Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/08

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 7 (2015)
112 - č. 8 (2015)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2015)
Die BG - č. 6 (2015)
Hygiéne & Sécurité du travail - č. 239 (2015)
Chemagazín - č. 4 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2015)
KANbrief - č. 2 (2015)
Process Safety Progress - č. 2 (2015)
Professional Safety - č. 6 (2015)
Safety and Health - č. 4 (2015)
Safety and Health - č. 5 (2015)
Safety and Health - č. 6 (2015)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3 (2015)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2015)
Seguridad y Promoción de la Salud - č. 137 (2015)
Seguridad y Promoción de la Salud - č. 138 (2015)
Sicher ist sicher - č. 6 (2015)
Sondy revue - č. 8 (2015)
Travail sécurité - č. 762 (2015)

 

112 - č. 7 (2015)

VELIČKO, JIŘÍ: Analýza rizika -
poznámky z praxe 2

anotace: Druhá
část pojednání o analýze rizika při zajišťování bezpečnosti a ochrany
obyvatelstva z pohledu prevence a řešení krizových/mimořádných událostí
pokračuje doplněním dvou dalších přístupů, jmenovitě se vztahem k veřejné
správě. Týkají se analýzy tzv. koncepčních rizik a analýzy tzv. provozních
rizik.

klíčová slova: rizika
- analýzy rizik - řízení krizové - postupy odborné - situace krizové -
situace mimořádné - ochrana obyvatelstva - správa veřejná

112 - č. 8 (2015)


DROPA, TOMÁŠ: Nebezpečné CBRN látky:
možnosti rozšíření a potenciální následky

anotace:
Náhodný únik i záměrné rozšíření nebezpečných látek (chemických,
biologických, radiologických nebo nukleárních souhrnně známých jako CBRN
látky) představuje vždy pro nechráněného člověka nebezpečí. Autor uvádí
vybrané příklady obou možných situací. Předcházení potenciálním rizikům je
součástí praktické ochrany obyvatelstva, podpora bezpečnostního výzkumu a
zajištění kvalitní infrastruktury pro předvídání i zdolávání mimořádných
událostí.

klíčová slova: látky
nebezpečné - látky chemické - látky biologické - látky radiologické - látky
nukleární - infrastruktura kritická - infrastruktura krizová - ochrana
obyvatelstva - ochrana civilní

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7-8 (2015)


KRÁL, MIROSLAV: Metodický přístup k
hodnocení pracovního prostředí

anotace: Aby
zaměstnanci podávali stoprocentní nebo alespoň optimální výkon, musí k tomu
mít vhodné pracovní prostředí. Čtenáři mají možnost se seznámit s modelem
systému "člověk-stroj-složky pracovního prostředí", s přístupem k sestavení
metodického postupu pro hodnocení pracovního prostředí a s vlastním postupem
pro komplexní zhodnocení fyzikálních faktorů pracovního prostředí.

klíčová slova:
prostředí pracovní - výkon pracovní - systém člověk-stroj - terminologie
- modely - postupy doporučené - metodiky - faktory fyzikální


KOPECKÝ, VÁCLAV, HRABOVSKÁ, DAGMAR:
Syndrom nemocných budov a poznatky z kontrol velkokapacitních kanceláří

anotace:
Autoři se věnují úskalí velkých/rozlehlých kancelářských prostor známých
jako open space m.j. z pohledu syndromu nemocných budov, prostoru, větrání a
osvětlení. Předkládané poznatky a závěry pocházejí z kontrol
velkokapacitních kanceláří provedených Krajskou hygienickou stanicí pro
Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě.

klíčová slova:
kanceláře velkoprostorové - pracoviště velkoplošná - budovy - open space
- syndrom nezdravých budov


SENČÍK, JOSEF: Zaměstnanec má právo
na kvalitní kancelářské prostředí

anotace:
Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen zajistit bezpečnost a
ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení
jejich života a zdraví, která se týkají výkonu jejich práce. Autor předkládá
orientační výčet rizik spojených s prací v kanceláři a na pracovištích
kancelářského typu a doplňuje je několika příklady optimálních hodnot pro
vybrané parametry sledované za účelem zkvalitnění kancelářských pracovišť a
pracovních podmínek zde pracujících osob.

klíčová slova:

kanceláře - prostředí pracovní - podmínky pracovní - rizika - hodnocení
rizik - zaměstnavatelé - povinnosti - hodnoty - parametry bezpečnostní

DUŠÁTKO, ANTONÍN: Odpovídající
technický stav manipulačních jednotek určených také ke stohování II.

anotace:
Seriál věnovaný bezpečnosti stohového skladování se ve druhém dílu
věnuje dalším požadavkům na bezpečnost manipulačních jednotek.

klíčová slova:
jednotky manipulační - stav technický - požadavky - požadavky
bezpečnostní - stohování - manipulace


Nástroj OiRA, Databáze publikací a
celoevropský průzkum

anotace:
Několik výsledků, k nimž dospěla Evropská agentura pro bezpečnost a
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), a které mohou využívat odborníci na
identifikaci a hodnocení rizik, další odborná veřejnost.

klíčová slova:
identifikace rizik - hodnocení rizik - nástroje preventivní - databáze -
průzkumy - výsledky - EU-OSHA - Evropská agentura pro BOZP

VARTA, ONDŘEJ, KYSELA, JIŘÍ:
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení
a uchopení břemene

anotace:
Nejčastěji porušované předpisy v oblasti zdvihacích zařízení zjištěné v
rámci kontrolní činnosti SÚIP v předcházejícím období.

klíčová slova:
zařízení zdvihací - bezpečnost technická - bezpečnost provozní -
zaměstnavatelé - předpisy právní - porušení předpisů - inspekce práce - akce
kontrolní - činnost kontrolní - výsledky - SÚIP

Karta BOZP pro profesi: Obráběč kovů
anotace: Karta
BOZP pro uplatňování prevence rizik v praxi vytvořená pro práci obráběče
kovů.

klíčová slova:
bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje
preventivní - karta BOZP - obrábění kovů

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA, KOŽENÁ,
LUDMILA, JANOŠOVÁ, KATEŘINA: Psychosociální rizika při práci VI. Pracovní
prostředí a vybavení pracoviště

anotace: Další
z dílů k problematice psychosociálních pracovních rizik nastiňuje možnosti
úpravy pracovního prostředí a vybavení pracoviště. Vedle povinnosti
zaměstnavatele vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a
pracovní podmínky věnují autorky pozornost plnění ergonomických požadavků na
pracoviště a jeho vybavení. Připojují např. 11 základních ergonomických
principů používání nářadí a nástrojů.

klíčová slova: rizika
pracovní - rizika psychosociální - prostředí pracovní - pracoviště -
vybavení - požadavky ergonomické - principy ergonomické - ergonomie -
nástroje - nářadí


MICHALÍK, DAVID: Psychosociální
rizika ve firemní praxi

anotace: Autor
podává přehled hlavních psychosociálních pracovních rizik, s nimiž se lze
nejčastěji setkat v praxi podniků a firem. Pozornost zaměřuje také na
možnost jejich řízení.

klíčová slova: rizika
pracovní - rizika psychosociální - stres - faktory psychosociální - faktory
rizikové - řízení rizik - praxe podniková

VENCL, JIŘÍ, MARKL, PETR:
Skoronehoda

anotace:
Opakovaně diskutovaná nežádoucí událost s potenciálně negativními, ale i
možnými pozitivními důsledky, které mohou vyústiti v zajímavou příležitost
jak odhalit slabá místa a včas přijmou potřebná bezpečnostní opatření, aby
se skoronehody vůbec nestávaly, nebo bylo zajištěno, že se nebudou opakovat.

klíčová slova:
skoronehody - události nežádoucí - prevence úrazů - opatření preventivní


FOLTISOVÁ, IVONA: Výsledky evropské
kampaně SLIC 2014 v ČR a výsledky činnosti SÚIP za měsíc květen 2015

anotace:
Pravidelnou informaci o výsledcích kontrol inspekce práce v květnu 2015
rozšiřuje informace o výsledcích kontrol české inspekce práce prováděných v
rámci evropské kampaně "Uklouznutí nebo zakopnutí na rovině".

klíčová slova:
inspekce práce - akce kontrolní - činnost kontrolní - výsledky - kampaně
- kampaně evropské - SLIC - pády na rovině - uklouznutí - zakopnutí - služby
zdravotnické - služby pečovatelské - služby stravovací - 2014 - 2015

FOLTISOVÁ, IVONA: Rádiové dálkové
ovládání jeřábů a kardiostimulátory a výsledky činnosti SÚIP za měsíc červen
2015

anotace:
Vedle výsledků činnosti SÚIP za měsíc červen se tisková zpráva úřadu
věnuje specifickým zdravotním potížím zaměstnanců-kardiaků způsobeným
rádiovým dálkovým ovládáním jeřábů.

klíčová slova: SÚIP -
inspekce práce - akce kontrolní - výsledky - 2015 - zaměstnanci - kardiaci -
kardiostimulátory - zařízení zdvihací - jeřáby - ovládání dálkové - obtíže
zdravotní

VALA, JIŘÍ: Riziko výbuchu prachu
na pracovištích

anotace:
Výbuch a následně i požár může způsobovat prach moučný, cukrový,
plastový, hliníkový, fenolové pryskyřice a další. Článek je příspěvkem k
protivýbuchové prevenci hořlavých prachů na pracovištích.

klíčová slova: prach
výbušný - prach hořlavý - rizika fyzikální - výbuchy - opatření preventivní
- opatření organizační

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových
technických norem - červen a červenec 2015

anotace:
Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách
se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy
technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

Die BG - č. 6 (2015)JAEGER, CORINNA: Ergonomische
Schichtsysteme als präventive Maßnahme zum Gesundheitsschutz /
Ergonomické systémy při práci na směny jako preventivní opatření pro
zdraví
anotace:

Globalizace a změny ve světě práce přinášejí navýšení podílu práce na
směny a noční práce. V rámci demografických změn je třeba věnovat se i
starším zaměstnancům. Kvalitní preventivní opatření v této oblasti
přispívají k tomu, aby starší zaměstnanci mohli být aktivní až do řádného
odchodu do důchodu.
klíčová
slova:
směny pracovní střídavé - směny noční - pracovníci starší

Hygiéne & Sécurité du travail - č. 239 (2015)


BAU, SEBASTIEN: Métrologie en temps
réel de substances chimiques au poste de travail: Intérets et limites /
Metrologie chemických látek na pracovišti v reálném čase. Výhody a
omezení.
anotace:
Plyny, páry a aerosoly mohou být nyní měřeny na pracovištích v reálném
čase, okamžitě. Je k tomu využívána technika, jejíž obsluha je většinou
velmi snadná. Na popis důležitých faktů při použití této techniky pro BOZP
navazuje vysvětlení výhod a omezení podle jednotlivých typů chemické
substance (plyny, páry,
aerosoly).
klíčová slova:
plyny - páry - aerosoly - chemikálie - měření

Chemagazín - č. 4 (2015)

ZAJÍC, RADEK: Skříně a sklady na
nebezpečné látky

anotace:

Společnost DENIOS, s.r.o., vyvíjí a vyrábí skříně nebo kontejnery na
nebezpečné látky a hořlaviny. Mezi prostředky a systémy pro bezpečnou
manipulaci a skladování nebezpečných látek z její produkce patří také
ekologické a chemické skříně na nebezpečné látky a protipožární skříně na
hořlaviny.

klíčová slova:
skladování - uchovávání - látky nebezpečné - chemikálie - hořlaviny -
skříně bezpečnostní

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 5(2015)


LUTZ, ERIC A.: Effectiveness
Evaluation of Existing Noise Controls in a Deep Shaft Underground Mine /
Účinnost vyhodnocení stávající kontroly hluku v hlubokých šachtách
hlubinného
dolu
anotace:
Expozice hluku a ztráta sluchu v těžebním průmyslu je i přes pokroky v
protihlukových technologiích velkým problémem. Tato studie hodnotila
účinnost technického, administrativního a osobního řízení hluku pomocí
tradičních metod i dozimetrie podle pracovních úkolů, práce na směny a pěti
typů zátek do uší. Byly vyhodnoceny hlukové expozice 22 horníků
vykonávajících úkoly v hlubinné šachtě v průběhu 56 rotujících směn v
podzemním dole.
klíčová slova:
horníci - doly - hluk - expozice pracovníků - ztráta sluchu - ochrana
sluchu - dozimetrie

GUMMESSON, KARL - ANDERSSON,
ING-MARIE - ROSÉN, GUNNAR: Short-term Variation in Occupational Exposure to
Air Contaminants /
Krátkodobé změna v profesionální expozici
kontaminantům v

ovzduší
anotace:
Mnoho průmyslových pracovníků je vystaveno znečištění vzduchu. Bylo
zjištěno, že podstatná část této expozice se vyskytuje jako krátkodobá
maximum, což je skutečnost, která dostává v odborné literatuře jen málo
pozornosti. Tato studie se zaměřuje na krátkodobé kolísání expozice
kontaminantům vzduchu, měřeno na úrovni sekund, spojující vystavení maximům
v typických pracovních situacích ve vybraných švédských průmyslových
odvětvích. Způsob video monitoringu expozice byl použit k charakterizaci
těchto variant. Bylo analyzováno deset různých videí s různou délkou mezi 15
a 34 minutami. Výsledky ukazují, že charakteristiky variace se liší mezi
průmyslovými situacemi. Vzorky z kamenoprůmyslu, dřevozpracujícího a
farmaceutického průmyslu generovaly nejvyšší varianty. Je možno učinit
závěr, že video monitorování expozice, v kombinaci s výpočtem variací
expozice jako procenta času pro daná procenta expozice, může pomoci snížit
expozici vůči znečištění vzduchu v průmyslových situacích zavedením
cílenějších kontrolních
opatření.
klíčová slova:
ovzduší - znečištění vzduchu - kontaminace - monitoring - videokamery -
expozice pracovníků - průmysl

KWON, PAUL: Night Shift Work and
Lung Cancer Risk Among Female Textile Workers in Shanghai, China /
Noční
pracovní směny a riziko rakoviny plic mezi dělnicemi v textilním průmyslu v
čínské
Šanghaji
anotace: V
roce 2007 klasifikovala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny práci ve
směnách, která zahrnuje narušení cirkadiánní rytmu, jako pravděpodobný
lidský karcinogen. Autoři provedli kohortní případovou studii v kohortě
267400 textilních dělnic v čínské Šanghaji. Nově diagnostikovaných případů
rakoviny plic (n = 1451), identifikovaného v průběhu období studie
(1989-2006), byly porovnány s věkově stratifikovanou subkohortou(n = 3040).
Výsledky důsledně neodhalily jakékoliv zvýšené riziko vzniku rakoviny plic
mezi rotující pracovním směnou nebo statisticky významné trendy pro oba
kumulativní roky. Na rozdíl od počáteční hypotézy rotace práce s nočními
směnami se zdá být spojena s relativně sníženým rizikem rakoviny plic, i
když je tento účinek mírný a není statisticky
významný.
klíčová slova:
ženy - dělnice - průmysl textilní - rakovina - plíce - rizika zdravotní
- Čína

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6(2015)


BLOOD, RYAN P.: Whole-body
Vibration Exposure Intervention among Professional Bus and Truck Drivers: A
Laboratory Evaluation of Seat-suspension Designs /
Intervence při
expozici vibracím celého těla mezi profesionálními řidiči autobusů a
nákladních vozidel : laboratorní vyhodnocení designu závěsných
sedadel
anotace:
Dlouhodobé vystavení celkovým vibracím vsedě (WBV, whole-body vibration)
je jedním z hlavních rizikových faktorů pro rozvoj poruch dolní části zad.
Profesionální řidiči autobusů a nákladních automobilů jsou pravidelně
vystaveni neustálým vibracím, protože tráví většinu své pracovní doby řízení
těžkých vozidel. Tato studie měří expozici vibracím mezi profesionálními
řidiči autobusů a nákladních vozidel a vyhodnocuje účinky zavěšení sedadel s
využitím shromážděných simulovaných
dat.
klíčová slova: řidiči
z povolání - vibrace - práce vsedě - expozice pracovníků - sedadla - design
- intervence

ODO, NNAEMEKA U.: Personal
Protective Equipment Use and Handwashing Among Animal Farmers : a Multi-site
Assessment /
Používání osobních ochranných pomůcek a mytí rukou mezi
farmáři : mnohostranné
hodnocení
anotace:
Cílem této studie bylo porovnat a kontrastovat používání osobních
ochranných prostředků (OOP) a praxi mytí rukou u účastníků čtyř studií
hodnotících drůbeží a prasečí farmy na Středozápadě USA a v Thajsku. Tato,
do značné míry deskriptivní studie, byla navržena tak, aby posoudila a
porovnala četnost těchto ochranných postupů mezi studovanou populací. Bylo
analyzováno celkem 1113 průzkumů po čtyřech studiích. Respondenti byli
vybráni z řad pracovníků pracujících v přímém kontaktu se zvířaty, stejně
jako majitelů farem a veterinářů, kteří pro ně zajišťují služby. Tyto
výsledky mohou být užitečné pro činnost regulační orgánů a majitele
zemědělských podniků při formulování politiky či plánování strategií pro
zlepšení osobní hygieny v živočišné výrobě, prevenci zoonóz a jiných
potenciálních rizik.
klíčová
slova:
OOPP - farmy - zemědělství - hygiena - prostředky ochranné -
studie srovnávací - USA - Thajsko

RADNOFF, DIANE - TODOR, MARIA S. -
BEACH, JEREMY: Exposure to Crystalline Silica at Alberta Work Sites : Review

of Controls / Expozice krystalickému křemeni na pracovištích v Albertě :
přehled
kontrol
anotace: V
letech 2009-2013 realizovala organizace Alberta Jobs, Skills, Training, and
Labour (JSTL) projekt, který hodnotil expozici krystalickému křemeni a
posuzoval kontroly na ochranu zaměstnanců. Tento článek popisuje shromážděné
údaje o kontrolách na pracovištích. Přestože bylo v provozech využíváno více
typů kontrolních prvků, ne vždy byly v provozu účinné. Nejčastěji byly
používány prostředky na ochranu dýchacích orgánů (RPE) - respirátory apod.
Obecně platí, že když jsou respirátory správně vybrány, snižují úroveň
měřené expozice. Nicméně, ne všichni pracovníci, kteří byli potenciálně
přeexponováni, nosili respirátory v době posouzení. Problémy byly
identifikovány v souvislosti s použitím nevhodných pracovních postupů, jako
jsou suché metody čištění, nedostatek dokumentovaných pracovních postupů,
špatná údržba a nedostatek odborné přípravy, které mohou přispět k vyšším
úrovním expozice
pracovníka.
klíčová slova:
křemen - prach křemenný - expozice pracovníků - ochrana dýchadel -
kontroly - USA

KANbrief - č. 2 (2015)


How can European standards address
physical contact between robots and human beings? /
Jak mohou evropské
normy řešit fyzický kontakt mezi roboty a
lidmi?
anotace: K
asistenčním robotům, kteří jsou určeni pro přímý kontakt s člověkem, se nyní
přidala spolupráce průmyslových robotů, kteří sdílejí pracovní prostor s
obslužným personálem. To vyvolává otázku nechtěného kontaktu s člověkem a s
tím souvisejí rizika. INRS popisuje, jak mohou být tyto nové oblasti použití
uvedena do souladu s evropskou směrnicí pro strojní zařízení
2006/42/EC.
klíčová slova:
roboti - interakce - systém člověk-stroj - rizika pracovní - směrnice
evropské

Process Safety Progress - č. 2 (2015)


FOREST, JERRY J.: Walk the line /
Přístup Walk the Line v procesní
bezpečnosti
anotace:
Analýzy událostí a sdílení dat z portálů petrochemických společností
naznačují, že velký počet nehod a incidentů v procesní bezpečnosti mají
příčinu v řízení energie. Nejdůležitější díl odpovědnosti provozovatele
výrobní linky je řízení a kontrola energie mezi jakýmikoli dvěma body v
procesu. Tento článek popisuje různá praktická témata v provádění operací,
které pomáhají operátorovi procesu zajistit soulad s provozem, aby byly
minimalizovány chyby a nehody v bezpečnostním procesu, které z nich
vyplývají.
klíčová slova:
činnosti pracovní - operace - disciplína - energie - řízení - kontroly -
průmysl petrochemický

TRÁVNÍČEK, PETR - KOTEK, LUBOŠ:
Risks associated with the production of biogas in Europe /
Rizika
spojená s výrobou bioplynu v
Evropě
anotace:
Tento článek popisuje problémy a rizika spojená s výrobou bioplynu z
převážně zemědělských odpadů. Výroba bioplynu je v Evropě stále rozšířenější
a počet nehod v těchto továrnách, a to jak ve velkých podnicích, tak i
malých, se zvyšuje. Nedávná zkušenost s takovou nehodou je v článku shrnuta.
Ve srovnání s petrochemickým průmyslem hladiny poškození ve výrobě bioplynu
jsou nízké, ale přesto si zaslouží zvýšenou úroveň uplatnění moderní
bezpečnosti a metodiky k analýze a hodnocení
rizik.
klíčová slova:
bioplyny - biopaliva - rizika - analýzy rizik - hodnocení rizik - Evropa

BAYBUTT, PAUL: Competency
requirements for process safety auditors /
Kompetenční požadavky na
auditory procesní
bezpečnosti
anotace:
Audit je klíčovým aspektem bezpečnostního programu, proces, který
zajistí, že program bude navržen odpovídajícím způsobem a řádně prováděn.
Kompetence auditorů procesní bezpečnosti mají zásadní význam pro kvalitu

auditů. V článku je popsána povaha bezpečnostního auditu, aby upřesnila
odpovědnosti auditorů. Jsou identifikována a diskutována vhodná kritéria pro
výběr auditorů procesní bezpečnosti, aby byly zajištěny jejich kompetence. A
také jsou popsány metriky výkonu, které mohou být použity k posouzení výkonu
auditora.
klíčová slova:
bezpečnost procesní - audity - auditoři - kvalifikace - kompetence -
výkon

BOLSOVER, ANDY: Real-time risk
assessment and decision support /
Posouzení rizik v reálném čase a
podpora
rozhodování
anotace:
Manažeři a provozovatelé velkých zařízení, která jsou potenciálně
nebezpečná, činí komplexní rozhodování jako součást jejich každodenní
pracovní činnosti. Tato rozhodnutí se přijímají na ochranu před možným
vznikem závažné havárie. Taková rozhodnutí požadují mnoho každodenních
informací a jsou ovlivněna celou řadou faktorů, včetně stavu továrny a
výkonu, provozního stavu, znalostmi a zkušenostmi zaměstnanců, interakcí s
dalšími činnostmi a efektivitou procesů. Informace podílející se na
rozhodnutí pochází z různých zdrojů a někdy může být obtížné je posoudit.
Technické posouzení rizik poskytuje užitečný obraz o nebezpečí závažných
havárií, ale některé obecně přijímané postupy trpí některými významnými
problémy, které omezují jejich hodnotu jako nástroje pro rozhodování a
řízení. Článek popisuje způsob a nástroj, ve kterém mohou být rizika
monitorována v reálném čase, a umožní tak bezpečnější rozhodování. Tato
metoda je použitelná na posouzení celé řady významných scénářů závažných
nehod. Významným rysem tohoto přístupu je jeho schopnost identifikovat
nejpravděpodobnější příčiny rizika. Tato metoda využívá Bayesovskou
síť.
klíčová slova:
havárie závažné - řízení rizik - hodnocení rizik

Professional Safety - č. 6 (2015)


MORRIS, GARY A.: Noise exposure :
the need for new measurement on aircraft carries /
Expozice hluku :
potřeba nových měření na letadlových

lodích
anotace:
Hlukem způsobená ztráta sluchu je vážnou hrozbou pro pracovníky
amerického námořnictva. Je třeba získat nové údaje o expozici hluku k určení
expozice hluku a stanovit kroky ke snížení expozice. Předchozí výzkumy
úrovně hluku prováděné na palubě letadlových lodí byly neadekvátní vzhledem
k možnému elektromagnetickému rušení, které může mít na získaná data vliv
dat; nedostatku údajů shromažďovaných v průběhu 24 hodinové expozice a
nedostatku informací o expozici hluku při výkonu pracovních úkonů. Autoři
této studie zaznamenávali dávky hluku a posuzovali činnosti na palubě lodi
USS Ronald Reagan.
klíčová
slova:
hluk - expozice pracovníků - hodnocení - námořníci - lodi - USA

MROSZCZYK, JOHN W.: Improving
construction safety : a team effort /
Zlepšení bezpečnosti na stavbách :
týmové úsilí
anotace:
Stavební práce jsou extrémně nebezpečné. Počet smrtelných úrazů je
nepřiměřený ve srovnání s velikostí pracovní síly. Tento článek shrnuje
statistiky, rizika a příčinné faktory související s nežádoucími událostmi na
stavbách. Článek také prezentuje strategii pro zlepšení bezpečnosti na
staveništích. Ta zahrnuje týmové úsilí mezi projektanty, vlastníky,
dodavateli a
pracovníky.
klíčová slova:
stavby - stavebnictví - bezpečnost práce - řízení bezpečnosti práce -
strategie bezpečnosti práce - spolupráce

WHITE, CATHRINE M.: Proactive
ergonomics : stopping injuries before they occur /
Proaktivní ergonomie
: zabránit úrazům dříve, než
nastanou
anotace:
Hlavním cílem ergonomického programu by mělo být navržení rozhraní
člověk-stroj, které bude maximalizovat produktivitu, efektivitu, kvalitu a
komfort pracovní síly. Reaktivní ergonomie se skládá z jednání v reakci na
problém, který se již stal problémem, zatímco proaktivní ergonomie je o
objevování potenciálních problémů dříve, než se uskuteční. Odstranění rizik
a ̈řízení potenciálních fyzických stresorů jsou dvě účinné metody k
úspěšnému ergonomickému programu. Ideální je aplikovat tyto kontrolní
postupy ve fázi návrhu, když je zde velký potenciál pro dopad s minimálními
náklady.
klíčová slova:
ergonomie - řízení rizik - programy ergonomické - strategie bezpečnosti
práce

Safety and Health - č. 4 (2015)


TROTTO, SARAH: Avoiding arc flash :
electrical events can severely injure - or kill - workers /
Vyhnout se
obloukovému výboji : elektrické událost může vážně zranit nebo zabít
pracovníkÿ
anotace:
Americký NIOSH odhaduje, že denně může nastat 5 až 10 obloukových výbojů
a každý může mít potenciál způsobit vážné zranění nebo smrt. Norma NFPA 70E
americké asociace National Fire Protection Association poskytuje pokyny k
bezpečnosti při obloukové výboji a jeho nejnovější vydání usiluje o
upřesnění se zaměřením na hodnocení
rizik.
klíčová slova:
výboje elektrické - oblouk elektrický - normy - hodnocení rizik - USA


MUSICK, TOM: Patience pays off in
work zones : safety has improved, but not enough, experts say /
Trpělivost se v pracovních zónách vyplácí : bezpečnost se zlepšila, ale
ne dost, říkají
experti
anotace:
Více než 500 lidí bylo v roce 2013 zabito v pracovních oblastech při
opravách vozovek. I když se bezpečnost během uplynulého desetiletí zlepšila,
odborníci říkají, je třeba udělat více. Úředníci vyzývají řidiče v
pracovních zónách, aby dodržovali čtyř hlavní atributy chování: zpomalit,
věnovat pozornost, být trpělivý a plánovat dopředu. Nové technologie a
moderní bezpečnostní zařízení přispěly ke snížení smrtelných nehod v těchto
pracovních zónách přibližně o 40 procent za posledních deset
let.
klíčová slova:
silnice - opravy - úrazy pracovní - bezpečnost dopravní - řidiči -
chování

Safety and Health - č. 5 (2015)

MUSICK, TOM: Job outlook 2015 :
survey results indicate good market for safety pros /
Výhled práce 2015
: výsledky průzkumu naznačují dobrý trh pro bezpečnostní
profesionály
anotace:
Časopis Safety and Healrh každoročně nabízí zprávu o trhu práce v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Většina respondentů průzkumu
uvedla, že pracovní místa jsou stabilní a příležitosti se
rozšiřují.
klíčová slova:
trh práce - profesionálové bezpečnosti práce - příležitosti pracovní -
profese - statistika

Safety and Health - č. 6 (2015)


MORRISON, KYLE W.: Stop-work
authority : empowering workers to halt a dangerous situation can help
prevent injuries, experts say /
Pravomoc zastavit práci : posílení
pracovníků v pravomoci zastavit nebezpečnou situaci může pomoci zabránit
zranění, říkají
odborníci
anotace:
Každý pracovník má právo zastavit práci, pokud se cítí v nebezpečí.
Někteří odborníci říkají, že by zaměstnavatelé měli zmocnit pracovníky
zastavit nebezpečnou úlohu nebo situaci bez ohledu na to, kdo ji provádí.
Všichni zaměstnanci by měli absolvovat školení o zastavení práce, kterou
vidí jako nebezpečnou. Zastavení práce by mělo být následováno vyšetřením
situace a mělo by se zjistit, zda existují rizika a jak je
minimalizovat.
klíčová slova:
situace nebezpečné - situace mimořádné - zastavení - práce - pravomoci -
školení

TROTTO, SARAH: Improving academic
lab safety : guidance focuses on safety education, incident reporting /
Zlepšení bezpečnosti v akademických laboratořích : pokyny se zaměřjí na
vzdělávání v oblasti bezpečnosti a hlášení
incidentů
anotace:
V důsledku vážných úrazů, včetně smrtelných, zahrnující laboratorní
výzkumné pracovníky na amerických univerzitách, se dvě asociace the Chemical
Safety Board and the American Chemical Society zaměřily na zkoumání otázek
vzdělávání a odborné přípravy laboratorních pracovníků, podávání zpráv o
skoronehodách a bezpečnostní kulturu v univerzitních
laboratořích.
klíčová slova:
laboratoře - univerzity - bezpečnost práce - prevence úrazů - vzdělávání
- školení - USA

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 3(2015)


FASSIER, J.-B.: Results of a
feasibility study : barriers and facilitators in implementing the Sherbrooke
model in France /
Výsledky studie proveditelnosti : překážky a usnadnění
v impementaci modelu Sherbrooke ve
Francii
anotace:
Intervence v době návratu pracovníka do práce spojené s pracovním
prostředím jsou často účinnější než konvenční péče. Model Sherbrooke je
integrovaný zásah, který se ukázal jako úspěšný v předcházení pracovní
neschopnosti z důvodu bolesti v dolní části zad. Realizace však vede k mnoha
překážkám a v mnoha zemích bylo zaznamenáno selhání tohoto přístupu. Tato
studie se snaží identifikovat překážky a naopak usnadnění implementace
modelu Sherbrooke v rámci francouzského systému
zdravotnictví.
klíčová slova:
návrat do práce - intervence - bolesti v zádech - neschopnost pracovní -
modely - Francie

LOURENÇO, S.: Patterns of
biomechanical demands are associated with musculoskeletal pain in the
beginning of professional life : a population-based study /
Vzory
biomechanických požadavků jsou spojeny s bolestí pohybového aparátu na
počátku profesního života : populační
studie
anotace:
Cílem této studie bylo popsat vzory biomechanických pracovních nároků na
počátku profesního života a kvantifikovat jejich spojení s přítomností a
intenzitou místních bolestí pohybového aparátu. Byly shromážděny průřezové
údaje od 21-letých účastníků v průběhu třetí vlny kohortní studie EPITeen (N
= 1733, 37,5% byli dělníci). Bylo charakterizováno deset různých s prací
souvisejících biomechanických úkolů. Vzory vysokých s prací souvisejících
fyzických požadavků byly spojeny s přítomností bolestí krku a ramen a vážnou
bolestí horní i dolní části zad. To zdůrazňuje, že i krátkodobé
biomechanické expozice na pracovišti se mohou podílet na etiologii nemocí
pohybového aparátu.
klíčová
slova:
zátěž fyzická - zátěž pracovní - pracovníci mladí - aparát
pohybový - onemocnění muskuloskeletální - požadavky

BOVENZI, M. - PRODI, A. - MAURO,
M.: Relationships of neurosensory disorders and reduced work ability to
alternative frequency weightings of hand-transmitted vibration /
Vztahy
poruch neurosenzorické a snížená pracovní schopnost k alternativním
frekvenčním koeficientům ručně přenášených
vibrací
anotace:
Tato kohortní studie si klade za cíl porovnat výkon alternativních
frekvenčních koeficientů ručně přenášených vibrací (HTV) pro posouzení
vztahu expozice-odezva k neurosenzorickým poruchám a snížené pracovní
schopností pracovníků exponovanými těmto vibracím. Výsledky této studie
odhalily závažný vztah dávka-odezva mezi mírou expozice vibracím,
senzorickými poruchami a sníženou pracovní schopností mezi exponovanými
pracovníky.
klíčová slova:
vibrace - prsty - expozice pracovníků - poruchy neurosenzorické -
schopnosti pracovní

YONG LOURENÇO, M.: Primary
selection into shift work and change of cardiovascular risk profile /
Primární výběr práce na směny a změny kardiovaskulárního rizikového
profilu
anotace:
Potenciální "efekt zdravého pracovníka na směny" ovlivnil studovaných
účinek práce na směny na zdraví pracovníka. Pozorované rozdíly mezi
pracovníky na směny a denními pracovníky ve zdravém chování a zdravotních
výsledcích mohou být způsobeny: (i) primárním výběrem, (ii) vlivem
pracovního prostředí směn a (iii) dopadem práce na směny. Cílem studie bylo
prozkoumat tyto potenciální zdroje. Byla identifikována kohorta z 4754
mužských účastníků, kteří skončili své odborné vzdělání a začali svou

kariéru ve výrobě v chemické společnosti v letech 1995 až 2012. 1348 (28%)
účastníků bylo zapojeno do rotující práce na směny a 3406 (72%) pracovalo ve
dne. Informace o zdravotním chování a rizikových faktorech
kardiovaskulárního onemocnění byly získány z lékařských prohlídek. Tyto
informace se potom porovnávaly (i) na začátku tréninku, (ii) na konci
tréninku a (iii) 3 roky po zaměstnání, ve vztahu k pracovní době. Zjištěné
výsledky nepodporují primární volby ve prospěch směny. Vliv práce na směny
na rizikový profil kardiovaskulárních onemocnění nebylo ve sledovaném období
pozorováno.
klíčová slova:
práce na směny - doba pracovní - onemocnění kardiovaskulární - chování


HÄRMÄ, M.: Developing
register-based measures for assessment of working time patterns for
epidemiologic studies /
Rozvoj opatření založených na registrech pro
posouzení rozvržení pracovní doby pro epidemiologické
studie
anotace:
Epidemiologické studie naznačují, že dlouhá pracovní doba a práce na
směny může zvýšit riziko vzniku chronických onemocnění, ale "toxické" prvky
zůstávají nejasné vzhledem k posouzení rozvržení pracovní doby na základě
vlastních zpráv. V tomto metodickém příspěvku autoři prezentují a hodnotí
objektivní algoritmy založené na registrech pro posouzení rozvržení pracovní
doby a validaci metody k získání standardních mzdových údajů o pracovní době
z elektronických záznamů zaměstnavatele. Výsledky studie ukázaly, že
vyvinutá metoda a algoritmus umožňují detailní charakterizaci ze čtyř
hlavních rozměrů rozvržení pracovní doby potenciálně důležitých pro zdraví.
Tuto metodu lze pro budoucí rozsáhlé epidemiologické studie
doporučit.
klíčová slova:
studie - epidemiologie - doba pracovní - směny pracovní - rizika
zdravotní - algoritmy

SCHIÖLER, L.: Psychosocial work
environment and risk of ischemic stroke and coronary heart disease : a
prospective longitudinal study of 75 236 construction worker /
Psychosociální pracovní prostředí a riziko ischemické cévní mozkové
příhody a ischemické choroby srdeční : prospektivní longitudinální studie
75236 stavebních
dělníků
anotace:
Tato studie zkoumala, zda jsou různé rozměry psychosociálního stresu
spojeny se zvýšeným rizikem ischemické cévní mozkové příhody a ischemické
choroby srdeční (ICHS). Kohortní skupinu tvořilo 75236 mužských stavebních
dělníků a sledování byli od roku 1989 do roku 2004. Expozice
psychosociálnímu stresu byla stanovena dotazníkem zodpovězeným v letech
1989-1993. Tato průzkumné studie neukázala žádné významné asociace mezi
psychosociálním pracovním prostředím a ischemickou cévní mozkovou příhodou,
a asociace mezi požadavky dané práce a řízením a ischemickou chorobou

srdeční byly nekonzistentní a
slabé.
klíčová slova:
onemocnění kardiovaskulární - stres psychický - zátěž psychická -
prostředí pracovní - nemoci kardiovaskulární - studie


Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4(2015)

JANG, SUK-YONG: Precarious
employment and new-onset severe depressive symptoms : a population-based
prospective study in South Korea /
Nejisté zaměstnání a nově vznikající
závažné depresivní příznaky : a populační prospektivní studie v Jižní
Koreji
anotace:
Tato studie se zabývá posouzením vztahu nejistého zaměstnání s vývojem
nově vznikajících těžkých depresivních symptomů. Studie byla navržena s
ohledem na pohlaví a povinnosti zkoumaných osob v domácnosti. Výsledky
ukázaly, že v závislosti na statutu v domácnosti a pohlaví je nejisté
zaměstnání spojeno s vývojem těžkých depresivních
symptomů.
klíčová slova:
deprese - pohlaví - zaměstnání - práce dcočasná - Jižní Korea

GOMMANS, F.: ̈The ageing shift
worker: a prospective cohort study on need for recovery, disability, and
retirement intentions /
Stárnoucí pracovník na směny : prospektivní
kohortová studie o potřebě zotavení, zdravotního postižení, záměru odchodu
do důchodu
anotace:
Tato studie zkoumá, zda různé rozvrhy práce na směny, ve srovnání s
denní prací, jsou spojeny s potřebou zotavení, budoucího zdravotního
postižení, záměrem odchodu do důchodu pro zaměstnance zaměstnané v průběhu
své kariéry v různých hospodářských odvětvích. Byla zkoumána také délka
trvání expozice práci na směny a efekt zdravého
pracovníka.
klíčová slova:
práce na směny - doba pracovní - harmonogram časový - expozice

HÄGG, S. A. - TORÉN, K. - LINDBERG,
E.: Role of sleep disturbances in occupational accidents among women /
Role poruchy spánku u pracovních úrazů
žen
anotace: Tato
populační kohortová studie byla provedena s cílem posoudit spojitost mezi
poruchami spánku a rizikem pracovních úrazů mezi ženami. Data byla sbírána
pomocí dotazníků při dvou různých příležitostech v roce 2000 a 2010 a údaje
o pracovních úrazech byly získány ze švédských záznamů. Výsledky ukázaly, že
příznaky nespavosti byly spojeny se zvýšeným rizikem pracovních úrazů u
samostatně hlášených úrazů, zatímco žádná významná asociace nebyla nalezena
u pracovních úrazů s pracovní neschopnosti hlášených do vládního
rejstříku.
klíčová slova:
ženy - úrazy pracovní - spánek - poruchy spánku - rizika pracovní -
Švédsko

SCHERNHAMMER, E. S.: Occupational
history of night shift work and Parkinson's disease in Denmark /
Pracovní historie práce v noci a Parkinsonovy choroby v
Dánsku
anotace:
Autoři zkoumali, zda práciev noci byla spojena s rizikem Parkinsonovy
choroby (PCH). Informace o celoživotní profesní historii, včetně informací o
noční práci, kouření, užívání kofeinu a spotřebě alkoholu a rodinné anamnéze
PCH byly sbírány prostřednictvím strukturovaných telefonických rozhovorů.
Získané údaje naznačují, že práce v nočních směnách není spojena s PCH nebo
že nízká tolerance pro práci na směny je noční časným markerem PCH. Vzhledem
k nové průzkumné povaze těchto zjištění je nutné potvrzení v dalších
studiích.
klíčová slova:
práce v noci - Parkinsonova nemoc - nemoci nervové

HANSEN, METTE LAUSTEN: Occupational
exposures and sick leave during pregnancy: results from a Danish cohort study /
Pracovní expozice a pracovní neschopnost během těhotenství :
výsledky z dánské skupinové
studie
anotace:
Cílem této studie bylo zjistit vztahy mezi pracovními pozicemi,
zvedacími pracemi, prací na směny, pracovní dobou a pracovní zátěží a
rizikem pracovní neschopnosti v průběhu těhotenství v 10-29 dokončeném týdnu
těhotenství ve velké kohortě dánských těhotných žen. Výsledky podporují
dřívější zjištění a naznačují, že iniciativy, aby se zabránilo volnu z
důvodu nemoci během těhotenství, by mohly být založeny na pracovních
podmínkách. Preventivní opatření mohou mít významné důsledky pro těhotné

ženy a pracoviště.
klíčová
slova:
těhotenství - zátěž pracovní - zvedání - pozice pracovní -
neschopnost pracovní - Dánsko

Seguridad y Promoción de la Salud - č. 137 (2015)


GONZÁLES FERRADAS, E.: El
reglamento CLP y su relación con la Directiva Seveso III /
Nařízení CLP
a jeho vztah ke směrnici Seveso
III
anotace:
Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí stanoví vysokou úroveň ochrany lidského
zdraví a životního prostředí. Toto nařízení o klasifikaci, označování a
balení látek a směsí, obvykle označováno jako nařízení CLP, stanoví
vlastnosti a pravidla pro označení produktů jako nebezpečné, aby se
zajistilo řádné označení uživateli. Jedním z řetězových účinků realizace
tohoto nařízení byla změna právních předpisů Seveso. Konečným výsledkem bylo
nahrazení směrnice 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 (Seveso II) směrnicí
2012/18/EU ze dne 4. července 2012 (Seveso III). Tento článek je první ze
série o právních předpisech Seveso III, pohlíží na nejdůležitějších aspekty
nařízení CLP a jeho vztah k uvedených právních předpisů
Seveso.
klíčová slova:
látky chemické - látky nebezpečné - směsi - přeprava - balení - značení
- nařízení - směrnice evropské - CLP

Seguridad y Promoción de la Salud - č. 138 (2015)


FLORES SARRION, M. D. - RIVAS
RECIO, J. R.: Valoración de los accidentes de trabajo in itinere : guía
práctica para facultativos /
Klasifikační kritéria nehod při dojíždění
do práce : praktický průvodce pro
lékaře
anotace:
Nehody při dojíždění, tedy ty, které se stanou na cestě do práce nebo z
práce, jsou pro právní účely ve Španělsku považovány za součást zastřešující
koncepce pracovního úrazu a jsou jednou z nejčastějších forem. Jejich
konkrétní charakteristiky byly v průběhu času rozpracovány jak ze strany
pracovněprávních předpisů, tak ze soudních rozsudků. Tento článek prochází
klasifikační kritéria pro nehody tohoto typu, jak je stanoveno podle právní
teorie a historie případu. Cílem je přispět k vypracování praktické příručky
na pomoc lékařům a pochopení úrazů při dojíždění v kontextu řádného právního
rámce.
klíčová slova:
úrazy pracovní - úrazy na cestě do práce a z práce - nehody dopravní -
klasifikace - legislativa - Španělsko

Sicher ist sicher - č. 6 (2015)


HEINZ, GUNNAR: Betriebliche
Gafährdungsbeurteilung bei Hand-Arm-Vibrationen /
Hodnocení pracovních
rizik při vibracích ruky a
paže
anotace:
Hodnoty vibrací u orbitálních brusek v dřevozpracujícím průmyslu bývají
v rozporu s pokyny výrobce. Porovnáním naměřených údajů a údajů výrobce se
ukazují rizika zvýšení zatížení vibracemi. Článek se zabývá možnostmi
prevence
klíčová slova:
vibrace - brusky - prevence

Sondy revue - č. 8 (2015)

DANDOVÁ, EVA: Několik poznámek k
pracovnělékařským službám

anotace: I po
několika letech od zavedené nové právní úpravy pracovnělékařské péče (zákon
č. 373/2001 Sb.) se objevuje řada dotazů a nejasností. Článek podrobně
objasňuje danou právní úpravu i otázku vydávání lékařských posudků.
klíčová slova:
předpisy právní - péče pracovnělékařská - služby pracovnělékařské -
posudky lékařské - zaměstnavatelé - povinnosti - faktory rizikové - rizika
pracovní - způsobilost zdravotní

Travail sécurité - č. 762 (2015)

G.B.: L´eau, cet élément a risque / Voda, rizikový
prvek
anotace:
Časopis obsahuje 3 za sebou jdoucí články, které se zabývají riziky,
které na pracovišti způsobuje voda, ať už je to např. v přístavech, při
stavbě silnic a mostů (další článek - Au-dessus de l,eau mais au sol) a při
údržbě vodních toků (další článek - Entretien des cours d,eau: des chantiers
imprévisibles).
klíčová slova:
voda - rizika - stavby silniční - vodohospodářství

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail