Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/09

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

112 - č. 7 (2013)
112 - č. 8 (2013)
Bezpečná práca - č. 4 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 7- 8 (2013)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2013)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7 (2013)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8 (2013)
Pracovní lékařství - č. 1-2 (2013)
Professional Safety - č. 8 (2013)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2013)
Sondy revue - č. 8 (2013)
Travail et Sécurité - č. 742 (2013)

112 - č. 7 (2013)

Komíny v projektové dokumentaci
anotace: Požadavky na provedení komínů a kouřovodů, aby byly v souladu s požadavky požární bezpečnosti.
klíčová slova: komíny - kouřovody - požární prevence - požární bezpečnost - stavby - dokumentace projektová

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochrana dýchacích cest : historie a současnost I
anotace: Seriál o osobních prostředcích na ochranu dýchadel začíná obdobím před 1. světovou válkou.
klíčová slova: ochrana dýchadel - OOPP - historie

112 - č. 8 (2013)

RYBÁŘ, PAVEL: Aktivní ochrana mrazírenských a chladírenských skladů před požáry
anotace: Přehled vybraných příkladů požárů mrazírenských a chladírenských skladů podává představu o jejich příčinách a negativních dopadech na majetek i životní prostředí. Současně jsou uváděny konkrétní možnosti aktivní ochrany těchto objektů.
klíčová slova: ochrana požární - sklady - mrazírny

CHARVÁTOVÁ, VLASTA - KISLINGER, RADEK: Elektronická cigareta jako příčina vzniku požáru
anotace: Pozor na moderní formy kouření. V r. 2012 došlo k několika požárům, jejichž příčina souvisela s provozem elektronické cigarety.
klíčová slova: kouření - rizika požáru

SÝKORA, VLASTIMIL: Ochrana dýchacích cest : historie a současnost II
anotace: Seriál o osobních prostředcích na ochranu dýchadel pokračuje obdobím 1. světové války a meziválečným obdobím.
klíčová slova: ochrana dýchadel - OOPP - historie

Bezpečná práca - č. 4 (2013)

BUTTKOVÁ, JANA: Zdroje a zvládanie psychickej záťaže v práci policajtov a hasičov
anotace: Postup, metody a výsledky průzkumu zdrojů a zvládání psychické zátěže mezi hasiči a policisty z vybraných krajů Slovenské republiky. Mezi zajímavé a prakticky využitelné výsledky průzkumu patří volba strategií pro zvládání psychické zátěže.
klíčová slova: zátěž psychická - policisté - hasiči - průzkumy - Slovensko

NOVOTNÝ, MIROSLAV - MARTINKA, JOZEF: Toxický rozptyl
anotace: Míra ohrožení osob při mimořádných událostech jako je únik čpavku nebo únik plynu závisí na více faktorech. Pro zvyšování úrovně bezpečnosti a z pohledu ochrany osob v nebezpečných situacích jsou důležité koncentrace nebezpečných látek a určení rizikových zón podle pěti úrovní efektu/účinku.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - události mimořádné - toxicita - rozptyl - ovzduší - zóny nebezpečí - hodnoty limitní - koncentrace

MARKOVÁ, IVETA: Súčasná situácia v legislatíve nebezpečných látok
anotace: V současnosti se Evropská unie nachází v mezidobí právních rámců pro klasifikaci, označování a balení chemických látek. Příspěvek poskytuje přehled platných předpisů a systém hodnocení chemických látek, které jsou nebezpečnými látkami nebo směsmi.
klíčová slova: látky nebezpečné - látky chemické - předpisy právní - směrnice

BEZÁKOVÁ, ANASTÁZIA: BBS posúva bezpečnosť na pracovisku na vyššiu úroveň
anotace: Bezpečnostní průprava založená na chování zaměstnanců (BBS) je procesem založeným na vzájemném pozorování a zpětné vazbě. Tento nový přístup k bezpečnosti přibližuje viceprezident společnosti Duality Safety Edge (QSE) Grainne Matthews.
klíčová slova: bezpečnost behaviorální - chování - reflexe

FANČOVIČ, MILAN: Može vzdelávanie bezpečnosti práce ovplyvniť pracovnú úrazovosť firmy?
anotace: Na příkladu systému vzdělávání v BOZP na Slovensku jsou odkrývány jeho nedostatky a uvedeny rozhodující faktory úspěšného vzdělávání z pohledu praxe. V závěru jsou shrnuty možné přístupy zaměstnavatelů ke zvýšení úrovně BOZP vč. motivace zaměstnanců pracovat bezpečně.
klíčová slova: prevence úrazů - vzdělávání - praxe podniková - Slovensko

ŠKRABÁLKOVÁ, MARGITA: Hrozí Slovensku sankcia za nedostatočnú a diskriminačnú ochranu zdravia pri práci?
anotace: V rozporu s relevantními evropskými předpisy negarantuje slovenský zákon o bezpečnosti práce ochranu zdraví zaměstnanců, kteří vykonávají práce zařazené do 1. nebo 2. pracovní kategorie. V návaznosti na tuto skutečnost nemusejí zaměstnavatelé převážné většině těchto pracovníků zajistit pracovnělékařské služby. Slovensko nyní pracuje na urychlené nápravě situace, která uvedené pracovníky znevýhodňuje.
klíčová slova: ochrana zdraví - Slovensko - diskriminace - nedostatky

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2013)

Legislativní novinky v silniční dopravě a stavebnictví
anotace: Upozornění na několik novelizací předpisů se vztahem k silniční dopravě a na novelu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, která se dotýká stavebních výrobků.
klíčová slova: předpisy právní - novely - doprava silniční - doprava pozemní - stavebnictví - výrobky stavební - akreditace

Změna sídla, rozšířený vozový park a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc duben 2013
anotace: Informace o činnosti inspekce práce a přehled pracovní úrazovosti v ČR za měsíc duben jsou rozšířeny o některé nové skutečnosti týkající se Státního úřadu inspekce práce.
klíčová slova: činnost kontrolní - inspekce práce - výsledky - úrazy pracovní - 2013 - Státní úřad inspekce práce

Bezpečnost a hygiena práce - č. 7- 8 (2013)

VARTA, ONDŘEJ - KYSELA, JIŘÍ: Manipulace s materiály a skladování : nejčastější zdroj pracovních úrazů
anotace: Výsledky mimořádné kontrolní akce zaměřené na manipulaci s materiálem a  skladování, konkrétně pak na bezpečnost skladového provozu. Kontrola odkryla řadu nedostatků a identifikovala hlavní příčiny pracovních úrazů, k nimž dochází při ruční manipulaci i při manipulaci pomocí technických manipulačních prostředků.
klíčová slova: inspekce práce - činnost kontrolní - 2013 - skladování - manipulace

Změna zákoníku práce : nejen v  problematice podmínek pro opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou
anotace: Znění nové úpravy pracovního poměru na dobu určitou s komentářem a znění nové úpravy k rozvržení pracovní doby s ohledem na podmínku nepřetržitého odpočinku zaměstnance.
klíčová slova: zákoník práce - změny - novely - doba pracovní

Vzdělávání inspektorů v měkkých dovednostech a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za měsíc květen 2013
anotace: Školením v oblasti tzv. měkkých dovedností prošlo v průběhu května 2013 celkem 55 inspektorů Státního úřadu inspekce práce. Školení bylo zaměřeno na znalosti inspektorů v oblasti předpisů týkajících se bezpečnosti práce, bezpečnosti vyhrazených technických zařízení či pracovního práva a na komunikační dovednosti a schopnost jednat s lidmi, a to často ve vypjatých situacích.
klíčová slova: inspektoři - vzdělávání - dovednosti - Státní úřad inspekce práce

Kontroly v oblasti bezpečnostních a pátracích služeb a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za 2. čtvrtletí 2013
anotace: Obecně známým problémem u bezpečnostních a pátracích služeb je skutečnost, že firmy vyplácejí zaměstnancům za vykonávanou práci mzdu na nejnižší možné úrovni, a tudíž i sami zaměstnanci vyžadují odpracování většího počtu hodin, než limitně stanovuje zákon. Mimořádná celorepubliková kontrolní akce tuto praxi potvrdila.
klíčová slova: inspekce práce - činnost kontrolní - výsledky - úrazy pracovní - 2013 - Státní úřad inspekce práce

SLUKA, VILÉM: Chemická rizika
anotace: Chemické látky mají vlastnosti, které mohou škodit. Představují proto nebezpečí pro společnost i životní prostředí. Článek definuje pojem "chemické riziko", seznamuje s typy chemických rizik a podává přehled nebezpečí, které mohou chemické látky způsobit. Nebezpečí v případech vysokého rizika zasažení chemickými látkami přerůstá do havárie.
klíčová slova: látky chemické - rizika - nebezpečí

CÁB, STANISLAV: Způsoby ochrany před výbuchem prachu. 3. část : konstrukční protivýbuchová ochrana
anotace: Třetí část miniseriálu seznamuje s metodami tzv. konstrukční (terciární) protivýbuchové ochrany. Popisuje základní prvky protivýbuchové ochrany, které se používají v procesech s hořlavými a výbušnými prachy.
klíčová slova: prach hořlavý - prach výbušný - ochrana protivýbuchová - prevence výbuchu - prostory - procesy technologické

MELEN, JAROSLAV: Protokol o určení vnějších vlivů : závěrečná část 6.2
anotace: Závěrečná část seriálu o vnějších vlivech, jimž jsou nebo mají být vystavena elektrická zařízení se věnuje zbývajícím vnějším vlivům patřícím do kategorie B - využití a povaze E - zpracovávané nebo skladované látky. Část 6.2 obsahově navazuje na část 6.1, která byla publikována v č. 6/2013.
klíčová slova: zařízení elektrická - vlivy vnější - nebezpečí výbuch - nebezpečí kontaminace - prachy hořlavé

Nové vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů a o kontrole kotlů a rozvodu tepelné energie
anotace: Novými vyhláškami k provedení zákona č. 406/2000 Sb. jsou vyhláška č. 193/2013 Sb. a vyhláška č. 194/2013 Sb. Obě vyhlášky účinné od 1.8.2013 jsou stručně vymezeny. Vyhlášky se nedotýkají problematiky kontrol a revizí z pohledu BOZP.
klíčová slova: přepisy právní - novely - změny - zařízení klimatizační - kotle - rozvody elektrické

STÁDNÍK, JAROSLAV - KIELER, PETR: Kontrolní činnost orgánů inspekce práce
anotace: Základní informace o kontrole a postupech orgánů inspekce práce při kontrolním procesu, vč. povinností, které vyplývají ze zákona o státní kontrole a zákona o inspekci práce.
klíčová slova: inspekce práce - činnost kontrolní

NOVOTNÁ, ELIŠKA: Procesní kapaliny z pohledu zdravotního lékaře
anotace: Používání procesních kapalin vyžaduje technická, organizační a hygienická opatření a vzájemnou spolupráci zaměstnance, zaměstnavatele, preventisty rizik a závodního lékaře. Pouze tímto způsobem je možné zabránit zdravotním obtížím, které když nejsou včas řešeny, mohou vyústit v nemoc z povolání.
klíčová slova: prevence nemocí - hygiena práce - ochrana zdraví - opatření preventivní - opatření zdravotní - opatření organizační - kapaliny procesní - kapaliny řezné

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Evidence pracovních úrazů
anotace: Další díl seriálu "Náhledy do zajištění BOZP" je věnován povinnostem spojeným se vznikem pracovního úrazu. Ty se vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné.
klíčová slova: úrazy pracovní - povinnosti - evidence - OSVČ

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Odškodnění pracovních úrazů
anotace: Předposlední díl seriálu "Náhledy do zajištění BOZP" se věnuje problematice poskytování náhrad škod vzniklých v důsledku pracovního úrazu. Díl bezprostředně navazuje na téma evidence pracovních úrazů pojednané v čísle 7-8/2013 na str. 48 až 51.
klíčová slova: škody - náhrady škod - úrazy pracovní - odškodňování

ŠUBRT, BOŘIVOJ: Pracovnělékařské prohlídky od dubna 2013
anotace: Přehled a charakteristika pracovnělékařských prohlídek stanovených zákonem č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, novelizovaným zákonem č. 47/2013 Sb., a vyhláškou č. 79/2013 Sb. o specifických zdravotních službách. Kromě základního přehledu je pozornost je věnována prohlídkám zaměstnanců pracujících v noci.
klíčová slova: vztahy pracovněprávní - péče závodní preventivní - prohlídky lékařské - služby pracovnělékařské - práce v noci

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1

Exposure assessment for roofers exposed to silica during installation of roof tiles : case study / Posouzení expozice pokrývačů oxidu křemičitému při pokládání střešních tašek : případová studie
anotace: Expozice oxidu křemičitému ve stavebnictví je dobře zdokumentována a bylo zjištěno, že dýchatelný oxid křemičitý (křemen a cristobalit) jsou spojeny s výskytem silikózy, rakovinou plic, tuberkulózou a obecně s onemocněními dýchacích cest. Na základě těchto zjištění NIOSH provedl hodnocení expozice prachu a oxidu křemičitému speciálně u skupiny pokrývačů, u kterých bylo provedeno terénní šetření. Při suchém řezání cementových tašek ručními pilami vzniká velké množství prachu s obsahem oxidu křemičitého o velikosti částic, které jsou vdechovatelné. Během samotného řezání mohou být limity expozice oxidu křemičitému překročeny.
klíčová slova: oxid křemičitý - stavebnictví - expozice pracovníků - dýchání - onemocnění dýchacího ústrojí - prach - řezání - pokrývači - NIOSH

FLAMME, GREGORY A. - WILLIAMS, NATHAN: Sports officials' hearing status : whistle use as a factor contributing to hearing trouble / Stav sluchu u sportovních rozhodčích : používání píšťalky jako faktor přispívající ke sluchovým obtížím
anotace: Cílem této studie bylo zjistit výskyt ztráty sluchu u vzorku sportovních rozhodčích a odhadnout dobu, po kterou je používána píšťalka. Průzkum byl proveden u 321 sportovních rozhodčích, kteří používají pro svou práci píšťalku a vykazují příznaky ztráty sluchu a hučení v uších. Autoři vyhodnotili akustické vlastnosti píšťalek, které jsou dostupné na trhu. Bylo zjištěno, že u těchto píšťalek je hladina akustického tlaku v rozsahu mezi 104 a 116 dBA, což je hodnota, která může přispět ke ztrátě sluchu.
klíčová slova: sluch - sport - tlak akustický - ztráta sluchu

Occupational and recreational noise exposure from indoor arena hockey games / Pracovní a rekreační expozice hluku v krytých hokejových halách
anotace: Expozice hluku byla hodnocena ve dvou hokejových halách. Bylo odebráno 54 vzorků ze sedmi západů a to u 15 zaměstnanců a 9 fanoušků resp. 19 zaměstnanců a 11 fanoušků. Expozice hluku u fanoušků se značně lišila podle místa, kde se osoba nacházela. Expozice u zaměstnanců se významně nelišily. Průměrná hladina akustického tlaku se pohybovala od 81 do 96 dBA u haly 1 a 85-97 dBA u haly 2. Průměrná maximální hladina hluku se pohybovala od 105 do 124 dBA, resp. 110 - 117 dBA. Výsledky měření potvrzují nadměrnou expozici hluku v krytých halách a mohou být východiskem pro případná řešení jak tento hluk tlumit.
klíčová slova: expozice pracovníků - sportoviště - sport - haly - tlak akustický

Fertilizer use and self-reported respiratory and dermal symptoms among tree planters / Používání hnojiv a hlášení dýchacích a kožních obtíží u školkařů
anotace: Za určitých okolnosti je třeba při sázení stromků ošetřit sazenice polymerní vrstvou hnojiva NPK. Tato studie zkoumala dýchací a kožní obtíže u pracovníků sázejících stromky. Pomocí dotazníku bylo osloveno 223 osob. V souvislosti s expozicí hnojivu byly zjištěny zdravotní problémy jako kašel, produkce hlenu, krvácení z nosu a kožní vyrážka u osob s vysokou expozicí. Výsledky šetření poukazují na souvislost mezi respiračním a kožním podrážděním a prací s hnojivem. Je třeba dále sledovat expozici pracovníků v tomto odvětví.
klíčová slova: hnojiva - NPK - expozice pracovníků - školky pěstitelské - obtíže zdravotní - sadba

VAN BROEKHUIZEN, PIETER - DORBECK-JUNG, BAERBEL: Exposure limit values for nanomaterials : capacity and willingness of users to apply a precautionary approach / Expoziční limity pro nanomateriály : schopnost a ochota uživatelů uplatňovat preventivní přístup
anotace: V Evropské unii je povinností zaměstnavatele zajistit bezpečné pracoviště. Při nakládání s nanomateriály je zde však problém v nedostatku informací o nebezpečnosti těchto materiálů. Postoj zúčastněných stran z oblasti průmyslu, odborů, organizací zaměstnavatelů i vlády vůči nano problematice = referenčním hodnotám, byl zkoumán v rámci pilotní studie, která byla vedena koalicí nizozemských organizací zaměstnavatelů a odborů. Referenční hodnoty jsou koncipovány jako prozatímní náhrada mezních hodnot a vychází z přístupu předběžné opatrnosti. Tyto hodnoty byly zavedeny jako dobrovolný nástroj řízení rizik pro nanomateriály v pracovním ovzduší. Ač jde o doporučující opatření, jedná se pro zaměstnavatele o dočasnou jistotu, na jejímž základě lze přijímat preventivní opatření.
klíčová slova: nanomateriály - hodnoty referenční - hodnoty mezní - opatrnost předběžná - řízení rizik - opatření preventivní - zaměstnavatelé - odbory - projekty pilotní

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 7(2013)

BYRNS, GEORGE - NELSON, ANNA K. - BRADBURY, JEFFREY W.: Case study : the importance of good chemical management in health care / Případová studie : důležitost správného nakládání s chemickými látkami ve zdravotnictví
anotace: V prostředí nemocnic se používá velké množství potenciálně nebezpečných chemických látek. Tyto látky se používají na celé řadě oddělení nemocnic a to jako čistící a desinfekční prostředky, přípravky potřebné pro činnost laboratoří atp. Pilotní studie provedená ve dvou nemocnicích s akutní péčí ukázala nedostatky ve vedení bezpečnostních listů, inventuře chemických látek, nevyhovující úroveň školení a nedostatky ve sledování expozice pracovníků. I tato relativně rozsahem malá studie ukázala, jak je důležité problematiku nakládání s chemickými látkami s ohledem na jejich rizika sledovat.
klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - nemocnice - expozice pracovníků - listy bezpečnostní

Occupational exposures to respirable crystalline silica during hydraulic fracturing / Expozice pracovníků při hydraulickém štěpení dýchatelného krystalického křemene
anotace: Tento text popisuje zatím necharakterizované riziko práce - expozice pracovníků při hydraulickém štěpení dýchatelného krystalického křemene. Vědci z NIOSH shromáždili 111 vzorků z dýchací zóny pracovníků na 11 pracovištích v 5 státech USA a hodnotili expozici pracovníků při hydraulickém štěpení dýchatelného krystalického křemene. Pro eliminaci expozice autoři doporučují technologickou revizi používaných strojních zařízení, pravidelné kontroly na pracovišti a používání OOPP.
klíčová slova: rizika pracovní - expozice pracovníků - křemen - štěpení - OOPP

PHILLIPS, MARGARET L. - JOHNSON, DAVID L. - JOHNSON, ANDREW C.: Determinants of respirable silica exposure in stone countertop fabrication : a preliminary study / Expoziční ukazatele dýchatelného křemene při výrobě kamenných desek : předběžná studie
anotace: Provedená studie expozice pracovníků účinkům dýchatelného křemene byla provedena ve čtyřech dílnách, které používají jak mokré tak suché metody zpracování žulových desek a desek z křemene s obsahem syntetických materiálů.
klíčová slova: expozice pracovníků - křemen - desky - kamenoprůmysl

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 8(2013)

Commentary : The use of respirators to reduce inhalation of airborne biological agents / Komentář : použití respirátorů pro redukci vdechování vzdušných biologických činitelů
anotace: Tento článek popisuje a hodnotí výsledky zjištěné při nedávno provedených studiích, které zkoumaly roli respirátorů a chirurgických masek při snižování přenosu nemocí. Pro vysvětlení výsledků jsou prezentovány zásady hodnocení přístrojů na ochranu dýchadel. Článek rovněž obsahuje doporučení pro maximální ochranu dýchacích orgánů při styku s biologickými aerosoly.
klíčová slova: ochrana dýchadel - expozice pracovníků - respirátory - masky chirurgické - činitelé biologičtí - aerosoly - OOPP

Pracovní lékařství - č. 1-2 (2013)

HRNČÍŘ, EVŽEN: Kolik lékařů je potřeba k náležitému zajištění pracovnělékařských služeb?
anotace: V návaznosti na vyhlášku č. 79/2013 Sb. se autor zamýšlí nad tím, kolik lékařů v České republice zdravotnické služby již zastává, a kolik by jich vzhledem k míře zdravotního rizika při práci a času, který je potřebný k provádění nelékařských prohlídek, mělo být.
klíčová slova: služby pracovnělékařské - ochrana zdraví - prevence zdravotní

Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů
anotace: Výsledky šetření fyzické zdatnosti profesionálních a dobrovolných důlních záchranářů Ostravsko-karvinského uhelného revíru jako východiska pro kritéria posuzování schopností k výkonu práce záchranářů v hlubinných uhelných dolech.
klíčová slova: záchranáři - hornictví - doly uhelné - zdatnost fyzická - způsobilost zdravotní - způsobilost pracovní

KOBYLKOVÁ, BLANKA - STRAKOVÁ, JANA: Zdraví pracovníků v kancelářích typu open space
anotace: Analýza názorů respondentů (pracovníků brněnských softwarových a telekomunikačních společností) na pracovní podmínky, psychosociální a zdravotní aspekty práce v kancelářích typu open space.
klíčová slova: pracoviště otevřená - podmínky pracovní - kanceláře velkoprostorové - open space - aspekty psychosociální - aspekty zdravotní

VEJVALKOVÁ, PAVLA: Profesionální poranění zdravotníků
anotace: Problém expozice zdravotníků biologickému materiálu, zejména krvi. Popis a výsledy vycházejí ze šetření mezi zdravotníky Krajské zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
klíčová slova: rizika biologická - zranění - expozice pracovníků - zdravotníci - hepatitida - viry - onemocnění profesionální - nemoci z povolání

VÁVROVÁ, PETRA - PASTUCHA, DALIBOR: Psychohygiena (nejen) jako prevence syndromu vyhoření u zdravotnického managementu
anotace: Opomíjenou součástí práce vedoucího pracovníka ve zdravotnictví je zvládání náročných situací ve vedení lidí, které mohou vést ke stresovým reakcím. Řešením je aplikace vybraných zásad psychohygieny.
klíčová slova: stres pracovní - syndrom vyhoření - zdravotníci - manažeři - pracovníci vedoucí - prevence zdravotní - prevence rizik - psychohygiena

HRNČÍŘ, EVŽEN: Hluk z pracovnělékařského hlediska
anotace: Výukový materiál pro vzdělávání pracovních lékařů i jiných lékařů poskytujících pracovnělékařské služby seznamuje s příznivým i nepříznivým působením hluku na člověka a s ochranou před působením nadměrného hluku.
klíčová slova: hluk - ochrana zdraví - ochrana před hlukem - lékaři pracovní - lékařství pracovní - vzdělávání profesní - program vzdělávací

PAVEL, JOSEF: Fokální dystonie u profesionálních hudebníků
anotace: Informace o onemocnění specifické skupiny pracovníků - hudebníků. Vedle popisu onemocnění a možností léčby je uveden typický příklad perorální fokální dystonie hráče na tubu.
klíčová slova: hudebníci - onemocnění profesionální - nemoci z povolání

Vývoj případu plicní aluminózy
anotace: Případ profesionálního postižení plic způsobeného expozicí prachu s obsahem hliníku.
K onemocnění leteckého mechanika s nejvyšší pravděpodobností došlo inhalací sloučenin hliníku při leštění a broušení hliníkových plechů.
klíčová slova: nemoci z povolání - onemocnění profesionální - nemoci dýchacích cest - pneumokoniózy - expozice pracovníků - prach - hliník - letectví - servis

Professional Safety - č. 8 (2013)

ZUCCARELLO, VIC: Ergonomic analysis : its use in medical causation cases / Ergonomická analýza : její využití v lékařské kauzuistice
anotace: Znalost ergonomie je jednou z bezpodmínečných dovedností zdravotnického personálu pracujícího v oblasti průmyslu. Často jsou tyto osoby vyzývány, aby tyto znalosti uváděly do praxe v případech, kdy civilní lékaři nebo soudy potřebují zjistit, zda újma na zdraví vznikla pracovníkovi skutečně v souvislosti s jeho pracovní činností. Článek se věnuje roli zdravotníků v průmyslu a jejich součinnosti s civilními lékaři při určování příčin pracovních úrazů. Článek se rovněž věnuje vztahu lékařské kauzuistiky a ergonomické analýzy.
klíčová slova: lékařství pracovní - ergonomie - zdravotníci - úrazy pracovní - kazuistika - analýzy ergonomické - průmysl

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5(2013)

STERUD, TOM: Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability : a 3-year follow-up study of the general working population in Norway / Pracovní neschopnost vznikající na základě psychosociálních a mechanických rizikových faktorů : tříletá studie pracujícího obyvatelstva v Norsku
anotace: Studie zkoumá vliv psychosociálních a mechanických rizikových faktorů na pracovní neschopnost u pracující populace. Studie probíhala po tři roky u pracujících ve věku od 18 do 66 let. Šlo o respondenty, kteří pracovali minimálně 10 hodin týdně po celou dobu trvání studie (2006-2009) a/nebo během této doby byli v pracovní neschopnosti. Autor posuzoval pět psychosociálních faktorů a osm mechanických rizik. Během sledovaného období uvedlo 2,6% dotázaných, že byli v pracovní neschopnosti. Podíl byl větší u žen a u osob s nižším vzděláním a vyšší mírou psychického stresu a s muskuloskeletálními obtížemi. Co se týče mechanických rizik, nejvíce dotázaných si stěžovalo dlouhé stání, ztuhnutí krku, vibrace a obecně těžkou fyzickou práci.
klíčová slova: faktory rizikové - rizika psychosociální - rizika mechanická - neschopnost pracovní - nemoci muskuloskeletální - stres - expozice pracovníků - Norsko - studie

Do work factors modify the association between chronic health problems and sickness absence among older employees? / Mají pracovní faktory vliv na vztah mezi chronickými zdravotními obtížemi a pracovní neschopnosti u starších pracovníků?
anotace: Cílem této studie bylo za a) posoudit zda může výskyt chronických zdravotních problémů a rizikových faktorů na pracovišti předpovědět pracovní neschopnost a za b) zjistit, zda rizikové faktory na pracovišti souvisejí se zdravotními obtížemi při pracovní neschopnosti. Studie probíhala po dobu jednoho roku u osob ve věku 45-64 let. Ukázalo se, že menší samostatnost a vyšší pracovní nároky zvyšují možnost přidružení další obtíží k běžným zdravotním problémům a ke zvýšení pracovní neschopnosti. Je třeba snižovat negativní vliv těchto rizikových faktorů a zejména podporovat trvale udržitelnou zaměstnanost.
klíčová slova: faktory rizikové - nemoci chronické - neschopnost pracovní - obtíže zdravotní - pracovníci starší - zaměstnanost

Risk and rate advancement periods of total hip replacement due to primary osteoarthritis in relation to cumulative physical workload / Riziko a progrese potřeby totální náhrady kyčelního kloubu v důsledku primární osteoartrózy ve vztahu ke kumulativní fyzické zátěži
anotace: Cílem této studie bylo za a) posoudit relativní riziko potřeby náhrady kyčelního kloubu v důsledku primární oestoartrózy ve vztahu k celoživotní kumulativní fyzické zátěži a za b) popsat trendy v odvětvích, kde se tato diagnóza nejvíce vyskytuje a to v období 1986-2006.
klíčová slova: zátěž fyzická - nemoci pohybové - diagnózy - Dánsko

Prevalence and incidence of carpal tunnel syndrome in US working populations : pooled analysis of six prospective studies / Častý výskyt syndromu karpálního tunelu u pracující populace v USA : souhrnná analýza šesti prospektivních studií
anotace: Většina provedených studií o syndromu karpálního tunelu byla omezena malou velikostí vzorku nebo se zaměřovala na malou podskupinu pracovních pozic. Autoři sloučili výsledky šesti provedených studií pohybového aparátu, což jim umožnilo lépe prostudovat etiologii. Autoři pracovali s daty pocházejícími z více než padesáti pracovišť.
klíčová slova: syndrom karpálního tunelu - studie - aparát pohybový - USA

Sondy revue - č. 8 (2013)

ZRUTSKÝ, JAROMÍR: Nová úprava pracovnělékařských služeb v otázkách a odpovědích
anotace: Formou otázek a odpovědí reaguje článek na některé problémy, které vznikají v souvislosti s novou právní úpravou v oblasti zdravotních a potažmo i pracovnělékařských služeb.
klíčová slova: služby pracovnělékařské - předpisy právní

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Novela zákoníku práce od 1. srpna 2013
anotace: Aktuální výklad změn zákoníku práce.
klíčová slova: zákoník práce - změny - novely

Travail et Sécurité - č. 742 (2013)

Risques psychosociaux et document unique d´evaluation des risques : changer de regard sur le travail / Psychosociální rizika a jednotný dokument pro posuzování rizik : změna pohledu na práci
anotace: Soubor několika článků se věnuje podrobně problematice psychosociálních rizik, jejich posuzování a tvorbě nového metodického dokumentu, který v současné době vzniká ve Francii.
klíčová slova: rizika psychosociální - posuzování rizik - metodiky - Francie

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail