Alkohol na pracovišti

Zdroj: 

Článek shrnuje informace na téma Alkohol na pracovišti.

Podle § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce má zaměstnanec povinnost nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Podle tohoto ustanovení se zákaz požívání alkoholických nápojů nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů (např. degustátoři) nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno (např. v malé míře při obchodním jednání).

Pokud zaměstnavatel nezajistí na pracovištích dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky, může mu být podle § 30 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, udělena pokuta až do výše 300 tis. Kč.

Na pracovišti je zakázáno požívat alkoholické nápoje i mimo pracovní dobu. To se týká třeba i oslav pořádaných na pracovišti po skončení pracovní doby. Řada vedoucích pracovníků však tento zákaz nevyžaduje a nekontroluje.

Podle § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zaměstnavatelé kontroly na alkohol zajišťují také tak, že se dohodnou s agenturou vykonávající ostrahu.

Podle § 20 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, se orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření musí podrobit osoba, u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek.

Podle tohoto zákona vyzvat osobu ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření je mimo jiné oprávněn také zaměstnavatel.

Odmítne-li osoba orientační vyšetření nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud ho odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu.

Hrazení vyšetření

Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady uhradí vyšetřovaná osoba, včetně nákladů na dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření. Pokud vyšetřovaná osoba odmítla orientační vyšetření, uhradí náklady na odborné lékařské bez ohledu na výsledek vyšetření včetně nákladů na dopravu.

Neprokáže-li se přítomnost alkoholu, náklady nese zaměstnavatel.

Jestliže zaměstnanec bez vážných důvodů toto vyšetření odmítne, může být upozorněn na možnost výpovědi (§ 52 písm. g zákoníku práce), stejně tak zaměstnanec, který vstupuje pod vlivem alkoholu na pracoviště.

Související články

Může zaměstnanec odmítnout dechovou zkoušku na alkohol s ohledem na koronavirus? - https://www.bozpinfo.cz/muze-zamestnanec-odmitnout-dechovou-zkousku-na-alkohol-s-ohledem-na-koronavirus

Výpověď z důvodu práce pod vlivem alkoholu. Je platná? - https://www.bozpinfo.cz/vypoved-z-duvodu-prace-pod-vlivem-alkoholu-je-platna

Může nezletilá brigádnice prodávat cigarety a alkohol? - https://www.bozpinfo.cz/muze-nezletila-brigadnice-prodavat-cigarety-alkohol

Je zakázán, nebo povolen alkohol ve škole podle zákona č. 65/2017 Sb.? -https://www.bozpinfo.cz/je-zakazan-nebo-povolen-alkohol-ve-skole-podle-zakona-c-652017-sb

Alkohol na pracovišti podle zákona č. 65/2017 Sb. - https://www.bozpinfo.cz/alkohol-na-pracovisti-podle-zakona-c-652017-sb

Zaměstnanec utrpěl úraz. Nemocnice odmítá sdělit, zda byl pod vlivem alkoholu -https://www.bozpinfo.cz/zamestnanec-utrpel-uraz-nemocnice-odmita-sdelit-zda-byl-pod-vlivem-alkoholu

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail