Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2013/08

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP

Excerpované časopisy

BauPortal - č. 7 (2013)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2013)
Die BG - č. 7-8 (2013)
Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2013)
Professional Safety - č. 5 (2013)
Professional Safety - č. 7 (2013)
Safety and Health - č. 7 (2013)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2013)
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2013)
Seguridad y Medio Ambiente - č. 130 (2013)
Sicher ist sicher - č. 6 (2013)
Travail et Sécurité - č. 741 (2013)
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2013)

BauPortal - č. 7 (2013)

WALDINGER, CLAUDIA: Auswahl von Persőnlicher Schutzaustüstung bei Arbeiten mit biologischer Gefährdung / Výběr osobních ochranných pracovních prostředků při práci s biologickými riziky
anotace: Před zahájením prací a výběrem odpovídajících OOPP je třeba posoudit všechna rizika, která se mohou na pracovišti objevit. To však zahrnuje i rizika, která vznikají jako výsledek činnosti nebo jejich zdroj vzniká na přilehlých pracovištích. Všechna rizika je třeba posoudit komplexně a definovat ochranná opatření, která pokryjí všechna možná rizika a poskytnou co neúčinnější ochranu pracovníkům
klíčová slova: pracoviště - OOPP - rizika biologická

Bezpečnost a hygiena práce - č. 6 (2013)

ŠKRÉTA, KAREL: Co vám vyzkoušíme ve VÚBP, v.v.i.
anotace: Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práci si mohou zájemci nechat přezkoušet (a certifikovat) výrobky jako jsou: respirátory, rukavice, ochranné oděvy nebo také lehké pojízdné konstrukce, trubková lešení nebo moderní rámové a modulové systémy.
klíčová slova: zkušebny - zkoušení - certifikace - OOPP - konstrukce stavební - systémy konstrukční - VÚBP

NEUGEBAUER, TOMÁŠ: Zakázané práce a pracoviště

anotace: Přehled pracovišť a prací, které jsou zakázány některým zaměstnancům. Zákazy zohledňují specifických fyziologických vlastností ve vztahu k zátěži organismu a vztahují se proto převážně na ženy a na mladistvé zaměstnance.
klíčová slova: práce zakázané - pracoviště zakázaná - ženy - mladiství

MELEN, JAROSLAV: Protokol o určení vnějších vlivů. Část 6.1

anotace: V poslední části seriálu o vnějších vlivech, jimž jsou nebo mají být vystavena elektrická zařízení, je rozdělen do dvou podčástí, které budou věnovány povaze patřící do kategorie B - využití a povaze E - zpracovávané nebo skladované látky. V podčásti 6.1 se autor věnuje vlivům bez významného nebezpečí a dále vlivům nebezpečí požáru s členěním na nebezpečí požáru hořlavých hmot, hořlavých prachů a hořlavých kapalin.
klíčová slova: zařízení elektrická - vlivy vnější - osoby poučené - osoby znalé - revize - prostory nebezpečné - prostory těsné - konstrukce budov - požáry - nebezpečí

RADVAN, JAROSLAV - MACHÁČEK, JAN: Kácení stromů nakloněných do směru pádu a riziko rozštípnutí káceného stromu

anotace: Při kácení stromů, které je činností, kdy se nepracuje v prostředí se standardizovanými pracovními podmínkami a s normalizovaným materiálem, dochází čas od času k úrazu vlivem okolností, které nebylo možné předvídat. Kácení stromů nakloněných do směru pádu, při kterém se stal smrtelný úraz dítěte, k těmto případům nepatří. Autoři se věnují technice a postupu kácení a přitom poukazují na nesprávné chování a praktiky s fatálním následkem.
klíčová slova: organizace práce - postupy pracovní - požadavky bezpečnostní - kácení - chování nebezpečné

CÁB, STANISLAV: Způsoby ochrany před výbuchem prachu v průmyslu. 2. část - Sekundární protivýbuchová ochrana
anotace: Druhá část článku seznamuje s metodami tzv. sekundární protivýbuchové ochrany. Zmiňovány jsou způsoby zařazování prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavého prachu do zón a popisovány nejčastější zdroje iniciace výbušných prachovzduchových směsí a způsoby ochrany před jejich působením.
klíčová slova: prach hořlavý - prach výbušný - ochrana protivýbuchová - prevence výbuchu - prostory rizikové - zdroje rizik

 

Die BG - č. 7-8 (2013)

PANTER, WOLFGANG: Moderna Arbeitswelt - moderne Gefahren : Psychische Belastungen am Arbeitsplatz und die Handlungs-moeglichkeiten / Svět práce - moderní nebezpečí - stres na pracovišti a možnosti řešení
anotace: Kdo chce v dnešní době být úspěšný v práci, musí být nejen kvalifikovaný, ale také flexibilní, mobilní a neustále dostupný. Když se k tomu přidá nutnost stálé koncentrace, odpovědnost, nutnost dělat rychlá rozhodnutí, časté přerušování práce, časová tíseň, mezilidské problémy apod., vidíme, jak tyto moderní pracovní podmínky ničí lidskou psychiku. Článek mapuje aktuální vývoj problému a zabývá se nástroji pro detekci a prevenci epidemie 21. století - práce a souvisejícími duševními onemocněními.
klíčová slova: práce - pracoviště - stres

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 6 (2013)

DRABEK, TOMAS - BOUCEK, CHARLES D. - BUFFINGTON, CHARLES W.: Wearing ambidextrous vinyl gloves does not impair manual dexterity / Používání všestranných vinylových rukavic nezhoršuje manuální zručnost
anotace: Opatření stanoví, že pracovníci ve zdravotnictví jsou povinni používat rukavice, aby nedošlo k zasažení krevními patogeny. Rukavice mohou ovlivnit manuální zručnost a zpomalení konané činnosti. Autoři již dříve prokázali, že manuální zručnost negativně ovlivňuje používání špatné velikosti latexových chirurgických rukavic. Tato rizika by mohlo snížit používání nelatexových rukavic - ty jsou navíc méně nákladné. Nicméně i používání tohoto druhu rukavic má svá úskalí.
klíčová slova: rukavice lékařské - zdravotnictví - zdravotníci - latex - citlivost

EARNEST, MATT C. - CORSI, RICHARD L.: Inhalation exposure to cleaning products: application of a two-zone model /
Inhalační expozice čistícím prostředkům: použití dvouzónového modelu
anotace: Tato studie navázala na dříve aplikované dvouzónové modely, které se zabývaly důležitými faktory ovlivňujícími expozici při úklidových pracích. V této studii autoři model dále rozšířili.
klíčová slova: expozice pracovníků - úklid - modely

Adenosine triphosphate as a marker for surface contamination of biological origin in schools and as a potential approach to the measurement of cleaning effectiveness /
Adenosintrifosfát jako ukazatel povrchové kontaminace biologického původu ve školách a jako potenciální cesta k měření účinnosti čištění
anotace: Pro měření účinnosti úklidu, co se týče biologického znečištění povrchů, autoři použili tři komerčně dostupné druhy adenosintrifosfátu a sbírali vzorky na 27 školách a ty vyhodnocovali na základě protokolů pořízených před a po provedení úklidu. Databáze nakonec obsahovala více než 6 tisíc vzorků sebraných ze čtyř kritických povrchů (školní lavice, jídelní stoly, umyvadla na toaletách a dveře). Výsledky měření budou poskytnuty jako základ pro standardizovaný přístup k měření účinnosti čištění a lze na základě nich zlepšovat úklidové postupy a přispět tak ke zdravějšímu prostředí ve školách. Data budou dále ověřována v různých geografických a klimatických podmínkách.
klíčová slova: úklid - čištění - školy - povrchy - účinnost

 

Professional Safety - č. 5 (2013)

WILLIAMSEN, MIKE: Near-miss reporting : a missing link in safety culture / Hlášení skoronehod : chybějící článek v kultuře bezpečnosti
anotace: Zjišťování a vyšetřování skoronehod je klíčové pro vyhledávání a řízení rizik předtím, než dojde ke zranění pracovníků nebo ke škodám na majetku. Tento článek představuje praktický postup pro to, jak překonat odpor firem ke zjišťování a vyšetřování skoronehod, jako užitečný nástroj pro snižování počtu úrazů.
klíčová slova: skoronehody - řízení rizik - vyšetřování - úrazy pracovní - kultura bezpečnosti

 

Professional Safety - č. 7 (2013)

FRUCHTNICHT, ERICH - FELLERS, JOHN W. - HANKS, CLAY D.: Safety inspections : continuous improvement, effectiveness & efficiency / Bezpečnostní kontroly : neustálé zlepšování, efektivita a účinnost
anotace: Článek se věnuje problematice kontrol BOZP v akademickém prostředí. Hodnocení rizik a provádění kontrol BOZP a PO na akademické půdě může být velmi časově náročné a pracné. Sledování posledních trendů tak, aby bylo možné obsáhnout relevantní problémy a zapracovat je do školení pro zaměstnance fakulty a další personál, je klíčové. Jen tak může být bezpečnostní program efektivní. Proces kontrol lze ekonomicky zefektivnit používáním nových technologií, jako jsou různá mobilní zařízení.
klíčová slova: kontroly - BOZP - školství - školy vysoké - programy bezpečnosti práce - technologie

KASTUKAS, VICKI - EVANOFF, BRADLEY - MILLER, HARRY: Fall prevention on residential construction sites /
Prevence pádu na stavbách obytných budov
anotace: Pád z výšky zůstává nejčastější příčinou smrtelných úrazů v oblasti stavebnictví. Bezpečnostní audit provedený na 197 stavbách obytných domů prokázal, že na pouze 59% staveništích se správně používají ochranná opatření proti pádu nebo odpovídající preventivní opatření. Není tedy výjimečným jevem, že se stavební dělníci pohybují na staveništi při práci ve výškách zcela bez ochranného zajištění. Pilotní studie, jejíž výsledky prezentuje tento článek, se zabývala testováním dvou ochranných zařízení proti pádu a zaznamenávala, jak jejich používání vnímají tesaři, u kterých byla tato zařízení testována.
klíčová slova: pády z výšky - stavebnictví - opatření ochranná - studie - tesaři - ochrana proti pádům - budovy obytné - úrazy smrtelné

 

Safety and Health - č. 7 (2013)

BUKOWSKI, THOMAS, J.: After the storm : using PPE to help protect cleanup and restoration workers / Po bouři : používání OPP pomáhá chránit pracovníky při úklidu a obnově
anotace: Hurikány a přívalové deště v nedávné minulosti postihly tisíce domácností a firem v USA. Vzniklé škody nepředstavují riziko jen pro obyvatele, ale i pro pracovníky, kteří vrací postižené oblasti do funkčního stavu. Pravidla OSHA vyžadují, aby zaměstnavatelé vyhodnotili rizika na pracovišti a určili OOP, které ochrání pracovníky před riziky souvisejícími s povodněmi a záplavami jako jsou např. bakterie, rizika spojená s likvidací suti nebo úrazy elektrickým proudem. Pracovníci by měli používat voděodolné OOP a OOP odolné proti chemickým rizikům. Práce v sutinách a na nestabilním povrchu vyžaduje protipořezové rukavice a odpovídající obuv. Při kontaktu s plísněmi je vhodné používat odpovídající respirátory.
klíčová slova: katastrofy přírodní - hodnocení rizik - OOPP - úklid - čištění - likvidace - rizika chemická - plísně

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 4 (2013)

Occupational lifting during pregnancy and risk of fetal death in a large national cohort study / Zvedání břemen v těhotenství a riziko úmrtí plodu ve velké národní kohortní studii
anotace: Cílem studie bylo zjistit vztah mezi zvedáním břemen a rizikem úmrtí plodu podle stupně těhotenství. Podklady pro studii autoři získali od 71 000 pracujících žen, z čehož u 2 886 došlo k úmrtí plodu. Informace o zvedání břemen autoři získali z rozhovorů se ženami v cca 16. týdnu těhotenství. Výsledky studie ukázaly, že riziko potratu se zvyšuje s frekvencí zvedání a s celkovou hmotností zdvižených břemen za směnu. Rizikové je zejména zvedání těžkých břemen na počátku těhotenství.
klíčová slova: zvedání - břemena - ženy - těhotenství - zátěž fyzická

Shift work and long-term injury among police officers /
Práce na směny a dlouhodobé poškození zdraví u policistů
anotace: Autoři studie odkazují na své předcházející poznatky, kdy zjistili, že výskyt zranění u policistů je vyšší při nočních směnách. Teď autoři rozšířili studii s cílem určit, zda se výskyt nemocenské při dlouhodobém poškození zdraví objevuje i u dalších směn (do 12 hodin, více než 12 hodin). Do studie bylo zahrnuto 419 policistů, délka nemocenské byla určena v intervalu od 1 do 90 dnů. Potvrdilo se, že ke zranění s dlouhodobější pracovní neschopností dochází častěji při nočních směnách.
klíčová slova: úrazy pracovní - policie - práce v noci - neschopnost pracovní - práce na směny

Long working hours and health status among employees in Europe : between-country differences /
Dlouhá pracovní doba a zdravotní stav u zaměstnanců v Evropě : rozdíly mezi státy
anotace: Cílem studie bylo a) zmapovat, jak lze koordinovat rodinné povinnosti se středně dlouhou pracovní dobou (41-60 hodin týdně), b) prozkoumat vztah mezi středně dlouhou pracovní dobou a zdravotním stavem a c) analyzovat, zda se vzory liší podle úrovně sociálního státu. Zkoumaný vzorek se skládal z pracovníků ve věku 16-64 let, kteří pracují 30-60 hodin týdně. Modely byly rozděleny podle pohlaví a typu sociálního státu. Ukázalo se, že tam kde je živitelem rodiny pouze muž, tak ten pracuje déle; delší pracovní doba u obou pohlaví je tam, kde jsou živiteli rodiny oba rodiče. Výzkum ukázal, že délka pracovní doby, zdravotní stav a úroveň sociálního státu spolu souvisí. Vliv na tyto ukazatele má rovněž úroveň rodinných povinností a model živení rodiny.
klíčová slova: doba pracovní - stav zdravotní - rodina - stát sociální

The effect of overcommitment and reward on muscle activity, posture, and forces in the arm-wrist-hand region - a field study among computer workers /
Důsledek přepracování a vliv na svalovou aktivitu, držení těla a sílu v paži/zápěstí/ruce : terénní studie u osob pracujících s počítačem
anotace: Cílem této studie bylo zkoumat účinky přepracování (vysoké zátěže) a jeho vliv na a) činnost svalů předloktí, b) postavení zápěstí a kinematiku a c) síly působící na zařízení při práci s počítačem v reálném pracovním prostředí. Autoři měřili aktivitu svalů v zápěstí, držení těla a síly působící na klávesnici a myš a to po dobu dvou hodin při každodenní práci u 120 pracovníků úřadu se čtyřmi úrovněmi zatížení.
klíčová slova: zátěž fyzická - přepracování - svaly - paže - počítače - prostředí pracovní - klávesnice

The effect of work-related sustained trapezius muscle activity on the development of neck and shoulder pain among young adults /
Vliv trvalé zátěže trapézového svalu na bolest krku a ramen u mladých pracovníků
anotace: Studie se zúčastnilo 40 mladých pracovníků (15 kadeřníků, 14 elektrikářů a další profese) a ti byli sledováni v průběhu prvních let jejich pracovního života. Sedmkrát během tohoto období byla hodnocena aktivita trapézového svalu a to po celý pracovní den. Při zohlednění pohlaví, pracovní zátěže, fyzické aktivity, kouření a předcházející bolesti krku a ramen se ukázalo, že pracovníci s trvalou zátěží zmíněného svalstva hlásí bolest krku a ramen třikrát častěji než respondenti s nižší zátěží. Výsledky studie podpořily hypotézu, že trvalá zátěž trapézového svalu je příčinou bolestí šíje a ramen.
klíčová slova: pracovníci mladí - zátěž fyzická - svaly - ramena - kadeřníci

Notification of occupational disease and the risk of work disability: a two-year follow-up study /
Hlášení nemoci z povolání a riziko pracovní neschopnosti : dvouletá navazující studie
anotace: Cílem studie bylo zjistit, zda ohlášení nemoci z povolání zvyšuje riziko vzniku pracovní neschopnosti. Do studie bylo zařazeno 2 304 pacientů oddělení pracovního lékařství a ti byli sledováni po dva roky. Celkem 564 pacientů bylo diagnostikováno nemocí z povolání. Byly sledovány informace o výplatě nemocenské, dávek v nezaměstnanosti, invalidního důchodu, nákladů na rehabilitaci a dalších sociálních dávkách evidovaných národním registrem. Pacienti, kterým byla diagnostikována nemoc z povolání, mají, co se týče zaměstnání horší prognózu.
klíčová slova: neschopnost pracovní - nemoci z povolání - lékařství pracovní - diagnostika - prognostika - dávky sociální

 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health - č. 5 (2013)

Assessment of the effect of occupational exposure to formaldehyde on the risk of lung cancer in two Canadian population-based case-control studies / Posouzení vlivu expozice formaldehydu na riziko rakoviny plic ve dvou populačních případových studiích v Kanadě
anotace: Cílem studie bylo prozkoumat možnou souvislost mezi expozicí formaldehydu a rizikem rakoviny plic. Data byla shromážděna ve dvou populačních případových studiích. Vybráni byli jednotlivci s potvrzenou diagnózou rakoviny plic. Odborníci podrobně přezkoumali celoživotní profesní historii jednotlivců, zda kouřili a vyhodnotili jejich celkový životní styl pomocí řady proměnných. Posuzovali pracovní prostředí a expozici různým látkám včetně formaldehydu. Nebylo pozorováno žádné významné zvýšení rizika rakoviny plic související s expozicí formaldehydu na pracovišti. Účastníci studie byli vystaveni jen nízkým koncentracím.
klíčová slova: expozice pracovníků - formaldehyd - rakovina - studie případové

 

Seguridad y Medio Ambiente - č. 130 (2013)

GAMELLA, CARLOS: Seguridad basada en conductas mediante liderazgo en seguridad / Bezpečné chování prostřednictvím systému bezpečnostního řízení
anotace: Prevence pracovních rizik a snaha o zlepšení pracovních podmínek vedou ke snižování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání. Autor tohoto článku vysvětluje, že nejefektivnější strategií ke snižování počtu pracovních úrazů je zavedení systémů bezpečného chování (BBS), které pomocí bezpečnostního řízení individuálně motivují k bezpečnému chování na pracovišti.
klíčová slova: prevence rizik - chování bezpečné - řízení bezpečnosti práce - systémy bezpečnostní - úrazovost pracovní

Daňo al sistema nervioso inducido por nanopartículas /
Poškození nervového systému nanočásticemi
anotace: Nanočástice oxidů kovů, jak oxidu titaničitého, tak oxidu zinečnatého, jsou používány v nejrůznějších materiálech - plastech, barvách, ortopedických implantátech, v kosmetice atd. Studií, které by se zabývaly účinky těchto látek na nervový systém, je velmi málo. Cílem tohoto článku je charakterizovat tři oxidy kovu a posoudit jejich vliv na lidský organismus a to za působení v různých koncentracích a v různých expozičních časech.
klíčová slova: nanočástice - oxidy - oxid zinečnatý - oxid titaničitý - systém nervový - organismus lidský - expozice

 

Sicher ist sicher - č. 6 (2013)

WITTLICH, MARC: Arbeitsschutz bei künstlicher optischer Strahlung / Bezpečnost práce při umělém optickém záření
anotace: Optické záření je fyzikálním rizikem, kterému jsme vystaveni prakticky stále. Může to být přírodní zdroj, jako je slunce, ale také různé umělé zdroje. Článek se zabývá biologickými účinky záření, expozičními limity, problematikou specifických pracovišť jako je např. tavení kovů, práce při umělém osvětlení apod. a ochrannými opatřeními.
klíčová slova: bezpečnost práce - zdroje světelné - tavení kovů - osvětlení umělé

 

Travail et Sécurité - č. 741 (2013)

COURBON, LESLIE - DUVAL, CÉDRIC - VAUDOUX, DELPHINE: Travail isolé : une trop dangereuse solitude / Práce o samotě : příliš nebezpečná samota
anotace: Práce o samotě sama o sobě není riziková. Ale riziko se zvyšuje v případě nehody. Zaměstnavatel je povinen se této situaci vyhýbat. Pokud to není možné, je třeba podniknout preventivní opatření a organizovat práci tak, aby bylo možné v případě nehody efektivně zasáhnout. Série článků se věnuje organizaci práce osamocených pracovníků např. při práci v lese, v zemědělství, pod vodou atp.
klíčová slova: práce o samotě - organizace práce - prevence rizik

 

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 2 (2013)

CONRADI, JESSICA: Zum Einfluss der Immersion bei verschiedenartigen stereoskopischen Display für Virtuelle Umgebungen / Vliv různých stereoskopických zobrazovacích systémů ve virtuálním prostředí
anotace: Virtuální prostředí se používá např. pro trénink znalostí v oblasti orientace a navigace, zejména v rizikových a nebezpečných prostředích. Existují různé typy zobrazovacích systémů pro virtuální prostředí. Ta se liší podle úrovně smyslové věrnosti zobrazovacího systému. Proto byl proveden experiment se třemi zobrazovacími systémy. Článek popisuje technologie, metodiku, průběh a závěry experimentu.
klíčová slova: prostředí virtuální - systémy zobrazovací - navigace - orientace

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail