Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2007/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články

Excerpované časopisy

112 - č. 9 (2007
112 - č. 10 (2007)

ASU protect - č. 2 (2007)
Bezpečná práca - č. 5 (2007)
Bezpečnost a hygiena práce - č. 9
(2007)

Die BG - č. 9 (2007)
ECHO - č. 4 (2007)
Ekonom - č. 38 (2007)
Ekonom - č. 40 (2007)
Human Factors - č. 5 (2007)
Human Resources Management - č. 5
(2007)

Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 9 (2007)

Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 10 (2007)

Le Travail Humain - č. 3 (2007)
Profit - č. 42 (2007)
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference "Svět práce kvalita života v globalizované
konomice" (2007)

Sondy - č. 36 (2007)
Sondy - č. 37 (2007)
Sondy - č. 38 (2007)
Tiefbau - č. 9 (2007)
Travail et Sécurité - č. 676
(2007)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 3
(2007)

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft - č. 9
(2007)

Zpravodaj - č. 2 (2007)
Zpravodaj - č. 3 (2007)

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

112 - č. 9
(2007)

1

Spolehlivý odvod kouře a tepla z bytových domů, továren či
skladišť.

        anotace: Od září 2006 vstoupila v platnost nová
evropská norma EN 12101-2 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a
tepla. Za tímto označením se skrývá důležitá zákonná opatření,
která se zabývají bezpečností. Článek představuje systém zařízení
pro odvod kouře a tepla firmy Velux, který je založen na elektricky
ovládaném kyvném střešním okně a řídicím systému.
        klíčová slova: kouře - teplo - odvod kouře - odvod
tepla - okna

2

SÝKORA, VLASTIMIL: Výrobci ochranných prostředků : Ecoprotect,
spol. s r.o..

        anotace: Firma Ecoprotect působí na českém trhu od
roku 1991 a svými speciálními výrobky vybavuje hasičské záchranné
sbory České a Slovenské republiky, jaderní elektrárny ČR a také HZS
podniku České dráhy.
        klíčová slova: prostředky ochranné - oděvy ochranné
- firmy - výroba

3

SEDLÁKOVÁ, LIBUŠE: Současná právní úprava a chystané změny
předpisů v oblasti chemických látek.

        anotace: Evropský parlament na svém zasedání dne
13. prosince 2006 projednal a schválil nařízení Evropského
parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, známé jako nařízení REACH. Účelem této
právní úpravy je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a
životního prostředí. Důraz je kladen na zásadu, že výrobci, dovozci
a následní uživatelé zajistí výrobu, uvádění na trh nebo používání
pouze takových chemických látek, které nepůsobí nepříznivě na
lidské zdraví nebo na životní prostředí.
        klíčová slova: látky chemické - nařízení - REACH -
listy bezpečnostní - odpovědnost

112 - č. 10
(2007)

4

STEHLÍK, JÁN: Činnosť zdravotníctva po výbuchu ve VOP, a.s.,
Nováky.

        anotace: V pátek 2. března 2007 došlo k
mnohonásobnému výbuchu ve Vojenském opravárenském podniku (VOP)
a.s., Nováky. Samotný výbuch nastal v budově, kde byla vykonávána
likvidace munice. Tlaková vlna byla cítit dle svědků až 10 km od
místa výbuchu.
        klíčová slova: havárie závažné - opravárenství -
výbuchy - munice - Slovensko

ASU protect - č. 2
(2007)

5

KURPGOWEIT, S. - DELANK, K.-S.: Grundlagen und Methoden der
Ganganalyse.
Základy a metody analýzy chůze
        anotace: Subjektivní analýza chůze je důležitý
nástroj identifikace patologií. Měla by však být normalizována
minimálně ve dvou rovinách. Instrumentální analýza objektivizuje
kvantitativní a kvalitativní patologie a bude hrát v budoucnu
nosnou úlohu při zajištění kvality. 3D ultrazvukem podpořená
analýza chůze umožňuje spolehlivé monitorování nejvýznamnějších
kinematických parametrů.
        klíčová slova: chůze - analýzy kvalitativní -
analýzy kvantitativní - nemoci pohybové

6

FREIWALD, J. - JÖLLENBECK, Z. - BAUMGART, C.: Obere
Sprunggelenkverletzungen : Prävention und Rehabilitation.
Úrazy
horního hlezenního kloubu : prevence a rehabilitace
        anotace: Článek poskytuje z perspektivy moderního
výzkumu motoriky přehled souvislostí mechanických a senzorických
funkcí na příkladě tohoto kloubu. Jde o neurofyziologické
souvislosti mezi úrazy kloubu a CNS. Úrazům způsobeným podvrtnutím
se lze vyhnout cvičeními. Je zdůrazněn význam preventivních
programů a anticipativních modelů ve výzkumu motoriky.
        klíčová slova: klouby - úrazy při pohybu osob -
nohy - prevence - rehabilitace - cvičení

Bezpečná práca - č. 5
(2007)

7

FLIMEL, MARIÁN: Problematika určovania hlukovej záťaže pracovníkov
z pohl´adu možných rizík.

        anotace: K nejvýznamnějším rizikovým faktorům práce
a pracovního prostředí patří hluk. Hluk je průvodní znak výroby od
začátku průmyslové revoluce a jeho působení na zdraví člověka je
různorodé. Článek se věnuje vztahu hluk a pracovní prostředí a
určení možných rizikových faktorů při stanovování hlukové zátěže
pracovníků.
        klíčová slova: hluk - rizika pracovní - zátěž
pracovní - prostředí pracovní - faktory rizikové

8

MIKULA, JOZEF: Základné zásady bezpečnosti práce v
pol´nohospodárstve.

        anotace: Článek shrnuje základní zásady bezpečnosti
práce v zemědělství - od povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců po
zásady bezpečnosti práce a bezpečnostní požadavky na stroje a
zařízení, včetně jejich obsluhy a údržby. Autor zmiňuje také osobní
ochranné pracovní prostředky.
        klíčová slova: zemědělství - bezpečnost práce -
zásady - povinnosti

9

IKRÉNYI, MAROŠ: Z inšpekcie práce prevádzkovatel´ov chladiacich a
mraziacich zariadení.

        anotace: Cílem a zaměřením tématické inspekce práce
v Nitranském samosprávném kraji v roce 2007 byla kontrola
dodržování právních a ostatních předpisů na zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP) a bezpečnosti technických zařízení,
především v oblasti vyhrazených technických zařízení - tlakových,
plynových, elektrických při provozu chladicích a mrazicích zařízení
využívajících čpavek a další chladicí média.
        klíčová slova: zařízení chladicí - mrazničky -
zařízení mrazicí - inspekce práce - provoz

10

Stres pri práci na dial´ku.
        anotace: Práce na dálku je jedním z příkladů nového
způsobu práce. Umožňuje efektivně sladit práci a rodinu a vytvořit
pružnější pracovní podmínky. V Evropské unii pracuje na dálku v
průměru 13% pracovníků. Článek se věnuje stresu, který je s prací
na dálku také spjat a představuje projekt Spolkového ústavu ochrany
práce a pracovního lékařství nazvaný Vypětí při práci na dálku a
jehom působení na zdraví.
        klíčová slova: práce dálková - stres - podmínky
pracovní - projekty

11

HATINA, TEODOR: Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci : 3. časť M-N.

        anotace: Článek přináší další přehled pojmů z
Terminologického slovníku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(písmena M-N). Další termíny budou uveřejněny v následujících
číslech časopisu.
        klíčová slova: BOZP - terminologie - Slovensko

12

Zdraví a zdatní v malom podniku.
        anotace: Ústředí živnostenských svazů v Německu
(HVBG) vydává novou sérii publikací, která je zaměřena na malé a
střední podniky. Článek informuje o pozadí vzniku publikací a o
výsledcích dotazníkové akce o pěti oborech činností. Začátkem roku
2007 HVBG začalo uveřejňovat sérii publikací Zdraví a zdatní v
malém podniku. Cílem série je dát k dispozici těmto podnikům
praktické a srozumitelné pomůcky s tématikou ochrany zdraví na
pracovištích.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední -
BOZP - pracoviště - publikace - propagace - Německo

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 9 (2007)

13

DANDOVÁ, EVA: Technická novela zákoníku práce.
        anotace: 20. března 2007 byl rozeslán do
připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., a
některé související zákony. Jedná se o technickou novelizaci
zákoníku práce. V průběhu legislativního procesu byly uzavřeny dvě
dohody mezi sociálními partnery o prosazování změn zákoníku práce,
a to dohoda mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českomoravskou
konfederací odborových svazů a dohoda Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Asociací samostatných
odborů. Jejich obsah byl zapracován do návrhu novely.
        klíčová slova: zákoník práce - novely

14

DRÁSALOVÁ, NADĚŽDA: Zemědělství a rizika.
        anotace: Zemědělství je jedním z odvětví lidské
činnosti, kde existuje velká různorodost ve vykonávaných
činnostech. Pracovní činnost v zemědělství je rozčleněna na proces
pracovní a přírodní, biologický. Článek představuje rizika, kterým
jsou pracovníci v zemědělství vystaveni.
        klíčová slova: zemědělství - rizika

15

ŠALAMON, PAVEL: Pracovní úrazy v lesním provozu a
dřevozpracujících firmách.

        anotace: Při provádění lesnických činností dochází
k pracovním úrazům, které mají často za následek smrt pracovníka,
případně jeho vyřazení z pracovního procesu v důsledku závažného
zranění. Výrazným faktorem ovlivňující vznik pracovních úrazů je
především velké pracovní riziko, které je do značné míry ovlivněno
podmínkami daného prostředí (pracoviště), ve kterém jsou tyto
činnosti prováděny, a klimatickými podmínkami na pracovišti. Toto
riziko se zvyšuje úměrně tomu, jak jsou pracovníky porušovány
zásady bezpečné práce, a to zejména ze strany podnikajících
fyzických osob, které také dnes většinu lesnických činností
provádějí.
        klíčová slova: lesnictví - průmysl dřevozpracující
- lesy - úrazy pracovní - rizika pracovní

16

FUCHS, ALEXANDR - NAVRKALOVÁ, EVA: Nové technické normy, významné
z hlediska ochrany zdraví.

        anotace: Článek přináší přehled nových technických
norem, které jsou významné z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti
při práci a hygieny práce, pracovního lékařství a požární
ochrany.
        klíčová slova: bezpečnost práce - ochrana zdraví -
BOZP - hygiena práce - ochrana požární - lékařství pracovní - normy
- přehledy

Die BG - č. 9
(2007)

17

REISS, S. - SCHERER, K.: Kennziffern der gesetzlichen
Unfallversicherung 2006.
Charakteristiky zákonného úrazového
pojištění v roce 2006
        anotace: Článek podává přehled o nositelích
úrazového pojištění, o podnicích a zařízeních, pojištěncích a
pracovnících na plný úvazek. Analyzuje pracovní úrazy a úrazy na
cestě do práce a z práce (pojmy a úrazové kvóty, úrazy podléhající
hlášení, nové důchody při úrazech a smrtelné úrazy), úrazy školáků,
nemoci z povolání, odškodňování a daňové náklady na prevenci za rok
2006.
        klíčová slova: pojištění úrazové - úrazy pracovní -
úrazy na cestě do práce a z práce - úrazovost pracovní - úrazy
školní - úrazy smrtelné - nemoci z povolání - odškodňování -
prevence - 2006

18

JAHN, F. - WETZSTEIN, A. - KRÜGER, H.: Entwicklung von
Präventionszielen : Beispiele aus der Praxis.
Vývoj cílů
prevence : příklady z praxe
        anotace: Iniciativa Zdraví a práce (IGA) vyvinula
postup k rozvoji cílů prevence ve světě práce. Byla zahrnuta do
pracovního návrhu Společné německé strategie BOZP. OS pro řeznictví
a OS pro správu jsou první oborová společenství, která tento postup
zkoušejí před jeho použitím v národní strategii. Článek předkládá
postup a výsledek aplikace na příkladu OS pro řeznictví.
        klíčová slova: prevence - prevence úrazů - řezníci
- společenství oborová - Německo

19

SIEKMANN, H.: 2. CIE-Symposium "Beleuchtung und Gesundheit".
2. sympozium Mezinárodní komise pro osvětlovací techniku (CIE)
"Osvětlení a zdraví"
        anotace: Sympozium bylo zaměřeno na nové vědecké
poznatky v této oblasti. Těžištěm bylo působení světla na lidi,
využití tohoto působení ve světelné a osvětlovací technice a důraz
na význam expozice UV paprskům pro tvorbu vitaminu D. Mj. bylo
jednáno o působení cirkadiánního rytmu na člověka a o prevenci
nemocí z povolání s příslušným právem v Německu.
        klíčová slova: osvětlení - záření ultrafialové -
technika světelná - symposia - komise odborné - rytmy
cirkadiánní

ECHO - č. 4
(2007)

20

Návrh stanoviska Akademie věd ČR k Zelené knize.
        anotace: Článek přináší návrh stanoviska Akademie
věd ČR k Zelené knize, kterou vydala Evropská komise v dubnu 2007 s
cílem zahájit celoevropskou diskusi o dalších perspektivách
evropského výzkumného prostoru. Do diskuse se mohli zapojit i
jednotlivci tím, že vyplnili dotazník volně přístupný na
Internetu.
        klíčová slova: výzkum - vývoj - Evropa - Zelená
kniha - Česká republika - postoje - Akademie věd ČR

21

ALBRECHT, VLADIMÍR: Strukturální fondy : příležitost i pro výzkum
a vývoj.

        anotace: Evropská komise vydala v červenci 2007
rozhodnutí o přijetí "Národního strategického referenčního rámce"
(NSRR) pro ČE. Na základě tohoto materiálu může ČR čerpat v
rozpočtovém období 2007-2013 ze strukturálních fondů (SF) částku
752,7 mld. Kč prostřednictvím 24 operačních programů. Jedním z
tématických operačních programů je Výzkum a vývoj pro inovace,
který se skládá ze 4 prioritních os: Rozvoj kapacit výzkumu a
vývoje, Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se
soukromým ve výzkumu a vývoji, Posilování kapacit vysokých škol pro
terciární vzdělávání, Technická pomoc. Článek představuje 14
doporučení Výboru pro vědecký a technický výzkum (CREST) o čerpání
prostředků ze SF.
        klíčová slova: fondy strukturální - EU -
financování - Česká republika - výzkum - vývoj - inovace

Ekonom - č. 38
(2007)

22

ŠUBRT, BOŘIVOJ: Přešitý zákoník práce.
        anotace: Výkladové potíže, které způsobuje pracovní
kodex, zatěžují zaměstnavatele. Novela přinese ulehčení a
zjednodušení při proplácení přesčasů či odstupného při skončení
pracovního poměru.
        klíčová slova: zákoník práce - novely

Ekonom - č. 40
(2007)

23

NĚMEC, PETR: Trpaslíci útočí.
        anotace: Do výzkumu, vývoje a rozvoje
nanotechnologií a jejich aplikací chce Česko do roku 2012
investovat přes dvě miliardy korun.
        klíčová slova: nanotechnologie - výzkumy - vývoj -
Česká republika - financování

24

Co jsou to nanotechnologie.
        anotace: Nanověda studuje hmoty na atomové a
molekulární úrovni, kde se vlastnosti hmoty velice výrazně liší od
vlastností při větších rozměrech. Pojem nanotechnologie neoznačuje
žádný konkrétní obor. Je používán pro všechny obory, které se
zabývají výzkumem a výrobou čehokoli, co měří méně než jeden
mikrometr.
        klíčová slova: nanomateriály - nanotechnologie

HumanFactors
- č. 5 (2007)

25

MADHAVAN, P. - WIEGMANN, D.-A.: Effects of information source,
pedigree, and reliability on operator interaction with decision
support systems.
Účinky informačního zdroje, původu a
spolehlivosti při operátorově interakci se systémy podporujícími
rozhodování
        anotace: Jsou popisovány dva experimenty zkoumající
operátorovo vnímání pomůcek rozhodování. Výzkum poukazuje na
předsudky vůči automatizaci, která ovlivňuje lidskou interakci s
ní. Byla rozlišena předběžná zaujatost od následné a byly zkoumány
jejich účinky na přijetí rady. Bylo zjištěno, že očekávání
automatizace předem ovlivňuje užití pomůcek při aktuálních
úkolech.
        klíčová slova: psychologie práce - rozhodování -
automatizace - interakce - systém člověk - stroj

26

GRIESHABER, D.-CH. - ARMSTRONG, T. J.: Insertion loads and forearm
muscle activity during flexible hose insertion tasks.
Zátěž
spojená s vkládáním a aktivita svalů předloktí při provádění úkolů
vkládání pružných hadic
        anotace: Cílem výzkumu byla kvantifikace fyzických
požadavků na vkládání hadic při automatických montážních operacích
a zjištění vlivu metody a mechanická interference mezi hadicí a
přírubou. Bylo zjištěno, že jsou situace, kdy 26% redukce v axiální
síle kroucení může napomáhat při vkládání navzdory faktu, že
aktivita svalů byla vyšší u mužů i žen při vkládání
kroucením.
        klíčová slova: svaly - paže - hadice - montáže

27

KNIGHT, J.-F. - BABER, CH.: Effect of head-mounted displays on
posture.
Působení náhlavních displejů (HMD) na držení
těla
        anotace: Cílem studie bylo stanovit, zda systém
nošený na těle, založený na HMD, způsobuje, že nositelé mění polohu
hlavy a přecházejí do pozice, která více zatěžuje muskuloskeletální
soustavu. Bylo zjištěno, že použití HMD může nutit nositele, aby
změnili polohu šíje. Tím se soustava hlavy a šíje může dostat do
zvýšené úrovně stresu. Nositele je na to třeba upozornit.
        klíčová slova: svaly - kostra - hlava - polohy těla
- displeje - zátěž

28

KOTOWSKI, S.-E. - DAVIS, K. G. - SHOCKLEY, K.: Impact of order and
load knowledge on trunk kinematics during repeated lifting
tasks.
Dopad pořadí a znalosti břemene na kinematiku trupu
během opakovaných zvedacích úkolů
        anotace: Cílem bylo zjistit, zda zvedání náhodných
neznámých hmotností břemene je škodlivější než postupné zvedání
břemen neznámých hmotností, a vyzkoumat, zda znalost břemene má
dopad na působení zvedání náhodných hmotností beden. Bylo zjištěno,
že zvedání náhodných neznámých břemen mění kinematické odpovědi,
zvláště u mužů. Ženy modifikují působení těchto břemen změnou stylu
zvedání.
        klíčová slova: břemena - zvedání - manipulace ruční
- trup

29

Neuromuscular response to cyclic lumbar twisting.
Neuromuskulární reakce na cyklické otáčení beder
        anotace: Cílem práce bylo zkoumání vlivu
10-minutového cyklického krouticího pohybu na aktivity břišních a
zádových svalů. Tato aktivita byla zjištěna jako rizikový faktor
pro vývin muskuloskeletálních obtíží spojených s prací. Bylo
zjištěno, že změna ve svalové činnosti je způsobena neuromuskulární
kompenzací u vývinu ochablosti a mikropoškození v měkké tkáni
bederní páteře.
        klíčová slova: pohyby těla - svaly - kostra -
páteř

30

The effects of visual display distance on eye accomodation, head
posture, and vision and neck symptoms.
Účinky vizuální
vzdálenosti displeje na oční akomodaci, polohu hlavy a zrakové a
šíjové symptomy
        anotace: Cílem bylo stanovit účinky jak na
zrakovou, tak i na muskuloskeletální soustavu při konstantní výšce
textu při různých vzdálenostech.Vzdálenost očí od displeje má být
komfortní pro zrak i šíji. Jestliže úhlová vzdálenost znaků zůstává
stejná, doporučuje se, aby byl displej umístěn ve větší
vzdálenosti. Jsou uvedeny podmínky, za nichž má být displej umístěn
ve vzdálenosti 52 cm a 73 cm od očí.
        klíčová slova: displeje - vzdálenosti bezpečné -
zrak - svaly - kostra

31

NAHCOCK, P.-A. - ROSS, J.-M. - SZALMA, J.-L.: A meta-analysis of
performance response under thermal stressors.
Metaanalýza
výkonnostní reakce za působení tepelných stresorů
        anotace: Cílem práce bylo kvantifikovat působení
tepelných stresorů na lidský výkon. Kvantitativní přehled poskytuje
větší podporu pokročilé teorii a praxi než kvalitativní. Výsledky
potvrdily značný negativní účinek na výkon spojený s tepelnými
stresory. Kognitivní výkon byl nejméně zasažen stresory, zatím co
psychomotorický a perceptuální výkon byl ve značné míře
snížen.
        klíčová slova: stresory - zátěž tepelná - výkon -
výkonnost

32

BOOT, W.-R. - BECIC, E. - KRAMER, A.-F.: Temporal limitations in
multiple target detection in a dynamic monitoring task.
Časová
omezení při stanovení několika cílů v dynamickém monitorovacím
úkolu
        anotace: Dva experimenty zkoumaly možnost stanovení
četných přechodných změn uvnitř chaotického a dynamického obrazu
displeje (simulovaný sonární displej). Značné snížení výkonu bylo
zjištěno, když byli účastníci experimentu žádáni, aby stanovili
několik cílů v krátké době. Výkon byl horší, než jak to uvádí
literatura. Výsledky jsou použitelné pro systémy, v nichž má dojít
k časově blízkým významným událostem.
        klíčová slova: displeje - monitorování - změny -
cíle - čas reakční

33

Depth of focus and visual recognition of imagery presented on
simultaneously viewed displeys : implication for head-mounted
diplays.
Hloubka ohniska a zrakové rozpoznávání obrazů
prezentovaných na simultánně prohlížených displejích : význam pro
náhlavní displeje
        anotace: Cílem práce bylo stanovit optimální
ohniskovou vzdálenost pro polotransparentní monokulární displej
upevněný na hlavě (HMD), integrovaný s displejem simulátoru letu, a
vyzkoumat, zda pozorovatelé měli zrakový komfort nebo narušené
rozpoznávání cíle při použití HMD v optimální vzdálenosti.
Doporučuje se, aby se ohnisková vzdálenost HMD rovnala optickému
středu pásma zrakových vzdáleností v simulátoru.
        klíčová slova: displeje - simulátory - letectví -
komfort


HumanResources Management - č. 5
(2007)

34

PŘIKRYL, JAN: Souhra mezi generacemi přináší firmám
úspěch.

        anotace: Podle odborníků je stárnutí společnosti
nejvýraznější demografickou změnou, která vyspělé země v tomto
století čeká. Na tento trend se tedy musí připravit nejen státy,
ale i podniky. Některé prvky tohoto problému se promítají i do
nutnosti přehodnotit vztah k řízení pracovních kolektivů. Článek
uvádí výsledky průzkumu o společných rysech generací, který
provedlo Centrum pro kreativní vůdcovství a uvádí možná řešení
spolupráce mezi generacemi.
        klíčová slova: řízení lidských zdrojů - pracovníci
starší - spolupráce

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 9
(2007)

35

SHEEN, S.-CH. - HSIAO, Y.-H.: On using multiple-jet nozzles to
supress industrial jet noise.
Použití víceproudových trysek k
potlačení průmyslového hluku, způsobeného tryskáním
        anotace: Práce zkoumá účinnost těchto trysek při
omezování expozice hlukem, způsobeným vysokorychlostními proudy
trysek užívaných k čištění atd. Jednoproudová tryska je nahrazena
tryskou s více menšími východy. Hluk má vyšší kmitočet v důsledku
menších otvorů; část zvukové energie se mění na ultrazvukovou a
jsou omezeny slyšitelné hladiny zvuku.
        klíčová slova: tryskání - trysky - proudění - hluk
nadměrný - zvuk - ultrazvuk

36

ZHUANG, Z. - BRADTMILLER, B. - SHAFFER, R.-E.: New respirator fit
test panels representing the current U.S. civilian work force.

Panely pro zkoušení vhodnosti nového respirátoru pro současné
civilní pracovníky USA
        anotace: Panely nyní používané k výzkumu,
konstrukci a certifikaci respirátorů jsou založeny na údajích
antropometrických přehledů o personálu vojenského letectva USA z
let 1967 a 1968. Článek vypovídá o vývoji nových panelů civilních
pracovníků založených na antropometrickém přehledu 3997 uživatelů
respirátorů z r. 2003. Vzhledem k velkému rozdílu je nutno vyvinout
nové systémy velikostí respirátorů.
        klíčová slova: respirátory - letci - panely -
antropometrie - USA

37

CLE, H. - EPSTEIN, S. - PEACE, J.: Particulate and gaseous
emissions when welding aluminium alloys.
Emise částic a plynné
emise při svařování hliníkových slitin
        anotace: Interakce mezi svařovacím obloukem a
svařovaným kovem vytváří ultrafialové záření, oxidy kovů, kouře a
plyny. Byly provedeny výzkumy charakterizující emise pro různé
kombinace slitin, polohy svářeče a použité přílby. Výsledky lze
použít k identifikaci a kontrole potenciálního nebezpečí spojeného
se svařováním hliníkových slitin.
        klíčová slova: svařování obloukové - slitiny -
emise plynné - hliník

38

JANSSEN, L.-L. - NELSON, T. J. - CUTA, K.-T.: Workplace protection
factors for an N95 filtering facepiece respirator.
Faktory
ochrany na pracovišti pro N95 filtrační maskový respirátor
        anotace: Studie hodnotí výkon respirátoru pro
čištění vzduchu v ocelárně. Bylo zjištěno, že zkoumaný respirátor
poskytuje adekvátní ochranu. Údaje ukázaly, že výkon respirátoru
byl konzistentní se stanoveným faktorem ochrany 10, typicky
používaným pro polomaskové respirátory. Veškeré kontaminující
koncentrace uvnitř respirátoru byly výrazně pod limity relevantní
expozice.
        klíčová slova: respirátory filtrační - ocelárny

39

BOWMAN, J.-D. - TOUCHSTONE, J.-A. - YOST, M.-G.: A
population-based job exposure matrix for power-frequency magnetic
fields.
Matice expozice v zaměstnání založená na populaci pro
magnetická pole (MP) se silovou frekvencí
        anotace: Expozice osob byla zjišťována pro
epidemiologické studie. Databáze byla sestavena z originálních
údajů pro 6 studií plus souhrnnou statistiku. Pro každou kategorii
zaměstnání databáze matice vypočetla aritmetický průměr, standardní
odchylku, geometrický průměr a geometrickou standardní odchylku
denního průměru MP. Matice může být užitečná i v dalších
epidemiologických studiích založených na populaci.
        klíčová slova: matice - epidemiologie - statistiky
- pole magnetické - populace


Journalof Occupational and Environmental
Hygiene - č. 10 (2007)

40

Hand-held photoionization instruments for quantitative detection
of sarin vapor and for rapid qualitative screening of contaminated
objects.
Ruční fotoionizační nástroje pro kvantitativní
stanovení páry sarinu a pro rychlý screening kontaminovaných
objektů
        anotace: Jsou zapotřebí detektory pro zdravotnický
personál, ošetřující pacienty exponované nebezpečnými chemikáliemi.
Ve studii byly zkoumány provozní charakteristiky fotoionizačního
detektoru (PID) za použití O-isopropylmetylfosfonofluoridátu. PID
nástroje pomáhají jako detektory kontaminace tekutými extrémně
nebezpečnými chemikáliemi k identifikaci kontaminovaných povrchů a
limitní sekundární kontaminace a expozice.
        klíčová slova: detektory - zdravotníci - chemikálie
nebezpečné - kontaminace

41

Evaluation of preventive and control measures for lead exposure in
a South African lead-acid battery recycling smelter.
Hodnocení
preventivních a kontrolních opatření pro expozici olovu u
jihoafrické tavicí pece recyklující olověné akumulátory
        anotace: Byla zkoumána účinnost opatření v tavírně
olova. Zde byla prováděna kontrolní opatření ohledně expozice
olovu, včetně inženýrských a administrativních kontrol, a používání
OOPP. Přesto byla hladina olova v ovzduší cca 0,15 mg/m3, limit
expozice olovu. Nejvyšší hladinu měli dělníci drtící akumulátory.
Bylo doporučeno zlepšení dosavadních opatření a pravidelné
používání OOPP.
        klíčová slova: olovo - akumulátory - recyklace -
expozice pracovníků - taviči

42

Crystalline silica dust and respirable particulate matter during
indoor concrete grinding : wet grinding and ventilated grinding
compared with uncontrolled conventional grinding.
Prach
krystalického oxidu křemičitého a vdechované částice během broušení
betonu v interiéru : broušení za vlhka a větrané broušení ve
srovnání s nekontrolovaným konvenčním broušením
        anotace: Byla srovnávána účinnost metody redukce
prachu za vlhka a metody místního odsávacího větrání při redukci
hladin krystalického SiO2 a dýchané suspendované látky s konvenčním
broušením bez použití metody redukce prachu. Výsledkem je číselný
přehled znečištění ovzduší za jednotlivých podmínek. Jsou zapotřebí
další studie.
        klíčová slova: oxid křemičitý - krystaly - větrání
odsávací - expozice pracovníků - broušení - částice

43

A case-crossover study of transient risk factors for occupational
hand trauma by gender.
Případová průřezová studie přechodných
rizikových faktorů pro pracovní úrazy rukou podle pohlaví
        anotace: V USA se u žen vyskytuje 8,2 milionu
pracovních úrazů ročně. Tato studie srovnává přechodné rizikové
faktory pro pracovní úrazy rukou u žen a mužů. Bylo hodnoceno
krátkodobé riziko akutního úrazu ruky při kontrole
interpersonálního potenciálního rozptýlení pozornosti. Výsledky
ukazují na význam otázky pohlaví při modifikaci rizikových
faktorů.
        klíčová slova: ženy - pohlaví - úrazy rukou - úrazy
pracovní - faktory rizikové - USA

44

WU, YI-HSUAN - VINCENT, J. H.: A modified Marple-type cascade
impactor for assessing aerosol particle size distributions in
workplaces.
Modifikovaný kaskádový impaktor typu Marple pro
stanovení rozdělení velikosti aerosolových částic na
pracovištích
        anotace: Znalost rozdělení velikosti částic
aerosolů na pracovišti je neocenitelná při stanovení působení
aerosolů na zdraví. Článek popisuje modifikaci Marplova osobního
kaskádního impaktoru, který řeší tato omezení. Výsledky jsou
předloženy z hlediska schopnosti nového zařízení na odběr vzorků
získávat látky obsažené ve vdechovaných, hrudních a dýchaných
frakcích.
        klíčová slova: aerosoly - impaktory - expozice
pracovníků - odběr vzorků - ovzduší pracovní

LeTravail
Humain - č. 3 (2007)

45

FRACCAROLI, F.: L´expérience psychologique de l´incertitude au
travail.
Psychologická zkušenost s nejistotou v práci
        anotace: Jde o výsledek komplexu socioekonomických,
demografických a produktivních procesů, které zpochybnily záruky a
jistoty profesionální oblasti. Nové formy pracovní smlouvy i
struktury kariéry jsou považovány za potenciální faktory, které
mohou vyvolat nejistotu. Zkušenosti s nejistotou v práci mají dopad
na četné aspekty spojené se smyslem práce.
        klíčová slova: práce - zkušenosti - psychologie
práce

46

MARESCAUX, P. J.: Exigences, incertitude et ajustement des
conduites.
Požadavky, nejistota a přizpůsobení chování
        anotace: Nejistota je podstatnou charakteristikou
práce a její původ je v riziku, nepředvídanosti, změnách pracovních
podmínek nebo v pochybnostech o vhodnosti odpovědí. V článku jsou
tyto různé pohledy osvětleny příklady od výkonu práce až po
kontrolu procesu, které identifikují kognitivní zdroje umožňující
čelit nejistotě.
        klíčová slova: práce - psychologie práce - podmínky
pracovní - rizika pracovní

47

KOUABÉNAN, DONGO RÉMI: Incertitude, croyances et management de la
sécurité.
Nejistota, přesvědčení a management bezpečnosti
        anotace: Rizikové situace jsou charakterizovány
nejistotou. Jedním z cílů bezpečnostních činností je minimalizovat
tuto nejistotu a učinit situace více či méně předvídatelnými nebo
zvládnutelnými. Rizika lze zvládat prostřednictvím jejich
zhodnocení a vysvětlení nebezpečných situací. Hodnocení rizik a
vysvětlení úrazů je ovlivněno představami a přesvědčením různých
aktérů. Znalost iluzorních přesvědčení může ovlivnit chování k
lepší bezpečnosti.
        klíčová slova: práce - psychologie práce - situace
rizikové - rizika pracovní - management bezpečnosti práce

48

LANCRY, A.: Incertitude et stress. Nejistota a stres
        anotace: Nejistota je jednou z charakteristik
situací, které dnes způsobují stres. Článek předkládá komplex prací
týkajících se vztahu mezi nejistotou a stresem. S tím, že obě
koncepce jsou samy nejisté, ukazuje, že nejistota je jednou z
podstatných znaků složitých systémů. Vztah člověka k jeho práci
vytváří složitý systém, zdroj nejistoty, a tudíž i stresu.
        klíčová slova: práce - psychologie práce -
stres

Profit - č. 42
(2007)

49

HAHN, RUDOLF - KUČERA, PETR: Plány kontrol najdete kvůli prevenci
na webu.

        anotace: Článek přináší rozhovor se šéfem Státního
úřadu inspekce práce (SÚIP) Rudolfem Hahnem o plánech kontrol,
které jsou veřejně dostupné na webu.
        klíčová slova: inspekce práce - kontroly - Státní
úřad inspekce práce

Sborník příspěvků z
mezinárodní vědecké konference "Svět práce kvalita života v
globalizované ekonomice" (2007)

50

HOYER, TOMÁŠ - KOLÍNSKÝ, OLDŘICH - MĚCHUROVÁ, JIŘINA: Informační
podpora malých a středních podniků v oblasti BOZP v ČR.

        anotace: Internet je dnes jedním z nejzákladnějších
a nejvyužívanějších zdrojů informací pro všechny obory lidské
činnosti. Ani oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není
výjimkou. Příspěvek představuje moderní informační produkty, které
vyvíjí Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) jako pomoc podnikům
při zvyšování jejich informovanosti, znalostí i celkové úrovně
BOZP. VÚBP provozuje rodinu informačních portálů, které slouží
odborníkům, ale i široké veřejnosti v každodenní praxi v oblasti
BOZP. Článek představuje portály BOZPinfo, BZP, kontaktní místo
BOZP pro hl. m. Praha a zdrojovou základnu BOZPsafe.
        klíčová slova: BOZP - systémy informační - portály
internetové - zdroje informační

51

KUČINA, PAVEL: Práce není to, kam chodíme, ale to co
děláme.

        anotace: Změna tradičních forem práce se odehrává
ve prospěch variabilnějších a flexibilnějších forem. Jejich právní
rámec se postupně vyvíjí jak v Evropě, tak i v České republice.
Důkazem toho je mimo jiné na úrovni evropských sociálních partnerů
podepsaná rámcová dohoda o práci na dálku, Evropskou komisí vydaná
tzv. Zelená kniha k modernizaci pracovního práva. Revoluční
informační a komunikační technologie budou stále více umožňovat
práci na dálku, z jiného místa než je pracoviště zaměstnavatele. Ve
stati jsou přiblíženy některé aspekty a vybrané, v současnosti
platné právní úpravy této formy práce v ČR.
        klíčová slova: výkon pracovní - místa pracovní -
práce doma - práce dálková - zákoník práce

52

KUHNOVÁ, IRENA: Význam začleňování otázek zdraví a bezpečnosti při
práci do celoživotního vzdělávání ve prospěch zlepšování kvality a
produktivity práce.

        anotace: Úroveň produktivity práce a kvality života
je závislá na úrovni vzdělání a informovanosti o způsobech ochrany
zdraví a prevence rizik vč. rizik vyplývajících z pracovních
činností nebo specifického pracovního prostředí. Snahou EU a
jednotlivých jejích členů je vytváření správného povědomí o
bezpečnosti a ochraně zdraví od nejútlejšího věku, přes dospělost
až do pozdního věku člověka. Současný stav systému celoživotního
vzdělávání v ochraně zdraví a bezpečnosti při práci je v ČR
předmětem zájmu nejvyšších státních orgánů pro rok 2007.
        klíčová slova: ochrana zdraví - bezpečnost práce -
vzdělávání

53

MLEZIVOVÁ, IVETA: Ukazatele pracovní úrazovosti v EU15 a v
ČR.

        anotace: Hovoříme-li o kvalitě života ve světě
práce, je dobré zabývat se mimo jiné i pracovní úrazovostí popsané
příslušnými ukazateli. Pracovní úrazy mají v každé zemi závažné
ekonomické a sociální dopady. Statistická šetření a sběr dat
týkající se pracovních úrazů v České republice umožňují zajímavá
srovnání s údaji původních 15 států Evropské unie a to díky
současné dostupnosti těchto zdrojů. Ukazatele pracovní úrazovosti
pro pracovní a také smrtelné pracovní úrazy nám odhalují pozici ČR
a umožňují konstatovat určité závěry pro vybrané porovnávané
kategorie. Hlavními kategoriemi pro porovnání míry úrazovosti byly
zvoleny pohlaví a věk s dalším členěním na často porovnávaná
odvětví ekonomické činnosti. Příspěvek vychází ze zdrojů dat, která
se díky legislativním změnám nepřekrývají v celém porovnávaném
časovém období, proto je detailnější porovnání v některých
případech obtížné.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné -
úrazovost - EU - Česká republika - bezpečnost práce

54

MRKVIČKA, PETR - JANOUŠEK, VLADIMÍR: Pracovní úrazy při dopravních
nehodách.

        anotace: Příspěvek se zabývá pracovními úrazy, k
nimž dochází při dopravních nehodách, protože tvoří specifickou
oblast pracovní úrazovosti. Při výkonu práce na pracovištích
zaměstnavatele nebo na pracovištích partnerského podniku má
zaměstnavatel přímou možnost rizika ovlivňovat, o dopravních
nehodách to však neplatí. Pokud se jedná o pohyb nebo jízdu
zaměstnance při pracovní činnosti vně pracoviště zaměstnavatele v
rámci provozu na pozemních komunikacích, jsou možnosti
zaměstnavatele ovlivňovat pracovní rizika silně omezené. Zvláště v
posledním období díky narůstajícímu objemu dopravy, zvyšujícímu se
počtu vozidel na komunikacích, rizikovému chování některých řidičů
a celkově nedobré situaci na silnicích tím zaměstnavatel vysílá
zaměstnance do rizikového prostoru. Na silnicích ČR je ročně
usmrceno cca 140 lidí na 1 milion obyvatel, což je dvojnásobek při
porovnání s deseti zeměmi západní Evropy s nejnižší úmrtností při
dopravních nehodách. Porovnání dat Policie ČR, Státního úřadu
inspekce práce a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce umožňuje
získat přehled o zastoupení úrazů při dopravních nehodách mezi
pracovními úrazy. Počet smrtelných pracovních úrazů způsobených
dopravními nehodami činí dlouhodobě třetinu ze všech smrtelných
pracovních úrazů, což je podíl velmi vysoký a zaměstnavatel ho
téměř nemůže ovlivnit.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy smrtelné -
nehody dopravní - bezpečnost práce

55

MROZIEWICZ, DAGMAR - SVOBODOVÁ, LENKA: Co se v mládí
naučíš.

        anotace: Získání a osvojení si základů správného
chování a jednání má velký význam pro budoucí pracovní život. Tento
přístup vidíme jako nezbytný v rámci přípravy mládeže na vstup do
zaměstnání. Podpora znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví se musí
do budoucna stát neodmyslitelným prvkem celoživotního vzdělávání a
učení, zejména mladé generace.
        klíčová slova: mládež - mladiství - BOZP - osvěta -
nástroje mediální

56

PALEČEK, MILOŠ: Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního
života.

        anotace: Kvalita pracovního života je
neodmyslitelnou součástí kvality života. Důsledky politických,
ekonomických i sociálních změn významným způsobem ovlivňují oblast
práce a tím i kvalitu pracovního života. Příspěvek uvádí hlavní
skupiny faktorů, ve kterých dochází k významným změnám, a které
mají vliv na kvalitu pracovního života. Jedná se především o
strukturální změny a změny v řízení organizací, změny pracovních
podmínek, pracovně právních vztahů a organizace práce a o změny
pracovní síly a trhu práce. Postižení vlivu vybraných faktorů na
kvalitu pracovního života, zejména pak na oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci je cílem projektu „Vliv změn světa práce
na kvalitu života“, který je v příspěvku stručně
charakterizován.
        klíčová slova: kvalita života - práce - podmínky
pracovní - vztahy pracovněprávní - bezpečnost - ochrana zdraví

57

SKŘEHOT, PETR - PALEČEK, MILOŠ - MALÝ, STANISLAV: Posouzení vlivu
lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových
technologií a zařízení.

        anotace: V posledních letech jsme svědky vývoje
stále složitějších systémů, jejichž spolehlivost, resp.
nespolehlivost, má závažné ekonomické, environmentální a
bezpečnostní dopady. Zkušenosti přitom ukazují, že spolehlivost
těchto systémů je do značné míry ovlivňována především
spolehlivostí lidského činitele, který je ovšem parametrem značně
složitým a nepředvídatelným. Posuzování spolehlivosti lidského
činitele a jeho vliv na předem definovaný proces proto nelze chápat
jako izolovaný krok nebo jednorázové rozhodnutí. Celková
spolehlivost je dána spolehlivostí všech hlavních složek
souvisejících s lidským činitelem, jejímž výsledkem by mělo být
navržení systému, anebo úprava systému stávajícího, tak, aby byl
schopný odolávat i těm nejsložitějším situacím.
        klíčová slova: činitel lidský - spolehlivost -
analýzy

58

SVOBODOVÁ, LENKA: Náklady a ztráty jako jeden z indikátorů kvality
pracovního života.

        anotace: Indikátorem kvality pracovního života jsou
také náklady a ztráty vzniklé v důsledku pracovních úrazů nemocí z
povolání. Dosud oficiální statistika tuto oblast systematicky
nesleduje. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. se
problematikou zabývá řadu let. Vyvinul metodiku a postupy, kterými
se výše těchto nákladů a ztrát může stanovit jak na celospolečenské
úrovni, tak i na podnikové úrovni. Znalost nákladů a ztrát
souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, jejich
struktura a vývoj, spolu s jejich kvalitní interpretací může
významnou měrou přispět k efektivnímu řízení organizace. Proto by
mělo být v zájmu všech manažerů se touto problematikou
zabývat.
        klíčová slova: náklady - ztráty - úrazy pracovní -
nemoci z povolání - BOZP - metodiky

59

SVOBODOVÁ, LENKA: Podmínky pro proměny práce.
        anotace: Stať je orientována na rostoucí složitost
moderního světa, na pozitivní a negativní jevy globalizující se
společnosti. Přibližuje zejména vnější podmínky a jejich působení
na globální rozměry práce. Přináší úvodní fakta a indicie, kterými
lze nastínit některé trendy, poodhalit nejen negativní jevy,
narůstající hrozby, ale i příležitosti k pozitivnímu vývojovému
směru lidské práce, kvality pracovního i celkového života
člověka.
        klíčová slova: změny - rychlost - dynamika -
globalizace - technologie - rizika - práce

60

SVOBODOVÁ, LENKA: Agresivita a násilí ohrožuje kvalitu života :
měli bychom se bránit.

        anotace: Problém psychického a fyzického násilí na
pracovišti se stává významnou příčinou krizí firem, snížení nejen
kvality výroby a poskytovaných služeb, ale i kvality pracovního
života. Agresivita, obtěžování a násilí může negativně ovlivnit
kterékoli pracoviště a kteréhokoli zaměstnance, bez ohledu na
velikost firmy, obor činnosti nebo formu pracovní smlouvy či
pracovního poměru. Některé skupiny a sektory však mohou být
vystaveny většímu riziku. Nízká úroveň organizace a řízení,
pracovních podmínek, pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci může ovlivňovat vystavení lidí obtěžování a
násilí. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. k dané
problematice sestavil nejen model kauzality agresivního činu, ale i
výsledky své výzkumné činnosti potvrdil, že existují možnosti pro
minimalizaci rizika agrese a násilí na pracovištích. Na tomto
procesu se musí podílet management (zkvalitnění řízení, zlepšení
komunikace, vytváření vhodných podmínek, prosazování kultury
bezpečnosti), zaměstnanci (dodržování norem a pravidel, výchova a
výcvik), odbory (prosazování zájmů a práv) i ostatní sociální
partneři.
        klíčová slova: násilí na pracovišti - šetření -
agresivita - kauzalita - modely

61

SVOBODOVÁ, LENKA: Flexibilita : její výhody i problémy.
        anotace: S růstem globalizace, dynamiky změn,
flexibility ekonomiky a ekonomického prostředí poroste i
flexibilita trhu práce. Rozšiřuje se uplatňování flexibilních forem
organizace práce. Prosazuje se rozmanitost a individualizace
pracovních vztahů. Příspěvek přináší rámcový přehled výhod i
nevýhod flexibility práce. Také obsahuje vybrané výsledky – aspekty
flexibility - z reprezentativního šetření kvality pracovního
života. Hlavním problémem k řešení v současnosti je nalezení
optimální rovnováhy mezi požadovanou flexibilitou (zaměstnavatelé)
a mírou sociálně právní ochrany – pracovních jistot
zaměstnanců.
        klíčová slova: flexibilita - práce dálková - výhody
- problémy - aspekty

62

TESKOVÁ, JARMILA: Datamining a bezpečnost při práci.
        anotace: Prudký technologický rozvoj hardware a
následný vývoj software v posledních letech umožňuje nyní pracovat
s daty, nashromážděnými v informačních systémech firem i státní
správy, širokou škálou netradičních postupů, pro které se vžil
souhrnný název datamining. Primárně pro potřeby marketingu, za
účelem vydolování skryté informace a získání konkurenční výhody,
byla řešena řada typových úloh. Ukazuje se, že řešené problémy mají
analogie i v jiných, často odlehlých, oborech lidské činnosti a
vyvinuté postupy lze úspěšně použít i tam. Příspěvek popisuje
datamining v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Data statistického zjišťování „Pracovní neschopnost pro nemoc a
úraz v ČR“ byla využita k získání predikce, zda ve firmě dojde či
nedojde k pracovním úrazům. Predikce byla použita ke konstrukci
skóre firmy, které může být využito při plánování inspekce práce.
Datamining byl dále použit k odhadu podílu autonehod z celkového
počtu pracovních úrazů z dat Státního úřadu bezpečnosti práce.
Předpokládá se existence dalších analogií, například analogie
typové úlohy identifikace podvodného jednání a underreportingu
pracovních úrazů.
        klíčová slova: datamining - inspekce práce - úrazy
pracovní - predikce - bezpečnost práce

63

UZEL, JAROSLAV: Audit podnikové kultury s cílem přispět k budování
kultury podporující výkon BOZP.

        anotace: Podniková kultura je fenomén velmi
složitý, nesnadno definovatelný a postižitelný, který zahrnuje mimo
jiné hodnoty, postoje, názory a normy chování sdílené danou
skupinou, ale i jednotlivci ve skupině zvnitřněné (internalizované)
v rozdílné míře, komunikované z generace na generaci, relativně
stabilní, ovšem s potenciálem ke změně v průběhu času. Může být
zdrojem síly firmy a hlavním nositelem její konkurenční výhody. Ale
stejně tak dobře může být brzdou rozvoje organizace, nebo dokonce
zdrojem její destrukce. Důležité determinanty firemní kultury lze
měřit a navrhnout změny v souladu s vizemi, cíli a strategií firmy.
Například ke zvýšení zainteresovanosti zaměstnanců na péči o svoji
bezpečnost a zdraví. Příspěvek seznamuje s pokusem vytvořit baterii
vhodných nástrojů pro poznávání podnikové kultury a jejích
souvislostí. Baterie pro provedení auditu nabízí čtyři relevantní
aspekty: Osobnostní determinanty osvojování kultury, Determinanty
pracoviště, Základní determinanty podnikové kultury a Úroveň
kultury bezpečnosti. Pro každý aspekt (vyjma úrovně kultury
bezpečnosti) baterie nabízí několik poznatkových nástrojů z nichž
se vybírají vhodné pro specifické podmínky daného podniku. Celkem
používáme jedenáct nástrojů.
        klíčová slova: kultura podniková - kultura
bezpečnosti práce - audity - dotazníky

Sondy - č. 36
(2007)

64

DRABEŠ, ZDENĚK: Důstojné podmínky pro práci znovu na pořadu
dne.

        anotace: Nedávná výroční Mezinárodní konference
práce se stala již tradičně jedním z vrcholných mezinárodních
setkání. V letošním roce se jí účastnilo více než 3000 delegátů ze
180 členských států. Konference přijala komplexní soubor nových
standardů práce pro rybolov, jakož i návrhy programu a rozpočtu na
období 2008-2009. Předpokládají se výdaje ve výši 641,7 milionu
amerických dolarů. Diskuse ve výborech a v plénu byla hlavně
zaměřena na problematiku důstojné práce a prosperity podniků.
        klíčová slova: práce - konference mezinárodní -
rybolovy - standardy - podmínky pracovní - prosperita - firmy

Sondy - č. 37
(2007)

65

DRABEŠ, ZDENĚK: Japonsko v čele boje s pracovními úrazy a nemocemi
z povolání.

        anotace: Naléhavá potřeba věnovat zvýšenou
pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se všeobecně
uznává. Přesto každodenní praxe přesvědčuje o závažných
nedostatcích v této oblasti. Článek představuje aktivity ILO a také
Japonska.
        klíčová slova: úrazy pracovní - nemoci z povolání -
zkušenosti - prevence - strategie - ILO - Japonsko

66

DRABEŠ, ZDENĚK: Odstranění diskriminace v zaměstnání vyžaduje
razantnější postupy.

        anotace: Celou šíří problematiky diskriminace v
zaměstnání se zabývá souhrnná zpráva předložená 96. zasedání
Mezinárodní konference práce (ILO). Článek představuje její klíčové
body.
        klíčová slova: zaměstnání - diskriminace - zprávy -
ILO

Sondy - č. 38
(2007)

67

ŠMÍD, DAVID: Inspekce práce pomáhá zaměstnancům.
        anotace: Edice Paragrafy do kapsy časopisu Sondy se
tentokrát věnuje inspekci práce a oblasti působnosti úřadů inspekce
práce. Představuje činnost Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a
inspektorátů.
        klíčová slova: inspekce práce - úřady - činnosti -
inspektoráty práce

Tiefbau-
č. 9 (2007)

68

LEISERING, H.: Sicherheitstechnische Betrachtung von Erdarbeiten
auf Böschungsflächen.
Bezpečnostně-technické pojetí zemních
prací na svahových plochách
        anotace: Vzhledem ke specifičnosti těchto
stavebních prací je třeba zjistit ohrožení osob a poskytnout
pracovníkům vhodné pracovní prostředky. Článek uvádí přehled
ohrožení a odpovídající ochranná opatření. Je třeba čelit nebezpečí
převrácení a skluzu jisticího stroje na horní hraně svahu. Rovněž
je nutno zajistit stabilitu svahu. Pro tuto práci musí být
pracovníci zaškoleni.
        klíčová slova: stavebnictví - práce zemní - svahy -
opatření technická - bezpečnost práce

Travailet
Sécurité - č. 676 (2007)

69

Un mal dans l´air du temps : allergies en milieu professionnel :
dossier.
Nemoc v ovzduší naší doby : alergie v pracovním
prostředí : souhrnná zpráva
        anotace: Alergie jsou v pracovním prostředí
způsobovány expozicí chemickým nebo biologickým činidlům. Bylo jich
identifikováno více než 350. Alergické projevy se projevují
především na pokožce, v dýchacích cestách a někdy v očích. Zasahují
velký počet profesí a činností (uvádějí se např. nemocnice, pekárny
nebo kadeřnictví).
        klíčová slova: alergie - alergeny - látky
biologické - látky chemické - nemoci dýchacích cest - nemoci oční -
dermatózy


Zeitschriftfür Arbeitswissenschaft - č. 3
(2007)

70

STRASSER, H.: Zur Entwicklung der Arbeitsphysiologie und Ergonomie
im deutschsprachigen Raum : Aufgaben und Ziele in Lehre und
Forschung.
K vývoji fyziologie práce a ergonomie v německém
jazykovém prostoru : úkoly a cíle ve vzdělávání a výzkumu
        anotace: Přehledný článek tematizuje, po stručném
nástinu historického vývoje fyziologie práce, základní myšlenkové
kvality této vědy jako základu ergonomie. Na příkladech jsou
popsány nejen různé základní principy fyziologických funkcí a
zákonitostí vlastních organismu, nýbrž i způsoby myšlení nutné k
hodnocení výsledků analýzy práce.
        klíčová slova: fyziologie práce - ergonomie -
němčina

71

FUCHS, H. V. - RENZ, J.: Raum-Akustik für offene
Bürolandschaften.
Prostorová akustika pro velkoplošné
kanceláře
        anotace: Tato pracoviště dosáhla ergonomických
limitů, neboť hluk nabývá zdraví škodlivé úrovně a snižuje
produktivitu. Článek ukazuje, jak lze kanceláře vybavit s ohledem
na optimální způsob moderních požadavků co do estetiky i akustiky
díky novým akustickým modulům a akustickým transparentním clonám.
Tak mohou být velké prostory revitalizovány flexibilně a
ekonomicky.
        klíčová slova: ergonomie - hluk nadměrný -
kanceláře - prostory vnitřní - prostory pracovní

72

KUHMANN, W. - SCHAEFER, F.: Benutzerverhalten und Benutzerzustand
in Abhängigkeit von der Vorhersehbarkeit systembedingter
Wartezeiten.
Jednání a stav uživatele v závislosti na
předvídatelnosti systémově podmíněných čekacích dob
        anotace: Čekací doba mezi různými úkoly u
nezkušených uživatelů byla měněna tak, aby její délka byla náhodně
rozdělena a nebyla předvídatelná. Vnímání této doby uživateli bylo
měřeno reakčním časem zastavení při simulovaných blokacích systému.
Bylo zjištěno, že předvídatelné čekací doby se promítají v reakčním
čase, v opačném případě však je reakční čas, odpovídající době
čekací, delší.
        klíčová slova: čas reakční - psychologie práce -
uživatelé


Zeitschriftfür Arbeitswissenschaft - č. 9
(2007)

73

JAKOB, M. - ROSE, S. - BRUNSCH, R.: Einfluss der
Melkstandausstattung auf die Arbeitsbelastung des Melkers.
Vliv
vybavení dojicího přístroje na pracovní zátěž dojiček
        anotace: Přes zlepšení pracovních podmínek dojiček
se zvýšil počet degenerativních onemocnění svalové a kosterní
soustavy. Proto byly přezkoušeny dva typy přístrojů systémem
analýzy pohybů. Ten ukazuje, že dojičky pracují v pozicích, jež
jsou v limitách přijatelných podle DIN EN 1005-4. Mimo jiné má
každá osoba individuální pozici, závisící více na její tělesné
výšce.
        klíčová slova: dojení - ergonomie - polohy těla -
nemoci z přetěžování - nemoci pohybové

Zpravodaj - č. 2
(2007)

74

ČULÁK, MILAN: Prevence závažných havárií a integrovaná inspekce v
podmínkách OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj.

        anotace: Článek seznamuje s aktivitami Ústeckého a
Libereckého kraji v oblasti prevence závažných havárií. Kraje jsou
jedněmi ze správních orgánů, které kontrolují organizační a
technická opatření a činnosti, jejichž cílem je předejít závažné
havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření pro zmírnění
dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti.
        klíčová slova: havárie závažné - prevence -
inspekce - kraje - Česká republika

75

Muskuloskeletální poruchy a jejich příčiny.
        anotace: Společenství stanovilo v oblasti BOZP
řešení problému muskuloskeletálních poruch (MSD) jako svou
prioritu. Článek seznamuje s tím, co MSD jsou, jaké faktory
přispívají k jejich vzniku a jak lze tuto problematiku řešit.
        klíčová slova: onemocnění muskuloskeletální -
poruchy pohybové - potíže - faktory - EU

76

JANOUŠEK, VLADIMÍR: Pracovní úrazovost při dopravních
nehodách.

        anotace: Pracovní úrazy, ke kterým dochází při
dopravních nehodách, tvoří zvláštní oblast pracovní úrazovost. V
článku je představena legislativa, která řeší pracovní úrazy při
dopravních nehodách, a také statistika pracovních úrazů a
smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost pracovní
- nehody dopravní - statistiky - legislativa - doprava

Zpravodaj - č. 3
(2007)

77

DUCHEK, MIROSLAV - KRČMA, VLADIMÍR: Problematika výkonu inspekce v
souvislosti s progresivní technologií výroby kompozitních tlakových
nádob na technické plyny.

        anotace: Jeden z okruhů vyhrazených technických
zařízení, které jsou předmětem kontrolní činnosti ze strany
oblastních inspektorátů práce, představují tlaková zařízení, tj.
mimo jiné i tlakové nádoby pro uskladnění a dopravu technických
nebo medicinálních plynů.
        klíčová slova: nádoby tlakové - plyny technické -
zařízení technická vyhrazená - inspekce

78

SZUŚCIK, JAN: Informace o pracovní úrazovosti v oblasti
zemědělství na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje za rok
2006.

        anotace: Zemědělství - i přes neustále se zvyšující
úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – stále patří mezi
obory s vysokou úrazovostí. Vykazována úrazová četnost (4,5) je
srovnatelná s úrazovou četností při hlubinném dobývání uhlí nebo ve
stavebnictví. Článek se věnuje pracovní úrazovosti v této oblasti
na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje za rok 2006.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost -
zemědělství - statistiky - kraje - Česká republika

79

FOLTISOVÁ, IVONA: „Bezpečný podnik“ : cesta k vyšší úrovni
bezpečnosti práce.

        anotace: Článek se věnuje programu Bezpečný podnik,
jehož cílem je motivovat firmy ke zvyšování úrovně BOZP a
zlepšování pracovních podmínek. Držiteli certifikátu "Bezpečný
podnik" se dosud stalo 48 firem. Poslední předávání cen proběhlo
19. června 2007 v aule rektorátu Slezské univerzity v Opavě.
        klíčová slova: programy bezpečnosti práce - podniky
bezpečné - bezpečnost práce - certifikáty - firmy

80

MRKVIČKA, PETR: Vývoj pracovní úrazovosti v ČR v roce
2006.

        anotace: V roce 2006 pokračoval trend vývoje
pracovní úrazovosti z předchozích dvou let 2004 a 2005. Ukazatele
pracovní úrazovosti se v roce 2006 vztahují ke 4,497 mil.
nemocensky pojištěných osob, které byly v rámci České republiky
zahrnuty do statistického zjišťování pracovní neschopnosti. V roce
2006 bylo v České republice nově hlášeno celkem 82296 případů
pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy, z toho 21306 pracovních
úrazů utrpěly ženy. Tyto úrazy měly souhrnně za následek 3,766 mil.
kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Proti předcházejícímu roku
došlo v roce 2006 k mírnému zvýšení počtu pracovních úrazů s
pracovní neschopností (o 254 případů), avšak k poměrně významnému
zvýšení absolutního počtu dnů pracovní neschopnosti o 1,7 %.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost pracovní
- neschopnost pracovní - Česká republika - statistiky - 2006

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail