Květnové vydání časopisu JOSRA

Zdroj: 

Na začátku května vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra. Květnové číslo tvoří čtyři recenzované články a dva nerecenzovaných články.

První recenzovaný článek pojednává o indikátoru subjektivní kvality pracovního života. Jedná se o empirický nástroj, jímž je v sadě různých dílčích aspektů práce reprezentujících šest základních domén spojených s prací a zaměstnáním měřena subjektivní kvalita pracovního života v hlavním zaměstnání ekonomicky aktivní populace České republiky. Daný nástroj v případě dílčích aspektů práce poskytuje údaje ve dvou základních dimenzích, které se vzájemně doplňují. Jednu dimenzi představuje spokojenost měřená na hodnotící škále s póly „velmi špatné“ a „velmi dobré“, druhou dimenzi tvoří subjektivně vnímaná důležitost dílčích aspektů práce měřená na škále s krajními hodnotami „naprosto nedůležité“ a „zcela zásadní“. Na datech sebraných v průběhu let 2018 až 2020 autoři nyní podrobněji otestovali, jak se v rámci různých třídění druhého stupně budou diferencovat souhrnné indexy reprezentující jednotlivé domény pracovního života, jež byly zkonstruovány z těchto dat.

Následující příspěvek je třetí článkem ze série o dopadu globalizace na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu zaměstnávání zahraničních pracovních migrantů. Se zaměstnáváním migrantů se pojí negativní jevy na úseku BOZP. Časté jsou případy zvýšené úrazovosti, především v případě migrantů, kteří pracují na dočasných pracovních pozicích, popřípadě pro ně zaměstnavatel nastavil jiné flexibilní formy práce (DPP, DPČ, zkrácené úvazky apod.). Pro zlepšení stávajícího stavu je potřeba zaměřit cílenou kontrolu na dodržování povinností BOZP ze strany zaměstnavatelů. Pracovní úrazovost lze zároveň snižovat cíleným školením, zefektivněním komunikace, odstraňováním jazykových bariér a zvyšováním kultury BOZP v podniku jako celku. Pozornost musí být věnována také rovným podmínkám mezi všemi zaměstnanci.

Další z recenzovaných článků se věnuje migraci Ukrajinců do Česka a ostatních zemí Evropské unie. Na základě dotazníkového šetření potenciálních migrantů do Česka nebo dalších zemí Evropské unie, provedeného ve čtyřech ukrajinských městech a regionech (Dnipro, Kyjev, Lvov a Zakarpatská oblast – její městská a venkovská část) s celkem 1 004 respondenty, je charakterizována povaha potenciálu, kterou s sebou daní ukrajinští migranti nesou. Jde např. o vzdělání, profesi/zaměstnání, pracovní zkušenosti, detaily migrační motivace, uvažovanou délku pobytu, ale také i preferované pozice na trhu práce cílové země apod. Pomocí analýzy metodou klasifikačních stromů je poté vysvětlena rozdílná podmíněnost volby cílové země - Česka versus ostatních zemí Evropské unie. Článek obohacuje poznání i v rovině aplikační, kromě jiného přináší poznatky využitelné v české migrační a integrační politice i praxi.

Poslední recenzovaný příspěvek je zaměřen na analýzu pracovní úrazovosti vybraných podniků v okrese Tábor. V tomto okrese byla zaznamenána průměrná hodnota četnosti pracovních úrazů v období let 2013 až 2019 ve výši 2,05 nových případů pracovních úrazů za rok v přepočtu na 100 zaměstnaných osob. Tato hodnota převyšuje republikový průměr, který odpovídá četnosti 1,27 nových případů. V tomto okrese pak byly identifikovány podniky, kde je i několikanásobně tato hodnota překročena. Jedná se především o malé a střední podniky. Z těchto podniků pak byly vybrány tři, pro které byla zpracována podrobnější analýza. Z provedených prací mimo jiné vyplynulo, že jedním z hlavních důvodů zvýšené pracovní úrazovosti je nedostatečný přístup k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což potvrdili i příslušní pracovníci těchto podniků.

První z nerecenzovaných článků představuje výsledky výzkumu z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které v uplynulých dvaceti letech řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (dále VÚBP), a které si z pohledu autorů zaslouží větší propagaci. Využití moderních informačních a komunikačních technologií je cestou, jak přenést výsledky výzkumu do praxe.

I poslední příspěvek je zaměřen na jeden ze způsobů, jak prezentovat výsledky výzkumných aktivit a jak je sdílet se širokou veřejností. Od roku 2020 začal VÚBP vytvářet podcasty, které se zabývají zajímavými tématy, které jsou řešeny v rámci projektů, a které seznamují posluchače s praktickými znalostmi a zajímavými řešeními v konkrétních oblastech. Článek monitoruje dosud vydané podcasty, které jsou dostupné na institucionálních stránkách VÚBP https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ a propagované na jeho sociálních sítích.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat Vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzovaná část:

Nerecenzovaná část:

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail