Nemoci z povolání - základní informace a statistika

Zdroj: 

Mnoho zaměstnavatelů se stále brání tomu, aby vysílali zaměstnance na vstupní a preventivní lékařské prohlídky, přestože jim to ukládá platná legislativa. Jedním z důvodů provádění těchto lékařských prohlídek je i předcházení vzniku nemoci z povolání a ochrana zdraví zaměstnanců, přestože celkový počet uznaných nemocí z povolání dlouhodobě klesá.

V posledních pěti letech to byl meziroční pokles v průměru o 80 případů, resp. o 6,4 procentního bodu. Je vysoce pravděpodobné, že tento klesající trend bude pokračovat i v dalších letech a spolu s ním budou klesat i celkové náklady související s nemocemi z povolání,” konstatuje Státní zdravotní ústav – přehled vývoje počtu hlášených případů nemocí z povolání v letech 2004–2013 viz tabulka č. 1.  Dále Státní zdravotní ústav uvádí, že v roce 2013 bylo v České republice hlášeno u 331 žen a 545 mužů celkem 1042 profesionálních onemocnění, z toho bylo 983 nemocí z povolání a 59 ohrožení nemocí z povolání. Pravidelným sledováním zdraví zaměstnanců můžeme některým nemocem z povolání předcházet.

Definici nemoci z povolání najdeme v NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání (toto NV je novelizováno NV č. 168/2014 Sb., s účinností od 1. 1. 2015). NV č. 290/1995 Sb. uvádí, že nemocemi z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických (např. nemoc z olova nebo jeho sloučenin, nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin, nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin atd.), fyzikálních (nemoc způsobená ionizujícím zářením, zákal čočky způsobený tepelným zářením, nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem okolního prostředí apod.), biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání (příloha č. 1 uvedeného NV). Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Nejvíce nemocí z povolání bylo v roce 2013 diagnostikováno v Moravskoslezském kraji (celkem 281, tj. 28,6 % všech hlášených případů, obr. č. 1). Nejpočetnější kategorii hlášených nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji představovala onemocnění způsobená fyzikálními faktory. Šlo o nemoci z přetěžování končetin - celkem 92 případů, o nemoci z vibrací - celkem 81 případů a o pneumokoniózu způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého - celkem 70 případů1).

Nejvíce nemocí z povolání vzniklo u pracovníků při práci zařazené do rizikové kategorie 3 (celkem 399, tj. 40,6 % případů). V rizikové kategorii 4 vzniklo celkem 119 nemocí z povolání, v rizikové kategorii 2R to bylo 35 případů. Při práci nerizikové zařazené do kategorie 1 vzniklo 147 onemocnění, v nerizikové kategorii 2 to bylo 243 onemocnění. U 40 případů nebyla kategorizace práce dosud provedena1).

Při pracích, které byly kategorizovány jako nerizikové, vznikaly zejména kožní nemoci z povolání (133 případů), nemoci přenosné a parazitární (113 případů) a alergické nemoci plic a horních cest dýchacích (31 případů), u nichž dopředu nelze možnost onemocnění předvídat, protože se zde uplatňuje také individuální vnímavost jednotlivých osob1).

Pokud se už u zaměstnance nějaká nemoc z povolání objeví, o jejím uznání nerozhoduje tak jako v případě pracovního úrazu zaměstnavatel, ale určené zdravotnické zařízení na návrh/podnět ošetřujícího lékaře. Postup při uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání upravuje s účinností od 1. 4.2012 vyhláška MZ a MPSV č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Jako nemoc z povolání se odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.

Pro zaměstnavatele, kteří musejí odškodňovat nemoci z povolání, prozatím i v roce 2014 platí vyhl. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Zaměstnavatel je povinen proplatit poškozenému ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, bolestné a ztížení společenského uplatnění. Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla. Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku. Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti. Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku. 1 bod je v současnosti 120 Kč.

Zaměstnavatel má povinnost vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatnit taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

Nemoci z povolání

Tabulka 1 (po rozkliknutí se zvětší) - Vývoj počtu hlášených případů nemocí z povolání v letech 2004–2013, zdroj: Státní zdravotní ústav

Nemoci z povolání

Obrázek 1 - Struktura hlášených případů nemocí z povolání podle krajů vzniku, zdroj: Státní zdravotní ústav

Nemoci z povolání

Obrázek 2 - Struktura hlášených případů nemocí z povolání podle kapitol seznamu nemocí z povolání, zdroj: Státní zdravotní ústav

1) zdroj: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Autor článku: 

Komentáře

Doplňující dotaz

04.11.2014 - 14:09 Ivan Uherek
Zdravím Vás, jak se řeší ta situace, že např. pan František nastoupí do zaměstnání. Vstupní prohlídka jeho podlomené zdraví od předešlého zaměstnavatele neodhalí a pan František po krátké době v novém zaměstnání onemocní. Zaměstnavatele ho bohužel nemůže nikam přeložit a pana Františka propustí pro dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti. Onemocnění pana Františka je následně uznáno příslušnými orgány jako nemoc z povolání. Imaginární příběh končí... Co bude dál? 1) Bývalý zaměstnavatel odškodní tohoto zaměstnance prostřednictvím zákonného pojištění při odpovědnosti zaměstnavatele (podobně jako pracovní úraz). 2) Následně bude vyplácena "renta" (dorovnání mzdy) až do přiznání starobního důchodu nebo vyléčení nemoci z povolání - kdo tuto rentu vyplácí (zaměstnavatel nebo pojišťovna - nejčastěji Kooperativa)? Rád bych si tuto problematiku vyjasnil. Děkuji za postřehy.

Re: Doplňující dotaz

09.11.2014 - 13:54 Tomáš Neugebauer
Pokud jsem vás dobře pochopil, tak otázkou je až druhý krok, tzn., že zaměstnavael uznal svůj závazek vůči poškozenému, provedl veškeré potřebné kroky k zajištění náhrad škod a uplatnil je na pojišťovně a nyní vzniká otázka, kdo bude vyplácet tzv. rentu. Prakticky jsou možné oba případy. Může vyplácet zaměstnavatel a poté požadovat refundaci po pojišťovně, nebo požádat pojišťovny o přímé vyplacení poškozenému.

Re: Doplňující dotaz

10.11.2014 - 09:19 Ivan Uherek
Ano přesně tak. Měl jsem na mysli až ten druhý krok, tedy dlouhoudobé dorovnávání ušlé mzdy, vinou nemoci z povolání, která vznikla u předešlého (či ještě současného) zaměstnavatele. Tedy kdo toto dorovnávání provádí? Z Vašeho příspěvku tedy lze dovozovat, že dorovnání je možné přímo zaměstnavatelem předešlým (či ještě současným), který si toto bude refundovat o zákonného pojistitele (nejčastěji KOOP.) a nebo bude přímo pojistnou událost poukazovat na pojišťovnu.

Re: Doplňující dotaz

10.11.2014 - 15:49 Tomáš Neugebauer
Ano, je to tak. Jen bych pro úplnost doplnil, že tím zaměstnavatelem je poslední zaměstnavatel, u kterého byly takové podmínky výkonu práce, že mohlo ke vzniku nemoci z povolání dojít.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail