Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2010/4

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

112 - č. 4
(2010)

Bezpečná práca - č. 2 (2010)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2010)
Die BG - č. 3 (2010)
Ekonom - č. 12 (2010)
Ekonom - č. 16 (2010)
Human Resources
Management - č. 2 (2010)

Inovace - č. 1 (2010)
International Journal
of Occupational
Safety and Ergonomics
- č. 1 (2010)

Le Travail
Humain - č. 1 (2010)

Moderní řízení - č. 3 (2010)
Práce a zdraví - č. 1 (2010)
Pracovní lékařství - č. 1 (2010)
Process Safety
Progress - č. 1 (2010)

Professional Safety - č. 3 (2010)

Safety and
Health - č. 2 (2010)

Safety and
Health - č. 3 (2010)

Scandinavian Journal
of Work,
Environment and
Health - č. 2 (2010)

Sicher ist
Sicher - č. 3 (2010)

Sondy - č. 4 (2010)
Technik - č. 4 (2010)
Travail et
Sécurité - č. 704 (2010)

Záchranář - č. 1 (2010)
Zeitschrift für
Arbeitswissenschaft - č. 1 (2010)

Zpravodaj - č. 1 (2010)


Nové časopisecké články v knihovně VÚBP


112 - č. 4 (2010)

1

RÁŽ, ZDENĚK: Kontrolní činnost státního požárního dozoru v roce 2009.
        anotace: Jednou z oblastí
výkonu státního požárního dozoru jsou kontroly dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně, ukládání opatření k odstranění
zjištěných nedostatků a kontroly plnění těchto opatření. Kontroly jsou jedním
z nástrojů jak chránit zdraví a životy osob, což je základním posláním zákona
o požární ochraně a celého Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR).
        klíčová slova: dozor
státní požární - kontroly - ochrana požární - výsledky


Bezpečná práca - č. 2 (2010)

2

HNILICA, RICHARD: Kumulatívne pôsobenie
faktorov pracovného
prostredia na zvárača.

        anotace: Autore se v
článku věnuje působení faktorů pracovního prostředí na svářeče. Zaměřuje se
na identifikaci a hodnocení rizik (analýza rizikových faktorů), kterým jsou
pracovníci v těchto provozech vystaveni.
        klíčová slova: svářeči
- svařování - faktory rizikové - rizika pracovní - analýzy rizik - hodnocení
rizik

3

FLIMEL, MARIÁN: Hudba v pracovnom
prostredí z pohľadu
ergonómie.

        anotace: Nevhodně
produkovaná hudba na pracovišti, ale i mimo ně může být zdrojem nejen
zdravotního rizika, ale mezilidských konfliktů. Autor zkoumá působení
reprodukované hudby na pracovišti, pasivní vnímání hudby a určování hladin
hluku při působení reprodukované hudby a v neposlední řadě ergonomickým
zásadám pro aplikaci reprodukované hudby na pracovištích. V závěru uvádí
návrhy na eliminaci nežádoucí hlukové zátěže na pracovištích základních
uměleckých škol.
        klíčová slova: hudba -
hluk - zátěž hluková - pracoviště - požadavky ergonomické - ergonomie

4

BACKSTUBEROVÁ, VIERA: Pracovná úrazovosť
v organizáciách v pôsobnosti
dozoru Národného inšpektorátu
práce za roky 2007 až 2009.

        anotace: Článek poskytuje
tabulkový statistický přehled s komentářem o pracovní úrazovosti v
organizacích v působnosti dozoru Národního inspektorátu práce na Slovensku v
letech 2007-2009. Statistika je rozdělena na závažné pracovní úrazy,
registrované pracovní úrazy a pracovní úrazy jako součet předchozích dvou
skupin.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - úrazy těžké - statistiky - Slovensko - inspektoráty práce

5

MIKLOŠ, VOJTECH: Burnout syndróm.

        anotace: Kardiovaskulární
onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí na Slovensku. Většinou se podrobně
nezkoumají všechny faktory, a pokud má člověk problémy se srdcem, často se to
řeší pouze na tělesné úrovni. Málokdy se uvažuje o psychických souvislostech,
proto se ani takovéto údaje do statistik nedostanou. Pokud však postihne
infarkt 40letého člověka v přiměřené tělesné kondici, tak není něco v
pořádku. A pokud tento člověk po několika letech dostane případně další
infarkt, kterému podlehne, mělo by se uvažovat také o tom, zda se tak nestalo
z přepracování. Autor se v této souvislosti věnuje tématu syndromu vyhoření (
burnout syndrom), jeho charakteristice, příčinám,
projevům, fázím i prevenci, zmiňuje také profese, ve kterých se nejčastěji
vyhoření projevuje.
        klíčová slova: syndrom
vyhoření - zátěž psychická - stres - příčiny - projevy - prevence - profese

6

RADVANSKÁ, AGÁTA: Pracovný stres a jeho vplyv na
bezpečnosť pri práci.

        anotace: Pracovní
stres je jeden z vážných zdravotních a bezpečnostních problémů v Evropě.
Tento problém se týká přibližně každého 4 pracovníka a studie poukazují na
fakt, že 50 až 60 % sumy dní pracovní neschopnosti souvisí přímo či nepřímo s
pracovním stresem. To s sebou přináší velké ztráty, nejen z pohledu
pracovníka, ale také z pohledu snížení hospodářské produkce.
        klíčová slova: stres
pracovní - zátěž psychická - bezpečnost práce

7

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Na čo poukázali celoslovenské
previerky zamerané na
kontrolu požiadaviek BOZP vo
veľkoobchode.

        anotace: Cílem
celoslovenských prověrek bylo zkontrolovat dodržování předpisů o BOZP a
bezpečnosti technických zařízení v provozu, údržbě a opravách motorových
vozíků a při manipulaci s materiálem ve velkoobchodech. Přitom se vykonávaly
prověrky i v dalších subjektech, ve kterých se používají motorové vozíky a
manipuluje se s materiálem, jako jsou maloobchodní řetězce, logistická
centra, živnostníci a podobně.
        klíčová slova: vozíky
motorové - manipulace - materiály - velkoobchody - prověrky bezpečnosti práce
- kontroly - inspekce práce - Slovensko

8

JANČUROVÁ, LAURENCIA: Európska agentúra
pre bezpečnosť a ochranu
zdravia vyhlásila dvojročnú
kampaň zameranú na údržbu.

        anotace: Rozhodnutí
Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci věnovat se
následující dva roky problematice údržby ovlivnilo poznání, že důsledky
zanedbané údržby a chybějící náležitá pozornost v této oblasti může negativně
ovlivnit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, zapříčinit škody na majetku
organizace, společnosti a znehodnotit životní prostředí. Agentura bude po
dobu kampaně úzce spolupracovat se sítí národních míst, jako jsou zástupci
zaměstnanců a zaměstnavatelů, instituce působící v BOZP a profesní
organizace, se kterými spolupracuje i v rámci Evropy.
        klíčová slova: kampaně
evropské - OSHA - údržba

9

GALGÓCZY, ERNEST: Názory na financovanie BOZP v 
podnikoch.

        anotace: Vysoký počet
úrazů a nemocí v souvislosti s výkonem práce vzbuzuje obavy zaměstnavatelů. V
roce 2006 zaznamenali v USA 5840 smrtelných pracovních úrazů a v roce 2008
přibylo 4,4 milionů pracovních úrazů a nemocí z povolání. Odborníci
bezpečnosti práce si uvědomují význam těchto statistik a chtějí jich využít
pro pozitivní ovlivňování stavu BOZP. Mohou tak přesvědčit podnikové orgány,
které rozhodují o finančních otázkách, o potřebě podpory prevence. Výzkum
potvrzuje, že existuje vztah mezi podporou BOZP ze strany vedení podniků a
zlepšením stavu bezpečnosti práce, jako i se snížením počtu a závažnosti
pracovních úrazů a nemocí, které ovlivňují absenci na pracovištích.
        klíčová slova: BOZP -
podniky - řízení bezpečnosti práce - prevence - podpora - priority - USA -
průzkumy


Bezpečnost a hygiena práce - č. 4 (2010)

10

BEK, JAROSLAV: Nový předpis k vyhrazeným elektrickým zařízením.
        anotace: Dne 24. 3.
2010 byla vydána vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených technických
zařízeních, jejich zařazení do tříd a skupin a bližších podmínkách jejich
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).
Její účinnost je stanovena na 1. 6. 2010.
        klíčová slova: zařízení
technická vyhrazená - zařízení elektrická - bezpečnost - legislativa -
vyhlášky

11

K nové normě ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky -
březen 2010.

        anotace: Norma ČSN 73
4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky nahradila stejnojmennou
normu z roku 1985. Jsou v ní upřesněny a rozšířeny termíny a definice a
problematika všeobecných technických požadavků je rozdělena na dvě části
(schodišťová ramena a ramena šikmých ramp a podesty schodišť a šikmých ramp).
Nově jsou stanoveny technické požadavky podle sklonů ramen pro překonávání
rozdílů výškových úrovní. Norma reagovala i na nové stavební vyhlášky č.
268/2009 Sb. a zejména na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb.
        klíčová slova: schodiště
- rampy - požadavky - normy technické

12

ELSTNEROVÁ, LUDMILA: Pracovní úrazovost v zemědělství v roce 2009.
        anotace: V roce 2009
bylo v zemědělství evidováno celkem 2856 pracovních úrazů. Na následky
zranění zemřeli 4 zaměstnanci a ve 48 případech si poškození zdraví vyžádalo
hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní. Zbylé pracovní úrazy, tj. 2804
případů, jsou úrazy ostatní, které zanechaly pracovní neschopnost delší než 3
kalendářní dny.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - zemědělství - statistiky - 2009 - Česká republika

13

KOČÍ, MILOSLAV: Pády z lešení.
        anotace: Pády z lešení
a plošin vznikají zpravidla po nedodržení předpisů pro jejich stavbu nebo
nedodržení předpisů pro práci ve výšce. Autor seznamuje s konkrétními případy
těchto úrazů - tři byly nejasné a skončily neobjasněné, dále se jedná o
shození z lešení a chybějící zábradlí.
        klíčová slova: lešení
- plošiny - úrazy pracovní - příčiny - příklady

14

PRIATEĽ, MIROSLAV: Rozbor pracovných
úrazov, prevádzkových
nehôd a chorôb z 
povolania z organizácií v 
pôsobnosti orgánov
Národného inšpektorátu práce za
rok 2009.

        anotace: Článek
seznamuje se statistikou závažných pracovních úrazů se smrtelným následkem,
dále závažných pracovních úrazů s těžkou újmou na zdraví a závažných
pracovních úrazy s pracovní neschopností delší jak 42 dní, které se přihodily
na Slovensku v roce 2009.
        klíčová slova: úrazy
smrtelné - úrazy těžké - statistiky - Slovensko

15

BURDOVÁ, ANDREA: Bezpečnost´ a ochrana zdravia
pri práci v elektrotechnike.

        anotace: Právo na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci je v právním systému Slovenské
republiky uzákoněn v Ústavě Slovenské republiky (zákon č. 460/1992
Zb.), kde v článku 36 je zakotvené právo zaměstnanců na
spravedlivé a uspokojující pracovní podmínky, přičemž se jim zabezpečuje i
bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Tento článek je zaměřen na BOZP v
elektrotechnice.
        klíčová slova: elektrotechnika
- průmysl elektrotechnický - BOZP - podmínky pracovní - zařízení
elektrotechnická - zařízení elektrická - legislativa - Slovensko

16

KROUPA, BŘETISLAV: Strojní zařízení dle nového nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
: problematika návodu k použití a požadavek na jeho vypracování v českém
jazyce.

        anotace: Od 29. 12.
2009 nabylo na účinnosti nové nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických
požadavcích na strojní zařízení, které zcela nahradilo nařízení vlády č.
24/2003 Sb. Nové nařízení plně zapracovává směrnici Evropského parlamentu a
Rady 2009/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně
směrnice 95/16/ES. Příspěvek je zaměřen zejména na požadavek vypracování
návodu k použití, který lze považovat za jeden z nejdůležitějších dokumentů,
ze kterého zaměstnavatel vychází při stanovování povinností pro údržbu a
obsluhu zařízení a ze kterého také čerpá informace, například při hodnocení
pracovních rizik na pracovišti.
        klíčová slova: zařízení
strojní - požadavky bezpečnostní - legislativa - návody

17

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné z hlediska
ochrany zdraví.

        anotace: Článek přináší
přehled a recenze nově vydaných a novelizovaných českých technických norem,
které řeší nebo se významně dotýkají problematiky ochrany zdraví, bezpečnosti
při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární ochrany.
        klíčová slova: BOZP -
bezpečnost práce - ochrana zdraví - hygiena práce - lékařství pracovní -
ochrana požární - normy technické - přehledy


Die BG - č. 3 (2010)

18

DROLSBACH, FRANK: Risikomanagement
zahlt sich aus.
Management rizika se vyplatí
        anotace: Většina škod
způsobených požáry a výbuchy je zanedbatelná při správné prevenci rizik. Jde
o nebezpečí při nesprávně prováděných pracích, při nichž vzniká horko. Je
třeba správně zacházet s hořlavými kapalinami, provádět termografické
průzkumy, instalovat automatické odpojovací systémy
a trysková zařízení. Je uvedeno 6 kroků na cestě k dobře chráněnému podniku.
        klíčová slova: požáry
- výbuchy - exploze - prevence rizik - management rizika

19

KIRCHARTZ, MARKUS: Outsourcing im
Arbeitsschutz.
Outsourcing
v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
        anotace: Na požádání
přicházejí do podniku pracovníci různých institucí, kteří radí, jak zajistit
pro podnik bezpečnost. Podnik ovšem musí přijmout vlastní bezpečnostní
odborníky. Článek upozorňuje na rozdíl mezi zabezpečením (security)
a bezpečností (safety) a na význam externích
zkušeností pro interní znalosti podniku z hlediska BOZP.
        klíčová slova:
outsourcing - BOZP - technici bezpečnostní - pracovníci
bezpečnosti práce - pracovníci odborní

20

OTTEN, JENS: Arbeitssicherheit beim
Einsatz von
Fremdfirmen.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
během použití firem, které vysílají svoje pracovníky do jiných podniků
        anotace: Článek se
týká výlučně použití těchto firem, které je upravováno pracovními a
služebními smlouvami. Cizí pracovníci mají často vyšší počet úrazů, takže
jejich bezpečnost vyžaduje vyšší náklady. Jsou uvedena některá zvýšená rizika
a přehled opatření nutných k prevenci rizik spolu s příslušnými předpisy.
        klíčová slova:
outsourcing - pracovníci dočasní - prevence rizik -
rizika bezpečnostní

21

JAHN, TORSTEN: Arbeitsschutz für
die IT : Sicherheit
für die Daten
Ihres Unternehmens.
Bezpečnost
a ochrana zdraví při práci pro informační technologie : bezpečnost pro data
vašeho podniku
        anotace: Článek
zdůrazňuje výhodnost prevence a ochrany počítačů proti škodám. Informuje o
možnostech této práce v malých a středních podnicích. Vysvětluje rozdíl mezi
"safety" a security".
Rozpočet IT je smysluplná investice. Profesionální řešení IT jsou pojištěním
proti závažným výpadkům. Při ochraně dat se zmocněnec IT stává
"ochranářem". Je nutno další vzdělávání v IT.
        klíčová slova: technologie
informační - počítače - podniky malé - podniky střední - data - ochrana

22

BROCK, THOMAS - DITTRICH, EGBERT: Nachhaltigkeit
und Sicherheit
im Labor : kein
Gegensatz!.
Stálost a bezpečnost v laboratoři :
v tom není rozpor!
        anotace: EGNATON je
nejnovější spolek pro trvalé laboratorní technologie. Iniciátoři usilují o
implementaci a zveřejnění dlouhodobých pokynů, směrnic a normativních
dokumentů. Jde především o ekonomický provoz a úspory drahých energií v
laboratořích. Článek přinesl rozhovor s dvěma odborníky, kteří se na této
činnosti podílejí.
        klíčová slova: laboratoře
- provoz - předpisy

23

BORNACK, KLAUS: Sicheres Arbeiten
in gefährlichen Höhen.
Bezpečná
práce v nebezpečných výškách
        anotace: Článek se
zaměřuje na práci ve výškách v podnicích, především ve skladech s regály ve
výšce. Uvádí základy pro bezpečnou práci, varuje před chybami a doporučuje
vzdělávání pracovníků externími odborníky. Uvádí situace a místa, která je
třeba mít na paměti při analýze prováděné v těchto skladech.
        klíčová slova: práce
ve výškách - skladiště - sklady - regály - vzdělávání profesní


Ekonom - č. 12 (2010)

24

PANCZAKOVÁ, ZUZANA: Nenechme si všechno líbit.
        anotace: Znevýhodnění
na pracovišti nezažívají jenom ženy, ohroženi jsou i muži. Právní úprava v této
oblasti není dokonalá. Diskriminace v Česku stále není považována za
podstatný problém a půl roku starý antidiskriminační
zákon má své mezery.
        klíčová slova: diskriminace
- ženy - muži - legislativa


Ekonom - č. 16 (2010)

25

LÁZŇOVSKÝ, MATOUŠ: Drahá džungle zvaná REACH.
        anotace: Článek se
věnuje nařízení REACH a poukazuje na problémy, které mohou v souvislosti s
tímto nařízením nastat českým podnikům.
        klíčová slova: REACH -
chemikálie - látky chemické - nařízení - podniky - problémy - legislativa
chemická

26

PANCZAKOVÁ, ZUZANA: Nezaměňujte stres za vyhoření.
        anotace: Psychické
potíže spojené s tím, co se denně děje na pracovišti, jsou častější než v minulosti.
Právě syndrom vyhoření se čím dál častěji objevuje jak v odborné literatuře,
tak je námětem rozhovorů manažerů. Odborníci však varují, že by se neměl
přeceňovat a neměl by se plést s jinými psychickými problémy.
        klíčová slova: syndrom
vyhoření - stres - zátěž psychická


Human

Resources Management - č. 2 (2010)

27

Mobilních pracovníků celosvětově přibývá.
        anotace: Celosvětová
populace mobilních pracovníků letos přesáhne hranici jedné miliardy osob a do
roku 2013 dosáhne až 1,2 miliardy osob, což představuje více než jednu
třetinu celosvětové pracovní síly. Vyplývá to, jak uvedl server
ivitera.cz, z výzkumu
společnosti IDC.
        klíčová slova: pracovníci
mobilní - příležitosti pracovní - průzkumy

28

NOVÁK, MILAN: Personální agentury v čase změn.
        anotace: Změny na
pracovním trhu měly zásadní dopad i na práci personálně poradenských
společností. Vzhledem k menšímu počtu volných pracovních pozic a redukcí
nákladů na služby se využívání personálních agentur výrazně snížilo.
        klíčová slova: agentury
práce - trh práce - změny

29

LŮŽEK, PAVEL: Ergonomie pracovního místa.
        anotace: Ergonomie je
věda o tom, jak správně upravit pracovní prostředí a nástroje v něm používané
podle fyzických potřeb konkrétního pracovníka. Zabývá se také plošným a
prostorovým řešením pracovišť, přichází s doporučeními pro rozvržení
pracovního místa v prostoru a stranou nezůstává ani rozmístění dalšího
kancelářského nábytku.
        klíčová slova: ergonomie
- kanceláře - místa pracovní - židle - stoly pracovní - osvětlení

30

HOLUBCOVÁ, JANA: Chystané změny v zákoníku práce.
        anotace: I přesto, že
se o dalších změnách zákoníku práce hovoří delší dobu, není jisté, ve kterém
období přesně je máme očekávat. I tak je dobré se s některými z chystaných
změn seznámit. Novelou zákoníku práce by mělo dojít k posílení smluvních
možností mezi účastníky pracovněprávních vztahů (využití smluvní volnosti)
při dodržení nezbytné ochrany zaměstnanců.
        klíčová slova: zákoník
práce - vztahy pracovněprávní - legislativa - změny

31

HOLUBCOVÁ, JANA: Invalidní důchodci a jejich zaměstnávání.
        anotace: Zaměstnavatelů,
kteří zaměstnávají invalidní důchodce, se týkají změny, které jsou účinné od
1. ledna 2010. Článek se věnuje tématům posuzování invalidity, výkonu práce a
poklesu pracovní schopnosti a mzdě.
        klíčová slova: důchodci
- invalidita - zaměstnání - zaměstnavatelé - legislativa


Inovace - č. 1 (2010)

32

Nebezpečné látky nebo úraz.
        anotace: Kontakt se
širokou škálou chemikálií a dalších nebezpečných látek při práci ohrožuje
zdraví pracovníků v celé Evropě, přičemž jedním z rizik, které odborníky z
evropských zemí znepokojují nejvíce, jsou nanotechnologie.
        klíčová slova: látky
nebezpečné - látky chemické - nanotechnologie -
rizika - Evropa

33

Snižování hluku a protihluková opatření.
        anotace: Odstraňování
nebo snižování nadměrného hluku při práci není pro zaměstnavatele jen právní
povinností, ale je to i v obchodním zájmu jednotlivých organizací. Čím
bezpečnější a zdravější je pracovní prostředí, tím nižší je pravděpodobnost
ekonomicky nákladné pracovní neschopnosti z důvodu onemocnění, úrazů a nízké
výkonnosti. Tento text nastiňuje hlavní kroky vedoucí ke snižování a
regulování hluku na pracovišti.
        klíčová slova: hluk -
snižování hluku - opatření bezpečnostní - rizika - OOPP

34

ROZENSKÝ, ALEŠ: Ochrana proti hluku v každé situaci.
        anotace: Článek představuje
ochranné prostředky proti hluku od firmy 3M a Aeato
Technologies. Řada Peltor nabízí široký sortiment
chráničů sluchu pro hlučná prostředí.
        klíčová slova: ochrana
sluchu - chrániče sluchu - prostředky ochranné - ochrana proti hluku

35

Inovace i zkušenosti : UVEX.
        anotace: Skupina UVES
SAFETY GROUP GmbH & Co. KG, která je součástí
německé holdingové společnosti UVEX WINTER HOLDING GmbH
& Co. KG, zaměřuje svoji výrobní filozofii, vyjádřenou pojmem "
protecting people", na trvalou
inovaci svých produktů a využívání nových materiálů a technologií na poli
ochranných pracovních pomůcek.
        klíčová slova: OOPP -
prostředky ochranné - inovace - materiály - výrobci

36

ŠIMON, PAVEL: Nov respirátor KLEENGUARD.
        anotace: Článek
představuje nový respirátor KLEENGUARD* s dvojitými výdechovými ventilky a
pohodlnými popruhy. Tato řada respirátorů byla vytvořena tak, aby vyhovovala
různým typům obličejů, a poskytovala tak komfortní ochranu uživatelům.
        klíčová slova: respirátory
- ochrana dýchadel - OOPP

37

Nová éra respirátorů na jedno použití.
        anotace: Uživatelé
hledající cenově výhodnou a zároveň efektivní ochranu dýchacích orgánů mají nyní
možnost výběru u společnosti JSP. Nový respirátor JSP Flexinet
kombinuje výhody drahých respirátorů v podobě vysoce účinné filtrace a
příznivé ceny ochranných prostředků na jedno použití.
        klíčová slova: respirátory
- ochrana dýchadel - OOPP

38

KAZDA, JIŘÍ: Moderní výzbroj pro lesního dělníka.
        anotace: Článek
představuje novinky v oblasti OOPP od firmy PROTECTOR, kterou v ČR zastupuje
firma TAKOS, a to ochranný přilbový komplet pro lesní dělníky, osazený novou
řadou ochranných sluchátek ZONE.
        klíčová slova: přilby
ochranné - sluchátka - ochrana sluchu - lesnictví

39

HERZIG, RAINER: Ochrana rukou v olejovitém prostředí.
        anotace: Pod názvem
SivoChem 759 se skrývají 400 mm dlouhé jednorázové
ochranné rukavice od německé firmy KCL. Tyto nové ochranné rukavice jsou
vyrobeny ze speciálního nitrilu. Vynikají mimořádnou citlivostí při doteku a
vysokým pohodlím při nošení.
        klíčová slova: rukavice
ochranné - ochrana rukou - OOPP

40

HÝŽA, ONDŘEJ: Pohodlná i bezpečná.
        anotace: Článek
informuje o ochranné obuvi U-Power a uvádí její
inovativní technologické prvky, které přispívají nejen k
zajištění bezpečnosti pracovníků při práci, ale také poskytují komfort při
nošení.
        klíčová slova: obuv
ochranná - obuv pracovní - ochrana nohou

41

Riziko požáru v oblasti skladů : dodávat místo hasit.
        anotace: Oblast
logistiky se během let přizpůsobila měnícím se požadavkům a reaguje na ně
moderní regálovou skladovou technikou a skladovou logistikou. Hodnotové
zatížení na m2 skladové plochy, které v současnosti činí až 100.000 Euro, v
této souvislosti značně vzrostlo, což činí používání inovačních řešení
požární ochrany nevyhnutelným. Tato řešení musí poskytovat vysokou míru
bezpečnosti, neboť zničení skladových komplexů požárem může pro firmu
znamenat ekonomickou likvidaci.
        klíčová slova: sklady
- ochrana požární - bezpečnost požární - požáry - prevence

42

Cesta ke kontrole chemických látek a nebezpečných odpadů je volná.
        anotace: Začátkem roku
2010 proběhlo na Bali simultánní zvláštní zasedání
účastníků tří smluv zaměřených na chemické látky a odpady: Basilejské úmluvy
o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité
nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské
úmluvy o perzistentních organických polutantech.
        klíčová slova: látky
chemické - odpady - úmluvy - spolupráce mezinárodní - kontroly

43

ZAJÍC, R.: Skladujeme nebezpečné látky.
        anotace: Již více než
20 let se společnost DENIOS specializuje na výrobu zařízení pro skladování
nebezpečných látek a ochranu životního prostředí. Široká nabídka výrobků umožňuje
vybrat pro každou situaci to správné řešení - od záchytných van z oceli nebo
plastu, přes prostředky pro manipulaci se sudy a různé příslušenství až po
skladovací kontejnery pro vnitřní i venkovní umístění.
        klíčová slova: látky chemické
- látky nebezpečné - skladování

44

LOŠŤÁK, A.: Značení únikových cest.
        anotace: Autor se
věnuje tématu značení únikových cest, především fotoluminiscenčním
únikovým systémům, značení únikových cest v objektech, halách, garážích, v podzemí
i silničních a železničních tunelech.
        klíčová slova: cesty
únikové - značení

45

HNILICA, RICHARD: Rizikové faktory pri
zváraní : oscetlenie.

        anotace: Ergonomie
pracovního prostředí je věda o přizpůsobení pracovního prostředí potřebám
zaměstnance, přičemž cílem je najít správný soulad mezi fyzickými potřebami,
prostředím a vybavením pracoviště s ohledem na environmentální
faktory (držení těla, fyzická a psychická zátěž, hluk, osvětlení,
mikroklimatické podmínky, výpary apod.). Sledování pracovního komfortu nebo
úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci má význam pro
úpravu a navrhování pracovních podmínek na existujících, případně nově
vytvořených pracovištích ve strojírenských průmyslových provozech.
        klíčová slova: svařování
- prostředí pracovní - podmínky pracovní - faktory rizikové - osvětlení -
ergonomie - strojírenství

46

Ochranné brýle.
        anotace: Jako i v
jiných číslech časopisu Inovace je i v tomto čísle článek věnovaný průzkumu
trhu. Tentokrát je zaměřen na ochranné brýle. Poskytuje přehled ochranných
brýlí spolu s řadou užitečných informací.
        klíčová slova: brýle
ochranné - ochrana zraku - výrobky - přehledy

47

Ohrožení zdraví mladých pracovníků.
        anotace: Tato zpráva
shrnuje informace evropské agentury OSHA k evropskému observatoriu rizik, k
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s ohledem na zvláštní rizika, odvětví
nebo skupiny pracovníků. Úkolem zprávy je alespoň částečně poukázat na
složitost aktuální situace mladých pracovníků, vystavených rizikům při práci.
        klíčová slova: BOZP -
pracovníci mladí - rizika pracovní - ohrožení zdraví - úrazy pracovní -
nemoci z povolání

48

Mušlové chrániče sluchu.
        anotace: Další průzkum
trhu v OOPP je věnován mušlovým chráničům sluchu. Přehled výrobků různých
firem poskytuje základní informace a charakteristiky, včetně celé řady
dalších vlastností.
        klíčová slova: ochrana
sluchu - chrániče sluchu - výrobky - přehledy

49

Zátkové chrániče sluchu.
        anotace: Poslední
průzkum tohoto čísla v oblasti osobních ochranných prostředků pro ochranu
sluchu je zaměřen na zátkové chrániče sluchu. Základní popis a
charakteristika jednotlivých výrobků je doplněna fotografiemi a informacemi o
výrobci, včetně kontaktních údajů.
        klíčová slova: ochrana
sluchu - chrániče sluchu - výrobky - přehledy


International

Journal of
Occupational Safety
and Ergonomics - č. 1 (2010)

50

A comparative study of
objective and
subjective assessment
of occupational risk.
Srovnávací
studie objektivního a subjektivního stanovení profesionálního rizika
        anotace: Cílem studie
bylo srovnat subjektivní stanovení pracovních rizikových faktorů s jejich
objektivním měřením a s národní databází profesionálního rizika. Bylo
zjištěno, že subjektivní stanovení rizika má vazbu nejen na jeho objektivní
měření, nýbrž i na psychosociální charakteristiky práce a pracovní zátěž.
Stanovení rizika by mělo být prováděno objektivní i subjektivní metodou.
        klíčová slova: rizika
- stanovení rizik - metody - měření - databáze - faktory rizikové

51

CHONG, ELAINE Y. L. - CHAN, ALAN H. S.: Subjective
health complaints
of teachers from
primary and
secondary schools in
Hong Kong.
Subjektivní stížnosti na zdraví učitelů
škol 1. a 2. stupně v Hongkongu
        anotace: Na základě
soupisu stížností učitelů škol 1. a 2. stupně v Hongkongu byl připraven
dotazník pro sběr dat poštovní cestou. Nejvíce bylo stížností na únavu,
námahu očí, úzkost, problémy se spaním, hlasové obtíže, bolesti ramen, šíje,
hlavy a spodních zad a nachlazení. S výjimkou pseudoneurologických
obtíží prokázali učitelé 1. stupně statisticky vyšší prevalenci v těchto
problémech v 6 ze 7 podstupnic.
        klíčová slova: učitelé
- školy základní - školy střední - obtíže zdravotní - dotazníky - Čína

52

KONDEJ, DOROTA - SOSNOWSKI, TOMASZ R.: Aerosol generation
and identification for
model studies of
particle-lung
interactions.
Tvorba a identifikace aerosolů pro
modelové studie interakce částic s plícemi
        anotace: Článek
diskutuje myšlenku a situaci laboratorního systému pro tvorbu
reprodukovatelných koncentrovaných profesionálních aerosolů obsahujících
kovové složky. Výsledky výzkumu prokázaly přítomnost významného počtu
nepravidelně tvarovaných dýchatelných částic, které obsahovaly především
Fe a Al a jejich složení
záviselo na velikosti částic. Navrhovaný systém lze používat.
        klíčová slova: aerosoly
- částice - interakce - plíce - kovy - železo - hliník

53

Temporal trend of
occupational injuries :
first versus second
half of a working
shift.
Časový trend pracovních úrazů : první
versus druhá polovina pracovní směny
        anotace: Studie
zkoumala úrazy z hlediska a) pravděpodobnosti počtu hospitalizovaných
pacientů po úraze; b) vnějších příčin zranění. Bylo zjištěno, že počet
pacientů po úraze v 1. části směny byla vyšší než ve 2. části. Ve 2. části
bylo pravděpodobnější, že k úrazu dojde po expozici kouři, ohni a plamenům
nebo při dopravních nehodách. Jsou doporučeny další výzkumy.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - směny pracovní - práce na směny - pravděpodobnost - pacienti -
nemocnice

54

BOHM, JONATHAN - HARRIS, DON: Risk perception
and risk-taking
behavior of construction
site dumper
drivers.
Vnímání rizika a chování spojené s přijetím
rizika u řidičů sklápěcích nákladních automobilů na staveništích
        anotace: Studie
použila párovou srovnávací techniku k výzkumu vnímání rizika u řidičů
nákladních automobilů se sklápěči a jejich vztahu k chování při přijetí
rizika. Bylo zjištěno, že vnímání rizika u řidičů se významně liší od míry
"objektivního rizika" odvozené z údajů o úraze a z vnímání rizika.
Výsledky ukázaly, že vnímání rizika u řidičů má vazbu na "pociťovaný
strach" z úrazu.
        klíčová slova: řidiči
- automobily nákladní - sklápěče - psychologie práce - rizika - vnímání

55

ZUŻEWICZ, KRYSTYNA - KONARSKA, MARIA -
ŁUCZAK, ANNA: Injured
professional drivers in
Poland : an analysis
of the
causes and effects
in relation to the
time of the
road accident.
Zranění
profesionální řidiči v Polsku : analýza příčin a následků ve vztahu k době
dopravní nehody
        anotace: Cílem studie
bylo podat výsledky analýzy úrazů z hlediska věku, délky držení vozidla,
příčin nehod a jejich následků během 6 po sobě jdoucích let. Bylo zjištěno,
že počet zraněných řidičů klesá během těchto 6 let, s výjimkou posledního
roku období, kdy stoupá tendence k závažným a smrtelným úrazům mezi 23,00 a
6,59. Ti, kteří pracovali přes 20 let, mají v této době nejméně úrazů.
        klíčová slova: řidiči
- nehody dopravní - analýzy nehod - věk - Polsko

56

JONES, TROY - KUMAR, SHRAWAN: Comparison
of ergonomic risk
assessment output in
four sawmill
jobs.
Srovnání výsledků stanovení ergonomického
rizika ve čtyřech profesích v pilařském závodě
        anotace: Cílem studie
bylo vyzkoumat shodu mezi 5 metodami stanovení rizika na základě
kvantitativní expozice a vhodnost těchto metod ke správné klasifikaci čtyř
rizikových profesí. Bylo použito pět nástrojů stanovení rizika. Procento
dobré shody mezi metodami, kdy byly vzaty v úvahu tři úrovně rizika, nebylo
velké a měnilo se podle profese.
        klíčová slova: pily -
rizika bezpečnostní - rizika pracovní - stanovení rizik - ergonomie - profese

57

HABIB, RIMA R. - FATHALLAH, FADI A. - MESSING, KAREN: Full-
time homemakers :
workers who cannot
"Go home
and relax" :
review.
Osoby, které pracují doma na plný úvazek :
pracovníci, kteří nemohou jít domů a relaxovat : přehled
        anotace: Je podán
přehled toho, jak jsou muskuloskeletální obtíže žen
pracujících doma zkoumány v literatuře. Rovněž jsou předložena předběžná
zjištění terénních studií práce doma. Byly použity tyto databáze:
PubMed, Ergonomics
Abstracts, Sociofile a 
PsycINFO. Byly srovnávány požadavky z hlediska práce doma
a placené práce. Studie různých zaměstnání byla srovnána s výsledky získanými
ve 4 domácnostech v Bejrútu.
        klíčová slova: ženy -
práce žen - práce doma - obtíže zdravotní - svaly - kostra - onemocnění
muskuloskeletální - přehledy - Asie


Le

Travail Humain - č. 1 (2010)

58

MARQUIÉ, JEAN-CLAUDE - GABAUDE, C.: Aging,
transportation and mobility :
current iussues.
Stárnutí,
doprava a pohyblivost: aktuální otázky
        anotace: Úvodní článek
podává přehled o jednotlivých pracích v tomto čísle. Jsou to mj. tyto otázky:
Stárnoucí populace v zemích OECD neustále vzrůstá. Během posledních třiceti
let se zvýšil počet publikací zabývajících se stárnutím. Nyní byla iniciována
reflexe o vědeckém kontextu včetně pohyblivosti a veřejné dopravy. Je
zapotřebí též zkoumat opatření k podpoře pohyblivosti.
        klíčová slova: věk -
řidiči - řízení motorových vozidel - pohyblivost - pohyblivost snížená

59

GABAUDE, C. - MARQUIÉ, JEAN-CLAUDE - OBRIOT-CLAUDEL, F.: Self-
regulatory driving
behaviour in the
elderly : relationships
with aberrant
driving behaviours
and perceived
abilities.
Autoregulační
chování při řízení vozidel v pokročilejším věku : vazby mezi nepřizpůsobeným
chováním při řízení a hodnocením vlastních schopností
        anotace: Studie zkoumá
ve vzorku 568 řidičů ve věku 55 - 91 let psychometrické
vlastnosti francouzské verze Driving
Behaviour Questionnaire, usilujícího
o objektivizaci různé typy nevhodného chování při řízení. Analýza umožnila
zjistit tři základní faktory vysvětlující 28,5% celkového rozptylu. Jde o
nepozornost, závažné omyly a přestupky. Význam zjištění je diskutován.
        klíčová slova: řidiči
- řízení motorových vozidel - věk - chování - chování nebezpečné - vnímání -
psychologie osobnosti

60

PEREIRA, M. - BRUYAS, M. P. - SIMOES, A.: Are elderly
drivers more at risk
when interacting
with more than
one in-vehicle
system simultaneously?.
Jsou
řidiči pokročilejšího věku při řízení více ohroženi, používají-li simultánně
více než jeden informační systém ve voze?
        anotace: Cílem výzkumu
bylo zhodnotit důsledky interakce mezi několika informačními systémy (navigační
systém a mobilní telefon). Výsledky ukázaly celkový vliv věku a podmínek
použití systémů, avšak nikoli interakci mezi nimi. Skupina starších řidičů
měla horší výkon než mladší, horší výkon při použití obou systémů než pouze
jednoho systému, dopad obou podmínek použití systémů byl však podobný.
        klíčová slova: řidiči
- řízení motorových vozidel - věk - systémy informační - navigace - telefony
mobilní


Moderní řízení - č. 3 (2010)

61

DONKIN, RICHARD: Svět se mění a svět práce také.
        anotace: Byznys
zpravidla vyžaduje, aby pozornost managementu byla zaměřena na bezprostřední
úkoly. Tento údržbářský přístup ale nedokáže úspěšně provést firmu obdobím
rychlých sociálních změn, které jsou ovlivněny vnějšími silami, od
demografických vln a delšího aktivního života, až po komunikaci v reálném
čase a narůstající ekologické problémy. Richard Donkin
se ve své nové knize Budoucnost práce (The
Future of Work)
zabývá sílícím vlivem podobných témat i tím, jak se připravit na jejich
dopady na pracoviště.
        klíčová slova: práce -
kvalita - změny - recenze

62

PŘIKRYL, JAN: Nebojte se agenturních pracovníků.
        anotace: Zaměstnávání
agenturních pracovníků má v České republice poměrně krátkou historii. Pro
řadu firem je však už nezbytným nástrojem řízení flexibility pracovních sil.
Jaká je současná situace na tomto trhu a jaké problémy bude třeba ještě
dořešit, o tom hovoří generální ředitelka společnosti Manpower
Jaroslava Rezlerová.
        klíčová slova: zaměstnávání
agenturní - pracovníci dočasní - síla pracovní - agentury práce - rozhovory


Práce a zdraví - č. 1 (2010)

63

Zdravotnictví : pohled na některá rizika.
        anotace: Příspěvek je
zaměřen na výskyt nemocí z povolání, na problémy spojené s kategorizací prací,
posuzování fyzické a psychické zátěže a možnosti preventivních opatření a na
rizika a míru zátěže, kterým jsou vystaveni pracovníci ve zdravotnictví.
        klíčová slova: zdravotnictví
- rizika pracovní - zátěž fyzická - zátěž psychická - nemoci z povolání -
kategorizace prací - opatření preventivní - prevence

64

NEČAS, JAROSLAV - HEMERKA, LADISLAV - JIROUSEK, LADISLAV: Výbuch akumulátoru
páry.

        anotace: Ve
společnosti Avon Automative,
a. s., Rudník, došlo 4. ledna 2010 v ranních hodinách k výbuchu akumulátoru
páry. Jednalo se o tlakovou nádobu o objemu 30 000 litrů. Tento případ šetří
také inspekce práce.
        klíčová slova: výbuchy
- akumulátory - páry - zásobníky - vyšetřování - inspekce práce

65

Ochrana kůže.
        anotace: Pro ochranu
zdraví je velmi důležitá skutečnost, že lidé ochotně respektují požadavky
spojené s bezpečností práce, vycházejí-li z jejich vlastního přesvědčení a
zájmu než z donucení, např. vedení podniku. Článek se věnuje ochraně kůže,
zmiňuje faktory ovlivňující reakce kůže, chorobné projevy na kůži a prevenci
kožních onemocnění a v neposlední řadě ochranné prostředky pro ochranu kůže.
        klíčová slova: kůže -
ochrana - nemoci kožní - prevence - opatření preventivní - prostředky
ochranné

66

Nepřítel hluk.
        anotace: Hluk je
jedním z faktorů životního prostředí, který si lidé čím dál víc uvědomují.
Především v městských aglomeracích jsou lidé vystavováni nadměrné hlukové
zátěži, která se rok od roku zvyšuje. Hlukem se rozumí akustický signál,
jehož působení člověka poškozuje, ruší a obtěžuje. Článek mimo jiné uvádí
hlukové limity a orientační hladiny hluku.
        klíčová slova: hluk -
limity - hladiny hluku - zátěž hluková

67

Vstupní a periodická školení.
        anotace: Povinností
každého zaměstnavatele je zajistit školení, ověřovat znalosti, vyžadovat a
kontrolovat jejich dodržování. Zajistit dobrou úroveň BOZP vyžaduje od
každého zaměstnavatele, bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou nebo
fyzickou osobu, spojit své osobní a ekonomické zájmy se společenskými. Článek
se věnuje problematice školení, vstupních i periodických.
        klíčová slova: školení
- BOZP - zaměstnavatelé

68

Bezpečná práce v laboratoři.
        anotace: Při laboratorních
pracích musí být učiněna nezbytná opatření ke snížení rizika, které můžeme
předpokládat díky nebezpečným vlastnostem chemických látek. Před každou prací
je nutné pečlivě zkontrolovat technická a organizační opatření k ochraně
zdraví a současně musí být připraveny asanační prostředky pro případ havárie.
        klíčová slova: laboratoře
- bezpečnost práce - ochrana zdraví - opatření organizační - opatření
technická - prevence - OOPP - sklo - látky chemické

69

VALA, JIŘÍ: Evropská kampaň hodnocení nebezpečných látek na pracovištích.
        anotace: Výbor
vrchních inspektorů práce (SLIC) vyhlásil informační a inspekční kampaň
zaměřenou na zlepšování podmínek a činností při nakládání s nebezpečnými
látkami v malých a středních podnicích. V ČR potrvá kampaň do března 2011 a
bude ji zajišťovat Státní úřad inspekce práce s jeho oblastními inspektoráty.
        klíčová slova: kampaně
evropské - látky nebezpečné - hodnocení rizik - podniky malé - podniky
střední - inspekce práce


Pracovní lékařství - č. 1 (2010)

70

JIRÁK, ZDENĚK: Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na
onemocnění pneumokoniózou v České republice.

        anotace: Cílem studie bylo
posoudit riziko rakoviny plic u bývalých horníků černouhelných dolů v České
republice v závislosti na onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou
proti neexponované populaci mužů ČR. Analyzován byl soubor 2054 bývalých
horníků černouhelných dolů s uhlokopskou pneumokoniózou
odškodněných v letech 1992-2001. Kontrolní soubor tvořilo 6705 horníků bez
pneumokoniózy, vyřazených pro dosažení nejvyšší přípustné
expozice v letech 1986-1999. Karcinogenní riziko horníků ve srovnání s
populací mužů ČR bylo hodnoceno výpočtem SIR (Standardized
Incidence Ratio) za období 1992-2006.
        klíčová slova: horníci
- rakovina - plíce - pneumokoniózy - prach uhelný -
křemen - kouření - tuberkulóza - doly uhelné

71

ŠPLÍCHALOVÁ, ANNA: Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v
České republice.

        anotace: Cílem této
studie je srovnání rizika rakoviny plic mezi pracovníky s odškodněnou formou
silikózy a neexponovanou populací České republiky. Sledovaný soubor sestával
ze 797 mužů, kteří byli vedeni v Registru nemocí z povolání pro silikózu v
rozmezí let 1992-2001. Karcinogenní riziko sledovaného souboru ve srovnání s
populací mužů v ČR bylo hodnoceno výpočtem SIR (Standardized
Incidence Ratio) za období 1992-2001.
        klíčová slova: silikóza
- rakovina - plíce - oxid křemičitý - kouření

72

KOROLOVÁ, EVA: Leishmanióza jako profesionální
tropické onemocnění.

        anotace: Autorka
předkládá kazuistiky onemocnění kožní
leishmaniózou z praxe vlastního pracoviště, jehož
středisko cestovní medicíny se zabývá péčí o pracovníky vyjíždějící do
zahraničí. Onemocnění získali pracovníci, kteří pobývali služebně více měsíců
v tropických a subtropických oblastech zahraničí a byli poštípáni komáry.
        klíčová slova: onemocnění
profesionální - nemoci kožní - zahraničí - komáři

73

NAUŠ, ANTONÍN: Nová strategie EU : do roku 2012 snížení pracovních úrazů o 25
procent.

        anotace: Komise EU
přijala v roce 2008 pětiletou strategii pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, podle které by měl být počet pracovních úrazů v členských zemích EU
snížen do roku 2012 o čtvrtinu. Cílem této strategie je také redukce
průměrného počtu smrtelných pracovních úrazů z let 2002-2004 o 17 % a počtu
úrazů vedoucích k třídenní nebo delší pracovní neschopnosti o 20 %.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - úrazovost pracovní - EU - strategie


Process
Safety Progress
- č. 1 (2010)

74

DAVIDSON, PAUL A. - MOONEY, S. D.: Key
safety roles in
organizational changes.
Klíčové
bezpečnostní role při organizačních změnách
        anotace: Článek
informuje o technice založené na užití metodologie Bow
Tie k analýze hlavních úrazových dějů na rizikových
pracovištích a předkládá příklad z případové studie z reálného života.
Diskutuje aplikaci této techniky na organizační změnu při 15% redukci
zaměstnanců. Zde je důležité, aby přitom nebyla snížena bezpečnost práce a
aby byly zachovány klíčové role bezpečnostní kontroly.
        klíčová slova: organizace
práce - pracoviště riziková - rizika pracovní - stanovení rizik - úrazy pracovní
- studie případové - změny

75

Prevention and
mitigation of
dust and hybrid
mixture explosions.
Prevence
a zmírňování explozí prachu a hybridních směsí
        anotace: Hlavním cílem
studie je prokázat užití inherentního bezpečnostního principu zmírňování až k
dosažení významného omezení rizika explozí. Článek popisuje, jak předvídat
KSt pro hybridní směsi, a zahrnuje koncepci užití propanu
jako náhrady za hexan. Zábrana vzniku jemného prachu a hybridních směsí je
výhodná k omezení rizika vznětlivých prachů a jejich směsí s hořlavými plyny.
        klíčová slova: exploze
- výbuchy - rizika bezpečnostní - prach výbušný - směsi hořlavé - propan

76

GAUCHER, RODOLPHE - DOLLADILLE, O.: Conventions on
multioperator sites :
an efficient risk management
tool.
Úmluvy na pracovištích s několika vlastníky :
účinný nástroj managementu rizik
        anotace: V posledních
letech jsou určitá pracoviště, zvláště v chemickém průmyslu, provozována několika
společnostmi, které mají svá zařízení blízko sebe. To má výhodu při zvládání
různých rizik, i když to přináší rizika nová. Je tedy třeba stanovit minimum
společných pravidel a uzavřít jasné a účinné smlouvy. Cílem článku je
ozřejmit hlavní problémy při tomto novém druhu organizace a předložit závěry
INERIS při sjednávání kontraktů mezi operátory.
        klíčová slova: průmysl
chemický - management rizika - smlouvy - spolupráce

77

WHIPPLE, TRACY - PITBLADO, ROBIN: Applied risk-
based process
safety : a consolidated risk
register and
focus on risk communication.
Aplikovaná
bezpečnost práce založená na riziku : sloučený registr rizik a zaměření na
rizikovou komunikaci
        anotace: Chemický a
ropný průmysl má nadále největší počet nehod. Vzhledem k tomu, že se situace
za užití tradičních metod nelepší, je vhodné prozkoumat alternativní
přístupy, které by mohly doplnit spíše než nahradit existující iniciativy
bezpečnosti práce. Článek informuje o registru, uvádí jeho účel a sestavování
a možnosti kontinuálního snižování rizika.
        klíčová slova: průmysl
chemický - průmysl petrochemický - rizika - management rizika - registry

78

RUSS DAVIS, F.: Implementation of
a global mechanical
integrity program.
Zavádění globálního programu mechanické integrity
        anotace: Článek zkoumá
možnost definovat program mechanické integrity (MI) pro chemickou společnost
s výrobním zařízením v Severní a Jižní Americe, Evropě a v Asii. Zkoumá různé
požadavky a inženýrské normy a výzvu spojenou s omezenými technickými zdroji
a se sníženou dostupností státu u nedestruktivních metod v různých regionech.
Dále popisuje podrobnosti mezinárodního programu MI.
        klíčová slova: průmysl
chemický - programy mezinárodní - předpisy - Amerika - Evropa - Asie


Professional Safety - č. 3 (2010)

79

CEKADA, TRACEY L.: Training needs
assessment : understanding
Chat employees need to
know.
Hodnocení potřeb ve školení : porozumění tomu,
co zaměstnanci potřebují vědět
        anotace: Vytvoření školicího
programu vyžaduje vědět, jaké školení je zapotřebí. Článek se zabývá
otázkami, zda školení dokáže vyřešit konkrétní problémy pracoviště, a pokud
ano, kdo by měl být školen, kdy a kým. Hodnocení vzdělávacích potřeb pomůže
na tyto otázky odpovědět a zajišťuje, že veškeré přípravy odborníků pomohou
zaměstnancům rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné pro to, aby se
organizace dostala v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na nejvyšší
úrovni. Článek popisuje, jak lze hodnocení vzdělávacích potřeb provádět a
zkoumá modely, které je možné v této souvislosti použít.
        klíčová slova: školení
bezpečnosti práce - vzdělávání - programy vzdělávací - potřeby - hodnocení

80

ZONTEK, TRACY L. - OGLE, BUTON R. - OGLE, RANDALL: Nanoscale
materials : evaluating
an air monitoring
technique.
Nanomateriály :
hodnocení techniky pro monitoring ovzduší
        anotace:
Nanotechnologie vytvořily významný pokrok v oblastech,
jako je medicína, zubní lékařství, věda o materiálech, elektronika,
energetika a spotřební zboží. Přesto s těmito příležitostmi přicházejí i
obavy o možných a dosud neznámých účincích na bezpečnost práce a ochranu
zdraví, související s využitím nanotechnologií a 
nanomateriály. Centrum DOE's Nanoscale
Science Research Centers
vyvinulo protokol pro monitoring ovzduší pro využití ve výzkumu a vývoji,
který by zajistil, že kontroly ochrany před expozicí nanomateriálům
jsou dostačující. Studie provedla hodnocení výše zmíněného protokolu pro
monitoring průmyslové hygieny ovzduší. Získaná data byla analyzována, bylo
měřeno množství nanočástic, způsob jejich
distribuce a morfologie. Získané poznatky lze využít pro další studie v
oblasti toxikologických účinků nanočástic.
        klíčová slova:
nanočástice - nanomateriály -
vzduch - ovzduší - hygiena průmyslová - monitorování - výzkumy - vývoj -
expozice pracovníků - ochrana zdraví - bezpečnost práce

81

TURNBEAUGH, TREASA M.: Improving business
outcomes : behaviour-
based safety
techniques can
influence organizational
performance.
Zlepšení obchodních výsledků : bezpečnostní techniky
založené na chování mohou ovlivnit výkonnost organizace
        anotace: Bezpečnost na
pracovišti ovlivňuje prakticky všechny další prvky organizace, včetně výroby,
kvality, uspokojení z práce či nákladů. Zaměřením se na zvýšení bezpečnost
práce organizace často zjistí, že obchodní výsledky se zlepšily také.
Bezpečnost založená na chování je jedním z řady modelů změn v organizaci,
který lze použít pro řízení zlepšení stavu organizace. Článek zkoumá základy
organizační kultury a koncept bezpečnosti založené na chování, který může
ovlivnit změny podnikové kultury tak, aby se zlepšily i její obchodní
výsledky. Autorka diskutuje problematiku podnikové kultury, kultury
bezpečnosti práce, modely změn podnikové kultury jako je řízení kvality,
model Six Sigma apod.
        klíčová slova: řízení
bezpečnosti práce - kultura bezpečnosti práce - kultura podniková - chování -
modely - změny


Safety

and Health - č. 2 (2010)

82

MORRISON, KYLE W.: Status of the
states : in light
of a review, OSHA
contemplates changing
oversight of
its State Plan
system.
Stav v jednotlivých státech : OSHA
reviduje nedostatky v systému státního plánování
        anotace: Desítky
smrtelných pracovních úrazů v průběhu krátké doby v Nevadě podnítily
americkou agenturu OSHA, aby provedla zhodnocení státního plánu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Výsledky studie povedou nejen ke změnám v Nevadě,
ale na úrovni celých Spojených států. 27 států USA má vlastní plány BOZP,
ovšem pod dozorem agentury OSHA. V souvislosti s revizemi bezpečnostních
plánů řada expertů upozorňuje na nedostatek celostátního financování státních
plánů BOZP a považuje to za zdroj mnoha problémů.
        klíčová slova: politika
bezpečnostní - plány bezpečnosti práce - OSHA - USA - hodnocení

83

JOHNSON, ASHLEY: On my watch : how
safety professionals cope
- personally and
professionally - with a 
workplace death.
Na mých
hodinkách : jak se bezpečnostní odborníci vyrovnávají - osobně a
profesionálně - s úmrtími na pracovišti
        anotace: V případě
smrtelného pracovního úrazu se bezpečnostní technici starají o zaměstnance,
otázkou však je, kdo věnuje v takové situaci péči bezpečnostním technikům.
Řada z nich se snaží zůstat profesionální a brát vše jako jednu ze svých
pracovních odpovědností. Odborníci však tvrdí, že je pro ně důležité čelit
reakcím na tyto traumatické události a v případě nutnosti i vyhledat odbornou
pomoc. Bezpečnostní technici se občas cítí vinni za smrt zaměstnance bez
ohledu na to, zda bylo možné realizovat nějaké preventivní opatření. Být
vystaven traumatu jako smrtelný úraz či vážné zranění může vést k
posttraumatické stresové poruše nebo k tzv. kumulativnímu stresu, které
nastávají, když je člověk opakovaně vystaven stresovým situacím. Odborníci
doporučují dříve vytvořit strategie pro zvládání stresu, stejně může pomoci
mluvit s rodinou, přáteli, poradcem či jiným bezpečnostním technikem.
        klíčová slova: stres -
zátěž psychická - technici bezpečnostní - úrazy smrtelné - prevence -
strategie


Safety

and Health - č. 3 (2010)

84

JOHNSON, ASHLEY: Home sweet
hazard : home health care
workers face multiple
risks with little
oversight.
Domácí nebezpečí : pracovníci domácí
péče čelí mnoha rizikům s malým dozorem
        anotace: Článek
poskytuje informace o mnoha potenciálních rizicích, kterým jsou vystaveni
pracovníci poskytující domácí zdravotní péči, patří sem mimo jiné
muskuloskeletální poruchy, alergie na latex, krevní
patogeny, pracovní stres, násilí a jiná rizika spojená s
prací. Uvádí také různé statistiky a šetření týkající se této problematiky.
Seznámení se s problematikou a návrh a realizace preventivních strategií může
snížit počet úrazů, nemocí a úmrtí, která se vyskytují u zdravotnických
pracovníků v domácnostech.
        klíčová slova: péče
domácí - ošetřovatelé - zdravotníci - domácnosti - rizika pracovní

85

MORRISON, KYLE W.: The measure
of safety :
what are leading
and lagging indicators
and how
can they improve
safety?.
Měření bezpečnosti : co jsou
indikátory vedení a zaostávání a jak mohou zlepšit bezpečnost?
        anotace: Použití
uvedených indikátorů vedení a zaostávání může pomoci redukovat počet
pracovních úrazů a nežádoucích událostí prostřednictvím identifikace rizik
před tím, než nastanou problémy. Indikátorů zaostávání lze využít ke
zhodnocení minulých událostí, indikátory vedení zase hodnotí aktuální
situace. Indikátory vedení jsou přesné pouze, když jsou zacíleny na správnou
oblast.
        klíčová slova: bezpečnost
práce - indikátory - hodnocení rizik

86

MORRISON, KYLE W.: Making safety
connections : safety
committees serve as an
important link
between workforce
and management.
Vytváření spojení v bezpečnosti práce
: bezpečnostní komise slouží jako důležité spojení mezi pracovníky a
managementem
        anotace: Bezpečnostní
komise jsou často považovány za jednu z klíčových komponent dobrého
bezpečnostního programu. Mohou vést k rostoucímu zapojení zaměstnanců do
otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nižší míry úrazovosti, ale
odborníci varují, aby se dbalo o to, kdy tyto komise vytvářet. Bezpečnostní
komise by měly mít konkrétní účel a jejich úspěch by měl být
hodnotitelný či měřitelný. Je nutné dbát na výběr členů
těchto komisí a zajistit, že dosáhnou řádného školení. Komise by měly být
tvořeny širokou škálou individualit, které disponují různými schopnostmi a
dovednostmi.
        klíčová slova: komise
- BOZP - řízení bezpečnosti práce

87

BELLO, DEIDRE: Clock ticking
on hours-of-
service ruling :
transportation officials face
deadline for reviewing 2008
rule.
Hodiny tikají předpisům pro pracovní režimy řidičů : dopravní
úředníci čelí lhůtě pro přezkoumání předpisů z roku 2008
        anotace:
The Federal Motor
Carrier Safety
Administration (FMCSA) má 4 měsíce na to, aby přezkoumal
a revidoval kontroverzní předpisy pro režim práce a odpočinku profesionálních
řidičů motorových vozidel a předložit návrh oznámení o navrhované změně
předpisů. Byla realizována řada jednání, na kterých měly být shromážděny
podklady pro tvorbu doporučení. Čtyři setkání se konala také v lednu tohoto
roku. Mnoho řidičů, účastnících se těchto jednání, vyjádřilo potřebu
flexibility povinného 34-hodinového odpočinku. Odborníci na obou stranách se
shodli na tom, že revize předpisů by se měly zaměřit na prevenci únavy, aby
byla zajištěna vyšší bezpečnost na silnicích.
        klíčová slova: doprava
silniční - řidiči z povolání - režim práce a odpočinku - odpočinek - únava -
prevence - předpisy - USA


Scandinavian

Journal of
Work, Environment
and Health - č. 2 (2010)

88

KNUTSSON, A. - BAGGILD, H.: Gastrointestinal
disorders among
shift workers.

Gastrointestinální obtíže u osob pracujících na směny
        anotace: Cílem práce bylo
sestavit přehled literatury o tomto tématu. Čtyři ze šesti studií ukázaly
významnou vazbu mezi prací na směny a pět ze šesti studií vazbu mezi prací na
směny a žaludečními vředy. Dvě ze tří studií zaznamenaly vazbu mezi prací na
směny a funkčním GI onemocněním. Pouze málo studií zkoumalo
gastroezofageální reflux,
chronické zánětlivé střevní choroby nebo GI karcinom ve vztahu k práci na
směny.
        klíčová slova: práce
na směny - nemoci - žaludek - střeva - přehledy

89

PUTTONEN, S. - HÄRMÄ, M. - HUBLIN, CH.: Shift work
and cardiovascular
disease : pathways
from circadian stress to
morbidity.
Práce na směny a kardiovaskulární choroby : cesta od
cirkadiánního stresu k nemoci
        anotace: Článek podává
přehled o současných znalostech mechanismu mezi prací na směny a
kardiovaskulárními chorobami. Práce na směny zvyšuje riziko
kardiovaskulárních chorob vzájemnou vazbou mezi psychosociálními,
behaviorálními a psychologickými mechanismy. Údaje
poskytují důkazy o možných chorobných mechanismech mezi prací na směny a
kardiovaskulárními chorobami, ale přesvědčivé důkazy o každém specifickém
mechanismu chybí.
        klíčová slova: práce
na směny - nemoci kardiovaskulární - vazby - stres pracovní - psychologie
práce - biorytmy

90

Measures to counteract
the negative effects
of night work.
Opatření ke kompenzaci negativního působení práce v noci
        anotace: Cílem studie
bylo identifikovat faktory, které mohou zabránit negativnímu vlivu práce v
noci. Byly identifikovány studie o protiopatření, jako je vlastní personální
výběr, rozsáhlá světelná terapie, aplikace melatoninu,
cvičení, zařízení k zjišťování ospalosti a užívání stimulantů
ke zlepšení bdělosti a hypnotik ke zlepšení spánku ve dne. Je však málo
důkazů, že tato opatření vskutku zmírní důsledky práce v noci.
        klíčová slova: práce v
noci - rizika zdravotní - spánek - poruchy

91

SALLINEN, M. - KECKLUND, G.: Shift work,
sleep, and sleepiness
: differences between
shift schedules
and systems.
Práce na
směny, spánek a ospalost : rozdíly mezi plánováním směn a směnovými systémy
        anotace: V přehledu
bylo hodnoceno, jaká úroveň výsledků výzkumu může minimalizovat potíže se
spánkem a bděním u osob pracujících na směny. Kromě dalších předložených
výsledků studie bylo na základě pozorování, kdy nebyly provedeny změny
směnného systému, zjištěno, že bez ohledu na něj byly noční a časné ranní
směny spjaty s krátkým spánkem a zvýšením ospalosti.
        klíčová slova: práce
na směny - spánek - přehledy


Sicher

ist Sicher - č. 3 (2010)

92

HERZ, GUNTRAM: Risikobeurteilung
bei Maschinen.
Posuzování
rizika u strojů
        anotace: Příspěvek
obsahuje především odůvodnění nezbytnosti kompletního posuzování rizika. Jde o
stanovení hranic stroje, identifikaci ohrožení a hodnocení rizika. Informuje
o pozici posuzování rizika v konstrukčním procesu a podává návrh na sestavení
příslušné dokumentace. Uvádí přehled pojmů jako je ohrožení, riziko,
bezpečnost, zbytkové riziko a ochranné opatření.
        klíčová slova: posuzování
rizik - stroje a zařízení - dokumentace technická

93

WICKERT, KARL: Unzureichende Brandsicherheit
bei gewerblichen
Frittiergeräten.
Nedostatečná požární ochrana u
průmyslových fritovacích zařízení
        anotace: U fritovacích
zařízení spočívá největší riziko ve vznícení tuků. Vedle vysokých věcných
škod existuje riziko popálení osob. Článek seznamuje s nutností testovat
používaná zařízení a chránit se před vznícením tuků. Je také třeba provádět
ochranná opatření. Uvádí se přehled dalších rizik spojených s fritováním a
souhrn výsledků zjišťování bezpečnostní situace.
        klíčová slova: kuchyně
- požáry - tuky - ochrana požární - vznícení - vzplanutí - fritézy

94

ROSKOPF, NORBERT: Kontinuierliche
Verbesseruung von
Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Fremdfirmen
in den Unternehmen der Rheinischen
Braunkohlenindustrie : Teil
2/2.
Kontinuální zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci firem
poskytujících na časově omezenou dobu zaměstnance v podnicích Rýnského
hnědouhelného průmyslu : část 2/2
        anotace: V této části
je postulována BOZP jako hlavní úkol dozoru takovýchto firem, v tomto případě
jde o zapůjčení do RWE Power. Přenos
podnikatelských povinností upravuje úkoly a kompetence dozoru cizí firmy,
který je v podniku objednatele ústřední osobou. Článek informuje o politice
BOZP a podrobně seznamuje s BOZP jakožto výzvou a šancí pro cizí firmy.
        klíčová slova: dozor
nad BP - doly uhelné - Německo


Sondy - č. 4 (2010)

95

DANDOVÁ, EVA: Evidence pracovních úrazů.
        anotace: Tento článek
se zabývá některými praktickými otázkami spojenými se šetřením a evidencí
pracovních úrazů. Základem právní úpravy této oblasti jsou § 105 zákoníku práce
a nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení
a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu o okruh orgánů a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Tato právní úprava
je transpozicí rámcové směrnice Rady 89/391/EHS, o provádění opatření ke
zvýšení BOZP.
        klíčová slova: úrazy
pracovní - evidence - hlášení úrazů - legislativa


Technik - č. 4 (2010)

96

Sociální sítě jako účinný nástroj pracovní komunikace.
        anotace: Sociální sítě
vytvářejí novou realitu, ve které zapouští kořeny čím dál více lidí, převážně
ve svém osobním životě, a začínají pronikat i do oblasti pracovní. Ne náhodou
se tak v polovině a koncem 90. let minulého století mnoho firem obávalo, že
jejich zaměstnanci budou abnormální dobu surfovat na internetu, a proto
chtěli mít přístup pracovníků na "pavučinu" pod kontrolou.
        klíčová slova: sítě
sociální - komunikace - práce - technologie komunikační

97

Bezpečnější práce s motorovou pilou díky systému trojité brzdy.
        anotace: Systém s
názvem TrioBrake je nový prvek určený pro ochranu
obsluhy motorových pil vyvinutý firmou Husqvarna,
který umožňuje aktivovat bezpečnostní brzdu řetězu pravou rukou. Díky tomu
lze pracovat s motorovou pilou nejen bezpečněji, ale také snadněji a mnohem
pohodlněji.
        klíčová slova: pily
motorové - bezpečnost - zařízení bezpečnostní


Travail

et Sécurité - č. 704 (2010)

98

BRASSEUR, GRÉGORY: Une nuisance
souvent passée
sous silence : bruit au
travail : dossier.
Škodlivina,
která je často v tichosti opomíjena : hluk při práci : souhrnná zpráva
        anotace: Opakovaná
expozice hluku může vést k trvalému poškození sluchu. Vzhledem k ceně, kterou
stojí hluchota z povolání jak na humanitární, tak i na finanční úrovni, je
třeba posílit ochranu pracovníků. Zpráva informuje o závažnosti hluku a jeho
snižování v pracovním prostředí i v lidských obydlích. Uvádí přehled
zdravotních rizik způsobených hlukem.
        klíčová slova: hluk -
hluk provozní - hluk nadměrný - hluchota - nemoci z povolání - poškození
zdraví - expozice pracovníků - snižování hluku


Záchranář - č. 1 (2010)

99

LÁT, J. - FIURÁŠKOVÁ, D.: Tepelná zátěž důlních záchranářů.
        anotace: Asociace amerických
záchranářů (USMRA, United State
Mining Rescue
Association) publikovala 16. července 2009 na Internetu
pod označením Training materials,
studii o tepelné zátěži důlních záchranářů. V úvodu studie se připomínají dva
případy zásahů, které vedly v důsledku tepelné zátěže, k tragickým závěrům. V
roce 2002 zahynuli ve státě Nevada 2 záchranáři při průzkumu v opuštěném
dole. V roce 1998 bylo 10 záchranářů v Polsku postiženo tepelným stresem a
následný pokus k jejich záchraně si vyžádal 6 obětí. Tyto a další případy
vedly k rozhodnutí prozkoumat danou problematiku podrobněji a nalézt příčiny
projevu stresu, který vzniká při práci s vyšší teplotou.
        klíčová slova: doly -
horníci - zátěž tepelná - teplo - měření

100

MACURA, MILAN: Technická normalizace v hornictví.
        anotace: Zástupci
členských států při mezinárodních normalizačních organizacích ISO a IEC
zabývající se problematikou pro podzemí došli k názoru, že výsledky dosažné v
oblasti evropské normalizace k ochraně proti výbuchu pro doly, by měly být
řešeny na celosvětové úrovně.
        klíčová slova: normalizace
- doly - stavby podzemní - ochrana protivýbuchová -
výbuchy - prevence


Zeitschrift

für Arbeitswissenschaft
- č. 1 (2010)

101

BREUTMANN, N.: Arbeitsbedingungen in
Deutschland : Nutzen
und Risiken der
Verwendung von
Befragungsinstrumenten sowie
abgeleiteten Indices.
Pracovní
podmínky v Německu : užitek a rizika použití dotazovacích nástrojů, jakož i
odvozených indexů
        anotace: Pomocí tvorby
indexů byly shrnuty komplexní výsledky dotazníkových akcí o pracovní situaci
a z ní odvozené spokojenosti s cílem politické argumentace. Článek uvádí
index Dobrá práce Německého odborového svazu z hlediska zaměstnavatele,
informuje o významu orientace pracovníků ve prospěch podniku, o pracovních
podmínkách v SRN a o cílených dotaznících.
        klíčová slova: podmínky
pracovní - dotazníky - spokojenost - indikátory - odbory - Německo

102

LIPPOTH, KARL ULRICH - SCHWERES, MANFRED: Zum
wissenschaftlichen und
politischen Anspruch
des DGB-Indexes
Gute Arbeit.
K vědeckému a
politickému nároku Indexu Dobrá práce Německého odborového svazu
        anotace: Index má
sloužit k vědeckému podávání zpráv o kvalitě práce (KP) v SRN a má poskytnout
politickou tematizaci KP a podporu soutěže o dobrou práci. Proti vhodnosti
indexu vystupují různí kritici metodického postupu dotazování a hodnoty
indexu jako politického nástroje (mj. Prümper &
Richenhagen). Je též vyžadována duální -
subjektivní i objektivní - analýza (Dechmann
et al.).
        klíčová slova: práce -
kvalita - indikátory - dotazníky - politika - věda - analýzy kvalitativní -
analýzy kvantitativní - Německo


Zpravodaj - č. 1 (2010)

103

SVOBODA, RADEK: Poznatky oblastního inspektorátu práce z šetření podnětů v
pracovněprávní oblasti za rok 2009.

        anotace: V kalendářním
roce 2009 bylo na Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a
Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové podáno celkem 599 podnětů ke
kontrole, z toho 26 podnětů se zaměřením na oblast BOZP. Pokud porovnáme rok
2008 s rokem 2009, dospějeme k závěru, že v oblasti pracovních vztahů a
podmínek nedošlo ke snížení počtů podnětů, ale naopak k malému zvýšení. Počet
přijatých podnětů v roce 2009 se oproti roku 2008 zvýšil o 6 %.
        klíčová slova: vztahy
pracovněprávní - inspekce práce - inspektoráty práce - kontroly - výsledky -
2009

104

VOJTA, ANTONÍN: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
        anotace: Otázka
zaměstnávání zdravotně postižených osob (ZP) je stále předmětem mnoha jednání
a také legislativních úprav. Jiné požadavky mají zaměstnavatelé, jiné
zdravotně postižení. Pokud se zabýváme touto problematikou, víme, že pro ZP
není zaměstnání jen předmětem obživy, ale i seberealizace v mnohem větší míře
než pro zdravé osoby. Ty mají nesrovnatelně lepší možnosti výběru zaměstnání
a nejsou omezeny handicapem.
        klíčová slova: osoby
hendikepované - zaměstnání - inspekce práce

105

ZOBAČ, JIŘÍ: Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a vázacích
prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene.

        anotace: Na doporučení
pracovní skupiny inspektorů specialistů pro zdvihací zařízení pod vedením
Ing. Jiřího Kysely, odborného garanta SÚIP pro zdvihací zařízení a manipulaci
s materiálem, byl zařazen do programu kontrolních akcí SÚIP na rok 2010
samostatný kontrolní úkol pod názvem „Bezpečnost práce při používání
vyhrazených technických zařízení – zdvihacích zařízení a vázacích prostředků
a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene“. Cílem této kontrolní činnosti
je ověřit, jak jednotliví zaměstnavatelé, tj. právnické a podnikající fyzické
osoby, plní povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů pro
zajištění bezpečnosti práce při provozu jeřábů a zdvihadel včetně používání
prostředků pro vázání, zavěšení a uchopení břemene.
        klíčová slova: zařízení
zdvihací - břemena - manipulace - bezpečnost práce - inspekce práce -
kontroly

106

MACÍČEK, JIŘÍ: Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce v oblasti
pracovních vztahů a podmínek v roce 2010.

        anotace: Mezi stěžejní
poslání orgánů inspekce práce patří kontrola dodržování pracovněprávních
předpisů u zaměstnavatelů. Na rok 2010 předložil Státní úřad inspekce práce
MPSV roční program kontrolních akcí s návrhy sedmi hlavních úkolů kontrolní
činnosti v této oblasti. Tyto návrhy jsme zpracovali na základě analýzy
obdržených podnětů ke kontrole a rozborů kontrolní činnosti SÚIP v
předcházejícím období. Rovněž byly využity návrhy a připomínky vyšších
odborových
orgánů a organizací zaměstnavatelů.
        klíčová slova: inspekce
práce - programy - kontroly - Státní úřad inspekce práce - inspektoráty práce

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail