové - pojištění zákonné - odškodňování - náhrady škody - odpovědnost za
škody - odpovědnost zaměstnavatele - povinnosti

FOLTISOVÁ, IVONA: Bezpečnost práce u
tvářecích strojů

anotace:
Shrnutí poznatků inspektorů práce z kontrol příčin a okolností vzniku
pracovních úrazů u tvářecích strojů.

klíčová slova: úrazy
pracovní - stroje tvářecí - inspekce práce - kontroly - zjišťování

Karta BOZP pro profesi: Učitel
mateřské školy

anotace: Karta

BOZP pro učitelky a učitele mateřských škol.

klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - učitelé - školy mateřské

VALA, JIŘÍ: Rizika spojená s
ohroženými skupinami na pracovištích

anotace: Na
rizika při práci je nahlíženo z pohledu věku zaměstnanců. Autor věnuje svoji
pozornost mladým lidem (mladým pracovníkům), kteří jsou ohroženi riziky
vzhledem ke svým nedostatečným zkušenostem, a riziko pracovního úrazu je u
nich mnohem vyšší než u ostatních skupin.

klíčová slova: rizika
- skupiny ohrožené - pracovníci mladí - zaměstnanci mladí - mladiství -
práce zakázané - pracoviště zakázaná - zaměstnavatelé - povinnosti

SLUKA, VILÉM: Látky nebezpečné pro
životní prostředí

anotace: Pokud
není zvládnuto řízení chemických rizik při nakládání s chemickými látkami,
může mít jejich únik do životního prostředí dlouhodobé následky. Článek se
věnuje právní úpravám, které se zabývají problematikou ochrany životního
prostředí před látkami nebezpečnými pro životní prostředí, a podává o těchto
látkách základní informaci.

klíčová slova: látky
chemické - látky nebezpečné - směsi - rizika chemická - řízení rizik -
následky - prostředí životní - předpisy právní

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA, KOŽENÁ, LUDMILA,
JANOŠOVÁ, KATEŘINA: Psychosociální rizika při práci VIII. Mezilidské vztahy
na pracovišti

anotace:
Mezilidské vztahy na pracovišti mohou být buď prevencí psychosociálních
rizik, nebo naopak mohou tato rizika zvyšovat. Autorky se v dalším dílu
seriálu o psychosociálních pracovních rizicích zabývají negativními
pracovními vztahy a množnostmi prevence takovýchto "vzorů" chování.

klíčová slova: rizika
pracovní - rizika psychosociální - prostředí pracovní - pracoviště -
zaměstnanci - chování - vztahy mezilidské - vztahy pracovní - šikana

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových
technických norem - srpen a září 2015

anotace:
Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách
se vztahem k problematice BOZP.

klíčová slova: normy
technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP


Bezpečnost a hygiena práce - č. 11 (2015)KRÝSOVÁ, ZDENA: Novela zákona o
ochraně veřejného zdraví

anotace: Pod
číslem 267/2015 Sb. byla vyhlášena jedna z nejrozsáhlejších novel zákona o
ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.), která nabývá účinnosti 1.
prosince 2015. Zákon upravuje i menší část povinností zaměstnavatelů na
úseku ochrany zdraví při práci. V článku je možné se dozvědět, co novela
přinesla celkově, a o jaké změny se jedná a co z nové právní úpravy vyplývá
pro zaměstnavatele, pro státní zdravotní dozor, orgány veřejného zdraví a
veřejnou správu.

klíčová slova:
ochrana zdraví - zdraví veřejné - zaměstnavatelé - povinnosti - zákony -
novely - změny - 2015

MOTYČKOVÁ, PAVLA: Změna vyhlášky č.
432/2003 Sb. od 1. října 2015

anotace:
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování
prací do kategorií, byla v roce 2015 změněna hned dvakrát. Poprvé vyhláškou
č. 181/2015 Sb. a v rychlém sledu ještě vyhláškou č. 240/2015 Sb., Autorka
seznamuje veřejnost se změnami, které tyto dva právní předpisy přinesly.

klíčová slova:
kategorizace prací - předpisy právní - novely - změny - 2015

PRAŽÁKOVÁ, MARTINA: Nový zákon o
prevenci závažných havárií

anotace: Od 1.
října 2015 nabyl účinnosti nový zákon o prevenci závažných havárií (zákon č.
224/2015 Sb.). V článku jsou publikovány základní informace o problematice
prevence závažných havárií, hlavní změny zákona oproti předchozí podobě a
další změny.

klíčová slova:
prevence závažných havárií - látky chemické - směsi - pojmy -
dokumentace bezpečnostní - plánování havarijní - zákony - změny - 2015

BUKOVJAN, PETR: Pracovní úraz,
pracovní cesta a cesta do zaměstnání

anotace:
Prezentace předmětu a výsledku soudního sporu, v němž bylo posuzováno,
zda poškození zdraví, které zaměstnanec utrpěl, nastalo při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a zda se může jednat o úraz
pracovní.

klíčová slova: cesty
pracovní - cesta do práce a z práce - úkoly pracovní - plnění - souvislost
přímá - úrazy pracovní - spory soudní

Karta BOZP pro profesi: Pracovník v
sociálních službách

anotace: Karta
BOZP pro pracovníky v sociálních službách identifikuje činnosti, které může
sociální pracovník provádět a kterých může být v rámci těchto služeb celá
řada. Dále jsou v kartě uváděna obvyklá data k profesi, jako jsou

kvalifikační požadavky, rizikové faktory, pokynů pro zajištění BOZP a další.

klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - služby sociální - pracovníci

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA, KOŽENÁ,
LUDMILA, JANOŠOVÁ, KATEŘINA: Psychosociální rizika při práci IX. Role v
organizaci

anotace:
Devátý díl seriálu o psychosociálních pracovních rizicích se zaměřuje na
rozvržení rolí zaměstnanců v organizaci. Dotýká se v této souvislosti otázky
odpovědnosti a potažmo rozhodování vč. způsobů řízení organizace a osob,
které mají řízení firmy/podniku nebo řízení procesů či osob v popisu práce
(manažerů). Jmenována jsou klíčové schopnosti a vlastnosti dobrého manažera
a způsoby chování.

klíčová slova: rizika
pracovní - rizika psychosociální - prostředí pracovní - pracoviště -
zaměstnanci - organizace a řízení - role - manažeři

- vlastnosti - chování

FOLTISOVÁ, IVONA: Pracovní poměr na
dobu určitou a výsledky činnosti SÚIP za měsíc září 2015

anotace:
Pravidelná informace o výsledcích kontrol inspekce práce je kromě
obvyklých údajů tentokrát věnována otázce pracovněprávních vztahů, zejména v
souvislosti se zahajováním nebo naopak ukončováním sezónních prací.

klíčová slova:
inspekce práce - akce kontrolní - vztahy pracovněprávní - práce sezónní
- výsledky - 2014 - SÚIP

HORÁČKOVÁ, ALENA: Výsledky 3.
ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP

anotace:
Informace o vítězi třetího ročníku soutěže osob odborně způsobilých v
prevenci rizik a o mnohovrstevnatém projektu, díky němuž získal toto
prestižní ocenění.

klíčová slova:
soutěže - odborníci BOZP - profesionálové bezpečnosti práce - osoby
odborně způsobilé - 2015 - výsledky


Hygiéne & Sécurité du Travail - č. roč. 240 (2015)
FAVARO, MARC: Violence interne:
Derriére les conflits, l,organisation du travail en question /
Interní
násilí. Za konflikty mnohdy stojí špatná organizace práce
anotace:
Násilí v podniku se zpravidla objevuje, pokud dochází k chybám v
organizaci práce. Článek představuje obecnou analýzu zpracovanou
francouzským výzkumným ústavem hygieny a bezpečnosti práce (INRS) vedoucí k
identifikaci škodlivých procesů a k eliminaci těchto potíží na
pracovišti.
klíčová slova:
násilí - pracoviště - organizace práce - analýza


Chemické listy - č. 9 (2015)


KUČÍRKOVÁ, LUCIE, KRÁLOVEC, KAREL,
HAVELEK, RADIM, BRŮČKOVÁ, LENKA, SEDLÁK, MILOŠ: Toxicita magnetických
nanočástic

anotace:
Celkový výčet možného využití nanotechnologií je velice široký. Rozvoj
nanotechnologií na poli biomedicíny však bezpochyby patří k těm
nejvýznamnějším. Jako velice slibné se pro využití v biomedicíně jeví
magnetické nanočástice (MNPs). S jejich vzrůstajícím využitím v tomto oboru
se však čím dál častěji objevují otázky, zda je jejich použití bezpečné pro
člověka a jaké koncentrace a velikosti lze ještě považovat za přípustné. V
současné době je proto intenzivní pozornost věnována studiu jejich toxicity
a možným zdravotním rizikům spojených s jejich používáním. Článek seznamuje
se závěry jednoho takového zkoumání provedeného v rámci z grantu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ROUTER
CZ.1.07/2.3.00/30.0058.

klíčová slova:
nanočástice - nanočástice magnetické - toxicita - biomedicína -
koncentrace - expozice pracovníků - limity přípustné - výzkum


Le travail humain - č. 3 (2015)

MARCHAND, CATHERINE: Soutien
organisationnel percu, perception de perte de ressources, et santé
psychologique: L´effet modérateur de l´affectivité négative /
Podpora ze
strany organizace: její ztráta a psychické zdraví: zmírnění negativních vlivů
anotace:
Empirická studie 138 osob ve čtyřech kanadských podnicích zkoumala vztah
mezi obdrženou podporou ze strany organizace, očekávanou a aktuální ztrátou
očekávané podpory. Vznikají tři druhy psychologického stresu - deprese,
obavy a úzkost. Popis a závěry
studie.
klíčová slova:
podpora - organizace - zdraví psychické - stres

Pracovní lékařství - č. 2 (2015)


HRNČÍŘ, EVŽEN: Lesk a bída nemocí z
povolání

anotace: Úvaha
šéfredaktora časopisu Pracovní lékařství na téma procesu posuzování a
uznávání nemocí z povolání.

klíčová slova: nemoci
z povolání - uznávání - posuzování

KLUGAROVÁ, J, GREGOROVÁ, T.,
KLUGAR, M., KERZT, R., MAREČKOVÁ, J.: Pathokinesiological changes in the
musculoskelatal system in bass guitar players - importance of prevention: a
case series and review of literature /
Patokineziologické změny v
musculoskelatálním systému basových kytaristů - význam prevence: série
případů a přehled
literatury
anotace:
Výsledky zkoumání jak se asymetrické zatížení hráčů na basovou kytaru

promítne do funkce celého pohybového aparátu.

klíčová slova:
kytaristé - aparát pohybový - systém muskuloskeletátlní - zatížení
asymetrické - funkce fyziologické - výsledky

VOJKOVSKÁ, K., MRÁZKOVÁ, E.,
SACHOVÁ, P., MATĚJKOVÁ, M., JANOUT. V., HAJDUKOVÁ, Z.: Stav kvality hlasu
pedagogů ostravských základních škol

anotace:
Učitelství je profese s těžkým hlasovým zatížením. Výsledky výzkumu
kolektivu expertů naznačují, že jde o vysoce rizikové povolání vedoucí ke
vzniku hlasových poruch. Tento zdravotní problém může mít vztah k
neschopnosti výkonu profese a následným ekonomickým dopadům.

klíčová slova:
učitelé - hlas - hlasivky - zatížení - povolání rizikové - poruchy
zdravotní - výsledky

BORIKOVÁ, A., GALLO, J.,
NAKLÁDALOVÁ, M.: Degenerativní onemocnění bederní páteře, hlavní
diagnostické jednotky

anotace:
Shrnutí dosavadních poznatků o degenerativním onemocněné bederní páteře
jako předpokladu pro zkoumání, následné posuzování a uznávání tohoto
onemocnění jako profesionálního onemocnění, tj. jako nemoci z povolání nebo
ohrožení nemocí z povolání.

klíčová slova:
onemocnění profesionální - onemocnění degenerativní - páteř bederní

BOUŠOVÁ, K., KUČEROVÁ, I.:
Profesionální otrava olovem (i) ve 21. století

anotace: I v
dnešní době existují výrobní provozy, v nichž dochází k ohrožování či
poškozování zdraví zaměstnanců, aniž by byl preventivně nebo paralelně
zajištěn systém hygienického pracovnělékařského dohledu. Autorky popisují
případ chronické otravy olovem u zaměstnanců výrobny speciálního technického
skla.

klíčová slova: otravy
profesionální - onemocnění profesionální - olovo - provozy výrobní - sklárny
- průmysl sklářský

Sicher is sicher - č. 9 (2015)


WILRICH, THOMAS: Die Beschädigung
der gemieteten Arbeitsbühne /
Poškození pronajaté
plošiny
anotace:
Článek popisuje na konkrétním příkladu různá provinění, která způsobila
pád pronajaté plošiny: porušení povinností a hrubá nedbalost. Je zdůrazněna
důležitost předpisů pro prevenci nehod, zranění a škod na
majetku
klíčová slova:
plošiny - bezpečnost - prevence nehod - prevence úrazů

Sicher ist sicher - č.10 (2015)


SCHNEIDER, THOMAS: Migration und
Arbeitssicherheit /
Migrace a bezpečnost
práce
anotace:
Německo je zemí, kde téměř 20 % populace tvoří přistěhovalci a v
souvislosti s nastalou situací v Evropě se toto číslo ještě zvýší.
Příspěvek řeší otázku bezpečnosti práce těchto osob, a to se zaměřením na
problematiku jejich společenství, otázky respektu a diskriminace, osobního
přístupu, školení a výuky, zabývá se též průzkumem incidentů a špatného
chování.
klíčová slova:
bezpečnost - migrace - přistěhovalectví

Travail Sécurité - č. 764 (2015)


Bienvenue dans l`usine
agroalimentaire du XXI siecle /
Vítejte v potravinářském podniku 21.
století
anotace:
Moderní potravinářský podnik nedaleko Lyonu umožňuje zaměstnancům
pracovat ve velmi dobrých pracovních podmínkách, čímž se zvyšuje
produktivita práce. 80 m dlouhá výrobní linka musí být akusticky izolována a
musí splňovat kritéria
čištění
klíčová slova:
potravinářství - podmínky pracovní - linky

Zpravodaj SÚIP - č. 4 (2015)


HORÁČKOVÁ, ALENA: Evropská kampaň
EU-OSHA "Partnerství při prevenci rizik" pro léta 2014-2015 končí

anotace:
Stručná informace k právě uzavřené kampani Evropské agentury pro BOZP
"Partnerství pro prevenci rizik" pro léta 2014-2015 doplněná přehledem všech
uskutečněných akcí.

klíčová slova:
kampaně - prevence rizik - partnerství - Evropská agentura pro BOZP -
akce - 2014 - 2015 - rizika psychosociální - stres pracovní

HORÁČKOVÁ, ALENA: Výsledky 3.
ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP

anotace:
Informace o vítězi třetího ročníku soutěže osob odborně způsobilých v
prevenci rizik a o mnohovrstevnatém projektu, díky němuž získal toto
prestižní ocenění.

klíčová slova:
soutěže - odborníci BOZP - profesionálové bezpečnosti práce - osoby
odborně způsobilé - 2015 - výsledky

ŠIMONOVSKÝ, KAREL: Poznatky z
kontrol provozu zdvihacích zařízení

anotace: Mezi
nejběžnější a nejznámější zdvihací zařízení patří jeřáby. Těm, a také
autojeřábům se článek inspektora OIP pro Královéhradecký a Pardubický kraj
věnuje. Seznamuje v něm zejména s nedostatky zjištěnými v oblasti zpracování
vnitřních pravidel zaměstnavatele pro používání jeřábů (systému bezpečné
práce), školení obsluh jeřábů a také vazačů nebo organizace práce na
staveništi, kde se lze s jeřáby setkat nejčastěji. V těchto souvislostech
poukazuje i na úskalí, které přináší pronajímání těchto zařízení.

klíčová slova:
zařízení zdvihací - jeřáby - bezpečnost technická - pravidla
bezpečnostní - pravidla provozní - kontroly - inspekce práce - výsledky -
nedostatky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail