Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/09

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 9 (2015)
Bezpečná práca - č. 4 (2015)
Chemické listy - č. 8 (2015)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 1 (2015)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics - č. 2 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2015)
Références en Santé au Travail - č. 142 (2015)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2015)
Sondy revue - č. 9 (2015)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2015)
Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2015)

112 - č. 9 (2015)

CHARVÁTOVÁ, MARIE, BREHOVSKÁ, LENKA:
Zvláštnosti evakuace obyvatelstva v zóně havarijního plánování jaderných
elektráren

anotace:
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Jihočeské
univerzita v Českých Budějovicích se zapojila do bezpečnostního výzkumu
Ministerstva vnitra. Mimo jiné se v rámci projektu "Ochrana obyvatelstva v
závislosti na diferenciaci populace" zabývá problematikou evakuace
obyvatelstva žijícího v zónách havarijního plánování jaderných zařízení. V
článku překládá veřejnosti dílčí výsledky výzkumu.

klíčová slova:
havarijní plánování - zóny havarijního plánování - elektrárny jaderné -
evakuace - ochrana obyvatelstva - výzkum - šetření

PATÁKOVÁ, HANA, PROCHÁZKOVÁ, DANA:
Přeprava nebezpečných věcí po pozemních komunikacích v České republice

anotace:

Autorky se zabývají vyhodnocením kritických míst na pozemních
komunikacích v ČR z pohledu přepravy nebezpečných věcí. Popisují tato místa
a určují jejich kritičnost metodami rizikového inženýrství.

klíčová slova:
přeprava silniční - komunikace pozemní - věci nebezpečné - látky
nebezpečné - inženýrství rizikové

ČAPOUN, TOMÁŠ: Vrcholné sportovní
akce pod drobnohledem dálkového detektoru nebezpečných chemických látek

anotace:
Dálkový detektor SIGIS 2 (Scanning Infrared Gas Imaging Systems) je
určen pro identifikaci a detekci mraků nebezpečných látek a bojových látek z
velkých vzdáleností od místa výronu. Zkušenosti z monitorování ovzduší při
konkrétních sportovních akcích ukazují, že toto zařízení může mít daleko
širší využití.

klíčová slova: látky
chemické - látky nebezpečné - látky bojové - ovzduší - detekce plynů -
detektory plynů - přístroje detekční - systémy monitorovací - systémy
identifikační - akce sportovní

 


Bezpečná práca - č. 4 (2015)

MARKOVÁ, IVETA, ZELENÝ, JÁN: Riziká
chemických látok používaných pri odstraňovaní následkov priemyselných

havárií
anotace:
Článek prezentuje chemické látky používané při odstraňování následků
průmyslových havárií v kontextu s posuzováním rizika při jejich aplikaci.
Všímá si především environmentálních parametrů těchto látek a jejich
negativního vlivu na životní prostředí.

klíčová slova:
havárie průmyslové - následky - likvidace - látky chemické - rizika
chemická - prostředí životní

JANUŠKA, ĹUBOMÍR: Požiarna bezpečnosť
stavieb v čase kolaudácie a počas ich používania

anotace: Autor
se zabývá tématem projektového řešení stavby z hlediska požární bezpečnosti,
a to jak v období kolaudace, tak během jejího užívání. Uvádí nejčastější
problémy v oblasti protipožární kontroly a nejčastější nedostatky při
provozování stavby.

klíčová slova: stavby
- projekty stavební - projektování - kolaudace - bezpečnost požární -
kontroly požární - nedostatky

TONDRA, VLADIMÍR: Používanie fliaš na
LPG

anotace:
Veřejnosti jsou předkládány technické aspekty lahví na LPG, jejich
popis, otázky vhodnosti výběru a používání. Pozornost je věnována také
bezpečnostním rizikům při používání těchto vyhrazených tlakových zařízení.
klíčová slova: LPG -

plyny zkapalněné - lahve tlakové - nádoby tlakové - zařízení vyhrazená
technická - zařízení tlaková - bezpečnost technická

SABO, MILAN, BARTEK, ALOJZ,
JASTRABÍKOVA, KAROLINA: Ublíženie na zdraví pri práci na mobilnom lešení

anotace: Popis
a analýza pracovního úrazu při obkládání podhledu sádrokartonovými deskami.

klíčová slova: lešení
pojízdná - práce ve výškách - poškození zdraví - úrazy pracovní - analýzy
úrazů - Slovensko - 2010

PACEKOVÁ, TAMARA: Vyhláška
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
100/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č.
46/2014 Z. z. s komentárom

anotace:
Přehled změn, které přináší vyhláška č. 100/2015 Z.z. účinná od 1.
července 2015.
klíčová slova: práce
stavební - stavebnictví - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci -
způsobilost odborná - předpisy právní - změny - Slovensko

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: Najskôr myslieť,
potom konať...

anotace:
Prezentace praktických zkušeností s dodržováním a zvyšováním úrovně BOZP
ve společnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o.
klíčová slova: BOZP -
bezpečnost a ochrana zdraví při práci - kovoprůmysl - průmysl kovozpracující
- podniky průmyslové - Slovensko

GRESSOVÁ, IVETA, ŠOFRANKO, MARIÁN:
Metódy a postupy hodnotenia rizika vzniku závažných priemyselných havárií v
podmienkach SR

anotace: I
přes používání moderní techniky a pokrokových technologií stále existuje
možnost vzniku nežádoucích událostí, k nimž se řadí i závažné průmyslové
havárie. Jejích vzniku lze předcházet dodržováním základních zásad
bezpečnosti práce, k nimž na straně zaměstnavatele v první řadě patří
vyhledávání a hodnocení rizik.
klíčová slova:
hodnocení rizik - události nežádoucí - havárie průmyslové - havárie
závažné - metody hodnotící - postupy hodnotící - Slovensko

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Nanomateriály
v odvetví zdravotnej starostlivosti

anotace:
Nanomateriály se uplatňují i ve zdravotnické sféře a proto jsou logicky
rizikům expozice těmto materiálům vystaveni i pracovníci působící na
zdravotnických pracovištích a ve zdravotnických službách. Autorka shrnuje
otázku rizik, prevence a různých druhů opatření v zájmu ochrany zdraví
zdravotnického personálu.
klíčová slova:
nanomateriály - nanočástice - expozice pracovníků - zdravotnictví -
zdravotníci - rizika zdravotní - ochrana zdraví - opatření

 

Chemické listy - č. 8 (2015)

LELKOVÁ, MARCELA, LELEK, TOMÁŠ,
TETŘEVOVÁ, LIBĚNA: Řízení rizik ve společnosti SYNTHESIA, a.s.

anotace:
Formou případové studie je představen způsob řízení rizik v jedné z
českých chemických společností - ve společnosti Synthesia, a.s., která je
předním evropským výrobcem kvalifikované chemie. Studie založená na řízených
rozhovorech se zástupci úseků havarijně bezpečnostní služby a BOZP byla
zpracována v r. 2013.

klíčová slova:
podniky průmyslové - průmysl chemický - řízení rizik - minimalizace
rizik - katalog rizik - metody - posouzení rizik - posuzování rizik - studie
případové


SKŘEHOT, PETR, A.: Praktické
aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce chemie ve školách

anotace:
Zkušenosti ukazují, že drtivá většina zranění vyskytujících se při výuce
chemie ve školách je způsobena špatným vyhodnocením bezpečnostních rizik, a
to z důvodu nedostatečné znalosti zásad bezpečnosti a ochrany zdraví (žáků)
na straně učitele. Článek se na tento problém detailně zaměřuje, všímá si
lidských chyb a organizačních nedostatků, které jsou především příčinou
úrazů žáků, jimž by v případě správné prevence mohlo být zabráněno. Vše je
prezentováno na konkrétním případu školního úrazu.

klíčová slova: školy
- žáci - výuka - vyučování - chemie - bezpečnost - BOZP - činitel lidský -
faktor lidský - opatření organizační - příklady

 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics -
č. 1 (2015)

BEDYŃSKA, SYLWIA -
ŻOŁNIERCZYK-ZREDA, DOROTA: Stereotype threat as a determinant of burnout or
work engagement : mediating role of positive and negative emotions /
Hrozba stereotypu jako determinant vyhoření nebo pracovního zapojení :
role pozitivních a negativních
emocí
anotace:
Hrozba stereotypu jako příklad závažné mezilidské zátěže na pracovišti
může vést buď k zhoršenému pracovnímu zapojení, nebo může naopak motivovat
pracovníky, aby posílili své úsilí o vyvrácení stereotypu, a může mít za
následek zvýšení pracovního zapojení. Základním cílem studie bylo zjistit,
zda hrozba stereotypu souvisí se syndromem vyhoření nebo pracovním
zapojením. Byly také testovány role negativních a pozitivních
emocí.
klíčová slova:
stereotypy - syndrom vyhoření - emoce

VICTORIA KRAUESSLAR - RACHEL E.
AVERY - JONATHAN PASSMORE: Taking ownership of safety : what are the active
ingredients of safety coaching and how do they impact safety outcomes in
critical offshore working environments? /
Vzít bezpečnost za vlastní :
jaké jsou aktivní složky koučování v bezpečnosti a jaký mají dopad na
výsledky BOZP v kritických příbřežních pracovních
prostředích
anotace:
Intervence bezpečnostního koučinku se staly společným rysem v
bezpečnostně kritických příbřežních pracovních prostředích v Severním moři.
Nepochybně má koučink pozitivní dopad jako organizační nástroj, otázkou však
zůstává otázka jeho specifického použití a jeho dopad na změnu chování a
bezpečné pracovní postupy. Autoři realizovali sérii 24 strukturovaných
rozhovorů mezi třemi skupinami odborníků v pobřežním průmyslu:
bezpečnostními kouči, manažery a řediteli BOZP. Bylo zjištěno, že použití
bezpečnostního koučování v bezpečnostně kritické těžbě ropy a zemního plynu
je mocný nástroj při řízení a prosazování kultury bezpečnosti
práce.
klíčová slova:
koučink - BOZP - řízení bezpečnosti práce - rizika - průmysl ropný -
těžba - plyn zemní

MASSO, MÄRT: The determinants of
employee participation in occupational health and safety management /
Determinanty účasti zaměstnanců na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
anotace:
Tento článek se zaměřuje na přímou účast zaměstnanců při řízení BOZP.
Vysvětluje, co určuje možnosti zaměstnanců participovat na řízení BOZP.
Rámec se zaměřuje na kulturu bezpečnosti a řízení bezpečnosti na
pracovištích. Analýza byla provedena v Estonsku a ukazuje, že rozdíly v
účasti zaměstnanců na řízení BOZP by bylo možno vysvětlit spíše rozdíly v
praxi řízení BOZP než rozdíly v kultuře
bezpečnosti.
klíčová slova:
BOZP - řízení bezpečnosti práce - zaměstnanci - participace - kultura
bezpečnosti

MOHAMMAD, WALAA S. - HAMZA, HAYAT
H. - ELSAIS, WALAA M.: Assessment of neck pain and cervical mobility among
female computer workers at Hail University /
Posouzení bolesti krku a
krční mobility u žen pracujících na počítači na Hailské univerzitě v Saudské
Arábii
anotace:
Cílem této studie bylo zjistit prevalenci bolesti krční páteře mezi

zaměstnanci pracujícími na počítači při Hailské univerzitě v Saúdské Arábii
a srovnat rozsah krčního pohybu (CROM) u ženských pracovnic, které trpí
bolestmi krční páteře, a u žen, které jsou zdravé. V rámci studie bylo
zkoumáno 176 dobrovolnic ve věku mezi 20 a 46 let (56 bylo zaměstnankyň, 22
bylo pracovnic v administrativě a 98 bylo
studentek).
klíčová slova:
krk - bolesti v zádech - počítače - ženy - Saudská Arábie - studie

 


International Journal of Occupational Safety and Ergonomics -
č. 2 (2015)

WARSZEWSKA-MAKUCH, MAGDALENA -
BEDYŃSKA, SYLWIA - ŻOŁNIERCZYK-ZREDA, DOROTA: Authentic leadership, social
support and their role in workplace bullying and its mental health
consequences
/ Autentické vedení, sociální podpora a jejich role při
šikaně na pracovišti a její následky pro duševní
zdraví
anotace:
Cílem této studie bylo ukázat, jak se autentické vedení vztahuje k
sociální podpoře a expozici šikaně na pracovišti a jak tyto proměnné souvisí
s duševním zdravím. Studie zkoumala vzorek 820 administrativních pracovníků
zaměstnaných v různých polských organizacích a odvětvích. Sociální podpora
ze strany spolupracovníků i autentické vedení mírní vztah mezi šikanou na
pracovišti a duševním
zdravím.
klíčová slova:
řízení lidských zdrojů - vedení lidí - šikana - pracoviště - zdraví
duševní - podpora

KRÜGER, KARSTEN: Preventive
strength training improves working ergonomics during welding /
Preventivní silový trénink zlepšuje pracovní ergonomii při
svařování
anotace:
Článek zkoumal vliv účinku preventivního silového tréninkového programu
na kardiovaskulární, metabolickou a svalovou zátěž při svařování. Sváření je
jedním z povolání, v němž se obvykle musí pracovat ve vynucených pozicích a
je známo, že je to jedním z důvodů, proč svářeči trpí onemocněními
pohybového aparátu. Vliv silového tréninku může sloužit jako podklad pro

zlepšení pracovní ergonomie
svářečů.
klíčová slova:
svářeči - svařování - polohy pracovní - ergonomie - trénink - zátěž
pracovní

SAUNI, RIITTA: Effective
information campaign for management of exposure to hand-arm vibration in the
metal and construction industries /
Efektivní informační kampaň pro
řízení expozice vibracím paže v kovodělném a stavebním
průmyslu
anotace:
Evropská směrnice 2002/44/ES definuje povinnosti zaměstnavatelů v
oblasti řízení rizik spojených s vibracemi ruky a paže. Směrnice však stále
není plně zavedena ve všech rizikových průmyslových odvětvích. Cílem této
studie bylo zjistit, zda je možné zlepšit uznávání a řízení těchto rizik na
pracovištích pomocí jednoroční informační
kampaně.
klíčová slova:
vibrace - paže - expozice pracovníků - směrnice evropské - kampaně -
intervence - průmysl kovodělný - stavebnictví

ZRADZIŃSKI, PATRYK: Difficulties in
applying numerical simulations to an evaluation of occupational hazards
caused by electromagnetic fields /
Potíže s používáním numerických
simulací k hodnocení pracovních rizik způsobených elektromagnetickými
poli
anotace:
Vzhledem k různým fyzickým mechanismům interakce těla pracovníka a
elektromagnetického pole na různých frekvencích, jsou v článku diskutovány
principy numerických simulací na tři oblasti expozice pracovníků: na
nízkofrekvenčním magnetickém poli, s nízkou a střední frekvencí elektrického
pole a na radiofrekvenční elektromagnetickém poli. Tento dokument
představuje zjištěné obtíže při uplatňování numerických simulací pro
vyhodnocení fyzických odhadů přímých a nepřímých účinků expozice
elektromagnetickým polím na různých
frekvencích.
klíčová slova:
pole elektromagnetické - frekvence - expozice pracovníků - hodnocení -
simulace

HWANG, JING-JANG: Safety management
for polluted confined space with IT system : a running case /
Řízení

bezpečnosti ve znečištěném uzavřeném prostoru s využitím IT
systému
anotace:
Tato studie sledovala skutečný nasazený IT systém sloužící ke zvýšení
bezpečnosti práce v zamořeném omezeném prostoru. Začleněním bezdrátové
technologie je automaticky monitorován stav pracovníků na místě a zjišťuje
neobvyklé událostí. Tento systém, s nově definovanou standardní procesní
operací, běží dobře v rafinérii Formosa Petrochemical Corporation. Důkazy
ukazují, že po nasazení systému se zvýšila úroveň bezpečnosti pomocí
sledování dělníků v reálném čase a zlepšilo se řízení anomálií. Tato
technická architektura může být pro účely zvýšení bezpečnosti aplikována na
další podobné scénáře.
klíčová
slova:
prostory omezené - znečištění prostředí - technologie informační
- systémy - řízení bezpečnosti práce - rafinérie - studie případové

 


Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7
(2015)

BASKETTER, DAVID A.: Managing the
Risk of Occupational Allergy in the Enzyme Detergent Industry / Řízení
rizik pracovních alergií u pracích a čisticích prostředků obsahujících
enzymy
anotace:
Enzymové proteiny mají potenciál způsobit profesní alergie/astma. V
důsledku toho zavedli výrobci pracích prostředků řadu kontrolních opatření s
cílem zajistit, aby potenciální nebezpečí nemělo vliv na zdraví pracovní
síly. Za tímto účelem vyvinula obchodních sdružení pokyny pro osvědčené
postupy, které zdůrazňují pracovní hygienu a lékařské kontroly jako součást
účinné strategie řízení těchto rizik. Článek ukazuje, jak jsou tyto pokyny
pro průmysl skutečně realizovány v praxi a jaké z nich plynou zkušenosti.
Článek zkoumá postupy lékařského dohledu a monitorování vzduchu spojené s
prováděním směrnic v přibližně 100 výrobních
závodech.
klíčová slova:
prostředky prací - prostředky čisticí - enzymy - rizika zdravotní -
alergie - hygiena práce - hodnocení rizik

STENEHJEM, JO S.: Self-reported
Occupational Exposures Relevant for Cancer among 28,000 Offshore Oil

Industry Workers Employed between 1965 and 1999 / Hlášená profesní
expozice relevantní k rakovině mezi 28 000 pracovníky v ropném průmyslu
zaměstnaných v letech 1965 a
1999
anotace: Cílem
této studie bylo zkoumat frekvenci profesionální expozice nahlášenou 28000
norských těžařských pracovníků v pobřežním ropném průmyslu v průzkumu z roku
1998. Byly identifikovány prediktory frekvence hlášené expozice s cílem
podpořit budoucích zdokonalení expertní matice doby profesionální expozice.
Autoři se zaměřili na hlášené kmitočty styku kůže s olejem a naftou;
expozici olejovým párám a výparovým zplodinám, výpary z míchání chemikálií
používaných při vrtání, zemní plyn, chemikálie používané při vstřikování a
zpracování vody a
rozpouštědla.
klíčová slova:
průmysl ropný - těžba - plyn zemní - expozice pracovníků - karcinogeny -
rizika zdravotní - inhalace - kůže - výpary

BRENNER, SARA A.: Occupational
Exposure to Airborne Nanomaterials : An Assessment of Worker Exposure to
Aerosolized Metal Oxide Nanoparticles in Semiconductor Wastewater Treatment / 
Profesionální expozice vzdušným nanomateriálům : posouzení expozice
pracovníků aerosolovým nanočásticích oxidu kovů v čištění odpadních
vod
anotace: Tato
studie charakterizuje potenciální inhalační expozici pracovníků oxidům
nanoželeza spojenou s průmyslovým čištěním odpadních vod v polovodičových
zařízeních ve výzkumu a vývoji. Metodika hodnocení expozice byla navržena
tak, aby zachycovala aerosolové nanomateriály spojené s chemicko-mechanickou
planarizací při procesu leštění křemíkových plátků, které byly pracovníci
vystaveni skrze inhalaci v čističce odpadních
vod.
klíčová slova:
planarizace - vody odpadní - čištění - nanomateriály - aerosoly -
inhalace - expozice pracovníků

GREEN, DEIDRE R. - ANTHONY, T.
RENÉE: Occupational Noise Exposure of Employees at Locally-Owned Restaurants
in a College Town /
Profesionální expozice hluku u zaměstnanců místních
restaurací v univerzitních
kolejích
anotace: I
když mnoho zaměstnanců restaurací pracuje v hlučném prostředí, málo se ví o
expozice pracovníků hluku ve stravovacích zařízeních. Riziko ztráty sluchu
pro miliony pracovníků stravovacích služeb v USA dosposud není známo. Tato
studie hodnotila expozici hluku u pracovníků při celé směně v šesti místních
restauracích a zkoumala rizikové faktory spojené s hlukem během denní směny.
Mezi účastníky patřili kuchaři, obsluha, barmani, číšníci. Výsledky studie
umožnily autorům určení typů restaurací, klasifikaci zaměstnání, čas v týdnu
a období, které významně ovlivňují hlukové expozice pro denní
směny.
klíčová slova:

restaurace - stravování - hluk - expozice pracovníků - dozimetrie

 


Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8
(2015)

JURIC, AMANDA - MELDRUM, RICHARD -
LIBERDA, ERIC N.: Achieving Control of Occupational Exposures to Engineered
Nanomaterials / Dosažení kontroly profesionálních expozic umělým
nanomateriálům
anotace:
Profesionální expozice vyplývající z umělých nanomateriálů může
představovat výzvu pro použití tradičních metod pro posouzení rizik a
kontrolních nebo hodnotících standardů. Tento článek popisuje omezení v
tradičních přístupech k řízení rizik, pokud jde o expozice a aktuální
možnosti monitoringu, a navrhuje prozatímní rámce pro řízení až do doby, kdy
se výsledky výzkumu potkají s požadavky zákonodárců. Navrhovaný model NOEM
(Nanomaterial Occupational Exposure Management Model) nabízí pragmatický
přístup, který integruje prostředky z běžného akademického výzkumu a
poskytuje rámec, který může být použit jak v průmyslu, tak u regulačních
orgánů. Tento model se zaměřuje na řešení tří otázek řízení expozice:
hodnocení rizik, řízení expozice a monitorování
expozice.
klíčová slova:
nanomateriály - expozice pracovníků - hodnocení rizik - modely

GENOVESE, G.: Occupational Exposure
to Chromium of Assembly Workers in Aviation Industries /
Profesionální
expozice chrómu u montážních pracovníků v leteckém
průmyslu
anotace:
Letadla jsou konstruována moduly, které jsou pokryty vrstvami
obsahujícími šestimocný chróm - pro člověka známý karcinogen. Expozice
pracovníků šestimocnému chrómu během malování letadla je známa, expozice u
montážních pracovníků však vyžaduje zkoumání. Článek se zabývá právě
expozicí tomuto chrómu u montážních pracovníků v leteckém průmyslu. Získané
výsledky dokazují, že při montážích v leteckém průmyslu jsou pracovníci
vystaveni mírné expozici šestimocnému chrómu a tyto výsledky by měly být
brány v úvahu při plánování vhodných preventivních opatření při posouzení
rizik a řídících

procesů.
klíčová slova:
průmysl letecký - chróm šestimocný - expozice pracovníků - montáže -
monitorování - hodnocení rizik

 


Références en Santé au Travail - č. 142 (2015)

COUROT, T.: Pilotage du travail et
risques psychosociaux / Řízení práce a psychosociálních
rizik
anotace: Mezi
citlivé organizační faktory způsobující psychosociální rizika patří
stanovení cílů a hodnocení práce ze strany vedení. Kvalifikovaná řídící
práce bere v úvahu např. přítomnost a absence v práci, dosažení stanovených
cílů, vyhodnocení pracovních výkonů pomocí individuálních rozhovorů,
založených na konkrétních a měřitelných
kritériích.
klíčová slova:
řízení práce - psychosociální rizika - pracovní podmínky

 


Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5
(2015)

SHORT, MICHELLE A.: A systematic
review of the sleep, sleepiness, and performance implications of limited
wake shift work schedules / Systematický přehled důsledků spánku,
ospalosti a výkonnosti při omezené pracovním rozvrhu při práci na
směny
anotace:
Cílem tohoto výzkumu bylo určit, která pracovní rozvrhy práce na směny,

kdy je třeba se vzbudit dle stanoveného rozvrhu, nejlépe podporují spánku,
bdělost a výkon. Tyto rozvrhy pracovních směn pevně stanovují pracovní cykly
spánku a odpočinku, kdy pracovní doba je 8 hodin a na tuto pracovní dobu
připadá jedna doba odpočinku. Tyto plány jsou běžně používané v průmyslových
odvětvích kritických z hlediska bezpečnosti, jako je např. doprava či
námořní průmysl.
klíčová
slova:
směny pracovní - odpočinek - spánek - výkonnost

SCHURING, MEREL: Educational
differences in trajectories of self-rated health before, during, and after
entering or leaving paid employment in the European workforce /
Vzdělávací rozdíly v trajektoriích sebehodnocení zdraví před, v průběhu
a po vstupu nebo odchodu z placeného zaměstnání u evropské pracovní
síly
anotace: Cílem
této studie bylo zkoumat jednak vliv vstupu nebo odchodu z placeného
zaměstnání na sebehodnocení zdraví před, během a po tomto přechodu, a dále
zkoumat vzdělávací rozdíly v těchto trajektoriích zdraví. Výsledky ukázaly,
že prodloužení pracovního života může mít jak negativní, tak pozitivní vliv
na sebehodnocené
zdraví.
klíčová slova:
zaměstnanost - důchod - návrat do práce - zdraví - hodnocení subjektivní
- síla pracovní - Evropa

MILNER, ALLISON: Perceived fairness
of pay among people with and without disabilities: a propensity score
matched analysis of working Australians /
Vnímaná spravedlnost v
platových podmínkách mezi lidmi s postižením a bez postižení : analýza
pracujících v
Austrálii
anotace:
Rovnost a spravedlnost v práci jsou spojeny s řadou organizačních a
zdravotních výsledků. Minulé výzkumy naznačují, že pracovníci se zdravotním
postižením mají zkušenosti s nerovností na pracovišti. Je obtížné dospět k
závěru, zda je postižení důvodem pro vnímané nerovné zacházení. Článek
zkoumá tyto možné nerovnosti u lidí s postižením a bez něj v australské
pracovní populaci.
klíčová
slova:
postižení zdravotní - příležitosti rovné - mzdy - spokojenost -
podmínky pracovní

TAEGER, DIRK: Lung cancer among
coal miners, ore miners and quarrymen: smoking-adjusted risk estimates from
the synergy pooled analysis of case-control studies

anotace: Práce
v dolech a lomech je spojeno se zvýšeným rizikem rakoviny plic, ale s
nekonzistentními výsledky pro horníky. Tato studie je zaměřena na odhad
rizika vzniku rakoviny plic spojené s kouřením mezi horníky a porovnává je s
riziky rakoviny plic mezi těžaři rudy a pracovníky v
kamenolomech.
klíčová slova:
horníci - doly - těžba - rudy - kamenoprůmysl - rakovina - plíce -
kouření - rizika zdravotní

MCLEOD, CHRISTOPHER: Prevention in
dangerous industries : does safety certification prevent tree-faller
injuries? /
Prevence v nebezpečných odvětvích : má osvědčení o
bezpečnosti zabránit zraněním při pádu
stromů?
anotace:
Cílem této studie bylo zhodnotit, zda osvědčení o bezpečnosti snižuje
mezi zkušenými manuálními dělníky, kteří kácí stromy, riziko pracovního
úrazu. Tato studie používá metodu retrospektivní kohortní studie mezi
dělníky v provincii Britské Kolumbie. Výsledky ukázaly, že bezpečnostní
certifikace nesnižuje riziko pracovního úrazu mezi zkušenými dělníky
kácejícími stromy.
klíčová
slova:
hospodářství lesní - kácení - úrazy pracovní - programy
bezpečnosti práce - hodnocení

 


Sondy revue - č. 9 (2015)

CERQUEIROVÁ, ANDREA: Za méně úrazů
a větší bezpečnost při práci a stavbách
anotace:
Vládní návrh novely zákona 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), kterým se t.č. zabývá
Poslanecká sněmovna, vzbuzuje emoce. Debatu vyvolává zejména zpřísnění
požadavků na odbornou způsobilost koordinátora BOZP na staveništi. Mimo jiné
i díky jeho kvalifikovanému působení by se měla zvýšit bezpečnost na

stavbách a snížit počet pracovních úrazů.
klíčová slova:
předpisy právní - novely - bezpečnost práce - BOZP - staveniště - stavby
- koordinátor BOZP - způsobilost odborná

 


Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2015)

PFROMM, MATHIAS: Auslegung und
Evaluation einer Mench-Maschine-Schnittstelle für ein umfassendes
Fahrerassistenzkonzept / Návrh a hodnocení rozhraní člověk-stroj pro
koncepci integrované asistence pro
řidiče
anotace:
Současné trendy v automobilovém průmyslu vedou ke komplexní automatizaci
řízení vozidel. Článek popisuje vývoj a posuzování koncepce rozhraní
člověk-stroj, nové automatické moduly (Režim kooperativní automatizace,
Bezpečný koridor) a metodologický přístup k systémům pro asistované a
částečně automatizované řízení
vozidel.
klíčová slova:
automobilový průmysl - rozhraní člověk-stroj - systémy asistence řízení
- částečná automatizace

 


Zpravodaj SÚIP - č. 3 (2015)

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní
úrazovosti v ČR v roce 2014
anotace:
Stručná informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2014.
klíčová slova:
statistiky - úrazovost pracovní - 2014 - Česká republika

KAŠPÁREK, ZDENĚK: Statistika
pracovních úrazů pro Statistický úřad Evropské unie Eurostat

anotace:
Statistický úřad Evropské unie Eurostat provozuje od roku 1990
statistiku pracovních úrazů ESAW (European Statistics on Accidents at Work),
do níž přispívá také Česká republika. V příspěvku je popsán postup
shromažďování a předávání statistických dat na národní i evropské úrovni.
klíčová slova: úrazy
pracovní - údaje statistické - data kvantitativní - statistiky evropské -
ESAW - evidence - registry

KOS, JAROSLAV, DVOŘÁK, STANISLAV:
Muselo se to stát? (informace o zjišťování příčin a okolností pracovních
úrazů způsobených pádem mostní konstrukce v kraji Vysočina)

anotace:
Informace o příčinách a okolnostech pracovních úrazů, k nimž došlo při
zřícení kamenné klenby silničního mostu rekonstruovaného v rámci stavby
"II/345 Golčův Jeníkov Chotěboř" v obci Vilémov v kraji Vysočina.
klíčová slova: úrazy

pracovní - úrazy smrtelné - mosty - stavby dopravní - práce stavební -
rekonstrukce

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail