Koordinátor BOZP na staveništi – malé shrnutí již známého a náhled do budoucna

Zdroj: 

V souvislosti s chystanými změnami v zákoně č. 309/2006 Sb. se nyní budeme věnovat opět tématu Koordinátor BOZP na staveništi.

Institut koordinátora BOZP na staveništi (dále jen koordinátor) je v České republice známý již od nabytí účinnosti z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Výkon činnosti koordinátora byl upraven v našem národním právu v souladu se směrnicí Rady č. 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu článku 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS), která byla postupně implementována do národního práva všech členských zemí Evropské unie.

Za tu dobu jsme se na našem webu tomuto tématu věnovali opravdu důkladně. Svědčí o tom níže uvedený dlouhý seznam článků (od nejnovějších po nejstarší), které se k této problematice vztahují.

Jistě jste zaznamenali, že se připravuje novela zákona č. 309/2006 Sb., ke které jste se Vy, čtenáři BOZPinfo, mohli také vyjádřit. Změny se mimo jiné budou týkat i koordinátorů.

V současné době je připravený návrh novely zákona č. 309/2006 Sb., který je nyní ve druhém čtení v Parlamentu. Zároveň by se měly novelizovat dva prováděcí právní předpisy, a sice nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Zdá se, že termín předpokládané účinnosti 1. 7. 2015 nebude dodržen a odsouvá se na podzim 2015. O chystaných změnách hovořila JUDr. Anna Samková z oddělení bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí na 25. workshopu Společné vize (profesní seskupení pro bezpečnost na staveništi) 2. června 2015 v Brně.

A jaké změny nás tedy čekají, pokud bude návrh novely schválen?

V § 3 se definují pojmy zhotovitel, zadavatel stavby a staveniště.

Upravují se ustanovení týkající se odborné způsobilosti fyzických osob – odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dále jen OZO) a koordinátora. Koordinátor bude muset mít SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření.

Předpokladem odborné způsobilosti k činnostem koordinátora je odborná praxe 3 roky u SŠ a 1 rok u VŠ vykonávaná při přípravě nebo při realizaci staveb. Definuje se periodická zkouška (platnost osvědčení je 5 let). Každá OZO i koordinátor bude muset písemně vést chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti, opatřit ho a rovněž zpracované dokumenty související s výkonem této činnosti svým jménem a vlastnoručním podpisem.

V § 10a se ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí vést evidenci všech OZO a koordinátorů, kteří získali osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce, kam se zapisuje jméno, příjmení, adresa bydliště nebo trvalého pobytu a číslo osvědčení s datem skončení jeho platnosti. Na českém Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nyní seznam držitelů osvědčení, který není úplný. Jsou tam uvedeny pouze fyzické osoby, které daly souhlas s uveřejněním v tomto seznamu.

Dále je navržena změna v § 14 - koordinátor musí být písemně určen již při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace. Je zpracován plán BOZP pro přípravu, který se podle konkrétních podmínek na stavbě aktualizuje. V odst. 2 se doplňuje, že koordinátor nejen že nemůže být fyzická osoba, která odborně vede stavbu (stavbyvedoucí), ale ani zhotovitel nebo jeho zaměstnanec.

K významné změně došlo v § 15 odst. 2, který ukládá koordinátorovi povinnost zpracování plánu BOZP. Ten by při jeho tvorbě měl spolupracovat s odborníky specifických profesí, kteří by se měli podílet na zpracování plánu spolu s ním. Dále je v 15 odst. 2 odkaz na prováděcí právní předpis - novou Přílohu č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Právní úprava se také mění v § 18, jehož obsahem jsou podrobnější povinnosti koordinátora. Změny v zákoně č. 309/2006 Sb. (připomínáme, že návrh novely je zatím v legislativním procesu a není platný – pozn. redakce) by se měly odrazit v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, v Příloze č. 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vydávání oprávnění podle odpovídající platné právní úpravy - § 10 odst. 1 nebo § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.).

Koordinátor by si měl uvědomovat svoji zodpovědnost za BOZP a při výkonu práce se pojistit. Je možné na něm uplatňovat náhradu škody i v občanskoprávním řízení.

Články související s danou problematikou na BOZPinfo:

Autor článku: 

Komentáře

Plán BOZP ve stavební legislativě

16.06.2015 - 20:53 František Parák
Bohužel jsem po novele Vyhlášky 499/2006Sb. již nikde ve stavebním zákoně ani Vyhlášce neobjevil požadavek na zpracování Plánu BOZP ani jeho začlenění do dokumentace stavby. Bude nějaká vazba na projektanty?

Nabídková cena stavby, BIM

11.07.2015 - 23:38 Radoslav Vlasák
Náklady na zpracování Plánu BOZP, náklady na výkon funkce koordinátora BOZP a veškeré ostatní náklady na zajištění BOZP by měly být zahrnuty do nabídkové ceny stavby. Stejně tak by s Plánem BOZP a s činností koordinátora BOZP (a zároveň s celou oblastí BOZP nejen při projektování a výstavbě, ale i při užívání stavby) mělo být uvažováno i při použití metodiky informačního modelování budov/staveb (BIM), což se údajně - podle výstupů z konference BIM v červnu 2015 - děje zatím pouze okrajově.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail