Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/2

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Excerpované časopisy

Nové časopisecké články v knihovně VÚBP

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Bezpečnost a hygiena práce - č. 1 (2005)

1

Připravovaná úprava zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
        anotace: Účelem navrhované zákonné úpravy je transpozice směrnice Rady 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství. Směrnice má být transponována do 23.3. 2005. Uvedeno je 11 bodů věcného zaměření úprav.
        klíčová slova: zákoník práce - předpisy právní - implementace - transpozice - směrnice

2

KROUPA, BŘETISLAV: Tvorba vnitřních předpisů.
        anotace: Jedná se o dokončení článku z BHP 2004/12. Uveden je místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu - hlasový signál, kódované signály (všeobecné signály, svislé přemisťování, vodorovné přemisťování, nebezpečí). Místní provozní bezpečnostní předpis - bezpečnost práce při opravách a údržbě vozidel (provoz, oprava, údržba a kontrola vozidla, pracoviště pro údržbu a opravy vozidel, rampa pro vozidla, pracovní jáma, garáže, opravářské dílny, ochrana řidiče). Místní provozní bezpečnostní předpis - způsob značení zúžených profilů a ramp. Místní provozní bezpečnostní předpis - dopravní situace závodu.
        klíčová slova: doprava - předpisy bezpečnostní - předpisy dopravní - signály - vozidla

3

TOMAN, VLADIMÍR: Průběh a výsledky informační kampaně na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých zemědělských firmách, která proběhla v roce 2004.
        anotace: Jednalo se o Phare Twinning Project (Completicion of Institution Building for Labour Inspection). Součástí projektu byla i informační kampaň na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zemědělství. Kampaň probíhala od srpna do konce roku 2004. Závěrečné hodnocení se uskutečnilo 6.1.2005 na semináři v Praze.
        klíčová slova: EU - projekty - programy BP - zemědělství

Cahiers de Notes documentaires - č. 197 (2004)

4

LAMY, P. - CHARPENTIER, P.: Utilisation des automates programmables industriels dédiés a la sécurité. Použití programovatelných průmyslových automatů určených pro bezpečnost. Návod pro použití aplikovatelného softwaru
        anotace: Návrh normy FDIS CEI 62061 obsahuje požadavky cyklu vývoje softwaru. Studie navrhuje priorizaci, která by umožňovala zapracování těchto požadavků. Je navržena prezentace ve formě etap, která vychází z nejmenšího souboru a končí plným souborem požadavků. Jsou poskytnuty i doplňující informace.
        klíčová slova: bezpečnost práce - stroje a zařízení - systémy bezpečnostní - kontrola - software - automaty - programování - design

5

MARTIN, P - ROUSSEAU, R. - BRAND, F.: Détermination des performances des masques anti-poussiéres a média filtrant classique. Stanovení výkonností protiprachových masek s klasickým filtračním médiem
        anotace: Byly provedeny 3 série pokusů, které jsou ve studii popsány. Cílem bylo podpořit vývoj nových metod kvalifikace pomůcek na ochranu dýchadel laboratorními cestami, které by lépe představovaly reálné pracovní situace.
        klíčová slova: masky obličejové - ochrana proti prachu - ochrana dýchadel - zkoušky - výkonnost - filtry

Die BG - č. 1 (2005)

6

KAEDING, A.: "Burnout" nun auch beim Ausbilder?. "Vyhoření" i u osob poskytujících vzdělání?
        anotace: Nebezpeční "vyhoření" i u podnikových školitelů. Osobní, ekonomické i společenské předpoklady. Osobní stresující podmínky (rozpor mezi životními nadějemi a životní skutečností). Pracovní a organizační stresory. Vyhoření může být způsobeno i v podnikové struktuře, příp. v podnikovém klimatu. Příznaky vzniku "vyhoření".
        klíčová slova: vztahy mezilidské - stres - psychologie práce

7

BREUER, J. - MEHRHOFF, F.: Management von Personenschäden - Herausforderungen und Strategien aus der Sicht der gesetzlichen Unfallversicherung. Management tělesných postižení - výzvy a strategie z hlediska zákonného úrazového pojištění
        anotace: Strategie, jak se lidé se získaným postižením opět integrují do pracovního života se zvláštním zřetelem na management pracovní neschopnosti. Podstata tohoto managementu. Pomoc pojištěncům tzv. zaopatřovacím řetězcem. Budování kompetence v péči o postižené. Zachování pracovního místa postiženým. Interdisciplinární vzdělávací koncepce.
        klíčová slova: pojištění úrazové - poškození zdraví - neschopnost pracovní - místo pracovní

Documents pour le Médecin du Travail - č. 99 (2004)

8

Accidents d´exposition au sang: intéret d´un "systeme sentinelle".. Nákaze způsobené expozicí krvi: význam "výstražného systému".
        anotace: Výzkumem v hospicech v Lyonu, vedeným v létech 1996-2002, bylo zjištěno, že k nákaze lékařů a ošetřujícího personálu virem HIV a hepatitidy C následkem styku s infikovanou krví může dojít při určitých pohybech při manipulaci a ošetřování nemocných. Tyto pohyby jsou popsány a jsou uvedena preventivní opatření, která byla s kladným výsledkem vyzkoušena.
        klíčová slova: nemocnice - lékaři - ošetřovatelé - infekce - viry - HIV - hepatitida - krev - prevence - systémy

9

DOURAND, E. - GAYET, C. - BIJAOUI, A.: Le dépistage des substances psychoactoves en milieu de travail. Zjišťování psychoaktivních látek v pracovní prostředí
        anotace: Definice a ne zcela vyčerpávající seznam nejběžnějších psychoaktivních látek v pracovním prostředí a jejich účinek.Popsány právní předpisy, které se vztahují k pracovištím. Metody zjišťování nejsou v této studii uvedeny. Jedná se o látky jako tabák, alkohol, rozpouštědla atd. a konopí, kokain, amfetaminy, halucinogeny apod.
        klíčová slova: látky chemické - látky omamné - zjišťování - prostředí pracovní

10

Évaluation et prévention des risques dans les salons de coiffure. Hodnocení a prevence rizika v kadeřnictví
        anotace: První část se zabývá kadeřnictvím jako takovým, druhá jako řemeslem /nebo zaměstnáním/, třetí riziky, která při této profesi existují, jako chemické, muskulosketální, biologické apod. Rady pro prevenci těmto rizikům. Návod, jak by měl pracovní lékař postupovat při návštěvě kadeřnictví a při zjišťování rizik.
        klíčová slova: kadeřníci - rizika pracovní - nemoci z povolání - kontrola - lékaři pracovní - rizika zdravotní - prevence

Environmentální aspekty podnikání - č. 4 (2004)

11

PROCHÁZKOVÁ, D.: Indikátory chemické bezpečnosti.
        anotace: Každá organizace si musí vybrat specifické cíle, cílové indikátory a průběžné indikátory, které jsou pro ni relevantní s tím, že vezme v úvahu všeobecné cíle bezpečnosti a koncepce organizace, i klíčové aspekty, které bude měřit. Uvedena je filozofie indikátorů, indikátory bezpečnosti, indikátory pro oblast chemické bezpečnosti. Uvedeno je 8 příkladů z praxe.
        klíčová slova: chemie - bezpečnost - indikátory - cíle

Chemické listy - č. 1 (2005)

12

Postavení chemického průmyslu v České republice.
        anotace: Pro zpracování údajů je chemický průmysl v České republice členěn do tří skupin: zpracování ropy, chemický a farmaceutický průmysl, gumárenský a plastikářský průmysl. Uvedeny jsou základní charakteristiky chemického průmyslu v roce 2003, postavení chemického průmyslu ČR v Evropské unii, struktura zahraničního obchodu, struktura pracovních sil v chemickém průmyslu a ochrana zdraví, zajištění bezpečnosti a ochrana životního prostředí.
        klíčová slova: průmysl chemický - Česká republika - Evropská unie - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí - průmysl farmaceutický - průmysl gumárenský

Journal of Occupational and Environmental Hygiene - č. 1 (2005)

13

Sampling results of the improved SKC diesel particulate matter cassette. Výsledky průzkumu vzorků získaných pomocí zdokonalené SKC kazety pro dieselovou částicovou hmotu (DPM).
        anotace: Tyto vzorky z podzemních rudných i ne-rudných dolů jsou shromážděny ve filtrech křemenných vláken a měřeny na obsah uhlíku. Výzkum schopnosti kazety shromažďovat DPM při oddělování rudného prachu ze vzorku. Zjištěno, že SKC DPM kazeta přesně shromáždila DPM. Nová kazeta upravená SKC.
        klíčová slova: doly - vlákna anorganická - uhlík - rudy - prach - částice

14

HEITBRINK, W.A. - COLLINGWOOD, S.: Aerosol generation by blower motors as a bias in assessing aerosol penetration into cabin filtration systems. Tvorba aerosolu motory ventilátoru jako nepříznivý vliv při stanovení pronikání aerosolů do systémů kabinové filtrace
        anotace: V systémech kabinové filtrace udržují motory ventilátoru normální atmosférický tlak v kabině vozidla s čistým filtrovaným vzduchem a recirkulují vzduch klimatizační odpařovací spirálou a topnou vložkou. Hodnoceno omezení expozice u kabin. Měřena koncentrace aerosolu v závislosti na rozměru uvnitř a mimo kabinu. Nepříznivý vliv aerosolu tvořeného při operaci.
        klíčová slova: vozidla - ventilátory - klimatizace - aerosoly - filtrace - kabiny - automobily

15

Reducing enclosed cab drill operator´s respirable dust exposure with effective filtration and pressurization techniques. Omezení expozice prachu v uzavřených kabinách operátorů provádějících vrtací práce, pomocí efektivních filtračních a technik a technik udržování přetlaku
        anotace: Skrývkové a těžební procesy mohou způsobit nadměrnou expozici prachu. Úsilí o snížení hladin dýchaného prachu v uzavřené kabině při povrchovém vrtání při použití křemenného písku. Provedeny úpravy systémů filtrace při vrtání a udržování přetlaku i v dalších oblastech (zemědělství, stavebnictví) k zlepšení jejich konstrukce a výkonu.
        klíčová slova: těžba - vrtání - doly - zemědělství - stavebnictví - pískování - kabiny pracovní - prach - filtrace vzduchu - přetlak

16

BROSSEAU, L.M. - RAYNOR, P.C. - LUNGU, C.: Employers´expectations of knowledge and skills of master´s trained industrial hygienists. Jaké znalosti a dovednosti očekávají zaměstnavatelé od průmyslových hygieniků s magisterským vzděláním
        anotace: Průzkum u průmyslových hygieniků s osvědčením. Výsledky použity k potvrzení vzdělávacích cílů programových výsledků požadovaných novými kritérii programové akreditace. Více než 70% respondentů projevilo základní znalosti a dovednosti v 11 oblastech, které plně spadaly do kategorií rozpoznávání, hodnocení a kontroly.
        klíčová slova: hygienici - vzdělání - hygiena práce

17

Determinants of airborne fiber size in the glass fiber production industry. Determinanty velikosti vláken v ovzduší v průmyslu skelných vláken
        anotace: Velikostní distribuce expozic vláknům v ovzduší by měla být charakterizována pro výzkum onemocnění dýchadel, protože velikost určuje oblast plic, kam se vlákno uloží, a jeho schopnost vytvářet toxické efekty v buňkách. Modely zde vyvinuté mohou být užity k měření koncentrací vláken pro použití v epidemiologických studiích nemocí dýchadel.
        klíčová slova: dýchadla - vlákna skelná - toxikologie - epidemiologie

Le Travail Humain - č. 4 (2004)

18

THERRIAULT, P.Y. - RHÉAUME, J. - STREIT, U.: Identité du métier en péril chez des machinistes suite a des transformations organisationnelles et technologiques. Možnost ztráty profesionální identity u strojních operátorů následkem organizačních a technologických reorganizací
        anotace: Byla provedena anketa mezi operátory, kteří jsou nuceni následkem transformací v podniku pracovat na strojích různých generací a přizpůsobovat se technologickým změnám u těchto strojů. Bylo zjištěno, že tyto změny u nich způsobují psychická a někdy i sociální traumata. Jako jeden z hlavních problémů těchto transformací bylo analýzou výsledků zjištěno, že dochází ke ztrátě profesionální identity.
        klíčová slova: psychologie práce - strojníci - stroje - reorganizace - adaptace - změny

19

Étude du rythme veille sommeil, de l´activité motrice générale et du comportement alimentaire de travailleurs postés obéses: l´exemple des infirmiéres. Studie rytmu bdění spánek, všeobecné motorické činnosti a stravovacího chování u obézních pracovníků pracujících na směny: jako příklad jsou uvedeny ošetřovatelky
        anotace: Do výzkumu byly zapojeny ošetřovatelky, rozdělené podle váhy /obézní - normální/ a podle toho, jakou mají pracovní hodnotu /alternovanou nebo pravidelnou. Během 14 dnů byla sledována jejich motorická činnost a zaznamenáván příjem potravin a kvalita spánku. Z výsledků vyplynulo, že pocit pracovního přetížení může být způsoben destrukturalizací příjmu potravin a spánku.
        klíčová slova: obezita - spánek - měření - zdravotníci - sestry zdravotní - práce na směny - režim pracovní - stravování

20

CAROLY, S. - WEILL-FASSINA, A.: Évolutions des régulations de situations critiques au cours de la vie professionnelle dans les relations de service. Vývoj prorofesionálních schopností při řízení kritických situací týkajících se služebních povinností během služby
        anotace: Předmětem studie je analýza vývoje schopností při řízení kritických situací ve vztahu k věku a zkušenostem v terciárlní sféře. Jedná se zejména o práci zaměstnanců pracujících u přepážky, kteří musí vyhovět současně požadavkům systému a požadavkům kolegů, klientů a operátorů, což vyžaduje určité vyvážení všech těchto požadavků. Analýza jejich činnosti umožňuje charakterizovat různé způsoby individuální regulace tohoto problému.
        klíčová slova: psychologie práce - zaměstnanci - styk s veřejností - situace krizové - analýza

Process Safety Progress - č. 3 (2004)

21

FRANK, W.: Dust explosion prevention and the critical importance of housekeeping. Prevence výbuchů prachu a kritický význam pořádku na pracovišti
        anotace: Havárie spojené s uvolněním značné energie zahrnují nejen výbuchy oblaku páry a reaktivní chemické nehody. Výbuchy prachu mohou rovněž způsobit katastrofální škody na zdraví zaměstnanců i na objektech. Popis nedávných velkých výbuchů prachu se zvláštním zaměřením na poučení z nedostatečného zohlednění aspektu pořádku na pracovišti.
        klíčová slova: prach výbušný - výbuchy - pořádek na pracovišti

22

ROTHSCHILD, M.: Fault tree and layer of protection hybrid risk analysis. Analýza stromu chyb a analýzy vrstvy ochrany při hybridních rizikách
        anotace: Analýza vrstvy ochrany může být neadekvátní, je-li použita pro smíšená selhání, kdy hledaná data o míře selhání nejsou dostupná, nebo nejsou-li selhání nezávislá. V těchto situacích lze použít analýzu stromu chyb, určenou k přesnému zhodnocení smíšených selhání a zjištění veškerých závislostí mezi selháními. Tato metoda spojuje nejlepší kvality obou metod pro analýzu rizika.
        klíčová slova: rizika - analýza - selhání

Professional Safety - č. 11 (2004)

23

HAYDEN, D.K.: Secondary dust explosions. Lessons from the plastics processing industry. Druhotné výbuchy prachu. Poučení z průmyslu výroby plastů
        anotace: Studie o dvou nedávných druhotných výbuších, k nimž došlo při výrobě plastů a které měly za následek mnoho úmrtí, úrazů a významné majetkové ztráty. Tzv. trojúhelník ohně a pětiúhelník výbuchu. Faktory, které vedly k druhotným výbuchům. Základní faktory charakteristiky prachu a metody prevence výbuchů tohoto druhu.
        klíčová slova: výbuchy - hmoty plastické - prach výbušný

24

OINTO, M.A. - DAVIS, M. - EAGER, S.: Dust explosion prevention and the critical importance of housekeeping. Prevence výbuchů prachu a kritický význam pořádku na pracovišti
        anotace: Potřeba norem, která by pokrývala jak odstraňování plísně, tak i opatření po jejím odstranění. Nenormalizované inspekce způsobují řadu problémů. Článek je zaměřen na význam logické a efektivní interpretace vzorků po nápravě při makropřístupu. Směrnice pro analýzu kultivovaných vzorků vzduchu. Kritéria pro hodnocení po nápravě kontaminace plísní.
        klíčová slova: plísně - kontaminace - vzduch znečištěný

Safety + Health - č. 6 (2004)

25

GREENE, M.V.: Sobering statistics. Substance abuse hampers workplace safety effortsobering statistics. Statistika přivádějící k vystřízlivění. Zneužívání látek ruší bezpečnostní úsilí na pracovištích
        anotace: Toxikomanie jako problém z lidského i ekonomického hlediska. Stručná statistika. Zájem zaměstnavatelů. Význam spolupráce různých orgánů v boji proti toxikomanii. Správa služeb proti zneužívání látek a pro duševní zdraví prosazuje model, v němž by pracoviště a organizace pro řízenou péči integrovaly činnosti pro prevenci a včasný zásah.
        klíčová slova: toxikomanie - alkoholismus - látky omamné - USA

26

GASPERS, K.: Getting a grip on fall protection. Why companies and workers don´t pay more attention to a leading workplace killer. Vzpamatujme se v ochraně proti pádům. Proč společnosti a dělníci nevěnují větší pozornost hlavnímu zabijáku na pracovišti
        anotace: Vyvinuté programy na ochranu proti pádům ve stavebnictví realizovány. Manažeři i dělníci se totiž domnívají, že tato ochrana nemůže být dána konzistentně. Kromě toho by dělníci museli být proškoleni. Reakce škubnutí koleny. Záchranářství a jeho problémy. Revize normy ANSI Z359.1-1992, Ochrana proti pádu.
        klíčová slova: pády osob - pády z výšky - opatření bezpečnostní - stavebnictví - záchranářství

27

GASPERS, K.: OSHA´s top 10 violations. Citations are up, but the hazards haven´t changed. 10 největších porušení norem podle OSHA. Citací přibývá, ale rizika se nezměnila
        anotace: Přehled norem z jednotlivých oborů činnosti, které byly nejčastěji porušovány ve fiskálním roce 2004. Práce na lešeních, práce s chemikáliemi, ochrana proti pádům z výšky, údržba ve strojírenství, ochrana dýchadel, elektrická zařízení, kryty strojů, průmyslová vozidla, elektrické systémy, mechanická síla. Přehled úmyslného a závažného porušení norem.
        klíčová slova: normy bezpečnostní - statistika - úrazy - USA

Sicher ist Sicher - č. 1 (2005)

28

KULKA, J.: Die Betriebssicherheitsverordnung - eine Umsetzungshilfe. Podnikové bezpečnostní nařízení - realizační pomůcka
        anotace: Nařízení je v platnosti od r. 2002. Nově se jím upravuje používání pracovních prostředků, provoz zařízení podléhajících dozoru a podniková ochrana proti explozím. Obtíže s jeho realizací v provozu má překonat realizační pomůcka jako jedna z mnoha cest dosažení ochranných cílů. Její modulární struktura. Realizace zjištěných opatření BOZP v provozu. Dodatečné informační zdroje.
        klíčová slova: nařízení - bezpečnost práce - Německo

29

SCHÜRKES, C. - DONNER, S.: Zulassung von Bioziden. Povolení biocidů
        anotace: Definice biocidů a jejich hlavní skupiny. Zákonné úpravy ohledně nových i starých biocidních produktů. Povinnost jejich povolení k použití. Úkoly Spolkového ústavu pro BOZP a pracovní lékařství při přijetí nového biocidu . Postup při povolování účinné látky.
        klíčová slova: biochemie - pesticidy - škodliviny - látky toxické

30

FELDMANN, P.: Es liegt was in der Luft. Verhältnisprävention darf nicht in den Hintergrund rücken. Něco je ve vzduchu. Prevence poměrů nesmí ustoupit do pozadí
        anotace: Opatření k prevenci poměrů a kombinace prevence chování a poměrů. K podnikové podpoře zdraví patří i dobrá kvalita vzduchu. Opatření k zábraně emisí škodlivin z nábytku, barev na stěnách a podlahových krytin. Není-li v pořádku prevence poměrů, neochrání ani ta nejlepší prevence chování před nežádoucími vedlejšími účinky.
        klíčová slova: prevence - vzduch dýchací - škodliviny - emise

Stavitel - č. 1 (2005)

31

MATÝSEK, R.: Bezpečnost na střeše.
        anotace: Mezi nejčastější příčiny pracovních úrazů patří pády z výšky nebo do hloubky, které mají tragické následky nejen pro samotné pracovníky, ale mnohdy i pro jejich zaměstnavatele (vysoké pokuty, finanční odškodné, soudní náklady). Při projektování je nutné vypracovat koncepci údržby budovy, vybrat vhodné stacionární prostředky, které ve spojení s prostředky osobního zabezpečení poskytnou pracovníkům maximální bezpečí při práci.
        klíčová slova: střechy - bezpečnost - pády z výšky - pády do hloubky - OOPP

32

MATUŠŮ, M.: Certifikát o kvalifikaci.
        anotace: Český institut pro akreditaci je národním akreditačním orgánem České republiky. Zabezpečuje akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří i certifikačních orgánů, provádějících certifikaci výrobků, systémů jakosti, EMS a pracovníků, inspekčních orgánů, environmentálních ověřovatelů pro program EMAS a organizátorů programů zkoušení způsobilosti.
        klíčová slova: kvalifikace - certifikáty - akreditace - laboratoře

Tiefbau- č.1 (2005)

33

WEICHENMEIER, E.: Wirtschaftlich und sicher bauen. Fachtagung der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft.
        anotace: Bezpečně stavět jako motto kampaně EU, jíž se v r. 2004 zúčastnilo více než 30 evropských zemí. Evropský týden s německou účastí v říjnu 2004. Stručný přehled jednotlivých referátů (minimalizace zdravotních rizik pomocí OOPP, uchovat zdraví spolu s výkonem, optimalizace stresu aj.)
        klíčová slova: kongresy BP - EU - Německo - stavebnictví - společenství oborová

Travail et Sécurité - č. 12 (2004)

34

RICHEZ, J.P. - BRASSEUR, G.: Activités de soins, Protéger aujourd´hui les métiers de demain. Dossier. Pečovatelské činnosti. Chránit dnes budoucí zaměstnání. Souborná zpráva
        anotace: V lednu 2005 bude organizován v Montpellier Salon, určený bezpečnosti práce a pracovním podmínkám při činnosti pečovatelů a budou předvedeny pomůcky, které jsou jim k dispozici. Současně se bude probírat problematika nemocí z povolání a prevence pracovních rizik, včetně ergonomických hledisek. V anketách, provedených v regionech Languedoc-Roussillon a pařížském se k těmto tématům vyslovovali i sami pečovatelé.
        klíčová slova: péče sociální - pečovatelé - bezpečnost práce - podmínky pracovní - ergonomie - nemoci z povolání - pomůcky pracovní - ankety, konference - výstavy BP - Francie

Travail et Sécurité - č. 647/1 (2005)

35

RICHEZ, J.P. - WEIL, A. - BOISTARD, S.: Travaux a proximité des réseax. Maitriser les risques par enfouissement et déplacement des lignes. Dossier. Práce v blízkosti sítí. Zvládnout rizika tím, že se vedení zakope a přemístí. Souborná zpráva
        anotace: Zpráva se skládá ze 4 studií: 1. Zakopání elektrických sítí. 2. Snižování rizika. 3. Poplašná zařízení. 4. Informování během prací. Státní instituce, které řídí ve Francii rozvod elektřiny, se rozhodly postupovat tímto způsobem při opravách vedení a při instalacích nového vedení. V kraji Loire se soustředily různé organizace hlavně na odstranění rizika doteku s elektrickým vedením v zemědělství.
        klíčová slova: vedení elektrické - rizika - ochrana elektrická - zařízení poplašná - informace - Francie

Zpravodaj technické inspekce - č. 4 (2004)

36

Transpozice a implementace směrnic EU k problematice bezpečnosti a ochrany.
        anotace: Objasněny jsou pojmy jako aproximace, harmonizace, implementace a transpozice v souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie. Dále je uveden přehled transpozice vybraných směrnic Evropské unie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do právních předpisů České republiky.
        klíčová slova: EU - ČR - směrnice - harmonizace - implementace - BOZP

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail