Kontroly zaměstnanců na alkohol a návykové látky

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 17 - 18/2012.

Náš zaměstnavatel si nakoupil testery na zjišťování, zda jsou zaměstnanci pod vlivem omamných látek. Do vnitřního předpisu uvedl, že když zjistí přítomnost návykové látky v organismu, odveze zaměstnance k lékaři za účelem provedení odběru. Má zaměstnanec povinnost se takovému postupu podrobit? Není to nepřípustný zásah do jeho soukromí?

Zákoník práce zaměstnanci ukládá povinnost nepožívat v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele alkoholické nápoje, nezneužívat návykové látky a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště. Zaměstnavatel má za účelem kontroly dodržování této povinnosti právo vyzvat zaměstnance, aby se podrobil zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. K takovému zjištění může zaměstnavatel použít například různé testery, které zmiňujete v dotazu. Jestliže by zaměstnanec odmítl provedení zkoušky na alkohol nebo jinou návykovou látku, jednalo by se o porušení povinností vyplývajících z právních předpisů a vztahujících se k vykonávané práci (pracovní kázně).

Pokud jde o to, zda má zaměstnavatel právo odvézt zaměstnance do zdravotnického zařízení za účelem odběru biologického materiálu a zda má zaměstnanec povinnost poskytnout zaměstnavateli součinnost, odpověď na ni nenalezneme v zákoníku práce, nýbrž v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. V ustanovení § 16 tohoto zákona je uvedeno, že osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví své či jiných osob nebo poškodit majetek, nesmí při výkonu této činnosti požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky a je povinna se podrobit i odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky.

Podle mého názoru může být činností, při níž by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo poškození majetku, i výkon práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, a proto se výše uvedená pravidla týkají i zaměstnanců. Výše zmiňované ustanovení zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami dále výslovně stanoví, že právo vyzvat osobu - zaměstnance ke splnění povinností podrobit se lékařskému vyšetření má také její zaměstnavatel. Lékařské vyšetření je pak oprávněno provést zdravotnické zařízení, které je k tomu odborně a provozně způsobilé.

Lze tedy uzavřít, že zaměstnavatel v případě podezření, že je zaměstnanec pod vlivem návykové látky, skutečně má právo zaměstnance odvézt do zdravotnického zařízení a zaměstnanec má povinnost podrobit se zde vyšetření, které přítomnost návykové látky v organismu potvrdí či vyvrátí. Zákon přitom ještě zdůrazňuje, že pokud by osoba vyzvaná k tomu, aby se podrobila lékařskému vyšetření, toto vyšetření odmítla, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu, resp. návykové látky. Zaměstnavatel by tedy mohl i odmítnutí lékařského vyšetření vyhodnotit jako porušení pracovní kázně s důsledky z toho vyplývajícími.

Komentáře

Vyšetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení

20.01.2013 - 12:52 Milan Píša
Souhlasím s odpovědí k dotazu na kontrolu zaměstnanců na alkohol a navýkové látky, pokud se týká práva zaměstnavatele a povinností zaměstnanců. Může však zdravotnické zařízení sdělovat zaměstnavateli výsledek vyšetření zaměstnance, aniž by porušilo právo zaměstnance na dodržení lékařského tajemství?

Re: Vyšetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení

20.01.2013 - 15:03 Tomáš Neugebauer
Domnívám se, že ano, neboť se nejedná o informaci o zdravotním stavu zaměstnace, ale o jeho způsobilosti k výkonu práce.

Re: Vyšetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení

21.01.2013 - 14:33 Milan Píša
Ano, lékař zjistí u zaměstnance nezpůsobilost k práci, kterou oznámi zaměstnavateli. Může však sdělovat příčiny a výsledky šetření, např. naměřena procenta alkoholů, požití jakých návykových látek u zaměstnance zjistil nebo jaké jiné zdravotní potíže vedly lékaře k vydáni posudku o pracovní nezpůsobilosti?

Re: Vyšetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení

22.01.2013 - 09:09 Michal Slabý
Pak by stálo za úvahu, zda se smí používat např. digitální alkoholtester. To také zjišťuji... zdravotní stav? Mimochodem, ještě jsem nezažil, že by na základě výsledků zkoušek na alkohol nebo jiné návykové látky vydával lékař posudek o pracovní neschopnosti (ale asi to není nic proti ničemu). Odpověď na vaši otázku najdete ve zmiňovaném zákonu v odst. 7 § 16.

oprávněno vs. povinno

22.01.2013 - 09:14 Michal Slabý
Malinko bych poupravil - doplnil větu "Lékařské vyšetření je pak oprávněno provést zdravotnické zařízení, které je k tomu odborně a provozně způsobilé." Nejen oprávněno, ale podle zákona povinno! Což dodnes mnohá zdrav. zařízení neví a stále vyžadují přítomnost policie a kdesi cosi.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail