Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2015/05

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 5 (2015)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2015)
Chemagazín - č. 2 (2015)
Chemické listy - č. 3 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2015)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2015)
Journal of Safety Research - č. 3 (2015)
Process Safety Progress - č. 1 (2015)
Professional Safety - č. 3 (2015)
Professional Safety - č. 4 (2015)
Sondy revue - č. 5 (2015)

112 - č. 5 (2015)

PEKAR, VASIL S.: Hasicí přístroje - historie a současnost. IV. (2)

anotace: Druhá část čtvrtého dílu o hasicích přístrojích v České republice po roce 1990 se zaměřuje na halonové hasicí přístroje.
klíčová slova: přístroje hasicí - historie - vývoj - výroba - výrobci

Bezpečnost a hygiena práce - č. 5 (2015)

BUKOVJAN, PETR: Cesta zaměstnance ze stravovacího zařízení a pracovní úraz

anotace: Autor informuje o výsledcích soudním sporu. Jeho předmětem byl úraz, který se stal při plnění pracovních úkolů zaměstnankyně školy při návratu ze školní jídelny na pracoviště sjednané v pracovní smlouvě
klíčová slova: školy - stravování - úrazy pracovní - učitelé - spory soudní

Karta BOZP pro profesi: Truhlář

anotace: Karta BOZP pro uplatňování prevence rizik v praxi vytvořená pro profesi truhláře.
klíčová slova: bezpečnost práce - prevence rizik - pomůcky pracovní - nástroje preventivní - karta BOZP - truhlářství - truhláři

KREJČÍ, LIBOR: Změna dohody ADR 2015

anotace: Přeprava nebezpečných věcí představuje zvýšené riziko pro účastníky silničního provozu i pro okolí. Příspěvek seznamuje s nejzásadnějšími změnami v právních předpisech, k nimž dochází v oblasti přepravy nebezpečných věcí v letošním roce (2015).
klíčová slova: věci nebezpečné - přeprava silniční - přeprava železniční - předpisy právní - předpisy mezinárodní - dohody mezinárodní - změny

KUHNOVÁ, IRENA: Výtvarné a jiné soutěže už řadu let připravují děti a mládež na bezpečnější pracovní život
anotace: Stručná rekapitulace výtvarných a ostatních soutěží pro mladé lidi připomíná téměř patnáctiletou tradici založenou Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.
klíčová slova: bezpečnost práce - bezpečnost a ochrana zdraví - soutěže - děti - mládež - žáci - školy - domovy dětské - historie

VALA, JIŘÍ: Azbest skrytý nepřítel
anotace: Závažnost zdravotních rizik spojených s azbestem vyžaduje přijetí veškerých dostupných opatření k prevenci před riziky a ok ochraně zdraví zaměstnanců, kteří jsou jeho účinkům vystaveni. Hlavním zdrojem současné expozice je jeho likvidace v případech, že byl použit jako součást staveb nebo stavebních materiálů.
klíčová slova: azbest - rizika zdravotní - předpisy právní - opatření bezpečnostní - stavebnictví - stavby - sanace - demolice - likvidace

VARTA, ONDŘEJ, KYSELA, JIŘÍ: Závažný pracovní úraz způsobený dálkově ovládaným mostovým jeřábem

anotace: Popis pracovního úrazu u tohoto druhu zdvihacích zařízení vyvolává otázku zodpovědnosti všech dotčených osob za jejich bezpečný provoz.
klíčová slova: zařízení zdvihací - jeřáby mostové - ovládání dálkové - bezpečnost technická - bezpečnost provozní - úrazy pracovní - odpovědnost

LIPŠOVÁ, VLADIMÍRA, KOŽENÁ, LUDMILA, JANOŠOVÁ, KATEŘINA: Psychosociální rizika při práci IV.
anotace: Další ze série článků věnovaných problematice psychosociálních pracovních rizik se zaměřuje na rozvržení práce v závislosti na nepravidelném rozvržení pracovní doby, zejm. pak při směnném a nepřetržitém provozu. Jsou uvedena některá doporučení ke zlepšení fyzické kondice pracovníků s cílem zabránit negativním vlivům takové práce na člověka.
klíčová slova: rizika pracovní - rizika psychosociální - podmínky pracovní - doba pracovní - provoz nepřetržitý - provoz směnný - práce na směny - práce nepřetržitá - životospráva - odpočinek
odpočinek

KOLÍNSKÁ, IVANA: Přehled nových technických norem - duben a květen 2015

anotace: Informace o nově vydaných a novelizovaných českých technických normách se vztahem k problematice BOZP.
klíčová slova: normy technické - normy bezpečnostní - bezpečnost - BOZP

MOTYČKOVÁ, PAVLA: Nová vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (č. …/2015 Sb.)
anotace: Komentář a srovnání původní vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích (vyhl. č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání) s novelou vyhlášky, k jejímuž předpokládanému vyhlášení mělo dojít na konci května 2015.
klíčová slova: předpisy právní - vyhlášky - novely - změny - práce zakázané - práce mladistvých - práce žen - pracoviště - mladiství - příprava na povolání - ženy - těhotenství - matky

Chemagazín - č. 2 (2015)

Zamezit únikům kapalin = chránit životní prostředí

anotace: Manipulace s agresivními a hořlavými látkami vyžaduje odpovídající bezpečnostní opatření. S pomocí několika typů záchytných van firmy DENIOS lze čelit nebezpečí znečištění životního prostředí v každé situaci.
klíčová slova: hořlaviny - kapaliny - látky nebezpečné - látky chemické - skladování - výrobky - vany záchytné - ochrana životního prostředí

Chemické listy - č. 3 (2015)

ORLÍKOVÁ, ALENA: Problematika REACH v oblasti výrobků z druhotných surovin

anotace: Tématem příspěvku je problematická působnost REACH u stavebních výrobků a druhotných surovin.
klíčová slova: látky chemické - předpisy evropské - REACH - výrobky stavební - suroviny druhotné - směsi základkové - hornictví - důlní díla

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2015)

HEITBRINK, WILLIAM A. - LO, LI-MING - DUNN, KEVIN H.: Exposure Controls for Nanomaterials at Three Manufacturing Sites /
Omezování expozice nanomateriálům ve třech výrobních areálech
anotace: Článek seznamuje s terénními studiemi, které byly provedeny na třech výrobních místech. Jejich cílem bylo rozvíjet informace o účinnosti kontrolních opatření, včetně procesních změn, proti expozici nanomateriálům. Identifikace a přijetí účinných kontrolních technologií je důležitý první krok při snižování rizika spojeného s expozicí pracovníka nanočásticím. Správné navrhování a vyhodnocování účinnosti těchto kontrol je klíčovou součástí komplexního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
klíčová slova: nanomateriály - nanočástice - expozice pracovníků - prevence rizik - opatření bezpečnostní - kontroly

BELLOC-SANTALIESTRA, MIRIAM - HAAR, RUDOLF VAN DER - MOLINERO-RUIZ, EMILIA: Occupational Exposure Assessment of Highway Toll Station Workers to Vehicle Engine Exhaust /
Posouzení profesionální expozice pracovníků mýtných stanic výfukovým zplodinám
anotace: Pracovníci stanic dálničního mýtného jsou profesně vystaveni výfukovým zplodinám z motorových vozidel, složité směsi různých chemických látek, včetně karcinogenních látek. Studie byla provedena u účastníků dvou dálničních stanic s cílem popsat jejich profesionální expozici výfukovým zplodinám, založenou na přístupu nejhoršího scénáře. Porovnání výsledků s jinými podobnými studiemi bylo těžké, protože nebyly poskytnuty žádné údaje týkající se některých důležitých determinantů expozice. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby byly tyto determinanty zkoumány i v dalších studiích.
klíčová slova: mýtné - dálnice - expozice pracovníků - zplodiny výfukové - výfuky

MEHTA, RANJANA K. - AGNEW, MICHAEL J.: Subjective Evaluation of Physical and Mental Workload Interactions Across Different Muscle Groups /
Subjektivní hodnocení interakce fyzické a psychické pracovní zátěže napříč různými svalovými skupinami
anotace: Bylo prokázáno, že fyzické a psychické nároky a jejich interakce zvyšují biomechanické zatížení a fyziologickou reaktivitu a negativně ovlivňují vykonávání pracovních úloh. Protože tyto interakce se ukázaly být svalově závislé, cílem této studie bylo zjistit citlivost indexu zatížení NASA Task (NASA TLX) a pomocí hodnocení vnímané námahy (RPE) vyhodnotit fyzickou a psychickou zátěž během specifických svalových úkolů.
klíčová slova: zátěž pracovní - zátěž fyzická - zátěž psychická - svaly - hodnocení - indexy

SCHUBAUER-BERIGAN, MARY K.: Characterizing Adoption of Precautionary Risk Management Guidance for Nanomaterials, an Emerging Occupational Hazard / Charakterizace přijetí pokynů preventivního řízení rizik pro nanomateriály, objevujícího se pracovního rizika
anotace: Expozice umělým nanomateriálům zvyšuje s nedávným růstem v oblasti výroby a využití nanomateriálů po celém světě zájem. Různé organizace doporučily metody k minimalizaci expozice umělým nanomateriálům. Cílem této studie bylo zhodnotit dostupné údaje a přezkoumat, do jaké míry americké společnosti (které představují malý zlomek ke všem společnostem využívajících určité formy umělých nanomateriálů) postupují podle pokynů pro redukci profesionální expozice umělým nanomateriálům, které byly vydané Národním institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví (NIOSH) a dalšími organizacemi.
klíčová slova: nanomateriály - nanočástice - prevence rizik - expozice pracovníků - řízení rizik - OOPP - prostředky ochranné

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 2 (2015)

HORTON, LEANNA M. - NUSSBAUM, MAURY A. - AGNEW, MICHAEL J.: Rotation During Lifting Tasks : Effects of Rotation Frequency and Task Order on Localized Muscle Fatigue and Performance /
Rotace těla při zvedání : účinky frekvence otáčení a pracovního řádu na lokalizovanou svalovou únavu a výkonnost
anotace: Účelem této studie bylo kvantifikovat účinky rotace a parametry rotace (frekvence a pracovní řád) na únavu a výkon svalů. Studie byla realizována pomocí simulovaného zvedacího úkolu, s rotací mezi dvěma úrovněmi zatížení stejných svalových skupin. Zúčastnilo se jí 12 účastníků, každý na šesti experimentálních sezeních.
klíčová slova: břemena - zvedání - svaly - zátěž fyzická - výkonnost

CHRISTIAN, MARC - NUSSBAUM, MAURY A.: An Exploratory Study of the Effects of Occupational Exposure to Physical Demands on Biomarkers of Cartilage and Muscle Damage /Průzkumná studie účinků profesionální expozice na fyzické nároky na biomarkery chrupavky a svalového poškození
anotace: Biomarkery poškozené tkáně, získané z tkání běžně zraněných v důsledku pracovních fyzické náročnosti, mohou být užitečné pro budoucí predikci s prací souvisejících onemocnění pohybového aparátu (WMSDs, work-related musculoskeletal disorders). Tato průzkumné studie hodnotila, zda vybrané biomarkery jsou pravděpodobně citliví na úroveň pracovních fyzických požadavků. 24 přijatých účastníků tvořilo dvě skupiny, jedni s relativně vysokou a druzí s nízkou úrovní rizika s prací souvisejícího muskuloskeletálního onemocnění.
klíčová slova: zátěž fyzická - svaly - onemocnění muskuloskeletální - biomarkery - expozice pracovníků

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 4 (2015)

LAKE, KIRK: Effects of Data Sparsity and Spatiotemporal Variability on Hazard Maps of Workplace Noise /
Vliv řídkosti dat a časoprostorové variability na mapy rizika hluku na pracovišti
anotace: Osobní odběr vzorků, považovaný za nejmodernější techniku pro posouzení expozice pracovníka pracovním rizikům, je často prováděn po dobu trvání pracovní směny, takže časově vážený průměr (TWA) expozice může být hodnocen ve vztahu ke zveřejněným expozičním limitům na pracovišti (OEL). Takové měření napříč pracovní směnou však poskytuje jen málo informací o prostorové variabilitě expozic, s výjimkou velmi vysokého počtu vzorků. Rizikové mapy, obrysy ploch (nebo podobné znázornění) intenzity nebezpečí po celou dobu na pracovišti, získaly popularitu jako jeden ze způsobů, jak najít zdroje rizik a vizualizovat prostorovou variabilitu fyzikálních a chemických rizik v rámci zařízení. Nicméně tyto mapy jsou často generovány z krátkého trvání opatření a mají malou schopnost posoudit časovou variabilitu.
klíčová slova: rizika pracovní - vizualizace - mapy - mapování - hluk

BEAMER, PALOMA I.: Modeling of Human Viruses on Hands and Risk of Infection in an Office Workplace Using Micro-Activity Data / Modelování lidských virů na rukou a riziko infekce v kancelářích pomocí údajů o mikročinnostech
anotace : I když by počet onemocnění vyplývající z nepřímého virového přenosu patogenů mohl být značný, je obtížné odhadnout relativní rizika vzhledem k širokému kolísání a nejistotě v lidském chování, variabilní virové koncentraci na kontaminovaných předmětech a dalším faktorům expozice. Cílem této studie bylo zhodnotit přístup k posouzení mikrobiálního rizika na mikročinnostech přizpůsobením matematického modelu pro odhad pravděpodobnosti virové infekce z nepřímého přenosu.
klíčová slova: viry - patogeny - infekce - přenos - rizika zdravotní - kanceláře - intervence

Journal of Safety Research - č. 3 (2015)

TURNER, NICK - TUCKER, SEAN - KELLOWAY, E. KEVIN: Prevalence and demographic differences in microaccidents and safety behaviors among young workers in Canada / Převaha a demografické rozdíly v mikroúrazech a bezpečnostním chování mladých pracovníků v Kanadě
anotace: Tato studie zkoumá frekvenci vlastního nahlášení pracovní úrazu bez ztráty pracovní doby (tzv. mikroúraz) a frekvenci tří typů s prací souvisejícím bezpečnostním chováním (tj. bezpečnostní hlas, dodržování bezpečnosti a zanedbávání bezpečnosti) vybavených si poraněným po čtyřtýdenním období. Autoři analyzovali data o mikroúrazech a bezpečnostním chování od 19547 mladých pracovníků ve věku 15-25 let z více kanadských provincií. Článek seznamuje se zjištěnými výsledky studie.
klíčová slova: pracovníci mladí - úrazy pracovní - chování bezpečné - chování nebezpečné - Kanada - studie

Process Safety Progress - č. 1 (2015)

DU, JIANGUO: Prediction of methane's flammability using chemical equilibrium / Predikce hořlavosti metanu pomocí chemické rovnováhy
anotace: Tento článek představuje metody predikce hořlavosti směsi obsahující metan, kyslík a jiné inertní plyny, jako je dusík a oxid uhličitý, na základě chemické rovnováhy. Vypočítaná adiabatická teplota plamene (CAFT) se používá jako parametr pro určení, zda je palivová směs hořlavá nebo ne.
klíčová slova: metan - plyny inertní - hořlavost - limity - saze - teplota - rovnováha - predikce - metody

THOMAS, JAMES KELLY - EASTWOOD, CRAIG - GOODRICH, MARTIN: Are unconfined hydrogen vapor cloud explosions credible? / Jsou výbuchy neomezených oblak vodíkových par spolehlivé?
anotace: Majitelé a provozovatelé rafinérií se často ptají, zda může skutečně nastat exploze neomezených oblak vodíkových par (VCEs, vapor cloud explosions). I když je obecně známo, že uvolňování vodíku uvnitř uzavřeného prostoru může vést k explozi, není potenciál pro způsobení takové exploze tak široce znám a je často zpochybňován. Článek se zabývá rizikem těchto explozí vzhledem k vlastnostem vodíkových par. Důsledky takových explozí bývají velice závažné.
klíčová slova: vodík - páry hořlavé - exploze - výbuchy - rizika

JAMES, MICHAEL: Simplified methods of using probit analysis in consequence analysis / Zjednodušené metody pomocí probit analýzy v analýze následků
anotace: Tento článek představuje metodiku pro odhad kritického trvání expozice s využitím probit funkce při analýze následků. Zatímco údaje o probit hodnotách pro některé chemické látky jsou snadno k dispozici, v odborné literatuře existuje jen minimální návod o odhadu vývoje probit konstant. Tento článek představuje metodiku pro odhad probit konstanty na základě toxikologických údajů.
klíčová slova: analýzy rizik - následky - funkce probitová - rozptyl - toxicita - modelování

RENIERS, GENSERIK - LERBERGHE, PAUL VAN - GULIJK, COEN VAN: Security risk assessment and protection in the chemical and process industry /
Posouzení bezpečnostního rizika a ochrany v chemickém a zpracovatelském průmyslu
anotace: Tento článek popisuje posouzení bezpečnostních rizik a metodiku ochrany, které byly vyvinuty pro použití v chemickém a zpracovatelském průmyslu v Belgii. Metoda využívá přístup založený na riziku podle zásad designu pro objektově orientovanou ochranu. Tento přístup je prospěšný pro pracovníky v chemickém průmyslu kvůli obeznámenosti s bezpečnostními modely a koncepty v tomto konkrétním odvětví. Článek ukazuje, že je tento způsob užitečný pro podobné chemické a procesní průmyslové činnosti daleko za belgickými hranicemi. Stručně řečeno nabízí tento článek pohled na možnosti vlastní ochrany chemického sektoru na jedné straně, a na straně druhé vhled do řízení bezpečnostní rizika vně.
klíčová slova: průmysl chemický - průmysl zpracovatelský - bezpečnost - hodnocení rizik - posuzování rizik - rizika bezpečnostní

BAYBUTT, PAUL: The importance of defining the purpose, scope, and objectives for process hazard analysis studies / Důležitost definování účelu, rozsahu a cílů pro studie analýzy procesních rizik
anotace: Příprava prohlášení o účelu, rozsahu a cílech (PSO; purpose, scope and objectives) je nezbytná pro zajištění, aby studie analýzy procesních rizik byly správně zaměřeny a úplné. Prohlášení o PSO definuje, co je třeba řešit, ale také omezuje studium do vhodného obsahu. Prohlášení PSO pomáhá zajistit, že jsou studie efektivně a účinně prováděny. Tento článek popisuje obsah prohlášení o PSO a poskytuje návod na jeho přípravu a použití.
klíčová slova: analýzy rizik - bezpečnost procesní - prohlášení - obsah - cíle

WINCEK, JOHN: Organizational change management for process safety / Řízení organizačních změn pro procesní bezpečnost
anotace: Je dlouhodobě uznáváno, že pokud nejsou změny fyzického zařízení řádně vyhodnoceny a kontrolovány, mohou vést k vážným incidentům s potenciálně vážnými následky. Pro tyto potřeby byly vyvinuty systémy řízení změny s různými elektronickými systémy, vývojovými diagramy a dotazníky. Je však méně uznáváno, že jiné typy změn, jako jsou změny v pracovních povinnostech, ztráta klíčových zaměstnanců nebo dokonce změny v posunu pracovních směn, mohou mít nepříznivý dopad na bezpečnost procesů. Tyto a další nefyzické změny, souhrnně označované jako organizační změny, mohou vést k vážným incidentům s potenciálně vážnými následky. Centrum pro bezpečnost chemických procesů nedávno zveřejnila novou orientační knihu pokrývající řízení organizačních změn. Tato prezentace poukazuje na některé z hlavních obav týkajících se řízení těchto změn, které jsou zahrnuty v této nové publikaci, a které by měly být zahrnuty do úspěšného programu řízení organizačních změn.
klíčová slova: změny - řízení podnikové - řízení organizační

MOORE, DAVID A.: Enterprise PSM development, implementation, and auditing /
Vývoj, implementace a audit podnikového řízení procesní bezpečnosti
anotace: Systémový audit řízení procesní bezpečnosti (PSM) se rozvíjí do více podnikatelských kritických funkcí a dostává mnohem větší pozornost než dříve. Očekávání pro úspěch v PSM jsou vysoká a audit je klíčem k příležitosti ověřit procesy a zvýšit výkonnost. Většina auditorských postupů nahlíží na systém PSM jako na neúplný přístup, který nebere ohled na skutečné systémy řízení nebo cíle organizace. Audit může být účinnější, pokud jsou synchronizovány organizační design a cíle.
klíčová slova: řízení bezpečnosti - bezpečnost procesní - audity bezpečnostní - systémy řídící - metriky

Professional Safety - č. 3 (2015)

LAWSON, R. SCOTT: Safety teams : transforming safety committees to improve results / Bezpečnostní týmy : transformace bezpečnostní výborů ke zlepšení výsledků
anotace: Bezpečnostní výbory mohou být účinným nástrojem pro změnu, pokud budou řádně řízeny a vedeny. Začleněním několika klíčových prvků do plánování a organizování těchto týmů mohou odborníci v oblasti BOZP pomoci k dosažení lepších výsledků. Přední bezpečnostní týmy přesahují dobré plánování a organizování, což zahrnuje ukazování směru organizace, zajištění zainteresování všech do dosahování stanovených cílů a podporu bezpečnostního programu, jakož i strategického plánu společnosti.
klíčová slova: práce týmová - řízení bezpečnosti práce - strategie bezpečnosti práce - spolupráce

ALBERS. JAMES: Pneumatic nail guns : revisiting trigger recommendations /
Pneumatické nastřelovací pistole : přehodnocení doporučení při použití spouště
anotace: Použití pneumatických nastřelovacích pistolí se sekvenční ovládací spouští (SAT) významně snižuje riziko akutního traumatického poranění ve srovnání s použitím nastřelovací pistole opatřené kontaktní ovládací spouští (CAT). Teoreticky podložené zvýšené riziko vzniku onemocnění pohybového aparátu souvisejících s prací s užitím SAT nastřelovací pistole se zdá nepravděpodobné a prakticky neprokázané. Na základě současných znalostí nemůže být využití CAT nastřelovacích pistolí bráno jako bezpečná alternativa k pistolím se SAT mechanismem. Autoři, kteří jsou ergonomové a bezpečnostní výzkumníci z povolání, doporučují používání SAT pro všechny pracovní úkony ve stavebnictví.
klíčová slova: pistole nastřelovací - onemocnění muskuloskeletální - aparát pohybový - rizika zdravotní

SULLIVAN-NIGHTEN, DAVID J.: Unmanned aerial systems : risks and opportunities in the workplace /
Bezpilotní systémy : rizika a příležitosti na pracovišti
anotace: Bezpilotní systémy představují pro bezpečnostní profesionály výzvu, a to jak v jejich konstrukci, tak funkcích a činnostech. Konstrukční systémová kritéria musí řešit spolehlivost, lidského činitele a provozní omezení z celkového systémového hlediska k zajištění letové způsobilosti. Pečlivé nasazení certifikovaných bezpilotních vzdušných systémů může pomoci bezpečnostním profesionálům zlepšit bezpečnost.
klíčová slova: letectví - doprava letecká - letadla bezpilotní - bezpečnost - spolehlivost - kritéria - certifikace - rizika

Professional Safety - č. 4 (2015)

BURNHAM, MICHAEL: Targeting zero : eight questions to ask before using zero as a safety target / Dosažení nuly : osm otázek, na které je třeba se zeptat před použitím strategie nula jako cíle v BOZP
anotace: Dosažení cíle nulového pracovní úrazovosti vyžaduje vůli podporovat dokonalost a schopnost rozpoznat a změnit každý faktor, který by mohl vést k úrazu. Organizační konflikty, neúčinnost a realita lidského poznání omezují schopnost identifikovat latentní nebezpečí, takže každý z nich musí být překonán, pokud má být dokonalost realizována. Tento článek zkoumá několik reálných problémů, které činí dosažení dokonalé bezpečnosti problematické, a nabízí alternativní cíle, které se mohou ukázat jako lepší variantou prosazování kultury bezpečnosti práce a její odpovídající výkonnosti.
klíčová slova: úrazovost pracovní - prevence úrazů - strategie bezpečnosti práce - řízení bezpečnosti práce - kultura podniková - kultura bezpečnosti

WILBANKS, DAVID W.: Prevention through design : a curriculum model to facilitate hazard analysis and risk assessment /
Prevence prostřednictvím designu : modelové osnovy pro usnadnění analýzy a hodnocení rizik
anotace: Analýza a hodnocení rizik jsou základními kameny amerických norem ANSI/ASSE Z590.3, prevence prostřednictvím designu. Profesionálové BOZP musí pomoci personálu rozvíjet dovednosti pro usnadnění těchto analýz a hodnocení rizik. Tento článek popisuje modely pro posuzování výsledků školení a navrhuje koncept rozvoje dovednosti analýza rizik/posouzení rizik.
klíčová slova: analýzy rizik - hodnocení rizik - školení bezpečnosti práce - dovednosti - vzdělávání - modely

SANDERS, STEVEN A.: Safety glasses : prevent eye injuries from carbide tips /
Ochranné brýle : prevence poranění očí z karbidových špiček
anotace: Tento článek popisuje metodu pro výběr vhodných ochranných brýlí pro uživatele kotoučových pil s karbidovými špičkami. Testování ukázalo, že karbidové hroty nemohou proniknout komerčně dostupné ochranné brýle a že jejich používání spolu se správným použitím pilového kotouče jsou dostatečnou prevencí úrazů očí.
klíčová slova: pily kotoučové - rizika pracovní - brýle ochranné - testování - ochrana očí

Sondy revue - č. 5 (2015)

KOLEV, PETR: Zastavme děsivou úmrtnost v EU na rakovinu z povolání

anotace: Zástupci odborů a svazoví inspektoři BOZP vyjadřují souhlas s požadavkem na právně vymahatelné expoziční limity pro seznam 50 nejškodlivějších chemických látek. Evropská komise momentálně tyto snahy blokuje.
klíčová slova: nemoci z povolání - úmrtnost - rakovina - karcinogeny - mutageny - látky karcinogenní - látky mutagenní - limity přípustné - expozice pracovníků - směrnice EU - Evropská unie

KOLEV, PETR, KAŠPAROVÁ, JANA: Smrtelné úrazy v práci si loni v Česku vyžádaly 105 obětí

anotace: V Česku loni po pracovním úrazu nebo kvůli nemoci z povolání stonalo 41 tisíc osob. Bez účasti odborových inspektorů (svazových inspektorů BOZP) by toto číslo bylo ještě vyšší. ČMKOS usiluje jak o zvyšování úrovně BOZP, tak o důstojné odškodňování pracovních úrazů. O tom hovoří předseda ČMKOS Josef Středula a jeho místopředsedkyně Radka Sokolová.
klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci - odbory - ČMKOS - úrazy pracovní - nemoci z povolání - oběti - 2014

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail